2010R0206 — SL — 01.07.2013 — 012.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

▼C1

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 206/2010

z dne 12. marca 2010

o seznamih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Evropsko unijo, ter o zahtevah za izdajo veterinarskih spričeval

(Besedilo velja za EGP)

▼B

(UL L 073, 20.3.2010, p.1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 810/2010 z dne 15. septembra 2010

  L 243

16

16.9.2010

►M2

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 144/2011 z dne 17. februarja 2011

  L 44

7

18.2.2011

►M3

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 342/2011 z dne 8. aprila 2011

  L 96

10

9.4.2011

 M4

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 801/2011 z dne 9. avgusta 2011

  L 205

27

10.8.2011

►M5

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1112/2011 z dne 3. novembra 2011

  L 287

32

4.11.2011

►M6

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 497/2012 z dne 7. junija 2012

  L 152

1

13.6.2012

 M7

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 546/2012 z dne 25. junija 2012

  L 165

25

26.6.2012

►M8

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 644/2012 z dne 16. julija 2012

  L 187

18

17.7.2012

 M9

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1036/2012 z dne 7. novembra 2012

  L 308

13

8.11.2012

►M10

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1160/2012 z dne 7. decembra 2012

  L 336

9

8.12.2012

►M11

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 71/2013 z dne 25. januarja 2013

  L 26

7

26.1.2013

►M12

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 102/2013 z dne 4. februarja 2013

  L 34

4

5.2.2013

►M13

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 191/2013 z dne 5. marca 2013

  L 62

22

6.3.2013

►M14

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 196/2013 z dne 7. marca 2013

  L 65

13

8.3.2013

►M15

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 482/2013 z dne 24. maja 2013

  L 139

6

25.5.2013

►M16

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 519/2013 z dne 21. februarja 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M17

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 556/2013 z dne 14. junija 2013

  L 164

13

18.6.2013


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 146, 11.6.2010, str. 1  (206/2010)

 C2

Popravek, UL L 049, 24.2.2011, str. 53  (144/2011)
▼B

▼C1

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 206/2010

z dne 12. marca 2010

o seznamih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Evropsko unijo, ter o zahtevah za izdajo veterinarskih spričeval

(Besedilo velja za EGP)EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS ( 1 ), ter zlasti člena 17(2)(b), člena 17(3)(a), prvega pododstavka člena 17(3)(c), četrte alinee člena 18(1) in člena 19 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi ( 2 ), ter zlasti člena 8, člena 9(2)(b) in člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2004/68/ES z dne 26. aprila 2004 o določitvi predpisov v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za uvoz v Skupnost in tranzit skozi Skupnost nekaterih živih parkljarjev, o spremembi direktiv 90/426/EGS in 92/65/EGS ter razveljavitvi Direktive 72/462/EGS ( 3 ) ter zlasti prvega in drugega pododstavka člena 3(1), prvega pododstavka člena 6(1), člena 7(e), člena 8, prvega odstavka člena 10 in člena 13(1) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil ( 4 ) in zlasti člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora ( 5 ) in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi ( 6 ), ter zlasti člena 11(1) in člena 16 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali ( 7 ), ter zlasti člena 48(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih v zvezi z zdravstvenimi in veterinarskimi pregledi ob uvozu goveda in prašičev ter svežega mesa iz tretjih držav ( 8 ) določa, da je treba pripraviti seznam držav ali njihovih delov, iz katerih države članice odobrijo uvoz nekaterih živih živali in svežega mesa nekaterih živali.

(2)

Zato je bila sprejeta Odločba Sveta 79/542/EGS z dne 21. decembra 1976 o seznamu tretjih držav ali delov tretjih držav in o določitvi pogojev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnim zdravjem ter veterinarskih spričeval za uvoz nekaterih živih živali in njihovega svežega mesa v Skupnost ( 9 ). Navedena odločba določa sanitarne pogoje za uvoz živih živali, razen konjev, in uvoz svežega mesa teh živali, vključno s konjskim mesom, toda brez mesnih pripravkov, v Evropsko unijo. V Prilogi I in II k navedeni odločbi so določeni tudi seznami tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih se v Unijo lahko uvozi nekatere žive živali in njihovo sveže meso, ter tudi vzorci veterinarskih spričeval.

(3)

Od datuma sprejetja navedene odločbe so bile v drugih aktih Unije določene številne nove zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnim zdravjem, s čimer je na tem področju nastal nov regulativni okvir. Poleg tega je bila Direktiva 72/462/EGS razveljavljena z Direktivo 2004/68/ES.

(4)

Člen 20 Direktive 2004/68/ES navaja, da izvedbena pravila o uvozu, določena v skladu z odločbami, sprejetimi v skladu z Direktivo 72/462/EGS, med drugim tudi z Odločbo 79/542/EGS, veljajo, dokler jih ne zamenjajo ukrepi, sprejeti po novem regulativnem okviru.

(5)

V skladu s členom 4(3) Direktive 2004/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o razveljavitvi nekaterih direktiv o higieni živil in zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg nekaterih proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi, in o spremembi direktiv Sveta 89/662/EGS in 92/118/EGS ter Odločbe Sveta 95/408/ES ( 10 ) se izvedbena pravila, sprejeta na podlagi Direktive 72/462/EGS, prenehajo uporabljati takoj, ko so sprejete potrebne določbe na podlagi uredb (ES) št. 852/2004, št. 853/2004, št. 854/2004 ali Direktive 2002/99/ES.

(6)

Odločba 79/542/EGS je bila že nekajkrat spremenjena, uvozne določbe, ki temeljijo na novem regulativnem okviru, pa so že bile uvedene z Odločbo 79/542/EGS. Zaradi jasnosti in preglednosti je treba ukrepe iz Odločbe 79/542/EGS navesti v novem pravnem aktu. Ta uredba vsebuje vse določbe iz Odločbe 79/542/EGS. Zato Odločba 79/542/EGS z začetkom veljavnosti obstoječe uredbe preneha veljati in se ne uporablja več, dokler se navedena odločba izrecno ne prekliče.

(7)

Direktiva 92/65/EGS določa zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za trgovino in uvoz živih živali, semena, jajčnih celic in zarodkov v Unijo, za katere ne veljajo zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, določene v posebnih aktih Unije iz Priloge F k navedeni direktivi. V skladu z navedeno direktivo se tiste žive živali, semena, jajčne celice in zarodki lahko uvozijo v Unijo le iz tretje države, ki je navedena na seznamu, pripravljenem v skladu s postopkom iz navedene direktive. Poleg tega žive živali spremlja veterinarsko spričevalo, ki ustreza vzorcu, pripravljenem v skladu s postopkom iz navedene direktive.

(8)

Direktiva Sveta 96/93/ES z dne 17. decembra 1996 o certificiranju živali in živalskih proizvodov ( 11 ) določa pravila za izdajo veterinarskih spričeval, ki jih veterinarska zakonodaja zahteva zaradi preprečevanja zavajanja in goljufije pri izdajanju spričeval. Primerno je zagotoviti, da pravila in načela, ki so vsaj enakovredna tistim iz navedene direktive, uporabljajo uradni inšpektorji ali veterinarji tretjih držav. Nekatere tretje države s seznama v Prilogi II k tej uredbi so zagotovile zadostna jamstva glede obstoja in izvajanja takšnih pravil in načel. Zato je primerno, da se iz navedenih tretjih držav odobri vnos nekaterih živih živali v Unijo, če se ne zahtevajo nadaljnje omejitve zaradi posebnega stanja bolezni.

(9)

Direktiva 2002/99/ES določa pravila v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo vnos proizvodov živalskega izvora in proizvodov, pridobljenih iz njih, ki so namenjeni za prehrano ljudi, v Unijo. V skladu z navedeno direktivo se pripravijo seznami tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih se dovoli uvoz določenih proizvodov živalskega izvora, navedeni uvoz pa mora biti v skladu z nekaterimi zahtevami za izdajo veterinarskih spričeval.

(10)

Direktiva 2004/68/ES določa zahteve glede zdravstvenega varstva živali za uvoz v Unijo in tranzit skozi Unijo nekaterih živih parkljarjev. Uvoz navedenih živih parkljarjev v Unijo in tranzit skoz Unijo iz se odobri le iz tretjih držav ali ozemelj, ki so na seznamu ali seznamih, pripravljenih v skladu s postopkom iz navedene direktive, navedeni uvoz pa mora biti v skladu z nekaterimi zahtevami glede veterinarskih spričeval.

(11)

Razen določb iz zadnjega pododstavka člena 17(2) Direktive 92/65/EGS je za žive živali in proizvode živalskega izvora, za katere se uporabljajo direktive 92/65/EGS, 2002/99/ES in 2004/68/ES, dovoljen uvoz v Unijo ali tranzit skozi Unijo le, če jih spremlja veterinarsko spričevalo in so v skladu z ustreznimi zahtevami iz zakonodaje Unije.

(12)

Zato je v tej uredbi za izvajanje direktiv 92/65/EGS, 2002/99/ES in 2004/68/ES primerno določiti sezname tretjih držav, njihovih ozemelj in delov ter posebne uvozne pogoje, vključno z vzorci veterinarskih spričeval za nekatere žive živali in sveže meso nekaterih živali.

(13)

Zaradi usklajenosti zakonodaje Unije mora ta uredba upoštevati tudi zahteve glede javnega zdravja iz drugih aktov Unije, zlasti iz uredb (ES) št. 852/2004, št. 853/2004 in št. 854/2004, ki določajo pravila o higieni živil in živil živalskega izvora ter organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi, pa tudi iz Direktive Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih ( 12 ) ter iz Uredbe (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij ( 13 ).

(14)

Uredba (ES) št. 882/2004 določa splošna pravila za izvajanje uradnega nadzora živil in krme ter zdravstvenega varstva in zaščite živali. Komisija je v skladu s členom 48 Uredbe pooblaščena za sprejetje seznama tretjih držav, iz katerih se lahko v Unijo uvažajo posebni proizvodi. Uredba (ES) št. 854/2004 določa posebne predpise za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, ki so namenjeni za prehrano ljudi, vključno s seznami tretjih držav, iz katerih se lahko v Unijo uvozi proizvode živalskega izvora. Navedeni predpisi omogočajo združitev navedenih seznamov z drugimi seznami, sestavljenimi za namene javnega zdravja in zdravja živali.

(15)

Zato morajo vzorci spričeval iz prilog k tej uredbi vključevati potrdila, ki dokazujejo, da so izpolnjene zahteve za javno zdravje iz Direktive 96/23/ES in uredb (ES) št. 999/2001, 852/2004, 853/2004 in 854/2004.

(16)

Vzorci spričeval iz prilog k tej uredbi morajo tudi vključevati potrdila, ki dokazujejo, da so izpolnjene zahteve v zvezi z dobrim počutjem živali iz Direktive Sveta 93/119/ES z dne 22. decembra 1993 o zaščiti živali pri zakolu ali usmrtitvi ( 14 ) in Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim ( 15 ).

(17)

Za zagotovitev, da zdravje živih živali, vnesenih v Unijo, ni ogroženo med prevozom iz tretje države porekla v Unijo, je treba določiti nekatere zahteve v zvezi s prevozom živih živali, vključno z zahtevami v zvezi z zbirnimi centri.

(18)

Za zagotovitev zdravstvenega varstva živali v Uniji je treba žive živali prepeljati neposredno v namembni kraj v Uniji.

(19)

Sveže meso, vneseno v Unijo za tranzit v drugo tretjo državo, pomeni zanemarljivo tveganje za javno zdravje. Vendar mora biti tako meso v skladu z vsemi ustreznimi zahtevami v zvezi z zdravstvenim varstvom živali. Zato je treba sprejeti posebne določbe o tranzitu svežega mesa in njegovem shranjevanju pred tranzitom.

(20)

Za tranzit pošiljk skozi Unijo, ki potujejo v Rusijo in iz nje, je treba določiti posebne pogoje zaradi geografskega položaja Kaliningrada, ki vpliva le na Latvijo, Litvo in Poljsko.

(21)

Vnos v Unijo je treba odobriti za pošiljke svežega mesa gojenih nedomačih živali iz reda Artiodactyla, ki izvirajo iz živali, ulovljenih v divjini, razen drobovine in mletega mesa. Da se izključijo vsakršna tveganja za zdravje živali, ki lahko nastanejo s takšnim vnosom, je primerno, da se navedene živali tri mesece pred vnosom takšnih pošiljk v Unijo ločijo od divjih živali. Zato je treba v vzorcu veterinarskega spričevala za navedene pošiljke (RUF) to tudi upoštevati.

(22)

Odločba Komisije 2003/881/ES z dne 11. decembra 2003 o pogojih zdravstvenega varstva živali in izdajanja zdravstvenih spričeval za uvoz čebel (Apis mellifera in Bombus spp.) iz nekaterih tretjih držav ( 16 ) določa pogoje za zdravstveno varstvo živali in izdajanje spričeval za uvoz čebel iz nekaterih tretjih držav. Zaradi poenostavitve zakonodaje Unije je treba ukrepe iz navedene odločbe vključiti v to uredbo. Zato je treba razveljaviti Odločbo 2003/881/ES.

(23)

Primerno je uvesti prehodno obdobje, da se državam članicam in industriji omogoči, da sprejmejo potrebne ukrepe za uskladitev z zahtevami iz te uredbe.

(24)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:POGLAVJE I

VSEBINA, PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.  Ta uredba določa zahteve za izdajo veterinarskih spričeval za vnos pošiljk v Unijo, ki vsebujejo naslednje žive živali ali sveže meso:

(a) parkljarji;

(b) živali iz dela 2 Priloge IV;

(c) sveže meso parkljarjev in kopitarjev, namenjeno za prehrano ljudi, razen mesnih pripravkov.

2.  Ta uredba določa sezname tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk iz odstavka 1 v Unijo.

3.  Ta uredba se ne uporablja za vnos nedomačih živali v Unijo:

(a) za prireditve ali razstave, na katerih se navedene živali ne gojijo ali vzrejajo redno;

(b) ki so del cirkusov;

(c) ki so namenjene za odobreno ustanovo, inštitut ali središče iz člena 2(1)(c) Direktive 92/65/EGS.

4.  Ta uredba se uporablja brez poseganja v kakršne koli posebne zahteve v zvezi z izdajanjem spričeval iz drugih aktov Unije ali sporazumov, ki jih je Unija sklenila s tretjimi državami.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „parkljarji“ so parkljarji (Ungulata), kakor so opredeljeni v členu 2(d) Direktive 2004/68/ES;

(b) „sveže meso“ je sveže meso, kakor je opredeljeno v točki 1.10 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(c) „kopitarji“ so kopitarji (Equidae), kakor so opredeljeni v členu 2(b) Direktive Sveta 90/426/EGS ( 17 );

(d) „gospodarstvo“ je kmetijsko gospodarstvo ali drugo uradno nadzorovano kmetijsko, industrijsko ali trgovinsko podjetje, vključno z živalskimi vrtovi, zabaviščnimi parki ter naravnimi ali lovskimi rezervati, v katerih se živali redno gojijo ali vzrejajo.POGLAVJE II

POGOJI ZA VNOS ŽIVIH ŽIVALI V UNIJO

Člen 3

Splošni pogoji za vnos parkljarjev v Unijo

Pošiljke kopitarjev se v Unijo vnesejo le, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a) izvirajo iz tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, navedenih v stolpcih 1, 2 in 3 preglednice v delu 1 Priloge I, za katere v stolpcu 4 preglednice v delu 1 Priloge I obstaja vzorec veterinarskega spričevala, ki ustreza zadevni pošiljki;

(b) spremlja jih ustrezno veterinarsko spričevalo, pripravljeno v skladu z ustreznim vzorcem veterinarskega spričevala iz dela 2 Priloge I, pri čemer se upoštevajo posebni pogoji iz stolpca 6 preglednice v delu 1 navedene priloge, izpolni in podpiše pa ga uradni veterinar tretje države izvoznice;

(c) so v skladu z zahtevami iz veterinarskega spričevala iz točke (b), vključno s:

(i) posebnimi jamstvi iz navedenega spričevala, kadar so navedena v stolpcu 5 preglednice v delu 1 Priloge I;

(ii) katerimi koli dodatnimi zahtevami v zvezi z izdajo veterinarskega spričevala, ki jih v skladu z veterinarsko zakonodajo Unije lahko sprejme namembna država članica in so vključene v spričevalo.

Člen 4

Pogoji za zbirne centre za nekatere pošiljke parkljarjev

Pošiljke parkljarjev, ki vsebujejo žive živali z več kot enega gospodarstva, se vnesejo v Unijo le, če so zbrane v zbirnih centrih, ki jih v skladu z zahtevami iz dela 5 Priloge I odobri pristojni organ tretje države izvora.

Člen 5

Protokoli za standardizacijo snovi ter postopki vzorčenja in testiranja za parkljarje

Kadar se v skladu z veterinarskimi spričevali iz stolpca 4 preglednice v delu 1 Priloge I zahteva vzorčenje in testiranje za bolezni iz dela 6 navedene priloge, takšno vzorčenje in testiranje za vnos pošiljk parkljarjev v Unijo izvede ali nadzoruje pristojni organ tretje države izvora v skladu s protokoli za standardizacijo snovi in postopki testiranja iz dela 6 navedene priloge.

Člen 6

Posebni pogoji za nekatere pošiljke parkljarjev, uvožene v St. Pierre in Miquelon ter vnesene v Unijo

Pošiljke vrst parkljarjev, ki so navedene v preglednici v delu 7 Priloge I ter so bile vnesene v St. Pierre in Miquelon manj kot šest mesecev pred datumom odpreme iz St. Pierra in Miquelona v Unijo, se vnesejo v Unijo le, če:

(a) izpolnjujejo zahteve v zvezi z namestitvijo in karanteno iz poglavja 1 navedenega dela;

(b) so bile živali testirane v skladu z zahtevami za testiranje glede zdravstvenega varstva živali iz poglavja 2 navedenega dela.

Člen 7

Splošni pogoji za vnos nekaterih vrst čebel v Unijo

1.  Pošiljke vrst čebel, navedenih v preglednici 1 v delu 2 Priloge IV, se v Unijo vnesejo le iz tretjih držav ali njihovih ozemelj:

(a) iz dela 1 Priloge II;

(b) v katerih je prisotnost hude gnilobe čebelje zalege, malega panjskega hrošča (Aethina tumida) in pršice Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) na celotnem ozemlju tretje države ali zadevnem ozemlju obvezno prijavljiva.

2.  Z odstopanjem od odstavka 1(a) se pošiljke čebel lahko vnesejo v Unijo iz dela tretje države ali njenega ozemlja iz dela 1 Priloge II, ki je:

(a) geografsko in epidemiološko ločen del tretje države ali ozemlja;

(b) naveden v tretjem stolpcu preglednice v oddelku 1 dela 1 Priloge IV.

Pri uporabi navedenega odstopanja se prepove vnos pošiljk čebel v Unijo iz vseh ostalih delov tretje države ali zadevnega ozemlja, ki niso navedeni v tretjem stolpcu preglednice v oddelku 1 dela 1 priloge IV.

3.  Pošiljke vrst čebel, navedenih v preglednici 1 v delu 2 Priloge IV, so sestavljene iz:

(a) matičnic (Apis mellifera in Bombus spp.), ki vsebujejo po eno matico z največ 20 spremljevalkami, ali

(b) posod s čmrlji (Bombus spp.), ki vsebujejo po kolonijo z največ 200 odraslimi čmrlji.

4.  Pošiljke vrst čebel, navedenih v preglednici 1 v delu 2 Priloge IV:

(a) spremlja primerno veterinarsko spričevalo, pripravljeno v skladu z ustreznim vzorcem veterinarskega spričevala iz dela 2 Priloge IV, ki ga izpolni in podpiše uradni inšpektor tretje države izvoznice;

(b) so v skladu z veterinarskimi zahtevami iz veterinarskega spričevala iz točke (a).

Člen 8

Splošni pogoji za prevoz živih živali v Unijo

V času po natovarjanju v tretji državi izvora in pred prihodom na mejno kontrolno točko vnosa v Unijo se pošiljke živih živali ne smejo:

(a) prevažati skupaj z živimi živalmi, ki:

(i) niso namenjene za vnos v Unijo ali

(ii) imajo nižji zdravstveni status;

(b) raztovarjati ali pri zračnem prevozu premestiti na drugo letalo ali prevažati po cesti, železnici ali premestiti peš prek tretje države, njenega ozemlja ali dela, ki ni naveden v stolpcih 1, 2 in 3 preglednice v delu 1 Priloge I ali za katere v stolpcu 4 preglednice v delu 1 Priloge I ni vzorca veterinarskega spričevala, ki ustreza zadevni pošiljki.

Člen 9

Časovna omejitev za prevoz živih živali v Unijo

Pošiljke živih živali se v Unijo vnesejo le, kadar pošiljka prispe na mejno kontrolno točko vnosa v Unijo v 10 dneh od datuma izdaje primernega veterinarskega spričevala.

Pri prevozu po morju se rok 10 dni podaljša še za čas, ki ustreza trajanju plovbe po morju, kar dokazuje originalni izvod podpisane izjave kapitana, pripravljene v skladu z delom 3 Priloge I in priložene veterinarskemu spričevalu.

Člen 10

Posebni pogoji za škropljenje pošiljk živih živali pri letalskem prevozu v Unijo

Pri letalskem prevozu pošiljk živih živali, razen pošiljk čebel, se zaboj ali zabojnik, v katerem se prevažajo, in prostor okoli njega poškropita s primernim insekticidom.

Škropljenje se izvede po natovarjanju neposredno pred zaprtjem vrat letala in po kakršnem koli poznejšem odpiranju vrat letala v tretji državi, dokler letalo ne prispe v namembni kraj.

Pilot s podpisom izjave, pripravljene v skladu z delom 4 Priloge I, ki je v originalu priložena k veterinarskemu spričevalu, potrdi, da je bilo škropljenje opravljeno.

Člen 11

Pogoji, ki se uporabijo po vnosu nekaterih pošiljk parkljarjev v Unijo

1.  Po vnosu v Unijo se pošiljke parkljarjev, namenjene za vzrejo in proizvodnjo ali za živalske vrtove, zabaviščne parke ter naravne ali lovske rezervate, takoj prepeljejo na namembno gospodarstvo.

Parkljarji ostanejo na navedenem gospodarstvu vsaj 30 dni, razen če se odpremijo neposredno v klavnico.

2.  Po vnosu v Unijo se pošiljke parkljarjev, namenjene za takojšnji zakol, takoj prepeljejo v namembno klavnico, kjer so zaklani v petih delovnih dneh od datuma prihoda v klavnico.

Člen 12

Posebni pogoji za tranzit nekaterih pošiljk parkljarjev skozi tretje države

Kadar se uporabi posebni pogoj I iz dela 1 Priloge I, se zato, da se pošiljkam parkljarjev, ki jih zajema navedeni pogoj ter izvirajo v eni državi članici in so namenjene v drugo državo članico, omogoči tranzit skozi tretjo državo, njeno ozemlje ali del, ki je naveden v preglednici v delu 1 Priloge I, vendar za zadevne pošiljke parkljarjev ni ustreznega vzorca veterinarskega spričevala iz stolpca 4 navedene preglednice, uporabijo naslednji pogoji:

(a) za govedo, namenjeno pitanju:

(i) gospodarstva v namembnem kraju mora vnaprej določiti pristojni organ v namembnem kraju;

(ii) žive živali iz pošiljke se ne smejo premakniti z gospodarstva v namembnem kraju, razen za takojšnji zakol;

(iii) vsi premiki živih živali na gospodarstvo v namembnem kraju ali z njega se morajo izvesti pod nadzorom pristojnega organa, dokler so živali iz pošiljke nameščene na gospodarstvu.

(b) za parkljarje za takojšnji zakol se uporabi člen 11(2).

▼M8

Člen 12a

Odstopanje za tranzit nekaterih pošiljk živega goveda za vzrejo in proizvodnjo skozi Litvo

1.  Tranzit pošiljk živega goveda za vzrejo in proizvodnjo iz ruske regije Kaliningrad po cesti skozi Litvo, ki se pošilja v namembni kraj zunaj Unije, se odobri, če je v skladu z naslednjimi pogoji:

(a) živali vstopijo v Litvo na mejni kontrolni točki na cesti Kybartai in iz nje izstopijo na mejni kontrolni točki Medininkai;

(b) živali se prevažajo v kontejnerjih s cestnimi prevoznimi sredstvi, ki jih veterinarske službe pristojnega litovskega organa na mejni kontrolni točki vnosa v Unijo na cesti Kybartai zapečatijo z zalivko s serijsko številko;

(c) uradni veterinar pristojnega organa, odgovornega za mejno kontrolno točko na cesti Kybartai, dokumente iz tretje alinee člena 7(1) Direktive Sveta 91/496/EGS, vključno z ustrezno izpolnjenim veterinarskim spričevalom v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala „BOV-X-TRANSIT-RU“ iz dela 2 Priloge I k tej uredbi, ki je priloženo živalim od mejne kontrolne točke na cesti Kybartai do mejne kontrolne točke Medininkai, na vsaki strani opremi z napisom „SAMO ZA TRANZIT IZ RUSKE REGIJE KALINIGRAD SKOZI LITVO“;

(d) zahteve iz člena 9 Direktive Sveta 91/496/EGS so izpolnjene;

(e) uradni veterinar na mejni kontrolni točki na cesti Kybartai pošiljko na skupnem vstopnem veterinarskem dokumentu iz člena 1(1) Uredbe Komisije (ES) št. 282/2004 ( 18 ) potrdi kot sprejemljivo za tranzit skozi Litvo in dokument podpiše;

(f) živali spremlja zdravstveno spričevalo, ki dovoljuje neoviran vstop v Belorusijo, in veterinarsko spričevalo, izdano za namembni kraj živali v Rusiji.

2.  Pošiljke se ne iztovarjajo v Uniji in se prepeljejo neposredno na mejno kontrolno točko izstopa Medininkai.

Ko izstopna kontrola potrdi, da je pošiljka ista kot ob vstopu v Litvo na mejni kontrolni točki na cesti Kybartai, uradni veterinar na mejni kontrolni točki Medininkai, izpolni del 3 skupnega vstopnega veterinarskega dokumenta.

3.  V primeru nepravilnosti ali v izrednih primerih med tranzitom država članica tranzita uporabi ukrepe iz druge alinee člena 8(1)(b) Direktive 90/425/EGS ( 19 ), kakor je primerno.

4.  Pristojni litovski organ redno preverja, da se število pošiljk ob vstopu in izstopu z ozemlja Unije ujema.

▼C1

Člen 13

Pogoji, ki se uporabijo po vnosu pošiljk čebel iz člena 7 v Unijo

1.  Pošiljke matic iz člena 7(3)(a) se takoj prepeljejo v določeni namembni kraj, kjer so panji pod nadzorom pristojnega organa, matice pa se pred vnosom v lokalne kolonije premestijo v nove matičnice.

2.  Matičnice, spremljevalke in drug material, ki spremlja matice iz tretjih držav izvora, se pošljejo v laboratorij, ki ga določi pristojni organ, za pregled na prisotnost:

(a) malega panjskega hrošča (Aethina tumida), njegovih jajčec ali ličink;

(b) znakov pršice Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.).

Matičnice, spremljevalke in material se uničijo po laboratorijskem pregledu.

3.  Pošiljke čmrljev (Bombus spp.) iz člena 7(3)(b) se takoj prepeljejo v določeni namembni kraj.

Navedeni čmrlji lahko ostanejo v posodi, v katerem so bili vneseni v Unijo, do konca življenjske dobe kolonije.

Posoda in material, ki je čmrlje spremljal iz tretje države izvora, se uničita najpozneje na koncu življenjske dobe kolonije.POGLAVJE III

POGOJI ZA VNOS SVEŽEGA MESA V UNIJO

Člen 14

Splošni pogoji za uvoz svežega mesa

Pošiljke svežega mesa, namenjenega za prehrano ljudi, se v Unijo uvozijo le, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a) izvirajo iz tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov iz stolpcev 1, 2 in 3 preglednice v delu 1 Priloge II, za katere v stolpcu 4 preglednice v delu 1 Priloge II obstaja vzorec veterinarskega spričevala, ki ustreza zadevni pošiljki;

(b) so na mejni kontrolni točki vnosa v Unijo predložene skupaj z ustreznim veterinarskim spričevalom, pripravljenim v skladu z ustreznim vzorcem veterinarskega spričevala iz dela 2 Priloge II, pri čemer se upoštevajo posebni pogoji iz stolpca 6 preglednice v delu 1 navedene priloge, izpolni in podpiše pa ga uradni veterinar tretje države izvoznice;

(c) so v skladu z zahtevami iz veterinarskega spričevala iz točke (b), vključno s:

(i) posebnimi jamstvi iz navedenega spričevala, kadar so navedena v stolpcu 5 preglednice v delu 1 Priloge II;

(ii) katerimi koli dodatnimi zahtevami v zvezi z izdajo veterinarskega spričevala, ki jih v skladu z veterinarsko zakonodajo Unije lahko sprejme namembna država članica in so vključene v spričevalo.

Člen 15

Pogoji, ki se uporabijo po uvozu neodrtih trupov divjih parkljarjev

V skladu s členom 8(2) Direktive Sveta 97/78/ES ( 20 ) se pošiljke neodrtih trupov divjih parkljarjev, namenjenih za prehrano ljudi, pred nadaljnjo predelavo takoj prepeljejo v namembni predelovalni obrat.

Člen 16

Tranzit in skladiščenje svežega mesa

Vnos pošiljk svežega mesa v Unijo, ki ni namenjeno uvozu v Unijo, temveč v tretjo državo, bodisi s takojšnjim tranzitom bodisi po skladiščenju v Uniji v skladu s členom 12(4) in členom 13 Direktive 97/78/ES, se odobri le pošiljkam, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a) so iz tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov iz stolpcev 1, 2 in 3 preglednice v delu 1 Priloge II, za katere v stolpcu 4 preglednice v delu 1 Priloge II obstaja vzorec veterinarskega spričevala, ki ustreza zadevni pošiljki;

(b) so v skladu s posebnimi zahtevami v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za zadevno pošiljko, kot je navedeno v ustreznem vzorcu veterinarskega spričevala iz točke (a);

(c) spremlja jih veterinarsko spričevalo, pripravljeno v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala iz Priloge III, ki ga izpolni in podpiše uradni veterinar tretje države izvoznice;

(d) so potrjene kot sprejemljive za tranzit, vključno s skladiščenjem, kot je primerno, na skupnem veterinarskem vstopnem dokumentu iz člena 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 136/2004 ( 21 ), ki ga na mejni kontrolni točki vnosa v Unijo podpiše uradni veterinar.

Člen 17

Odstopanje za tranzit skozi Latvijo, Litvo in Poljsko

1.  Z odstopanjem od člena 16 se odobri tranzit po cesti ali železnici skozi Unijo, med določenimi mejnimi kontrolnimi točkami v Latviji, Litvi in na Poljskem iz Odločbe Komisije 2009/821/ES ( 22 ), za pošiljke, ki pridejo iz Rusije in so tja namenjene neposredno ali skozi drugo tretjo državo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) veterinarske službe pristojnega organa pošiljko zapečatijo z zalivko s serijskimi številkami na mejni kontrolni točki vnosa v Unijo;

(b) dokumente, ki spremljajo pošiljko in so navedeni v členu 7 Direktive 97/78/ES, opremi uradni veterinar pristojnega organa, odgovornega za mejno kontrolno točko vnosa v Unijo, na vsaki strani z napisom „SAMO ZA TRANZIT V RUSIJO SKOZI EU“;

(c) so v skladu s postopkovnimi zahtevami iz člena 11 Direktive 97/78/ES;

(d) uradni veterinar na mejni kontrolni točki vnosa v Unijo pošiljko s podpisom na skupnem veterinarskem vstopnem dokumentu potrdi kot sprejemljivo za tranzit.

