Συνθήκες

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Οι Συνθήκες της ΕΕ είναι δεσμευτικές συμφωνίες ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ. Ορίζουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους κανόνες που πρέπει να τηρούν τα θεσμικά της όργανα, τον τρόπο λήψης αποφάσεων και τη σχέση της ΕΕ με τα κράτη μέλη της. Κάθε δράση που αναλαμβάνει η ΕΕ βασίζεται στις Συνθήκες.

Οι Συνθήκες ενίοτε τροποποιούνται με σκοπό να γίνει η ΕΕ πιο αποτελεσματική και διαφανής, να προετοιμαστεί για την προσχώρηση νέων κρατών μελών και να αναπτύξει νέους τομείς συνεργασίας.

Η EUR-Lex περιλαμβάνει τις ιδρυτικές και τις τροποποιητικές Συνθήκες , τις Συνθήκες προσχώρησης νέων κρατών μελών , καθώς και ορισμένα πρωτόκολα.

Ισχύουσες σήμερα Συνθήκες