EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Informacja prawna

Informacje na tej stronie internetowej są objęte zastrzeżeniem prawnym, informacją o prawach autorskich, przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz informacją o wykorzystaniu plików cookie.


Zastrzeżenie prawne

Celem strony internetowej Urzędu Publikacji jest zapewnienie powszechnego dostępu do prawodawstwa Unii Europejskiej. Naszym zadaniem jest zamieszczanie aktualnych i rzetelnych informacji. Wszelkie zgłoszone błędy staramy się jak najszybciej usuwać. Urząd Publikacji nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tej stronie internetowej.

Informacje te:

 • są wyłącznie ogólne i nie odnoszą się do konkretnych sytuacji, osób lub podmiotów;
 • nie ma gwarancji, że są pełne, kompletne, dokładne bądź aktualne;
 • czasami zawierają linki do zewnętrznych portali, nad którymi Urząd Publikacji nie sprawuje kontroli i za które nie ponosi odpowiedzialności;
 • nie są poradami o charakterze specjalistycznym ani o charakterze prawnym (jeżeli istnieje potrzeba uzyskania konkretnej porady, prosimy się skonsultować z właściwym profesjonalnym doradcą).

Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przepisy dotyczące autentyczności wydania Dziennika Urzędowego można znaleźć w rozporządzeniu Rady (UE) nr 216/2013 z 7 marca 2013 r. W przypadku orzecznictwa za źródła oficjalne uważane są jedynie wersje dokumentów opublikowane w dziale „Zbiory orzeczeń”.

Dokładamy starań, aby ograniczyć problemy spowodowane błędami technicznymi. Jednak pliki lub formaty, za pomocą których niektóre dane i informacje zostały przygotowane lub zamieszczone na naszej stronie internetowej, mogą zawierać błędy, tym samym nie możemy zagwarantować, że nasze usługi będą świadczone w sposób ciągły lub nie będą podlegać zakłóceniom spowodowanym przez wymienione problemy. Urząd Publikacji nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju problemy, będące wynikiem korzystania z tej strony internetowej lub innych zewnętrznych portali, do których ta strona zawiera linki.

Celem niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności nie jest ograniczenie odpowiedzialności Urzędu Publikacji w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionymi w obowiązujących przepisach prawa krajowego ani wyłączenie jego odpowiedzialności za kwestie, które na gruncie tego prawa nie podlegają wyłączeniu.

Informacja o prawach autorskich

© Unia Europejska, 1998-2021

Zasady ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji Europejskiej określono w decyzji 2011/833/UE. O ile nie wskazano inaczej, dokumenty prawne opublikowane w Eur-Leksie można wykorzystywać do celów komercyjnych lub niekomercyjnych.

W przypadku niektórych dokumentów, takich jak międzynarodowe standardy rachunkowości, mogą obowiązywać specjalne warunki ich wykorzystania; są one określone w odpowiednim Dzienniku Urzędowym / dokumencie. Można również zapoznać się z zasadami reprodukcji wizerunków banknotów i monet.

Prawo autorskie dotyczące materiału redakcyjnego na tej stronie, streszczeń aktów prawnych UE i tekstów skonsolidowanych, które są własnością UE, są objęte licencją Creative Commons Attribution 4.0 International. Oznacza to, że ponowne wykorzystywanie jest dozwolone, pod warunkiem odpowiedniego podania źródła oraz poinformowania o wprowadzonych zmianach.

Jeżeli konkretna treść przedstawia możliwe do zidentyfikowania osoby prywatne lub zawiera utwory osób trzecich, konieczna może być weryfikacja dodatkowych praw. Aby wykorzystać lub odtworzyć treści, których posiadaczem nie jest UE, niezbędne może okazać się uzyskanie zgody bezpośrednio od osób uprawnionych. Oprogramowanie lub dokumenty objęte prawami własności przemysłowej, takie jak patenty, znaki towarowe, zarejestrowane wzory, logo i nazwy, nie są objęte zasadami Komisji dotyczącymi ponownego wykorzystywania i nie są udostępniane na mocy licencji.

Aby wykorzystać logo EUR-Leksu, należy najpierw uzyskać uprzednią zgodę Urzędu Publikacji.

