EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Tilbage til forsiden

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Traktater


Dokumentets titel og år EU-Tidende
Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab EFT L 29 af 31.1.2020
Politisk erklæring, der fastlægger rammen for de fremtidige forbindelser mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige EFT C 34 af 31.1.2020
Traktat om Den Europæiske Union (konsolideret udgave 2016)

Traktat om den Europæiske Unions funktionsmåde (2016)

Traktat om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (konsolideret udgave 2016)

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (2016) EFT C 202 af 7.6.2016
Traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde (konsolideret udgave 2012)
EFT C 326 af 26.10.2012
Traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde (konsolideret udgave 2012)
EFT C 326 af 26.10.2012
Traktat om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (konsolideret udgave 2012)
EFT C 326 af 26.10.2012
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (2012) EFT C 326 af 26.10.2012, s. 391–407
Kroatiens tiltrædelsestraktat (2012)

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (2010) EFT C 83 af 30.3.2010
Traktat om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (konsolideret udgave 2010) EFT C 84 af 30.3.2010
Traktat om Den Europæiske Union (konsolideret udgave 2010) EFT C 83 af 30.3.2010
Traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde (konsolideret udgave 2010) EFT C 83 af 30.3.2010
Traktat om Den Europæiske Union (konsolideret udgave 2008) EFT C 115 af 9.5.2008
Traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde (konsolideret udgave 2008) EFT C 115 af 9.5.2008
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (2007)

Lissabontraktaten (2007) EFT C 306 af 17.12.2007
Tiltrædelsestraktaten for Republikken Bulgarien og Rumænien (2005)

Traktat om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (konsolideret udgave 2006) EFT C 321E af 29.12.2006
Traktat om Den Europæiske Union (konsolideret udgave 2006) EFT C 321E af 29.12.2006
Traktat om en forfatning for Europa (2004) EFT C 310 af 16.12.2004
Traktat om en forfatning for Europa (FORSLAG 2003) EFT C 169 af 18.7.2003
Tiltrædelsestraktaten for Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (2003)

Traktat om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (konsolideret udgave 2002) EFT C 325 af 24.12.2002
Traktat om Den Europæiske Union (konsolideret udgave 2002) EFT C 325 af 24.12.2002
Nicetraktaten (2001) EFT C 80 af 10.3.2001
Schengenkonventionen (1985)

Traktat om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (konsolideret udgave 1997) EFT C 340 af 10.11.1997
Traktat om Den Europæiske Union (konsolideret udgave 1997) EFT C 340 af 10.11.1997
Amsterdamtraktaten (1997) EFT C 340 af 10.11.1997
Tiltrædelsestraktaten for Østrig, Finland og Sverige (1994)

Akt om ændring af protokollen vedrørende vedtægterne for Den Europæiske Investeringsbank med henblik på at bemyndige Styrelsesrådet til at oprette en Europæisk Investeringsfond (1993) EFT L 173 af 7.7.1994
Aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (1992) EFT L 1 af 3.1.1994
Traktat om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (konsolideret udgave 1992) EFT C 224 af 31.8.1992
Traktat om Den Europæiske Union (1992) EFT C 191 af 29.7.1992
Europæisk fælles akt (1986) EFT L 169 af 29.6.1987
Tiltrædelsestraktaten for Spanien og Portugal (1985)

Traktat om Grønland (1984) EFT L 29 af 1.2.1985
Tiltrædelsestraktaten for Grækenland (1979)

Traktat om ændring af visse bestemmelser i protokollen vedrørende vedtægterne for Den europæiske Investeringsbank (1975) EFT L 91 af 6.4.1978
Traktat om ændring af visse finansielle bestemmelser (1975) EFT L 359 af 31.12.1977
Tiltrædelsestraktaten for Danmark, Irland og Det forenede Kongerige (1972)

Traktat om ændring af visse budgetbestemmelser (1970)

Fusionstraktat (1965)

Protokol om De Nederlandske Antiller (1962)

Traktat om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (1957)

Traktat om oprettelse af Det Europæiske økonomiske Fællesskab (1957)

KONVENTIONEN VEDROERENDE FAELLES INSTITUTIONER FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER (1957)

Traktat om ændring af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (1956)

Traktat om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (1951)

Tiltrædelsestraktaten for Danmark, Irland og Det forenede Kongerige (1972)

