ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 168

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 50
20. júla 2007


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

III   Návrhy právnych aktov

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

435. plenárne zasadnutie v dňoch 25. a 26. apríla 2007

2007/C 168/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vývoj hodnotového a dodávateľského reťazca v európskom a globálnom kontexte“

1

2007/C 168/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Európske metropolitné oblasti: sociálno-ekonomické dôsledky pre budúcnosť Európy“

10

2007/C 168/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Územná agenda“

16

2007/C 168/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Správa Komisie – Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2005“SEC(2006)761 v konečnom znení

22

2007/C 168/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec na ochranu pôdy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES“KOM(2006) 232 v konečnom znení – 2006/0086 (COD)

29

2007/C 168/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému

„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje spoločný postup povoľovania potravinárskych prídavných látok, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aromatických látok“

„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o potravinárskych enzýmoch a ktorým sa menia a dopĺňajú smernica Rady 83/417/EHS, nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES a smernica Rady 2001/112/ES“

„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o arómach a určitých potravinových prísadách s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a na potravinách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1576/89, nariadenie Rady (EHS) č. 1601/91, nariadenie (ES) č. 2232/96 a smernica 2000/13/ES“

„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o potravinárskych prídavných látkach“KOM(2006) 423 v konečnom znení – 2006/0143 (COD) — KOM(2006) 425 v konečnom znení – 2006/0144 (COD) — KOM(2006) 427 v konečnom znení – 2006/0147 (COD) — KOM(2006) 428 v konečnom znení – 2006/0145 (COD)

34

2007/C 168/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu – Zavádzanie trvalej udržateľnosti do rybného hospodárstva EÚ pomocou maximálneho udržateľného výnosu“KOM(2006) 360, konečné znenie

38

2007/C 168/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zakazuje uvádzanie kožušiny mačiek a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu na trh, ako aj ich dovoz do Spoločenstva a vývoz z neho“KOM(2006) 684, konečné znenie, 2006/0236 (COD)

42

2007/C 168/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zákaze vývozu a bezpečnom uskladnení kovovej ortuti“KOM(2006) 636 v konečnom znení – 2006/0206 (COD)

44

2007/C 168/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov“KOM(2006) 815 v konečnom znení – 2006/0271 (CNS)

47

2007/C 168/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Budúcnosť námornej politiky Únie: Európska vízia pre oceány a moria“KOM(2006) 275, konečné znenie

50

2007/C 168/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Spoločná prístavná politika EÚ“

57

2007/C 168/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Logistika prepravy nákladov v Európe – kľúč k udržateľnej mobilite“KOM(2006) 336 v konečnom znení

63

2007/C 168/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Strednodobé preskúmanie programu na podporu námornej príbrežnej dopravy“ [KOM(2003) 155 v konečnom znení] KOM(2006) 380 v konečnom znení

68

2007/C 168/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry“KOM(2006) 569, konečné znenie – 2006/0182 (COD)

71

2007/C 168/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES, týkajúca sa úplného dokončenia vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva“KOM(2006) 594, konečné znenie – 2006/0196 (COD)

74

2007/C 168/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Doprava v mestách a mestských aglomeráciách“

77

2007/C 168/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Podpora cezhraničnej cyklistickej dopravy“

86


SK