EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Układ chronologiczny


Tytuł i rok dokumentu Dziennik Urzędowy
Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Dz.U. L 29 z 31.1.2020
Deklaracja polityczna określająca ramy przyszłych stosunków między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Dz.U. C 34 z 31.1.2020
Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2016)
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2016)
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (wersja skonsolidowana 2016)
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (2016) Dz.U. C 202 z 7.6.2016
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2012)
Dz.U. C 326 z 26.10.2012
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2012)
Dz.U. C 326 z 26.10.2012
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (wersja skonsolidowana 2012)
Dz.U. C 326 z 26.10.2012
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (2012) Dz.U. C 326 z 26.10.2012, str. 391—407
Traktat o przystąpieniu Chorwacji (2012)
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (2010) Dz.U. C 83 z 30.3.2010
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (wersja skonsolidowana 2010) Dz.U. C 84 z 30.3.2010
Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2010) Dz.U. C 83 z 30.3.2010
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2010) Dz.U. C 83 z 30.3.2010
Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2008) Dz.U. C 115 z 9.5.2008
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2008) Dz.U. C 115 z 9.5.2008
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (2007)
Traktat z Lizbony (2007) Dz.U. C 306 z 17.12.2007
Traktat o przystąpieniu Republiki Bułgarii i Rumunii (2005)
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana 2006) Dz.U. C 321E z 29.12.2006
Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2006) Dz.U. C 321E z 29.12.2006
Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy (2004) Dz.U. C 310 z 16.12.2004
Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy (PROJEKT 2003)
Traktat o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (2003)
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana 2002)
Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2002)
Traktat z Nicei (2001)
Konwencja z Schengen (1985)
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana 1997)
Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 1997)
Traktat z Amsterdamu (1997)
Traktat o przystąpieniu Austrii, Szwecji, Finlandii (1994)
Akt zmieniający Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego upoważniający Radę Gubernatorów do utworzenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (1993 r.)
Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1992)
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana 1992)
Traktat o Unii Europejskiej (1992)
Jednolity akt europejski (1986)
Traktat o przystąpieniu Hiszpanii i Portugalii (1985)
Traktat w sprawie Grenlandii (1984)
Traktat o przystąpieniu Grecji (1979)
Traktat zmieniający niektóre postanowienia Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (1975 r.)
Traktat zmieniający niektóre postanowienia finansowe (1975)
Traktat o przystąpieniu Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa (1972)
Traktat zmieniający niektóre postanowienia budżetowe (1970)
Traktat fuzyjny (1965)
Protokół w sprawie Antyli Niderlandzkich (1962)
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (1957)
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (1957)
Konwencja w sprawie niektórych instytucji wspólnych dla Wspólnot Europejskich (1957 r.)
Traktat zmieniający Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (1956 r.)
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (1951)

Traktat o przystąpieniu Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa (1972)

Tytuł i rok dokumentu Dziennik Urzędowy
Traktat o przystąpieniu Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa (1972)
Opinia Komisji z dnia 19 stycznia 1972 r. w sprawie wniosku Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o przystąpienie do Wspólnot Europejskich
Decyzja Rady Wspólnot Europejskich z dnia 22 stycznia 1972 r. w sprawie przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
Decyzja Rady Wspólnot Europejskich z dnia 22 stycznia 1972 r. w sprawie przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali
Wymiana listów dotyczących kwestii monetarnych
Traktat o przystąpieniu Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa (Decyzja dostosowująca z 1973 r.)
Deklaracja Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie definicji terminu „obywatele” (1983 r.)

