ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.021.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 21

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
24. januára 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/31/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k rozhodnutiu 2007/275/ES o zoznamoch zvierat a výrobkov, na ktoré sa vzťahujú kontroly v miestach hraničnej kontroly podľa smerníc Rady 91/496/EHS a 97/78/ES [oznámené pod číslom K(2011) 9517]  (1)

1

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.