EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-mededinging — Procedures van de Europese Commissie

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 773/2004 betreffende procedures voor onderzoeken inzake kartelvorming door de Europese Commissie

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

In de verordening is vastgelegd hoe de Europese Commissie omgaat met kartelvorming* en concurrentiebeperkende gedragingen. In de verordening worden de procedures vastgelegd die moeten worden gevolgd tijdens het onderzoeken van aantijgingen betreffende dergelijke gedragingen.

Conform artikelen 101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) (voorheen artikelen 81 en 82 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap) zijn zowel kartels als misbruik van een machtspositie illegaal.

KERNPUNTEN

De Commissie is gerechtigd:

 • op elk moment een onderzoek te starten en de beslissing hiertoe bekend te maken;
 • personen te horen en medewerkers van bedrijven te ondervragen tijdens inspecties;
 • de voorwaarden te bepalen om bedrijven die worden onderzocht te belonen voor hun medewerking;
 • te bepalen of ontvangen aantijgingen betreffende illegale gedragingen worden geaccepteerd of verworpen.

Wanneer een onderzoek wordt gestart, zal de Commissie:

 • de punten van bezwaar meedelen aan de bedrijven tegen wie de aantijgingen zijn gemaakt en deze de mogelijkheid geven hierop schriftelijk te reageren;
 • mogelijk een termijn vaststellen waarbinnen de bedrijven kunnen besluiten tot schikkingsonderhandelingen*;
 • de bedrijven het recht toekennen hun zaak te bepleiten tijdens een gesloten hoorzitting, voorgezeten door een onafhankelijke raadadviseur-auditeur;
 • de bedrijven toegang verstrekken tot het bewijs en de documenten die tegen hen spreken, tenzij deze bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke informatie of interne documenten van de Commissie of nationale documenten bevatten.

De clementieregeling van de Commissie biedt:

 • immuniteit tegen geldboetes voor een bedrijf dat eerst bewijs aanlevert voor het bestaan van een kartel;
 • gereduceerde geldboetes voor bedrijven die vervolgens aanvullend substantieel bewijs aanleveren voor de vermeende illegale activiteit.

Iedereen is gerechtigd bij de Commissie een klacht in te dienen betreffende vermeende illegale gedragingen. Hiertoe dienen zij:

 • aan te tonen dat zij een rechtmatig belang in de kwestie hebben;
 • gegevens te verstrekken betreffende hun eigen identiteit en bedrijf;
 • details uiteen te zetten betreffende de vermeende gedragingen en passend bewijs in te dienen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 1 mei 2004.

ACHTERGROND

Om zowel consumenten als bedrijven te beschermen, zijn EU-regels opgesteld om kartels uit te bannen die erop zijn gericht prijzen vast te stellen en markten te verdelen tussen concurrenten (artikel 101 VWEU). De regels zijn er tevens op gericht te voorkomen dat bedrijven misbruik maken van hun machtspositie op een markt door onbillijke prijzen te rekenen of de productie te beperken (artikel 102 VWEU).

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Kartel: een groep van twee of meer bedrijven die pogen concurrentie te beperken door middel van prijsafspraken, beperken van de toevoer of andere mededingingsregelingen om verkoopprijzen te controleren.
Schikkingsonderhandelingen: een procedure waarbij een bedrijf deelname aan een illegaal kartel erkent en aansprakelijkheid aanvaart.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 773/2004 van de Commissie van 7 april 2004 betreffende procedures van de Commissie op grond van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PB L 123 van 27.4.2004, blz. 18-24)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 773/2004 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie – Derde Deel – Het beleid en intern optreden van de Unie – Titel VII – Gemeenschappelijke regels betreffende de mededinging, de belastingen en de onderlinge aanpassing van de wetgeving – Harmonisatie van de wetgevingen – Hoofdstuk 1 – Regels betreffende de mededinging – Sectie 1 — Regels voor de ondernemingen — Artikel 101 (oud artikel 81 VEG) (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 88-89)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie – Derde Deel – Het beleid en intern optreden van de Unie – Titel VII – Gemeenschappelijke regels betreffende de mededinging, de belastingen en de onderlinge aanpassing van de wetgeving – Hoofdstuk 1 – Regels betreffende de mededinging – Sectie 1 — Regels voor de ondernemingen — Artikel 102 (oud artikel 82 VEG) (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 89)

Verordening (EG) nr. 1419/2006 van de Raad van 25 september 2006 houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 4056/86 tot vaststelling van de wijze van toepassing van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag op het zeevervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1/2003 inzake de uitbreiding van het toepassingsgebied van deze verordening tot cabotage en internationale wilde vaart (PB L 269 van 28.9.2006, blz. 1-3)

Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1-25)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 06.03.2018

Top