ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.228.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 228

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
22. septembra 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

452. plenárne zasadnutie 24. a 25. marca 2009

2009/C 228/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Úloha lesov a lesného hospodárstva pri plnení záväzkov EÚ v oblasti boja proti klimatickým zmenám“ (prieskumné stanovisko)

1

2009/C 228/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Partnerstvo medzi vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi“ (prieskumné stanovisko)

9

2009/C 228/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Identifikácia pretrvávajúcich prekážok mobility na vnútornom trhu práce“ (prieskumné stanovisko)

14

2009/C 228/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Situácia starších pracovníkov v kontexte priemyselných zmien – zabezpečenie podpory a systematická diverzifikácia vekovej štruktúry v odvetviach a podnikoch“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

24

2009/C 228/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Transatlantické vzťahy: Ako zlepšiť zapojenie občianskej spoločnosti“

32


 

III   Prípravné akty

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

452. plenárne zasadnutie 24. a 25. marca 2009

2009/C 228/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Biela kniha o žalobách o náhradu škody pre porušenie antitrustových pravidiel ES“

40

2009/C 228/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Správa Komisie – Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2007“

47

2009/C 228/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha – autorské práva v znalostnej ekonomike“

52

2009/C 228/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Smerom k spoločnému plánovaniu výskumu: Spoluprácou k účinnejšiemu riešeniu spoločných výziev“

56

2009/C 228/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie“

62

2009/C 228/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničných platbách v Spoločenstve“

66

2009/C 228/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o účasti Spoločenstva na Európskom programe metrologického výskumu a vývoja vykonávanom niekoľkými členskými štátmi“

69

2009/C 228/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady z […], ktorým sa ustanovuje program Spoločenstva určený na podporu osobitných činností v oblasti finančných služieb, finančného výkazníctva a auditu“

75

2009/C 228/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/15/ES o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave“

78

2009/C 228/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre“

81

2009/C 228/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie: Druhý strategický prieskum energetickej politiky – Akčný plán EÚ pre energetickú bezpečnosť a solidárnosť“

84

2009/C 228/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o udávaní spotreby energie a iných zdrojov domácimi spotrebičmi na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch“ (prepracované znenie)

90

2009/C 228/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1692/2006, ktorým sa ustanovuje druhý program Marco Polo na poskytovanie finančnej pomoci Spoločenstva na zlepšenie environmentálnych vlastností systému nákladnej dopravy (‚Marco Polo II‘)“

95

2009/C 228/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program spolupráce v audiovizuálnej oblasti s odborníkmi z tretích krajín MEDIA Mundus“

100

2009/C 228/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii“

103

2009/C 228/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice 86/613/EHS“

107

2009/C 228/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh odporúčania Rady o bezpečnosti pacientov vrátane prevencie a kontroly infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou“

113

2009/C 228/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej centrálnej banke EMU@10: úspechy a výzvy po desiatich rokoch existencie hospodárskej a menovej únie“

116

2009/C 228/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu Parlamentu, Výboru regiónov a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru: Zelená kniha o územnej súdržnosti Z územnej rozmanitosti urobiť prednosť“

123

2009/C 228/25

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokiaľ ide o štruktúru a sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov“

130

2009/C 228/26

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o výsledkoch rokovaní týkajúcich sa stratégií a programov kohéznej politiky na programové obdobie 2007 – 2013“

141

2009/C 228/27

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 95/93 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva“

148

2009/C 228/28

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Plán hospodárskej obnovy Európy“ (doplňujúce stanovisko)

149


SK