Dokumentets titel og år EU-Tidende
Tiltrædelsestraktaten for Danmark, Irland og Det forenede Kongerige (1972) EFT L 73 af 27.3.1972
Kommissionens udtalelse af 19. januar 1972 vedrørende kongeriget Danmarks, Irlands, kongeriget Norges og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands ansøgning om tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber EFT L 73 af 27.3.1972, s. 3
AFGOERELSE TRUFFET AF DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS RAAD DEN 22. JANUAR 1972 VEDROERENDE KONGERIGET DANMARKS, IRLANDS, KONGERIGET NORGES, DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLANDS OPTAGELSE I DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB OG I DET EUROPAEISKE ATOMENERGIFAELLESSKAB EFT L 73 af 27.3.1972, s. 4
AFGOERELSE TRUFFET AF RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESKABER DEN 22. JANUAR 1972 VEDROERENDE KONGERIGET DANMARKS, IRLANDS, KONGERIGET, NORGES, OG DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLANDS TILTRAEDELSE AF DET EUROPAEISKE KUL- OG STAALFAELLESSKAB EFT L 73 af 27.3.1972, s. 12–13
BREVVEKSLING VEDROERENDE MONETAERE SPOERGSMAAL EFT L 73 af 27.3.1972, s. 184
Tiltrædelsestraktaten for Danmark, Irland og Det forenede Kongerige (Tilpasningsafgørelse 1973) EFT L 2 af 1.1.1973
Erklæring fra regeringen for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland vedrørende definitionen af udtrykket "statsborgere" (1983) EFT C 23 af 28.1.1983

Tiltrædelsestraktaten for Grækenland (1979)

Dokumentets titel og år EU-Tidende
Tiltrædelsestraktaten for Grækenland (1979) EFT L 291 af 19.11.1979
KOMMISSIONENS UDTALELSE af 23. maj 1979 vedroerende Den hellenske Republiks ansoegning om tiltraedelse af De europaeiske Faellesskaber EFT L 291 af 19.11.1979, s. 3
AFGOERELSE TRUFFET AF RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER den 24. maj 1979 vedroerende Den hellenske Republiks tiltraedelse af Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskab EFT L 291 af 19.11.1979, s. 5–6
AFGOERELSE TRUFFET AF RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER den 24. maj 1979 vedroerende Den hellenske Republiks optagelse i Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og i Det europaeiske Atomenergifaellesskab EFT L 291 af 19.11.1979, s. 7–8

Tiltrædelsestraktaten for Spanien og Portugal (1985)

Dokumentets titel og år EU-Tidende
Tiltrædelsestraktaten for Spanien og Portugal (1985) EFT L 302 af 15.11.1985
KOMMISSIONENS UDTALELSE AF 31. MAJ 1985 OM KONGERIGET SPANIENS OG REPUBLIKKEN PORTUGALS ANSOEGNING OM TILTRAEDELSE AF DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER EFT L 302 af 15.11.1985, s. 3
Afgørelse truffet af Rådet for De europæiske Fællesskaber den 11. juni 1985 om kongeriget Spaniens og republikken Portugals tiltrædelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab EFT L 302 af 15.11.1985, s. 5–6
Afgørelse truffet af Rådet for De europæiske Fællesskaber den 11. juni 1985 om kongeriget Spaniens og republikken Portugals OPTAGELSE I DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB OG I DET EUROPAEISKE ATOMENERGIFAELLESSKAB EFT L 302 af 15.11.1985, s. 7–8

Tiltrædelsestraktaten for Østrig, Finland og Sverige (1994)

Dokumentets titel og år EU-Tidende
Tiltrædelsestraktaten for Østrig, Finland og Sverige (1994) EFT C 241 af 29.8.1994
Kommissionens udtalelse af 19. april 1994 om Republikken Østrigs, Kongeriget Sveriges, Republikken Finlands og Kongeriget Norges ansøgning om tiltrædelse af Den Europæiske Union EFT C 241 af 29.8.1994, s. 3
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssig beslutning af 4. maj 1994 om Kongeriget Norges ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union EFT C 241 af 29.8.1994, s. 4
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssig beslutning af 4. maj 1994 om Republikken Østrigs ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union EFT C 241 af 29.8.1994, s. 5
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssig beslutning af 4. maj 1994 om Republikken Finlands ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union EFT C 241 af 29.8.1994, s. 6
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssig beslutning af 4. maj 1994 om Kongeriget Sveriges ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union EFT C 241 af 29.8.1994, s. 7
Afgørelse truffet af Rådet for Den Europæiske Union den 16. maj 1994 om Kongeriget Norges, Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union EFT C 241 af 29.8.1994, s. 8
PROTOKOL FOR UNDERTEGNELSEN EFT C 241 af 29.8.1994, s. 402–404
Rådets afgørelse af 1. januar 1995 om tilpasning af retsakterne vedrørende nye medlemsstaters tiltrædelse af Den Europæiske Union EFT L 1 af 1.1.1995

