Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Хронологичен преглед


Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2016 г.)
Договор за функционирането на Европейския Съюз (2016 г.)
Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (2016 г.)
Харта на основните права на Европейския съюз (2016 г.) OB C 202, 7.6.2016
Договор за функционирането на Европейския съюз (консолидиран текст 2012 г.)
OB C 326, 26.10.2012
Договор за функционирането на Европейския съюз (консолидиран текст 2012 г.)
OB C 326, 26.10.2012
Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (консолидиран текст 2012 г.)
OB C 326, 26.10.2012
Харта на основните права на Европейския съюз (2012 г.) OB C 326, 26.10.2012г., стр. 391—407
Договор за присъединяване на Хърватия (2012 г.)
Харта на основните права на Европейския съюз (2010 г.) OB C 83, 30.3.2010
Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (консолидиран текст 2010 г.) OB C 84, 30.3.2010
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2010 г.) OB C 83, 30.3.2010
Договор за функционирането на Европейския съюз (консолидиран текст 2010 г.) OB C 83, 30.3.2010
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2008 г.) OB C 115, 9.5.2008
Договор за функционирането на Европейския съюз (консолидиран текст 2008 г.) OB C 115, 9.5.2008
Харта на основните права на Европейския съюз (2007 г.)
Договор от Лисабон (2007 г.) OB C 306, 17.12.2007
Договор за присъединяването на Република България и Румъния (2005 г.)
Договор за създаване на Европейската общност (консолидиран текст 2006 г.)
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2006 г.)
Договор за създаване на Конституция за Европа (2004 г.)
Договор за създаване на Конституция за Европа (ПРОЕКТ 2003)
Договор за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (2003 г.)
Договор за създаване на Европейската общност (консолидиран текст 2002 г.)
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2002 г.)
Договор от Ница (2001 г.)
Шенгенско споразумение (1985 г.)
Договор за създаване на Европейската общност (консолидиран текст 1997 г.)
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 1997 г.)
Договор от Амстердам (1997 г.)
Договор за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция (1994 г.)
Договор за изменение на Протокола за устава на Европейската инвестиционна банка, оправомощаващ Съвета на гуверньорите да създаде Европейски инвестиционен фонд (1993 г.)
Споразумение за Европейското икономическо пространство (1992)
Договор за създаване на Европейската общност (консолидиран текст 1992 г.)
Договор за създаване на Европейския съюз (1992 г.)
Единен европейски акт (1986 г.)
Договор за присъединяване на Испания и Португалия (1985 г.)
Договор за Гренландия (1984 г.)
Договор за присъединяване на Гърция (1979 г.)
Договор за изменение на някои разпоредби на Протокола за устава на Европейската инвестиционна банка (1975 г.)
Договор за изменение на някои финансови разпоредби (1975 г.)
Договор за присъединяване на Дания, Ирландия и Обединеното кралство (1972 г.)
Договор за изменение на някои бюджетни разпоредби (1970 г.)
Договор за сливане (1965 г.)
Протокол относно Нидерландските Антили (1962 г.)
Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (1957 г.)
Договор за създаване на Европейската икономическа общност (1957 г.)
Конвенция за някои общи институции на Европейските общности (1957 г.)
Договор за изменение на Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (1956 г.)
Договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (1951 г.)

Договор за присъединяване на Дания, Ирландия и Обединеното кралство (1972 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за присъединяване на Дания, Ирландия и Обединеното кралство (1972 г.)
Становище на Комисията от 19 януари 1972 г. относно молбите на Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за присъединяване към Европейските общности
Решение на Съвета на Европейските общности от 22 януари 1972 г. относно присъединяването на Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия към Европейската икономическа общност и към Европейската общност за атомна енергия
Решение на Съвета на Европейските общности от 22 януари 1972 г. относно присъединяването на Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия към Европейската общност за въглища и стомана
Размяна на писма по парични въпроси
Договор за присъединяване на Дания, Ирландия и Обединеното кралство (Решение за привеждане в съответствие, 1973 г.)
Декларация на правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно определението на понятието „граждани“ (1983 г.)

Договор за присъединяване на Гърция (1979 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за присъединяване на Гърция (1979 г.)
Становище на Комисията от 23 май 1979 г. относно молбата на Република Гърция за присъединяване към Европейските общности
Решение на Съвета на Европейските общности от 24 май 1979 г. относно присъединяването на Република Гърция към Европейската общност за въглища и стомана
Решение на Съвета на Европейските общности от 24 май 1979 г. относно приемането на Република Гърция в Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия

Договор за присъединяване на Испания и Португалия (1985 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за присъединяване на Испания и Португалия (1985 г.)
Становище на Комисията от 31 май 1985 г. относно молбите на Кралство Испания и Португалската република за присъединяване към Европейските общности
Решение на Съвета на Европейските общности от 11 юни 1985 г. относно присъединяването на Кралство Испания и Португалската република към Европейската общност за въглища и стомана
Решение на Съвета на Европейските общности от 11 юни 1985 г. относно приемането на Кралство Испания и Португалската република в Европейската икономическа общност

Договор за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция (1994 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция (1994 г.)
Становище на Комисията от 19 април 1994 г. относно молбите на Република Австрия, Кралство Швеция, Република Финландия и Кралство Норвегия за присъединяване към Европейския съюз
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 май 1994 г. относно молбата на Кралство Норвегия за присъединяване към Европейския съюз
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 май 1994 г. относно молбата на Република Австрия за присъединяване към Европейския съюз
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 май 1994 г. относно молбата на Република Финландия за присъединяване към Европейския съюз
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 май 1994 г. относно молбата на Кралство Швеция за присъединяване към Европейския съюз
Decision of the Council of the European Union of 16 May 1994 on the admission of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union
Протокол от подписването
Решение на Съвета на Европейския съюз от 1 януари 1995 г. за коригиране на инструментите относно присъединяването на нови държави членки към Европейския съюз

