EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Juridische mededeling

Voor de informatie op deze site gelden een disclaimer, een auteursrechtelijke mededeling en een privacyverklaring. Deze site maakt ook gebruik van cookies.


Disclaimer

Met deze website wil het Publicatiebureau de wetgeving van de EU beter toegankelijk maken voor het publiek. We doen er alles aan om de informatie up-to-date en nauwkeurig te houden. Als we opmerkzaam worden gemaakt op fouten, zullen we proberen die te verbeteren. Het Publicatiebureau aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze website.

Deze informatie:

 • heeft een algemeen karakter en is niet op specifieke personen of organisaties gericht
 • is niet noodzakelijk volledig, accuraat of up-to-date
 • bevat soms links naar externe websites waarover het Publicatiebureau geen zeggenschap heeft en waarvoor het ook geen verantwoordelijkheid draagt
 • mag niet worden beschouwd als professioneel of juridisch advies (daarvoor moet u altijd een deskundige raadplegen)

Alleen het EU-document zoals dat in het Publicatieblad van de Europese Unie is verschenen, is authentiek. De regels ten aanzien van de authenticiteit van het Publicatieblad vindt u in Verordening (EU) nr. 216/2013 van de Raad van 7 maart 2013. Van beslissingen in rechtszaken is alleen de in de "jurisprudentie” verschenen versie rechtsgeldig.

We proberen problemen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Bij het aanmaken of structureren van gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel fouten optreden die de dienstverlening kunnen verstoren. Het Publicatiebureau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die voortvloeien uit uw bezoek aan deze website of externe websites waarnaar wordt verwezen.

Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van het Publicatiebureau in strijd met de toepasselijke nationale wetgeving te beperken of uit te sluiten.

Auteursrechtelijke mededeling

© Europese Unie, 1998-2022

Het beleid van de Commissie inzake hergebruik van documenten is gebaseerd op Besluit 2011/833/EU. Tenzij anders vermeld, kunt u de juridische documenten die in EUR-Lex zijn gepubliceerd, hergebruiken voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

Voor sommige documenten, zoals de International Accounting Standards (internationale standaarden voor jaarrekeningen), kunnen speciale voorwaarden gelden. Deze worden vermeld in het betrokken nummer van het Publicatieblad. Er zijn ook regels over het weergeven van afbeeldingen van euromunten/-biljetten.

De rechten op de redactionele inhoud van deze website, de samenvattingen van de EU-wetgeving en de geconsolideerde teksten berusten bij de EU, die deze inhoud voor u beschikbaar stelt op basis van de “Creative Commons Attribution 4.0 International”-licentie. Dit betekent dat u de inhoud kunt hergebruiken mits u de bron vermeldt en alle door u aangebrachte wijzigingen aangeeft.

Mogelijk dient u aanvullende rechten te verwerven als bepaalde inhoud personen herkenbaar in beeld brengt of werken van derden bevat. Wilt u inhoud gebruiken of reproduceren die geen eigendom van de EU is, dan moet u de rechthebbenden mogelijk rechtstreeks om toestemming vragen. Software of documenten waarop industriële-eigendomsrechten rusten, zoals octrooien, handelsmerken, geregistreerde ontwerpen, logo’s en namen, zijn uitgesloten van het beleid inzake hergebruik van de Commissie, die u hierop ook geen licentie kan verlenen.

U mag het logo van EUR-Lex niet gebruiken zonder voorafgaande toestemming van het Publicatiebureau.

De metadata van EUR-Lex bevinden zich in het publiek domein overeenkomstig de CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication van Creative Commons.

Voor alle andere auteursrechtelijke kwesties kunt u contact opnemen met: op-copyright@publications.europa.eu.


Bescherming van uw persoonsgegevens

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking en de bescherming van uw persoonsgegevens.

Inleiding

De Europese Commissie (hierna "de Commissie") verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te respecteren. De Commissie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001).

In deze privacyverklaring leest u waarom en hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken, opslaan en beschermen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft. Ook vindt u hierin de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke bij wie u uw rechten kunt uitoefenen, de functionaris voor gegevensbescherming en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Hieronder staat welke gegevens eenheid C.2 (EUR-Lex en Juridische Informatie) van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie met het oog op de registratie van gebruikers in EUR-Lex verzamelt.

Waarom en hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

Doel van de verwerking

Eenheid C.2 (EUR-Lex en Juridische Informatie) van het Bureau voor publicaties verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens zodat u zich kunt abonneren op de EUR-Lex-nieuwsbrief of een profiel op de EUR-Lex-website kunt aanmaken om zo uw gebruikerservaring te personaliseren. Dit omvat de mogelijkheid tot intekening op de webservice, waarmee geregistreerde gebruikers rechtstreeks informatie uit EUR-Lex kunnen opvragen zonder gebruik te hoeven maken van een zoekformulier op de website. Als webservice-gebruiker kunt u zich ook op de hoogte laten houden van evenementen in verband met EUR-Lex.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens in verband met diensten van de EUR-Lex-helpdesk vindt u in het Register van de functionaris voor gegevensbescherming van de Commissie onder referentie DPR-EC-00493.

De persoonsgegevens die u bij de registratie verstrekt, worden opgeslagen en gebruikt om u de gevraagde diensten te kunnen verlenen.

Ze worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, noch voor profilering.