2.  Iztovarjanje ali skladiščenje, kot je opredeljeno v členu 12(4) ali členu 13 Direktive 97/78/ES, za te pošiljke na ozemlju Unije ni dovoljeno.

3.  Pristojni organ opravlja redne preglede za zagotovitev, da število pošiljk in količine proizvodov, ki zapuščajo ozemlje Unije, ustrezajo vstopnemu številu in količinam.

▼M17

Člen 17a

Odstopanje za tranzit pošiljk skozi Hrvaško, ki iz Bosne in Hercegovine potujejo v tretje države

1.  Z odstopanjem od člena 16 se odobri neposreden cestni tranzit med mejno kontrolno točko Nova Sela in mejno kontrolno točko Ploče za pošiljke skozi Unijo, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine ter so namenjene v tretje države, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa pošiljko zapečati z zalivko s serijsko številko;

(b) dokumente, ki spremljajo pošiljko in so navedeni v členu 7 Direktive 97/78/ES, opremi uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa na vsaki strani z napisom „SAMO ZA TRANZIT V TRETJE DRŽAVE SKOZI EU“;

(c) postopkovne zahteve iz člena 11 Direktive 97/78/ES so izpolnjene;

(d) uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa na skupnem veterinarskem vstopnem dokumentu iz člena 2(1) Uredbe (ES) št. 136/2004 pošiljko potrdi kot sprejemljivo za tranzit.

2.  Raztovarjanje ali skladiščenje, kot je opredeljeno v členu 12(4) ali členu 13 Direktive 97/78/ES, za take pošiljke na ozemlju Unije ni dovoljeno.

3.  Pristojni organ opravlja redne preglede za zagotovitev, da število pošiljk in količine proizvodov, ki zapuščajo Unijo, ustrezajo vstopnemu številu in količinam.

▼C1POGLAVJE IV

SPLOŠNE, PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 18

Certificiranje

Veterinarska spričevala, ki se zahtevajo s to uredbo, se izpolnijo v skladu s pojasnjevalnimi opombami iz Priloge V.

Vendar navedena zahteva ne izključuje uporabe elektronskega certificiranja in drugih dogovorjenih sistemov, usklajenih na ravni Unije.

Člen 19

Prehodne določbe

▼M1

V prehodnem obdobju do 31. maja 2011 se lahko pošiljke živih živali, razen čebel iz Zvezne države Havaji, in svežega mesa, namenjenega za prehrano ljudi, za katere so bila v skladu z odločbama 79/542/EGS in 2003/881/ES pred 30. novembrom 2010 izdana veterinarska spričevala, še naprej vnašajo v Unijo.

▼C1

Člen 20

Razveljavitev

Odločba 2003/881/ES se razveljavi.

Člen 21

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

PARKLJARJI

▼M8

DEL 1Seznam tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov (1)

Oznaka ISO in ime tretje države

Oznaka ozemlja

Opis tretje države, njenega ozemlja ali dela

Veterinarsko spričevalo

Posebni pogoji

Vzorci

PJ

1

2

3

4

5

6

CA – Kanada

CA-0

Celotno ozemlje države

POR-X

 

IVb

IX

V

CA-1

Celotno ozemlje države, razen doline Okanagan v Britanski Kolumbiji:

— od točke na meji Kanade in Združenih držav, 120° 15′ ZD, 49° ZŠ

— na severu do točke 119° 35′ ZD, 50° 30′ ZŠ

— na severovzhodu do točke 119° ZD, 50° 45′ ZŠ

— na jugu do točke na meji Kanade in Združenih držav, 118° 15′ ZD, 49° ZŠ

BOV-X OVI-X, OVI-Y: RUM (2)

A

CH – Švica

CH-0

Celotno ozemlje države

 (3)

 
 

CL – Čile

CL-0

Celotno ozemlje države

BOV-X,OVI-X, RUM

 
 

POR-X, SUI

B

GL – Grenlandija

GL-0

Celotno ozemlje države

OVI-X, RUM

 

V

▼M16 —————

▼M8

IS – Islandija

IS-0

Celotno ozemlje države

BOV-X, BOV-Y, RUM OVI-X, OVI-Y

 
 

POR-X, POR-Y

B

ME – Črna gora

ME-0

Celotno ozemlje države

 
 

I

MK – Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (4)

MK-0

Celotno ozemlje države

 
 

I

NZ – Nova Zelandija

NZ-0

Celotno ozemlje države

BOV-X, BOV-Y, RUM POR-X, POR-Y OVI-X, OVI-Y

 

III

V

PM – St Pierre in Miquelon

PM-0

Celotno ozemlje države

BOV-X, BOV-Y, RUM OVI-X, OVI-Y, CAM

 
 

RS – Srbija (5)

RS-0

Celotno ozemlje države

 
 

I

RU – Rusija

RU-0

Celotno ozemlje države

 
 
 

RU-1

Celotno ozemlje države, razen regije Kaliningrad

 
 
 

RU-2

Regija Kaliningrad

BOV-X-TRANSIT-RU

 

X

▼M12

US – Združene države

US-0

Celotno ozemlje države

POR-X

D

 

▼M8

(1)   Brez poseganja v posebne zahteve v zvezi z izdajo spričeval, ki so določene v ustreznih sporazumih med Unijo in tretjimi državami.

(2)   Izključno za žive živali, ki ne spadajo v vrste jelenov (cervidae).

(3)   Spričevala v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (UL L 114, 30.4.2002, str. 132).

(4)   Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija: dokončna nomenklatura za to državo bo sprejeta po koncu pogajanj, ki trenutno potekajo na ravni ZN.

(5)   Brez Kosova, kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244/99.

Posebni pogoji (glej opombe v posameznem spričevalu):

„I“

:

kadar se čez ozemlje tretje države opravlja tranzit živih živali za takojšnji zakol ali živega goveda za pitanje iz ene države članice in namenjene v drugo državo članico v tovornjakih, zapečatenih s serijsko številko zalivke.

Številka zalivke se mora vnesti v veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem iz Priloge F k Direktivi 64/432/EGS ( 23 ) za živo govedo za zakol in pitanje ter v skladu z vzorcem I iz Priloge E k Direktivi 91/68/EGS ( 24 ) za ovce in koze za zakol.

Poleg tega mora biti zalivka ob prihodu na določeno vhodno mejno kontrolno točko v Unijo nepoškodovana, številka zalivke pa mora biti vpisana v celovit računalniški veterinarski sistem Unije (TRACES).

Spričevalo mora na izhodni točki iz Unije pred tranzitom čez tretjo državo ali več tretjih držav pristojni veterinarski organ opremiti z naslednjim besedilom: „SAMO ZA TRANZIT MED RAZLIČNIMI DELI EVROPSKE UNIJE ČEZ NEKDANJO JUGOSLOVANSKO REPUBLIKO MAKEDONIJO/ČRNO GORO/SRBIJO ( 25 ) ( 26 )“.

Govedo za pitanje mora biti prepeljano neposredno na namembno gospodarstvo, ki ga določi pristojni veterinarski organ v namembnem kraju. Navedene živali ne smejo biti premeščene z navedenega gospodarstva, razen za takojšnji zakol.

„II“

:

ozemlje s statusom, uradno prostim tuberkuloze za izvoz živih živali v Unijo, ki jih spremlja veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem BOV-X.

„III“

:

ozemlje s statusom, uradno prostim bruceloze, za izvoz živih živali v Unijo, ki jih spremlja veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem BOV-X.

„IVa“

:

ozemlje s statusom, uradno prostim enzootske goveje levkoze (EGL), za izvoz živih živali v Unijo, ki jih spremlja veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem BOV-X.

„IVb“

:

ozemlje s čredami, priznanimi kot uradno prostimi enzootske goveje levkoze (EGL), enako zahtevam iz Priloge D k Direktivi 64/432/EGS za izvoz živih živali v Unijo, ki jih spremlja veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem BOV–X.

„V“

:

ozemlje s statusom, uradno prostim bruceloze, za izvoz živih živali v Unijo, ki jih spremlja veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem OVI-X.

„VI“

:

geografske ovire:

„VII“

:

ozemlje s statusom, uradno prostim tuberkuloze, za izvoz živih živali v Unijo, ki jih spremlja veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem RUM.

„VIII“

:

ozemlje s statusom, uradno prostim bruceloze, za izvoz živih živali v Unijo, ki jih spremlja veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem RUM.

„IX“

:

ozemlje s statusom, uradno prostim bolezni Aujeszkega, za izvoz živih živali v Unijo, ki jih spremlja veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem POR-X.

„X“

:

samo za tranzit goveda za vzrejo in/ali proizvodnjo iz regije Kaliningrad skozi Litvo v druge ruske regije.

DEL 2

Vzorci veterinarskih spričeval

Vzorci:

„BOV-X“

:

vzorec veterinarskega spričevala za domače govedo (vključno z vrstami bivolov (Bubalus) in bizonov (Bison) ter njihovimi križanci), namenjeno za vzrejo in/ali proizvodnjo po uvozu.

„BOV-Y“

:

vzorec veterinarskega spričevala za domače govedo (vključno z vrstami bivolov(Bubalus) in bizonov (Bison) ter njihovimi križanci), namenjeno za takojšnji zakol po uvozu.

„BOV-X-TRANSIT-RU“

:

vzorec veterinarskega spričevala za domače govedo (vključno z vrstami bivolov (Bubalus) in bizonov (Bison) ter njihovimi križanci), namenjeno za tranzit iz regije Kaliningrad v druge ruske regije čez ozemlje Litve.

„OVI-X“

:

vzorec veterinarskega spričevala za domače ovce (Ovis aries) in domače koze (Capra hircus), namenjene za vzrejo in/ali proizvodnjo po uvozu.

„OVI-Y“

:

vzorec veterinarskega spričevala za domače ovce (Ovis aries) in domače koze (Capra hircus), namenjene za takojšnji zakol po uvozu.

▼M12

„POR-X“

:

vzorec veterinarskega spričevala za domače prašiče (Sus scrofa), namenjene za vzrejo in/ali proizvodnjo po uvozu ali namenjene za tranzit skozi Unijo iz ene tretje države v drugo tretjo državo.

▼M8

„POR-Y“

:

vzorec veterinarskega spričevala za domače prašiče (Sus scrofa), namenjene za takojšnji zakol po uvozu.

„RUM“

:

vzorec veterinarskega spričevala za živali iz reda Artiodactyla (razen goveda (vključno z vrstami bivolov (Bubalus) in bizonov (Bison) ter njihovimi križanci), ovc (Ovis aries), koz (Capra hircus), prašičev (Suidae) in pekarjev (Tayassuidae)) ter družin nosorogov (Rhinocerotidae) in slonov (Elephantidae).

„SUI“

:

vzorec veterinarskega spričevala za nedomače prašiče (Suidae), pekarje (Tayassuidae) in tapirje (Tapiridae).

„CAM“

:

vzorec posebnega potrdila za živali, uvožene iz St. Pierra in Miquelona pod pogoji iz dela 7 Priloge I.

PJ (Posebna jamstva):

„A“

:

jamstva glede testov za prisotnost bolezni modrikastega jezika in epizootske hemoragične bolezni pri živalih, certificiranih v skladu z vzorci veterinarskih spričeval BOV-X (točka II.2.8 B), OVI-X (točka II.2.6 D) in RUM (točka II.2.6).

„B“

:

jamstva glede testov za prisotnost vezikularne bolezni prašičev in klasične prašičje kuge pri živalih, certificiranih v skladu z vzorcema veterinarskih spričeval POR-X (točka II.2.4 B) in SUI (točka II.2.4 B).

„C“

:

jamstva glede testa za prisotnost bruceloze pri živalih, certificiranega v skladu z vzorcema veterinarskih spričeval POR-X (točka II.2.4 C) in SUI (točka II.2.4 C).

▼M12

„D“

:

jamstva glede testa za prisotnost vezikularnega stomatitisa pri živalih, certificiranega v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala POR-X (točka II.2.1(b)).

▼M6

Vzorec BOV-XDel I: Podrobnosti odpremljene pošiljkeDRŽAVAVeterinarsko spričevalo Evropski unijiI.1. PošiljateljImeNaslovTel. št.I.2. Referenčna številka spričevalaI.2.a.I.3. Osrednji pristojni organI.4. Lokalni pristojni organI.5. PrejemnikImeNaslovPoštna številkaTel. št.I.6.I.7. Država izvoraOznaka ISOI.8. Regija izvoraOznakaI.9. Namembna državaOznaka ISOI.10. Namembna regijaOznakaI.11. Kraj izvoraImeŠtevilka odobritveNaslovI.12.I.13. Kraj natovarjanjaNaslovŠtevilka odobritveI.14. Datum pošiljanjaI.15. Prevozno sredstvoLetaloLadjaŽelezniški vagonCestno prevozno sredstvoDrugoIdentifikacijadokumentarne referenceI.16. Mejna kontrolna točka vstopa v EUI.17.I.18. Opis blagaI.19. Oznaka blaga (oznaka HS)01.02I.20. KoličinaI.21.I.22. Število pakiranjI.23. Številka zalivke/kontejnerjaI.24.I.25. Blago s spričevalom za:vzrejopitanjeI.26.I.27. Za uvoz ali vstop v EUI.28. Identifikacija blagaVrsta(znanstveno ime)PasmaIdentifikacijski sistemIdentifikacijska številkaStarostSpol

Del II: CertificiranjeDRŽAVAVzorec BOV-XII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.1. Javno zdravstveno potrdiloPodpisani uradni veterinar potrjujem, da v tem spričevalu opisane živali:II.1.1. izvirajo z gospodarstev, ki niso pod uradno prepovedjo iz zdravstvenih razlogov, v zadnjih 42 dneh v primeru bruceloze, v zadnjih 30 dneh v primeru vraničnega prisada in v zadnjih šestih mesecih v primeru stekline, ter niso bile v stiku z živalmi z gospodarstev, ki ne izpolnjujejo teh pogojev;II.1.2. niso prejele:stilbenov ali tireostatskih snovi,estrogenih, androgenih, gestagenih snovi ali beta-agonistov v druge namene, razen v terapevtske ali zootehnične namene (kakor je opredeljeno v Direktivi 96/22/ES);II.1.3. v zvezi z bovino spongiformno encefalopatijo (BSE):(1) (2) bodisi [(a) da so živali identificirane s stalnim identifikacijskim sistemom, tako da je mogoče izslediti njihovo mater in izvorno čredo, in niso izpostavljene živali iz vrst govedi v skladu s točko 4(b)(iv) dela I poglavja C Priloge II k Uredbi (ES) št. 999/2001;(b) če v zadevni državi obstajajo avtohtoni primeri BSE, da so bile živali rojene po datumu učinkovite uveljavitve prepovedi krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko in ocvirki, pridobljenimi iz prežvekovalcev, ali po datumu rojstva zadnje živali z BSE, če je rojena po datumu prepovedi krmljenja;](1) (3) bodisi [(a) da so živali identificirane s stalnim identifikacijskim sistemom, tako da je mogoče izslediti njihovo mater in izvorno čredo, in niso izpostavljene živali iz vrst govedi v skladu s točko 4(b)(iv) dela II poglavja C Priloge II k Uredbi (ES) št. 999/2001;(b) da so bile živali rojene po datumu učinkovite uveljavitve prepovedi krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko in ocvirki, pridobljenimi iz prežvekovalcev, ali po datumu rojstva zadnje živali z BSE, če je rojena po datumu prepovedi krmljenja.](1) (4) bodisi [(a) da so živali identificirane s stalnim identifikacijskim sistemom, tako da je mogoče izslediti njihovo mater in izvorno čredo, in niso izpostavljene živali iz vrst govedi v skladu s točko 4(b)(iv) dela II poglavja C Priloge II k Uredbi (ES) št. 999/2001;(b) da so bile živali rojene vsaj dve leti po datumu učinkovite uveljavitve prepovedi krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko in ocvirki, pridobljenimi iz prežvekovalcev, ali po datumu rojstva zadnje živali z BSE, če je rojena po datumu prepovedi krmljenja.]II.2. Potrdilo o zdravstvenem stanju živaliPodpisani uradni veterinar potrjujem, da zgoraj opisane živali izpolnjujejo naslednje zahteve:II.2.1. prihajajo z ozemlja z oznako: … (5), ki je bilo na dan izdaje tega spričevala:(1) bodisi [(a) zadnjih 24 mesecev prosto slinavke in parkljevke,](1) bodisi [(a) se šteje, da je prosto slinavke in parkljevke od … (dd/mm/llll), brez primerov/izbruhov bolezni po navedenem datumu, ter ima dovoljenje za izvoz teh živali na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. …/…, z dne … (dd/mm/llll),](b) zadnjih 12 mesecev prosto goveje kuge, mrzlice doline Rift, nalezljive pljučne kuge govedi, vozličastega dermatitisa in epizootske hemoragične bolezni ter 6 mesecev vezikularnega stomatitisa,(c) na katerem se v zadnjih 12 mesecih ni izvajalo cepljenje proti boleznim iz točk (a) in (b) ter ni dovoljen uvoz domačih parkljarjev, cepljenih proti tem boleznim;(1) bodisi [(d) zadnjih 24 mesecev prosto bolezni modrikastega jezika,](1) (9) bodisi [(d) zadnjih 24 mesecev prosto bolezni modrikastega jezika in so živali negativno reagirale na serološki test za odkritje protiteles za bolezen modrikastega jezika in epizootsko hemoragično bolezen, ob dvakratnem odvzemu krvi na začetku izolacijskega/karantenskega obdobja in vsaj 28 dni pozneje na dan … (dd/mm/llll) in na dan … (dd/mm/llll), pri čemer se drugi vzorec krvi odvzame v 10 dneh pred izvozom;]

DRŽAVAVzorec BOV-XII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.(1) bodisi [(d) zadnjih 24 mesecev ni bilo prosto bolezni modrikastega jezika in so bile živali vsaj 60 dni pred datumom odpreme v Unijo cepljene z inaktiviranim cepivom proti vsem serotipom bolezni modrikastega jezika … (vstaviti serotipe), ki so prisotni v izvorni populaciji, kot je pokazal program nadzora (12), na območju s polmerom 150 km okrog gospodarstev izvora iz rubrike I.11., živali pa so še vedno v obdobju imunosti, ki ga zagotavljajo specifikacije cepiva;]II.2.2. so bivale na ozemlju, opisanem v točki II.2.1, od rojstva ali vsaj zadnjih šest mesecev pred odpremo v Unijo, in niso bile v stiku z uvoženimi parkljarji v zadnjih 30 dneh;II.2.3. so bivale od rojstva ali vsaj 40 dni pred odpremo na gospodarstvih izvora, opisanih v rubriki I.11.:(a) na katerih – in v njihovi okolici s polmerom 150 km – ni bilo nobenega primera/izbruha epizootske hemoragične bolezni v zadnjih 60 dneh,(b) na katerih – in v njihovi okolici s polmerom 10 km – ni bilo nobenega primera/izbruha slinavke in parkljevke, goveje kuge, mrzlice doline Rift, bolezni modrikastega jezika, nalezljive pljučne kuge govedi, vozličastega dermatitisa ter vezikularnega stomatitisa v zadnjih 40 dneh;II.2.4. navedene živali niso namenjene za usmrtitev po nacionalnem programu za izkoreninjenje bolezni in niso bile cepljene proti boleznim iz točke II.2.1(a) in (b);II.2.5. prihajajo iz čred, za katere niso bile uvedene omejitve po nacionalni zakonodaji glede izkoreninjenja tuberkuloze, bruceloze in enzootske goveje levkoze;II.2.6. prihajajo iz čred, ki so priznane kot uradno proste tuberkuloze (6);ter (1) (7) bodisi [prihajajo iz regije, ki je priznana kot uradno prosta tuberkuloze (6);](1) bodisi [je bil v zadnjih 30 dneh pred odpremo v Unijo na njih opravljen intradermalni tuberkulinski test (8) z negativnimi rezultati;](1) bodisi [so mlajše od šestih tednov;]II.2.7. niso bile cepljene proti brucelozi in prihajajo iz čred, priznanih kot uradno prostih bruceloze (6);ter (1) (7) bodisi [prihajajo iz regije, ki je priznana kot uradno prosta bruceloze (6);](1) bodisi je bil na njih opravljen vsaj en test na govejo brucelozo (8), in sicer na vzorcih, odvzetih v zadnjih 30 dneh pred odpremo v Unijo,](1) bodisi [so mlajše od 12 mesecev,](1) bodisi [so kastrirani samci katere koli starosti,](1) bodisi [II.2.8. prihajajo iz čred, ki so vključene v uradni sistem za obvladovanje enzootske goveje levkoze in v katerih ni bilo nobenih kliničnih znakov ali dokazov na podlagi laboratorijskih testov o navedeni bolezni v zadnjih dveh letih,](1) bodisi [II.2.8. prihajajo iz čred, ki so priznane kot uradno proste enzootske goveje levkoze (6) (6a),]ter (1) (7) bodisi [prihajajo iz regije, ki je priznana kot uradno prosta enzootske goveje levkoze (6);](1) bodisi [je bil na njih opravljen individualni test na enzootsko govejo levkozo (8) z negativnimi rezultati, in sicer na vzorcih, odvzetih v zadnjih 30 dneh pred odpremo v Unijo,](1) bodisi [so mlajše od 12 mesecev,]II.2.9. so/so bile (1) odpremljene z gospodarstev izvora, ne da bi bile vmes dane na trg:(1) bodisi [neposredno v Unijo;](1) bodisi [v uradno priznani zbirni center iz rubrike I.13, ki je na ozemlju, opisanem v točki II.2.1;]

DRŽAVAVzorec BOV-XII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.in do odpreme v Unijo:(a) niso bile v stiku z drugimi parkljarji, ki ne izpolnjujejo zdravstvenih zahtev, kakor so opisane v tem spričevalu;(b) niso bile v nobenem kraju ali v njegovi okolici na območju s polmerom 10 km od kraja, v katerem je bil v zadnjih 30 dneh ugotovljen primer/izbruh katere koli bolezni iz točke II.2.1;II.2.10. prevozna sredstva ali kontejnerji, v katere so bile natovorjene, so bili pred natovarjanjem očiščeni in razkuženi z uradno odobrenim razkužilom;II.2.11. jih je pregledal uradni veterinar 24 ur pred natovarjanjem in niso kazale nobenih kliničnih znakov bolezni;II.2.12. so bile natovorjene za odpremo v Unijo dne … (dd/mm/llll) (10) na prevozno sredstvo, opisano v rubriki I.15. zgoraj, očiščeno in razkuženo pred natovarjanjem z uradno odobrenim razkužilom, ter zgrajeno tako, da onemogoča iztekanje ali izpadanje fekalij, urina, nastilja ali krme iz vozila ali kontejnerja med prevozom.II.3. Potrdilo o prevozu živaliPodpisani uradni veterinar potrjujem, da je bilo ravnanje z zgoraj opisanimi živalmi pred natovarjanjem in med njim v skladu z ustreznimi določbami Uredbe (ES) št. 1/2005, zlasti glede napajanja in hranjenja, ter da so sposobne za načrtovani prevoz.(1) (11) [II.4. Posebne zahteveII.4.1. V skladu z uradnimi podatki ni nobenih kliničnih ali patoloških dokazov o prisotnosti infekcioznega bovinega rinotraheitisa (IBR) na gospodarstvih izvora iz rubrike I.11. v zadnjih 12 mesecih;II.4.2. živali iz rubrike I.28.:(a) so bile izolirane v nastanitvenih prostorih, ki jih je odobril pristojni organ, v zadnjih 30 dneh neposredno pred odpremo za izvoz;(b) so bile pregledane s serološkim testom za dokaz IBR na serumih, odvzetih vsaj 21 dni po nastanitvi v prostoru za izolacijo, z negativnimi rezultati, vse živali v prostoru za izolacijo pa so negativno reagirale na ta test;(c) niso bile cepljene proti IBR.]OpombeTo spričevalo se uporablja za domače govedo (vključno z vrstami bivolov (Bubalus) in bizonov (Bison) ter njihovimi križanci), namenjeno za vzrejo in/ali proizvodnjo.Po uvozu je treba živali takoj prepeljati na namembno gospodarstvo, na katerem morajo bivati vsaj 30 dni pred nadaljnjimi premiki z omenjenega gospodarstva, razen v primeru odpreme v klavnico.Del I:Rubrika I.8: navesti oznako ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.Rubrika I.13: če obstaja zbirni center, mora izpolnjevati pogoje za dovoljenje, kot je navedeno v delu 5 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.Rubrika I.15: navesti je treba registrsko številko (železniških vagonov ali kontejnerjev in tovornjakov), številko leta (letala) ali ime (ladje). Pri raztovarjanju in ponovnem natovarjanju mora pošiljatelj obvestiti mejno kontrolno točko vstopa v Unijo.Rubrika I.23: za kontejnerje ali škatle navesti številko kontejnerja in številko zalivke (če je primerno).Rubrika I.28: identifikacijski sistem: živali morajo imeti:individualno številko, ki omogoča sledenje do gospodarstva izvora. Navesti identifikacijski sistem (kot npr. značka, tetoviranje, vžgano znamenje, čip, mikročipni transponder);ušesno znamko, ki vključuje tudi oznako ISO izvozne države. Individualna številka mora omogočati sledenje do gospodarstva izvora.

DRŽAVAVzorec BOV-XII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.Vrsta: ustrezno izberite ‚Bos‘, ‚Bison‘ ali ‚Bubalus‘.Starost: datum rojstva (dd/mm/ll).Spol (M = moški, F = ženski, C = kastriran).Pasma: izberite čistopasemski ali križanec.Del II:(1) Neustrezno črtati.(2) Le če so bile živali rojene in nepretrgoma rejene v državi ali regiji, ki je v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 999/2001 razvrščena kot država ali regija z zanemarljivim tveganjem za BSE in je kot taka navedena v Odločbi 2007/453/ES.(3) Le če je država ali regija izvora v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 999/2001 razvrščena kot država ali regija z nadzorovanim tveganjem za BSE in je kot taka navedena v Odločbi 2007/453/ES.(4) Le če država ali regija izvora ni bila razvrščena v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 999/2001 ali je bila razvrščena kot država ali regija z nejasnim tveganjem za BSE in je kot taka navedena v Odločbi 2007/453/ES.(5) Oznaka ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.(6) Regije in črede, ki so uradno proste tuberkuloze/bruceloze, kakor je določeno v Prilogi A k Direktivi 64/432/EGS, ter regije in črede, proste enzootske goveje levkoze, kakor je določeno v poglavju I Priloge D k Direktivi 64/432/EGS.(6a) Samo za črede, uradno proste enzootske goveje levkoze, za katere je priznano, da ustrezajo zahtevam iz poglavja I Priloge D k Direktivi 64/432/EGS za izvoz živih živali v EU, v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala BOV-X z ozemlja, ki je v stolpcu 6 dela 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010 označeno z vnosom ‚IVb‘ v zvezi z enzootsko govejo levkozo(7) Le za ozemlje, ki je v stolpcu 6 dela 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010 označeno z vnosom ‚II‘ v zvezi s tuberkulozo, z vnosom ‚III‘ v zvezi z brucelozo in/ali z vnosom ‚IVa‘ v zvezi z enzootsko govejo levkozo.(8) Testi, opravljeni v skladu s protokoli za zadevno bolezen, ki so opisani v delu 6 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.(9) Navesti posebna jamstva, če so zahtevana v stolpcu 5 ‚PJ‘ dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 206/2010, z vnosom ‚A‘.Testi na bolezen modrikastega jezika in na epizootsko hemoragično bolezen v skladu z delom 6 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.(10) Datum natovarjanja. Uvoz teh živali ni dovoljen, če so bile živali natovorjene pred datumom odobritve izvoza v Unijo iz tretje države, njenega ozemlja ali dela, navedenega v rubrikah I.7 in I.8, ali v času, ko je Unija sprejela omejevalne ukrepe za uvoz teh živali iz te tretje države, njenega ozemlja ali dela.(11) Če to zahteva namembna država članica EU ali Švica v skladu z Odločbo 2004/558/ES in v skladu s Sporazumom med Skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (UL L 114, 30.4.2002, str. 132).(12) Program nadzora, kot je določen v Prilogi I to Uredbi Komisije (ES) št. 1266/2007 (UL L 283, 27.10.2007, str. 37.).Uradni veterinarIme (s tiskanimi črkami):Izobrazba in naziv:Datum:Podpis:Žig:

Vzorec BOV-YDel I: Podrobnosti odpremljene pošiljkeDRŽAVAVeterinarsko spričevalo Evropski unijiI.1. PošiljateljImeNaslovTel. št.I.2. Referenčna številka spričevalaI.2.a.I.3. Osrednji pristojni organI.4. Lokalni pristojni organI.5. PrejemnikImeNaslovPoštna številkaTel. št.I.6.I.7. Država izvoraOznaka ISOI.8. Regija izvoraOznakaI.9. Namembna državaOznaka ISOI.10. Namembna regijaOznakaI.11. Kraj izvoraImeŠtevilka odobritveNaslovI.12.I.13. Kraj natovarjanjaNaslovŠtevilka odobritveI.14. Datum pošiljanjaI.15. Prevozno sredstvoLetaloLadjaŽelezniški vagonCestno prevozno sredstvoDrugoIdentifikacijadokumentarne referenceI.16. Mejna kontrolna točka vstopa v EUI.17.I.18. Opis blagaI.19. Oznaka blaga (oznaka HS)01.02I.20. KoličinaI.21.I.22. Število pakiranjI.23. Številka zalivke/kontejnerjaI.24.I.25. Blago s spričevalom za:ZakolI.26.I.27. Za uvoz ali vstop v EUI.28. Identifikacija blagaVrsta(znanstveno ime)PasmaIdentifikacijski sistemIdentifikacijska številkaStarostSpol