Schengenkonventionen (1985)

Dokumentets titel og år EU-Tidende
Schengenkonventionen (1985) EFT L 239 af 22.9.2000
Aftale mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser EFT L 239 af 22.9.2000
Konvention om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 EFT L 239 af 22.9.2000
Aftale om Den Italienske Republiks tiltrædelse af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 EFT L 239 af 22.9.2000
Aftale om Kongeriget Spaniens tiltrædelse af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 EFT L 239 af 22.9.2000
Aftale om Den Portugisiske Republiks tiltrædelse af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 EFT L 239 af 22.9.2000
Aftale om Den Hellenske Republiks tiltrædelse af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 EFT L 239 af 22.9.2000
Aftale om Republikken Østrigs tiltrædelse af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 EFT L 239 af 22.9.2000
Tiltrædelsesaftale for Kongeriget Danmark til Konvention om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 EFT L 239 af 22.9.2000
Aftale om Republikken Finlands tiltrædelse af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 EFT L 239 af 22.9.2000
Aftale om Kongeriget Sveriges tiltrædelse af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 EFT L 239 af 22.9.2000

Tiltrædelsestraktaten for Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (2003)

Dokumentets titel og år EU-Tidende
Tiltrædelsestraktaten for Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (2003) EFT L 236 af 23.9.2003
Kommissionens Udtalelse af 19. februar 2003 om Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens, Den Slovakiske Republiks, Den Tjekkiske Republiks og Republikken Ungarns ansøgning om tiltrædelse af Den Europæiske Union EFT L 236 af 23.9.2003, s. 3–4
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Den Tjekkiske Republiks ansøgning om at blive medlem af Den Europæiske Union EFT L 236 af 23.9.2003, s. 5
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Republikken Estlands ansøgning om at blive medlem af Den Europæiske Union EFT L 236 af 23.9.2003, s. 6
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Republikken Cyperns ansøgning om at blive medlem af Den Europæiske Union EFT L 236 af 23.9.2003, s. 7
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Republikken Letlands ansøgning om at blive medlem af Den Europæiske Union EFT L 236 af 23.9.2003, s. 8
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Republikken Litauens ansøgning om at blive medlem af Den Europæiske Union EFT L 236 af 23.9.2003, s. 9
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Republikken Ungarns ansøgning om at blive medlem af Den Europæiske Union EFT L 236 af 23.9.2003, s. 10
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Republikken Maltas ansøgning om at blive medlem af Den Europæiske Union EFT L 236 af 23.9.2003, s. 11
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Republikken Polens ansøgning om at blive medlem af Den Europæiske Union EFT L 236 af 23.9.2003, s. 12
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Republikken Sloveniens ansøgning om at blive medlem af Den Europæiske Union EFT L 236 af 23.9.2003, s. 13
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Republikken Slovakiets ansøgning om at blive medlem af Den Europæiske Union EFT L 236 af 23.9.2003, s. 14
Afgørelse truffet af Rådet for Den Europæiske Union af 14. april 2003 om Republikken Cyperns, Republikken Estlands, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Den Slovakiske Republiks, Republikken Sloveniens, Den Tjekkiske Republiks og Republikken Ungarns tiltrædelse af Den Europæiske Union EFT L 236 af 23.9.2003, s. 15
Meddelelse vedrørende ikrafttrædelsen af tiltrædelsestraktaten EFT L 236 af 23.9.2003, s. 16
Tiltrædelsestraktaten for Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (2003): Tillæg EFT C 227E af 23.9.2003

Tiltrædelsestraktaten for Republikken Bulgarien og Rumænien (2005)

