EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Informacja prawna

Informacje na tej stronie internetowej są objęte:


Zastrzeżenie prawne

Celem strony internetowej Urzędu Publikacji jest zapewnienie powszechnego dostępu do prawodawstwa Unii Europejskiej. Naszym zadaniem jest zamieszczanie aktualnych i rzetelnych informacji. Wszelkie zgłoszone błędy staramy się jak najszybciej usuwać. Urząd Publikacji nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tej stronie internetowej.

Informacje te:

 • są wyłącznie ogólne i nie odnoszą się do konkretnych sytuacji, osób lub podmiotów;
 • nie ma gwarancji, że są pełne, kompletne, dokładne bądź aktualne;
 • czasami zawierają linki do zewnętrznych portali, nad którymi Urząd Publikacji nie sprawuje kontroli i za które nie ponosi odpowiedzialności;
 • nie są poradami o charakterze specjalistycznym ani o charakterze prawnym (jeżeli istnieje potrzeba uzyskania konkretnej porady, prosimy się skonsultować z właściwym profesjonalnym doradcą).

Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przepisy dotyczące autentyczności wydania Dziennika Urzędowego można znaleźć w rozporządzeniu Rady (UE) nr 216/2013 z 7 marca 2013 r. W przypadku orzecznictwa za źródła oficjalne uważane są jedynie wersje dokumentów opublikowane w dziale „Zbiory orzeczeń”.

Dokładamy starań, aby ograniczyć problemy spowodowane błędami technicznymi. Jednak pliki lub formaty, za pomocą których niektóre dane i informacje zostały przygotowane lub zamieszczone na naszej stronie internetowej, mogą zawierać błędy, tym samym nie możemy zagwarantować, że nasze usługi będą świadczone w sposób ciągły lub nie będą podlegać zakłóceniom spowodowanym przez wymienione problemy. Urząd Publikacji nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju problemy, będące wynikiem korzystania z tej strony internetowej lub innych zewnętrznych portali, do których ta strona zawiera linki.

Celem niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności nie jest ograniczenie odpowiedzialności Urzędu Publikacji w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionymi w obowiązujących przepisach prawa krajowego ani wyłączenie jego odpowiedzialności za kwestie, które na gruncie tego prawa nie podlegają wyłączeniu.


Informacja o prawach autorskich

© Unia Europejska, 1998-2024

Zasady ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji Europejskiej określono w decyzji 2011/833/UE. O ile nie wskazano inaczej, dokumenty prawne opublikowane w Eur-Lexie można wykorzystywać do celów komercyjnych lub niekomercyjnych.

W przypadku niektórych dokumentów, takich jak międzynarodowe standardy rachunkowości, mogą obowiązywać specjalne warunki ich wykorzystania; są one określone w odpowiednim Dzienniku Urzędowym / dokumencie. Można również zapoznać się z zasadami reprodukcji wizerunków banknotów i monet.

Prawa autorskie do materiału redakcyjnego na tej stronie, streszczeń aktów prawnych UE i tekstów skonsolidowanych, które są własnością UE, są licencjonowane na podstawie licencji Creative Commons Attribution 4.0 International. Oznacza to, że ponowne wykorzystywanie jest dozwolone, pod warunkiem odpowiedniego podania źródła oraz poinformowania o wprowadzonych zmianach.

logo Attribution

Jeżeli konkretna treść przedstawia możliwe do zidentyfikowania osoby prywatne lub zawiera utwory osób trzecich, konieczna może być weryfikacja dodatkowych praw. Aby wykorzystać lub odtworzyć treści, których posiadaczem nie jest UE, niezbędne może okazać się uzyskanie zgody bezpośrednio od osób uprawnionych. Oprogramowanie lub dokumenty objęte prawami własności przemysłowej, takie jak patenty, znaki towarowe, zarejestrowane wzory, logo i nazwy, nie są objęte zasadami Komisji dotyczącymi ponownego wykorzystywania i nie są udostępniane na mocy licencji.