Del II: CertificiranjeDRŽAVAVzorec BOV-YII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.1. Javno zdravstveno potrdiloPodpisani uradni veterinar potrjujem, da v tem spričevalu opisane živali:II.1.1. izvirajo z gospodarstev, ki niso pod uradno prepovedjo iz zdravstvenih razlogov, v zadnjih 42 dneh v primeru bruceloze, v zadnjih 30 dneh v primeru vraničnega prisada in v zadnjih šestih mesecih v primeru stekline, ter niso bile v stiku z živalmi z gospodarstev, ki ne izpolnjujejo teh pogojev;II.1.2. niso prejele:stilbenov ali tireostatskih snovi,estrogenih, androgenih, gestagenih snovi ali beta-agonistov za druge namene, razen v terapevtske ali zootehnične namene (kakor je opredeljeno v Direktivi 96/22/ES);II.1.3. v zvezi z bovino spongiformno encefalopatijo (BSE):(1) (2) bodisi [(a) da so živali identificirane s stalnim identifikacijskim sistemom, tako da je mogoče izslediti njihovo mater in izvorno čredo, in niso izpostavljene živali iz vrst govedi v skladu s točko 4(b)(iv) dela I poglavja C Priloge II k Uredbi (ES) št. 999/2001;(b) če v zadevni državi obstajajo avtohtoni primeri BSE, da so bile živali rojene po datumu učinkovite uveljavitve prepovedi krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko in ocvirki, pridobljenimi iz prežvekovalcev, ali po datumu rojstva zadnje živali z BSE, če je rojena po datumu prepovedi krmljenja;](1) (3) bodisi [(a) da so živali identificirane s stalnim sistemom identifikacije, tako da je mogoče izslediti njihovo mater in izvorno čredo, in niso izpostavljene živali iz vrst govedi v skladu s točko 4(b)(iv) dela II poglavja C Priloge II k Uredbi (ES) št. 999/2001;(b) da so bile živali rojene po datumu učinkovite uveljavitve prepovedi krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko in ocvirki, pridobljenimi iz prežvekovalcev, ali po datumu rojstva zadnje živali z BSE, če je rojena po datumu prepovedi krmljenja.](1) (4) bodisi [(a) da so živali identificirane s stalnim identifikacijskim sistemom, tako da je mogoče izslediti njihovo mater in izvorno čredo, in niso izpostavljene živali iz vrst govedi v skladu s točko 4(b)(iv) dela II poglavja C Priloge II k Uredbi (ES) št. 999/2001;(b) da so bile živali rojene vsaj dve leti po datumu učinkovite uveljavitve prepovedi krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko in ocvirki, pridobljenimi iz prežvekovalcev, ali po datumu rojstva zadnje živali z BSE, če je rojena po datumu prepovedi krmljenja.]II.2. Potrdilo o zdravstvenem stanju živaliPodpisani uradni veterinar potrjujem, da zgoraj opisane živali izpolnjujejo naslednje zahteve:II.2.1. prihajajo z ozemlja z oznako: … (5), ki so bila na dan izdaje tega spričevala:(1) bodisi [(a) zadnjih 24 mesecev prosto slinavke in parkljevke,](1) bodisi [(a) se šteje, da je prosto slinavke in parkljevke od … (dd/mm/llll), brez primerov/izbruhov bolezni po navedenem datumu, ter ima dovoljenje za izvoz teh živali na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št …/…, z dne … (dd/mm/llll);](b) zadnjih 12 mesecev prosto goveje kuge, mrzlice doline Rift, nalezljive pljučne kuge govedi, vozličastega dermatitisa in epizootske hemoragične bolezni ter 6 mesecev vezikularnega stomatitisa,(c) na katerem se v zadnjih 12 mesecih ni izvajalo cepljenje proti boleznim iz točk (a) in (b) ter ni dovoljen uvoz domačih parkljarjev, cepljenih proti tem boleznim;(1) bodisi [(d) zadnjih 24 mesecev prosto bolezni modrikastega jezika,]

DRŽAVAVzorec BOV-YII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.(1) bodisi [(d) zadnjih 24 mesecev ni bilo prosto bolezni modrikastega jezika in so bile živali vsaj 60 dni pred datumom odpreme v Unijo cepljene z inaktiviranim cepivom proti vsem serotipom bolezni modrikastega jezika … (vstaviti serotipe), ki so prisotni v izvorni populaciji, kot je pokazal program nadzora (9), na območju s polmerom 150 km okrog gospodarstev izvora iz rubrike I.11., živali pa so še vedno v obdobju imunosti, ki ga zagotavljajo specifikacije cepiva;]II.2.2. so bivale na ozemlju, opisanem v točki II.2.1, od rojstva ali vsaj zadnje tri mesece pred odpremo v Unijo in niso bile v stiku z uvoženimi parkljarji v zadnjih 30 dneh;II.2.3. so od rojstva ali vsaj 40 dni pred odpremo bivale na gospodarstvih, opisanih v rubriki I.11.:(a) na katerih – in v njihovi okolici s polmerom 150 km – ni bilo nobenega primera/izbruha epizootske hemoragične bolezni v zadnjih 60 dneh in(b) na katerih – in v njihovi okolici s polmerom 10 km – ni bilo nobenega primera/izbruha slinavke in parkljevke, goveje kuge, mrzlice doline Rift, bolezni modrikastega jezika, nalezljive pljučne kuge govedi, vozličastega dermatitisa ter vezikularnega stomatitisa v zadnjih 40 dneh;II.2.4. navedene živali niso namenjene za usmrtitev po nacionalnem programu za izkoreninjenje bolezni in niso bile cepljene proti boleznim iz točke II.2.1.(a) in (b);II.2.5. prihajajo iz čred:(a) ki so vključene v uradni sistem za nadzor enzootske goveje levkoze in(b) za katere niso bile uvedene omejitve po nacionalni zakonodaji za izkoreninjenje tuberkuloze in bruceloze ter(c) ki so priznane kot uradno proste tuberkuloze (6)II.2.6. niso bile cepljene proti brucelozi ter:(1) bodisi [prihajajo iz čred, ki so priznane kot uradno proste bruceloze;] (6)(1) bodisi [so kastrirani samci katere koli starosti;]II.2.7. posamezne živali so označene na vsaj dveh mestih zadnje četrti, kar nakazuje, da so namenjene izključno takojšnjemu zakolu (7);II.2.8. so ali so bile (1) odpremljene z gospodarstev izvora, ne da bi bile vmes dane na trg:(1) bodisi [neposredno v Unijo;](1) bodisi [v uradno priznan zbirni center iz rubrike I.13, ki je na ozemlju, opisanem v točki II.2.1]in do odpreme v Unijo:(a) niso bile v stiku z drugimi parkljarji, ki ne izpolnjujejo zdravstvenih zahtev, kakor so opisane v tem spričevalu, in(b) niso bile v nobenem kraju ali v njegovi okolici na območju s polmerom 10 km od kraja, v katerem je bil v zadnjih 30 dneh ugotovljen primer/izbruh katere koli bolezni iz točke II.2.1;II.2.9. prevozna sredstva ali kontejnerji, v katere so bile natovorjene, so bili pred natovarjanjem očiščeni in razkuženi z uradno odobrenim razkužilom;II.2.10. jih je pregledal uradni veterinar 24 ur pred natovarjanjem in niso kazale nobenih kliničnih znakov bolezni;II.2.11. tso bile natovorjene za odpremo v Unijo dne … (dd/mm/llll) (8) na prevozno sredstvo, opisano v rubriki I.15 zgoraj, očiščeno in razkuženo pred natovarjanjem z uradno odobrenim razkužilom, ter zgrajeno tako, da onemogoča iztekanje ali izpadanje fekalij, urina, nastilja ali krme iz vozila ali kontejnerja med prevozom.

DRŽAVAVzorec BOV-YII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.3. Potrdilo o prevozu živaliPodpisani uradni veterinar potrjujem, da je bilo ravnanje z zgoraj opisanimi živalmi pred natovarjanjem in med njim v skladu z ustreznimi določbami Uredbe (ES) št. 1/2005, zlasti glede napajanja in hranjenja, ter da so sposobne za načrtovani prevoz.OpombeTo spričevalo se uporablja za živo govedo (vključno z vrstami bivolov (Bubalus) in bizonov (Bison) ter njihovimi križanci), namenjeno za takojšnji zakol.Po uvozu je treba živali takoj prepeljati v namembno klavnico za zakol v petih delovnih dneh.Del I:Rubrika I.8: navesti oznako ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010Rubrika I.13: če obstaja zbirni center, mora izpolnjevati pogoje za dovoljenje, kot je navedeno v delu 5 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.Rubrika I.15: navesti je treba registrsko številko (železniških vagonov ali kontejnerjev in tovornjakov), številko leta (letala) ali ime (ladje). Pri raztovarjanju in ponovnem natovarjanju mora pošiljatelj obvestiti mejno kontrolno točko vstopa v Unijo.Rubrika I.23: za kontejnerje ali škatle navesti številko kontejnerja in številko zalivke (če je primerno).Rubrika I.28: identifikacijski sistem: živali morajo imeti:individualno številko, ki omogoča sledenje do gospodarstva izvora. Navesti identifikacijski sistem (kot npr. značka, tetoviranje, vžgano znamenje, čip, mikročipni transponder);ušesno znamko, ki vključuje tudi oznako ISO izvozne države. Individualna številka mora omogočati sledenje do gospodarstva izvora.Vrsta: ustrezno izberite ‚Bos‘, ‚Bison‘ ali ‚Bubalus‘.Starost: datum rojstva (dd/mm/ll).Spol (M = moški, F = ženski, C = kastriran).Del II:(1) Neustrezno črtati.(2) Le če so bile živali rojene in nepretrgoma rejene v državi ali regiji, ki je v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 999/2001 razvrščena kot država ali regija z zanemarljivim tveganjem za BSE in je kot taka navedena v Odločbi 2007/453/ES.(3) Le če je država ali regija izvora v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 999/2001 razvrščena kot država ali regija z nadzorovanim tveganjem za BSE in je kot taka navedena v Odločbi 2007/453/ES.(4) Le če država ali regija izvora še ni bila razvrščena v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 999/2001 ali je razvrščena kot država ali regija z nejasnim tveganjem za BSE in je kot taka navedena v Odločbi 2007/453/ES.(5) Oznaka ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.(6) Regije in črede, ki so uradno proste tuberkuloze/bruceloze, kakor je predpisano v Prilogi A k Direktivi 64/432/EGS.(7) Ta oznaka ima obliko črke ‚L‘, pri čemer je leva stran dolga 13 cm in spodnja stran 7 cm, obe pa sta debeli 1 cm. Označevanje se izvede s tehniko označitve s hladnim žigom (‚freeze-branding‘).

DRŽAVAVzorec BOV-YII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.(8) Datum natovarjanja. Uvoz teh živali ni dovoljen, če so bile živali natovorjene pred datumom odobritve izvoza v Unijo iz tretje države, njenega ozemlja ali dela iz rubrik I.7 in I.8 ali v času, ko je Unija sprejela omejevalne ukrepe za uvoz teh živali iz te tretje države, njenega ozemlja ali dela.(9) Program nadzora, kot je določen v Prilogi I to Uredbi Komisije (ES) št. 1266/2007 (UL L 283, 27.10.2007, str. 37.).Uradni veterinarIme (s tiskanimi črkami):Izobrazba in naziv:Datum:Podpis:Žig:

▼M10

Vzorec BOV-X-TRANSIT-RU

Del I: Podrobnosti odpremljene pošiljkeDRŽAVAVeterinarsko spričevalo Evropski unijiI.1. PošiljateljImeNaslovTelefonI.2. Referenčna številka spričevalaI.2.a.I.3. Osrednji pristojni organI.4. Lokalni pristojni organI.5. PrejemnikImeNaslovPoštna številkaTelefonI.6. Oseba v EU, odgovorna za pošiljkoImeNaslovPoštna številkaTelefonI.7. Država izvoraRusijaOznaka ISOI.8. Regija izvoraKaliningradOznakaI.9. Namembna državaRusijaOznaka ISOI.10. Namembna regijaOznakaI.11. Kraj izvoraImeNaslovPoštna številkaI.12.I.13. Kraj natovarjanjaNaslovŠtevilka odobritveI.14. Datum pošiljanjaI.15. Prevozno sredstvoLetaloLadjaŽelezniški vagonCestno prevozno sredstvoDrugoIdentifikacijaDokumentarne referenceI.16. Mejna kontrolna točka vstopa v EUCesta Kybartai–LitvaI.17.I.18. Opis blagaI.19. Oznaka blaga (oznaka HS)01.02I.20. KoličinaI.21.I.22. Število pakiranjI.23. Številka zalivke/kontejnerjaI.24.I.25. Blago s spričevalom za:vzrejopitanjeI.26. Za tranzit v tretjo državo čez EUTretja država: Ruska federacijaOznaka ISO: RUI.27.I.28. Identifikacija blagaVrsta(znanstveno ime)PasmaSistem identifikacijeIdentifikacijska številkaStarostSpol

Del II: CertificiranjeDRŽAVAVzorec BOV-X-TRANSIT-RUII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.1. Potrdilo o zdravstvenem stanju živaliPodpisani uradni veterinar potrjujem, da živali iz dela I izpolnjujejo naslednje zahteve:II.1.1. prihajajo z ozemlja z oznako: RU-2 (2), za katerega na dan izdaje tega spričevala velja naslednje:(1) ali [(a) zadnjih 24 mesecev je bilo prosto slinavke in parkljevke,](1) ali [(a) šteje se, da je prosto slinavke in parkljevke od … (dd/mm/llll), brez primerov/izbruhov bolezni po navedenem datumu, ter ima dovoljenje za izvoz teh živali na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. …/… z dne … (dd/mm/llll),](b) zadnjih 12 mesecev je bilo prosto goveje kuge, mrzlice doline Rift, pljučne kuge govedi, vozličastega dermatitisa in epizootske hemoragične bolezni ter zadnjih 6 mesecev prosto vezikularnega stomatitisa,(c) v zadnjih 12 mesecih se na njem ni izvajalo cepljenje proti boleznim iz točk (a) in (b) ter vanj ni dovoljen uvoz domačih parkljarjev, cepljenih proti tem boleznim;(1) ali [(d) zadnjih 24 mesecev je bilo prosto bolezni modrikastega jezika,](1) ali [(d) zadnjih 24 mesecev ni bilo prosto bolezni modrikastega jezika in so bile živali vsaj 60 dni pred datumom premika cepljene z inaktiviranim cepivom proti vsem serotipom bolezni modrikastega jezika … (vstaviti serotipe), ki so prisotni v izvorni populaciji, kot je pokazal program nadzora (4) na območju s polmerom 150 km okrog gospodarstev izvora iz rubrike I.11, živali pa so še vedno v obdobju imunosti, ki ga zagotavljajo specifikacije cepiva;](1) ali [II.1.2. so po izvoru iz Evropske unije in so bile vnesene iz Evropske unije na ozemlje z oznako RU-2 dne … (dd/mm/llll) in so od navedenega datuma bivale v objektih, kjer bivajo samo živali po izvoru iz Evropske unije;](1) ali [II.1.2. so bivale na ozemlju z oznako RU-2 od rojstva ali vsaj zadnjih šest mesecev pred datumom odpreme čez Evropsko unijo in v zadnjih 30 dneh niso bile v stiku z uvoženimi parkljarji;]II.1.3. so bivale [od rojstva ali vsaj 40 dni pred datumom odpreme] (5) na gospodarstvih izvora, opisanih v rubriki I.11:(a) na katerih – in v njihovi okolici s polmerom 150 km – v zadnjih 60 dneh ni bilo nobenega primera/izbruha epizootske hemoragične bolezni;(b) na katerih – in v njihovi okolici s polmerom 10 kilometrov – v zadnjih 40 dneh ni bilo nobenega primera/izbruha slinavke in parkljevke, goveje kuge, mrzlice doline Rift, bolezni modrikastega jezika, pljučne kuge govedi, vozličastega dermatitisa ter vezikularnega stomatitisa;II.1.4. navedene živali niso namenjene za usmrtitev po nacionalnem programu za izkoreninjenje bolezni in niso bile cepljene proti boleznim iz točke II.1.1, (a) in (b), ter(a) niso bile v stiku z drugimi parkljarji, ki ne izpolnjujejo zdravstvenih zahtev, kakor so opisane v tem spričevalu;(b) niso bile v nobenem kraju ali v njegovi okolici na območju s polmerom 10 km od kraja, v katerem je bil v zadnjih 30 dneh ugotovljen primer/izbruh katere koli bolezni iz točke II.1.1;II.1.5. prevozna sredstva ali kontejnerji, v katere so bile natovorjene, so bili pred natovarjanjem očiščeni in razkuženi z uradno odobrenim razkužilom;II.1.6. jih je 24 ur pred natovarjanjem pregledal uradni veterinar in niso kazale nobenih kliničnih znakov bolezni;II.1.7. so bile natovorjene za odpremo v Rusijo prek Evropske unije dne … (dd/mm/llll) (3) na prevozno sredstvo, opisano v rubriki I.15. zgoraj, pred natovarjanjem očiščeno in razkuženo z uradno odobrenim razkužilom, ter konstruirano tako, da med prevozom onemogoča iztekanje ali izpadanje fekalij, urina, nastilja ali krme iz vozila ali kontejnerja;II.1.8. pošiljka naj bi Evropsko unijo zapustila na določeni mejni kontrolni točki Medininkai, Litva.

DRŽAVAVzorec BOV-X-TRANSIT-RUII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.2. Potrdilo o prevozu živaliPodpisani uradni veterinar potrjujem, da je bilo ravnanje z živalmi, opisanimi v delu I, pred natovarjanjem in med njim v skladu z ustreznimi določbami Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005, zlasti glede napajanja in hranjenja, ter da so sposobne za načrtovani prevoz.Opombe:To spričevalo se uporablja za tranzit domačega goveda (vključno z vrstami bivolov (Bubalus) in bizonov (Bison) ter njihovimi križanci) za vzrejo in/ali proizvodnjo iz regije Kaliningrad prek Evropske unije v druge dele Rusije.Del I:Rubrika I.8: navesti oznako ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge I k Uredbi Komisije (EU) št. 206/2010.Rubrika I.13: če obstaja zbirni center, mora izpolnjevati pogoje za dovoljenje, kot je navedeno v delu 5 Priloge I k Uredbi Komisije (EU) št. 206/2010.Rubrika I.15: navesti registrsko številko cestnega prevoznega sredstva. V nujnem primeru mora pošiljatelj nemudoma obvestiti mejno kontrolno točko vstopa v Unijo.Rubrika I.23: za kontejnerje ali škatle je treba navesti številko kontejnerja ter številko zalivke (če se uporablja).Rubrika I.28: sistem identifikacije: živali morajo imeti:individualno številko, ki omogoča sledenje do gospodarstva izvora. Navesti identifikacijski sistem (kot npr. značka, tetoviranje, vžgano znamenje, čip, mikročipni transponder),ušesno znamko, ki vključuje tudi oznako ISO države izvoznice. Individualna številka mora omogočati sledenje do gospodarstva izvora.Rubrika I.28: vrsta: izbrati med ‚Bos‘, ‚Bison‘ ali ‚Bubalus‘, kakor je primerno.Rubrika I.28: starost: datum rojstva (dd/mm/ll).Rubrika I.28: spol (M = moški, F = ženski, C = kastriran).Rubrika I.28: pasma: izbrati čistopasemski ali križanec.Del II:(1) Neustrezno črtati.(2) Oznaka ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge I k Uredbi Komisije (EU) št. 206/2010.(3) Datum natovarjanja. Tranzit teh živali ni dovoljen, če so bile živali natovorjene pred datumom odobritve tranzita v Rusijo prek Evropske unije iz te tretje države, njenega ozemlja ali dela iz rubrike I.7, ali v času, ko je Unija sprejela omejevalne ukrepe za tranzit teh živali iz te tretje države, njenega ozemlja ali dela prek Evropske unije.(4) Program nadzora, kot je določen v Prilogi I k Uredbi Komisije (ES) št. 1266/2007.(5) Črtati besedilo v oglatih oklepajih, če se črta druga možnost za točko II.1.2.Uradni veterinar/uradni inšpektorIme (s tiskanimi črkami):Izobrazba in naziv:Datum:Podpis:Žig:

▼M6

Vzorec OVI-XDel I: Podrobnosti odpremljene pošiljkeDRŽAVAVeterinarsko spričevalo Evropski unijiI.1. PošiljateljImeNaslovTel. št.I.2. Referenčna številka spričevalaI.2.a.I.3. Osrednji pristojni organI.4. Lokalni pristojni organI.5. PrejemnikImeNaslovPoštna številkaTel. št.I.6.I.7. Država izvoraOznaka ISOI.8. Regija izvoraOznakaI.9. Namembna državaOznaka ISOI.10. Namembna regijaOznakaI.11. Kraj izvoraImeŠtevilka odobritveNaslovI.12.I.13. Kraj natovarjanjaNaslovŠtevilka odobritveI.14. Datum pošiljanjaI.15. Prevozno sredstvoLetaloLadjaŽelezniški vagonCestno prevozno sredstvoDrugoIdentifikacijadokumentarne referenceI.16. Mejna kontrolna točka vstopa v EUI.17.I.18. Opis blagaI.19. Oznaka blaga (oznaka HS)I.20. KoličinaI.21.I.22. Število pakiranjI.23. Številka zalivke/kontejnerjaI.24.I.25. Blago s spričevalom za:vzrejopitanjeI.26.I.27. Za uvoz ali vstop v EUI.28. Identifikacija blagaVrsta(znanstveno ime)PasmaIdentifikacijski sistemIdentifikacijska številkaStarostSpol

Del II: CertificiranjeDRŽAVAVzorec OVI-XII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.1. Javno zdravstveno potrdiloPodpisani uradni veterinar potrjujem, da v tem spričevalu opisane živali:II.1.1. izvirajo z gospodarstev, ki niso pod uradno prepovedjo iz zdravstvenih razlogov, v zadnjih 42 dneh v primeru bruceloze, v zadnjih 30 dneh v primeru vraničnega prisada in v zadnjih šestih mesecih v primeru stekline, ter niso bile v stiku z živalmi z gospodarstev, ki ne izpolnjujejo teh pogojev;II.1.2. niso prejele:stilbenov ali tireostatskih snovi,estrogenih, androgenih, gestagenih snovi ali beta-agonistov za druge namene, razen v terapevtske ali zootehnične namene (kakor je opredeljeno v Direktivi 96/22/ES);II.2. Potrdilo o zdravstvenem stanju živaliPodpisani uradni veterinar potrjujem, da zgoraj opisane živali izpolnjujejo naslednje zahteve:II.2.1. prihajajo z ozemlja z oznako: …(1), ki so bila na dan izdaje tega spričevala:(2) bodisi [(a) zadnjih 24 mesecev prosto slinavke in parkljevke,](2) bodisi [(a) se šteje, da je prosto slinavke in parkljevke od … (dd/mm/llll), brez primerov/izbruhov bolezni po navedenem datumu, ter ima dovoljenje za izvoz teh živali na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. …/… z dne … (dd/mm/llll),](b) zadnjih 12 mesecev prosto goveje kuge, mrzlice doline Rift, kuge drobnice, osepnic ovc in koz, nalezljive plevropnevmonije koz, epizootske hemoragične bolezni in 6 mesecev vezikularnega stomatitisa,(c) na katerem se v zadnjih 12 mesecih ni izvajalo cepljenje proti boleznim iz točk (a) in (b) ter ni dovoljen uvoz domačih parkljarjev, cepljenih proti tem boleznim;(2) bodisi [(d) zadnjih 24 mesecev prosto bolezni modrikastega jezika,](2) (9) bodisi [(d) zadnjih 24 mesecev prosto bolezni modrikastega jezika, živali pa so negativno reagirale na serološki test za odkritje protiteles za bolezen modrikastega jezika in epizootsko hemoragično bolezen, ob dvakratnem odvzemu krvi na začetku izolacijskega/karantenskega obdobja in vsaj 28 dni pozneje na dan … (dd/mm/llll) in na dan … (dd/mm/llll), pri čemer se drugi vzorec krvi odvzame v 10 dneh pred izvozom;](2) bodisi [(d) zadnjih 24 mesecev ni bilo prosto bolezni modrikastega jezika in so bile živali vsaj 60 dni pred datumom odpreme v Unijo cepljene z inaktiviranim cepivom proti vsem serotipom bolezni modrikastega jezika … (vstaviti serotipe), ki so prisotni v izvorni populaciji, kot je pokazal program nadzora (11), na območju s polmerom 150 km okrog gospodarstev izvora iz rubrike I.11., živali pa so še vedno v obdobju imunosti, ki ga zagotavljajo specifikacije cepiva;]II.2.2. so bivale na ozemlju, opisanem v točki II.2.1, od rojstva ali vsaj zadnjih šest mesecev pred odpremo v Unijo in niso bile v stiku z uvoženimi parkljarji v zadnjih 30 dneh;II.2.3. so od rojstva ali vsaj 40 dni pred odpremo bivale na gospodarstvih, opisanih v rubriki I.11.:(a) na katerih – in v njihovi okolici s polmerom 150 km – ni bilo nobenega primera/izbruha epizootske hemoragične bolezni v zadnjih 60 dneh in(b) na katerih – in v njihovi okolici s polmerom 10 km – ni bilo nobenega primera/izbruha slinavke in parkljevke, goveje kuge, mrzlice doline Rift, bolezni modrikastega jezika, kuge drobnice, osepnic ovc in koz, nalezljive pljučne kuge govedi ter vezikularnega stomatitisa v zadnjih 40 dneh;

DRŽAVAVzorec OVI-XII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.2.4. živali, kolikor mi je znano in v skladu s pisno izjavo lastnika:(a) ne prihajajo z gospodarstev in niso bile v stiku z živalmi z gospodarstva, na katerem so bile odkrite naslednje bolezni:(i) kužna agalakcija ovc ali koz (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides var. mycoides velike kolonije), v obdobju zadnjih šestih mesecev,(ii) paratuberkuloza ali kazeozni limfadenitis v zadnjih 12 mesecih;(iii) v zadnjih treh letih pulmonalna adenomatoza ovc in(iv) Maedi/Visna ali virusni artritis/encefalitis koz:(2) bodisi [v zadnjih treh letih,](2) bodisi [v zadnjih 12 mesecih, vse okužene živali pa so bile zaklane in na preostalih živalih sta bila nato opravljena dva testa v razmiku najmanj šestih mesecev, z negativnim rezultatom,](b) so vključene v uradni sistem obveščanja o teh boleznih ter(c) niso imele kliničnih ali drugih znakov tuberkuloze in bruceloze v obdobju treh let pred izvozom;II.2.5. navedene živali niso namenjene za usmrtitev po nacionalnem programu za izkoreninjenje bolezni in niso bile cepljene proti boleznim iz točke II.2.1.(a) in (b);II.2.6. izvirajo:(2) (3) bodisi [z ozemlja iz rubrike I.8, ki je priznano kot uradno prosto bruceloze;](2) bodisi [z gospodarstev iz rubrike I.11, na katerih v zvezi z brucelozo (Brucella melitensis):(a) nobena od dovzetnih živali ni imela kliničnih ali drugih znakov te bolezni v zadnjih 2 mesecih,(b) se vsako leto na serološki test pošlje reprezentativno število domačih ovc in koz, ki dosežejo starost nad šest mesecev (4),(2) (5) bodisi [(c) nobena domača ovca ali koza ni bila cepljena proti tej bolezni, razen tiste, ki so bile cepljene s cepivom Rev. 1, pred več kot dvema letoma;(d) zadnja dva testa (6) med katerima je preteklo vsaj šest mesecev, opravljena na dan … (dd/mm/llll) in na dan … (dd/mm/llll) pri vseh domačih ovcah in kozah, ki so dosegle starost nad šest mesecev, sta dala negativne rezultate,](2) bodisi [(c) domače ovce in koze, stare manj kot 7 mesecev, so cepljene proti tej bolezni s cepivom Rev. 1;(d) zadnja dva testa (6), med katerima je preteklo vsaj šest mesecev, opravljena:na dan … (dd/mm/llll) in na dan … (dd/mm/llll) pri vseh necepljenih domačih ovcah in kozah, ki so stare več kot šest mesecev, inna dan … (dd/mm/llll) in na dan … (dd/mm/llll) pri vseh cepljenih domačih ovcah in kozah, ki so stare več kot 18 mesecev,z negativnimi rezultati ter](e) gre samo za domače ovce in koze, ki izpolnjujejo vsaj zgornje pogoje in zahteve;]

DRŽAVAVzorec OVI-XII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.(2) [II.2.7. nekastrirani ovni so bili v preteklih 60 dneh neprestano na gospodarstvu, na katerem ni bil odkrit noben primer nalezljivega epididimitisa (Brucella ovis) v preteklih 12 mesecih, pri čemer so bili v preteklih 30 dneh pri teh ovnih opravljeni testi z reakcijo vezanega komplementa, za odkritje nalezljivega epididimitisa, z rezultatom manj kot 50 IU/ml;]II.2.8. v zvezi s praskavcem:(2) (7) [II.2.8.1. če so namenjene v državo članico, ki ima na celotnem svojem ozemlju ali njegovem delu ugodnosti na podlagi določb iz točke (b) ali (c) poglavja A(I) Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 999/2001, živali izpolnjujejo jamstva iz programov, navedenih v zadevnih točkah, in jamstva, ki jih v zvezi s praskavcem zahtevajo namembne države članice EU, in](1) bodisi [II.2.8.2. so živali, namenjene za proizvodnjo, rojene in neprekinjeno rejene na gospodarstvih, na katerih nikoli ni bila odkrita bolezen praskavca;](2) (8) bodisi [II.2.8.2. so nepretrgoma od rojstva ali zadnja tri leta na gospodarstvu ali gospodarstvih, ki so izpolnjevala naslednje zahteve najmanj tri leta:na njih se izvajajo redni uradni veterinarski pregledi,živali so identificirane v skladu z zakonodajo Unije,potrjen ni bil noben primer praskavca;vse živali na teh gospodarstvih, stare nad 18 mesecev, ki so poginile ali bile ubite (razen živali, ubitih v okviru programa za izkoreninjene bolezni ali zaklanih za prehrano ljudi), so bile pregledane za bolezen praskavca v skladu z laboratorijskimi metodami iz točke 3.2(b) poglavja C Priloge X k Uredbi (ES) št. 999/2001;domače ovce in koze, razen domačih ovc prionskega proteina genotipa ARR/ARR, so bile sprejete na gospodarstvo, le če prihajajo z gospodarstva, ki izpolnjuje zgornje zahteve;](2) bodisi [II.2.8.2. so domače ovce prionskega proteina genotipa ARR/ARR, kakor je določeno v Prilogi I k Odločbi 2002/1003/ES;]II.2.9. so/so bile (1) odpremljene z gospodarstev izvora, ne da bi bile vmes dane na trg,(2) bodisi [neposredno v Unijo;](2) bodisi [v uradno priznan zbirni center iz rubrike I.13, ki je na ozemlju, opisanem v točki II.2.1.,]in do odpreme v Unijo:(a) niso bile v stiku z drugimi parkljarji, ki ne izpolnjujejo zdravstvenih zahtev, kakor so opisane v tem spričevalu, in(b) niso bile v nobenem kraju ali v njegovi okolici na območju s polmerom 10 km od kraja, v katerem je bil v zadnjih 30 dneh ugotovljen primer/izbruh katere koli bolezni iz točke II.2.1.;II.2.10. prevozna sredstva ali kontejnerji, v katere so bile natovorjene, so bili pred natovarjanjem očiščeni in razkuženi z uradno odobrenim razkužilom;II.2.11. jih je pregledal uradni veterinar 24 ur pred natovarjanjem in niso kazale nobenih kliničnih znakov bolezni;II.2.12. so bile natovorjene za odpremo v Unijo dne … (dd/mm/llll) (10) na prevozno sredstvo, opisano v rubriki I.15 zgoraj, očiščeno in razkuženo pred natovarjanjem z uradno odobrenim razkužilom, ter zgrajeno tako, da onemogoča iztekanje ali izpadanje fekalij, urina, nastilja ali krme iz vozila ali kontejnerja med prevozom.

