EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gwarancja bezpieczeństwa zabawek w Unii Europejskiej

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

 • Dyrektywa określa zasady bezpieczeństwa, które muszą spełniać zabawki sprzedawane w Unii Europejskiej (UE). Wymogi mają zapewnić wysoki poziom ochrony interesów publicznych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo oraz swobodny przepływ zabawek na rynku Wspólnoty.
 • Ustanowiono w niej szczególne obowiązki spoczywające na podmiotach gospodarczych w łańcuchu dostaw – począwszy od producentów aż po importerów / sprzedawców detalicznych / dystrybutorów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Zabawki to produkty zaprojektowane lub przeznaczone, wyłącznie lub nie, do użytku podczas zabawy przez dzieci poniżej 14 roku życia.
 • Zważywszy na fakt, że producenci posiadają szczegółową wiedzę o swoim produkcie, są oni odpowiedzialni za zapewnienie, że ich zabawki spełniają wszystkie obowiązujące wymagania bezpieczeństwa.
 • Importerzy mają obowiązek upewnić się, że zabawki wprowadzane przez nich do obrotu, pochodzące spoza UE, spełniają wszystkie obowiązujące wymogi bezpieczeństwa.
 • Dystrybutorzy i sprzedawcy muszą postępować z należytą starannością w zakresie obowiązujących wymagań bezpieczeństwa.
 • Za nadzór rynku odpowiadają organy krajowe.
 • Aby sprzedaż zabawek w całej UE była możliwa, do zabawek dołączana jest deklaracja zgodności „UE” oraz oznakowanie CE.
 • Przepisy dyrektywy nie mają zastosowania do następujących rodzajów zabawek (między innymi):
  • sprzętu do publicznego użytku na placach zabaw;
  • automatów do gier przeznaczonych do publicznego użytku;
  • pojazdów dla dzieci wyposażonych w silniki spalinowe;
  • zabawek z silnikami parowymi;
  • proc i katapult.
 • Zapisy dyrektywy powinny być okresowo uaktualniane głównie w celu przyjęcia bezpiecznych maksymalnych poziomów dla substancji chemicznych zastosowanych w zabawkach (takich jak kadm, bar, nikiel, bisfenol A, formaldehydy i ołów), w szczególności w przypadku dzieci poniżej 3 roku życia oraz zabawek przeznaczonych do wkładania do ust. Zmiany, jakie zostały wprowadzone w ciągu ostatnich pięciu lat, obejmują aspekty bezpieczeństwa zabawek w odniesieniu do:
 • Komisja Europejska oraz Grupa Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Zabawek opublikowały wytyczne, których celem jest ułatwienie producentom, importerom, dystrybutorom i organom władzy publicznej stosowanie dyrektywy.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa miała być transponowana do prawa krajowego do 20 stycznia 2011 r. Przepisy mają zastosowanie od 20 lipca 2011 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Dz.U. L 170 z 30.6.2009, s. 1–37)

Kolejne zmiany dyrektywy 2009/48/WE zostały włączono do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1992 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie norm zharmonizowanych dla zabawek, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE (Dz.U. L 405 z 16.11.2021, s. 14–19).

Dyrektywa Komisji (UE) 2021/903 z dnia 3 czerwca 2021 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w odniesieniu do określonych stężeń granicznych aniliny w niektórych zabawkach (Dz.U. L 197 z 4.6.2021, s. 110–113).

Dyrektywa Komisji (UE) 2020/2088 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w odniesieniu do oznakowania obecności w zabawkach substancji zapachowych mogących powodować alergie (Dz.U. L 423 z 15.12.2020, s. 53–57).

Dyrektywa Komisji (UE) 2020/2089 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w odniesieniu do zakazu stosowania w zabawkach substancji zapachowych mogących powodować alergie (Dz.U. L 423 z 15.12.2020, s. 58–61).

Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1929 z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniająca dodatek C do załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w celu przyjęcia określonych stężeń granicznych substancji chemicznych stosowanych w niektórych zabawkach w odniesieniu do formaldehydu (Dz.U. L 299 z 20.11.2019, s. 51–54).

Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1922 z dnia 18 listopada 2019 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego i naukowego, pkt 13 w części III załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek w odniesieniu do aluminium (Dz.U. L 298 z 19.11.2019, s. 5–7).

Dyrektywa Komisji (UE) 2018/725 z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego i naukowego, pkt 13 w części III załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek w odniesieniu do chromu (VI) (Dz.U. L 122 z 17.5.2018, s. 29–31).

Dyrektywa Komisji (UE) 2017/898 z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca, w celu przyjęcia określonych stężeń granicznych substancji chemicznych stosowanych w zabawkach, dodatek C do załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek, w odniesieniu do bisfenolu A (Dz.U. L 138 z 25.5.2017, s. 128–130).

Dyrektywa Komisji (UE) 2017/774 z dnia 3 maja 2017 r. zmieniająca, w celu przyjęcia określonych stężeń granicznych substancji chemicznych stosowanych w zabawkach, dodatek C do załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek, w odniesieniu do fenolu (Dz.U. L 115 z 4.5.2017, s. 47–49).

Dyrektywa Rady (UE) 2017/738 z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek w odniesieniu do ołowiu (Dz.U. L 110 z 27.4.2017, s. 6–8).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1–1355).

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1–849). Tekst opublikowany ponownie w sprostowaniu (Dz.U. L 136 z 29.5.2007, s. 3–280).

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 01.09.2022

Top