EUR-Lex Přístup k právu Evropské unie

Zpět na úvodní stránku EUR-Lex

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

Konsolidované znění

Co je konsolidované znění?

Konsolidované znění spočívá v začlenění následných změn a oprav do právního aktu. Zajišťuje tak větší transparentnost a jednodušší přístup k právu EU. Několik právních textů zveřejněných v různých číslech Úředního věstníku Evropské unie (Úř. věst.) se zkombinuje do „konsolidované skupiny“ v jednom přehledném dokumentu.

Konsolidovaná znění slouží pouze pro informační účely a orgány nenesou za jejich obsah žádnou odpovědnost. Tyto texty nemají žádnou právní hodnotu. Právně závazná znění najdete v Úředním věstníku .

Každé konsolidované znění obsahuje seznam právních dokumentů, které byly při jeho tvorbě vzaty v úvahu. V každé části textu jsou uvedeny údaje o jejím původu (základní právní akt, pozměňující akt nebo oprava).

Legislativa EU se neustále vyvíjí. Sbírka konsolidovaných předpisů proto není kvůli častému zveřejňování pozměňujících právních aktů úplná a nelze ani zaručit, že příslušný text představuje aktuální stav platných právních předpisů. Pokud je nějaká oprava zveřejněna po začlenění posledního pozměňujícího aktu, okamžitě provedeme konsolidované znění. Jedná-li se však pouze o drobnou změnu, počká se až na příští konsolidované znění.

U kterých právních aktů se provádí konsolidace?

Úřad pro publikace Evropské unie vydává konsolidovaná znění nařízení, směrnic a rozhodnutí EU. Konsolidace se však neprovádí u těch právních aktů, které platí jen krátkou dobu. Drobné opravy v několika jazycích se zahrnují do konsolidovaného znění až u další změny.

Kdy je konsolidované znění právního aktu obvykle k dispozici?  

Jakmile je právní předpis pozměněn, provede se okamžitě jeho konsolidace. Konsolidované znění je obvykle k dispozici v databázi EUR-Lex během 2–3 týdnů po zveřejnění změny v Úředním věstníku Evropské unie.

Co znamenají písmena (B, M, A, C) u konsolidovaných znění?  

Označují typ právního aktu:

  1. B = základní právní akt (z angl. „basic act“)
  2. M = změna (z angl. „modifier“)
  3. A = smlouva o přistoupení (z angl. „Accession Treaty“)
  4. C = oprava (z angl. „corrigendum“)

Co nám říká záhlaví konsolidovaného znění?  

Záhlaví vypadá například takto:

1991L0414 — EN — 01.02.2011 — 028.001 — 5

  1. První část představuje tzv. celexové číslo konsolidovaného aktu.
  2. Další dvě písmena znamenají jazykový kód.
  3. Třetí část je datum, kdy vstoupila v platnost poslední změna provedená v právním aktu.
  4. Následující číslice představují pořadové číslo konsolidovaného znění právního aktu.
  5. Poslední číslice znamená číslo stránky.