►(2) M11  

►(2) M11  

DRŽAVAVzorec OVI-XII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.3. Potrdilo o prevozu živaliPodpisani uradni veterinar potrjujem, da je bilo ravnanje z zgoraj opisanimi živalmi pred natovarjanjem in med njim v skladu z ustreznimi določbami Uredbe (ES) št. 1/2005, zlasti glede napajanja in hranjenja, ter da so sposobne za načrtovani prevoz.OpombeTo spričevalo se uporablja za žive domače ovce (Ovis aries) in domače koze (Capra hircus), namenjene za vzrejo ali proizvodnjo.Po uvozu je treba živali takoj prepeljati na namembno gospodarstvo, na katerem morajo bivati vsaj 30 dni pred nadaljnjimi premiki z omenjenega gospodarstva, razen v primeru odpreme v klavnico.Del I:Rubrika I.8: navesti oznako ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.Rubrika I.13: če obstaja zbirni center, mora izpolnjevati pogoje za dovoljenje, kot je navedeno v delu 5 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.Rubrika I.15: navesti je treba registrsko številko (železniških vagonov ali kontejnerjev in tovornjakov), številko leta (letala) ali ime (ladje). Pri raztovarjanju in ponovnem natovarjanju mora pošiljatelj obvestiti mejno kontrolno točko vstopa v Unijo.Rubrika I.19: Uporabiti ustrezno oznako HS: 01.04.10 ali 01.04.20.Rubrika I.23: za kontejnerje ali škatle navesti številko kontejnerja in številko zalivke (če je primerno).Rubrika I.28: Identifikacijski sistem: živali morajo imeti:individualno številko, ki omogoča sledenje do gospodarstva izvora. Navesti identifikacijski sistem (kot npr. značka, tetoviranje, vžgano znamenje, čip, mikročipni transponder) ter anatomsko mesto na živali;ušesno znamko, ki vključuje tudi oznako ISO izvozne države. Individualna številka mora omogočati sledenje do gospodarstva izvora.Vrsta: ‚ustrezno izberite‘ ali ‚Capra hircus‘.Starost: (v mesecih).Spol (M = moški, F = ženski, C = kastriran).Del II:(1) Oznaka ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.(2) Neustrezno črtati.(3) Samo za ozemlje pri vnosu ‚V‘ v stolpcu 6 dela 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.(4) Reprezentativno število živali, pri katerih se opravijo testi za brucelozo, na vsakem gospodarstvu je sestavljeno iz:vseh nekastriranih samcev, ki niso bili cepljeni proti brucelozi in so stari več kot šest mesecev,vseh nekastriranih samcev, ki so bili cepljeni proti brucelozi in so stari več kot 18 mesecev,vseh živali, pripeljanih na gospodarstvo po prejšnjih testih, in25 % samic, ki so spolno zrele med najmanj 50 samicami.(5) Izpolni se, kadar je namembni kraj država članica ali del države članice iz ene od prilog k Odločbi 93/52/EGS.

DRŽAVAVzorec OVI-XII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.(6) V skladu z delom 6 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.Kadar je več krajev izvora, se jasno navede datum zadnjega testa na posameznem gospodarstvu.(7) Jamstva v zvezi s programom za obvladovanje praskavca, če jih zahteva namembna država članica EU, ob uporabi člena 15 in poglavja E Priloge IX k Uredbi (ES) št. 999/2001.(8) Pri živalih, izključno namenjenih za razplod.(9) Navesti posebna jamstva, če so zahtevana v stolpcu 5 ‚PJ‘ dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 206/2010, z vnosom ‚A‘. Testi za bolezen modrikastega jezika in za epizootsko hemoragično bolezen v skladu z delom 6 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.(10) Datum natovarjanja. Uvoz teh živali ni dovoljen, če so bile živali natovorjene pred datumom odobritve izvoza v Unijo iz tretje države, njenega ozemlja ali dela, navedenega v rubrikah I.7 in I.8, ali v času, ko je Unija sprejela omejevalne ukrepe za uvoz teh živali iz te tretje države, njenega ozemlja ali dela.(11) Program nadzora, kot je določen v Prilogi I to Uredbi Komisije (ES) št. 1266/2007 (UL L 283, 27.10.2007, str. 37.).Uradni veterinarIme (s tiskanimi črkami):Izobrazba in naziv:Datum:Podpis:Žig:

Vzorec OVI-YDel I: Podrobnosti odpremljene pošiljkeDRŽAVAVeterinarsko spričevalo Evropski unijiI.1. PošiljateljImeNaslovTel. št.I.2. Referenčna številka spričevalaI.2.a.I.3. Osrednji pristojni organI.4. Lokalni pristojni organI.5. PrejemnikImeNaslovPoštna številkaTel. št.I.6.I.7. Država izvoraOznaka ISOI.8. Regija izvoraOznakaI.9. Namembna državaOznaka ISOI.10. Namembna regijaOznakaI.11. Kraj izvoraImeŠtevilka odobritveNaslovI.12.I.13. Kraj natovarjanjaNaslovŠtevilka odobritveI.14. Datum pošiljanjaI.15. Prevozno sredstvoLetaloLadjaŽelezniški vagonCestno prevozno sredstvoDrugoIdentifikacijadokumentarne referenceI.16. Mejna kontrolna točka vstopa v EUI.17.I.18. Opis blagaI.19. Oznaka blaga (oznaka HS)I.20. KoličinaI.21.I.22. Število pakiranjI.23. Številka zalivke/kontejnerjaI.24.I.25. Blago s spričevalom za:ZakolI.26.I.27. Za uvoz ali vstop v EUI.28. Identifikacija blagaVrsta(znanstveno ime)PasmaIdentifikacijski sistemIdentifikacijska številkaStarostSpol

Del II: CertificiranjeDRŽAVAVzorec OVI-YII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.1. Javno zdravstveno potrdiloPodpisani uradni veterinar potrjujem, da v tem spričevalu opisane živali:II.1.1. izvirajo z gospodarstev, ki niso pod uradno prepovedjo iz zdravstvenih razlogov, v zadnjih 42 dneh v primeru bruceloze, v zadnjih 30 dneh v primeru vraničnega prisada in v zadnjih šestih mesecih v primeru stekline, ter niso bile v stiku z živalmi z gospodarstev, ki ne izpolnjujejo teh pogojev;II.1.2. niso prejele:stilbenov ali tireostatskih snovi,estrogenih, androgenih, gestagenih snovi ali beta-agonistov za druge namene, razen v terapevtske ali zootehnične namene (kakor je opredeljeno v Direktivi 96/22/ES);II.2. Potrdilo o zdravstvenem stanju živaliPodpisani uradni veterinar potrjujem, da zgoraj opisane živali izpolnjujejo naslednje zahteve:II.2.1. prihajajo z ozemlja z oznako: … (1), ki so bila na dan izdaje tega spričevala:(2) bodisi [(a) zadnjih 24 mesecev prosto slinavke in parkljevke,](2) bodisi [(a) se šteje, da je prosto slinavke in parkljevke od … (dd/mm/llll), brez primerov/izbruhov bolezni po navedenem datumu, ter ima dovoljenje za izvoz teh živali na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. …/…, z dne … (dd/mm/llll),](b) zadnjih 12 mesecev prosto goveje kuge, mrzlice doline Rift, kuge drobnice, osepnic ovc in koz, nalezljive plevropnevmonije koz, epizootske hemoragične bolezni in 6 mesecev vezikularnega stomatitisa,(c) na katerem se v zadnjih 12 mesecih ni izvajalo cepljenje proti boleznim iz točk (a) in (b) ter ni dovoljen uvoz domačih parkljarjev, cepljenih proti tem boleznim;(2) bodisi [(d) zadnjih 24 mesecev prosto bolezni modrikastega jezika,](2) bodisi [(d) zadnjih 24 mesecev ni bilo prosto bolezni modrikastega jezika in so bile živali vsaj 60 dni pred datumom odpreme v Unijo cepljene z inaktiviranim cepivom proti vsem serotipom bolezni modrikastega jezika … (vstaviti serotipe) ki so prisotni v izvorni populaciji, kot je pokazal program nadzora (5), na območju s polmerom 150 km okrog gospodarstev izvora iz rubrike I.11., živali pa so še vedno v obdobju imunosti, ki ga zagotavljajo specifikacije cepiva;]II.2.2. so bivale na ozemlju, opisanem v točki II.2.1, od rojstva ali vsaj zadnje tri mesece pred odpremo v Unijo in niso bile v stiku z uvoženimi parkljarji v zadnjih 30 dneh;II.2.3. so od rojstva ali vsaj 40 dni pred odpremo bivale na gospodarstvih, opisanih v rubriki I.11.:(a) na katerih – in v njihovi okolici s polmerom 150 km – ni bilo nobenega primera/izbruha epizootske hemoragične bolezni v zadnjih 60 dneh in(b) na katerih – in v njihovi okolici s polmerom 10 km – ni bilo nobenega primera/izbruha slinavke in parkljevke, goveje kuge, mrzlice doline Rift, bolezni modrikastega jezika, kuge drobnice, osepnic ovc in koz, nalezljive pljučne kuge govedi ter vezikularnega stomatitisa v zadnjih 40 dneh;II.2.4. navedene živali niso namenjene za usmrtitev po nacionalnem programu za izkoreninjenje bolezni in niso bile cepljene proti boleznim iz točke II.2.1.(a) in (b);II.2.5. so/so bile (2) odpremljene z gospodarstev izvora, ne da bi bile vmes dane na trg,(2) bodisi [neposredno v Unijo,]

DRŽAVAVzorec OVI-YII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.(2) bodisi [v uradno priznani zbirni center iz rubrike I.13, ki je na ozemlju, opisanem v točki II.2.1;]in do odpreme v Unijo:(a) niso bile v stiku z drugimi parkljarji, ki ne izpolnjujejo zdravstvenih zahtev, kakor so opisane v tem spričevalu, in(b) niso bile v nobenem kraju ali v njegovi okolici na območju s polmerom 10 km od kraja, v katerem je bil v zadnjih 30 dneh ugotovljen primer/izbruh katere koli bolezni iz točke II.2.1.;II.2.6. v zvezi s praskavcem:(2) (3) [II.2.6.1. če so namenjene v državo članico, ki ima na celotnem svojem ozemlju ali njegovem delu ugodnosti na podlagi določb iz točke (b) ali (c) poglavja A(I) Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 999/2001, živali izpolnjujejo jamstva iz programov, navedenih v zadevnih točkah, kot je določeno v členu 2 Uredbe (ES) 546/2006, in](2) bodisi [II.2.6.2. so rojene in nepretrgoma rejene na gospodarstvih, na katerih nikoli ni bila odkrita bolezen praskavca;](2) bodisi [II.2.6.2. so domače ovce genotipa za prionski protein ARR/ARR, kakor je opredeljeno v Prilogi I k Odločbi 2002/1003/ES, ki izvirajo z gospodarstva, na katerem ni bil ugotovljen noben primer praskavca v zadnjih 6 mesecih;]II.2.7. prevozna sredstva ali kontejnerji, v katere so bile natovorjene, so bili pred natovarjanjem očiščeni in razkuženi z uradno odobrenim razkužilom;II.2.8. jih je pregledal uradni veterinar 24 ur pred natovarjanjem in niso kazale nobenih kliničnih znakov bolezni;II.2.9. so bile natovorjene za odpremo v Unijo dne … (dd/mm/llll) (4) na prevozno sredstvo, opisano v rubriki I.15 zgoraj, očiščeno in razkuženo pred natovarjanjem z uradno odobrenim razkužilom, ter zgrajeno tako, da onemogoča iztekanje ali izpadanje fekalij, urina, nastilja ali krme iz vozila ali kontejnerja med prevozom.II.3. Potrdilo o prevozu živaliPodpisani uradni veterinar potrjujem, da je bilo ravnanje z zgoraj opisanimi živalmi pred natovarjanjem in med njim v skladu z ustreznimi določbami Uredbe (ES) št. 1/2005, zlasti glede napajanja in hranjenja, ter da so sposobne za načrtovani prevoz.OpombeTo spričevalo se uporablja za žive domače ovce (Ovis aries) in domače koze (Capra hircus) namenjene za takojšnji zakol po uvozu.Po uvozu je treba živali takoj prepeljati v namembno klavnico za zakol v petih delovnih dneh.Del I:Rubrika I.8: navesti oznako ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.Rubrika I.13: če obstaja zbirni center, mora izpolnjevati pogoje za dovoljenje, kot je navedeno v delu 5 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.Rubrika I.15: navesti je treba registrsko številko (železniških vagonov ali kontejnerjev in tovornjakov), številko leta (letala) ali ime (ladje). Pri raztovarjanju in ponovnem natovarjanju mora pošiljatelj obvestiti mejno kontrolno točko vstopa v Unijo.Rubrika I.19: Uporabiti ustrezno oznako HS: 01.04.10 ali 01.04.20.Rubrika I.23: za kontejnerje ali škatle navesti številko kontejnerja in številko zalivke (če je primerno).

DRŽAVAVzorec OVI-YII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.Rubrika I.28: Identifikacijski sistem: živali morajo imeti:individualno številko, ki omogoča sledenje do gospodarstva izvora. Navesti identifikacijski sistem (kot npr. značka, tetoviranje, vžgano znamenje, čip, mikročipni transponder) ter anatomsko mesto na živali;ušesno znamko, ki vključuje tudi oznako ISO izvozne države. Individualna številka mora omogočati sledenje do gospodarstva izvora.Vrsta: Vrsta: ‚Ovis aries‘ ali ‚Capra hircus‘Starost: v mesecih.Spol (M = moški, F = ženski, C = kastriran).Del II:(1) Oznaka ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.(2) Neustrezno črtati.(3) Jamstva v zvezi s programom za obvladovanje praskavca, če jih zahteva namembna država članica EU, ob uporabi člena 15 in poglavja E Priloge IX k Uredbi (ES) št. 999/2001.(4) Datum natovarjanja. Uvoz teh živali ni dovoljen, če so bile živali natovorjene pred datumom odobritve izvoza v Unijo iz tretje države, njenega ozemlja ali dela, navedenega v rubrikah I.7 in I.8, ali v času, ko je Unija sprejela omejevalne ukrepe za uvoz teh živali iz te tretje države, njenega ozemlja ali dela.(5) Program nadzora, kot je določen v Prilogi I to Uredbi Komisije (ES) št. 1266/2007 (UL L 283, 27.10.2007, str. 37.).Uradni veterinarIme (s tiskanimi črkami):Izobrazba in naziv:Datum:Podpis:Žig:

▼M12

Vzorec POR-X

Del I: Podrobnosti odpremljene pošiljkeDRŽAVAVeterinarsko spričevalo Evropski unijiI.1. PošiljateljImeNaslovTelefonI.2. Referenčna številka spričevalaI.2.a.I.3. Osrednji pristojni organI.4. Lokalni pristojni organI.5. PrejemnikImeNaslovPoštna številkaTelefonI.6.I.7. Država izvoraOznaka ISOI.8. Regija izvoraOznakaI.9. Namembna državaOznaka ISOI.10. Namembna regijaOznakaI.11. Kraj izvoraImeŠtevilka odobritveNaslovI.12.I.13. Kraj natovarjanjaNaslovŠtevilka odobritveI.14. Datum pošiljanjaI.15. Prevozno sredstvoLetaloLadjaŽelezniški vagonCestno prevozno sredstvoDrugoIdentifikacijaDokumentarne referenceI.16. Mejna kontrolna točka vstopa v EUI.17.I.18. Opis blagaI.19. Oznaka blaga (oznaka HS)01.03I.20. KoličinaI.21.I.22. Število pakiranjI.23. Identifikacija kontejnerja/številka zalivkeI.24.I.25. Blago s spričevalom za:vzrejoI.26.I.27. Za uvoz ali vstop v EUI.28. Identifikacija blagaVrsta(znanstveno ime)Sistem identifikacijeIdentifikacijska številkaStarostSpol

Del II: CertificiranjeDRŽAVAVzorec POR-XII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.1. Javnozdravstveno potrdiloPodpisani uradni veterinar potrjujem, da v tem spričevalu opisane živali:II.1.1. izvirajo z gospodarstev, ki niso pod uradno prepovedjo iz zdravstvenih razlogov v zadnjih 42 dneh v primeru bruceloze, v zadnjih 30 dneh v primeru vraničnega prisada in v zadnjih šestih mesecih v primeru stekline, ter niso bile v stiku z živalmi z gospodarstev, ki ne izpolnjujejo teh pogojev;II.1.2. niso prejele:stilbenov ali tireostatskih snovi,estrogenih, androgenih, gestagenih snovi ali beta-agonistov za druge namene, razen v terapevtske ali zootehnične namene (kakor je opredeljeno v Direktivi 96/22/ES).II.2. Potrdilo o zdravstvenem stanju živaliPodpisani uradni veterinar potrjujem, da zgoraj opisane živali izpolnjujejo naslednje zahteve:II.2.1. prihajajo z ozemlja z oznako: … (1) ki je na dan izdaje tega spričevala:(2) bodisi [(a) zadnjih 24 mesecev prosto slinavke in parkljevke, 12 mesecev goveje kuge, afriške prašičje kuge, klasične prašičje kuge, vezikularne bolezni prašičev in vezikularnega eksantema in](2) ali [(a) (i) [24 mesecev] prosto [slinavke in parkljevke] (2), 12 mesecev goveje kuge, afriške prašičje kuge, vezikularnega eksantema, [klasične prašičje kuge] (2)in [vezikularne bolezni prašičev] (2), in(ii) se šteje, da je prosto [slinavke in parkljevke] (2),[klasične prašičje kuge] (2)in [vezikularne bolezni prašičev] (2), od … (dd/mm/llll), brez primerov/izbruhov po navedenem datumu, ter ima dovoljenje za izvoz teh živali na podlagi Uredbe Komisije EU št. …/… z dne … (dd/mm/llll) in](2) bodisi [(b) 6 mesecev prosto vezikularnega stomatitisa in](2) (9) ali [(b) so živali 21 dni ali, če so mlajše od 21 dni, od rojstva pred vstopom v predizvozno karanteno bivale na gospodarstvu, na katerem ni bil uradno prijavljen noben primer vezikularnega stomatitisa v tem obdobju in v obdobju vsaj 30-dnevne predizvozne karantene pred odpremo, in sicer v karantenski postaji, zaščiteni pred vektorskimi insekti, kjer je bil na vzorcih teh živali, odvzetih vsaj 21 dni po začetku karantene, izveden test nevtralizacije virusa za ugotavljanje vezikularnega stomatitisa z negativnim rezultatom pri razredčitvi seruma 1 : 32 v skladu z delom 6 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010; in](c) na katerem se v zadnjih 12 mesecih ni izvajalo cepljenje proti navedenim boleznim in ni dovoljen uvoz domačih parkljarjev, cepljenih proti navedenim boleznim;II.2.2. so bivale na ozemlju, opisanem v točki II.2.1, od rojstva ali vsaj zadnjih šest mesecev pred odpremo v Unijo in v zadnjih 30 dneh niso bile v stiku z uvoženimi parkljarji;II.2.3. so bivale na gospodarstvih, opisanih v rubriki I.11, od rojstva ali vsaj 40 dni pred odpremo in v tem obdobju na gospodarstvih in na območju s polmerom 10 km v okolici gospodarstev izvora ni bilo nobenega primera/izbruha bolezni, navedenih v točki II.2.1;II.2.4. A navedene živali niso namenjene za usmrtitev po nacionalnem programu za izkoreninjenje bolezni in niso bile cepljene proti boleznim iz točke II.2.1;(2) (3) [II.2.4. B so bile v zadnjih 30 dneh pregledane s testom za ugotavljanje protiteles proti vezikularni bolezni prašičev in s testom za ugotavljanje protiteles proti klasični prašičji kugi, v obeh primerih z negativnimi rezultati;](2) (4) [II.2.4. C so bile v zadnjih 30 dneh pregledane s testom s puferiranim antigenom za dokazovanje bruceloze pri prašičih z negativnimi rezultati;]II.2.5. prihajajo iz čred, za katere ne veljajo omejitve po nacionalnem programu za izkoreninjenje bruceloze;II.2.6. so/so bile (2) odpremljene z gospodarstev izvora, ne da bi bile vmes dane na trg:(2) bodisi [neposredno v Unijo;](2) ali [v uradno priznani zbirni center iz rubrike I.13, ki je na ozemlju, opisanem v točki II.2.1,]

DRŽAVAVzorec POR-XII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.in do odpreme v Unijo:(a) niso bile v stiku z drugimi parkljarji, ki ne izpolnjujejo zdravstvenih zahtev, kakor so opisane v tem spričevalu, in(b) niso bile v nobenem kraju ali v njegovi okolici na območju s polmerom 10 km od kraja, v katerem je bil v zadnjih 40 dneh ugotovljen primer/izbruh katere koli bolezni iz točke II.2.1, in(c) če država ni bila prosta 6 mesecev vezikularnega stomatitisa, so bile v kraj natovarjanja pripeljane zaščitene pred vektorskimi insekti;II.2.7. prevozna sredstva ali kontejnerji, v katere so bile natovorjene, so bili pred natovarjanjem očiščeni in razkuženi z uradno odobrenim razkužilom;II.2.8. jih je 24 ur pred natovarjanjem pregledal uradni veterinar in niso kazale nobenih kliničnih znakov bolezni;II.2.9. so bile natovorjene za odpremo v Unijo dne … (dd/mm/llll)( (5) na prevozno sredstvo, opisano v rubriki I.15, pred natovarjanjem očiščeno in razkuženo z uradno odobrenim razkužilom, in konstruirano tako, da onemogoča iztekanje ali izpadanje fekalij, urina, nastilja ali krme iz vozila ali kontejnerja med prevozom.II.3. Potrdilo o prevozu živaliPodpisani uradni veterinar potrjujem, da je bilo ravnanje z zgoraj opisanimi živalmi pred natovarjanjem in med njim v skladu z ustreznimi določbami Uredbe (ES) št. 1/2005, zlasti glede napajanja in hranjenja, ter da so sposobne za načrtovani prevoz.(2) (6) [II.4. Posebne zahteveII.4.1. Bolezen Aujeszkega je treba obvezno prijaviti v državi iz rubrike I.7;II.4.2. v skladu z uradnimi podatki niso bili evidentirani nobeni klinični, patološki ali serološki dokazi o prisotnosti bolezni Aujeszkega v zadnjih 12 mesecih na gospodarstvih izvora iz rubrike I.11 ter na gospodarstvih v okolici do 5 km;II.4.3. živali iz rubrike I.28:(a) so pred odpremo za izvoz od rojstva bivale na gospodarstvih izvora, navedenih v rubriki I.11, ali so bivale na teh gospodarstvih zadnje 3 mesece ali od rojstva na drugih gospodarstvih z enakovrednim zdravstvenim statusom;(b) so bile izolirane v nastanitvenih prostorih, ki jih je odobril pristojni organ, v zadnjih 30 dneh neposredno pred odpremo za izvoz in niso bile v neposrednem ali posrednem stiku z drugimi živalmi iz družine prašičev (Suidae);(c) so bile pregledane s testom ELISA za ugotavljanje prisotnosti Ig (7) na serumih, odvzetih vsaj 21 dni po namestitvi v prostorih za izolacijo, z negativnimi rezultati, vse živali v prostoru za izolacijo pa so negativno reagirale na ta test, ter(d) niso bile cepljene proti bolezni Aujeszkega in niso bile v stiku s cepljenimi živalmi ter živali v čredi izvora niso bile cepljene v zadnjih 12 mesecih;](2) (8) [II.4.4. … (dodatni pogoji in/ali testi) …]Opombe:To spričevalo se uporablja za žive domače prašiče (Sus scrofa), namenjene za vzrejo ali proizvodnjo.Po uvozu je treba živali nemudoma prepeljati na namembno gospodarstvo, na katerem morajo bivati vsaj 30 dni pred nadaljnjimi premiki z omenjenega gospodarstva, razen v primeru neposredne odpreme v klavnico ali v primeru tranzita živali skozi Unijo iz ene tretje države v drugo tretjo državo.Del I:Rubrika I.8: Navesti oznako ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.Rubrika I.13: Če obstaja zbirni center, mora izpolnjevati pogoje za dovoljenje, kot je navedeno v delu 5 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.

DRŽAVAVzorec POR-XII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.Rubrika I.15: Navesti registrsko številko (železniških vagonov ali kontejnerjev in tovornjakov), številko leta (letala) ali ime (ladje). Pri raztovarjanju in ponovnem natovarjanju mora pošiljatelj obvestiti mejno kontrolno točko vstopa v Unijo.Rubrika I.23: Za kontejnerje ali škatle navesti številko kontejnerja in številko zalivke (če je primerno).Rubrika I.28: Sistem identifikacije: živali morajo imeti:individualno številko, ki omogoča sledenje do gospodarstva izvora. Navesti identifikacijski sistem (kot npr. značka, tetoviranje, vžgano znamenje, čip, mikročipni transponder),ušesno znamko, ki vključuje tudi oznako ISO države izvoznice. Individualna številka mora omogočati sledenje do gospodarstva izvora.Rubrika I.28: Starost: v mesecih.Rubrika I.28: Spol (M = moški, F = ženski, C = kastriran).Del II:(1) Oznaka ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.(2) Neustrezno črtati.(3) Navesti posebna jamstva, če so zahtevana v stolpcu 5 ,PJ‘ dela 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010, z vnosom ‚B‘.(4) Navesti posebna jamstva, če so zahtevana v stolpcu 5 ,PJ‘ dela 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010, z vnosom ‚C‘.(5) Datum natovarjanja. Uvoz teh živali ni dovoljen, če so bile živali natovorjene pred datumom odobritve izvoza v Unijo iz tretje države, njenega ozemlja ali dela, navedenega v rubrikah I.7 in I.8, ali v času, ko je Unija sprejela omejevalne ukrepe za uvoz teh živali iz te tretje države, njenega ozemlja ali dela.(6) Če to zahteva namembna država članica EU ali Švica v skladu z Odločbo 2008/185/ES in v skladu s Sporazumom med Skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (UL L 114, 30.4.2002, str. 132), razen za države z vnosom ‚IX‘ v stolpcu 6 ‚Posebni pogoji‘ dela 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.(7) Test se izvede v skladu s standardi iz Priloge III k Odločbi 2008/185/ES. Pri prašičih, starejših od 4 mesecev, se izvede test ELISA na celotnem virusu.(8) Dodatni pogoji, ki jih zahteva Finska v zvezi z virusnim vnetjem želodca in črevesja pri prašičih.(9) Navesti posebna jamstva, če so zahtevana v stolpcu 5 ,PJ‘ dela 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010, z vnosom ‚D‘.Uradni veterinarIme (z velikimi tiskanimi črkami):Izobrazba in naziv:Datum:Podpis:Žig:

▼C1

Vzorec POR-YDRŽAVAVeterinarsko spričevalo Evropski unijiDel I: Podrobnosti odpremljene pošiljkeI.1. PošiljateljImeNaslovTel.N°I.2. Referenčna številka spričevalaI.2.aI.3. Osrednji pristojni organI.4. Lokalni pristojni organI.5. PrejemnikImeNaslovPoštna kodaTel.N°I.6.I.7. DržavaizvoraISO kodaI.8. RegijaizvoraKodaI.9. Namembna državaISO kodaI.10. Namembna regijaKodaI.11. Kraj izvora/Območje nabiranjaImeNaslovImeNaslovImeNaslovŠtevilka odobritveŠtevilka odobritveŠtevilka odobritveI.12.I.13. Kraj natovarjanjaNaslovŠtevilka odobritveI.14. Datum pošiljanjačas pošiljanjaI.15. Prevozno sredstvoLetaloLadjaŽelezniški vagonCestno prevozno sredstvoDrugoIdentifikacija:Dokumentarne reference:I.16. Mejna kontrolna točka vstopa v EUI.17I.18. Opis blagaI.19. Koda blaga (CN koda)01.03I.20. Število/količinaI.21.I.22. Število pakiranjI.23. Identifikacija kontejnerja/Številka zalivkeI.24.I.25. Blago s spričevalom zaZakolI.26.I.27. Za uvoz ali dostop v EUI.28. Identifikacija blagaVrsta (Znanstveno ime)Sistem identifikacijeIdentifikacijska številkaStarostSpol

Del II: CertificiranjeDRŽAVAVzorec POR-YII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.1 Javnozdravstveno potrdiloPodpisani uradni veterinar potrjujem, da v tem spričevalu opisane živali:II.1.1 izvirajo z gospodarstev, ki niso pod uradno prepovedjo iz zdravstvenih razlogov v zadnjih 42 dneh v primeru bruceloze, v zadnjih 30 dneh v primeru vraničnega prisada in v zadnjih šestih mesecih v primeru stekline, ter niso bile v stiku z živalmi z gospodarstev, ki ne izpolnjujejo teh pogojev;II.1.2 niso prejele:— stilbenov ali tireostatskih snovi,— estrogenih, androgenih, gestagenih snovi ali beta-agonistov za druge namene, razen v terapevtske ali zootehnične namene (kakor je opredeljeno v Direktivi 96/22/ES);II.2 Potrdilo o zdravstvenem stanju živaliPodpisani uradni veterinar potrjujem, da zgoraj opisane živali izpolnjujejo naslednje zahteve:II.2.1 izvirajo z ozemlja z oznako: … (1), ki je na dan izdaje tega spričevala:(2) ali [(a) zadnjih 24 mesecev prosto slinavke in parkljevke, 12 mesecev goveje kuge, afriške prašičje kuge, klasične prašičje kuge, vezikularne bolezni prašičev in vezikularnega eksantema ter 6 mesecev vezikularnega stomatitisa ter](2) ali [(a) (i) [24 mesecev] prosto [slinavke in parkljevke] (2), 12 mesecev goveje kuge, afriške prašičje kuge, vezikularnega eksantema, [klasične prašičje kuge] (2) in [vezikularne bolezni prašičev] (2) ter 6 mesecev vezikularnega stomatitisa ter(ii) se šteje, da je prosto [slinavke in parkljevke] (2), [klasične prašičje kuge] (2) in [vezikularne bolezni prašičev] (2) od … (dd/mm/llll), brez primerov/izbruhov po navedenem datumu, ter ima dovoljenje za izvoz teh živali na podlagi Uredbo Komisije (EU) št. …/… z dne … (dd/mm/llll) in](b) na katerem se v zadnjih 12 mesecih ni izvajalo cepljenje proti navedenim boleznim in ni dovoljen uvoz domačih parkljarjev, cepljenih proti navedenim boleznim;II.2.2 so bivale na ozemlju, opisanem v točki II.2.1, od rojstva ali vsaj tri mesece pred odpremo v Unijo in niso bile v stiku z uvoženimi parkljarji v zadnjih 30 dneh;II.2.3 so bivale na gospodarstvih, opisanih v rubriki I.11, od rojstva ali vsaj 40 dni pred odpremo in v tem obdobju na gospodarstvih in na območju s polmerom 10 km v okolici gospodarstev izvora ni bilo nobenega primera/izbruha bolezni, navedenih v točki II.2.1;II.2.4 navedene živali niso namenjene za pokončanje po nacionalnem programu za izkoreninjenje bolezni in niso bile cepljene proti boleznim iz točke II.2.1;II.2.5 so/so bile (2) odpremljene z gospodarstev izvora, ne da bi bile vmes dane na trg:(2) ali [neposredno v Unijo,](2) ali [v uradno priznan zbirni center iz rubrike I.13, ki je na ozemlju, opisanem v točki II.2.1,]in do odpreme v Unijo:(a) niso bile v stiku z drugimi parkljarji, ki ne izpolnjujejo zdravstvenih zahtev, kakor so opisane v tem spričevalu, in(b) niso bile v nobenem kraju ali v njegovi okolici na območju s polmerom 10 km od kraja, v katerem je bil v zadnjih 40 dneh ugotovljen primer/izbruh katere koli bolezni iz točke II.2.1;

DRŽAVAVzorec POR-YII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.2.6 prevozna sredstva ali zabojniki, v katere so bile natovorjene, so bili pred natovarjanjem očiščeni in razkuženi z uradno odobrenim razkužilom;II.2.7 jih je pregledal uradni veterinar 24 ur pred natovarjanjem in niso kazale nobenih kliničnih znakov bolezni;II.2.8 so bile natovorjene za odpremo v Unijo dne … (dd/mm/llll) (3) na prevozno sredstvo, opisano v rubriki I.15, očiščeno in razkuženo pred natovarjanjem z uradno odobrenim razkužilom, in zgrajeno tako, da onemogoča iztekanje ali izpadanje fekalij, urina, nastilja ali krme iz vozila ali zabojnika med prevozom.II.3 Potrdilo o prevozu živaliPodpisani uradni veterinar potrjujem, da je bilo ravnanje z zgoraj opisanimi živalmi pred natovarjanjem in med njim v skladu z ustreznimi določbami Uredbe (ES) št. 1/2005, zlasti glede napajanja in hranjenja, ter da so sposobne za načrtovani prevoz.(2) (4) [II.4. Posebne zahteveII.4.1 Bolezen Aujeszkega je obvezno prijavljiva v državi iz rubrike I.7;II.4.2 v skladu z uradnimi podatki ni nobenih kliničnih, patoloških ali seroloških dokazov o prisotnosti bolezni Aujeszkega na gospodarstvih izvora iz rubrike I.11 v zadnjih 3 mesecih;II.4.3 živali iz rubrike I.28:(a) so bivale na gospodarstvih izvora iz rubrike I.11 od rojstva ali zadnjih 60 dni pred odpremo za izvoz in(b) niso bile cepljene proti bolezni Aujeszkega.]OpombeTo spričevalo se uporablja za žive domače prašiče (Sus scrofa), namenjene za takojšnji zakol po uvozu.Po uvozu je treba živali takoj prepeljati v namembno klavnico za zakol v petih delovnih dneh.Del I:— Rubrika 1.8: Navedite oznako ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.— Rubrika 1.13: Če obstaja zbirni center, mora izpolnjevati pogoje za dovoljenje, kot je navedeno v delu 5 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.— Rubrika 1.15: Navesti je treba registrsko številko (železniških vagonov ali zabojnikov in tovornjakov), številko leta (letala) ali ime (ladje). Pri raztovarjanju in ponovnem natovarjanju mora pošiljatelj obvestiti vhodno mejno kontrolno točko v Unijo.— Rubrika 1.23: Za zabojnike ali škatle navedite številko zabojnika ter številko zalivke (če je primerno).— Rubrika 1.28: Identifikacijski sistem: živali morajo imeti:— individualno številko, ki omogoča sledenje do gospodarstva izvora. Navedite identifikacijski sistem (npr. značka, tetoviranje, vžgano znamenje, čip, mikročipni transponder) ter anatomsko mesto na živali;— ušesno znamko, ki vključuje tudi oznako ISO izvozne države. Individualna številka mora omogočati sledenje do gospodarstva izvora.— Rubrika 1.28: Starost: v mesecih.— Rubrika 1.28: Spol (M = moški, F = ženski, C = kastriran).

