EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Citi līgumi un protokoli

Eiropas Savienības Pamattiesību harta (2007)

Dokumenta nosaukums un gads Oficiālais Vēstnesis EUR-Lex
(CELEX numurs)
Eiropas Savienības Pamattiesību harta (2007) OV C 303, 14.12.2007 12007P/TXT
Paskaidrojumi saistībā ar Pamattiesību hartu (2007) OV C 303, 14.12.2007 32007X1214(01)

Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības

Dokumenta nosaukums un gads Oficiālais Vēstnesis
Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas OV L 29, 31.1.2020
Politiskā deklarācija, kurā izklāstīts Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes turpmāko attiecību satvars OV C 34, 31.1.2020

Šengenas konvencija (1985)

Dokumenta nosaukums un gads Oficiālais Vēstnesis EUR-Lex
(CELEX numurs)
Šengenas konvencija (1985)
Nolīgums starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām 42000A0922(01)
Konvencija, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu (1985. gada 14. jūnijs) starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām 42000A0922(02)
Nolīgums par Itālijas Republikas pievienošanos 1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstītajai Konvencijai, ar ko īsteno Šengenas līgumu (1985. gada 14. jūnijs) starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām 42000A0922(03)
Nolīgums par Spānijas Karalistes pievienošanos 1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstītajai Konvencijai, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnijā noslēgto Šengenas Līgumu starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām un kam Itālijas Republika pievienojās ar 1990. gada 27. novembrī Parīzē parakstīto Nolīgumu 42000A0922(04)
Nolīgums par Portugāles Republikas pievienošanos 1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstītajai Konvencijai, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnijā noslēgto Šengenas Līgumu starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām un kam Itālijas Republika pievienojās ar 1990. gada 27. novembrī Parīzē parakstīto Nolīgumu 42000A0922(05)
Nolīgums par Grieķijas Republikas pievienošanos 1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstītajai Konvencijai, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnijā noslēgto Šengenas Līgumu starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām un kam Itālijas Republika pievienojās ar 1990. gada 27. novembrī Parīzē parakstīto Nolīgumu un Spānijas Karaliste un Portugāles Republika pievienojās ar 1991. gada 25. jūnijā Bonnā parakstītajiem Nolīgumiem 42000A0922(06)
Nolīgums Par Austrijas Republikas Pievienošanos 1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstītajai Konvencijai, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas līgumu starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām un kam Itālijas Republika, Spānijas Karaliste un Portugāles Republika, un Grieķijas Republika pievienojās ar Nolīgumiem, kuri parakstīti attiecīgi 1990. gada 27. novembrī, 1991. gada 25. jūnijā un 1992. gada 6. novembrī 42000A0922(07)
Nolīgums par Dānijas Karalistes pievienošanos 1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstītajai Konvencijai, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām 42000A0922(08)
Nolīgums par Somijas Republikas pievienošanos 1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstītajai Konvencijai, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām 42000A0922(09)
Bīstamas vielas 42000A0922(10)

Līgumi - Citi līgumi un protokoli

Dokumenta nosaukums un gads Oficiālais Vēstnesis EUR-Lex
(CELEX numurs)
Eiropas Savienības Pamattiesību harta (2012) OV C 326, 26.10.2012 12012P/TXT
Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums (2012. gada konsolidētā versija) OV C 327, 26.10.2012 12012A/TXT
Līgums par Eiropas Savienību (2012. gada konsolidētā versija) OV C 326, 26.10.2012 12012M/TXT
Līgums par Eiropas Savienības darbību (2012. gada konsolidētā versija) OV C 326, 30.3.2010 12012E/TXT
Eiropas Savienības Pamattiesību harta (2010) OV C 83, 30.3.2010 12010P/TXT
Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums (2010. gada konsolidētā versija) OV C 84, 30.3.2010 12010A/TXT
Līgums par Eiropas Savienību (2010. gada konsolidētā versija) OV C 83, 30.3.2010 12010M/TXT
Līgums par Eiropas Savienības darbību (2010. gada konsolidētā versija) OV C 83, 30.3.2010 12010E/TXT
Līgums par Eiropas Savienību (2008. gada konsolidētā versija) OV C 115, 9.5.2008 12008M/TXT
Līgums par Eiropas Savienības darbību (2008. gada konsolidētā versija) OV C 115, 9.5.2008 12008E/TXT
Eiropas Savienības Pamattiesību harta (2007)
Lisabonas līgums (2007) OV C 306, 17.12.2007 12007L/TXT
Eiropas Kopienas dibināšanas līgums (2006. gada konsolidētā versija) OV C 321E, 29.12.2006 12006E/TXT
Līgums par Eiropas Savienību (2006. gada konsolidētā versija) OV C 321E, 29.12.2006 12006M/TXT
Līgums par Konstitūciju Eiropai (2004) OV C 310, 16.12.2004 12004V/TXT
Līgums par Konstitūciju Eiropai (draft 2003) 52003XX0718(01)
Eiropas Kopienas dibināšanas līgums (2002. gada konsolidētā versija) 12002E/TXT
Līgums par Eiropas Savienību (2002. gada konsolidētā versija) 12002M/TXT
Nicas Līgums (2001) 12001C/TXT
Šengenas konvencija (1985)
Eiropas Kopienas dibināšanas līgums (1997. gada konsolidētā versija) 11997E/TXT
Līgums par Eiropas Savienību (1997. gada konsolidētā versija) 11997M/TXT
Amsterdamas Līgums (1997) 11997D/TXT
Akts, ar ko groza Protokolu par Eiropas Investīciju bankas Statūtiem, pilnvarojot Valdi izveidot Eiropas Investīciju fondu (1993) 11993X/TXT
Eiropas Ekonomikas zonas līgums (1992) 21994A0103(01)
Eiropas Kopienas dibināšanas līgums (1992. gada konsolidētā versija) 11992E/TXT
Vienotais Eiropas akts (1986) 11986U/TXT
Grenlandes līgums (1984) 11985G/TXT
Līgums, ar ko groza dažus noteikumus Protokolā par Eiropas Investīciju bankas statūtiem (1975) 11975X/TXT
Līgums, ar ko groza dažus finanšu noteikumus (1975) 11975R/TXT
Līgums, ar ko groza dažus budžeta noteikumus (1970) 11970F/TXT
Apvienošanās līgums (1965) 11965F/TXT
Protokols par Nīderlandes Antiļu salām (1962) 11962E/TXT
Konvencija par dažām kopējām Eiropas Kopienu iestādēm (1957) 11957K/TXT
Līgums, ar ko groza Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgumu (1956) 11956K/TXT