EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

En strategi för barnets rättigheter

Europeiska kommissionen lägger fram en strategi för att effektivt främja och skydda barnets rättigheter vid utformningen av EU:s inre och yttre politik samt att stödja medlemsstaternas insatser på området.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 4 juli 2006 – Mot en EU-strategi för barnets rättigheter [KOM(2006) 367 slutlig – inte offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Barnets * rättigheter är en del av de mänskliga rättigheter som EU måste respektera enligt FN-konventionen om barnets rättigheter (EN) och dess frivilliga protokoll, millennieutvecklingsmålen samt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. EU har dessutom uttryckligen erkänt barnets rättigheter i sin stadga om de grundläggande rättigheterna.

Barnets rättigheter respekteras ännu inte på långa vägar överallt och vissa barn får inte ens sina grundläggande behov uppfyllda, såsom rätten till lämplig föda, grundläggande läkarvård och utbildning. Dessutom tvingas många barn arbeta, är offer för människohandel eller kämpar som barnsoldater i väpnade konflikter.

Bland de särskilda problemen i EU kan nämnas den sociala utslagningen bland romska barn, handel med barn, barnpornografi på Internet och att barn behandlas med läkemedel som inte har testats och godkänts som barnläkemedel.

För att lösa dessa problem bygger EU vidare på sin långa tradition och sina rättsliga och politiska åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter i allmänhet och barnets rättigheter i synnerhet. EU har den tyngd som krävs för att sätta barnets rättigheter högst upp på den internationella dagordningen. EU kan också verka för att barns behov uppmärksammas genom att hänvisa till den europeiska modellen för socialt skydd och andra EU-program.

I detta meddelande lägger kommissionens fram en strategi för skydd av barnets rättigheter inom ramen för EU:s inre och yttre politik. Strategin bygger på följande mål:

 • Dra nytta av befintliga åtgärder och instrument.
 • Fastställa prioriteringar för framtida EU-åtgärder.
 • Systematiskt beakta barnets rättigheter i EU:s inre och yttre politik (”mainstreaming”).
 • Sörja för samordning och effektiva samrådsmekanismer.
 • Förbättra kompetensen och kunskaperna i fråga om barnets rättigheter.
 • Kommunicera effektivare om barnets rättigheter.
 • Främja barnets rättigheter i yttre förbindelser.

För att uppnå dessa mål fastställs i strategin flera åtgärder, bland annat följande:

 • Införande i hela EU av ett gemensamt sexsiffrigt telefonnummer (som börjar med 116) för hjälplinjer för barn och ett nummer för telefonjourer avsedda för saknade och sexuellt utnyttjade barn.
 • Stöd till banksektorns och kreditkortsföretagens insatser för att bekämpa användning av kreditkort för köp av barnporr på Internet.
 • Lansering av en handlingsplan för barn inom ramen för utvecklingssamarbetet.
 • Offentliggörande av ett samrådsdokument för att fastställa framtida åtgärder.
 • Inrättande av ett europeiskt forum för barnets rättigheter och en webbaserad diskussionsplattform.
 • Inbegripande av barnen i beslutsprocessen.
 • Utarbetande av en kommunikationsstrategi om barnets rättigheter som ska ge både barn och föräldrar bättre kunskaper om barnens rättigheter.

Kommissionen åtar sig att säkra de ekonomiska medel som krävs för att finansiera de åtgärder som föreslås i detta meddelande och den kommande strategin. En lägesrapport kommer att läggas fram varje år.

Viktiga termer i rättsakten

 • Barn: Person under 18 år.

Viktiga siffror i rättsakten

 • Antal barn i världen: 2,2 miljarder.
 • Antal barn som lever i utvecklingsländer: 86 % av samtliga barn i världen. I dessa länder finns också 95 % av de barn som dör före fem års ålder, som inte har tillgång till grundläggande skolutbildning och som utsätts för tvångsarbete eller sexuellt utnyttjande.
 • En tredjedel av världens barn lider av undernäring under de första fem åren i livet. En sjättedel, oftast flickor, går inte i skolan.
 • Mer än 10 miljoner barn på under fem år dör varje år i sjukdomar som lätt skulle kunna förebyggas eller behandlas.
 • En miljard barn har fysiska, intellektuella eller psykiska utvecklingsstörningar.
 • 218 miljoner barn utsätts för tvångsarbete.
 • 1,2 miljoner barn är offer för människohandel.
 • 300 000 barn kämpar som barnsoldater i väpnade konflikter.
 • Mer än 200 miljoner barn lever med ett allvarligt funktionshinder.
 • 140 miljoner barn är föräldralösa.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén av den 5 februari 2008 – En särskild plats för barnen i EU:s yttre åtgärder [KOM(2008) 55 slutlig – Inte offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]. Meddelandet bidrar till att fastställa en handlingsplan för barn inom ramen för EU:s yttre politik. Handlingsplanen grundar sig på en holistisk syn som beaktar problemets olika aspekter och omfattar därför såväl humanitära som utvecklingspolitiska och säkerhetspolitiska frågor samt människorättsfrågor. Den kompletterar EU:s riktlinjer för främjande och skydd av barnets rättigheter (pdf) (EN), som rådet antog den 10 december 2007 och som utgör grunden för EU:s åtgärder för skydd och främjande av barnets rättigheter inom sin yttre politik.

See also

För ytterligare information, se webbplatsen för generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet (EN).

Senast ändrat den 21.03.2008

Top