Akceptuj Nie akceptuj

EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Blokowanie geograficzne: nowe rozporządzenie wchodzi w życie

Rozporządzenie (UE) 2018/302 dotyczy handlu internetowego i powiązanej z nim nieuzasadnionej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym. Zakaz blokowania geograficznego jest ważnym elementem strategii jednolitego rynku cyfrowego .

Rozporządzenie to wchodzi w życie 23 marca 2018 r. we wszystkich państwach członkowskich UE i będzie stosowane od 3 grudnia 2018 r., aby umożliwić w szczególności małym przedsiębiorcom dostosowanie się do nowych przepisów.

Zmienia ono rozporządzenia (WE) 2006/2004 i (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE.

Przed upływem dwóch lat od wejścia w życie nowych przepisów Komisja dokona pierwszej oceny ich wpływu na rynek wewnętrzny. Ocena ta będzie obejmować stosowanie nowych przepisów do niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną, które polegają na oferowaniu treści chronionych prawem autorskim, jak np. pobieranie muzyki, e-booki, gry online oraz usługi w sektorach takich jak transport czy media audiowizualne.

Wykaz dokumentów

Streszczenia aktów prawnych UE

Więcej na temat ochrony konsumentów

Glosariusz terminów: streszczenia prawodawstwa UE

Podobne strony