Aby wykorzystać logo EUR-Lexu, należy najpierw uzyskać uprzednią zgodę Urzędu Publikacji.

Metadane EUR-Lexu są przeznaczone dla domeny publicznej zgodnie z umową licencyjną Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

logo niezastrzeżenia praw autorskich

W innych kwestiach dotyczących praw autorskich należy wysłać wiadomość na adres: op-copyright@publications.europa.eu.


Ochrona danych osobowych

To oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych.

Wprowadzenie

Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”) jest zobowiązana do ochrony danych osobowych i do poszanowania prywatności osób, których dane dotyczą. Komisja gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych (uchylającym rozporządzenie (WE) nr 45/2001).

W tym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, dlaczego przetwarzamy dane osobowe, w jaki sposób je gromadzimy i przetwarzamy oraz jak zapewniamy ich ochronę, a także w jaki sposób pozyskiwane informacje są wykorzystywane oraz jakie prawa przysługują osobom, których dotyczą dane, w odniesieniu do tych danych. Podajemy również dane kontaktowe właściwego administratora danych, u którego można dochodzić swoich praw, inspektora ochrony danych i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Poniżej przedstawione informacje dotyczą operacji przetwarzania danych ˆ„Rejestracja użytkowników w EUR-Lexie” prowadzonej przez dział C.2 „EUR-Lex i Informacje Prawne” w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

Dlaczego i jak przetwarzamy dane osobowe?

Cel przetwarzania danych:

Dział C.2 „EUR-Lex i Informacje Prawne” w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej gromadzi i wykorzystuje dane osobowe, aby umożliwić użytkownikom, których dotyczą dane, zamówienie biuletynu EUR-Lex, udział w ankiecie, lub zarejestrowanie się za pomocą profilu na stronie EUR-Lex, i aby w ten sposób spersonalizować ofertę dla użytkowników. Obejmuje to możliwość zarejestrowania się w usłudze sieciowej, dzięki której zarejestrowani użytkownicy mogą prowadzić bezpośrednie wyszukiwanie w bazie danych EUR-Lex bez konieczności korzystania z formularza wyszukiwania na stronie internetowej. Mogą oni również wybrać opcję otrzymywania powiadomień o nowościach dotyczących EUR-Lexu.

Ponadto możemy zaprosić użytkowników – za pośrednictwem strony internetowej lub biuletynu – do udziału w ankiecie, którą czasami przeprowadza nasz podwykonawca. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z ankietą można znaleźć pod numerem DPR-EC-00488 w rejestrze inspektora ochrony danych Komisji pod adresem http://ec.europa.eu/dpo-register. Informacje o przetwarzaniu danych w związku z usługami realizowanymi przez dział pomocy technicznej EUR-Lex (helpdesk) można znaleźć pod numerem DPR-EC-00493 w rejestrze inspektora ochrony danych Komisji pod adresem http://ec.europa.eu/dpo-register.

Operacja przetwarzania danych polega na rejestracji danych osobowych przekazywanych przez użytkowników w momencie rejestracji oraz wykorzystaniu ich przy realizacji zamówionej usługi.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej instytucji lub organowi Unii Europejskiej
 • przez dokonanie rejestracji użytkownicy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych do jednego lub kilku konkretnych celów.

Podstawa prawna operacji przetwarzania danych

Decyzja 2009/496/WE, Euratom Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

W ramach operacji przetwarzania danych dział C.2 „EUR-Lex i Informacje Prawne” w Urzędzie Publikacji gromadzi następujące kategorie danych osobowych:

