EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Označovanie cien spotrebiteľských výrobkov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Smernica 98/6/ES o označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi

Smernica (EÚ) 2019/2161, ktorou sa menia smernica 93/13/EHS a smernice 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • smernici 98/6/ES sa vyžaduje, aby na všetkých výrobkoch, ktoré ponúkajú obchodníci spotrebiteľom, boli jasne uvedené predajná cenajednotková cena s cieľom zlepšiť informovanie spotrebiteľov a umožniť porovnávanie cien.
 • Zrušila sa ňou smernica 79/581/EHS (ceny potravinárskych výrobkov) a smernica 88/314/EHS (ceny nepotravinárskych výrobkov) s účinnosťou od 18. marca 2000.
 • Smernicou (EÚ) 2019/2161 o lepšom presadzovaní a modernizácii predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa sa mení smernica 98/6/ES.

HLAVNÉ BODY

Smernica 98/6/ES

 • Predajná cenajednotková cena musia byť jednoznačné, ľahko rozpoznateľné a ľahko čitateľné na všetkých výrobkoch, ktoré obchodníci ponúkajú spotrebiteľom (t. j. konečná cena musí zahŕňať daň z pridanej hodnoty a všetky ostatné dane).
 • Jednotková cena nemusí byť označená, ak je zhodná s predajnou cenou.
 • Členské štáty EÚ sa však môžu rozhodnúť neuplatňovať tieto pravidlá na:
  • výrobky dodávané v priebehu poskytovania služby,
  • predaje na dražbe a predaje umeleckých diel a starožitností.
 • Pri výrobkoch predávaných na množstvo musí byť označená iba jednotková cena.
 • V každej reklame, v ktorej sa uvádza predajná cena, sa musí uviesť aj jednotková cena.
 • Členské štáty môžu:
  • zrušiť povinnosť označiť jednotkovú cenu na výrobkoch, pri ktorých by to nebolo prospešné alebo by to viedlo k zámene,
  • vytvoriť zoznam nepotravinárskych výrobkov, na ktoré sa v prípade tohto zrušenia bude naďalej vzťahovať povinnosť označovať jednotkovú cenu.
 • V smernici sa stanovilo prechodné obdobie, počas ktorého sa na drobné maloobchodné firmy nevzťahovala povinnosť označiť jednotkovú cenu výrobkov okrem výrobkov predávaných na množstvo.
 • Členské štáty musia:
  • prijať príslušné opatrenia s cieľom informovať všetky zainteresované osoby o transpozícii tohto právneho predpisu do vnútroštátnych právnych predpisov,
  • stanoviť a poskytovať informácie o systéme trestov za nedodržanie vnútroštátnych právnych predpisov prijatých v záujme uplatňovania tejto smernice.

Smernica (EÚ) 2019/2161

 • Pozmeňujúcou smernicou (EÚ) 2019/2161 sa do smernice 98/6/ES zavádza nový článok týkajúci sa informácií pre spotrebiteľov o znížení ceny. V každom oznámení o znížení ceny sa musí jasne uviesť cena, ktorú obchodník uplatňoval predtým (predchádzajúca cena). Predchádzajúca cena je najnižšia cena, ktorú uplatňoval obchodník počas obdobia, ktoré nie je kratšie ako 30 dní, pred uplatnením zníženia ceny.
 • Zmeny smernice poskytujú členským štátom regulačné možnosti, pokiaľ ide o tovar, ktorý by sa mohol poškodiť alebo sa rýchlo kazí (najmä potraviny), tovar, ktorý sa predával menej ako 30 dní, a tovar, na ktorý sa vzťahuje neustále znižovanie ceny.
 • Existujúca požiadavka, podľa ktorej musia členské štáty zaviesť účinné, primerané a odradzujúce sankcie za porušenie vnútroštátnych pravidiel týkajúcich sa označovania cien, bola doplnená o zoznam kritérií pri udeľovaní sankcií.

ODKEDY SA SMERNICE UPLATŇUJÚ?

 • Smernica 98/6/ES mala byť transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov do 18. marca 2000.
 • Pozmeňujúca smernica (EÚ) 2019/2161 mala byť transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov do 28. novembra 2021. Členské štáty musia uplatňovať pravidlá stanovené v smernici od 28. mája 2022.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi (Ú. v. EÚ L 80, 18.3.1998, s. 27 – 31).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2161 z 27. novembra 2019, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu predpisov Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa (Ú. v. EÚ L 328, 18.12.2019, s. 7 – 28).

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017, s. 1 – 26).

Následné zmeny nariadenia (EÚ) 2017/2394 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru – Nová dohoda so spotrebiteľom [COM(2018) 183 final z 11. apríla 2018].

Posledná aktualizácia 03.02.2022

Top