EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Informacje na temat wydajności opon pod kątem efektywności paliwowej, parametrów hamowania i poziomów hałasu

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2020/740 w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów

JAKI JEST CEL ROZPORZĄDZENIA?

 • Celem niniejszego rozporządzenia jest zapewnienie konsumentom dodatkowych informacji przy wyborze nowych opon do ich pojazdów. Dzięki temu etykiety zawierające informacje na temat właściwości technicznych i użytkowych opon są bardziej widoczne i dostarczają więcej informacji. Umożliwi to użytkownikom końcowym* uwzględnienie takich kwestii, jak bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz efektywność ekonomiczna i środowiskowa.
 • Rozporządzenie ma na celu propagowanie trwałych, bezpiecznych i charakteryzujących się niskim poziomem hałasu opon pozwalających na obniżenie zużycia paliwa.
 • Rozporządzenie zmienia rozporządzenie (UE) 2017/1369 (zob. streszczenie dokumentu).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rozporządzenie:

 • ma zastosowanie do opon do samochodów osobowych (opon C1), autobusów i autokarów, samochodów dostawczych i ciężarowych oraz ich przyczep (opon C2 i C3), a także do opon bieżnikowanych*, gdy dostępny jest odpowiedni test właściwości użytkowych;
 • nie ma zastosowania do niektórych specjalnych kategorii opon, takich jak opony terenowe do zastosowań profesjonalnych, do pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy przed 1 października 1990 r. lub opon używanych, z wyjątkiem opon importowanych z państwa trzeciego.

Dostawcy opon:

 • przyklejają etykietę w formie naklejki na każdą pojedynczą oponę oraz wydrukowaną etykietę opony w przypadku każdej partii opon, zawierającą informacje określone w załącznikach I i II oraz kartę informacyjną produktu ze szczegółowymi informacjami, określoną w załączniku III;
 • zapewniają widoczność etykiety opony, umieszczając ją w pobliżu ceny, w przypadku reklam, sprzedaży na odległość lub internetowych platform sprzedaży;
 • zapewniają dokładność etykiet opony i kart informacyjnych produktu;
 • współpracują z organami nadzoru rynku, które mogą prowadzić kontrole rutynowe i kontrole ad hoc i podejmować niezwłoczne działania w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia;
 • przekazują organom krajowym, za pośrednictwem bazy danych o produktach, szczegóły techniczne opon i ich właściwości użytkowych, zanim będą oferowane na sprzedaż, umożliwiając organom sprawdzenie dokładności etykiet opony – informacje te należy dostarczyć przed 1 maja 2021 r. (i przed 30 listopada 2021 r. w przypadku opon wyprodukowanych w okresie od 25 czerwca 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.);
 • nie dostarczają ani nie umieszczają etykiet, znaków, symboli ani napisów, które są niezgodne z niniejszym rozporządzeniem.

Dystrybutorzy opon:

 • w punkcie sprzedaży przyklejają etykietę w formie naklejki na każdą pojedynczą oponę oraz wydrukowaną etykietę opony w przypadku każdej partii opon, zawierającą wymagane informacje;
 • zapewniają, aby etykieta opony była umieszczona w pobliżu ceny we wszelkich technicznych materiałach promocyjnych, ofertach sprzedaży na odległość w formie papierowej oraz reklamach i internetowych platformach sprzedaży;
 • zapewniają dostarczenie konsumentom egzemplarza etykiety opony przed sprzedażą, w przypadku gdy opony nie są widoczne;
 • informują konsumentów, gdzie mogą oni uzyskać dostęp do karty informacyjnej produktu.

Dostawcy i dystrybutorzy nowych pojazdów zapewniają konsumentom etykietę opony, kartę informacyjną produktu i wszelkie odpowiednie techniczne materiały promocyjne przed dokonaniem zakupu.

Dostawcy usług internetowych zapewniają, aby dostawcy sprzedający opony za pośrednictwem swojej strony internetowej umieszczali odpowiednie etykiety oraz karty informacyjne.

Organy krajowe mają obowiązek:

 • zezwolić na sprzedaż i stosowanie opon zgodnych z niniejszym rozporządzeniem;
 • sprawdzić dokładność informacji podanych na etykiecie opony;
 • ustanowić przepisy dotyczące sankcji i mechanizmów egzekwowania stosowanych w przypadku naruszeń.

Komisja Europejska:

Uchylenie

Rozporządzenie (UE) 2020/740 uchyla rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 w sprawie etykietowania opon (zob. streszczenie dokumentu).

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od 1 maja 2021 r.

KONTEKST

System etykietowania opon ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia hałasem, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opony odpowiadają za 20–30% zużycia paliwa przez pojazd. Zmniejszenie współczynnika oporu toczenia przyczynia się do ograniczenia emisji i zwiększenia oszczędności dla kierowców poprzez mniejsze zużycie paliwa.

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Użytkownik końcowy: konsument indywidualny, osoba zarządzająca flotami pojazdów lub przedsiębiorstwo transportu drogowego.
Opona bieżnikowana: opona, która została odnowiona przez zastąpienie zużytego bieżnika nowym materiałem.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 (Dz.U. L 177 z 5.6.2020, s. 1–31)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 1–44)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE (Dz.U. L 151 z 14.6.2018, s. 1–218)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 1–23)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 46–58)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 1222/2009 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s. 1–24)

Zob. tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 02.12.2020

Top