Dokumentets titel og år EU-Tidende
Tiltrædelsestraktaten for Republikken Bulgarien og Rumænien (2005) EFT L 157 af 21.6.2005
Kommissionens udtalelse af 22. februar 2005 om Republikken Bulgariens og Rumæniens ansøgning om tiltrædelse til Den Europæiske Union EFT L 157 af 21.6.2005, s. 3–4
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Bulgariens ansøgning om at blive medlem af Den Europæiske Union EFT L 157 af 21.6.2005, s. 5–6
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rumæniens ansøgning om at blive medlem af Den Europæiske Union EFT L 157 af 21.6.2005, s. 7–8
Afgørelse truffet af Rådet for Den Europæiske Union af 25. april 2005 om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union EFT L 157 af 21.6.2005, s. 9
Meddelelse vedrørende tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelse EFT L 157 af 21.6.2005, s. 10
Ændringer i den primære ret efter republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af den Europæiske union EFT C 321E af 29.12.2006, s. 325–331
Ændringer i den primære ret efter republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af den Europæiske union EFT C 321E af 29.12.2006, s. 325–331
Ændringer i den primære ret efter republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af den Europæiske union EFT C 321E af 29.12.2006, s. 325–331
Ændringer i den primære ret efter Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union EFT C 321E af 29.12.2006, s. 325–331

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (2007)

Dokumentets titel og år EU-Tidende
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (2007) EFT C 303 af 14.12.2007
Forklaringer til chartret om grundlæggende rettigheder (2007) EFT C 303 af 14.12.2007

Kroatiens tiltrædelsestraktat (2012)

Dokumentets titel og år EU-Tidende
Kroatiens tiltrædelsestraktat (2012) EFT L 112 af 24.4.2012
Udtalelse fra Kommissionen af 12. oktober 2011 om Republikken Kroatiens ansøgning om tiltrædelse af Den Europæiske Union EFT L 112 af 24.4.2012, s. 3–4
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. december 2011 om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union EFT L 112 af 24.4.2012, s. 5
Afgørelse vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union den 5. december 2011 om optagelse af Republikken Kroatien i Den Europæiske Union EFT L 112 af 24.4.2012, s. 6

Traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde (konsolideret udgave 2016)

Dokumentets titel og år EU-Tidende
Traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde (konsolideret udgave 2016) EFT C 202 af 7.6.2016
Indholdsfortegnelse EFT C 202 af 7.6.2016, s. 3–12
Præambel EFT C 202 af 7.6.2016, s. 49
Artikler (1-358)
EFT C 202 af 7.6.2016, s. 50–199
Protokoller (1-37) EFT C 202 af 7.6.2016, s. 203–328
Bilag I EFT C 202 af 7.6.2016, s. 331–334
Bilag II EFT C 202 af 7.6.2016, s. 336
Erklæringer (1-65)
EFT C 202 af 7.6.2016, s. 337–359
Sammenligningstabel EFT C 202 af 7.6.2016, s. 366–388

Traktat om Den Europæiske Union (konsolideret udgave 2016)

Dokumentets titel og år EU-Tidende
Traktat om Den Europæiske Union (konsolideret udgave 2016) EFT C 202 af 7.6.2016
Indholdsfortegnelse EFT C 202 af 7.6.2016, s. 3–12
Præambel EFT C 202 af 7.6.2016, s. 15–16
Artikler (1-55) EFT C 202 af 7.6.2016, s. 16–45
Protokoller (1-37) EFT C 202 af 7.6.2016, s. 203–328
Erklæringer (1-65)
EFT C 202 af 7.6.2016, s. 337–359
Sammenligningstabel EFT C 202 af 7.6.2016, s. 361–366

Traktat om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (konsolideret udgave 2016)

Dokumentets titel og år EU-Tidende
Traktat om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (konsolideret udgave 2016) EFT C 203 af 7.6.2016
Indholdsfortegnelse EFT C 203 af 7.6.2016, s. 3–4
Præambel EFT C 203 af 7.6.2016, s. 5
Artikler (1-225)
EFT C 203 af 7.6.2016, s. 5–52
Bilag I EFT C 203 af 7.6.2016, s. 54–57
Bilag II EFT C 203 af 7.6.2016, s. 58
Bilag III EFT C 203 af 7.6.2016, s. 59
Bilag IV EFT C 203 af 7.6.2016, s. 60–65
Protokoller (1-6) EFT C 203 af 7.6.2016, s. 69–112