Op welke juridische grondslag(en) verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens omdat:

 • de verwerking noodzakelijk is voor het vervullen van een taak in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de instelling of het orgaan van Unie is verleend;
 • u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Rechtsgrond van de verwerking:

Besluit 2009/496/EG, Euratom van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 26 juni 2009 betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Ten behoeve van deze gegevensverwerking verzamelt eenheid C.2 (EUR-Lex en Juridische informatie) van het Bureau voor Publicaties de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Voor toegang tot het systeem en personalisering: gebruikersnaam, voornaam, achternaam, e-mailadres, laatste tijdstip van aanmelden website- en zoekvoorkeuren, opgeslagen zoekopdrachten, opgeslagen documenten en RSS-feeds Voor zover beschikbaar, ook: voorkeurstaal, eerste en tweede alternatieve taal
 • Voor het gebruik van de webservice: gebruikersnaam, voornaam, achternaam, e-mailadres en informatie over gebruikte gegevens, laatste tijdstip van aanmelden en eindgebruik van de gegevens. Voor zover beschikbaar, verzamelen we ook informatie over de organisatie waartoe u behoort, de oproepende applicatie, het aantal dagen waarop u de webservice gebruikt en of u geïnformeerd wilt worden over evenementen in verband met EUR-Lex.
 • Voor de EUR-Lex-nieuwsbrief: naam en e-mailadres.

Als u van de aangeboden diensten gebruikt wilt maken, moet u persoonsgegevens verstrekken.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Eenheid C.2 (EUR-Lex en Juridische informatie) van het Bureau voor Publicaties bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verzameling of verdere verwerking, namelijk het verlenen van de gevraagde diensten.

Registratie en gebruik van de webdienst

 • Na zes maanden van inactiviteit ontvangt u een e-mail waarin we aankondigen dat uw account na nog eens 30 dagen zal worden gewist, tenzij u zich alsnog opnieuw aanmeldt. De gegevens die u aan de authenticatiedienst van de Europese Commissie (EU Login) heeft verstrekt om u als EUR-Lex-gebruiker te kunnen registreren, worden echter niet gewist, omdat zij niet door ons, maar door EU Login worden opgeslagen. EU Login geeft toegang tot een groot aantal diensten van de EU. Meer informatie over de privacybescherming van EU Login vindt u in het Register van de functionaris voor gegevensbescherming van de Commissie onder referentie DPO-839 (legacy notification).

Abonnement op de EUR-Lex-nieuwsbrief

 • Als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft, blijven we u de EUR-Lex-nieuwsbrief sturen totdat u uw abonnement opzegt.

Hoe beschermen en beveiligen we uw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens in elektronische vorm (e-mails, documenten, databanken, geüploade data, enz.) worden opgeslagen op servers van de Europese Commissie. Alle verwerkingen voldoen aan Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie van 10 januari 2017 over de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen binnen de Europese Commissie.

Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de Commissie een aantal technische en organisatorische maatregelen genomen. De technische maatregelen voorzien in een adequaat niveau van netwerkbeveiliging en bescherming van uw gegevens tegen verlies, verandering en ongeoorloofde toegang, gelet op de risico's van de verwerking en de aard van de verwerkte persoonsgegevens. De organisatorische maatregelen houden in dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen die deze gegevens moeten kennen met het oog op de verwerking hiervan.

Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden deze meegedeeld?

We geven uw persoonsgegevens alleen door aan de met de verwerking belaste en andere bevoegde medewerkers van de Europese Commissie volgens het "need-to-know"-beginsel. Deze medewerkers zijn gehouden aan statutaire regels, en waar nodig, aanvullende overeenkomsten inzake vertrouwelijkheid.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Als "betrokkene" heeft u op grond van hoofdstuk III, artikelen 14-25, van Verordening (EU) 2018/1725 bepaalde rechten, namelijk het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten rectificeren of te laten wissen, en om beperkingen te stellen aan de verwerking ervan. Indien van toepassing, heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om uw gegevens over te dragen.

U heeft aan eenheid C.2 (EUR-Lex en Juridische Informatie) van het Bureau voor publicaties toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de verwerkingsverantwoordelijke hiervan in kennis te stellen. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking voorafgaand aan die intrekking van uw toestemming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke of met de functionaris voor gegevensbescherming. Indien nodig kunt u zich ook tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming wenden. De contactgegevens vindt u hieronder, onder “Contact”.

U dient aan de hand van een beschrijving (d.w.z. het referentienummer dat u vindt onder “Waar vindt u meer informatie?”) te vermelden op welke verwerking uw verzoek betrekking heeft.

Contact

 • Verwerkingsverantwoordelijke

Wilt u gebruikmaken van uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 of heeft u vragen, opmerkingen, bezwaren of een klacht in verband met de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de verwerkingsverantwoordelijke, eenheid C.2 (EUR-Lex en Juridische informatie) van het Bureau voor publicaties (info@publications.europa.eu).

 • Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van de Commissie

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van Verordening (EU) 2018/1725, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming

 • Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Als u meent dat bij de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke uw rechten op grond van Verordening (EU) 2018/1725 geschonden zijn, kunt u bezwaar maken (d.w.z. een klacht indienen) bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Waar vindt u meer informatie?

De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) houdt een register bij van de verwerkingen van persoonsgegevens door de Commissie die gedocumenteerd en aan hem gemeld zijn. Dit register kunt u raadplegen op: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_nl.

Deze specifieke verwerking is opgenomen in het openbaar register van de DPO met de volgende referentie: DPR-EC-00450 .