EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Директива за прозрачността на единния пазар

РЕЗЮМЕ НА:

Директива (ЕС) 2015/1535 — процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

  • Тя изисква от националните органи да информират Европейската комисия за проекти на технически регламенти относно продукти и услуги на информационното общество, преди да бъдат приети от националното законодателство. Допускат се изключения.
  • Директивата има за цел да се предотврати създаването на бариери пред търговията.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

  • Държавите от ЕС трябва да информират Комисията за проекти на технически регламенти, които планират да въведат.
  • Комисията незабавно информира останалите държави от ЕС чрез информационната система за технически регламенти (TRIS).
  • Започва да тече тримесечен отлагателен период, през който държавите от ЕС не трябва да приемат предложения проект на технически регламент. Този период може да бъде удължен до 4, 6, 12 или дори 18 месеца, в зависимост от обстоятелствата в конкретния случай.
  • През този период Комисията и другите държави от ЕС разглеждат предложения проект на регламент и могат да реагират по подходящ начин.
  • По спешни причини, възникнали поради сериозни и непредвидими обстоятелства, държава от ЕС може да приеме технически регламент без да спази отлагателния период („процедури по спешност“).
  • Комисията докладва на всеки 2 години на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет относно прилагането на директивата.
  • Законодателството създава постоянен комитет на националните служители под председателството на Комисията.
  • Комитетът заседава най-малко два пъти годишно. Той съветва Комисията относно това как да се избегнат бариерите пред търговията и разглежда въпроси, произтичащи от прилагането на директивата.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Директива (ЕС) 2015/1535 отмени и замени Директива 98/34/ЕО от 7 октомври 2015 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Цел на процедурата по 2015/1535

АКТ

Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1—15)

последно актуализация 27.01.2016

Top