DRŽAVAVzorec POR-YII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.Del II:(1) Oznaka ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.(2) Neustrezno črtati.(3) Datum natovarjanja. Uvoz teh živali ni dovoljen, če so bile živali natovorjene pred datumom odobritve izvoza v Unijo iz tretje države, njenega ozemlja ali dela iz rubrik I.7 in I.8 ali v času, ko je Unijo sprejela omejevalne ukrepe za uvoz teh živali iz te tretje države, njenega ozemlja ali dela .(4) Če tako zahteva namembna država članica EU v skladu z Odločbo 2008/185/ES.Uradni veterinarIme (z velikimi tiskanimi črkami): Izobrazba in naziv:Datum: Podpis:Žig:

▼M6

Vzorec RUMDel I: Podrobnosti odpremljene pošiljkeDRŽAVAVeterinarsko spričevalo Evropski unijiI.1. PošiljateljImeNaslovTel. št.I.2. Referenčna številka spričevalaI.2.a.I.3. Osrednji pristojni organI.4. Lokalni pristojni organI.5. PrejemnikImeNaslovPoštna številkaTel. št.I.6.I.7. Država izvoraOznaka ISOI.8. Regija izvoraOznakaI.9. Namembna državaOznaka ISOI.10. Namembna regijaOznakaI.11. Kraj izvoraImeŠtevilka odobritveNaslovI.12.I.13. Kraj natovarjanjaNaslovŠtevilka odobritveI.14. Datum pošiljanjaI.15. Prevozno sredstvoLetaloLadjaŽelezniški vagonCestno prevozno sredstvoDrugoIdentifikacijadokumentarne referenceI.16. Mejna kontrolna točka vstopa v EUI.17. Št. CITESI.18. Opis blagaI.19. Oznaka blaga (oznaka HS)I.20. KoličinaI.21.I.22. Število pakiranjI.23. Številka zalivke/kontejnerjaI.24.I.25. Blago s spričevalom za:vzrejopitanjezakolI.26.I.27. Za uvoz ali vstop v EUI.28. Identifikacija blagaVrsta(znanstveno ime)Identifikacijski sistemIdentifikacijska številkaStarostSpol

Del II: CertificiranjeDRŽAVAVzorec RUMII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.1. Javno zdravstveno potrdiloPodpisani uradni veterinar potrjujem, da v tem spričevalu opisane živali:II.1.1. izvirajo z gospodarstva, ki ni pod uradno prepovedjo iz zdravstvenih razlogov v zadnjih 42 dneh v primeru bruceloze in tuberkuloze, v zadnjih 30 dneh v primeru vraničnega prisada in v zadnjih šestih mesecih v primeru stekline, ter da niso bile v stiku z živalmi z gospodarstva, ki ne izpolnjuje teh pogojev;II.1.2. niso prejele:stilbenov ali tireostatskih snovi,estrogenih, androgenih, gestagenih snovi ali beta-agonistov za druge namene, razen v terapevtske ali zootehnične namene (kakor je opredeljeno v Direktivi 96/22/ES);II.2. Potrdilo o zdravstvenem stanju živaliPodpisani uradni veterinar potrjujem, da zgoraj opisane živali izpolnjujejo naslednje zahteve:II.2.1. prihajajo z ozemlja z oznako: … (1), ki je bilo na dan izdaje tega spričevala:(a) zadnjih 24 mesecev prosto slinavke in parkljevke in bolezni modrikastega jezika, 12 mesecev goveje kuge, mrzlice doline Rift, nalezljive pljučne kuge govedi, vozličastega dermatitisa, kuge drobnice, osepnic ovc in koz, nalezljive plevropnevmonije koz in epizootske hemoragične bolezni in 6 mesecev vezikularnega stomatitisa ter(b) in na katerem v zadnjih 12 mesecih ni bilo opravljeno cepljenje proti slinavki in parkljevki, goveji kugi, mrzlici doline Rift, nalezljivi pljučni kugi govedi, vozličastemu dermatitisu, kugi drobnice, osepnicam ovc in koz, nalezljivi plevropnevmoniji koz in epizootski hemoragični bolezni ter v zadnjih 24 mesecih ni bilo opravljeno cepljenje proti bolezni modrikastega jezika, uvoz parkljarjev, cepljenih proti tem boleznim, pa ni dovoljen;II.2.2. so bivale(2) bodisi [na ozemlju, opisanem v točki II.2.1, od rojstva ali vsaj šest mesecev pred odpremo v Unijo in niso bile v stiku s parkljarji, uvoženimi na navedeno ozemlje pred manj kot šestimi meseci;](2) bodisi [v državi odpreme najmanj 60 dni po prihodu, če gre za živali vrst s seznama iz dela 7 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010, ter so bile uvožene iz tretje države neposredno in pod pogoji, določenimi za vsako vrsto v delu 7 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010, manj kot šest mesecev pred vkrcanjem za odpremo v Unijo in so bile po izpustu v državi izvoza in pred izvozom v Unijo ločene od drugih živali, ki niso imele enakega zdravstvenega statusa (3);]II.2.3. so bivale od rojstva ali vsaj 40 dni pred odpremo na gospodarstvu/v obratu (2), opisanem v rubrikah I.11 in I.13:(a) na katerem – in v njegovi okolici s polmerom 150 km – v obdobju zadnjih 60 dni ni bilo nobenega primera/izbruha bolezni modrikastega jezika in epizootske hemoragične bolezni in(b) na katerih – in v njihovi okolici s polmerom 10 km – ni bilo nobenega primera/izbruha drugih bolezni iz točke II.2.1 v zadnjih 40 dneh;II.2.4. navedene živali niso namenjene za usmrtitev po nacionalnem programu za izkoreninjenje bolezni in niso bile cepljene proti boleznim iz točke II.2.1. ter:(2) (4) bodisi [prihajajo iz črede, ki je priznana kot uradno prosta tuberkuloze, in](2) (5) bodisi [je bil v zadnjih 30 dneh na njih opravljen intradermalni tuberkulinski test z negativnimi rezultati in]niso bile cepljene proti brucelozi ter:(2) (4) bodisi [prihajajo iz črede, ki je priznana kot uradno prosta bruceloze;](2) (5) bodisi [je bil v zadnjih 30 dneh na njih opravljen seroaglutinacijski test, ki je pokazal število brucel manj kot 30 IU aglutinacije na ml;](2) bodisi [so kastrirani samci katere koli starosti;]

DRŽAVAVzorec RUMII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.2.5. živali, kolikor mi je znano in v skladu s pisno izjavo lastnika:(a) ne prihajajo z gospodarstev/obratov (2) in niso bile v stiku z živalmi z gospodarstva/obrata, na katerem so bile klinično odkrite naslednje bolezni:(i) kužna agalakcija ovc ali koz (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides var. mycoides ‚velike kolonije‘) v zadnjih šestih mesecih,(ii) paratuberkuloza ali kazeozni limfadenitis v zadnjih 12 mesecih;(iii) pulmonalna adenomatoza ovc v zadnjih treh letih in(iv) Maedi/Visna ali virusni artritis/encefalitis koz(2) bodisi [v zadnjih treh letih,](2) bodisi [v zadnjih 12 mesecih, vse okužene živali pa so bile zaklane in na preostalih živalih sta bila nato opravljena dva testa v razmiku najmanj šestih mesecev, z negativnim rezultatom,](b) so vključene v uradni sistem obveščanja o teh boleznih ter(c) niso imele kliničnih ali drugih znakov tuberkuloze in bruceloze v obdobju treh let pred izvozom;(2) (6) [II.2.6. v zadnjih treh letih so živali negativno reagirale na serološki test za odkritje protiteles za bolezen modrikastega jezika in epizootsko hemoragično bolezen, ob dvakratnem odvzemu krvi na začetku izolacijskega/karantenskega obdobja in vsaj 28 dni pozneje na dan … (dd/mm/llll) in na dan … (dd/mm/llll), pri čemer se drugi vzorec krvi odvzame v 10 dneh po izvozu;]II.2.7. se odpremljajo z gospodarstva/obrata, opisanega v rubrikah I.11 in I.13, neposredno v Unijo in do odpreme v Unijo:(a) niso bile v stiku z drugimi parkljarji, ki ne izpolnjujejo zdravstvenih zahtev, kakor so opisane v tem spričevalu, in(b) niso bile v nobenem kraju ali v njegovi okolici na območju s polmerom 10 km od kraja, v katerem je bil v zadnjih 30 dneh ugotovljen primer/izbruh katere koli bolezni iz točke II.2.1.;II.2.8. prevozna sredstva ali kontejnerji, v katere so bile natovorjene, so bili pred natovarjanjem očiščeni in razkuženi z uradno odobrenim razkužilom;II.2.9. jih je pregledal uradni veterinar 24 ur pred natovarjanjem in niso kazale nobenih kliničnih znakov bolezni;II.2.10. so bile natovorjene za odpremo v Unijo dne … (dd/mm/llll) (7) na prevozno sredstvo, opisano v rubriki I.15 zgoraj, očiščeno in razkuženo pred natovarjanjem z uradno odobrenim razkužilom, ter zgrajeno tako, da onemogoča iztekanje ali izpadanje fekalij, urina, nastilja ali krme iz vozila ali kontejnerja med prevozom.II.3. Potrdilo o prevozu živaliPodpisani uradni veterinar potrjujem, da je bilo ravnanje z zgoraj opisanimi živalmi pred natovarjanjem in med njim v skladu z ustreznimi določbami Uredbe (ES) št. 1/2005, zlasti glede napajanja in hranjenja, ter da so sposobne za načrtovani prevoz.(2) (8) [II.4. Posebne zahteveII.4.1. V skladu z uradnimi podatki ni nobenih kliničnih ali patoloških dokazov o prisotnosti infekcioznega bovinega rinotraheitisa (IBR) na gospodarstvu/v obratu (2) izvora iz rubrik I.11 in I.13 v zadnjih 12 mesecih;II.4.2. živali iz rubrike I.28.:(a) so bile izolirane v nastanitvenih prostorih, ki jih je odobril pristojni organ, v zadnjih 30 dneh neposredno pred odpremo za izvoz, in(b) so bile pregledane s serološkim testom za dokaz IBR na serumih, odvzetih vsaj 21 dni po nastanitvi v prostoru za izolacijo, z negativnimi rezultati, vse živali v prostoru za izolacijo pa so negativno reagirale na ta test, in

DRŽAVAVzorec RUMII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.(c) niso bile cepljene proti IBR;(2) [II.4.3. … (dodatni pogoji in/ali testi) …]]OpombeTo spričevalo se uporablja za živali iz reda Artiodactyla (razen goveda (vključno z vrstami bivolov (Bubalus) in bizonov (Bison) ter njihovimi križanci), ovc (Ovis aries), koz (Capra hircus), prašičev (Suidae) in pekarjev (Tayassuidae)) ter družin nosorogov (Rhinocerotidae) in slonov (Elephantidae). Uporabiti eno spričevalo na vrsto.Po uvozu je treba živali takoj prepeljati na namembno gospodarstvo, na katerem morajo bivati vsaj 30 dni pred nadaljnjimi premiki z omenjenega gospodarstva, razen v primeru odpreme v klavnico.Del I:Rubrika I.8: navesti oznako ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.Rubrika I.13: če obstaja zbirni center, mora izpolnjevati pogoje za dovoljenje, kot je navedeno v delu 5 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.Rubrika I.15: navesti je treba registrsko številko (železniških vagonov ali kontejnerjev in tovornjakov), številko leta (letala) ali ime (ladje). Pri raztovarjanju in ponovnem natovarjanju mora pošiljatelj obvestiti mejno kontrolno točko vstopa v Unijo.Rubrika I.19: Uporabiti ustrezno oznako HS: 01.02, 01.04.10, 01.04.20 ali 01.06.19Rubrika I.23: za kontejnerje ali škatle navesti številko kontejnerja in številko zalivke (če je primerno).Rubrika I.28: Identifikacijski sistem: navesti identifikacijski sistem (značka, tetoviranje, vžgano znamenje, čip, mikročipni transponder). Ušesna znamka vključuje oznako ISO izvozne države. Individualna številka mora omogočati sledenje do gospodarstva izvora.Starost: v mesecih.Spol (M = moški, F = ženski, C = kastriran).Vrsta: Izberite vrste med navedenimi vrstami iz naslednjih družin:Antilocapridae: Antilocapra spp.;Bovidae: Addax spp., Aepyceros spp., Alcelaphus spp., Ammodorcas spp., Ammotragus spp., Antidorcas spp., Antilope spp., Boselaphus spp., Budorcas spp., Capra spp. (razen Capra hircus), Cephalophus spp., Connochaetes spp., Damaliscus spp. (vključno Beatragus), Dorcatragus spp., Gazella spp., Hemitragus spp., Hippotragus spp., Kobus spp., Litocranius spp., Madoqua spp., Naemorhedus spp. (vključno Nemorhaedus in Capricornis), Neotragus spp., Oreamnos spp., Oreotragus spp., Oryx spp., Ourebia spp., Ovibos spp., Ovis spp. (razen Ovis aries), Pantholops spp., Pelea spp., Procapra spp., Pseudois spp., Pseudoryx spp., Raphicerus spp., Redunca spp., Rupicapra spp., Saiga spp., Sigmoceros-Alecelaphus spp., Sylvicapra spp., Syncerus spp., Taurotragus spp., Tetracerus spp., Tragelaphus spp. (vključno Boocerus).Camelidae: Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp.Cervidae: Alces spp., Axis-Hyelaphus spp., Blastocerus spp., Capreolus spp., Cervus-Rucervus spp., Dama spp., Elaphurus spp., Hippocamelus spp., Hydropotes spp., Mazama spp., Megamuntiacus spp., Muntiacus spp., Odocoileus spp., Ozotoceros spp., Pudu spp., Rangifer spp.Giraffidae: Giraffa spp., Okapia spp.Hippopotamidae: Hexaprotodon-Choeropsis spp., Hippopotamus spp.,Moschidae: Moschus spp.Tragulidae: Hyemoschus spp., Tragulus-Moschiola spp.Rhinocerotidae: Ceratotherium spp., Dicerorhinus spp., Diceros spp., Rhinoceros spp.Elephantidae: Elephas spp., Loxodonta spp., kot je primerno.

DRŽAVAVzorec RUMII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.Del II:(1) Oznaka ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.(2) Neustrezno črtati.(3) V tem primeru mora biti zdravstvenemu spričevalu priložen uradni dokument o pogojih karantene in testa v skladu z delom 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010 (vzorec ‚CAM‘).(4) Uradno priznane regije ali črede, proste tuberkuloze/bruceloze, za katere je priznano, da ustrezajo zahtevam iz Priloge A k Direktivi 64/432/EGS, in ki so v stolpcu 6 dela 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010 označene z vnosom s ‚VII‘ glede tuberkuloze ali z ‚VIII‘ glede bruceloze.(5) Testi, opravljeni v skladu s protokoli za zadevno bolezen, ki so opisani v delu 6 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010. Vendar se pri tuberkulinskem testu povečanje debeline kožne gube za več kot 2 mm ali več ali klinični znaki, kot npr. edem, izcedek, nekroza, bolečina in/ali vnetje, štejejo kot pozitiven rezultat.(6) Navesti posebna jamstva, če so zahtevana v stolpcu 5 ‚PJ‘ dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 206/2010, z vnosom ‚A‘. Testi za bolezen modrikastega jezika in za epizootsko hemoragično bolezen v skladu z delom 6 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.(7) Datum natovarjanja. Uvoz teh živali ni dovoljen, če so bile živali natovorjene pred datumom odobritve izvoza v Unijo iz tretje države, njenega ozemlja ali dela, navedenega v rubrikah I.7 in I.8, ali v času, ko je Unija sprejela omejevalne ukrepe za uvoz teh živali iz te tretje države, njenega ozemlja ali dela.(8) Če tako zahteva namembna država članica EU.Uradni veterinarIme (s tiskanimi črkami):Izobrazba in naziv:Datum:Podpis:Žig:

▼C1

Vzorec SUIDRŽAVAVeterinarsko spričevalo Evropski unijiDel I: Podrobnosti odpremljene pošiljkeI.1. PošiljateljImeNaslovTel.N°I.2. Referenčna številka spričevalaI.2.aI.3. Osrednji pristojni organI.4. Lokalni pristojni organI.5. PrejemnikImeNaslovPoštna kodaTel.N°I.6.I.7. Država izvoraISO kodaI.8. Regija izvoraKodaI.9. Namembna državaISO kodaI.10. Namembna regijaKodaI.11. Kraj izvora/Območje nabiranjaImeNaslovImeNaslovImeNaslovŠtevilka odobritveŠtevilka odobritveŠtevilka odobritveI.12.I.13. Kraj natovarjanjaNaslovŠtevilka odobritveI.14. Datum pošiljanjačas pošiljanjaI.15. Prevozno sredstvoLetaloLadjaŽelezniški vagonCestno prevozno sredstvoDrugoIdentifikacija:Dokumentarne reference:I.16. Mejna kontrolna točka vstopa v EUI.17. Št. CITESI.18. Opis blagaI.19. Koda blaga (CN koda)I.20. Število/količinaI.21.I.22. Število pakiranjI.23. Identifikacija kontejnerja/Številka zalivkeI.24.I.25. Blago s spričevalom zaVzrejoPitanjeZakolI.26.I.27. Za uvoz ali dostop v EUI.28. Identifikacija blagaVrsta (Znanstveno ime)Sistem identifikacijeIdentifikacijska številkaStarostSpol

Del II: CertificiranjeDRŽAVAVzorec SUIII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.1 Javnozdravstveno potrdiloPodpisani uradni veterinar potrjujem, da v tem spričevalu opisane živali:II.1.1 izvirajo z gospodarstva, ki ni pod uradno prepovedjo iz zdravstvenih razlogov v zadnjih 42 dneh v primeru bruceloze, v zadnjih 30 dneh v primeru vraničnega prisada in v zadnjih šestih mesecih v primeru stekline, in da niso bile v stiku z živalmi z gospodarstva, ki ne izpolnjuje teh pogojev;II.1.2 niso prejele:— stilbenov ali tireostatskih snovi,— estrogenih, androgenih, gestagenih snovi ali beta-agonistov za druge namene, razen v terapevtske ali zootehnične namene (kakor je opredeljeno v Direktivi 96/22/ES);II.2 Potrdilo o zdravstvenem stanju živaliPodpisani uradni veterinar potrjujem, da prej opisane živali izpolnjujejo naslednje zahteve:II.2.1 izvirajo z ozemlja z oznako: … (1), ki je na dan izdaje tega spričevala:(a) zadnjih 24 mesecev prosto slinavke in parkljevke, 12 mesecev goveje kuge, afriške prašičje kuge, klasične prašičje kuge, vezikularne bolezni prašičev in vezikularnega eksantema ter 6 mesecev vezikularnega stomatitisa in(b) na katerem se v zadnjih 12 mesecih ni izvajalo cepljenje proti navedenim boleznim in ni dovoljen uvoz parkljarjev, cepljenih proti navedenim boleznim;II.2.2 so bivale na ozemlju, opisanem v točki II.2.1, od rojstva ali vsaj šest mesecev pred odpremo v Unijo in niso bile v stiku s parkljarji, uvoženimi na navedeno ozemlje pred manj kot šestimi meseci;II.2.3 so bivale na gospodarstvu, opisanem v rubrikah I.11 in I.13, od rojstva ali vsaj 40 dni pred odpremo in v tem obdobju na gospodarstvih in na območju s polmerom 10 km v okolici gospodarstev izvora ni bilo nobenega primera/izbruha bolezni, navedenih v točki II.2.1;II.2.4 A navedene živali niso namenjene za pokončanje po nacionalnem programu za izkoreninjenje bolezni in niso bile cepljene proti boleznim iz točke II.2.1 ter so bile v zadnjih 30 dneh pregledane s testom s puferiranim antigenom za dokazovanje bruceloze pri prašičih, z negativnimi rezultati;(2) (3) [II.2.4 B so bile v zadnjih 30 dneh pregledane s testom za ugotavljanje protiteles proti vezikularni bolezni prašičev in s testom za ugotavljanje protiteles proti klasični prašičji kugi, v obeh primerih z negativnim rezultatom;](2) (4) [II.2.4 C so bile v zadnjih 30 dneh pregledane s testom s puferiranim antigenom za dokazovanje bruceloze pri prašičih, z negativnimi rezultati;]II.2.5 izvirajo z gospodarstev:(a) za katera niso bile uvedene omejitve po nacionalnem programu za obvladovanje in izkoreninjenje bruceloze, nalezljive ohromelosti prašičev (tešenske bolezni) ter(b) ki so vključena v uradni sistem obveščanja o teh boleznih;II.2.6 se odpremljajo z gospodarstva, opisanega v rubrikah I.11 in I.13, neposredno v Unijo in do odpreme v Unijo:(a) niso bile v stiku z drugimi parkljarji, ki ne izpolnjujejo zdravstvenih zahtev, kakor so opisane v tem spričevalu, in(b) niso bile v nobenem kraju ali v njegovi okolici na območju s polmerom 10 km od kraja, v katerem je bil v zadnjih 40 dneh ugotovljen primer/izbruh katere koli bolezni iz točke II.2.1;

DRŽAVAVzorec SUIII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.2.7 prevozna sredstva ali zabojniki, v katere so bile natovorjene, so bili pred natovarjanjem očiščeni in razkuženi z uradno odobrenim razkužilom;II.2.8 jih je pregledal uradni veterinar 24 ur pred natovarjanjem in niso kazale nobenih kliničnih znakov bolezni;II.2.9 so bile natovorjene za odpremo v Unijo dne … (dd/mm/llll) (5) na prevozno sredstvo, opisano v rubriki I.15 zgoraj, očiščeno in razkuženo pred natovarjanjem z uradno odobrenim razkužilom, in zgrajeno tako, da onemogoča iztekanje ali izpadanje fekalij, urina, nastilja ali krme iz vozila ali zabojnika med prevozom.II.3 Potrdilo o prevozu živaliPodpisani uradni veterinar potrjujem, da je bilo ravnanje z zgoraj opisanimi živalmi pred natovarjanjem in med njim v skladu z ustreznimi določbami Uredbe (ES) št. 1/2005, zlasti glede napajanja in hranjenja, ter da so sposobne za načrtovani prevoz.(2) (6) [II.4. Posebne zahteveII.4.1 Bolezen Aujeszkega je obvezno prijavljiva v državi iz rubrike I.7;II.4.2 v skladu z uradnimi podatki niso bili evidentirani nobeni klinični, patološki ali serološki dokazi o prisotnosti bolezni Aujeszkega na gospodarstvih izvora iz rubrik I.11 in I.13 v zadnjih 12 mesecih in na območju s polmerom 5 km okoli gospodarstev;II.4.3 živali iz rubrike I.28:(a) so pred odpremo za izvoz od rojstva bivale na gospodarstvu izvora, navedenem v rubrikah I.11 in I.13, ali so bivale na tem gospodarstvu zadnje 3 mesece ali od rojstva na drugem gospodarstvu z enakovrednim zdravstvenim statusom,(b) so bile izolirane v nastanitvenih prostorih, ki jih je odobril pristojni organ, v zadnjih 30 dneh neposredno pred odpremo za izvoz in niso bile v neposrednem ali posrednem stiku z drugimi živalmi iz družine prašičev (Suidae),(c) so bile pregledane s testom ELISA za ugotavljanje prisotnosti protiteles gI (7) na serumih, odvzetih vsaj 21 dni po namestitvi v prostorih za izolacijo, z negativnimi rezultati, vse živali v prostoru za izolacijo pa so negativno reagirale na ta test, ter(d) niso bile cepljene proti bolezni Aujeszkega in niso bile v stiku s cepljenimi živalmi ter živali v čredi izvora niso bile cepljene v zadnjih 12 mesecih;(2) (8)[II.4.4 … (dodatni pogoji in/ali testi) …]]OpombeTo spričevalo se uporablja za žive nedomače prašiče iz družin prašičev, Suidae (Babyrousa spp., Hylochoerus spp., Phacochoerus spp., Potamochoerus spp. in Sus spp.), pekarjev, Tayassuidae, (Catagonus spp., Pecari spp., Tayassu spp.) in tapirjev, Tapiridae (Tapirus spp.).Po uvozu je treba živali takoj prepeljati na namembno gospodarstvo, na katerem morajo bivati vsaj 30 dni pred nadaljnjimi premiki z omenjenega gospodarstva, razen v primeru odpreme v klavnico.

DRŽAVAVzorec SUIII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.Del I:— Rubrika 1.8: Navedite oznako ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.— Rubrika 1.13: Če obstaja zbirni center, mora izpolnjevati pogoje za dovoljenje, kot je navedeno v delu 5 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.— Rubrika 1.15: Navesti je treba registrsko številko (železniških vagonov ali zabojnikov in tovornjakov), številko leta (letala) ali ime (ladje). Pri raztovarjanju in ponovnem natovarjanju mora pošiljatelj obvestiti vhodno mejno kontrolno točko v Unijo.— Rubrika 1.19: Uporabite ustrezno oznako HS: 01.03 ali 01.06.19.— Rubrika 1.23: Za zabojnike ali škatle navedite številko zabojnika ter številko zalivke (če je primerno).— Rubrika 1.28: Identifikacijski sistem: živali morajo imeti:— individualno številko, ki omogoča sledenje do gospodarstva izvora. Navedite identifikacijski sistem (npr. značka, tetoviranje, vžgano znamenje, čip, mikročipni transponder) ter anatomsko mesto na živali;— ušesno znamko, ki vključuje tudi oznako ISO izvozne države. Individualna številka mora omogočati sledenje do gospodarstva izvora.— Rubrika 1.28: Starost: v mesecih.— Rubrika 1.28: Spol (M = moški, F = ženski, C = kastriran).— Rubrika 1.28: VrstaDel II:(1) Oznaka ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.(2) Neustrezno črtati.(3) Navedite posebna jamstva, če so zahtevana v stolpcu 5 „PJ“ dela 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010, z vnosom „B“.(4) Navedite posebna jamstva, če so zahtevana v stolpcu 5 „PJ“ dela 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010, z vnosom „C“.(5) Datum natovarjanja. Uvoz teh živali ni dovoljen, če so bile živali natovorjene pred datumom odobritve izvoza v Unijo iz tretje države, njenega ozemlja ali dela iz rubrik I.7 in I.8 ali v času, ko je Unija sprejela omejevalne ukrepe za uvoz živali iz družine prašičev (Suidae) iz te tretje države, njenega ozemlja ali dela.(6) Če tako zahteva namembna država članica EU v skladu z Odločbo 2008/185/ES.(7) Test se izvede v skladu s standardi iz Priloge III k Odločbi 2008/185/ES. Pri prašičih, starejših od 4 mesecev, se izvede test ELISA na celotnem virusu.(8) Dodatni pogoji, ki jih zahteva Finska v zvezi z virusnim vnetjem želodca in črevesja pri prašičih.Uradni veterinarIme (z velikimi tiskanimi črkami): Izobrazba in naziv:Datum: Podpis:Žig:

Vzorec CAMPosebno potrdilo o zdravstvenem stanju živali v karanteni v St. Pierru in Miquelonu pred vnosom v UnijoDRŽAVAVeterinarsko spričevalo Evropski unijiDel I: Podrobnosti odpremljene pošiljkeI.1. PošiljateljImeNaslovTel.N°I.2. Referenčna številka spričevalaI.2.aI.3. Osrednji pristojni organI.4. Lokalni pristojni organI.5. PrejemnikImeNaslovPoštna kodaTel.N°I.6.I.7. Država izvoraISO kodaI.8. Regija izvoraKodaI.9. Namembna državaISO kodaI.10. Namembna regijaKodaI.11. Kraj izvora/Območje nabiranjaImeNaslovImeNaslovImeNaslovŠtevilka odobritveŠtevilka odobritveŠtevilka odobritveI.12.I.13. Kraj natovarjanjaNaslovŠtevilka odobritveI.14. Datum pošiljanjačas pošiljanjaI.15. Prevozno sredstvoLetaloLadjaŽelezniški vagonCestno prevozno sredstvoDrugoIdentifikacija:Dokumentarne reference:I.16. Mejna kontrolna točka vstopa v EUI.17. Št. CITESI.18. Opis blagaI.19. Koda blaga (CN koda)01.06.19I.20. Število/količinaI.21.I.22. Število pakiranjI.23. Identifikacija kontejnerja/Številka zalivkeI.24.I.25. Blago s spričevalom zaVzrejoPitanjeZakolI.26.I.27. Za uvoz ali dostop v EUI.28. Identifikacija blagaVrsta (Znanstveno ime)Sistem identifikacijeIdentifikacijska številkaStarostSpol

Del II: CertificiranjeDRŽAVAVzorec CAMII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.1 Potrditev pogojev v karanteniPodpisani uradni veterinar potrjujem, da so živali, opisane v veterinarskem spričevalu (1) številka …, ki so bile sproščene za izvoz dne … (dd/mm/llll), bivale od … (datum vstopa (dd/mm/llll) (2)) v karantenski postaji v St. Pierru in Miquelonu pod pogoji iz dela 7 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010, za obdobje … dni pred sprostitvijo za izvoz v Unijo, v tem času pa so bili izvedeni naslednji testi (3), ki so bili opravljeni v odobrenem laboratoriju v Uniji, z negativnim rezultatom (4):II.1.1. Bruceloza:(a) B. abortus: test serumske aglutinacije (SAT) in test Rose Bengal (RBT) v dveh dneh po prihodu in po najmanj 42 dneh;(b) B. ovis: reakcija vezanja komplementa (CFT) v dveh dneh po prihodu in po najmanj 42 dneh;(c) B. melitensis: SAT in RBT v dveh dneh po prihodu in po najmanj 42 dneh;II.1.2. Bolezen modrikastega jezika in epizootska hemoragična bolezen:(5) ali [dva testa na bolezen modrikastega jezika s kompetitivnim testom ELISA v dveh dneh po prihodu in nato po najmanj 21 dneh](5) ali so bile v karanteni več kot 60 dni in v tem času je karantenska postaja ostala prosta vektorjev bolezni modrikastega jezika (Culicoides) in niso bili ugotovljeni nobeni klinični znaki bolezni.II.1.3. Tuberkuloza:dva intradermalna tuberkulinska testa v skladu s Prilogo B k Direktivi 64/432/ES ob uporabi bovinega in aviarnega tuberkulina, ki se opravita v dveh dneh po prihodu in nato najmanj 42 dni po prvem testu.II.1.4. Slinavka in parkljevka: test ELISA za odkrivanje protiteles in nevtralizacijski test za ugotavljanje virusa v dveh dneh po prihodu in nato po najmanj 42 dneh.II.1.5. Goveja kuga: kompetitivni test ELISA v dveh dneh po prihodu in nato po najmanj 42 dneh.II.1.6. Vezikularni stomatitis: test ELISA ali nevtralizacijski test za odkrivanje virusa v dveh dneh po prihodu in nato po najmanj 42 dneh.II.1.7. Mrzlica doline Rift: test ELISA ali nevtralizacijski test za odkrivanje virusa v dveh dneh po prihodu in nato po najmanj 42 dneh.II.1.8. Vozličasti dermatitis: test ELISA ali nevtralizacijski test za odkrivanje virusa v dveh dneh po prihodu in nato po najmanj 42 dneh.II.1.9. Krimsko-kongoška hemoragična mrzlica: test ELISA ali nevtralizacijski test za odkrivanje virusa v dveh dneh po prihodu in nato po najmanj 42 dneh.II.1.10. Tripanosomiaza: mikroskopski pregled krvi v dveh dneh po prihodu in nato po najmanj 42 dneh.II.1.11. Maligna kataralna mrzlica: test imunofluorescence v dveh dneh po prihodu in nato po najmanj 42 dneh.II.2 Posebna jamstvaII.2.1 Goveja levkoza: test AGID ali ELISA v dveh dneh po prihodu in nato po najmanj 42 dneh (če to zahteva namembna država članica EU) (5).

