EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten — Verdrag van Bonn

 

SAMENVATTING VAN:

Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten

82/461/EEG: Besluit betreffende de sluiting van het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten

WAT IS HET DOEL VAN HET VERDRAG EN HET BESLUIT?

 • Het doel van het Verdrag van Bonn is de bescherming van trekkende soorten* wilde dieren wereldwijd. Wilde dieren hebben bijzondere aandacht nodig vanwege hun belang vanuit ecologisch, genetisch, wetenschappelijk, recreatief, cultureel, educatief, sociaal en economisch oogpunt. Voor de bescherming van trekkende soorten is met name internationale samenwerking nodig om te zorgen voor bescherming in hun hele verspreidingsgebied*.
 • Met het besluit wordt het verdrag namens de EEG (nu de EU) gesloten.

KERNPUNTEN

 • De partijen bij het verdrag erkennen het belang van de bescherming van trekkende soorten en de noodzaak om bijzondere aandacht te besteden aan soorten waarvan de mate en aard van de bescherming van een trekkende soort* niet-gunstig is.
 • Om te voorkomen dat trekkende soorten bedreigd* worden, dienen de partijen ernaar te streven:
  • onderzoek betreffende trekkende soorten te bevorderen, te ondersteunen of hieraan hun medewerking te verlenen, en
  • overeenkomsten te sluiten betreffende het behoud en het beheer van de in bijlage II vermelde trekkende soorten.
 • Om bedreigde trekkende soorten te beschermen, zullen de partijen bij het verdrag ernaar streven:
  • aan de trekkende soorten, vermeld in bijlage I, onmiddellijke bescherming te verlenen;
  • de leefgebieden van bedreigde soorten te behouden of in hun oude staat terug te brengen;
  • de negatieve gevolgen van activiteiten of hindernissen die de trek van de soorten belemmeren te voorkomen, weg te nemen, te compenseren of te verkleinen, en
  • voor zover dit mogelijk en passend is, die invloeden te voorkomen, te verzachten of in de hand te houden, die de soort bedreigen of ernstiger kunnen gaan bedreigen.
 • Landen die deel uitmaken van het verspreidingsgebied van trekkende soorten, moeten het onttrekken van in bijlage I bedoelde dieren aan de populatie van deze soort verbieden, met bepaalde uitzonderingen, zoals het onttrekken voor wetenschappelijke doeleinden of om verbetering te brengen in de voortplanting of het voortbestaan van deze soort. Deze uitzonderingen moeten nauwkeurig zijn omschreven en beperkt blijven in ruimte en tijd en geen nadelige gevolgen hebben voor de soort.
 • Voor het behoud en beheer van de in bijlage II genoemde soorten kunnen internationale overeenkomsten vereist zijn.
 • Richtlijnen voor het sluiten van overeenkomsten:
  • Het doel van iedere overeenkomst is het herstellen of het handhaven van de desbetreffende trekkende soort.
  • Iedere overeenkomst dient het gehele verspreidingsgebied van de desbetreffende trekkende soort te omvatten.
  • Iedere overeenkomst dient open te staan voor toetreding door alle landen die deel uitmaken van het verspreidingsgebied van een soort, ongeacht of zij partij bij dit Verdrag zijn.
  • Een overeenkomst dient, telkens wanneer dit mogelijk is, op meer dan een soort betrekking te hebben.
 • Iedere overeenkomst moet de volgende informatie bevatten:
  • de naam van de desbetreffende trekkende soorten;
  • het verspreidingsgebied en de trekroute van de soorten;
  • maatregelen voor de uitvoering van de overeenkomst;
  • procedures voor de regeling van geschillen;
  • aanwijzing van de autoriteit die wordt belast met de uitvoering van de overeenkomst.
 • In de overeenkomsten kan ook worden voorzien in:
  • onderzoek naar de soort;
  • uitwisseling van gegevens over de trekkende soorten;
  • herstel of onderhoud van een netwerk van geschikte leefgebieden voor de bescherming van de soort;
  • periodiek onderzoek naar de mate en de aard van de bescherming van de soort;
  • noodmaatregelen voor krachtige ondersteuning en bespoediging van de maatregelen voor het behoud.
 • Een ander soort overeenkomsten zijn die uit artikel IV, lid 4, van het verdrag. Deze zijn niet beperkt tot de soorten uit bijlage II van het Verdrag en kunnen worden gesloten voor een gedeelte van de populatie of een geografisch afgezonderd gedeelte van de populatie van een soort of een lager taxon van wilde dieren, waarvan een gedeelte periodiek één of meer landsgrenzen overschrijdt.
 • De Conferentie der partijen is het besluitvormingsorgaan van het Verdrag. Zij evalueert de toepassing van het Verdrag en kan aanbevelingen goedkeuren.
 • Het Verdrag en de bijlagen I en II kunnen worden gewijzigd.
 • Elk geschil tussen partijen bij het Verdrag moet worden geregeld door middel van onderhandelingen tussen de betrokken partijen. Indien een geschil niet door middel van onderhandelingen kan worden geregeld, kan het worden voorgelegd ter arbitrage, met name aan het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag, waarvan de beslissing bindend is voor de partijen.

DATUM VAN INWERKINGTREDING

Het Verdrag van Bonn is in 1979 ondertekend en op 1 november 1983 in werking getreden.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Trekkende soorten: de gehele populatie of een geografisch gescheiden deel van de populatie van een bepaalde soort of lager taxon wilde dieren, waarvan een belangrijk gedeelte één of meer landsgrenzen periodiek en op een te voorziene wijze overschrijdt.
Verspreidingsgebied: land- en wateromvattende gebieden waarbinnen een trekkende soort leeft of waardoor zij trekt of waarover zij vliegt op een bepaald moment op de trekroute.
Mate en aard van de bescherming van een trekkende soort: het geheel van invloeden waaraan de trekkende soort is blootgesteld en dat op lange termijn de verspreiding ervan en de omvang van haar populatie kan beïnvloeden.
Bedreigd: de trekkende soort dreigt binnen haar gehele verspreidingsgebied of op een belangrijk gedeelte daarvan uit te sterven.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (PB L 210 van 19.7.1982, blz. 11-22)

82/461/EEG: Besluit van de Raad van 24 juni 1982 betreffende de sluiting van het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (PB L 210 van 19.7.1982, blz. 10)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

2006/871/EG: Besluit van de Raad van 18 juli 2005 betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van de Overeenkomst ter instandhouding van de Afrikaanse en Euraziatische trekkende watervogels (PB L 345 van 8.12.2006, blz. 24-25)

98/145/EG: Besluit van de Raad van 12 februari 1998 inzake de goedkeuring namens de Gemeenschap van de wijzigingen van de bijlagen I en II van het Verdrag van Bonn inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten als overeengekomen door de vijfde vergadering van de conferentie der partijen bij dat verdrag (PB L 46 van 17.2.1998, blz. 6-7)

Laatste bijwerking 12.05.2020

Top