EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Un sistem pentru recunoașterea calificărilor profesionale

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Aceasta instituie un sistem pentru recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale în Uniunea Europeană (UE), care acoperă, cu anumite adaptări, și celelalte țări din Spațiul Economic European / Asociația Europeană a Liberului Schimb (SEE/AELS) și Elveția.
 • Aceasta își propune să ofere acces la piețele muncii pentru profesioniștii din alte state membre ale UE, facilitarea în continuare a furnizării de servicii transfrontaliere și simplificarea procedurilor administrative.
 • Directiva a introdus o evaluare reciprocă a reglementărilor naționale privind profesiile și un exercițiu de transparență (adică examinarea restricțiilor privind profesiile și evaluarea necesității acestora).
 • De asemenea, aceasta conține obligații permanente de transparență care impun tuturor statelor membre ale UE să raporteze cu privire la profesiile pe care le reglementează și să comunice Comisiei Europene motivele pentru care se consideră că cerințele existente sau noi sunt conforme cu principiile nediscriminării și proporționalității.
 • Directiva se aplică oricărui resortisant al UE, al țărilor SEE/AELS și al Elveției care dorește să exercite o profesie reglementată, fie cu titlu independent, fie cu titlu salariat, într-o altă țară decât cea în care și-a obținut calificările profesionale.
 • Comisia a publicat o hartă interactivă a profesiilor reglementate din EU. Există profesii în cazul cărora accesul și dreptul de a le practica depinde de deținerea anumitor calificări. Printre acestea se numără și profesii pentru care utilizarea unei titulaturi specifice este protejată, cum ar fi, de exemplu, cea de inginer autorizat și expert contabil din Irlanda.
 • Directiva nu se aplică profesiilor reglementate de directive specifice, cum ar fi Directiva 2006/43/CE privind auditorii financiari. În cazul avocaților, în timp ce calificările acestora sunt cuprinse în Directiva 2005/36/CE, avocații beneficiază, de asemenea, de două directive specifice (77/249/CEE și 98/5/CE), care introduc modalități suplimentare prin care aceștia pot oferi servicii transfrontaliere, fie temporar, fie stabilindu-se permanent în alte state membre.

ASPECTE-CHEIE

Mobilitatea temporară

 • Profesioniștii își pot oferi serviciile într-un alt stat membru, temporar și ocazional, de la locul de stabilire din țara lor de origine.
 • Țara de destinație poate solicita o declarație prealabilă, dar aceștia nu sunt obligați să treacă prin procedurile de recunoaștere.
 • Această prevedere nu se aplică în cazul profesiilor care au implicații în materie de sănătate sau de siguranță publică, pentru care statele membre pot solicita recunoașterea prealabilă a calificărilor lor în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din directivă.

Stabilirea permanentă

Directiva prevede trei sisteme de recunoaștere a calificărilor:

 • 1.

  recunoașterea automată pentru profesiile ale căror condiții minime de formare sunt armonizate într-o anumită măsură la nivelul UE: medici, asistenți medicali generaliști, medici stomatologi, medici veterinari, moașe, farmaciști și arhitecți;

 • 2.

  recunoașterea automată pentru anumite ocupații pe baza experienței lor profesionale: profesioniști care desfășoară activități artizanale, comerciale și industriale;

 • 3.

  sistemul general pentru profesiile sus-menționate care nu sunt acoperite de sistemul de recunoaștere automată are la bază principiul recunoașterii reciproce a calificărilor.

Sistemul general se aplică și în cazul celorlalte profesii reglementate, unde accesul este acordat oricărei persoane care poate demonstra că este pe deplin calificată în țara de origine.

Cu toate acestea, dacă autoritățile din țara-gazdă constată diferențe semnificative între formarea dobândită în țara de origine a individului și cea impusă pentru aceeași activitate în țara lor, acestea pot oferi individului alegerea unei perioade de adaptare sau să susțină o probă de aptitudini. Experiența profesională a solicitantului trebuie luată în considerare atunci când se iau în considerare impunerea și amploarea acestor măsuri de compensare.

Acces parțial

 • Directiva a introdus principiul accesului parțial la o profesie în care activitățile acoperite de o profesie reglementată diferă de la o țară la alta.
 • Acesta poate fi util pentru profesioniștii care lucrează într-un sector autentic al economiei care nu există ca profesie în sine în statul membru în care doresc să se mute.

Controale lingvistice

 • Directiva permite doar țărilor-gazdă să efectueze controale lingvistice sistematice pentru profesiile care au implicații asupra siguranței pacienților.
 • Controalele lingvistice ar trebui să aibă loc numai după ce țara-gazdă a recunoscut calificarea, ar trebui să fie limitate la cunoașterea unei limbi oficiale sau administrative a țării-gazdă și ar trebui să fie proporționale cu profesia care urmează să fie exercitată.