DRŽAVAVzorec CAMII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.3 ZdravljenjeŽivali so bile zdravljene, kakor sledi:II.3.1. zdravljenje proti notranjim in zunanjim zajedavcem med karantenoII.3.2.(5) ali [zdravljenje s streptomicinom 25 mg/kg](5) ali [zdravljenje z antibiotikom, ki deluje na bakterijo Leptospira spp. (določiti … mg/kg…)].(5)[II.3.3. cepljenje proti steklini (če se zahteva) dne … (dd/mm/llll) s cepivom …(tip, proizvajalec in serija) in z naslednjim rezultatom testa …]OpombeTo spričevalo se uporablja za žive živali iz družine kamel (Camelidae).Del I:— Rubrika 1.8: Navedite oznako ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.— Rubrika 1.13: Če obstaja zbirni center, mora izpolnjevati pogoje za dovoljenje, kot je navedeno v delu 5 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.— Rubrika 1.15: Navesti je treba registrsko številko (železniških vagonov ali zabojnikov in tovornjakov), številko leta (letala) ali ime (ladje). Pri raztovarjanju in ponovnem natovarjanju mora pošiljatelj obvestiti vhodno mejno kontrolno točko v Unijo.— Rubrika 1.23: Za zabojnike ali škatle navedite številko zabojnika ter številko zalivke (če je primerno).— Rubrika 1.28: Identifikacijski sistem: živali morajo imeti:— individualno številko, ki omogoča sledenje do gospodarstva izvora. Navedite identifikacijski sistem (npr. značka, tetoviranje, vžgano znamenje, čip, mikročipni transponder) ter anatomsko mesto na živali;— ušesno znamko, ki vključuje tudi oznako ISO izvozne države. Individualna številka mora omogočati sledenje do gospodarstva izvora.— Rubrika 1.28: Starost: v mesecih.— Rubrika 1.28: Spol (M = moški, F = ženski, C = kastriran).— Rubrika 1.28: Vrsta: ustrezno izberite „Camelus spp.“, „Lama spp.“ ali „Vicugna spp.“.Del II:(1) Veterinarsko spričevalo za nedomače živali razen družine prašičev (Suidae), ki se odpremljajo v Unijo (vzorec „RUM“), kot je opredeljeno v delu 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.(2) Datum, ko je zadnja žival iz skupine vstopila v prostore karantene.(3) Testi, opravljeni v skladu z metodami iz dela 7 poglavja 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.(4) Rezultate opravljenih testov je treba priložiti v izvirniku k temu zdravstvenemu spričevalu.(5) Neustrezno črtati.Opomba:zaradi izogibanja čezmernemu ravnanju in postopkom z živalmi je treba postopke vzorčenja in testiranja izvajati čim bolj združeno ob upoštevanju najmanjših časovnih presledkov.

DRŽAVAVzorec CAMII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.Uradni veterinarIme (z velikimi tiskanimi črkami): Izobrazba in naziv:Datum: Podpis:Žig:

DEL 3

Dodatek za prevoz živali po morju

(Izpolnite in priložite veterinarskemu spričevalu, če prevoz na zunanjo mejo Unije zajema ladijski prevoz, čeprav le na delu potovanja.)Izjava kapitana ladje

Podpisani kapitan ladje (ime …) izjavljam, da so bile živali iz priloženega veterinarskega spričevala št. … na poti iz … v … (država izvoznica) do … v Uniji na krovu ladje in da ladja ni pristala nikjer zunaj … (država izvoznica) na poti v Unijo razen v: … (pristanišče pristanka na poti). Poleg tega te živali med plovbo niso bile v stiku z drugimi živalmi na krovu z nižjim zdravstvenim statusom.

V … dne …

(Pristanišče prihoda)

(Datum prihoda)

(žig)

(Podpis kapitana)

(ime z velikimi tiskanimi črkami in naziv)

DEL 4

Dodatek za letalski prevoz živali

(Izpolnite in priložite veterinarskemu spričevalu, če prevoz na zunanjo mejo Unije zajema letalski prevoz, čeprav le na delu potovanja.)Izjava pilota zrakoplova

Podpisani pilot zrakoplova (ime … izjavljam, da je bil zaboj ali zabojnik in prostor okoli zaboja ali zabojnika z živalmi iz priloženega veterinarskega spričevala št. … pred odhodom poškropljen z insekticidom.

V … dne …

(Letališče odhoda)

(Datum odhoda)

(žig)

(podpis vodje)

(ime z velikimi tiskanimi črkami in naziv)

DEL 5

Pogoji za odobritev zbirnih centrov (iz člena 4)

Za odobritev morajo zbirni centri izpolnjevati naslednje zahteve:

I. Morajo biti pod nadzorom uradnega veterinarja.

II. Zbirni center mora ležati sredi območja s premerom vsaj 20 km, na katerem po uradnih ugotovitvah vsaj 30 dni pred uporabo kot odobreni zbirni center ni bilo nobenega primera slinavke in parkljevke.

III. Pred vsako uporabo kot odobreni zbirni center, morajo biti zbirni centri očiščeni in razkuženi z razkužilom, ki je v državi izvoznici uradno odboreno kot učinkovito pri obvladovanju slinavke in parkljevke.

IV. Ob upoštevanju njihovih zmogljivosti za nastanitev živali morajo imeti:

(a) prostor, predviden izključno za uporabo kot zbirni center;

(b) ustrezne objekte in naprave, enostavne za čiščenje in razkuževanje, za natovarjanje in raztovarjanje ter opremo primernega standarda za nastanitev živali, za napajanje in hranjenje živali ter potrebno oskrbo;

(c) ustrezne prostore za veterinarske inšpekcijske preglede in izolacijo živali;

(d) ustrezno opremo za čiščenje in razkuževanje prostorov in tovornjakov;

(e) ustrezne skladiščne prostore za krmo, steljo in gnoj;

(f) ustrezen sistem za zbiranje in odstranjevanje odpadne vode;

(g) pisarno za uradnega veterinarja.

V. Kadar obratujejo, mora biti na voljo dovolj veterinarjev za izvajanje vseh nalog iz dela 5.

VI. Sprejemati smejo le posamezno označene živali, da je zagotovljena sledljivost. V ta namen mora lastnik centra ali oseba, odgovorna za center, ob sprejemanju živali zagotoviti, da so pravilno označene in jih spremljajo zdravstveni dokumenti ali spričevala za zadevne živalske vrste ali kategorije.

Poleg tega mora lastnik zbirnega centra ali oseba, odgovorna za zbirni center, v registru ali podatkovni bazi evidentirati in vsaj tri leta hraniti ime lastnika, izvor živali, datum vpisa in izpisa, identifikacijsko številko živali ali številko registracije črede izvora in namembno gospodarstvo ter številko registracije prevoznika in registrsko številko tovornjaka, ki živali pripelje v zbirni center ali jih odpelje iz njega.

VII. Vse živali, ki potujejo prek zbirnega centra, morajo izpolnjevati zdravstvene pogoje, predpisane za vnos ustrezne kategorije živali v Unijo.

VIII. Živali, namenjene za vnos v Unijo, ki potujejo prek zbirnega centra, morajo biti v šestih dneh po prispetju v zbirni center natovorjene in odposlane neposredno na zunanjo mejo države izvoznice:

(a) pri tem ne smejo priti v stik s parkljarji, razen tistimi, ki izpolnjujejo zdravstvene pogoje, predpisane za vnos ustrezne kategorije živali v Unijo;

(b) po pošiljkah so ločene tako, da nobena pošiljka ne vsebuje hkrati živali za vzrejo ali proizvodnjo ter živali za takojšnji zakol;

(c) v prevoznih sredstvih ali zabojnikih, prej očiščenih in razkuženih z razkužilom, ki je v državi izvoznici uradno odobreno kot učinkovito pri obvladovanju slinavke in parkljevke in zgrajenih tako, da iztrebki, urin, stelja ali krma ne morejo iztekati ali izpadati med prevozom.

IX. Kadar pogoji za izvoz živali v Unijo zahtevajo, da se živali testirajo v določenem obdobju pred natovarjanjem, mora to obdobje zajemati tudi obdobje bivanja v zbirnem centru, do šest dni, po prispetju živali v odobreni zbirni center.

X. Tretja država izvoznica mora imenovati centre, ki so odobreni za živali za vzrejo in proizvodnjo, in centre, ki so odobreni za živali za zakol, ter mora obveščati Komisijo in glavne pristojne organe držav članic o imenih in naslovih navedenih centrov. Te informacije je treba redno posodabljati.

XI. Tretja država izvoznica določi postopek uradnega nadzora odobrenih zbirnih centrov in zagotovi, da se tak nadzor izvaja.

XII. Odobrene zbirne centre mora redno pregledovati pristojni organ tretje države zaradi zagotovitve, da so zahteve v zvezi z odobritvijo iz točk I do XI še naprej izpolnjujejo.

Če navedeni pregledi pokažejo, da se pogoji ne upoštevajo več, se mora odobritev za center začasno preklicati. Odobritev se lahko obnovi le, če je pristojni organ tretje države prepričan, da center v celoti izpolnjuje pogoje iz točk I do XI.

DEL 6

Protokoli za standardizacijo snovi in postopkov testiranja

(iz člena 5)

Tuberkuloza (TBC)

Intradermalni tuberkulinski monotest z bovinim tuberkulinom se izvede v skladu s Prilogo B k Direktivi 64/432/EGS. V primeru živali iz družine Suidae se intradermalni tuberkulinski monotest z aviarnim tuberkulinom izvede v skladu s Prilogo B k Direktivi 64/432/EGS, s to razliko, da je mesto vbrizganja ohlapna koža ob korenu uhlja.

▼M2

Bruceloza (Brucella abortus) (BRL)

Serum aglutinacijski test, reakcija vezanja komplementa, test s puferiranim antigenom brucelle, encimskoimunska metoda (test ELISA) in test s fluorescentnimi označevalci (FPA) se izvajajo v skladu s Prilogo C k Direktivi 64/432/EGS.

▼C1

Bruceloza (Brucella melitensis) (BRL)

Testi se izvajajo v skladu s Prilogo C k Direktivi 91/68/EGS.

Enzootska goveja levkoza (EGL)

Agar gel imunodifuzijski test in encimskoimunska metoda (test ELISA) se izvajata v skladu z odstavkoma A in C poglavja II Priloge D k Direktivi 64/432/EGS.

Bolezen modrikastega jezika (BT)

(A)

Blocking ali kompetitivna ELISA se izvaja v skladu z naslednjim protokolom:

Kompetitivna ELISA z monoklonskim protitelesom 3-17-A3 se uporablja za ugotavljanje protiteles za vse znane serotipe virusa bolezni modrikastega jezika (BTV).

Načelo testa je prekinitev reakcije med antigenom virusa bolezni modrikastega jezika (BTV) ter grupno specifičnim monoklonskim protitelesom (3-17-A3) ob dodatku preiskovanega seruma. Protitelesa proti BTV, prisotna v preiskovanem serumu, ustavijo reaktivnost monoklonskega protitelesa (Mab), kar povzročijo zmanjšanje pričakovanega obarvanja po dodatku z encimom označenega protimišjega protitelesa in kromogena/substrata. Serumi se lahko testirajo v enkratni razredčitvi 1:5 (enkratna redčitev – Dodatek 1) ali pa se titrirajo (titracija seruma – Dodatek 2), da dobimo končne titre razredčitev seruma. Vrednosti inhibicije, ki so večje kot 50 %, se lahko obravnavajo kot pozitivne.

Materiali in reagenti:

1. Ustrezne mikroplošče za test ELISA.

2. Antigen: koncentriran ekstrakt celic, ki se pripravi, kakor je opisano v nadaljevanju, in se hrani pri – 20 °C ali – 70 °C.

3. Bloking pufer: fosfatni pufer s soljo (PBS), ki vsebuje 0,3 % BTV negativnega bovinega seruma (odraslih govedi), 0,1 % (vol:vol) Tween-20 (na voljo kot sirup polioksietilen sorbiton monolaurata) v PBS.

4. Monoklonalno protitelo: 3-17-A3 (na voljo kot supernatant kulture tkiva hibridoma), usmerjeno na grupno specifični polipeptid VP7, shranjeno pri – 20 °C ali liofilizirano in pred uporabo razredčeno v razmerju 1:100 s pufrom za ustavitev reakcije.

5. Konjugat: kunčji protimišji globulin (adsorbiran in izpran), konjugiran s hrenovo peroksidazo in shranjen v temnem prostoru pri 4 °C.

6. Kromogen in substrat: ortofenilen-diamin (OPD-kromogen) s končno koncentracijo 0,4 mg/ml v sterilni destilirani vodi. Vodikov peroksid (30 % vol:vol-substrat) 0,05 % vol:vol, dodan neposredno pred uporabo (5 μl H2O2 na 10 ml OPD). (Previdno ravnajte z OPD – roke zaščitite z gumijastimi rokavicami – domnevno mutagena snov).

7. 1-molarna žveplena kislina: 26,6 ml kisline dodamo v 473,4 ml destilirane vode. (Opomba: vedno dodajte kislino v vodo in nikoli vode v kislino.)

8. Orbitalni stresalnik.

9. Čitalnik mikroplošč ELISA (test se lahko tudi vidno odčita).

Oblika testa

Cc: kontrola s konjugatom (brez seruma / brez monoklonalnih protiteles); C++: močno pozitivna kontrola s serumom; C+: šibko pozitivna kontrola s serumom; C–: negativna kontrola s serumom; Cm: kontrola z monoklonskim protitelesom (brez seruma).DODATEK 1

Enkratna redčitev vzorca (1:5) (40 serumov/ploščo)

 

Pregledi

Testni serumi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Cc

C-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

Cc

C-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C++

C++

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D

C++

C++

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E

C+

C+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F

C+

C+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G

Cm

Cm

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40

H

Cm

Cm

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40DODATEK 2

Titracija seruma (10 serumov/ploščo)

 

Pregledi

Testni serumi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Cc

C-

1:5

 
 
 
 
 
 
 
 

1:5

B

Cc

C-

1:10

 
 
 
 
 
 
 
 

1:10

C

C++

C++

1:20

 
 
 
 
 
 
 
 

1:20

D

C++

C++

1:40

 
 
 
 
 
 
 
 

1:40

E

C+

C+

1:80

 
 
 
 
 
 
 
 

1:80

F

C+

C+

1:160

 
 
 
 
 
 
 
 

1:160

G

Cm

Cm

1:320

 
 
 
 
 
 
 
 

1:320

H

Cm

Cm

1:640

 
 
 
 
 
 
 
 

1:640

Testni protokol:

Kontrola konjugata (Cc)

:

jamici 1A in 1B sta slepa kontrola, ki je sestavljena iz antigena proti BTV in konjugata. Uporabi se lahko za izravnavo čitalnika testa ELISA.

Kontrola Mab (Cm)

:

stolpca 1 in 2, vrstici G in H, sta kontrola z monoklonskim protitelesom in vsebujeta antigen proti BTV, monoklonsko protitelo in konjugat. V teh jamicah je obarvanje najbolj intenzivno. Srednja vrednost odčitanj optične gostote iz te kontrole je vrednost inhibicije 0 %.

Pozitivna kontrola (C++, C+)

:

stolpca 1 in 2, vrstice C-D-E-F. Te jamice vsebujejo antigen proti BTV, močno pozitivno serumsko kontrolo proti BTV oziroma šibko pozitivno serumsko kontrolo proti BTV, Mab in konjugat.

Negativna kontrola (C-)

:

jamici 2A in 2B sta negativni kontroli, ki vsebujeta antigen proti BTV, negativni serum proti BTV, Mab in konjugat.

Testni serumi

:

za zelo obsežne serološke preiskave in hitre presejalne teste se lahko serumi testirajo v enkratni redčitvi 1:5 (Dodatek 1), po 10 serumov pa se lahko testira v obsegu razredčitev od 1:5 do 1:640 (Dodatek 2). Tako lahko približno določimo titer protitelesa v preiskovanem serumu.

Postopek:

1. Antigen proti BTV razredčimo na predtitrirano koncentracijo v PBS, ga damo za kratek čas v sonikator, da se nakopičeni virus porazdeli (če sonikator ni na voljo, antigen porazdelimo s pipetiranjem), in dodamo po 50 μl v vse jamice na mikroplošči za test ELISA. Mikroploščo stresamo levo in desno, da se antigen enakomerno porazdeli.

2. Inkubiramo pri 37 °C 60 minut na orbitalnem stresalniku. Mikroplošče trikrat speremo s polnjenjem in praznjenjem jamic z nesterilnim PBS in jih osušimo na vpojnem papirju.

3. Kontrolne jamice: dodamo 100 μl bloking pufra v vse jamice Cc. Dodamo 50 μl pozitivnega in negativnega kontrolnega seruma v razredčitvi 1:5 (10 μl serumov + 40 μl pufra za ustavitev reakcije), v vsako posamezno jamico C-, C + in C++. Dodamo 50 μl bloking pufra v jamice za kontrolo Mab.

Metoda enkratne redčitve: testni serum, razredčen 1:5 v bloking pufru, damo v paralelne jamice v stolpcih 3 do 12 (10 μl serumov + 40 μl pufra za ustavitev reakcije),

ali

metoda serumske titracije: pripravimo zaporedje dvojnih redčitev vsakega preiskovanega serumskega vzorca (1:5 do 1:640) v pufru za ustavitev reakcije, v osmih jamicah enojnih stolpcev 3 do 12.

4. Takoj po dodatku preiskovanih serumov razredčimo Mab 1:100 v bloking pufru in ga dodamo po 50 μl v vsako jamico na mikroplošči, razen slepe kontrole.

5. Inkubiramo pri 37 °C 60 minut na orbitalnem stresalniku. Trikrat speremo s PBS in osušimo na vpojnem papirju.

6. Razredčimo kunčji protimišji koncentrat na 1:5 000 v bloking pufru in ga dodamo po 50 μl v vsako jamico na mikroplošči.

7. Inkubiramo pri 37 °C 60 minut na orbitalnem stresalniku. Trikrat speremo s PBS in osušimo na vpojnem papirju.

8. Odtajamo O-fenilendiamin dihidroklorid (OPD) in tik pred uporabo dodamo 5 μl 30-odstotnega vodikovega peroksida v vsakih 10 ml OPD. Dodamo po 50 μl v vsako jamico na mikroplošči. Počakamo približno 10 minut, da se jamice obarvajo, in ustavimo reakcijo z 1 molarno žvepleno kislino (50 μl na jamico). Obarvati se morajo kontrolne jamice Mab ter jamice, v katerih so serumi brez protitelesa proti BTV.

9. Mikroplošče pregledamo vidno ali s spektrofotometričnim čitalnikom in zapišemo rezultate.

Analiza rezultatov:

Z ustreznim računalniškim programskim paketom izpišemo vrednosti optične gostote (OD) in odstotke inhibicije (PI) za testne in kontrolne serume na podlagi srednje vrednosti, ugotovljene v kontrolnih jamicah za antigen. Podatke, izražene kot vrednosti OD in PI, uporabimo za ugotavljanje, ali je test opravljen znotraj sprejemljivih kriterijev. Zgornje kontrolne meje (UCL) in spodnje kontrolne meje (LCL) za kontrolo Mab (antigen in Mab, brez testnih serumov) so v razponu vrednosti OD 0,4 do 1,4. Katera koli plošča, ki ne ustreza zgoraj navedenim kriterijem, se ne upošteva.

Če računalniški programski paket ni na voljo, izpišemo vrednosti OD na tiskalniku testa ELISA. Izračunamo srednjo vrednost OD za kontrolne jamice za antigen, ki je enaka 100-odstotni vrednosti. Določimo 50-odstotno vrednost OD in ročno izračunamo pozitivnost in negativnost vsakega vzorca.

Vrednost odstotka inhibicije (PI) = 100 – (OD vsake preiskovane kontrole/srednja vrednost OD kontrole za monoklonsko protitelo (Cm)) × 100.

Dvojniki jamic z negativnim kontrolnim serumom in dvojniki praznih jamic morajo prikazati vrednosti PI med + 25 % in – 25 % oziroma med + 95 % in + 105 %. Če vrednosti niso znotraj predpisanih meja, plošča ni neveljavna, da pa slutiti, da se razvija barva ozadja. Močno in šibko pozitivni kontrolni serumi morajo prikazati vrednosti PI med + 81 % in + 100 % oziroma med + 51 % in + 80 %.

Diagnostični prag za testne serume je 50 % (PI 50 % ali OD 50 %). Vzorci, ki prikažejo vrednosti PI < 50 %, se ocenijo kot negativni. Vzorci z vrednostmi PI nad pragom dvojnikov jamice in pod njim se ocenijo kot dvomljivi; takšne vzorce se mora ponovno testirati z enojnim redčenjem in/ali titracijo. Pozitivne vzorce se lahko tudi titrira, da se dobi stopnjo pozitivnosti.

Vizualno odčitanje: pozitivne in negativne vzorce lahko enostavno razločimo s prostim očesom; šibko pozitivne ali močno negativne vzorce pa je težje oceniti s prostim očesom.

Priprava antigena proti BTV za test ELISA:

1. 40-60 rouxovih stekleničk celic strnjene linije BHK-21 trikrat speremo z Eagle’s Medium brez seruma in jih inficiramo z virusom bolezni modrikastega jezika, serotip 1, v Eagle’s Medium brez seruma.

2. Inkubiramo pri 37 °C in vsak dan preverimo citopatski učinek (CPE).

3. Ko so citopatski učinki (CPE) prisotni v 90 do 100 odstotkih v vsaki Rouxovi steklenički celične linije BHK-21, zberemo virus s stresanjem še vseh pritrjenih celic s stekla.

4. Centrifugiramo pri 2 000 do 3 000 obr./min., da skoncentriramo celice.

5. Supernatant zavržemo in resuspendiramo celice v približno 30 ml PBS, ki vsebuje 1 % „Sarkosyla“ in 2 ml fenilmetilsulfonil fluorida (pufer za lizo celic). Pri tem se lahko iz celic tvori gel in dodati je treba več pufra za lizo, da se zmanjša ta učinek. (Opomba: fenilmetilsulfonil fluorid je škodljiv – z njim ravnamo izjemo previdno.)

6. Celice razbijamo 60 sekund z ultrazvočno sondo pri amplitudi 30 mikronov.

7. Centrifugiramo 10 minut pri 10 000 vrt/min.

8. Supernatant shranimo pri + 4 °C in pripravimo resuspenzijo ostanka celičnega centrifugata v 10 do 20 ml pufra za liziranje.

9. Trikrat sonificiramo in centrifugiramo ter na vsaki stopnji shranimo supernatant.

10. Pripravimo zbirni vzorec supernatantov in ga centrifugiramo na Beckmannovi centrifugi (s 30-mililitrskimi epruvetami in rotorjem SW 28) pri 24 000 obr./min. (100,000 g) 120 minut, pri + 4 °C, na 5 mililitrski podlagi 40-odstotne raztopine saharoze (vol:vol v PBS).

11. Supernatant zavržemo, epruvete temeljito odcedimo in resuspendiramo centrifugat v PBS s sonificiranjem. Antigen shranimo v enakih delih pri – 20 °C.

Titriranje antigena proti BTV za test ELISA:

Za titriranje antigena proti BTV se uporabi indirektna ELISA. Dvojne razredčine antigena titriramo glede na konstantno razredčino (1/100) monoklonalnih protiteles 3-17-A3. Protokol je naslednji:

1. Antigen proti BTV, razredčen 1:20 v PBS, titriramo z večkanalno pipeto po vsej mikroplošči v dvojnih padajočih razredčitvah (50 μl/jamico).

2. Inkubiramo 1 uro pri 37 °C na orbitalnem stresalniku.

3. Plošče trikrat speremo s PBS.

4. Dodamo 50 μl monoklonalnih protiteles 3-17-A3 (razredčenih 1:100) v vsako jamico na mikroplošči.

5. Inkubiramo 1 uro pri 37 °C na orbitalnem stresalniku.

6. Plošče trikrat speremo s PBS.

7. Dodamo 50 μl kunčjega protimišjega globulina, konjugiranega s hrenovo peroksidazo (HRP), razredčeno na optimalno koncentracijo, v vsako jamico na mikroplošči.

8. Inkubiramo 1 uro pri 37 °C na orbitalnem stresalniku.

9. Dodamo substrat in kromogen, kakor je opisano zgoraj. Reakcijo ustavimo po 10 minutah z dodatkom 1 molarne žveplene kisline (50 μl/jamico).

Pri kompetitivni ELISA morajo biti monoklonska protitelesa prisotna v pribitku in zato izberemo razredčitev antigena, katere vrednost leži na titracijski krivulji (ne na ravnini) in da približno OD vrednost 0,8 po 10 minutah.

(B)

Agar gel imunodifuzijski test se izvaja v skladu z naslednjim protokolom:

Antigen:

Antigen za precipitacijo lahko pripravimo v kateri koli celični kulturi, v kateri se referenčni sev virusa bolezni modrikastega jezika lahko hitro množi. Priporočljivo je uporabiti celice BHK ali Vero. Po končani rasti virusa je antigen prisoten v tekočem supernatantu, vendar je za njegovo učinkovitost potrebna 50- do 100-kratna koncentracija. To lahko dosežemo s katerim koli standardnim postopkom koncentracije proteinov; antigen virusa lahko inaktiviramo z dodatkom 0,3 % (vol:vol) beta-propiolaktona.

Znani pozitivni kontrolni serum:

Ob uporabi mednarodnega referenčnega seruma in antigena pripravimo nacionalni standardni serum, standardiziran v optimalnem volumenskem razmerju glede na mednarodni referenčni serum, ga liofiliziramo in uporabljamo kot znani kontrolni serum v vsakem testu.

Testni serum

Postopek

:

1 % agarozo, pripravljeno v boratu ali pufru natrijevega barbitola, pH 8,5 do 9,0, zlijemo v petrijevko do višine vsaj 3,0 mm. V agar vrežemo vzorec sedmih jamic, ki morajo biti suhe in čiste, vsaka s premerom 5,0 mm. Testna rozeta se sestoji iz ene osrednje jamice in šestih jamic okoli nje v krogu s polmerom 3 cm. V osrednjo jamico odpipetiramo standardni antigen. V obrobne jamice 2, 4 in 6 odpipetiramo znani pozitivni serum, testne serume pa v jamice 1, 3 in 5. Tako pripravljeno ploščo inkubiramo do 72 ur pri sobni temperaturi v zaprti vlažni komori.

Razlaga

:

Testni serum je pozitiven, če med luknjico z antigenom oblikuje tanko specifično precipitacijsko linijo, ki se združuje z linijo med kontrolnim serumom in antigenom. Testni serum je negativen, če se ne oblikuje specifična precipitacijska linija med antigenom in ne ukrivi k liniji med kontrolnim serumom in antigenom. Petrijevke je treba pregledati na temni podlagi, pod posredno usmerjeno svetlobo.

Epizootska hemoragična bolezen (EHD)

Agar gel imunodifuzijski test se izvaja v skladu z naslednjim protokolom:

Antigen:

Precipitirajoči antigen pripravimo v kateri koli celični kulturi, v kateri se ustrezni serotip(-i) virusa epizootske hemoragične bolezni lahko hitro namnožuje(-jo). Priporočljivo je uporabiti celice BHK ali Vero. Po končani rasti virusa je antigen prisoten v tekočem supernatantu, vendar je za njegovo učinkovitost potrebna 50- do 100-kratna koncentracija. To lahko dosežemo s katerim koli standardnim postopkom koncentracije proteinov; virus v antigenu lahko inaktiviramo z dodatkom 0,3 % (vol:vol) beta-propiolaktona.

Znani pozitivni kontrolni serum:

Ob uporabi mednarodnega referenčnega seruma in antigena pripravimo nacionalni standardni serum, standardiziran v optimalnem volumenskem razmerju glede na mednarodni referenčni serum, ga suho zamrznemo in uporabljamo kot znani kontrolni serum v vsakem testu.

Testni serum

Postopek

:

1 % agarozo, pripravljeno v boratu ali pufru natrijevega barbitola, pH 8,5 do 9,0, zlijemo v petrijevko do višine vsaj 3,0 mm. V agar vrežemo testni vzorec sedmih popolnoma suhih jamic, vsako s premerom 5,0 mm. Vzorec sestoji iz ene osrednje jamice in šestih jamic okoli nje v krogu s polmerom 3 cm. V osrednjo jamico odpipetiramo standardni antigen. V obrobne jamice 2, 4 in 6 odpipetiramo znani pozitivni serum, testne serume pa v jamice 1, 3 in 5. Tako pripravljeno ploščo inkubiramo do 72 ur pri sobni temperaturi v zaprti vlažni komori.

Razlaga

:

Testni serum je pozitiven, če z antigenom oblikuje tanko specifično precipitacijsko črto in s kontrolnim serumom popolnoma ujemajočo se črto. Testni serum je negativen, če se ne oblikuje jasno razvidna specifična precipitacijska črta z antigenom in če se črta kontrolnega seruma ne ukrivi. Petrijevke je treba pregledati na temni podlagi, na posredni svetlobi.

Infekciozni bovini rinotraheitis (IBR) / infekciozni pustularni vulvovaginitis (IPV)

(A)

Serum-nevtralizacijski test se izvaja v skladu z naslednjim protokolom:

Serum

:

Pred uporabo vse serume inaktiviramo 30 minut pri 56 °C.

