EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uvedba infrastrukture za alternativna goriva

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2023/1804 o uvedbi infrastrukture za alternativna goriva

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba določa obvezne nacionalne cilje za države članice Evropske unije (EU), da vzpostavijo javno dostopno infrastrukturo za alternativna goriva (zlasti za elektriko in vodik) za cestna vozila, plovila, privezana ob obali, in mirujoča letala, s posebnim poudarkom na trans- evropskih omrežij. Uredba vključuje tudi:

 • skupna pravila za informacije o uporabnikih, zagotavljanje podatkov in plačilne zahteve;
 • pooblastilo Komisiji za sprejemanje delegiranih aktov za zagotovitev interoperabilnosti infrastrukture z določitvijo tehničnih specifikacij na podlagi evropskih standardov; in
 • zahteve glede načrtovanja in poročanja za države članice.

KLJUČNE TOČKE

Infrastruktura za polnjenje električnih avtomobilov in kombijev

Države članice morajo zagotoviti, da so javno dostopne polnilne postaje postavljene sorazmerno s številom registriranih vozil, kot sledi:

 • za vsako registrirano električno vozilo skupno moč najmanj 1,3 kilovata (kW);
 • za vsako registrirano priključno hibridno vozilo skupno moč najmanj 0,80 kW.

Države članice morajo zagotoviti tudi postavitev javno dostopnih polnilnih postaj vzdolž cestnega omrežja vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T).

 • Do 31. decembra 2025,en polnilni bazen* z izhodno močjo najmanj 400 kW (vključno z vsaj enim polnilnim mestom s 150 kW) vsaj vsakih 60 kilometrov (km) v jedrnem omrežju TEN-T* v vsako smer vožnje; do 31. decembra 2027 mora vsak bazen zagotavljati izhodno moč 600 kW in vključevati vsaj dve polnilni mesti po 150 kW.
 • Do 31. decembra 2027 mora na vsaj polovici celovitega omrežja TEN-T* vsak polnilni bazen zagotavljati izhodno moč najmanj 300 kW in vključevati vsaj eno 150 kW polnilno mesto, po celotni dolžini pa do 31. decembra 2030.
 • Do 31. decembra 2035 mora vsak polnilni bazen ponujati najmanj 600 kW in vključevati vsaj dve 150 kW polnilni mesti.

Infrastruktura za polnjenje električnih težkih vozil

Države članice morajo zagotoviti minimalno pokritost polnilnih mest za težka električna vozila.

 • Do 31. decembra 2025 morajo biti vzdolž vsaj 15 % cestnega omrežja TEN-T nameščeni polnilni bazeni z izhodno močjo najmanj 1400 kW in vključevati vsaj eno polnilno mesto z izhodno močjo najmanj 350 kW.
 • Do 31. decembra 2027,morajo biti na vsaj polovici cestnega omrežja TEN-T postavljeni polnilni bazeni z izhodno močjo najmanj 1400 kW (2800 kW vzdolž osrednjega omrežja), vključno z vsaj eno polnilno točko (dve za osrednje omrežje). omrežje) najmanj 350 kW.
 • Do 31. decembra 2030 se mora izhodna moč povečati na najmanj 1500 kW na celovitem omrežju TEN-T (100 km narazen) in 3600 kW (60 km narazen) na jedrnem omrežju TEN-T.
 • Do 31. decembra 2027, mora biti vsako „varno in zavarovano parkirišče“ opremljeno z vsaj dvema javno dostopnima polnilnima postajama (do 31. decembra 2030 na štiri polnilne postaje), ki zagotavljata posamezno izhodno moč najmanj 100 kW.
 • Do 31. decembra 2025 mora imeti vsako mestno vozlišče* javno dostopna polnilna mesta, namenjena težkim vozilom s skupno izhodno močjo najmanj 900 kW (do 1800 kW do 31. decembra 2030).

Vodikova infrastruktura za cestna vozila

Do 31. decembra 2030 morajo države članice zagotoviti, da se javno dostopne bencinske postaje za vodik s skupno zmogljivostjo najmanj 1 tone na dan postavijo vsaj vsakih 200 km vzdolž osrednjega omrežja TEN-T. V vsakem mestnem vozlišču mora biti nameščena vsaj ena bencinska postaja.

