EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 – podpora rozvoja vidieka

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Nariadením:

 • sa stanovuje, ako má Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) pôsobiť na rozvoj vidieckych oblastí a poľnohospodárskeho sektora v období rokov 2014 – 2020 tak, aby boli:
  • odolné, konkurencieschopné a inovačné,
  • šetrné k životnému prostrediu a environmentálne vyvážené,
  • sociálne inkluzívne,
 • sa stanovujú pravidlá, ktorými sa riadi poskytovanie podpory z Európskej únie (EÚ) na rozvoj vidieka, pomocou finančných prostriedkov EPFRV,
 • sa vysvetľujú ciele EPFRV a jeho postupy.

Nariadenie bolo zmenené nariadením (EÚ) 2017/2393, ktorým bol zavedený rad technických úprav piatich nariadení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ:

Ďalej bolo zmenené nariadením (EÚ) 2020/2220, ktorým sa okrem iného stanovujú prechodné ustanovenia týkajúce sa vykonávania fondu EPFRV, vrátane osobitných zdrojov na podporu obnovy poľnohospodárskeho sektora a vidieckych oblastí EÚ po pandémii ochorenia COVID-19.

HLAVNÉ BODY

Ciele

EPFRV sa zameriava na tieto ciele:

 • podporovať konkurencieschopnosť poľnohospodárstva,
 • zabezpečovať udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a účinné vykonávanie opatrení na boj proti zmene klímy,
 • dosiahnuť vyvážený územný rozvoj vidieckych oblastí v celej EÚ vrátane vytvárania a udržiavania pracovných miest.

Priority

EÚ podporuje opatrenia na splnenie šiestich prioritných cieľov:

 • podpora prenosu znalostíinovácie,
 • posilnenie životaschopnosti a konkurencieschopnosti všetkých druhov poľnohospodárstva a udržateľného riadenia lesov,
 • podpora organizácie potravinového reťazca vrátane spracovania poľnohospodárskych výrobkov a ich uvádzania na trh, dobrých životných podmienok zvierat a riadenia rizík,
 • obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov súvisiacich s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom,
 • podpora efektívneho využívania zdrojov a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo,
 • podpora sociálneho začleňovania, zmierňovania chudobyhospodárskeho rozvoja vo vidieckych oblastiach.

Členské štáty a regióny EÚ sa tiež môžu zamerať na otázky, ktoré sú pre ich oblasť osobitne dôležité, napríklad:

 • mladých poľnohospodárov,
 • malé poľnohospodárske podniky,
 • horské oblasti,
 • ženy vo vidieckych oblastiach,
 • zmierňovanie zmeny klímy, adaptáciu na ňu a biodiverzitu.

Rozpočet

 • Rozpočet EPFRV bol v roku 2015 stanovený vo výške 99,3 miliardy EUR. Najmenej 30 % tejto sumy sa musí použiť na opatrenia na zabezpečenie ochrany životného prostredia a boj proti zmene klímy a 5 % je vyhradených na stratégie miestneho rozvoja.
 • V delegovanom nariadení (EÚ) 2015/791 sa reviduje rozčlenenie rozpočtu podpory EÚ na programy rozvoja vidieka [príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013].

Zmena nariadenia v roku 2017

Nariadením (EÚ) 2017/2393, ktoré sa uplatňuje od 1. januára 2018, sa má zjednodušiť a zlepšiť prístup poľnohospodárov k financovaniu v rámci SPP. Zavádza okrem iného:

 • nový sektorový nástroj stabilizácie príjmov, ktorý poskytuje kompenzáciu poľnohospodárom postihnutým prudkým poklesom príjmov,
 • podporu na poistné zmluvy v prípadoch, ak dôjde k zničeniu viac ako 20 % priemernej ročnej produkcie poľnohospodára, napríklad v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok.

Vykonávanie

V nariadení sa vyžaduje, aby politika rozvoja vidieka bola v súlade s ostatnými politikami v tejto oblasti. Na úrovni EÚ sú zavedené pravidlá a dohody s cieľom zabezpečiť efektívne využívanie finančných prostriedkov EÚ s minimálnym prekrývaním a minimálnymi nezrovnalosťami.