Metadane EUR-Leksu są przeznaczone dla domeny publicznej zgodnie z umową licencyjną Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

W innych kwestiach dotyczących praw autorskich należy wysłać wiadomość na adres: op-copyright@publications.europa.eu.


Ochrona danych osobowych

To oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych.

Wprowadzenie

Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”) jest zobowiązana do ochrony danych osobowych i do poszanowania prywatności osób, których dotyczą dane. Komisja gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych (uchylającym rozporządzenie (WE) nr 45/2001).

W tym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, dlaczego przetwarzamy dane osobowe, w jaki sposób je gromadzimy i przetwarzamy oraz jak zapewniamy ich ochronę, a także w jaki sposób pozyskiwane informacje są wykorzystywane oraz jakie prawa przysługują osobom, których dotyczą dane, w odniesieniu do tych danych. Podajemy również dane kontaktowe administratora danych, u którego można dochodzić praw, inspektora ochrony danych oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Poniżej przedstawione informacje dotyczą operacji przetwarzania danych ˆ„Rejestracja użytkowników w EUR-Leksie” prowadzonej przez dział C.2 „EUR-Lex i Informacje Prawne” w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

Dlaczego i jak przetwarzamy dane osobowe?

Cel przetwarzania danych

Dział C.2 „EUR-Lex i Informacje Prawne” w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej gromadzi i wykorzystuje dane osobowe, aby umożliwić użytkownikom, których dotyczą dane, zamówienie biuletynu EUR-Lex lub zarejestrowanie się za pomocą profilu na stronie EUR-Lex, i aby w ten sposób spersonalizować ofertę dla użytkowników. Obejmuje to możliwość zarejestrowania się w usłudze sieciowej, dzięki której zarejestrowani użytkownicy mogą prowadzić bezpośrednie wyszukiwanie w bazie danych EUR-Lex bez konieczności korzystania z formularza wyszukiwania na stronie internetowej. Mogą oni również wybrać opcję otrzymywania powiadomień o nowościach dotyczących EUR-Leksu.

Informacje na temat przetwarzania danych w związku z usługami realizowanymi przez dział pomocy technicznej EUR-Lex (helpdesk) można znaleźć we wpisie DPR-EC-00493 do rejestru online inspektora ochrony danych Komisji Europejskiej.

Operacja przetwarzania danych polega na rejestracji danych osobowych przekazywanych przez użytkowników w momencie rejestracji oraz wykorzystaniu ich przy realizacji zamówionej usługi.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ:

 • – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej instytucji lub organowi Unii Europejskiej
 • – przez dokonanie rejestracji użytkownicy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych do jednego lub kilku konkretnych celów.

Podstawa prawna operacji przetwarzania danych

Decyzja 2009/496/WE, Euratom Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

W ramach operacji przetwarzania danych dział C.2 „EUR-Lex i Informacje Prawne” w Urzędzie Publikacji gromadzi następujące kategorie danych osobowych:

 • W celu dostępu do systemu i personalizacji: login, imię, nazwisko, adres e-mail, ostatnie logowanie; stronę internetową i preferencje wyszukiwania, zapisane wyszukiwania, zapisane dokumenty i kanały RSS. Jeśli podano, również: preferowany język, drugi i trzeci język.
 • W celu korzystania z „usługi sieciowej”: nazwę użytkownika (login), imię, nazwisko, adres e-mail oraz informacje na temat wykorzystanych danych, ostatniego logowania i ostatecznego wykorzystania danych. Jeśli są podane, gromadzimy również informacje o organizacji, do której należy użytkownik, o aplikacji używanej do połączenia, dniach korzystania z usługi oraz o tym, czy użytkownik chce być poinformowany o wydarzeniach dotyczących bazy EUR-Lex.
 • W celu zapewnienia dostępu do biuletynu EUR-Lex: nazwisko i adres e-mail.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, aby móc korzystać z wymienionych powyżej usług.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dział C.2 „EUR-Lex i Informacje Prawne” w Urzędzie Publikacji przechowuje dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celu gromadzenia i przetwarzania danych, jakim jest realizacja zamówionej usługi.