 • W celu dostępu do systemu i personalizacji: login, imię, nazwisko, adres e-mail, ostatnie logowanie; preferencje przeglądania strony i wyszukiwania, zapisane wyszukiwania, zapisane dokumenty i kanały RSS. Jeśli podano, również: preferowany język, drugi i trzeci język;
 • w celu korzystania z „usługi sieciowej”: nazwa użytkownika (login), imię, nazwisko, adres e-mail oraz informacje na temat wykorzystanych danych, ostatniego logowania i ostatecznego wykorzystania danych. Jeśli są podane, gromadzimy również informacje o organizacji, do której należy użytkownik, o aplikacji używanej do połączenia, o dniach korzystania z usługi oraz o tym, czy użytkownik chce być informowany o wydarzeniach dotyczących EUR-Lexu.
 • w celu zapewnienia dostępu do biuletynu EUR-Lexu: imię i nazwisko oraz adres e-mail,
 • w celu udziału w ankietach: wymagane dane osobowe różnią się w zależności od celów ankiety. Możemy poprosić o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail i wykonywanego zawodu.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, aby móc korzystać z wymienionych powyżej usług.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dział C.2 „EUR-Lex i Informacje Prawne” w Urzędzie Publikacji przechowuje dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celu gromadzenia i przetwarzania danych, jakim jest realizacja zamówionej usługi.

 • Rejestracja w usłudze sieciowej i korzystanie z usługi:
 • Po 6 miesiącach braku aktywności użytkownik otrzyma e-mail z informacją o tym, że jeśli nie zaloguje się ponownie, jego konto zostanie usunięte po upływie 30 dni. Dane przechowywane na potrzeby systemu uwierzytelniania Komisji Europejskiej (EU Login) – które stanowią podstawowy warunek utworzenia konta zarejestrowanego użytkownika bazy EUR-Lex – nie są jednak przez nas przechowywane i nie zostaną usunięte. System EU Login umożliwia dostęp do wielu serwisów UE i jest zarządzany przez inny dział. Więcej informacji zawiera wpis o ochronie danych w systemie EU Login (starsze zgłoszenie DPO-839) do rejestru online inspektora ochrony danych Komisji Europejskiej.

 • Otrzymywanie biuletynu EUR-Lex
 • Jeśli użytkownik udzielił wyraźnej zgody na otrzymanie biuletynu EUR-Lex, pozostanie on na liście mailingowej do momentu rezygnacji z subskrypcji.

 • W przypadku udziału w ankietach:
 • Dane są przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów ankiety.

Jak chronimy i zabezpieczamy dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe w formacie elektronicznym (e-maile, dokumenty, bazy danych, przesłane zbiory danych itp.) są przechowywane na serwerach Komisji Europejskiej. Wszystkie operacje przetwarzania danych prowadzone są zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Komisji Europejskiej.

Podczas przetwarzania danych w imieniu Komisji podwykonawcy Komisji muszą przestrzegać specjalnej klauzuli umownej, a także obowiązków w zakresie poufności danych wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – rozporządzenia (UE) 2016/679.

Komisja Europejska wprowadziła szereg środków technicznych i organizacyjnych służących ochronie danych osobowych. Środki techniczne obejmują m.in. odpowiednie działania w zakresie bezpieczeństwa online, ryzyka utraty danych, zmiany danych lub nieuprawnionego dostępu, z uwzględnieniem ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych oraz charakteru przetwarzanych danych. Środki organizacyjne obejmują ograniczenie dostępu do danych osobowych – dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione, które z uzasadnionych względów muszą mieć do nich dostęp w celu ich przetwarzania.

W przypadku uczestników ankiety dane osobowe możemy przekazać naszemu podwykonawcy, aby zrealizować cel ankiety.

Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one ujawniane?

Dostęp do danych osobowych mają pracownicy Komisji odpowiedzialni za operację przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu. Personel ten musi przestrzegać zobowiązań regulaminowych dotyczących poufności danych, a w razie potrzeby dodatkowych postanowień umownych w tym zakresie.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą, i jak mogą ich dochodzić?

Na podstawie rozdziału III (art. 14–25) rozporządzenia (UE) 2018/1725 „podmiotom danych”, czyli osobom, których dane dotyczą, przysługują szczególne prawa, w szczególności prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W stosownych przypadkach mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych.