Postopek

:

Za serum-nevtralizacijski test na mikroploščah, pri katerem se virus konstantno spreminja, uporabimo celično linijo MDBK ali druge dovzetne celice. Uporabimo Colorado, Oxford ali kateri koli drug referenčni sev virusa, pri 100 TCID50 na 0,025 ml; inaktivirane nerazredčene vzorce seruma zmešamo z enako količino (0,025 ml) suspenzije virusa. Mešanice virus/serum inkubiramo 24 ur pri 37 °C na mikroploščah, preden jim dodamo MDBK celice. Celice uporabimo v koncentraciji, ki zagotavlja, da se po 24 urah oblikuje popolna enoslojna celična kultura.

Kontrole

:

(i) preverjanje infektivnosti virusa, (ii) kontrole toksičnosti seruma, (iii) kontrole nenacepljenih celičnih kultur, (iv) referenčni antiserumi.

Razlaga

:

Rezultate serum-nevtralizacijskega testa ter titer virusa, uporabljenega v testu, odčitamo po treh do šestih dneh inkubacije pri 37 °C. Titri seruma se štejejo za negativne, če pri razredčitvi 1:2 (nerazredčeni serum) ni nevtralizacijske reakcije.

(B)

Kateri koli drug test v okviru Odločbe 2004/558/ES ( 27 ).

Slinavka in parkljevka (SIP)

(A)

Zbiranje ezofagealnih/faringealnih vzorcev in preskušanje se izvajata v skladu z naslednjim protokolom:

Reagenti

:

Pred vzorčenjem pripravimo transportni medij. Po 2 ml medija damo v toliko epruvet, kolikor živali bomo vzorčili. Epruvete morajo biti odporne proti zamrzovanju na trdnem CO2 ali v tekočem dušiku. Vzorce ezofagealnega/faringealnega sputuma zbiramo s posebno sondo, imenovano „probang“. Za odvzem vzorca vstavimo zajemalko sonde probang skozi gobec, prek hrbta jezika, navzdol v zgornji del požiralnika. Površinski epitel zgornjega dela požiralnika in žrela postrgamo lateralno in dorzalno. Če je mogoče, sondo probang izvlečemo po tem, ko je žival pogoltnila. Zajemalka sonde probang mora biti polna in vsebovati mešanico sluzi, sline, ezofagealne tekočine in celičnega drobirja. Paziti je treba, da vsak vzorec vsebuje nekaj vidnega celičnega tkiva. Izogibati se je treba zelo grobemu ravnanju, ki povzroči krvavitev. Vzorci nekaterih živali so lahko močno kontaminirani z vampovo vsebino. Te vzorce je treba zavreči in gobec živali spirati z vodo ali po možnosti s fiziološko raztopino pred ponovnim vzorčenjem.

Priprava vzorcev

:

Preverimo kakovost vsakega vzorca, odvzetega s sondo probang, in 2 ml vzorca z enako količino transportnega medija prelijemo v epruveto, odporno proti zamrzovanju. Epruvete z navojem trdno zapremo, zapečatimo, razkužimo in označimo z nalepko. Vzorce ohladimo (+ 4 °C) in jih pregledamo po treh do štirih urah ali pa jih do pregleda hranimo zamrznjene na suhem ledu (– 69 °C) ali v tekočem dušiku. Pred vzorčenjem vsake naslednje živali sondo probang razkužimo in trikrat speremo s čisto vodo.

Preskusi na virus SIP

:

Vzorce vcepimo v primarne kulture iz celic goveje ščitnice in uporabimo vsaj tri epruvete na vzorec. Lahko uporabimo tudi druge dovzetne celice, kot so primarne celice govejih ali prašičjih ledvic, vendar je treba vedeti, da so te manj občutljive za nekatere seve virusa SIP. Epruvete inkubiramo pri 37 °C na orbitalnem stresalniku in vsak dan v 48 urah preverjamo prisotnost citopatskega učinka (CPE). Če je negativen, izvedemo slepo pasažo kultur na novih kulturah in ponovno preverjamo učinek v 48 urah. Potrditi je treba specifičnost vsakega CPE.

Priporočeni transportni mediji:

1. 0,08M fosfatni pufer, pH 7,2, z 0,01 % bovinega serumskega albumina, 0,002 % fenol rdečega barvila in antibiotiki.

2. Medij za tkivno kulturo (npr. Eagle’s MEM) z 0,04M pufra Hepes, 0,01 % bovinega serumskega albumina in antibiotiki, pH 7,2.

3. Transportnemu mediju je treba dodati antibiotike (na ml končne raztopine), npr. penicilin 1 000 IE, neomicin sulfat 100 IE, polimiksin B sulfat 50 IE, mikostatin 100 IE.

(B)

Test za nevtralizacijo virusa se izvaja v skladu z naslednjim protokolom:

Reagenti

:

Standardni antigen proti FMDV pripravimo v celičnih kulturah ali na celicah govejega jezika in ga shranimo pri – 70 °C ali manj ali pri – 20 °C po dodatku 50 % glicerola. To je standardni antigen. FMDV je stabilen pri teh pogojih in titer se le malo spremeni v večmesečnem obdobju.

Postopek

:

Test izvedemo na graduiranih mikroploščah z ravnim dnom za tkivno kulturo, v katere damo dovzetne celice, kakor so na primer IB-RS-2, BHK-21 ali celice telečje ledvice. Testne serume razredčimo v razmerju 1:4 v mediju celične kulture brez seruma, z dodatkom 100 IE/ml neomicina ali drugih primernih antibiotikov. Serume inaktiviramo pri 56 °C 30 minut in s količinami po 0,05 ml pripravimo na mikroploščah dvojno zaporedje razredčitvenih zank s po 0,05 ml. V vsako jamico dodamo predtitrirani virus, prav tako razredčen v mediju celične kulture brez seruma, ki vsebuje 100 TCID50 na 0,05 ml. Po inkubaciji pri 37 °C eno uro, da pride do nevtralizacije, v vsako jamico dodamo po 0,05 ml suspenzije celic s po 0,5 do 1,0 × 106 celic na 1 ml v mediju celične kulture, ki vsebuje serum brez protiteles proti SIPV, in zapečatimo plošče. Plošče inkubiramo pri 37 °C. Enojne plasti navadno konfluirajo v 24 urah. Po 48 urah je CPE navadno dovolj izrazit, da je test mogoče mikroskopsko odčitati. Po tem času dobimo tudi končno mikroskopsko odčitanje ali pa mikroplošče fiksiramo in obarvamo za makroskopsko odčitanje, na primer z 10-odstotno solno raztopino formola in 0,05-odstotnim metilenskim modrilom.

Kontrole

:

Kontrole pri vsakem testu zajemajo homologni antiserum z znanim titrom, celično kontrolo, kontrolo toksičnosti seruma, kontrolo medija in titracijo virusa, iz katere izračunamo dejansko količino virusa pri testu.

Razlaga

:

Jamice z jasno izraženim CPE se štejejo za inficirane in nevtralizacijski titri so izraženi kot obratne vrednosti končne razredčitve seruma, prisotnega v mešanicah serum/virus pri 50 % končni točki, ocenjeni po Spearman-Karberjevi metodi (Karber, G., 1931, Archiv für Experimentelle Pathologie und Pharmokologie, 162, 480). Testi se štejejo za veljavne, če je dejanska količina virusa, uporabljenega na jamico v testu, med 101,5 in 102,5 TCID50 in če ima titer referenčnega seruma vsaj dvakratno vrednost njegovega pričakovanega titra, ocenjeno po predhodnih titracijah. Če so kontrole zunaj teh meja, je treba test ponoviti. Končni titer 1:11 ali manj se šteje za negativnega.

(C)

Dokazovanje in kvantificiranje protiteles s testom ELISA se izvaja v skladu z naslednjim protokolom:

Reagenti

:

Kunčji antiserumi proti antigenu 146S sedmih tipov virusa slinavke in parkljevke (SIPV), uporabljeni v vnaprej določeni optimalni koncentraciji v pufru karbonat/bikarbonat, pH 9,6. Antigene pripravimo iz izbranih sevov virusa, namnoženih na enoslojnih BHK-21 celičnih linijah. Uporabimo neprečiščene supernatante in jih predtitriramo v skladu s protokolom, vendar brez seruma, da dobimo razredčino, ki po dodatku enake količine PBST (fosfatnega pufra s soljo z 0,05 % Tween-20 in fenol rdečim indikatorjem) privede do odčitanja optične gostote med 1,2 in 1,5. Viruse lahko uporabimo inaktivirane. PBST uporabimo kot razredčilo. Antiserume budre pripravimo tako, da budre (morske prašičke) inokuliramo z antigenom 146S vsakega serotipa. Vnaprej določeno optimalno koncentracijo pripravimo v PBST, ki vsebuje 10 % normalni bovini serum in 5 % normalni kunčji serum. Kunčji protibudrin imunoglobulin, konjugiran na hrenovo peroksidazo (HRP), uporabimo v vnaprej določeni optimalni koncentraciji v PBST, ki vsebuje 10 % normalnega bovinega seruma in 5 % normalnega kunčjega seruma. Preiskovane serume razredčimo v PBST.

Postopek:

1. Mikroplošče ELISA prekrijemo s 50 μl kunčjih antiserumov in jih pustimo stati čez noč v vlažni komori pri sobni temperaturi.

2. Petdeset mikrolitrov v dveh ponovitvah dvakratnih razredčin vsakega testnega seruma z začetno razredčitvijo 1:4 pripravimo na večjamičnih mikroploščah z dnom v obliki črke U (nosilnih ploščah). Petdeset mikrolitrov konstantnega odmerka antigena dodamo v vsako jamico in mešanice pustimo stati čez noč pri 4 °C. Z dodatkom antigena razredčimo začetno razredčino seruma na 1:8.

3. Mikroplošče ELISA petkrat speremo s PBST.

4. Petdeset mikrolitrov mešanic serum/antigen prenesemo z nosilnih plošč na mikroplošče ELISA, prekrite s kunčjim serumom, in jih inkubiramo pri 37 °C eno uro na orbitalnem stresalniku.

5. Po spiranju dodamo v vsako jamico po 50 μl budrinega antiseruma proti antigenu v skladu s točko 4. Mikroplošče inkubiramo pri 37 °C eno uro na orbitalnem stresalniku.

6. Mikroplošče speremo in v vsako jamico dodamo po 50 μl kunčjega antibudrinega imunoglobulina, konjugiranega na hrenovo peroksidazo (HRP). Mikroplošče inkubiramo pri 37 °C eno uro na orbitalnem stresalniku.

7. Mikroplošče speremo in v vsako jamico dodamo po 50 μl ortofenilen-diamina z 0,05 % H2O2 (30 %) vol:vol.

8. Reakcijo ustavimo po 15 minutah z 1,25M H2SO4.

Mikroplošče odčitamo spektrofotometrično pri 492 nm na čitalniku testa ELISA, povezanem z mikroračunalnikom.

Kontrole

:

Za vsak uporabljeni antigen 40 jamic brez seruma, ki vsebujejo antigen, razredčen v PBST. Dvakratne razredčine v dveh ponovitvah homolognega bovinega referenčnega antiseruma. Dvakratne razredčine v dveh ponovitvah govejega seruma.

Razlaga

:

Titri protiteles so izraženi kot končna razredčitev testnih serumov, ki dosežejo 50 % srednje vrednosti OD, ugotovljene v jamicah s kontrolami virusa brez testnega seruma. Vrednosti titrov nad 1:40 se štejejo za pozitivne.

Sklici

:

Hamblin C, Barnett ITR in Hedger RS (1986) „A new enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of antibodies against foot-and-mouth disease virus. I. Development and method of ELISA.“ Journal of Immunological Methods, 93, 115 do 121.11.

Bolezen Aujeszkega (BA)

(A)

Serum-nevtralizacijski test se izvaja v skladu z naslednjim protokolom:

Serum

:

Pred uporabo vse serume inaktiviramo 30 minut pri 56 °C.

Postopek

:

Za serum-nevtralizacijski test na mikroploščah, pri katerem se virus konstantno spreminja, uporabimo celično linijo Vero ali druge dovzetne celice. Virus bolezni Aujeszkega uporabimo pri 100 TCID50 na 0,025 ml; inaktivirane nerazredčene vzorce seruma zmešamo z enako količino (0,025 ml) suspenzije virusa. Mešanice virus/serum inkubiramo dve uri pri 37 °C na mikroploščah, preden jim dodamo ustrezne celice. Celice uporabimo v koncentraciji, ki zagotavlja, da se po 24 urah oblikuje popolna enoslojna celična kultura.

Kontrole

:

(i) preverjanje infektivnosti virusa, (ii) kontrole toksičnosti seruma, (iii) kontrole nenacepljenih celičnih kultur, (iv) referenčni antiserumi.

Razlaga

:

Rezultate serum-nevtralizacijskega testa in titer virusa, uporabljenega v testu, zabeležimo po treh do sedmih dneh inkubacije pri 37 °C. Titri seruma, manjši od 1:2 (nerazredčeni serum), se štejejo za negativne.

(B)

Kateri koli drug test v okviru Odločbe 2008/185/ES ( 28 ).

Transmisivni gastroenteritis (TGE)

Serum-nevtralizacijski test se izvaja v skladu z naslednjim protokolom:

Serum

:

Pred uporabo vse serume inaktiviramo 30 minut pri 56 °C.

Postopek

:

Za serum-nevtralizacijski test na mikroploščah, pri katerem se virus konstantno spreminja, uporabimo celično linijo A72 (celice pasjega tumorja) ali druge dovzetne celice. Virus TGE uporabimo pri 100 TCID50 na 0,025 ml; inaktivirane nerazredčene vzorce seruma zmešamo z enako količino (0,025 ml) suspenzije virusa. Mešanice virus/serum inkubiramo 30 do 60 minut pri 37 °C na mikroploščah, preden jim dodamo ustrezne celice. Celice uporabimo v koncentraciji, ki zagotavlja, da se po 24 urah oblikuje popolna enoslojna celična kultura. Vsaka celica sprejme 0,1 ml celične suspenzije.

Kontrole

:

(i) preverjanje infektivnosti virusa, (ii) kontrole toksičnosti seruma, (iii) kontrole nenacepljenih celičnih kultur, (iv) referenčni antiserumi.

Razlaga

:

Rezultate serum-nevtralizacijskega testa in titer virusa, uporabljenega v testu, zabeležimo po treh do petih dneh inkubacije pri 37 °C. Titri seruma, manjši od 1:2 (končna razredčitev), se štejejo za negativne. Če so nerazredčeni vzorci seruma toksični za tkivne kulture, lahko te serume razredčimo na 1:2 pred uporabo v testu. To ustreza končni razredčitvi seruma 1:4. V teh primerih se titri seruma, manjši od 1:4 (končna razredčitev), štejejo za negativne.

Vezikularna bolezen prašičev (SVD)

Preskusi za vezikularno bolezen prašičev (SVD) se izvajajo v skladu z Odločbo 2000/428/ES ( 29 ).

Klasična prašičja kuga (KPK)

Preskusi za klasično prašičjo kugo (KPK) se izvajajo v skladu z Odločbo 2002/106/ES ( 30 ).

Preskusi za KPK morajo potekati v skladu s smernicami iz ustreznega poglavja Poslovnika standardnih postopkov za diagnostične preskuse in cepiva za kopenske živali – OIE.

Oceno občutljivosti in specifičnosti serološkega testa za KPK se mora določiti v nacionalnem laboratoriju z uvedenim sistemom zagotavljanja kakovosti. Uporabljeni testi morajo biti dokazano sposobni prepoznavati razpone šibko in močno pozitivnih referenčnih serumov ter omogočati dokazovanje protiteles v zgodnji fazi bolezni in fazi rekonvalescence.

▼M12

Vezikularni stomatitis (VS)

Test za nevtralizacijo virusa se izvaja v skladu s protokoli testiranja na prisotnost vezikularnega stomatitisa iz poglavja 2.1.19 Priročnika diagnostičnih testov in cepiv za kopenske živali OIE.

Za serume, ki preprečujejo citopatski učinek (CPE) v razredčitvah 1: 32 ali več, se šteje, da vsebujejo protitelesa proti virusu vezikularnega stomatitisa.

▼C1

DEL 7

Pogoji zdravstvenega varstva za uvoz in karanteno za živali, uvožene v St. Pierre in Miquelon v obdobju, krajšem od šest mesecev pred vnosom v Unijo

(iz člena 6)

Zajete živalske vrsteTakson

RED

DRUŽINA

ROD IN VRSTA

Artiodactyla

Camelidae

Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp.

POGLAVJE 1

Bivanje in karantena

1.

Živali, uvožene v St. Pierre in Miquelon, morajo bivati v odobreni karantenski postaji najmanj 60 dni pred odpremo za vnos v Unijo. To obdobje se lahko podaljša glede na zahteve testov za posamezne vrste. Poleg tega morajo živali izpolnjevati naslednje zahteve:

(a) v karantensko postajo lahko pridejo različne pošiljke živali. Vendar je treba po prihodu v karantensko postajo vse živali iste vrste šteti za eno skupino in jih tako tudi obravnavati. V tem primeru se začne obdobje karantene za celotno skupino na dan, ko je zadnja žival prišla v karanteno;

(b) v karantenski postaji je treba posamezne skupine živali ločiti tako, da ne pridejo neposredno ali posredno v stik z drugimi živalmi, vključno z morebitno prisotnimi živalmi iz drugih pošiljk.

Posamezne pošiljke živali morajo biti nastanjene v odobreni karantenski postaji in zaščitene pred vektorskimi insekti;

(c) če se v času karantene ne upošteva izolacija skupine živali in te pridejo v stik z drugimi živalmi, se mora začeti novo obdobje karantene v enakem trajanju, kakor je bilo prvotno predpisano pri vstopu v karantensko postajo;

(d) živali, namenjene za vnos v Unijo, ki gredo skozi karantensko postajo, morajo biti natovorjene in odpremljene neposredno v Unijo:

(i) ne da bi prišle v stik z živalmi, ki ne izpolnjujejo pogojev glede zdravstvenega stanja živali, predpisanih za vnos zadevne kategorije živali v Unijo;

(ii) razdeljene na pošiljke tako, da nobena pošiljka ne more priti v stik z živalmi, ki ne izpolnjujejo pogojev za uvoz v Unijo;

(iii) v prevoznih sredstvih ali zabojnikih, prej očiščenih in razkuženih z razkužilom, ki je v St. Pierru in Miquelonu uradno odobreno kot učinkovito pri obvladovanju bolezni iz poglavja 2, in zgrajenih tako, da iztrebki, urin, stelja ali krma med prevozom ne morejo iztekati ali izpadati iz vozila ali zabojnika.

2.

Prostori karantene morajo ustrezati vsaj minimalnim standardom iz Priloge B k Direktivi 91/496/EGS ( 31 ) in izpolnjevati naslednje pogoje:

(a) morajo biti pod nadzorom uradnega veterinarja;

(b) morajo ležati sredi območja s premerom vsaj 20 km, na katerem po uradnih ugotovitvah vsaj 30 dni pred uporabo kot odobrena karantenska postaja ni bilo nobenega primera slinavke in parkljevke;

(c) pred uporabo kot karantenska postaja morajo biti očiščeni in razkuženi z razkužilom, ki ga St. Pierre in Miquelon uradno prizna za učinkovitega pri obvladovanju bolezni iz poglavja 2;

(d) ob upoštevanju zmogljivosti glede števila živali morajo zajemati:

(i) prostor, namenjen izključno za karanteno živali, vključno s primernim bivališčem ustreznega standarda za živali;

(ii) primerne prostore, ki:

 so enostavni za temeljito čiščenje in razkuževanje,

 vsebujejo prostore za varno natovarjanje in raztovarjanje,

 izpolnjujejo vse zahteve glede napajanja in hranjenja živali,

 omogočajo enostavno opravljanje nujnega veterinarskega zdravljenja;

(iii) primerne prostore za veterinarske inšpekcijske preglede in izolacijo živali;

(iv) primerno opremo za čiščenje in razkuževanje prostorov in prevoznih sredstev;

(v) primerne skladiščne prostore za krmo, steljo in gnoj;

(vi) primeren sistem za zbiranje odpadne vode;

(vii) pisarno za uradnega veterinarja;

(e) kadar obratujejo, mora biti na voljo dovolj veterinarjev za izvajanje vseh nalog;

(f) sprejemati smejo le posamezno označene živali, da je zagotovljena sledljivost. V ta namen mora lastnik karantenske postaje ali oseba, odgovorna za karantensko postajo, ob sprejemanju živali zagotoviti, da so pravilno označene in jih spremljajo spričevala o zdravstvenem stanju za zadevne živalske vrste ali kategorije. Poleg tega mora lastnik karantenske postaje ali oseba, odgovorna za karantensko postajo, v registru ali podatkovni bazi evidentirati in vsaj tri leta hraniti ime lastnika, izvor živali v pošiljki, datum vstopa in izstopa živali iz pošiljke, identifikacijsko številko živali v pošiljki in njihov namembni kraj;

(g) pristojni organ mora določiti postopek uradnega nadzora karantenske postaje in zagotoviti, da se tak nadzor izvaja; nadzor mora vključevati redne preglede, da se preveri, ali so zahteve za odobritev še izpolnjene. V primeru neizpolnjevanja zahtev in začasnega preklica odobritve lahko pristojni organ prostore karantene ponovno odobri šele, ko se prepriča, da v celoti izpolnjuje vse pogoje iz točk (a) do (g).

POGLAVJE 2

Testi zdravstvenega stanja živali

1.   SPLOŠNE ZAHTEVE

Pri živalih je treba opraviti naslednje teste, ki se izvajajo na vzorcih krvi, odvzetih ne prej kot 21 dni po začetku obdobja izolacije, če ni določeno drugače.

Laboratorijski testi morajo biti opravljeni v odobrenem laboratoriju v Uniji ter vsi laboratorijski testi in njihovi rezultati, cepljenja in zdravljenja morajo biti priloženi veterinarskemu spričevalu

Da se posegi na živalih ohranijo na kar najnižji ravni, se mora odvzem vzorcev, testi in kakršna koli cepljenja združiti kolikor najbolj mogoče ob upoštevanju najmanjših časovnih intervalov, ki se zahtevajo za protokole testiranja v delu 2 tega poglavja.

2.   POSEBNE ZAHTEVE

2.1   DRUŽINA KAMEL (CAMELIDAE)

2.1.1   Tuberkuloza

(a)  Uporabi se test: intradermalni primerjalni preskus z bovinim prečiščenim proteinskim derivatom (PPD) in aviarnim PPD, ki ustrezajo standardom za proizvodnjo bovinih in aviarnih tuberkulinov, kot je opisano v točki 2.1.2 Priloge B k Direktivi 64/432/EGS.

Test je treba opraviti na področju za ramo (aksilarno področje) po postopku iz točke 2.2.4 Priloge B k Direktivi 64/432/EGS.

(b)  Časovna razporeditev: na živalih je treba opraviti teste v dveh dneh po prihodu živali v karantensko postajo in 42 dni od datuma prvega testa.

(c)  Razlaga testov:

reakcijo je treba šteti za:

 negativno, če je povečanje debeline kože manjše od 2 mm,

 pozitivno, če je povečanje debeline kože večje od 4 mm,

 nedoločno, če je povečanje debeline kože na bovini PPD med 2 mm in 4 mm ali večje kot 4 mm, vendar manjše od reakcije na aviarni PPD.

(d)  Možni ukrepi po testiranju:

Če se pri živali ugotovi pozitivna reakcija na intradermalno reakcijo bovinega PPD, je treba to žival izključiti iz skupine, na ostalih živalih pa je treba test ponoviti ne prej kot 42 dni od datuma prvega pozitivnega testa, ta test pa se šteje kot prvi test iz točke (b).

Če se za več živali iz skupine ugotovi pozitivna reakcija, se celotna skupina izključi iz izvoza v Unijo.

Če se pri eni ali več živali iz iste skupine ugotovi nedoločna reakcija, bo na celi skupini test ponovljen ne prej kot 42 dni od datuma prvega testa in se šteje kot prvi test iz točke (b).

2.1.2   Bruceloza

(a)  Uporabi se test:

(i)  Brucella abortus: rose bengal test (RBT) in test serumske aglutinacije (SAT), kot sta opisana v točkah 2.5 in 2.6 Priloge C k Direktivi 64/432/EGS. Pri pozitivnem rezultatu je treba zaradi potrditve opraviti test reakcije vezanja komplementa, kot je opisan v delu 6 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.

(ii)  Brucella melitensis: RBT in SAT, kot sta opisana v točkah 2.5 in 2.6 Priloge C k Direktivi 64/432/EGS. Pri pozitivnem rezultatu je treba zaradi potrditve opraviti test reakcije vezanja komplementa po postopku iz Priloge C k Direktivi 91/68/EGS.

(iii)  Brucella ovis: reakcija vezanja komplementa, kot je opisana v Prilogi D k Direktivi 91/68/EGS.

(b)  Časovna razporeditev: na živalih je treba opraviti teste v dveh dneh po prihodu živali v karantensko postajo in 42 dni od datuma prvega testa.

(c)  Razlaga testov:

Pozitivna reakcija na teste je reakcija, kot je opredeljena v Prilogi C k Direktivi 64/432/EGS.

(d)  Možni ukrepi po testiranju:

Živali, za katere se na enem od testov ugotovi pozitivnem rezultat, se izključijo iz skupine, na ostalih živalih pa se test ponovi ne prej kot 42 dni od datuma prvega pozitivnega testa, ta test se šteje kot prvi test iz točke (b).

Samo živali, za katere se negativen rezultat ugotovi pri dveh zaporednih testih, opravljenih v skladu s točko (b), se odobrijo za vnos v Unijo.

2.1.3   Bolezen modrikastega jezika in epizootska hemoragična bolezen

(a)  Uporabi se test: agar gel imunodifuzijski test (AGID) iz dela 6 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.

Pri pozitivnem rezultatu se živali zaradi razločevanja med boleznima testira s kompetitivnim ELISA testom, kot je opisan v delu 6 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.

(b)  Časovna razporeditev:

Živali morajo pokazati negativno reakcijo pri dveh testih: prvega je treba opraviti v dveh dneh od datuma prihoda v karantensko postajo in drugega vsaj 21 dni od datuma prvega testa.

(c)  Možni ukrepi po testiranju:

(i) Bolezen modrikastega jezika

Če je pri eni ali več živalih reakcija na test ELISA iz dela 6 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010 pozitivna, se pozitivne živali izključijo iz skupine, vse preostale živali iz skupine pa se namestijo v karanteno za 100 dni od dneva, ko so bili odvzeti vzorci za pozitivni test. Skupina se šteje za prosto bolezni modrikastega jezika le, če se pri rednih pregledih uradnih veterinarjev v času karantene ne pokažejo klinični znaki bolezni in karantenska postaja ostane prosta vektorjev bolezni modrikastega jezika (Culicoides).

Če se v času karantene iz prvega pododstavka pokažejo znaki bolezni modrikastega jezika še pri kateri živali, se vnos v Unijo zavrne vsem živalim iz skupine.

(ii) Epizootska hemoragična bolezen (EHD)

Če se pri eni ali več živalih, ki so imele pozitivno reakcijo, med potrditvenim testom ELISA odkrije prisotnost protiteles za virus EHD, se živali štejejo za pozitivne in se izključijo iz skupine, na celi skupini pa je treba ponoviti test vsaj 21 dni od datuma začetne pozitivne diagnoze in še enkrat vsaj 21 dni od datuma ponovljenega testa, pri čemer morajo biti rezultati obeh testov negativni.

Če so pri enem od ponovljenih testov ali obeh na dodatnih živalih reakcije pozitivne, se vnos v Unijo zavrne za celotno skupino živali.

2.1.4   Slinavka in parkljevka (SIP)

(a)  Uporabi se test: diagnostični testi (test probang in serološke preiskave) z uporabo postopkov ELISA in nevtralizacije virusa (NV) v skladu s protokoli iz dela 6 Priloge I k Uredbi Komisije (EU) št. 206/2010.

(b)  Časovna razporeditev: živali pokažejo negativno reakcijo pri dveh testih: prvi se opravi v dveh dneh od datuma prihoda v karantensko postajo in drugi vsaj 42 dni od datuma prvega testa.

(c)  Možni ukrepi po testiranju: če se pri kateri koli živali ugotovi pozitivna reakcija na virus SIP, se šteje, da nobena žival iz karantenske postaje ni primerna za vnos v Unijo.

Opomba: vsakršno odkritje protiteles za strukturne ali nestrukturne proteine virusa SIP se šteje za posledico prejšnje okužbe s SIP, ne glede na status cepljenja.

2.1.5   Goveja kuga

(a)  Uporabi se test: kompetitivni ELISA test, kot je opisan v zadnji različici Priročnika diagnostičnih testov in cepiv za kopenske živali (OIE), je predpisani test za mednarodno trgovino in je test izbora. Lahko se uporabi tudi test nevtralizacije seruma ali drugi priznani testi v skladu s protokoli iz ustreznih oddelkov Priročnika OIE.

(b)  Časovna razporeditev: na živalih se izvedeta dva testa: prvi se opravi v dveh dneh od datuma prihoda v karantensko postajo in drugi vsaj 42 dni od datuma prvega testa.

(c)  Možni ukrepi po testiranju: če se pri kateri koli živali ugotovi pozitivna reakcija na virus goveje kuge, se šteje, da nobena žival iz karantenske postaje ni primerna za vnos v Unijo.

2.1.6   Vezikularni stomatitis

(a)  Uporabi se test: test ELISA, test nevtralizacije virusa ali drug priznani test v skladu s protokoli iz ustreznih oddelkov Priročnika OIE.

(b)  Časovna razporeditev: na živalih se izvedeta dva testa: prvi se opravi v dveh dneh od datuma prihoda v karantensko postajo in drugi vsaj 42 dni od datuma prvega testa.

(c)  Možni ukrepi po testiranju: če se pri kateri koli živali ugotovi pozitivna reakcija na virus vezikularnega stomatitisa, se šteje, da nobena žival iz karantenske postaje ni primerna za vnos v Unijo.

2.1.7   Mrzlica doline Rift

(a)  Uporabi se test: test ELISA, test nevtralizacije virusa ali drug priznani test v skladu s protokoli iz ustreznih oddelkov Priročnika OIE.

(b)  Časovna razporeditev: na živalih se izvedeta dva testa: prvi se opravi v dveh dneh od datuma prihoda v karantensko postajo in drugi vsaj 42 dni od datuma prvega testa.

(c)  Možni ukrepi po testiranju: če katera koli žival kaže znake izpostavljenosti povzročitelju mrzlice doline Rift, se šteje, da nobena žival iz karantenske postaje ni primerna za vnos v Unijo.

2.1.8   Vozličasti dermatitis

(a)  Uporabi se test: serološki test ELISA, test nevtralizacije virusa ali drug priznani test v skladu s protokoli iz ustreznih oddelkov Priročnika OIE.

(b)  Časovna razporeditev: na živalih se izvedeta dva testa: prvi se opravi v dveh dneh od datuma prihoda v karantensko postajo in drugi vsaj 42 dni od datuma prvega testa.

(c)  Možni ukrepi po testiranju: če katera koli žival kaže znake izpostavljenosti povzročitelju vozličastega dermatitisa, se šteje, da nobena žival iz karantenske postaje ni primerna za vnos v Unijo.

2.1.9   Krimsko-kongoška hemoragična mrzlica

(a)  Uporabi se test: test ELISA, test nevtralizacije virusa, imunofluorescenčni test ali drugi priznani testi.

(b)  Časovna razporeditev: na živalih se izvedeta dva testa: prvi se opravi v dveh dneh od datuma prihoda v karantensko postajo in drugi vsaj 42 dni od datuma prvega testa.

(c)  Možni ukrepi po testiranju: če katera koli žival kaže znake izpostavljenosti povzročitelju Krimsko-kongoške hemoragične mrzlice, se šteje, da nobena žival iz karantenske postaje ni primerna za vnos v Unijo.

