Αποδέχομαι Δεν αποδέχομαι

EUR-Lex Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το έγγραφο αυτό έχει ληφθεί από τον ιστότοπο EUR-Lex

Διαδικασίες θέσπισης νομοθεσίας

Παρακολουθήστε τον κύκλο ζωής μιας νομοθετικής πρότασης από τη στιγμή της υποβολής μέχρι τη στιγμή της έκδοσης της τελικής νομοθετικής πράξης.

Η διαδικασία αυτή απεικονίζεται στο σχετικό χρονοδιάγραμμα. Εμφανίζονται όλες οι παρεμβάσεις οργάνων και οργανισμών που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.

Από το χρονοδιάγραμμα αυτό, έχετε πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες για τις αποφάσεις κάθε οργάνου και για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται, π.χ. τις συμμετέχουσες υπηρεσίες και τα τμήματα, τη νομική βάση της πράξης κ.λπ.