Użytkownicy wyrażają zgodę na przekazanie danych osobowych działowi C.2 „EUR-Lex i Informacje Prawne” w Urzędzie Publikacji na potrzeby tej operacji przetwarzania danych. Zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie poprzez powiadomienie administratora danych. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z administratorem danych lub, w przypadku konfliktu, z inspektorem ochrony danych. W razie potrzeby można również zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe do tych organów podano poniżej w punkcie „Kontakt”.

Korzystając z tych praw w przypadku operacji przetwarzania, należy w przesłanym wniosku podać opis operacji (tj. ich numer w rejestrze podany poniżej w punkcie „Gdzie można znaleźć więcej informacji?”).

Kontakt

 • Administrator danych

Aby skorzystać z praw na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725 lub przesłać uwagi, pytania lub zastrzeżenia, ewentualnie aby złożyć skargę w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem danych osobowych, należy skontaktować się z administratorem danych: dział C.2 „EUR-Lex i Informacje Prawne” w Urzędzie Publikacji ( info@publications.europa.eu).

 • Inspektor ochrony danych w Komisji (DPO)

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725 można skontaktować się z inspektorem ochrony danych.

 • Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

Osoby, których dotyczą dane, mają prawo odwołać się (wnieść skargę) do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, jeżeli uznają, że ich prawa wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/1725 zostały naruszone w wyniku przetwarzania danych osobowych przez administratora danych.

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Inspektor ochrony danych Komisji publikuje rejestr wszystkich udokumentowanych i zgłoszonych mu operacji przetwarzania danych osobowych przez Komisję. Rejestr ten jest dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ta operacja przetwarzania danych została ujęta w rejestrze publicznym inspektora ochrony danych pod numerem: DPR-EC-00450.


Oświadczenie w sprawie dostępności portalu EUR-Lex

Ostatnia aktualizacja: 22 marzec 2024 r.

Wprowadzenie

Urząd Publikacji dba o dostępność portalu EUR-Lex zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Dostępność jest ważnym kryterium projektowania naszych stron i stosujemy się do zasad projektowania uniwersalnego. Dzięki temu wszyscy nasi użytkownicy mogą łatwo przeglądać nasze strony internetowe i poruszać się po nich, bez względu na rodzaj urządzenia, z którego korzystają.

Staramy się, aby nasze strony i dokumenty były dostępne dla wszystkich użytkowników. Dotyczy to użytkowników z zaburzeniami widzenia, słuchu lub funkcji poznawczych, bądź z upośledzeniem fizycznym. Dostęp do naszej strony internetowej można uzyskać za pośrednictwem różnych urządzeń, takich jak komputery stacjonarne, laptopy i urządzenia mobilne.

Dostępność stron internetowych opiera się na czterech poniższych zasadach.

 • Postrzegalność: Informacje i interfejs użytkownika są przedstawiane użytkownikom w sposób, który potrafią oni dostrzec.
 • Funkcjonalność: Formularze wejściowe, kontrolki (np. przyciski, pola wyboru) oraz nawigacja na stronie są funkcjonalne.
 • Zrozumiałość: Informacje i obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe.
 • Integralność: Treści internetowe muszą być dostępne w różnych przeglądarkach i urządzeniach, również w przypadku technologii wspomagających.

To oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych EUR-Lex.

Jak zapewniamy zgodność z przepisami

 • Dbamy o to, aby portal EUR-Lex spełniał normy dostępności określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Status pod względem zgodności został opisany poniżej.
 • Dysponujemy oświadczeniem w sprawie dostępności.
 • Oferujemy użytkownikom możliwość zgłoszenia nam ewentualnych problemów z dostępnością.
 • Uwzględniamy wymogi dotyczące dostępności w naszych zamówieniach na projektowanie stron internetowych.
 • Przeprowadzamy wewnętrzne i zewnętrzne kontrole dostępności.

Status pod względem zgodności

EUR-Lex jest częściowo zgodny z normami dostępności, o których mowa w dyrektywie (UE) 2016/2102, ze względu na wymienione poniżej niezgodności.