Шенгенско споразумение (1985 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Шенгенско споразумение (1985 г.)
Споразумение между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенно премахване на контрола по техните общи граници
Конвенция за прилагане на споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Споразумение за присъединяването на Италианската република към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Споразумение за присъeдиняването на Кралство Испания към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Споразумение за присъединяването на Португалската република към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Споразумение за присъединяването на Република Гърция към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Споразумение за присъединяването на Република Австрия към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Споразумение за присъединяването на Кралство Дания към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Споразумение за присъединяването на Република Финландия към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
Споразумение за присъединяването на Кралство Швеция към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година

Договор за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (2003 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (2003 г.)
Становище на Комисията от 19 февруари 2003 г. относно молбите за присъединяване към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Чешката република за присъединяване към Европейския съюз
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Естония за присъединяване към Европейския съюз
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Кипър за присъединяване към Европейския съюз
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Латвия за присъединяване към Европейския съюз
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Литва за присъединяване към Европейския съюз
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Унгария за присъединяване към Европейския съюз
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Малта за присъединяване към Европейския съюз
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Полша за присъединяване към Европейския съюз
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република Словения за присъединяване към Европейския съюз
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Словашката република за присъединяване към Европейския съюз
Решение на Съвета на Европейския съюз от 14 април 2003 г. относно приемането на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република в Европейския съюз
Известие относно влизането в сила на Договора за присъединяване
Договор за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (2003 г.): Допълнения

Договор за присъединяването на Република България и Румъния (2005 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за присъединяването на Република България и Румъния (2005 г.) OB L 157, 21.6.2005
Становище на Комисията от 22 февруари 2005 г. относно молбите на Република България и Румъния за присъединяване към Европейския съюз OB L 157, 21.6.2005г., стр. 3—4
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република България за присъединяване към Европейския съюз OB L 157, 21.6.2005г., стр. 5—6
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Румъния за присъединяване към Европейския съюз OB L 157, 21.6.2005г., стр. 7—8
Решение на Съвета на Европейския съюз от 25 април 2005 г. относно приемането на Република България и Румъния в Европейския съюз OB L 157, 21.6.2005г., стр. 9
Известие относно влизането в сила на Договора за присъединяване OB L 157, 21.6.2005г., стр. 10
Изменения в първичното законодателство след присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз
Изменения в първичното законодателство след присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз
Изменения в първичното законодателство след присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз
Изменения в първичното законодателство след присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

Харта на основните права на Европейския съюз (2007 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Харта на основните права на Европейския съюз (2007 г.) OB C 303, 14.12.2007
Разяснения относно Хартата на основните права (2007 г.) OB C 303, 14.12.2007

Договор за присъединяване на Хърватия (2012 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за присъединяване на Хърватия (2012 г.) OB L 112, 24.4.2012
Становище на Комисията от 12 октомври 2011 година относно кандидатурата на Република Хърватия за присъединяване към Европейския съюз OB L 112, 24.4.2012г., стр. 3—4
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2011 година относно присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия OB L 112, 24.4.2012г., стр. 5
Решение на Съвета на Европейския съюз от 5 декември 2011 година за приемане на Република Хърватия в Европейския съюз OB L 112, 24.4.2012г., стр. 6

Договор за функционирането на Европейския съюз (консолидиран текст 2016 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за функционирането на Европейския съюз (консолидиран текст 2016 г.) OB C 202, 7.6.2016
Съдържание OB C 202, 7.6.2016г., стр. 3—12
Преамбюл OB C 202, 7.6.2016г., стр. 49
Членове (1-358)
OB C 202, 7.6.2016г., стр. 50—199
Протоколи (1-37) OB C 202, 7.6.2016г., стр. 203—328
Приложение I OB C 202, 7.6.2016г., стр. 331—334
Приложение II OB C 202, 7.6.2016г., стр. 336
Декларации (1-65)
OB C 202, 7.6.2016г., стр. 337—359
Таблици на съответствието OB C 202, 7.6.2016г., стр. 366—388

Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2016 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст 2016 г.) OB C 202, 7.6.2016
Съдържание OB C 202, 7.6.2016г., стр. 3—12
Преамбюл OB C 202, 7.6.2016г., стр. 15—16
Членове (1-52) OB C 202, 7.6.2016г., стр. 16—45
Протоколи (1-37) OB C 202, 7.6.2016г., стр. 203—328
Декларации (1-65)
OB C 202, 7.6.2016г., стр. 337—359
Таблици на съответствието OB C 202, 7.6.2016г., стр. 361—366

Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (2016 г.)

Заглавие и година на документа Официален вестник
Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (2016 г.) OB C 202, 7.6.2016
Съдържание OB C 202, 7.6.2016г., стр. 3—4
Преамбюл OB C 202, 7.6.2016г., стр. 5
Членове (1-225)
OB C 202, 7.6.2016г., стр. 5—52
Приложение I OB C 202, 7.6.2016г., стр. 54—57
Приложение II OB C 202, 7.6.2016г., стр. 58
Приложение III OB C 202, 7.6.2016г., стр. 59
Приложение IV OB C 202, 7.6.2016г., стр. 60—65
Протоколи (1-6) OB C 202, 7.6.2016г., стр. 69—112