EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evaluarea investițiilor durabile din punct de vedere al mediului

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul își propune să informeze investitorii cu privire la caracterul durabil din punct de vedere al mediului al unei activități economice, prin stabilirea unor criterii comune la nivelul UE.
 • Acesta modifică Regulamentul (UE) 2019/2088 privind furnizarea de informații privind durabilitatea în sectorul financiar.

ASPECTE-CHEIE

Plan de acțiune privind creșterea durabilă

Această reglementare privind „taxonomia” face parte dintr-o serie de acțiuni menite să contribuie la realizarea celor trei dimensiuni ale planului de acțiune, care sunt:

 • reorientarea fluxurilor de capital spre investiții durabile pentru a obține o creștere durabilă și favorabilă incluziunii;
 • gestionarea riscurilor financiare generate de schimbările climatice, dezastrele naturale, degradarea mediului și problemele sociale;
 • încurajarea transparenței și a unei perspective pe termen lung pentru activitatea financiară și economică.

Criterii

Regulamentul stabilește următoarele criterii care trebuie aplicate de UE și statele membre ale UE pentru a decide dacă o activitate economică este durabilă din punct de vedere al mediului.

 • Acesta contribuie în mod substanțial la unu sau mai multe dintre obiectivele de mediu stabilite în regulament.
 • Acesta nu prejudiciază în mod semnificativ niciunuia dintre aceste obiective de mediu.
 • Este efectuat în conformitate cu garanțiile minime stabilite în regulament.
 • Acesta respectă criteriile tehnice de examinare stabilite de Comisia Europeană în conformitate cu regulamentul.

Obiective de mediu

În scopul acestui regulament, obiectivele de mediu sunt:

Regulamentul stabilește pașii pe care o activitate economică trebuie să îi facă pentru a aduce o contribuție substanțială sau pentru a nu aduce atingere semnificativă niciunui dintre aceste obiective.

Lista de activități

Regulamentul impune Comisiei să stabilească o listă a activităților durabile din punct de vedere a mediului prin definirea criteriilor tehnice de examinare pentru fiecare obiectiv de mediu. Aceste criterii sunt stabilite prin intermediul actelor delegate.

 • Actul delegat privind clima [Regulamentul delegat (UE) 2021/2139] cuprinde criteriile tehnice de examinare pentru activitățile economice care contribuie substanțial la realizarea obiectivelor de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la schimbările climatice. Se aplică de la 1 ianuarie 2022.
 • Actul delegat privind furnizarea de informații [Regulamentul delegat (UE) 2021/2178] completează articolul 8 din Regulamentul privind taxonomia. Acesta precizează conținutul, metodologia și prezentarea informațiilor care trebuie furnizate de către întreprinderile financiare și nefinanciare cu privire la proporția activităților durabile din punctul de vedere al mediului în activitățile lor de afaceri, de investiții sau de creditare. Se aplică de la 1 ianuarie 2022.
 • Actul delegat complementar privind clima [Regulamentul delegat (UE) 2022/1214] modifică Regulamentele delegate (UE) 2021/2139 și (UE) 2021/2178, incluzând, în condiții stricte, activități specifice privind energia nucleară și pe bază de gaz pe lista activităților economice vizate de taxonomia UE. Criteriile pentru activitățile specifice din domeniul energiei nucleare și al energiei bazate pe gaz sunt armonizate cu obiectivele UE privind clima și mediul înconjurător și vor contribui la accelerarea trecerii de la combustibilii fosili solizi sau lichizi, inclusiv cărbunele, la un viitor neutru din punct de vedere climatic. Se va aplica din ianuarie 2023.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 12 iulie 2020.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 198, 22.6.2020, pp. 13-43).

DOCUMENTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Pactul ecologic european [COM(2019) 640 final,11.12.2019].

Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (JO L 317, 9.12.2019, pp. 1-16).

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) 2019/2088 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (UE) 2019/2089 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică, indicii UE de referință aliniați la Acordul de la Paris și informațiile privind durabilitatea pentru indicii de referință (JO L 317, 9.12.2019, pp. 17-27).

Comunicare a Comisiei – Orientări privind raportarea nefinanciară: Supliment privind raportarea informațiilor legate de climă (JO C 209, 20.6.2019, pp. 1-30).

Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (JO L 328, 21.12.2018, pp. 82-209).

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, pp. 19-76).

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 10.08.2022

Top