Treści niedostępne

 • Niektóre etykiety i elementy list mogą być niezrozumiałe dla użytkowników technologii wspomagających, ponieważ brakuje w nich właściwej struktury programowej i powiazań.
 • Na niektórych stronach współczynnik kontrastu może być niewystarczający.
 • Niektóre linki są wyróżnione jedynie za pomocą koloru.
 • Niektóre obrazy nie mają tekstu alternatywnego, a niektóre nie są oznaczone jako obrazy dekoracyjne.
 • Na niektórych linkach brakuje tekstu, co może utrudnić ich identyfikację. Ten sam tekst linku może być wykorzystany na linkach kierujących do różnych stron lub dokumentów, co może dezorientować niektórych użytkowników.
 • Niektóre treści mogą nie być dostępne dla użytkowników technologii wspomagających lub użytkowników korzystających wyłącznie z klawiatury.
 • Odczyt w kolejności tabulacji nie zawsze jest logiczny.
 • Na niektórych układach stron używane są elementy tabeli danych.
 • Niektóre nagłówki stron nie zawsze mają charakter opisowy lub nie są oznaczone jako nagłówki.
 • Na niektórych stronach język strony nie jest wskazany w kodzie, co może powodować problemy dla użytkowników czytników ekranu.
 • Nawigacja okruszkowa jest niedostępna przy powiększeniu oryginalnego rozmiaru strony do 400%.
 • Niektóre nagrane wcześniej filmy wideo nie mają napisów, w związku z czym mogą być niedostępne dla osób z zaburzeniem słuchu.

Zasoby

Uwagi i dane kontaktowe

Skontaktuj się z nami, aby zgłosić problemy związane z dostępnością lub zaproponować, w jaki sposób możemy poprawić dostępność naszego portalu. Prosimy o jasny i szczegółowy opis, abyśmy mogli zrozumieć problem. Prosimy również o podanie danych kontaktowych, abyśmy mogli szybko odpowiedzieć.


Polityka wykorzystywania plików cookie

Aby strony internetowe Urzędu Publikacji Unii Europejskiej sprawniej działały, czasami na urządzeniu użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, tzw. cookies.

Co to są pliki cookie?

Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona ta może w ten sposób „zapamiętać” na dłużej czynności i preferencje użytkownika (takie jak jego login, język, rozmiar czcionki i inne opcje). Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

 • Pliki cookie administratora to pliki należące do odwiedzanej strony internetowej. Tylko ta strona internetowa może je odczytać. Strona internetowa może ewentualnie korzystać z serwisów zewnętrznych, które również posiadają własne pliki cookie – są to pliki cookie osób trzecich.
 • Trwałe pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i nie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki w przeciwieństwie do sesyjnych plików cookie, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Podczas każdych odwiedzin na stronach internetowych Urzędu Publikacji system pyta użytkownika, czy akceptuje pliki cookie, czy nie.

Pliki cookie mogą być również używane do sporządzania anonimowych statystyk o korzystaniu ze stron internetowych.

Do czego służą pliki cookie?

Na stronach internetowych Urzędu Publikacji najczęściej używane są „pliki cookie administratora”. Są to pliki tworzone i kontrolowane przez Urząd Publikacji, nie przez organizacje zewnętrzne.

Przeglądanie niektórych stron wymaga jednak wyrażenia zgody na pliki cookie organizacji zewnętrznych.

Pliki cookie można usunąć albo zablokować, ale w takim wypadku niektóre elementy strony mogą nie działać prawidłowo. W plikach cookie zapamiętywane są:

 • preferencje wyświetlania, takie jak wybrany język, kolor kontrastu, rozmiar czcionki, urządzenia używane do przeglądania, preferencje dotyczące wyników wyszukiwania oraz ustawienia powiadomień;
 • ostatnia wizyta na danej stronie (do celów statystycznych) oraz trzy ostatnio odwiedzone strony (pomaga to naszemu zespołowi pomocy technicznej w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez użytkowników);
 • czy użytkownik wyraził zgodę na korzystanie przez stronę z plików cookie.

