EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Walka z przemocą wobec dzieci, młodzieży i kobiet: Program Daphne III (2007–2013)

Program Dafne III ma na celu przeciwdziałanie i zwalczanie wszelkich objawów przemocy, także fizycznej, seksualnej i psychologicznej wobec dzieci, młodzieży i kobiet. Jego celem jest także ochrona ofiar i grup ryzyka, tak aby osiągnąć wysoki stopień ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego, komfortu i spójności społecznej we wszystkich państwach Unii. Program ten stanowi trzecią fazę programu Dafne i obejmuje lata 2007–2013.

AKT

Decyzja nr 779/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 czerwca 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013 program szczegółowy na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz na rzecz ochrony ofiar i grup ryzyka (program Daphne III) jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”.

STRESZCZENIE

Celem programu Daphne III jest zapobieganie i zwalczanie wszystkich objawów przemocy (fizycznej, seksualnej i psychologicznej), zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej, wobec dzieci, młodzieży i kobiet, a także ochrona ofiar i grup ryzyka. Uzupełnia on programy istniejące w państwach członkowskich i opiera się na politykach i celach określonych w dwóch wcześniejszych programach Daphne (Daphne i Daphne II).

Przyznana programowi koperta finansowa wynosi 116,85 mln EUR na lata 2007–2013.

Zakres zastosowania i dostęp do programu

Beneficjentami programu są dzieci, młodzież (12–25 lat) i kobiety, które są ofiarami przemocy lub są nią zagrożone. Te grupy są uznawane za ofiary przemocy także jeśli są świadkami przemocy wobec swoich bliskich.

Program jest skierowany do grup docelowych: rodziny, nauczyciele, pracownicy socjalni, policja, personel medyczny, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, organizacje pozarządowe (NGO) i organy władzy publicznej.

Jest on dostępny dla państw członkowskich Unii i państw należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), państw, które podpisały porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), a także, pod pewnymi warunkami, dla państw kandydujących oraz krajów bałkańskich.

Propozycje mogą składać organizacje, instytucje prywatne i publiczne (władze lokalne, departamentalne, uniwersyteckie i centra badawcze) działające na polu przeciwdziałania i walki z przemocą oraz wsparcia dla ofiar.

Cele programu

Najważniejsze cele programu to:

 • pomoc organizacjom pozarządowym i innym organizacjom walczącym z przemocą,
 • tworzenie interdyscyplinarnych sieci, mając na celu wzmocnienie współpracy organizacji pozarządowych,
 • przygotowywanie i realizacja akcji uświadamiających skierowanych do określonych kręgów odbiorców,
 • rozpowszechnianie wyników uzyskanych w ramach poprzednich programów Daphne,
 • zapewnienie wymiany informacji i dobrych praktyk, w tym przez wizyty studyjne oraz wymiany pracownicze,
 • badanie zjawisk związanych z przemocą i ich wpływu zarówno na ofiary, jak i na ogół społeczeństwa (opieka zdrowotną, koszty społeczne i ekonomiczne),
 • opracowywanie programów wsparcia ofiar i osób zagrożonych przemocą oraz programów interwencyjnych dla sprawców.

Wspierane działania

Aby zrealizować te cele, program wspiera trzy typy działań:

 • działania prowadzone przez Komisję Europejską: prace badawcze, sondaże, ankiety, zbieranie i rozpowszechnianie danych, seminaria, konferencje i spotkania eksperckie, tworzenie i aktualizowanie stron internetowych itp.,
 • projekty ponadnarodowe leżące w interesie Wspólnoty, w których biorą udział co najmniej dwa państwa członkowskie,
 • wspieranie działalności organizacji pozarządowych lub innych organizacji działających w ogólnym interesie europejskim.

Wdrażanie

Finansowanie wspólnotowe może przybrać kształt:

 • dotacji (działania lub funkcjonowanie) w oparciu o ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków,
 • zamówień publicznych na dodatkowe środki (np. wydatki na działania informacyjno-komunikacyjne, kontrolę i ocenę projektów) na sfinansowanie zakupu usług i dóbr.

Każdego roku Komisja przyjmuje program roboczy, który ustala priorytety i proponuje podział środków na dotacje. Oprócz tego Komisja każdego roku publikuje listę projektów finansowanych w ramach programu.

Daphne III uzupełnia program „Bezpieczeństwo i ochrona wolności" oraz „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”, 7. program ramowy w dziedzinie badań i rozwoju, programy PROGRESS i Safer Internet Plus, a także działania Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn.

Monitoring i ocena

Beneficjenci przedkładają sprawozdania techniczne i finansowe na temat realizacji działań, a także sprawozdanie końcowe w ciągu trzech miesięcy od przeprowadzenia działania. Przeprowadzany jest także monitoring i kontrola finansowa.

Komisja przedstawia Parlamentowi i Radzie pośrednie sprawozdanie z realizacji projektów, ich wyniki (najpóźniej do 31 marca 2011 r.), a także sprawozdanie oceniające ex post na temat realizacji i wyników programu (nie później niż dnia 31 grudnia 2014 r.). W międzyczasie, najpóźniej do 21 maja 2012 roku, przedstawi komunikat dotyczący kontynuacji programu.

Kontekst

Szczegółowy program „Daphne III” jest częścią głównego programu „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”, który wraz z programami „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” oraz „Bezpieczeństwo i ochrona wolności” zastępuje instrumenty, którymi zarządzała Komisja w zakresie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa. Te nowe programy wpisują się w ramy finansowe na lata 2007–2013.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja (WE) nr 779/2007[przyjęcie: współdecyzja COD/2005/0037]

4.7.2007

-

Dz.U. L 173 z 3.7.2007

Ostatnia aktualizacja: 07.09.2007

Top