ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.107.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 107

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
6. apríla 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

469. plenárne zasadnutie v dňoch 16. a 17. februára 2011

2011/C 107/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Prístup k druhotným surovinám (železný šrot, recyklovaný papier a pod.)“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

1


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

469. plenárne zasadnutie v dňoch 16. a 17. februára 2011

2011/C 107/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Prehlbovanie koordinácie hospodárskej politiky pre stabilitu, rast a pracovné miesta – nástroje silnejšej správy ekonomických záležitostí EÚ“[KOM(2010) 367 v konečnom znení]

7

2011/C 107/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Európskej centrálnej banke: Fondy na riešenie krízovej situácie bánk“[KOM(2010) 254 v konečnom znení]

16

2011/C 107/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Európskej centrálnej banke: Regulácia finančných služieb v záujme udržateľného rastu“[KOM(2010) 301 v konečnom znení]

21

2011/C 107/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/25/ES, pokiaľ ide o ustanovenia pre traktory uvádzané na trh v rámci systému flexibility“[KOM(2010) 607 v konečnom znení – 2010/0301 (COD)]

26

2011/C 107/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)“[KOM(2010) 537 v konečnom znení – 2010/0266 (COD)] a „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov“[KOM(2010) 539 v konečnom znení – 2010/0267 (COD)]

30

2011/C 107/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/… o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie“[KOM(2010) 498 v konečnom znení]

33

2011/C 107/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Znižovanie emisií CO2 v energetike – Plán postupu do roku 2050“ (prieskumné stanovisko)

37

2011/C 107/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Akčný plán pre aplikácie globálneho navigačného satelitného systému (GNSS)“[KOM(2010) 308 v konečnom znení]

44

2011/C 107/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o používaní bezpečnostných skenerov na letiskách EÚ“[KOM(2010) 311 v konečnom znení]

49

2011/C 107/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje prvý program politiky rádiového frekvenčného spektra“[KOM(2010) 471 v konečnom znení – 2010/0252 (COD)]„Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Široké pásmo v Európe: investície do digitálne riadeného rastu“[KOM(2010) 472 v konečnom znení]

53

2011/C 107/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA)“[KOM(2010) 521 v konečnom znení]

58

2011/C 107/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky“[KOM(2010) 494 v konečnom znení – 2010/0257 (COD)]

64

2011/C 107/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) […/…], ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra“[KOM(2010) 611 v konečnom znení – 2010/0303 (COD)]

68

2011/C 107/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú určité zastarané právne akty Rady v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky“[KOM(2010) 764 v konečnom znení – 2010/0368 (COD)]

72

2011/C 107/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch“ (prepracované znenie) [KOM(2010) 784 v konečnom znení – 2010/0387 (CNS)]

73

2011/C 107/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady o montáži, umiestnení, obsluhe a označení ovládačov kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov“ (kodifikované znenie) [KOM(2010) 717 v konečnom znení – 2010/0348 (COD)]

74

2011/C 107/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o brzdových zariadeniach kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov“ (kodifikované znenie) [KOM(2010) 729 v konečnom znení – 2010/0349 (COD)]

75

2011/C 107/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o priestore pre obsluhu, prístupe k miestu vodiča, ako aj o dverách a oknách poľnohospodárskych a lesných kolesových traktorov“ (kodifikované znenie) [KOM(2010) 746 v konečnom znení – 2010/0358 (COD)]

76

2011/C 107/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov“[KOM(2011) 6 v konečnom znení – 2011/0007 (CNS)]

77


SK