EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Könsfördelning bland styrelseledamöter som inte är anställda i företaget, inom börsregistrerade bolag

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv (EU) 2022/2381 om en jämnare könsfördelning bland styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs åtgärder för att uppnå en jämnare könsfördelning bland styrelseledamöterna i börsnoterade företag.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Direktivet gäller alla stora företag med säte i en medlemsstat i Europeiska unionen (EU) vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i en eller flera medlemsstater.

Direktivet gäller inte för

 • mikroföretag samt små och medelstora företag, dvs. företag som sysselsätter färre än 250 personer och som har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro,
 • mikroföretag samt små och medelstora företag med säte i en medlemsstat som inte har euron som valuta, om motsvarande omsättningsbelopp eller den årliga balansomslutningen i den medlemsstatens valuta tillämpas.

Mål

Medlemsstaterna måste säkerställa att börsnoterade bolag omfattas av något av följande mål, som ska uppnås senast den 30 juni 2026:

 • Kvinnor innehar minst 40 % av de icke-verkställande styrelsebefattningarna.
 • Kvinnor innehar minst 33 % av alla ledande befattningar, både verkställande och icke verkställande.

I bilagan till direktivet anges det antal direktörer av det underrepresenterade könet som krävs för att uppnå målet beroende på styrelsens storlek.

Metoder för att uppnå målen

När det gäller börsnoterade företag som inte uppfyller målen kräver direktivet att sådana företag anpassar sina urvalsprocesser för styrelseledamöter genom att säkerställa att transparenta, könsneutrala och meritbaserade kriterier används under hela urvalsprocessen. Detta innebär särskilt följande:

 • Tydliga kriterier, formulerade i neutrala och otvetydiga termer, ska tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt under hela urvalsförfarandet.
 • Om två sökande av olika kön är lika kvalificerade ska en kandidat av det underrepresenterade könet ges företräde.
 • Upplysningar om kvalifikationskriterier om en kandidat som inte gått vidare begär det, samt en objektiv jämförande bedömning av kandidaterna enligt dessa kriterier.
 • Göra enskilda åtaganden för att nå en jämn könsfördelning bland sina verkställande direktörer.
 • Ett krav på att börsnoterade företag som inte uppfyller direktivets mål ska rapportera skälen till detta och vilka åtgärder de vidtar eller avser att vidta för att åtgärda detta.
 • Effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner för börsnoterade företag som inte uppfyller urvals- och rapporteringsskyldigheterna.

Medlemsstaterna måste också offentliggöra en förteckning över de företag som har uppnått målen.

Upphävandeklausul

En medlemsstat som antingen har kommit nära att uppnå målen eller har infört lika effektiv lagstiftning innan direktivet började tillämpas (den 27 december 2022) kan upphäva direktivets krav avseende utnämnings- eller urvalsförfarandet.

Årliga rapporter

 • Stora börsnoterade företag måste varje år tillhandahålla information om könsrepresentationen i sina styrelser, skilja mellan företagsinterna och icke-företagsinterna styrelseledamöter och ange vilka åtgärder de vidtar för att uppnå de relevanta målen. Ett börsnoterat företag som inte uppnår målen måste rapportera skälen till att de inte uppnår dem och tillhandahålla en heltäckande beskrivning av de åtgärder som det redan har vidtagit eller avser att vidta för att uppnå dem.
 • En förteckning över företag som har uppnått direktivets mål måste också offentliggöras årligen av medlemsstaterna.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESTÄMMELSERNA FÖR?

Direktivet ska införlivas i nationell lagstiftning senast den 28 december 2024. Dessa bestämmelser gäller från den 28 december 2024.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/2381 av den 23 november 2022 om en jämnare könsfördelning bland styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder (EUT L 315, 7.12.2022, s. 44).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En jämlikhetsunion: Jämställdhetsstrategi för 2020–2025 (COM(2020) 152 final, 5.3.2020).

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EUT C 202, 7.6.2016, s. 389).

Senast ändrat 13.01.2023

Top