EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Provisorisk EU-resehandling

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv (EU) 2019/997 om införande av en provisorisk EU-resehandling

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Den provisoriska EU-resehandlingen är en resehandling som utfärdas på begäran av en medlemsstat i EU till en icke-företrädd* medborgare i Europeiska unionen (EU) som till exempel har fått sitt pass stulet, borttappat eller förstört eller som inte kan få ett pass inom rimlig tid.
 • I direktivet fastställs regler och förfaranden för att erhålla handlingen, liksom ett enhetligt format. En provisorisk EU-resehandling ger samma slags diplomatiska eller konsulära skydd i det besökta landet som medborgarna i den utfärdande medlemsstaten har.

VIKTIGA PUNKTER

Förfarande

 • Icke företrädda medborgare kan ansöka om en provisorisk resehandling (EU ETD) på en ambassad eller ett konsulat i alla medlemsstater. När en medlemsstat mottar en ansökan måste den så snabbt som möjligt och senast två arbetsdagar efter det att ansökan mottagits samråda med medborgarskapsmedlemsstaten för att kontrollera sökandens medborgarskap och identitet. Ansökan måste innehålla all relevant information, särskilt
  • sökandens namn, nationalitet, födelsedatum och kön,
  • ett fotografi taget rakt framifrån,
  • en kopia eller skannad kopia av alla tillgängliga identitetshandlingar, såsom identitetskort, körkort eller socialförsäkringsnummer.
 • Medborgarmedlemsstaten bekräftar, normalt inom tre dagar efter mottagandet av informationen, om sökanden är medborgare i medlemsstaten. Den medlemsstat som hanterar ansökan utfärdar sedan en provisorisk EU-resehandling inom två arbetsdagar.
 • Om medlemsstaten där sökanden är medborgare motsätter sig att en provisorisk EU-resehandling utfärdas till en av dess medborgare utfärdas inte dokumentet och medlemsstaten där sökanden är medborgare ansvarar då för konsulärt skydd.
 • I ytterst brådskande fall får den medlemsstat som hanterar ansökan utfärda en provisorisk EU-resehandling utan samråd. Dessförinnan måste dock alla tillgängliga medel för kommunikation ha uttömts, och medborgarmedlemsstaten måste underrättas så snart som möjligt.
 • Av säkerhetsskäl måste innehavaren lämna tillbaka den provisoriska EU-resehandlingen till de behöriga myndigheterna, oavsett om den har löpt ut eller inte, vid ankomsten till bestämmelseorten.
 • Europeiska kommissionen får anta genomförandeakter om upprättande av ett standardformulär för ansökningar.

Enhetlig utformning

 • I direktivet anges den enhetliga utformning som provisoriska EU-resehandlingar ska ha, nämligen ett standardformulär med tillhörande klistermärke. De måste innehålla alla nödvändiga uppgifter och uppfylla höga tekniska standarder, särskilt i fråga om skydd mot hel- och delförfalskning.
 • I genomförandebeslut (EU) 2022/2452, som antogs i december 2022, fastställs ytterligare tekniska specifikationer för
  • den enhetliga provisoriska EU-resehandlingens och klistermärkets utformning, format och färg,
  • krav i fråga om den enhetliga provisoriska EU-resehandlingens material och tryckmetod samt
  • säkerhetsdetaljer och säkerhetskrav, inbegripet strängare standarder för att förhindra hel- och delförfalskning.

Kostnad

Den medlemsstat som hanterar ansökan måste ta ut samma avgift som den tar ut av sina egna medborgare för provisoriska handlingar. Medlemsstaten får avstå från att ta ut avgifter i allmänhet eller i särskilda situationer som den fastställer.

Giltighet

En provisorisk EU-resehandling är giltig under den tidsperiod som krävs för att slutföra den resa som den utfärdats för, med möjlighet till nödvändiga övernattningar och anslutningar. Giltighetstiden omfattar en tilläggsfrist på två dagar. Giltighetstiden överstiger normalt inte 15 dagar.

Införlivande, övervakning och utvärdering

 • Medlemsstaterna ska säkerställa regelbunden övervakning av hur direktivet tillämpas.
 • Medlemsstaterna har två år på sig efter antagandet av de ytterligare tekniska specifikationerna att anta de lagar, förordningar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet (det vill säga till och med december 2024). Medlemsstaterna måste tillämpa dessa nationella bestämmelser från och med december 2025.
 • Tidigast fem år efter den dag då direktivet införlivats ska kommissionen utvärdera direktivet och rapportera om de viktigaste resultaten till Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Rapporten ska innehålla en utvärdering av lämpligheten när det gäller personuppgifternas säkerhetsnivå, påverkan på de grundläggande rättigheterna och ett möjligt införande av en enhetlig avgift för den provisoriska EU-resehandlingen.
 • Genom direktivet upphävs beslut 96/409/Gusp.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESTÄMMELSERNA FÖR?

Medlemsstaterna måste införliva direktivet i sin nationella lagstiftning senast i december 2024. Den nationella lagstiftning genom vilken direktivet införlivas måste gälla från och med december 2025, och därefter kan den nya provisoriska EU-resehandlingen utfärdas till EU-medborgare.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Icke-företrädd EU-medborgare. En person som är medborgare i ett EU-land som inte är representerat i ett land utanför EU, det vill säga ett land som saknar permanent ambassad eller konsulat eller som inte har en ambassad, ett konsulat eller en honorärkonsul som faktiskt är i stånd att tillhandahålla konsulärt skydd i det enskilda fallet.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv (EU) 2019/997 av den 18 juni 2019 om införande av en provisorisk EU-resehandling och om upphävande av beslut 96/409/Gusp (EUT L 163, 20.6.2019, s. 1).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/2452 av den 8 december 2022 om ytterligare tekniska specifikationer för den provisoriska EU-resehandling som infördes genom rådets direktiv (EU) 2019/997 (EUT L 320, 14.12.2022, s. 47).

Rådets direktiv (EU) 2015/637 av den 20 april 2015 om samordnings- och samarbetsåtgärder för underlättande av konsulärt skydd till icke-företrädda unionsmedborgare i tredjeländer och om upphävande av beslut 95/553/EG (EUT L 106, 24.4.2015, s. 1).

Senast ändrat 01.02.2023

Top