Rejestracja w usłudze sieciowej i korzystanie z usługi:

 • Po 6 miesiącach braku aktywności użytkownik otrzyma e-mail z informacją o tym, że jeśli nie zaloguje się ponownie, jego konto zostanie usunięte po upływie 30 dni. Dane przechowywane na potrzeby systemu uwierzytelniania Komisji Europejskiej (EU Login) – które stanowią podstawowy warunek utworzenia konta jako zarejestrowany użytkownik bazy EUR-Lex – nie są jednak przez nas przechowywane i nie zostaną usunięte. System EU Login umożliwia dostęp do wielu serwisów UE i jest zarządzany przez inny dział. Więcej informacji zawiera wpis o ochronie danych w systemie EU Login (starsze zgłoszenie DPO-839) do rejestru online inspektora ochrony danych Komisji Europejskiej.

Otrzymywanie biuletynu EUR-Lex

 • Jeśli użytkownik udzielił wyraźnej zgody na otrzymanie biuletynu EUR-Lex, pozostanie on na liście mailingowej do momentu rezygnacji z subskrypcji.

Jak chronimy i zabezpieczamy dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe w formacie elektronicznym (e-maile, dokumenty, bazy danych, przesłane zbiory danych itp.) są przechowywane na serwerach Komisji Europejskiej. Wszystkie operacje przetwarzania danych są przeprowadzane zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska wprowadziła szereg środków technicznych i organizacyjnych służących ochronie danych osobowych. Środki techniczne obejmują m.in. odpowiednie działania w zakresie bezpieczeństwa online, ryzyka utraty danych, zmiany danych lub nieuprawnionego dostępu, z uwzględnieniem ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych oraz charakteru przetwarzanych danych. Środki organizacyjne obejmują ograniczenie dostępu do danych osobowych – dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione, które z uzasadnionych względów muszą mieć do nich dostęp w celu ich przetwarzania.

Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one ujawniane?

Dostęp do danych osobowych mają pracownicy Komisji odpowiedzialni za operację przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu. Personel ten musi przestrzegać zobowiązań regulaminowych dotyczących poufności danych, a w razie potrzeby dodatkowych postanowień umownych w tym zakresie.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą, i jak mogą ich dochodzić?

Na podstawie rozdziału III (art. 14–25) rozporządzenia (UE) 2018/1725 „podmiotom danych”, czyli osobom, których dane dotyczą, przysługują szczególne prawa, w szczególności prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W stosownych przypadkach mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych.

Użytkownicy wyrażają zgodę na przekazanie danych osobowych działowi C.2 „EUR-Lex i Informacje Prawne” w Urzędzie Publikacji na potrzeby tej operacji przetwarzania danych. Zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie poprzez powiadomienie administratora danych. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z administratorem danych lub, w przypadku konfliktu, z inspektorem ochrony danych. W razie potrzeby można również zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe do tych organów podano poniżej w punkcie „Kontakt”.

Korzystając z tych praw w przypadku operacji przetwarzania, należy w przesłanym wniosku podać opis operacji (tj. ich numer w rejestrze podany poniżej w punkcie „Gdzie można znaleźć więcej informacji?”).

Kontakt

 • – Administrator danych

Aby skorzystać z praw na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725 lub przesłać uwagi, pytania lub zastrzeżenia, ewentualnie aby złożyć skargę w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem danych osobowych, należy skontaktować się z administratorem danych: dział C.2 „EUR-Lex i Informacje Prawne” w Urzędzie Publikacji ( info@publications.europa.eu).

 • – Inspektor ochrony danych Komisji Europejskiej

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725 można skontaktować się z inspektorem ochrony danych.

 • – Europejski Inspektor Ochrony Danych

Osoby, których dotyczą dane, mają prawo odwołać się (wnieść skargę) do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, jeżeli uznają, że ich prawa wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/1725 zostały naruszone w wyniku przetwarzania danych osobowych przez administratora danych.

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Inspektor ochrony danych Komisji publikuje rejestr wszystkich udokumentowanych i zgłoszonych mu operacji przetwarzania danych osobowych przez Komisję. Rejestr ten jest dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ta operacja przetwarzania danych została ujęta w rejestrze publicznym inspektora ochrony danych pod numerem: DPR-EC-00450.