EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Verdrag van Bern

 

SAMENVATTING VAN:

Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa

Besluit 82/72/EEG van de Raad — sluiting van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk milieu in Europa

WAT IS HET DOEL VAN HET VERDRAG EN HET BESLUIT?

 • Het verdrag, dat op 19 september 1979 in Bern is gesloten, is bedoeld om samenwerking tussen de verdragsluitende landen te bevorderen om wilde flora en fauna en hun natuurlijke omgeving in stand te houden en om bedreigde trekkende diersoorten te beschermen.
 • Met het besluit wordt de overeenkomst namens de Europese Economische Gemeenschap (thans de EU) gesloten.

KERNPUNTEN

 • De EU is partij bij het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa.
 • Wilde flora en fauna vormen een natuurlijk erfgoed van grote waarde dat in stand moet worden gehouden en doorgegeven moet worden aan de volgende generaties. Naast de nationale beschermingsprogramma’s vinden de partijen bij het verdrag dat er samenwerking op Europees niveau moet worden opgezet.
 • De partijen verbinden zich om:
  • nationaal beleid te bevorderen voor het behoud van wilde flora en fauna en hun natuurlijke omgeving;
  • het behoud van wilde flora en fauna te integreren in nationale planning, ontwikkeling en milieubeleid;
  • onderwijs te bevorderen en informatie te verspreiden over de noodzaak om soorten wilde flora en fauna en hun habitats in stand te houden.
 • De partijen komen overeen toereikende wettelijke en administratieve maatregelen te nemen om soorten wilde flora die zijn gespecificeerd in Bijlage I (Streng beschermde soorten flora) te beschermen. Het is bij dit verdrag verboden dergelijke planten opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden of te ontwortelen.
 • Ook moeten er toereikende wettelijke en administratieve maatregelen worden getroffen om de soorten wilde fauna uit Bijlage II (Streng beschermde soorten fauna) in stand te houden. Het volgende is verboden:
  • alle vormen van vangen, in bezit hebben en opzettelijk doden;
  • opzettelijke beschadiging of vernieling van de voortplantings- of rustplaatsen;
  • het opzettelijk verstoren van wilde dieren, vooral tijdens de perioden van voortplanting, afhankelijkheid van de jongen, overwintering en trek;
  • het opzettelijk vernielen of rapen van eieren in de natuur of deze in bezit hebben;
  • het bezit van en de interne handel in deze dieren, levend of dood, met inbegrip van opgezette dieren, en elk deel of derivaat van deze dieren.
 • Exploitatie van wilde fauna zoals gespecificeerd in Bijlage III (Beschermde soorten fauna) moet worden gereguleerd om de populaties buiten gevaar te houden (tijdelijk of lokaal verbod op exploitatie, regulering van vervoer of verkoop enz.). Het is de partijen verboden om niet-selectieve middelen te gebruiken voor het vangen en doden die de verdwijning of ernstige verstoring van deze soorten tot gevolg kunnen hebben.
 • Het verdrag bevat een lijst uitzonderingen hierop:
  • ter bescherming van flora en fauna;
  • ter voorkoming van ernstige schade aan gewassen, vee, bossen, visgronden, wateren en andere vormen van eigendom;
  • in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid, de veiligheid van het luchtverkeer en andere dwingende redenen van groot openbaar belang;
  • ten behoeve van onderzoek en onderwijs, herbevolking en herintroductie en de benodigde kweek;
  • teneinde het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken kleine aantallen van bepaalde wilde dieren en planten te vangen, te plukken, in bezit te hebben of anderszins oordeelkundig te gebruiken.
 • De partijen bij het verdrag verbinden zich ertoe hun inspanningen voor de bescherming van de in de bijlagen II en III genoemde trekkende soorten waarvan het verspreidingsgebied zich tot hun grondgebied uitstrekt, te coördineren.
 • Er is een permanente commissie opgericht die de toepassing van het verdrag moet monitoren.

DATUM VAN INWERKINGTREDING

Het Verdrag van Bern is op 6 juni 1982 in werking getreden.

ACHTERGROND

Ga voor meer informatie naar:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa (PB L 38 van 10.2.1982, blz. 3-32)

Besluit 82/72/EEG van de Raad van 3 december 1981 betreffende de sluiting van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk milieu in Europa (PB L 38 van 10.2.1982, blz. 1-2)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Besluit 98/746/EG van de Raad van 21 december 1998 betreffende de goedkeuring, namens de Gemeenschap, van de wijziging van de bijlagen II en III bij het Verdrag van Bern inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk milieu in Europa, zoals vastgesteld tijdens de zeventiende bijeenkomst van de Permanente Commissie voor het Verdrag (PB L 358 van 31.12.1998, blz. 114)

Laatste bijwerking 15.05.2020

Top