Traktat o przystąpieniu Grecji (1979)

Tytuł i rok dokumentu Dziennik Urzędowy
Traktat o przystąpieniu Grecji (1979)
Opinia Komisji z dnia 23 maja 1979 r. w sprawie wniosku Republiki Greckiej o przystąpienie do Wspólnot Europejskich
Decyzja Rady Wspólnot Europejskich z dnia 24 maja 1979 r. w sprawie przystąpienia Republiki Greckiej do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali
Decyzja Rady Wspólnot Europejskich z dnia 24 maja 1979 r. w sprawie przyjęcia Republiki Greckiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Traktat o przystąpieniu Hiszpanii i Portugalii (1985)

Tytuł i rok dokumentu Dziennik Urzędowy
Traktat o przystąpieniu Hiszpanii i Portugalii (1985)
Opinia Komisji z dnia 31 maja 1985 r. w sprawie wniosku Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej o przystąpienie do Wspólnot Europejskich
Decyzja Rady Wspólnot Europejskich z dnia 11 czerwca 1985 r. w sprawie przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali
Decyzja Rady Wspólnot Europejskich z dnia 11 czerwca 1985 r. w sprawie przyjęcia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej

Traktat o przystąpieniu Austrii, Szwecji, Finlandii (1994)

Tytuł i rok dokumentu Dziennik Urzędowy
Traktat o przystąpieniu Austrii, Szwecji, Finlandii (1994)
Opinia Komisji z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie wniosków Republiki Austrii, Królestwa Szwecji, Republiki Finlandii i Królestwa Norwegii o przystąpienie do Unii Europejskiej
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 maja 1994 r. w sprawie wniosku Królestwa Norwegii o przystąpienie do Unii Europejskiej
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 maja 1994 r. w sprawie wniosku Republiki Austrii o przystąpienie do Unii Europejskiej
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 maja 1994 r. w sprawie wniosku Republiki Finlandii o przystąpienie do Unii Europejskiej
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 maja 1994 r. w sprawie wniosku Królestwa Szwecji o przystąpienie do Unii Europejskiej
Decision of the Council of the European Union of 16 May 1994 on the admission of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union
Protokół podpisania
Decyzja Rady Unii Europejskiej z dnia 1 stycznia 1995 r. dostosowująca dokumenty dotyczące przystąpienia nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej

Konwencja z Schengen (1985)

Tytuł i rok dokumentu Dziennik Urzędowy
Konwencja z Schengen (1985)
Układ między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach
Konwencja Wykonawcza do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku
Umowa w sprawie przystąpienia Republiki Włoskiej do Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku
Umowa w sprawie przystąpienia Królestwa Hiszpanii do Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku
Umowa w sprawie przystąpienia Republiki Portugalskiej do Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku
Umowa w sprawie przystąpienia Republiki Greckiej do podpisanej dnia 19 czerwca 1990 roku w Schengen Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku
Umowa o przystąpieniu Republiki Austrii do Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985
Umowa w sprawie przystąpienia Królestwa Danii do podpisanej dnia 19 czerwca 1990 roku w Schengen Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku
Umowa w sprawie przystąpienia Republiki Finlandii do Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985
Substancje niebezpieczne

Traktat o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (2003)

Tytuł i rok dokumentu Dziennik Urzędowy
Traktat o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (2003) Dz.U. L 236 z 23.9.2003
Opinia Komisji z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie wniosków Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej o przystąpienie do Unii Europejskiej Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 3—4
Rezolucja prawodawcza Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Republiki Czeskiej o uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 5
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Republiki Estońskiej o przystąpienie do Unii Europejskiej Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 6
Rezolucja prawodawcza Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Republiki Cypryjskiej o uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 7
Rezolucja prawodawcza Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Republiki Łotewskiej o uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 8
Rezolucja prawodawcza Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Republiki Litewskiej o uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 9
Rezolucja prawodawcza Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Republiki Węgierskiej o uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 10
Rezolucja prawodawcza Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Republiki Malty o uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 11
Rezolucja prawodawcza Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Rzeczypospolitej Polskiej o uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 12
Rezolucja prawodawcza Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Republiki Słowenii o uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 13
Rezolucja prawodawcza Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Republiki Słowackiej o uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 14
Decyzja Rady Unii Europejskiej w sprawie 14 kwietnia 2003 r. przyjęcia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 15
Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 16
Traktat o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (2003): Rynek wewnętrzny: polityka dotycząca przedsiębiorstw Dz.U. C 227E z 23.9.2003