Preferencje odwiedzającego

To pliki tworzone przez nas, które mogą być odczytane tylko przez nas. Zapamiętywana tutaj jest zgoda (lub brak zgody) użytkownika na politykę dotyczącą plików cookie.

Nazwa Usługa Cel Rodzaj i ważność pliku cookie EUR-Lex CheckLex
cck1 Zgoda na pliki cookie Zapamiętuje preferencje dotyczące plików cookie (użytkownik nie będzie pytany ponownie). Trwały plik cookie administratora, 6 miesięcy

Operacyjne pliki cookie

Niektóre pliki cookie są niezbędne do poprawnego funkcjonowania niektórych stron. Z tego powodu ich stosowanie nie wymaga zgody użytkownika. W szczególności:

 • uwierzytelniające pliki cookie,
 • techniczne pliki cookie, wymagane w niektórych systemach informatycznych.
Uwierzytelniające pliki cookie

Są one przechowywane po zalogowaniu się użytkownika na stronę Urzędu Publikacji przez serwis uwierzytelniający (EU Login). W takiej sytuacji użytkownik wyraża zgodę na odpowiednie oświadczenie o ochronie prywatności.

Nazwa Usługa Cel Rodzaj i ważność pliku cookie EUR-Lex CheckLex
_Secure_ECAS_SESSIONID System zarządzania tożsamością Identyfikuje bieżącą sesję centralnego serwisu uwierzytelniającego Sesyjny plik cookie, usuwany po zamknięciu przeglądarki
_ECAS_PREFS System zarządzania tożsamością Zapamiętuje ustawienia i preferencje: identyfikator użytkownika, nazwę użytkownika, wyrażenie zgody na pliki cookie, tryb dużego kontrastu, tryb prywatności, szczegółowe informacje dotyczące konta po zalogowaniu, ostatnio wybrane hasło Sesyjny plik cookie, usuwany po zamknięciu przeglądarki
Techniczne pliki cookie
Nazwa Usługa Cel Rodzaj i ważność pliku cookie EUR-Lex CheckLex
AWSALB AWS Zapisuje, który klaster serwerów obsługuje użytkownika odwiedzającego stronę. Chodzi o rozkład obciążenia i optymalizację korzystania z serwisu. Trwały plik cookie administratora, 6 dni
ELX_SESSIONID EUR-Lex Jest to rodzaj pliku cookie JSESSIONID używany w aplikacji J2EE do monitorowania sesji. HTTP jest protokołem bezstanowym, dlatego serwer www nie może powiązać ze sobą dwóch oddzielnych żądań pochodzących od tego samego klienta. Zarządzanie sesją to proces śledzenia użytkownika z wykorzystaniem plików cookie. Serwer www, który wykorzystuje plik cookie do zarządzania sesją, tworzy i wysyła plik cookie JSESSIONID do klienta, który z kolei odsyła ten plik do serwera w kolejnych żądaniach HTTP. Sesyjny plik cookie, usuwany po zamknięciu przeglądarki
clientlanguage EUR-Lex Plik cookie przechowujący wybór języka użytkownika Trwały plik cookie administratora, 30 dni
desktopModeOn EUR-Lex Plik cookie przechowujący preferencję użytkownika na urządzeniu przenośnym, który chce przełączyć się na widok stacjonarny. Trwały plik cookie administratora, 30 dni
(stab, #FacetState#, PP#, Procedure#, tab-#, dAoj# itp.) EUR-Lex Pliki cookie rejestrujące rozwinięcie/zwinięcie paneli Trwały plik cookie administratora, 30 dni
experimentalFeaturesActivated EUR-Lex Plik cookie przechowujący preferencje użytkownika dotyczące aktywacji/dezaktywacji funkcji eksperymentalnych Trwały plik cookie administratora, 30 dni
experimentalFeatures EUR-Lex Plik cookie przechowujący informacje o tym, które funkcje eksperymentalne użytkownik aktywował Trwały plik cookie administratora, 30 dni

Analityczne pliki cookie

Używane są wyłącznie na potrzeby wewnętrzne, a mianowicie do udoskonalania usług oferowanych wszystkim użytkownikom.

