ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 303

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 59
19 sierpnia 2016


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

517. sesja plenarna EKES-u w dniach 25 i 26 maja 2016 r.

2016/C 303/01

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Rodzime złoża węgla w transformacji energetyki UE” (opinia z inicjatywy własnej)

1

2016/C 303/02

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie skutków konkluzji konferencji COP 21 w dziedzinie europejskiej polityki transportowej (opinia z inicjatywy własnej)

10

2016/C 303/03

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie godnej pracy w światowych łańcuchach dostaw (opinia z inicjatywy własnej)

17

2016/C 303/04

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Innowacja siłą napędową nowych modeli działalności” (opinia rozpoznawcza)

28

2016/C 303/05

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie konsumpcji współdzielonej i samoregulacji (opinia rozpoznawcza)

36

2016/C 303/06

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie programu REFIT (opinia rozpoznawcza)

45

2016/C 303/07

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zmiany charakteru stosunków pracy i jej wpływu na zachowanie płacy zapewniającej utrzymanie na minimalnym poziomie oraz wpływu rozwoju technologicznego na system zabezpieczeń społecznych i prawo pracy (opinia rozpoznawcza)

54

2016/C 303/08

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie bardziej zrównoważonych systemów żywnościowych (opinia rozpoznawcza)

64

2016/C 303/09

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie forum europejskiego społeczeństwa obywatelskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju (opinia rozpoznawcza)

73


 

III   Akty przygotowawcze

 

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

 

517. sesja plenarna EKES-u w dniach 25 i 26 maja 2016 r.

2016/C 303/10

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – Coroczny program prac Unii Europejskiej w zakresie normalizacji europejskiej na rok 2016 [COM(2015) 686 final]

81

2016/C 303/11

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów [COM(2016) 31 final – 2016/0014 (COD)]

86

2016/C 303/12

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych dat (COM(2016) 56 final – 2016/0033 (COD)) oraz wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, ozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych w odniesieniu do niektórych dat (COM(2016) 57 final – 2016/0034 (COD))

91

2016/C 303/13

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych” (COM(2015) 639 final)

94

2016/C 303/14

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług (COM(2015) 615 final – 2015/0278 (COD))

103

2016/C 303/15

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa (COM(2015) 669 final – 2015/0308 (COD)), komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady „Europejska straż graniczna i przybrzeżna oraz skuteczne zarządzanie granicami zewnętrznymi UE” (COM(2015) 673 final), wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2004, rozporządzenie (WE) nr 863/2007 i decyzję Rady 2005/267/WE (COM(2015) 671 final – 2015/0310 (COD))

109

2016/C 303/16

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi, uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 (COM(2015) 636 final – 2015/0289 (COD))

116

2016/C 303/17

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 [COM(2016) 39 final – 2016/023 (COD)]

122

2016/C 303/18

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii [COM(2016) 43 final – 2016/0027 (COD)]

127

2016/C 303/19

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Przyszłość stosunków UE z grupą państw AKP”

131

2016/C 303/20

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wspólnego komunikatu do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa” (JOIN(2015) 50 final)

138

2016/C 303/21

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 258/2014 w sprawie ustanowienia unijnego programu wspierania określonych działań w dziedzinie sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014–2020 (COM(2016) 202 final – 2016/0110 (COD))

147

2016/C 303/22

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustalającego współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2016 (COM(2016) 159 final – 2016/0086 COD)

148


PL