Pandémia ochorenia COVID-19

 • Pozmeňujúcim nariadením (EÚ) 2020/872 sa v rámci EPFRV poskytuje výnimočná dočasná núdzová pomoc poľnohospodárom a malým a stredne veľkým podnikom (MSP) pôsobiacim v oblasti spracovania, uvádzania na trh alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov a bavlny.
 • Členské štáty musia podporu zamerať na prijímateľov, ktorí sú najviac zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19, a to na základe dostupných dôkazov a objektívnych a nediskriminačných výberových kritérií.
 • Podpora musí mať podobu jednorazovej sumy, ktorá sa vyplatí do 30. júna 2021 na základe žiadostí o podporu schválených príslušným vnútroštátnym orgánom do 31. decembra 2020.
 • Maximálna výška podpory nesmie presiahnuť 7 000 EUR na poľnohospodára a 50 000 EUR na MSP.

Výnimočná dočasná podpora

 • Pozmeňujúcim nariadením (EÚ) 2022/1033 sa zavádza možnosť, aby členské štáty poskytovali výnimočnú dočasnú podporu likvidity v rámci EPFRV pre poľnohospodárov a MSP v reakcii na vplyv invázie Ruska na Ukrajinu. Cieľom podpory je riešiť problémy, ktoré ohrozujú kontinuitu poľnohospodárskych činností a malých podnikov, ktoré spracúvajú poľnohospodárske výrobky – výrazné zvýšenie vstupných nákladov, najmä pre podniky na výrobu krmív a hnojív, a zvýšenie nákladov na energiu.
 • Poľnohospodári budú môcť získať podporu až do 15 000 EUR a MSP až do 100 000 EUR. Tá sa vyplatí do 15. októbra 2023. Členské štáty preto budú musieť predložiť zmenu svojich programov rozvoja vidieka, ktorými sa zavedie toto nové opatrenie.

Prechodné pravidlá na roky 2021 a 2022

 • V súlade s pozmeňujúcim nariadením (EÚ) 2020/2220 sa umožňuje nepretržité uplatňovanie pravidiel v rámci SPP na roky 2014 – 2020 a zabezpečuje sa kontinuita platieb pre poľnohospodárov a ďalších príjemcov podpory z EPFRV v rokoch 2021 a 2022, a to až do začatia uplatňovania nového rámca od 1. januára 2023.
 • Mimoriadna dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP osobitne ovplyvnených krízou spôsobenou ochorením COVID-19 bude riešiť pretrvávajúce problémy s likviditou, ktoré ohrozujú kontinuitu poľnohospodárskych činností a malých podnikov pôsobiacich v oblasti spracovania, uvádzania na trh alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov.
 • Celková suma podpory EÚ na rozvoj vidieka od 1. januára 2021 do 31. decembra 2022 je maximálne 26 896 831 880 EUR v bežných cenách v súlade s viacročným finančným rámcom na roky 2021 až 2027.
 • Ďalšia suma 8 070 486 840 EUR v bežných cenách sa má uvoľniť formou dodatočných zdrojov v rámci EPFRV na obnovu poľnohospodárskeho sektora a vidieckych oblastí EÚ na roky 2021 a 2022. V nariadení sa stanovujú podrobné pravidlá prideľovania týchto finančných prostriedkov na priority, ako sú hospodársky a sociálny rozvoj, opatrenia v oblasti klímy, dobrých životných podmienok zvierat atď.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

KONTEXT

EPFRV je jedným z dvoch fondov EÚ, ktoré poskytujú peňažné prostriedky na vykonávanie SPP (druhým je Európsky poľnohospodársky záručný fond). Usiluje sa o podporu rozvoja vidieka v celej EÚ, pričom pôsobí paralelne s inými iniciatívami v tejto oblasti v záujme zabezpečenia účinného využívania financií EÚ.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487 – 548).

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 807/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa zavádzajú prechodné ustanovenia (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 1 – 17).

Pozri konsolidované znenie.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 808/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 18 – 68).

Pozri konsolidované znenie.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 69 – 124).

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320 – 469).

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549 – 607).

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608 – 670).

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671 – 854).

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 01.01.2023

Top