Pliki cookie analizują interakcję anonimowego użytkownika ze stroną (gromadzone dane nie odnoszą się do konkretnej osoby).

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim ani wykorzystywane do innych celów. Anonimowe statystyki mogą być udostępniane usługodawcom zajmującym się projektami komunikacyjnymi na podstawie umowy z Urzędem Publikacji.

Każdy może odrzucić tego rodzaju pliki cookie za pośrednictwem banera plików cookie wyświetlanego na pierwszej odwiedzanej stronie.

Nazwa Usługa Cel Rodzaj i ważność pliku cookie EUR-Lex CheckLex
_pk_id# Usługa analityki sieciowej oparta na oprogramowaniu open source (Piwik-PRO) Rozpoznaje użytkowników odwiedzających stronę internetową (anonimowo – nie gromadzi informacji o użytkowniku). Trwały plik cookie administratora, 13 miesięcy
_pk_ses _pk_cvar _pk_hsr Usługa analityki sieciowej oparta na oprogramowaniu open source (Piwik-PRO) Pliki cookie o krótkim czasie wykorzystania służące do tymczasowego przechowywania danych o wizycie Trwały plik cookie administratora, 30 minut
_pk_ref# Usługa analityki sieciowej oparta na oprogramowaniu open source (Piwik-PRO) Służy do przechowywania informacji o atrybucie – źródle pierwotnego przekierowania na stronę Trwały plik cookie administratora, 6 miesięcy
ppms_privacy_ Usługa analityki sieciowej oparta na oprogramowaniu open source (Piwik-PRO) Przechowuje zgodę odwiedzającego na gromadzenie i wykorzystywanie danych Trwały plik cookie administratora, 365 dni (konfigurowalne) lub 30 minut (w przypadku anonimowego śledzenia)

Pliki cookie osób trzecich

Na niektórych stronach wyświetlają się treści pochodzące od podmiotów zewnętrznych, takich jak YouTube, Facebook i Twitter, oraz linki do stron internetowych zarządzanych przez kraje UE.

Aby obejrzeć treści podmiotów zewnętrznych, użytkownik musi najpierw zaakceptować ich szczegółowe warunki. Częścią tych warunków jest polityka dotycząca plików cookie, nad którą nie mamy kontroli.

Jeżeli użytkownik nie obejrzy tego rodzaju treści, na jego urządzeniu nie zainstalują się pliki cookie osób trzecich.

Podmioty zewnętrzne na stronach internetowych Urzędu Publikacji

Te usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Urzędu Publikacji. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie itp.

Dane osobowe

Informacje związane z plikami cookie nie są wykorzystywane do identyfikowania użytkownika, a dane dotyczące preferencji są pod ścisłą kontrolą. Nie używamy plików cookie do żadnych innych celów niż te opisane na tej stronie.

Jak zarządzać plikami cookie?

Plikami cookie można swobodnie zarządzać i można je usuwać. Więcej informacji można znaleźć na stronie aboutcookies.org.

Usuwanie plików cookie z urządzenia

Wszystkie pliki cookie na urządzeniu można usunąć – wystarczy wyczyścić historię przeglądania w przeglądarce. W ten sposób usuwa się wszystkie pliki cookie ze wszystkich odwiedzonych stron.

Należy jednak pamiętać, że można w ten sposób utracić zapisane informacje (np. zapisane dane logowania, preferencje stron).

Zarządzanie plikami cookie pochodzącymi z konkretnych stron

Więcej informacji o zarządzaniu plikami cookie pochodzącymi z konkretnych stron można znaleźć w ustawieniach prywatności i plików cookie w wybranej przeglądarce.

Blokowanie plików cookie

Za pomocą większości współczesnych przeglądarek można zapobiec umieszczaniu plików cookie na urządzeniu, ale wtedy przy każdej wizycie na stronie konieczne może być ustawianie preferencji na nowo. Niektóre usługi i funkcje mogą nie działać poprawnie (np. logowanie do profilu).