Kiida heaks Keeldu

EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Asukohapõhine tõkestus: jõustub uus määrus

Määruses (EL) 2018/302 käsitletakse veebimüügi puhul siseturul toimuvat põhjendamatut diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel. Asukohapõhise tõkestuse keeld on digitaalse ühtse turu strateegia oluline osa.

Määrus jõustub kõigis ELi liikmesriikides 23. märtsil 2018 ja seda hakatakse kohaldama alates 3. detsembrist 2018, et väikeettevõtjad saaksid uue olukorraga kohaneda.

Sellega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2006/2004 ja (EL) 2017/2394 ning direktiivi 2009/22/EÜ.

Kahe aasta jooksul pärast uute õigusnormide jõustumist korraldab komisjon esimese hindamise, mille käigus uuritakse nende mõju siseturule. Hinnatakse ka võimalusi hakata uusi õigusnorme kohaldama teatavate elektrooniliselt osutatavate teenuste suhtes, mis pakuvad autoriõigustega kaitstud sisu, nagu allalaaditav muusika, e-raamatud, tarkvara ja veebimängud, ning teatavate transpordi- ja audiovisuaalsektoris osutatavate teenuste suhtes.

Dokumendid

ELi õigusaktide kokkuvõtted

Lisateave tarbijakaitse kohta

ELi õigusaktide kokkuvõtete sõnastik

Seotud veebisaidid