Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2017

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Εαρινή δέσμη

Στο πλαίσιο του επόμενου σταδίου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2017 για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 22 Μαΐου 2017 τη λεγόμενη «Εαρινή δέσμη». Με μία γενική ανακοίνωση εξέδωσε ειδικές ανά χώρα συστάσεις, καθορίζοντας τις κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής για κάθε ένα από τα κράτη μέλη για τους επόμενους 12 έως 18 μήνες.

Έγγραφα COM και SWD

Βέλγιο COM/2017/501 final Βουλγαρία COM/2017/502 final Τσεχική Δημοκρατία COM/2017/503 final Δανία COM/2017/504 final
Γερμανία COM/2017/505 final Εσθονία COM/2017/506 final Ιρλανδία COM/2017/507 final Ισπανία COM/2017/508 final
Γαλλία COM/2017/509 final Κροατία COM/2017/510 final Ιταλία COM/2017/511 final Κύπρος COM/2017/512 final
Λετονία COM/2017/513 final Λιθουανία COM/2017/514 final Λουξεμβούργο COM/2017/515 final Ουγγαρία COM/2017/516 final
Μάλτα COM/2017/517 final Κάτω Χώρες COM/2017/518 final Αυστρία COM/2017/519 final Πολωνία COM/2017/520 final
Πορτογαλία COM/2017/521 final Ρουμανία COM/2017/522 final Σλοβενία COM/2017/523 final Σλοβακία COM/2017/524 final
Φινλανδία COM/2017/525 final Σουηδία COM/2017/526 final Ηνωμένο Βασίλειο COM/2017/527 final

Σχετικοί ιστότοποι

 • Χειμερινή δέσμη

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε, στις 22 Φεβρουαρίου 2017, την ετήσια ανάλυση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στα κράτη μέλη.

  Έγγραφα COM και SWD

  Βέλγιο SWD/2017/067 final Βουλγαρία SWD/2017/068 final Τσεχική Δημοκρατία SWD/2017/069 final Δανία SWD/2017/070 final
  Γερμανία SWD/2017/071 final Εσθονία SWD/2017/072 final Ιρλανδία SWD/2017/073 final Ισπανία SWD/2017/074 final
  Γαλλία SWD/2017/075 final Κροατία SWD/2017/076 final Ιταλία SWD/2017/077 final Κύπρος SWD/2017/078 final
  Λετονία SWD/2017/079 final Λιθουανία SWD/2017/080 final Λουξεμβούργο SWD/2017/081 final Ουγγαρία SWD/2017/082 final
  Μάλτα SWD/2017/083 final Κάτω Χώρες SWD/2017/084 final Αυστρία SWD/2017/085 final Πολωνία SWD/2017/086 final
  Πορτογαλία SWD/2017/087 final Ρουμανία SWD/2017/088 final Σλοβενία SWD/2017/089 final Σλοβακία SWD/2017/090 final
  Φινλανδία SWD/2017/091 final Σουηδία SWD/2017/092 final Ηνωμένο Βασίλειο SWD/2017/093 final

  Σχετικά έγγραφα

  Φθινοπωρινή δέσμη

  Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2017 ξεκίνησε με την παρουσίαση από την Επιτροπή της φθινοπωρινής δέσμης. Καθορίζει τις γενικές οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες της ΕΕ και παρέχει στις χώρες της ΕΕ κατευθύνσεις πολιτικής για το επόμενο έτος.

  Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι ο ετήσιος κύκλος συντονισμού των οικονομικών πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ. Δίνει στα κράτη μέλη της ΕΕ τη δυνατότητα να συζητούν τα οικονομικά και δημοσιονομικά τους προγράμματα και να παρακολουθούν την πρόοδο ανά τακτά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους.

  Περισσότερα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και το χρονοδιάγραμμά του .

  Έγγραφα COM

  Γλωσσάριο σύνοψης

  Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ

  Έγγραφα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

  Ιστότοποι σχετικοί με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο