EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Lösning av tvister mellan konsumenter och näringsidkare som uppstår vid näthandel

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 524/2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

  • Den syftar till är att inrätta en onlineplattform (webbplats) för tvistlösning på unionsnivå.
  • Konsumenter och näringsidkare kommer att kunna använda plattformen för att lösa tvister när de har problem med en produkt eller tjänst som de har köpt någonstans i Europeiska unionen (EU).

VIKTIGA PUNKTER

Klagomålsförfarandet berör båda parter och det medlingsorgan (alternativ tvistlösning) man har enats om att använda. Dessa organ – varav vissa är verksamma på internet – erbjuder en neutral part, t.ex. en ombudsman eller medlare. Deras uppgift är att föreslå eller tvinga fram en lösning eller att föra samman parterna så att de kan hitta en lösning.

Hela förfarandet kan skötas snabbt online, så att de flesta tvister avgörs inom 90 dagar.

Onlineplattform för tvistlösning

Europeiska kommissionen kommer att utveckla, driva och underhålla onlineplattformen för tvistlösning. Den kommer att lanseras i januari 2016 och vara

  • en interaktiv och användarvänlig webbplats,
  • öppen för alla kunder och näringsidkare i EU,
  • tillgänglig på alla officiella EU-språk,
  • gratis.

Plattformen har flera uppgifter. Den ska bland annat tillhandahålla ett elektroniskt klagomålsformulär, informera den svarande parten om klagomålet, identifiera nationella medlingsorgan och ett elektroniskt verktyg för ärendehandläggning.

Varje EU-land måste utse en kontaktpunkt för tvistlösning online, med minst två onlinerådgivare. Kommissionen ska också inrätta ett nätverk av kontaktpunkter.

När det elektroniska klagomålsformuläret har lämnats in till onlineplattformen söker denna snabbt kontakt och försöker få ett svar från den svarande parten. Den vidarebefordrar också klagomålet till det medlingsorgan som parterna har enats om att använda. Om medlingsorganet går med på att hantera tvisten försöker det lösa tvisten snabbt och informera onlineplattformen om resultaten av förfarandet.

Alternativ tvistlösning

Onlineplattformen är tillgänglig genom portalen Ditt Europa. Den kommer även att kopplas till alla nationella medlingsorgan som har inrättats och som Europeiska kommissionen har informerats om, i linje med EU:s direktiv om alternativ tvistlösning.

Förordningen om tvistlösning online och direktivet om alternativ tvistlösning antogs båda i maj 2013.

Onlineplattformen finns tillgänglig för konsumenter och näringsidkare sedan den 15 februari 2016.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sen den 9 januari 2016.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (förordningen om tvistlösning online vid konsumenttvister) (EUT L 165, 18.6.2013, s. 1–12).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (direktivet om alternativ tvistlösning). (EUT L 165, 18.6.2013, s. 63–79).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1051 av den 1 juli 2015 om bestämmelser om fullgörandet av uppgifterna med avseende på plattformen för tvistlösning online, bestämmelser om det elektroniska klagomålsformuläret och bestämmelser om samarbetet mellan kontaktpunkterna i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 Europaparlamentets och rådets förordning om tvistlösning online vid konsumenttvister (EUT L 171, 2.7.2015, s. 1–4).

Senast ändrat 30.08.2016

Top