Traktat o przystąpieniu Republiki Bułgarii i Rumunii (2005)

Tytuł i rok dokumentu Dziennik Urzędowy
Traktat o przystąpieniu Republiki Bułgarii i Rumunii (2005) Dz.U. L 157 z 21.6.2005
Opinia Komisji z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie wniosków Republiki Bułgarii i Rumunii o przystąpienie do Unii Europejskiej Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 3—4
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Republiki Bułgarii o przystąpienie do Unii Europejskiej Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 5—6
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Rumunii o przystąpienie do Unii Europejskiej Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 7—8
Decyzja Rady Unii Europejskiej z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 9
Sprawy różne Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 10
Dostosowania prawa pierwotnego wynikające z przystąpienia republiki Bułgarskiej i Rumunii do Unii Europejskiej Dz.U. C 321E z 29.12.2006, str. 325—331
Dostosowania prawa pierwotnego wynikające z przystąpienia republiki Bułgarskiej i Rumunii do Unii Europejskiej Dz.U. C 321E z 29.12.2006, str. 325—331
Dostosowania prawa pierwotnego wynikające z przystąpienia republiki Bułgarskiej i Rumunii do Unii Europejskiej Dz.U. C 321E z 29.12.2006, str. 325—331
Dostosowania prawa pierwotnego wynikające z przystąpienia Republiki Bułgarskiej i Rumunii do Unii Europejskiej Dz.U. C 321E z 29.12.2006, str. 325—331

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (2007)

Tytuł i rok dokumentu Dziennik Urzędowy
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (2007) Dz.U. C 303 z 14.12.2007
Wyjaśnienia dotyczące Karty praw podstawowych (2007 r.) Dz.U. C 303 z 14.12.2007

Traktat o przystąpieniu Chorwacji (2012)

Tytuł i rok dokumentu Dziennik Urzędowy
Traktat o przystąpieniu Chorwacji (2012) Dz.U. L 112 z 24.4.2012
Opinia Komisji z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wniosku Republiki Chorwacji o przystąpienie do Unii Europejskiej Dz.U. L 112 z 24.4.2012, str. 3—4
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej Dz.U. L 112 z 24.4.2012, str. 5
Decyzja Rady Unii Europejskiej z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej Dz.U. L 112 z 24.4.2012, str. 6

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2016)

Tytuł i rok dokumentu Dziennik Urzędowy
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2016) Dz.U. C 202 z 7.6.2016
Spis treści Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 3—12
Preambuła Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 49
Artykuły (1-358)
Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 50—199
Protokoły (1-37) Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 203—328
Załącznik I Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 331—334
Załącznik II Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 336
Deklaracje (1-65)
Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 337—359
Tabele ekwiwalencyjne Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 366—388

Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2016)

Tytuł i rok dokumentu Dziennik Urzędowy
Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2016) Dz.U. C 202 z 7.6.2016
Statystyka Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 3—12
Preambuła Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 15—16
Artykuły (1-55) Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 16—45
Protokoły (1-37) Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 203—328
Deklaracje (1-65)
Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 337—359
Zasady ogólne, programy i statystyki Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 361—366

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (wersja skonsolidowana 2016)

Tytuł i rok dokumentu Dziennik Urzędowy
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (wersja skonsolidowana 2016) Dz.U. C 202 z 7.6.2016
Spis treści Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 3—4
Preambuła Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 5
Artykuły (1-225)
Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 5—52
Załącznik I Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 54—57
Załącznik II Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 58
Załącznik III Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 59
Załącznik IV Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 60—65
Protokoły (1-6) Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 69—112