EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Social trygghet - likabehandling av kvinnor och män

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 79/7/EEG – successivt genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Dess syfte är att säkerställa respekt för principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet.

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet tillämpas på

  • lagstadgade socialförsäkringssystem som tillhandahåller skydd mot sjukdom, invaliditet, olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, arbetslöshet samt risker som är kopplade till ålderdom,
  • socialhjälp som kompletterar eller ersätter det grundläggande skyddet.

Det tillämpas inte på efterlevandeförmåner eller för familjebidrag.

Principen om likabehandling

Den här principen skyddar europeiska medborgare mot diskriminering på grund av kön, oavsett om det är direkt* eller indirekt*vad beträffar

  • systemens räckvidd och villkoren för att ta del av dem,
  • skyldigheten att betala avgifter och beräkningen av avgifterna,
  • beräkning av förmåner och de villkor som avgör hur länge de ska kvarstå.

Särskilda regler får antas för att säkerställa skyddet för gravida kvinnor.

Pensionering och pensioner

EU-länderna får från förordningens omfattning undanta

  • avgörandet av pensionsålder,
  • fördelar som beviljas pensionerade personer som har fostrat barn, specifikt rörande förvärvsavbrott på grund av fostran av barn,
  • beviljande av rätt till ålders- eller invaliditetsförmåner på grundval av en make eller makas avledda rättigheter,
  • långvariga förmåner som beviljas i samband med en make eller makas invaliditet, ålder eller arbetsskada,
  • rätten till valfrihet före antagandet av detta direktiv, specifikt rätten att ej förskaffa sig rättigheter eller ådra sig skyldigheter enligt ett lagstadgat system.

EU-länderna undersöker regelbundet behovet av att undanta dessa kategorier med bakgrund av den sociala utvecklingen.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det måste bli lag i EU-länderna senast 1984.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Direkt diskriminering: diskriminering som uppstår när en person behandlas mindre gynnsamt än hur någon annan behandlas, har behandlats eller skulle behandlas i en jämförbar situation.
Indirekt diskriminering: diskriminering som uppstår när en skenbart neutral regel eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt särskilt missgynnar personer av ett visst kön jämfört med andra personer, om inte regeln, kriteriet eller förfaringssättet objektivt kan motiveras av ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 79/7/EEG av den 19 december 1978 om successivt genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet (EGT L 6, 10.1.1979, s. 24).

Senast ändrat 26.06.2018

Top