ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 303

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 59
19 august 2016


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic şi Social European

 

A 517-a sesiune plenară a CESE, din 25 și 26 mai 2016

2016/C 303/01

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Zăcămintele indigene de cărbune în cadrul tranziției energetice a UE” (aviz din proprie inițiativă)

1

2016/C 303/02

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind impactul concluziilor COP21 asupra politicii europene în domeniul transporturilor (aviz din proprie iniţiativă)

10

2016/C 303/03

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind munca decentă în lanțurile de aprovizionare globale (aviz din proprie inițiativă)

17

2016/C 303/04

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Inovarea ca motor al unor noi modele economice” (aviz exploratoriu)

28

2016/C 303/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind economia colaborativă și autoreglementarea (aviz exploratoriu)

36

2016/C 303/06

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema: „REFIT” (aviz exploratoriu)

45

2016/C 303/07

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind evoluția naturii relațiilor de muncă și impactul asupra menținerii unui venit de subzistență – impactul evoluțiilor tehnologice asupra sistemului de securitate socială și asupra legislației muncii (aviz exploratoriu)

54

2016/C 303/08

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind sistemele alimentare mai durabile (aviz exploratoriu)

64

2016/C 303/09

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema: „Un forum european al societății civile pentru dezvoltarea durabilă” (aviz exploratoriu)

73


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN

 

A 517-a sesiune plenară a CESE, din 25 și 26 mai 2016

2016/C 303/10

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – Programul de lucru anual al Uniunii privind standardizarea europeană pentru 2016 [COM(2015) 686 final]

81

2016/C 303/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective [COM(2016) 31 final – 2016/0014 (COD)]

86

2016/C 303/12

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește anumite date [COM(2016) 56 final – 2016/0033 (COD)] și propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare în ceea ce privește anumite date [COM(2016) 57 final – 2016/0034 (COD)]

91

2016/C 303/13

Avizul Comitetul Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei – Investiții în locuri de muncă și în creștere – Valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene” [COM(2015) 639 final]

94

2016/C 303/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor [COM(2015) 615 final – 2015/0278 (COD)]

103

2016/C 303/15

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 768/2005 de instituire a unei Agenții Comunitare pentru Controlul Pescuitului [COM(2015) 669 final – 2015/0308 (COD)], Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Paza europeană de frontieră și de coastă și gestionarea eficace a frontierelor externe ale Europei [COM(2015) 673 final] și propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Paza europeană de frontieră și de coastă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului [COM(2015) 671 final – 2015/0310 (COD)]

109

2016/C 303/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului” [COM(2015) 636 final – 2015/0289 (COD)]

116

2016/C 303/17

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008 [COM(2016) 39 final – 2016/023 (COD)]

122

2016/C 303/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind utilizarea benzii de frecvențe 470-790 MHz în Uniune [COM(2016) 43 final – 2016/0027 (COD)]

127

2016/C 303/19

Avizul Comitetului Economic şi Social European pe tema „Viitorul relațiilor UE cu grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific”

131

2016/C 303/20

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Revizuirea politicii europene de vecinătate [JOIN(2015) 50 final]

138

2016/C 303/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de Regulament al Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 258/2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020 [COM(2009) 202 final – 2016/0110 (COD)]

147

2016/C 303/22

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2016 [COM(2016) 159 final – 2016/0086 COD]

148


RO