ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.257.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 257

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
25. syyskuu 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 867/2012, annettu 24 päivänä syyskuuta 2012, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 muuttamisesta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 868/2012, annettu 24 päivänä syyskuuta 2012, atsorubiinin hyväksymisestä lisäaineena kissojen ja koirien ruokinnassa (1)

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 869/2012, annettu 24 päivänä syyskuuta 2012, taumatiinin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena (1)

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 870/2012, annettu 24 päivänä syyskuuta 2012, naringiinin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena (1)

10

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 871/2012, annettu 24 päivänä syyskuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

13

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2012/513/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUMM GEORGIA/1/2012, annettu 14 päivänä syyskuuta 2012, Georgiassa toteutettavan Euroopan unionin tarkkailuoperaation, EUMM Georgia, johtajan toimeksiannon jatkamisesta

15

 

*

Neuvoston päätös 2012/514/YUTP, annettu 24 päivänä syyskuuta 2012, Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta ja sen oikeuslaitosta koskevasta osasta (EUPOL RD Congo) annetun päätöksen 2010/576/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta

16

 

*

Neuvoston päätös 2012/515/YUTP, annettu 24 päivänä syyskuuta 2012, Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevasta Euroopan unionin neuvonta- ja avustusoperaatiosta (EUSEC RD Congo) annetun päätöksen 2010/565/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta

18

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2012/516/YUTP, annettu 24 päivänä syyskuuta 2012, Guinea-Bissaun tasavallan rauhaa, turvallisuutta ja vakautta uhkaaviin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/285/YUTP täytäntöönpanosta

20

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) sääntö nro 10 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvojen hyväksyntää sähkömagneettisen yhteensopivuuden osalta (EUVL L 254, 20.9.2012)

22

 

*

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta (EUVL L 79, 19.3.2008)

22

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.