EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2009/28/ES – podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

  • V tejto smernici, ktorou sa pozmeňujú a zrušujú predchádzajúce smernice 2001/77/ES a 2003/30/ES, sa vytvára spoločný súbor pravidiel využívania energie z obnoviteľných zdrojov v EÚ s cieľom obmedziť emisie skleníkových plynov (GHG) a podporovať ekologickejšiu dopravu.
  • Stanovujú sa ňou vnútroštátne záväzné ciele pre všetky krajiny EÚ, pričom celkovým cieľom je dosiahnuť, aby sa do roku 2020 z obnoviteľných zdrojov energie vyrábalo 20 % energie EÚ a 10 % energie v sektore dopravy (merané z hľadiska hrubej konečnej spotreby energie, t. j. celkovej spotrebovanej energie zo všetkých zdrojov vrátane obnoviteľných).

HLAVNÉ BODY

  • Každá krajina má zostaviť národný akčný plán do roku 2020, v ktorom sa stanoví, ako dosiahnuť vnútroštátny cieľ, aby sa v hrubej konečnej spotrebe energie vyrábalo 10 % z obnoviteľných zdrojov energie v doprave.
  • Na umožnenie nákladovo účinného dosahovania cieľov si môžu krajiny EÚ vymieňať energiu z obnoviteľných zdrojov*. Pri napĺňaní akčných plánov môžu tiež krajiny EÚ prijímať obnoviteľnú energiu od krajín mimo EÚ, pokiaľ sa táto energie spotrebuje v EÚ a vyrába sa v moderných/efektívnych zariadeniach.
  • Každá krajina EÚ musí vedieť zaručiť pôvod elektriny, vykurovania a chladenia vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie.
  • Krajiny EÚ by mali vybudovať potrebnú infraštruktúru na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v sektore dopravy.

Smernicou (EÚ) 2015/1513 sa pozmeňujú smernice 2009/28/ES a 98/70/ES, právny predpis EÚ v oblasti kvality benzínu a naftových palív. Okrem iného je jej cieľom začať s prechodom od konvenčných* biopalív (prvej generácie) k pokročilejším * biopalivám (druhej generácie), ktorými sa zabezpečujú značné úspory z hľadiska skleníkových plynov. Zavádza sa ňou 7 % horná hranica, ktorá sa má započítať k cieľom smernice o obnoviteľných zdrojoch energie v oblasti konečnej energetickej spotreby v doprave v roku 2020.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 25. júna 2009. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 5. decembra 2010.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete na:

* HLAVNÉ POJMY

Energia z obnoviteľných zdrojov: energia z nefosílnych zdrojov, a to veterná, slnečná, geotermálna energia, vodná energia, biomasa a plyn z čističiek odpadových vôd (napr. metán).

Konvenčné biopalivá: vyrobené z potravinových plodín, ako je cukor, škrob a rastlinné oleje. Sú vypestované na pôde využívajúcej východiskové suroviny, ktorá sa môže použiť aj na pestovanie potravín a krmív.

Pokročilé biopalivá: vyrobené zo zdrojov, ktoré priamo nekonkurujú plodinám určeným na výrobu potravín a krmív, ako je odpad a poľnohospodársky odpad.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140 of 5.6.2009, s. 16 – 62)

Následné zmeny a opravy smernice 2009/28/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/EHS (Ú. v. EÚ L 350, 28.12.1998, s. 58 – 68)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 21.02.2017

Top