Cardul profesional european

 • Directiva, așa cum a fost modificată prin Directiva 2013/55/UE, prevede posibilitatea creării unui card profesional european (CPE) pentru anumite profesii. Acesta permite profesioniștilor să obțină mai simplu și mai rapid recunoașterea calificărilor proprii, printr-o procedură electronică standardizată. Cardul se bazează pe utilizarea sistemului de informare al pieței interne și se eliberează sub forma unui certificat electronic.
 • CPE a fost deja implementat în primul val pentru asistenți medicali generaliști, fizioterapeuți, farmaciști, ghizi montani și agenți imobiliari.

Accesul la informații și proceduri online

 • Statele membre trebuie să pună la dispoziție toate informațiile privind recunoașterea calificărilor pentru toate profesiile reglementate prin intermediul ghișeelor unice.
 • Profesioniștii ar trebui să poată finaliza procedurile și formalitățile acoperite de directivă online, prin intermediul ghișeului unic sau al autorităților competente responsabile de profesie.
 • Centrele de asistență din fiecare stat membru trebuie să ofere sfaturi și asistență pentru cazurile individuale.

Acte de punere în aplicare și delegate

În 2015, Comisia a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/983 care stabilește procedura pentru:

 • emiterea de CPE; și
 • aplicarea unui mecanism de alertă introdus prin Directiva 2005/36/CE, care garantează că pacienții și consumatorii din UE sunt protejați în mod adecvat împotriva profesioniștilor cărora li s-a interzis sau restricționat exercitarea profesiei într-o țară sau care au folosit diplome falsificate pentru cererea lor de recunoaștere a calificării lor.

În 2020, Comisia a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1190 de rectificare a Regulamentului (UE) 2015/983 și de clarificare a faptului că autoritatea competentă din statul membru de origine va decide dacă extinde CPE temporare emise după verificarea prealabilă a calificărilor în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din directivă.

De asemenea, Comisia a adoptat decizii delegate de modificare a anexei V la Directiva 2005/36/CE și actualizare a listei dovezilor calificărilor formale și a cursurilor de formare recunoscute automat.

Regulamentul delegat (UE) 2019/907 de stabilire a unui test comun de formare pentru monitorii de schi a creat în 2019 un sistem suplimentar și voluntar de recunoaștere automată pentru monitorii de schi din întreaga UE. Monitorii de schi care nu sunt incluși în testul comun de formare beneficiază în continuare de sistemul general de recunoaștere reciprocă a calificărilor, prevăzut în directivă.

Pandemia de COVID-19

În urma izbucnirii pandemiei de COVID-19 și a introducerii de măsuri pentru a face față impactului crizei, Comisia a adoptat o comunicare care conține orientări privind asistența de urgență acordată de UE în cadrul Cooperării transfrontaliere în materie de asistență medicală acordată în contextul crizei determinate de COVID-19.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

 • Directiva 2005/36/CE a trebuit să fie transpusă în legislația națională până la 20 octombrie 2007.
 • Directiva 2013/55/UE a trebuit să fie transpusă în legislația națională până la 18 ianuarie 2016.

CONTEXT

Pe măsură ce populația de vârstă activă scade în multe state membre, este probabil ca cererea de persoane cu înaltă calificare să crească, astfel încât calificările acestora ar trebui recunoscute în întreaga UE într-un mod rapid, simplu și fiabil.

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005, pp. 22-142).

Modificările succesive aduse Directivei 2005/36/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare a cardului profesional european și aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 159, 25.6.2015, pp. 27-42).

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1190 al Comisiei din 11 august 2020 de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei privind procedura de eliberare a cardului profesional european și aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 262, 12.8.2020, pp. 4-5).

Comunicare a Comisiei – Orientări privind Asistența de urgență acordată de UE în cadrul Cooperării transfrontaliere în materie de asistență medicală acordată în contextul crizei determinate de COVID-19 (JO C 111 I, 3.4.2020, pp. 1-5).

Regulamentul delegat (UE) 2019/907 al Comisiei din 14 martie 2019 privind instituirea unui test comun de formare pentru monitorii de schi în temeiul articolului 49b din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale (JO L 145, 4.6.2019, pp. 7-18).

A se vedea versiunea consolidată.

Decizia 2007/172/CE a Comisiei din 19 martie 2007 de instituire a grupului de coordonatori pentru recunoașterea calificărilor profesionale (JO L 79, 20.3.2007, pp. 38-39).

Directiva 98/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 de facilitare a exercitării cu caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care s-a obținut calificarea (JO L 77, 14.3.1998, pp. 36-43).

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 77/249/CEE a Consiliului din 22 martie 1977 de facilitare a exercitării efective a libertății de a presta servicii de către avocați (JO L 78, 26.3.1977, pp. 17-18).

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 10.08.2022

Top