Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Нормотворчески процедури

Проследете пътя на дадено законодателно предложение от момента на неговото представяне до момента, в който то стане закон.

Процедурата е представена визуално чрез времева линия. Можете да видите всички действия на институциите и органите, участващи в процеса на вземане на решения.

Времевата линия ви дава достъп до подробна информация за решенията на всяка институция и начина, по които са взети, участващите служби и отдели, правното основание на акта и т.н.