EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Samordning av de sociala trygghetssystemen

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • I förordningen föreskrivs gemensamma regler för att skydda de sociala rättigheterna när man flyttar inom Europeiska unionen (EU) samt till Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.
 • I förordningen klarläggs att EU:s medlemsstater beslutar om sådana aspekter som vilka som är förmånstagare till de sociala trygghetssystemen, nivåer på förmåner och villkor för behörighet.
 • Denna förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen innebär inte att de nationella systemen ersätts av ett enda europeiskt system.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

 • Denna förordning omfattar alla traditionella grenar av den sociala tryggheten dvs. följande:
  • Sjukdom.
  • Moderskap och faderskap.
  • Ålderdom.
  • Förtidspension och invaliditet.
  • Förmåner till efterlevande och dödsfallsersättningar.
  • Arbetslöshet.
  • Familjeförmåner.
  • Olycksfall i arbetet och arbetssjukdom.
 • Förmånstagare garanteras att få sina förmåner utbetalda, att deras hälsovårdskostnader täcks och att de erhåller familjeförmåner även om de flyttar till ett annat medlemsland.

Mottagare

 • Alla medborgare i ett EU-land (och deras familjer) som omfattas av lagstiftningen om social trygghet i ett EU-land kan dra fördel av dessa regler för samordning. De gäller för anställda och egenföretagare, offentligt anställda, studenter och pensionärer, men även för personer som är arbetslösa, ännu inte arbetar eller inte längre arbetar.
 • Bestämmelserna gäller även för utomeuropeiska medborgare och deras familjemedlemmar som vistas lagligen inom EU.

Grundläggande principer

Förmånstagare

 • omfattas av lagstiftningen i ett enda land och betalar avgifter i det landet; de institutioner som förvaltar det sociala trygghetssystemet fastställer till vilken jurisdiktion förmånstagaren hör (principen om en enda tillämplig lagstiftning),
 • har samma rättigheter och skyldigheter som medborgarna i det land där de är försäkrade (principen om likabehandling eller icke-diskriminering),
 • ska garanteras att deras tidigare perioder av försäkring, arbete eller vistelse i andra EU-länder kommer att tas i beaktande vid beräkningen av förmåner (principen om sammanläggning av perioder),
 • kan, såvida de har rätt till en kontantersättning i ett EU-land, få denna ersättning om de inte bor i detta land (principen om export av ersättning till alla EU-länder där förmånstagaren eller familjemedlemmarna vistas).

Det europeiska sjukförsäkringskortet

 • Det europeiska sjukförsäkringskortet (som är gratis) ger personer som vistas i ett annat EU-land än det land där de är bosatta tillgång till sjukvårdsförmåner under vistelsen till samma villkor och kostnader som de personer som är försäkrade i det landet.
 • Sjukvårdskostnaderna betalas/ersätts av socialförsäkringssystemet i ursprungslandet. Det europeiska sjukförsäkringskortet utfärdas av sjukförsäkringarna i den försäkrades land.

Instrument för samordning av de sociala trygghetssystemen

 • Institutioner måste reagera på alla förfrågningar inom en rimlig tid och måste tillhandahålla all nödvändig information till de berörda personerna så att dessa kan hävda sina rättigheter enligt denna förordning.
 • De måste också ha ett nära samarbete och ömsesidigt bistå varandra till förmån för medborgarna.

Administrativa kommissionen och Europeiska arbetsmyndigheten

 • Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen, som är knuten till Europeiska kommissionen, består av företrädare för EU-länderna och bistås vid behov av sakkunniga rådgivare. Den behandlar administrativa frågor och tolkningsfrågor som rör reglerna för samordning av de sociala trygghetssystemen. Den uppmuntrar också EU-länderna att samarbeta i frågor som rör samordning av de sociala trygghetssystemen.
 • I ett samarbetsavtal mellan Europeiska arbetsmyndigheten, som inrättades genom ändringsförordning (EU) 2019/1149, och administrativa kommissionen fastställs reglerna för samarbetet mellan de två enheterna. Syftet är att deras verksamhet ska samordnas och att dubbelarbete ska undvikas i fall av medling mellan EU-länderna som rör både socialförsäkrings- och arbetsrätten.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen har gällt sedan den 1 maj 2010. Den dagen blev förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser för förordning (EG) nr 883/2004 tillämplig.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1). Texten offentliggjord på nytt i rättelse (EUT L 200, 7.6.2004, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 883/2009 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 284, 30.10.2009, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 12.12.2022

Top