Utekočinjeni metan za cestni promet

Do 31. decembra 2024 morajo države članice zagotoviti, da se vzpostavi ustrezno število javno dostopnih črpalnih mest za utekočinjen metan, vsaj vzdolž osrednjega omrežja TEN-T, kjer obstaja povpraševanje, razen če so stroški nesorazmerni s koristmi, vključno z koristi za okolje.

Oskrba z električno energijo v pomorskih pristaniščih

Do 31. decembra 2029 mora biti dovolj električne energije ob obali za ladje, zasidrane ob obali v osrednjih in obsežnih pomorskih pristaniščih TEN-T, da lahko oskrbujejo vsaj 90 % vseh kontejnerskih in potniških plovil nad 5000 bruto ton.

Elektrika za mirujoča letala

Do 31. decembra 2024 morajo vsa letališča osrednjega in celovitega omrežja TEN-T zagotoviti električno energijo mirujočim zrakoplovom, ki se uporabljajo za komercialne letalske prevoze, na kontaktnih postajališčih za letala, do 31. decembra 2029 pa na vseh oddaljenih postajališčih.

Železniška infrastruktura

Države članice morajo oceniti razvoj tehnologij alternativnih goriv in pogonskih sistemov (vključno z vodikom in baterijskim napajanjem) za železniško infrastrukturo, ki je zaradi tehničnih razlogov ali razlogov stroškovne učinkovitosti ni mogoče v celoti elektrificirati.

Plačilo

Uporabnikom električnih vozil in vozil na vodik mora biti omogočeno enostavno plačevanje na polnilnih in vodikovih postajah (s plačilnimi karticami in brez naročnine). Cene, vključno z vsemi njihovimi komponentami in specifične za sejo polnjenja, je treba jasno sporočiti končnim uporabnikom pred začetkom seje polnjenja.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uredba je začela veljati 12. oktobra 2023 in se bo uporabljala od 13. aprila 2024. Vrsta ciljev, ki jih morajo izpolniti države članice, bo postopno uvedena do leta 2035.

OZADJE

Uredba o infrastrukturi za alternativna goriva je del svežnja fit-for-55, ki ga je Evropska komisija predstavila julija 2021 in katerega cilj je zmanjšati neto emisije toplogrednih plinov v EU za vsaj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990 in biti podnebno nevtralen 2050.

Uredba razveljavlja Direktivo 2014/94/EU (glej povzetek).

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Polnilni bazen. Ena ali več polnilnih postaj na določeni lokaciji.
Jedrno omrežje TEN-T. Podmnožica celovitega omrežja TEN-T, ki vključuje najpomembnejše povezave, ki povezujejo večja mesta in urbana vozlišča, ki mora biti dokončano do leta 2030 in izpolnjevati najvišje standarde kakovosti infrastrukture.
TEN-T celovito omrežje. Vseevropsko prometno infrastrukturno omrežje, ki vključuje železnice, celinske plovne poti, kratke pomorske poti in ceste, ki povezujejo mestna vozlišča, pomorska in celinska pristanišča, letališča in terminale, ki se uporablja kot podlaga za opredelitev projektov skupnega interesa.
Mestno vozlišče. Mestno območje, kjer je prometna infrastruktura vseevropskega prometnega omrežja, kot so pristanišča, vključno s potniškimi terminali, letališči, železniške postaje, logistične ploščadi in tovorni terminali, ki se nahajajo v mestnem območju in okoli njega, povezana z drugimi deli te infrastrukture in z infrastrukturo za regionalni in lokalni promet.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2023/1804 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. septembra 2023 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva in razveljavitvi Direktive 2014/94/EU (UL L 234, 22.9.2023, str. 1–47).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2021/1119 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. junija 2021 o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi uredb (ES) št. 401/2009 in (EU) 2018/1999 („evropska podnebna pravila“) (UL L 243, 9.7.2021, str. 1–17).

Uredba (EU) 2019/631 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o določitvi standardov emisij CO2 za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 510/2011 (prenovitev) (UL L 111, 25.4.2019, str. 13–53).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) 2019/631 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba (EU) 2019/1242 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila in spremembi uredb (ES) št. 595/2009 in (EU) 2018/956 Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive Sveta št. 96/53/ES (UL L 198, 25.7.2019, str. 202–240).

Glej prečiščeno različico.

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Evropski zeleni dogovor (COM(2019) 640 final z dne 11.12.2019).

Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev) (UL L 328, 21.12.2018, str. 82–209).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 01.02.2024

Top