2.1.10   Tripanosomiaza (Trypanosoma evansi (T. evansi))

(a)  Uporabi se test: parazit se lahko dokaže v koncentriranih krvnih vzorcih v skladu s protokoli, opisanimi v ustreznih oddelkih Priročnika OIE.

(b)  Časovna razporeditev: na živalih se izvedeta dva testa: prvi se opravi v dveh dneh od datuma prihoda v karantensko postajo in drugi vsaj 42 dni od datuma prvega testa.

(c)  Možni ukrepi po testiranju: če se pri kateri koli živali v pošiljki ugotovi T. evansi, se šteje, da navedena žival ni primerna za vnos v Unijo. Na preostalih živalih iz skupine se izvede zdravljenje proti notranjim in zunanjim zajedavcem z uporabo zdravil, učinkovitih proti T. evansi.

2.1.11   Maligna kataralna mrzlica

(a)  Uporabi se test: odkrivanje virusne DNK na podlagi imunofluorescence ali imunocitokemije z uporabo protokolov iz ustreznih oddelkov Priročnika OIE.

(b)  Časovna razporeditev: na živalih se izvedeta dva testa: prvi se opravi v dveh dneh od datuma prihoda v karantensko postajo in drugi vsaj 42 dni od datuma prvega testa.

(c)  Možni ukrepi po testiranju: če katera koli žival kaže znake izpostavljenosti maligni kataralni mrzlici, se šteje, da nobena žival iz karantenske postaje ni primerna za vnos v Unijo.

2.1.12   Steklina

Cepljenje: cepljenje proti steklini se lahko opravi, če tako zahteva namembna država članica, živali se odvzame vzorec kri in opravi serum-nevtralizacijski test na protitelesa.

2.1.13

Enzootska goveja levkoza (le če so živali namenjene za državo članico ali regijo, ki je uradno prosta enzootske goveje levkoze, kot je navedeno v členu 2(2)(k) Direktive 64/432/EGS).

(a)  Uporabi se test: test AGID ali blocking ELISA v skladu s protokoli iz zadnje različice Priročnika OIE.

(b)  Časovna razporeditev: na živalih se izvedeta dva testa: prvi se opravi v dveh dneh od datuma prihoda v karantensko postajo in drugi vsaj 42 dni od datuma prvega testa.

(c)  Možni ukrepi po testiranju: živali, ki pokažejo pozitivno reakcijo na test iz točke (a), se izključijo iz skupine živali v prostorih karantene, na ostalih živalih pa se test ponovi ne prej kot 21 dni od datuma prvega pozitivnega testa: ta test se šteje kot prvi test iz točke (b).

Samo živali, za katere se negativen rezultat ugotovi pri dveh zaporednih testih, opravljenih v skladu s točko (b), se štejejo kot primerne za vnos v Unijo.
PRILOGA II

SVEŽE MESO

▼M2

DEL 1Seznam tretjih držav, njihovih ozemelj in delov (1)

Oznaka ISO in ime tretje države

Oznaka ozemlja

Opis tretje države, njenega ozemlja ali dela

Veterinarsko spričevalo

Posebni pogoji

Končni datum (2)

Začetni datum (3)

Vzorci

PJ

1

2

3

4

5

6

7

8

AL – Albanija

AL-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

AR – Argentina

AR-0

Celotno ozemlje države

EQU

 
 
 
 

AR-1

Province:

Buenos Aires,

Catamarca,

Corrientes (razen departmajev Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme in San Luís del Palmar),

Entre Ríos,

La Rioja,

Mendoza,

Misiones,

del Neuquéna (razen ozemlja, vključenega v AR-4),

del Ría Negra (razen ozemlja, vključenega v AR-4),

San Juan,

San Luis,

Santa Fe,

Tucuman,

Cordoba,

La Pampa,

Santiago del Estero,

Chaco, Formosa, Jujuy in Salta, razen varovalnega pasu 25 km od meje z Bolivijo in Paragvajem, ki se razteza od okraja Santa Catalina v provinci Jujuy do okraja Laishi v provinci Formosa.

BOV

A

1

 

18. marca 2005

RUF

A

1

 

1. decembra 2007

RUW

A

1

 

1. avgusta 2010

AR-2

Chubut, Santa Cruz in Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 
 
 

1. marca 2002

AR-3

Corrientes: departmaji Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme in San Luís del Palmar

BOV

RUF

A

1

 

1. decembra 2007

AR-4

Del Ría Negra (razen: območje v Avellanedi, severno od pokrajinske ceste 7 in vzhodno od pokrajinske ceste 250, območje v Conesi, vzhodno od pokrajinske ceste 2, območje v El Cuyu, severno od pokrajinske ceste 7 od križišča s pokrajinsko cesto 66 do meje z departmajem Avellaneda, in območje v San Antoniu, vzhodno od pokrajinskih cest 250 in 2),

del Neuquéna (razen območja v Confluencii, vzhodno od pokrajinske ceste 17, in območja v Picun Leufúju, vzhodno od pokrajinske ceste 17)

BOV, OVI, RUW, RUF

 
 
 

1. avgusta 2008

AU – Avstralija

AU-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 
 
 
 

BA – Bosna in Hercegovina

BA-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

BH – Bahrajn

BH-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

BR – Brazilija

BR-0

Celotno ozemlje države

EQU

 
 
 
 

BR-1

Zvezna država Minas Gerais,

Zvezna država Espírito Santo,

Zvezna država Goiás,

Zvezna država Mato Grosso,

Zvezni državi Rio Grande Do Sul in Mato Grosso Do Sul (razen določenega območja visokega nadzora 15 km od zunanjih meja v občinah Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã in Mundo Novo ter določenega območja visokega nadzora v občinah Corumbá in Ladário).

BOV

A in H

1

 

1. decembra 2008

BR-2

Zvezna država Santa Catarina

BOV

A in H

1

 

31. januarja 2008

BR-3

Zvezni državi Paraná in São Paulo

BOV

A in H

1

 

1. avgusta 2008

▼M15

BW – Bocvana

BW-0

Celotno ozemlje države

EQU, EQW

 
 
 
 

BW-1

Območja z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 3c, 4b, 5, 8, 9 in 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

11. maja 2011

26. junija 2012

BW-2

Območja z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 10, 11, 13 in 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7. marca 2002

BW-3

Območje z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 12

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

20. oktobra 2008

20. januarja 2009

BW-4

Območje z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 4a, razen zaščitnega območja intenzivnega nadzora širine 10 km ob meji z območjem, kjer se opravlja cepljenje proti slinavki in parkljevki, ter z območji upravljanja prostoživečih živali

BOV

F

1

28. maja 2013

18. februarja 2011

BW-5

Območje z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 6, razen območja intenzivnega nadzora na območju št. 6 med mejo z Zimbabvejem in avtocesto A1

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

28. maja 2013

26. junija 2012

▼M2

BY – Belorusija

BY-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

BZ – Belize

BZ-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 
 
 
 

CA – Kanada

CA-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 
 
 

CH – Švica

CH-0

Celotno ozemlje države

*

 
 
 
 

CL – Čile

CL-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 
 
 
 

CN – Kitajska

CN-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

CO – Kolumbija

CO-0

Celotno ozemlje države

EQU

 
 
 
 

CR – Kostarika

CR-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 
 
 
 

CU – Kuba

CU-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 
 
 
 

DZ – Alžirija

DZ-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

ET – Etiopija

ET-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

FK – Falklandski otoki

FK-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, EQU

 
 
 
 

GL – Grenlandija

GL-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 
 
 
 

GT – Gvatemala

GT-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 
 
 
 

HK – Hongkong

HK-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

HN – Honduras

HN-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 
 
 
 

▼M16 —————

▼M2

IL – Izrael

IL-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

IN – Indija

IN-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

IS – Islandija

IS-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 
 
 
 

▼M14

JP - Japonska

JP

Celotno ozemlje države

BOV

 
 
 

28. marec 2013

▼M2

KE – Kenija

KE-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

MA – Maroko

MA-0

Celotno ozemlje države

EQU

 
 
 
 

ME – Črna gora

ME-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, EQU

 
 
 
 

MG – Madagaskar

MG-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

MK – Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (4)

MK-0

Celotno ozemlje države

OVI, EQU

 
 
 
 

MU – Mauritius

MU-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

MX – Mehika

MX-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 
 
 
 

NA – Namibija

NA-0

Celotno ozemlje države

EQU, EQW

 
 
 
 

NA-1

Južno od obrambne črte, ki se razteza od točke Palgrave na zahodu do Gam na vzhodu

BOV, OVI,RUF, RUW

F and J

1

 
 

NC – Nova Kaledonija

NC-0

Celotno ozemlje države

BOV, RUF, RUW

 
 
 
 

NI – Nikaragva

NI-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

NZ – Nova Zelandija

NZ-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 
 
 
 

PA – Panama

PA-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 
 
 
 

▼M5

PY – Paragvaj

PY-0

Celotno ozemlje države

EQU

 
 
 
 

PY-1

Celotno ozemlje države razen določenega območja visokega nadzora 15 km od zunanjih meja

BOV

A

1

18. septembra 2011

1. avgusta 2008

▼M2

RS – Srbija (5)

RS-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, EQU

 
 
 
 

RU – Rusija

RU-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

RU-1

Regija Murmansk, avtonomno območje Yamolo-Nenets

RUF

 
 
 
 

SV – Salvador

SV-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

SZ – Svazi

SZ-0

Celotno ozemlje države

EQU, EQW

 
 
 
 

SZ-1

Območje, zahodno od ograj „rdeče črte“, ki se razteza severno od reke Usutu do meje z Južno Afriko, zahodno od Nkalashane.

BOV, RUF, RUW

F

1

 
 

SZ-2

Območja, kjer se izvaja veterinarski nadzor nad slinavko in parkljevko ter cepljenje živali proti tema boleznima, so zakonsko opredeljena v skladu s pravnim obvestilom št. 51 iz leta 2001.

BOV, RUF, RUW

F

1

 

4. avgusta 2003

TH – Tajska

TH-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

TN – Tunizija

TN-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

TR – Turčija

TR-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

TR-1

Province Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat in Kirikkale

EQU

 
 
 
 

UA – Ukrajina

UA-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

US – Združene države Amerike

US-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, POR, EQU,SUF, SUW, RUF, RUW

G

 
 
 

▼M11

UY – Urugvaj

UY-0

Celotno ozemlje države

EQU

 
 
 
 

BOV

A in J

1

 

1. novembra 2001

OVI

A

1

 
 

▼M3

ZA – Južna Afrika

ZA-0

celotno ozemlje države

EQU, EQW

 
 
 
 

ZA-1

celotno ozemlje države, razen:

— dela območja, kjer se izvaja nadzor nad slinavko in parkljevko, v veterinarski regiji Mpumalanga in severnih provincah, v okraju Ingwavuma v veterinarski regiji Natal in obmejnem območju z Bocvano, vzhodno od 28. vzporednika, in

— okraja Camperdown v provinci KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

11. februarja 2011

 

▼M2

ZW – Zimbabve

ZW-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

(1)   Brez poseganja v posebne zahteve za izdajo spričeval, ki so določene v sporazumih Unije s tretjimi državami.

(2)   Meso živali, zaklanih na datum iz stolpca 7 ali pred njim, se lahko uvozi v Unijo do 90 dni po navedenem datumu. Pošiljke na plovilih na odprtem morju, za katere je bilo spričevalo izdano pred datumom iz stolpca 7, se lahko uvozijo v Unijo do 40 dni po navedenem datumu. (Opomba: če v stolpcu 7 ni datuma, pomeni, da ni časovne omejitve.)

(3)   Le meso živali, zaklanih na datum iz stolpca 8 ali po njem, se lahko uvozi v Unijo (če v stolpcu 8 ni datuma, pomeni, da ni časovne omejitve).

(4)   Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija; začasna oznaka, ki na noben način ne vpliva na dokončno poimenovanje te države, ki bo sprejeto po koncu pogajanj, ki trenutno na to temo potekajo v Združenih narodih.

(5)   Brez Kosova, ki je trenutno pod mednarodno upravo v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

* = Zahteve kot v skladu s Sporazumom med Skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (UL L 114, 30.4.2002, str. 132).

— = Spričevala niso določena in uvoz svežega mesa je prepovedan (razen za vrste, ki so navedene v vrstici, ki se nanaša na celotno območje države).

„1“  Omejitve pri kategorijah:

Vnos v Unijo se ne odobri za drobovino (razen v primeru goveda, trebušne prepone in žvekalnih mišic).

▼M1

DEL 2

Vzorci veterinarskih spričeval

Vzorci:

„BOV“

:

vzorec veterinarskega spričevala za sveže meso, vključno z mletim mesom, domačega goveda (vključno z vrstami bizonov (Bison) in bivolov (Bubalus) ter njihovimi križanci);

„OVI“

:

vzorec veterinarskega spričevala za sveže meso, vključno z mletim mesom, domačih ovc (Ovis aries) in domačih koz (Capra hircus);

„POR“

:

vzorec veterinarskega spričevala za sveže meso, vključno z mletim mesom, domačih prašičev (Sus scrofa);

„EQU“

:

vzorec veterinarskega spričevala za sveže meso, razen mletega mesa, domačih enoprstih kopitarjev (konja (Equus caballus), osla (Equus asinus), in njunih križancev);

„RUF“

:

vzorec veterinarskega spričevala za sveže meso, razen drobovine in mletega mesa, gojenih nedomačih živali iz reda Artiodactyla (razen goveda (vključno z vrstami bizonov (Bison) in bivolov (Bubalus) ter njihovimi križanci), ovc (Ovis aries), koz (Capra hircus), prašičev (Suidae), in pekarjev (Tayassuidae)) ter družin nosorogov (Rhinocerotidae) in slonov (Elephantidae);

„RUW“

:

vzorec veterinarskega spričevala za sveže meso, razen drobovine in mletega mesa, divjih nedomačih živali iz reda Artiodactyla (razen goveda (vključno z vrstami bizonov (Bison) in bivolov (Bubalus) ter njihovimi križanci), ovc (Ovis aries), koz (Capra hircus), prašičev (Suidae), in pekarjev (Tayassuidae)) ter družin nosorogov (Rhinocerotidae) in slonov (Elephantidae);

„SUF“

:

vzorec veterinarskega spričevala za sveže meso, razen drobovine in mletega mesa, gojenih nedomačih živali iz družine prašičev (Suidae), pekarjev (Tayassuidae) ali tapirjev (Tapiridae);

„SUW“

:

vzorec veterinarskega spričevala za sveže meso, razen drobovine in mletega mesa, divjih nedomačih živali iz družine prašičev (Suidae), pekarjev (Tayassuidae) ali tapirjev (Tapiridae);

„EQW“

:

vzorec veterinarskega spričevala za sveže meso, razen drobovine in mletega mesa, divjih enoprstih kopitarjev iz podroda zeber (Hippotigris).

PJ (Posebna jamstva)

„A“

:

jamstva glede zorenja, merjenja pH in izkoščevanja svežega mesa, razen drobovine, certificiranega v skladu z vzorci veterinarskih spričeval BOV (točka II.2.6.), OVI (točka II.2.6.), RUF (točka II.2.7.) in RUW (točka II.2.4.).

„C“

:

jamstva glede laboratorijskih testov na klasično prašičjo kugo na trupih, iz katerih je bilo pridobljeno sveže meso, certificirano v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala SUW (točka II.2.3 B).

„D“

:

jamstva glede hranjenja s pomijami na gospodarstvih izvora živali, iz katerih je bilo pridobljeno sveže meso, certificirano v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala POR (točka II.2.3 d).

„E“

:

jamstva glede testov na tuberkulozo na živalih, iz katerih je bilo pridobljeno sveže meso, certificirano v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala BOV (točka II.2.4 d).

„F“

:

jamstva glede zorenja in izkoščevanja svežega mesa, razen drobovine, certificiranega v skladu z vzorci veterinarskih spričeval BOV (točka II.2.6.), OVI (točka II.2.6.), RUF (točka II.2.6.) in RUW (točka II.2.7.).

„G“

:

jamstva glede 1 – izločitve drobovine in hrbtenjače; in 2 – testiranja in izvora jelenov (Cervidae) v zvezi z boleznijo kroničnega hiranja iz vzorcev veterinarskih spričeval RUF (točka II.1.7.) in RUW (točka II.1.8.).

„H“

:

posebna jamstva, zahtevana za Brazilijo glede programov cepljenja. Ker pa zvezna država Santa Catarina v Braziliji ne izvaja cepljenja proti slinavki in parkljevki, se sklicevanje na program cepljenja ne uporablja za meso živali, ki izvirajo iz navedene zvezne države in so bile v njej zaklane.

„J“

:

jamstva glede premika goveda, ovc in koz z gospodarstev v klavnico, ki omogočajo, da pred prevozom neposredno za zakol potujejo prek zbirnega centra (vključno s trgi).

Vzorec BOV

Del I: Podrobnosti odpremljene pošiljkeDRŽAVAVeterinarsko spričevalo Evropski unijiI.1. PošiljateljImeNaslovTel.I.2. Referenčna številka spričevalaI.2.a.I.3. Osrednji pristojni organI.4. Lokalni pristojni organI.5. PrejemnikImeNaslovPoštna številkaTel.I.6.I.7. Država poreklaOznaka ISOI.8. Regija PoreklaOznakaI.9. Namembna državaOznaka ISOI.10. Namembna regijaOznakaI.11. Kraj izvoraImeŠtevilka odobritveNaslovI.12.I.13. Kraj natovarjanjaI.14. Datum pošiljanjaI.15. Prevozno sredstvoLetaloLadjaŽelezniški vagonCestno prevozno sredstvoDrugoIdentifikacijaDokumentarne referenceI.16. Mejna kontrolna točka vstopa v EUI.17.I.18. Opis blagaI.19. Oznaka blaga (oznaka HS)I.20. KoličinaI.21. Temperatura proizvodovPri prostorski temperaturiOhlajeniZamrznjeniI.22. Število pakiranjI.23. Številka zalivke/kontejnerjaI.24. Vrsta pakiranjaI.25. Blago s spričevalom za:Prehrana ljudiI.26.I.27. Za uvoz ali vstop v EUI.28. Identifikacija blagaVrsta(znanstveno ime)Vrsta blagaNačin obdelaveŠtevilka odobritve obratovKlavnicaRazsekovalnicaHladilnicaŠtevilo pakiranjNeto masa Del II: CertificiranjeDRŽAVAVzorec BOVII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.1. Javnozdravstveno potrdiloPodpisani uradni veterinar izjavljam, da sem seznanjen z ustreznimi zahtevami iz uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 852/2004, (ES) št. 853/2004, (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 999/2001 ter potrjujem, da je bilo meso domačega goveda iz dela I proizvedeno v skladu z navedenimi zahtevami in zlasti da:II.1.1. [meso] [mleto meso] (1) izvira iz obratov, ki izvajajo program na podlagi načel HACCP v skladu z Uredbo (ES) št. 852/2004;II.1.2. je bilo meso pridobljeno v skladu z oddelkom I Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004;(1) II.1.3. [je bilo mleto meso proizvedeno v skladu z oddelkom V Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 in zamrznjeno na notranjo temperaturo, ki ni višja od – 18 °C;]II.1.4. je bilo ugotovljeno, da je meso primerno za prehrano ljudi po pregledih pred zakolom in po njem, opravljenih v skladu s poglavjem II oddelka I ter poglavjema I in IX oddelka IV Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004;II.1.5. (1) ali [so bili trup ali kosi trupa označeni z oznako zdravstvene ustreznosti v skladu s poglavjem III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004];(1) ali [so bila pakiranja [mesa] [mletega mesa] (1) označena z identifikacijsko oznako v skladu z oddelkom I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004;]II.1.6. [meso] [mleto meso] (1) izpolnjuje ustrezna merila iz Uredbe (ES) št. 2073/2005 o mikrobioloških merilih za živila;II.1.7. so izpolnjena jamstva, ki veljajo za žive živali in živalske proizvode ter so določena v načrtih o ostankih, predloženih v skladu z Direktivo 96/23/ES in zlasti s členom 29 Direktive;II.1.8. je bilo [meso] [mleto meso] (1) skladiščeno in prepeljano v skladu z ustreznimi zahtevami oddelkov I in V Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004;II.1.9. v zvezi z bovino spongiformno encefalopatijo (BSE):(1) ali [II.1.9.1. za uvoz iz države ali regije z zanemarljivim tveganjem za BSE, ki je kot taka navedena v Odločbi 2007/453/ES:(a) da je država ali regija v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 999/2001 razvrščena kot država ali regija z zanemarljivim tveganjem za BSE;(b) da so bile živali, iz katerih je bilo pridobljeno goveje meso ali mleto meso, skotene, nepretrgoma rejene in zaklane v državi z zanemarljivim tveganjem za BSE (13);(1) [(c) če so bili v državi ali regiji avtohtoni primeri BSE:(1) ali [so bile živali skotene po datumu začetka veljavnosti prepovedi krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko in ocvirki, pridobljenimi iz prežvekovalcev;](1) ali [da goveje meso ali mleto meso ne vsebuje in ni pridobljeno iz snovi s specifičnim tveganjem iz Priloge V k Uredbi (ES) št. 999/2001 ali mehansko odstranjenega mesa s kosti goveda;]]](1) ali [II.1.9.2. za uvoz iz države ali regije z nadzorovanim tveganjem za BSE, ki je kot taka navedena v Odločbi 2007/453/ES:(a) da je država ali regija razvrščena v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 999/2001 kot država ali regija z nadzorovanim tveganjem za BSE; DRŽAVAVzorec BOVII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.(b) da živali, iz katerih je bilo goveje meso ali mleto meso pridobljeno, niso bile zaklane po omamljanju z vbrizgavanjem plina v kranialno votlino ali usmrčene po isti metodi ali zaklane po omamljanju z uničenjem centralnega živčnega tkiva z vstavljanjem podolgovatega paličastega instrumenta v kranialno votlino;(1) ali [(c) da goveje meso ali mleto meso ne vsebuje in ni pridobljeno iz snovi s specifičnim tveganjem iz Priloge V k Uredbi (ES) št. 999/2001 ali mehansko odstranjenega mesa s kosti goveda;](1) ali [(c) da trupi, polovice trupov ali polovice trupov, razkosane na največ tri kose za prodajo na debelo, ter četrtine trupov ne vsebujejo snovi s specifičnim tveganjem, razen hrbtenice, vključno z dorzalnimi gangliji. Trupi ali kosi trupov goveda s hrbtenico za prodajo na debelo so bili označeni z modro črto na oznaki iz Uredbe (ES) št. 1760/2000 (3);]](1) ali [II.1.9.3. za uvoz iz države ali regije, ki ni razvrščena v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 999/2001 ali je razvrščena kot država ali regija z nejasnim tveganjem za BSE in je kot taka navedena v Odločbi 2007/453/ES:(a) da država ali regija izvora ni bila razvrščena v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 999/2001 ali je bila razvrščena kot država ali regija z nejasnim tveganjem za BSE;(b) da se živali, iz katerih je bilo pridobljeno goveje meso ali mleto meso, niso krmile z mesno-kostno moko ali ocvirki, pridobljenimi iz prežvekovalcev;(c) da živali, iz katerih je bilo goveje meso ali mleto meso pridobljeno, niso bile zaklane po omamljanju z vbrizgavanjem plina v kranialno votlino ali usmrčene po isti metodi ali zaklane po omamljanju z uničenjem centralnega živčnega tkiva z vstavljanjem podolgovatega paličastega instrumenta v kranialno votlino;(1) ali [(d) da goveje meso ali mleto meso ni pridobljeno iz:(i) snovi s specifičnim tveganjem iz Priloge V k Uredbi (ES) št. 999/2001;(ii) živčnih in limfnih tkiv, izpostavljenih med procesom izkoščevanja;(iii) mehansko odstranjenega mesa s kosti goveda;](1) ali [(d) da trupi, polovice trupov ali polovice trupov, razkosane na največ tri kose za prodajo na debelo, ter četrtine trupov ne vsebujejo snovi s specifičnim tveganjem, razen hrbtenice, vključno z dorzalnimi gangliji. Trupi ali kosi trupov goveda s hrbtenico za prodajo na debelo so bili označeni z modro črto na oznaki iz Uredbe (ES) št. 1760/2000 (3);]](4) [II.1.10. izpolnjuje zahteve iz Uredbe (ES) št. 1688/2005 o izvajanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih jamstvih v zvezi s salmonelo za pošiljke nekaterih vrst mesa in jajc na Finsko in Švedsko.]II.2. Potrdilo o zdravstvenem stanju živaliPodpisani uradni veterinar s tem potrjujem, da je sveže meso iz dela I:II.2.1. pridobljeno na ozemljih z oznako: … (2), ki so bila na dan izdaje tega spričevala:(a) zadnjih 12 mesecev prosta goveje kuge in v tem obdobju ni bilo nobenega cepljenja proti tej bolezni ter(1) ali [(b) zadnjih 12 mesecev prosta slinavke in parkljevke in v tem obdobju ni bilo nobenega cepljenja proti tej bolezni;](1) ali [(b) se šteje, da so prosta slinavke in parkljevke od … (dd/mm/llll), brez primerov/izbruhov bolezni po navedenem datumu, ter imajo dovoljenje za izvoz tega mesa na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. …/ … z dne …(dd/mm/llll);] DRŽAVAVzorec BOVII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.(1) (5) ali [(b) se programi cepljenja domačega goveda proti slinavki in parkljevki uradno izvajajo in nadzorujejo;](1) (6) ali [(b) obstaja sistematični program cepljenja proti slinavki in parkljevki, in sicer pri čredi, pri kateri učinkovitost tega programa cepljenja nadzoruje pristojni veterinarski organ z rednim serološkim nadzorom, ki kaže ustrezne ravni protiteles in hkrati dokazuje odsotnost virusa slinavke in parkljevke;](1) (6) or [(b) zadnjih 12 mesecev prosta slinavke in parkljevke in v tem obdobju ni bilo nobenega cepljenja proti tej bolezni, ozemlja pa nadzoruje pristojni veterinarski organ z rednim nadzorom, ki dokazuje odsotnost slinavke in parkljevke;]II.2.2. pridobljeno iz živali, ki:(1) ali [so bivale na ozemlju iz točke II.2.1 od skotitve ali vsaj zadnje tri mesece pred zakolom;](1) ali [so bile pripeljane dne … (dd/mm/llll) na ozemlje iz točke II.2.1 z ozemlja z oznako … (2), ki je imelo na navedeni datum dovoljenje za uvoz tega svežega mesa v Unijo;](1) ali [so bile pripeljane dne … (dd/mm/llll) na ozemlje iz točke II.2.1 iz države članice EU …;].II.2.3. pridobljeno iz živali, ki izvirajo z gospodarstev:(a) na katerih nobena žival ni bila cepljena proti [slinavki in parkljevki ali] (7) goveji kugi in(1) ali [(b) na teh gospodarstvih in na gospodarstvih v polmeru 10 km ni bilo nobenega primera/izbruha slinavke in parkljevke ali goveje kuge v preteklih 30 dneh,](1) (8) ali[(bna katerih ni uradne prepovedi iz zdravstvenih razlogov živali ter na teh gospodarstvih in na gospodarstvih v polmeru 25 km ni bilo nobenega primera/izbruha slinavke in parkljevke ali goveje kuge v preteklih 60 dneh ter(c) na katerih so ostale vsaj 40 dni, preden so bile neposredno odpremljene v klavnico;](1) (14) ali [(c) na katerih so ostale vsaj 40 dni pred potovanjem prek enega zbirnega centra, ki ga je odobril pristojni veterinarski organ, ne da bi prišle v stik z živalmi različnega zdravstvenega statusa, preden so odšle neposredno v klavnico;](1) (9) ali [(b) na katerih ni uradne prepovedi iz zdravstvenih razlogov za živali ter na kmetijskih gospodarstvih in na gospodarstvih v polmeru 10 km ni bilo nobenega primera/izbruha slinavke in parkljevke ali goveje kuge v preteklih 12 mesecih in(c) na katerih so ostale vsaj 40 dni, preden so bile neposredno odpremljene v klavnico;](1) (6) [(d) na katera v preteklih 3 mesecih niso sprejeli živali iz območij, ki jih EU ni odobrila;(e) na katerih so živali identificirane in registrirane v nacionalnem sistemu za identifikacijo in potrditev izvora za govedo;(f) zadevna gospodarstva so po ugodnih rezultatih inšpekcijskega pregleda pristojnih organov in uradnem poročilu v sistemu TRACES (10) navedena kot odobrena gospodarstva, pri čemer pristojni organi redno izvajajo inšpekcijske preglede, da se zagotovi upoštevanje ustreznih zahtev iz Uredbe (EU) št. 206/2010;]II.2.4. pridobljeno iz živali, ki:(a) so bile prepeljane z gospodarstev v odobreno klavnico v vozilih, ki so bila pred natovarjanjem očiščena in razkužena, pri tem pa niso bile v stiku z drugimi živalmi, ki ne izpolnjujejo pogojev iz točk II.2.1, II.2.2 in II.2.3; DRŽAVAVzorec BOVII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.(b) so bile v klavnici v 24 urah pred zakolom veterinarsko pregledane in predvsem niso kazale nobenih znakov bolezni iz točke II.2.1;(c) so bile zaklane dne … (dd/mm/llll) ali med … (dd/mm/llll) in … (dd/mm/llll) (11);(1) (12) [(d) so imele negativno reakcijo na uradni intradermalni test na tuberkulozo, opravljen v 3 mesecih pred zakolom;](1) (6) [(e) so bile v klavnici pred zakolom popolnoma ločene od živali, katerih meso ni namenjeno v Unijo;]II.2.5. pridobljeno v obratu, okoli katerega v območju 10 km ni bilo primera/izbruha bolezni iz točke II.2.1 v preteklih 30 dneh, ali če se je pojavil primer/izbruh bolezni, je bila priprava mesa za uvoz v Unijo dovoljena šele potem, ko so bile zaklane vse prisotne živali, odstranjeno vse meso in je bil obrat v celoti očiščen in razkužen pod nadzorom uradnega veterinarja;II.2.6.(1) ali pridobljeno in pripravljeno tako, da ni bilo v stiku z drugim mesom, ki ne izpolnjuje zahtevanih pogojev iz tega spričevala.](1) (8) ali [vsebuje [meso brez kosti] [in] [mleto meso] (1), pridobljeno izključno iz izkoščenega mesa razen drobovine, ki je bilo pridobljeno iz trupov, iz katerih so bile odstranjene glavne dostopne limfne žleze in ki so bili vsaj 24 ur pred odstranitvijo kosti zorjeni na temperaturi nad + 2 °C ter pri katerih je bila vrednost pH mesa ob elektronskem merjenju v sredini hrbtne mišice longissimus dorsi po zorenju in pred izkoščevanjem nižja od 6,0; inje bilo strogo ločeno od mesa, ki ni v skladu z zahtevami iz tega spričevala, in sicer na vseh stopnjah proizvodnje, izkoščevanja in shranjevanja, dokler ni bilo zapakirano v škatle ali kartone za nadaljnje shranjevanje v za to namenjenih prostorih.](1) (9) ali [vsebuje [meso brez kosti] [in] [mleto meso] (1), pridobljeno izključno iz izkoščenega mesa razen drobovine, ki je bilo pridobljeno iz trupov, iz katerih so bile odstranjene glavne dostopne limfne žleze in ki so bili vsaj 24 ur pred odstranitvijo kosti zorjeni na temperaturi nad + 2 °C, inje bilo strogo ločeno od mesa, ki ni v skladu z zahtevami iz tega spričevala, in sicer na vseh stopnjah proizvodnje, izkoščevanja in shranjevanja, dokler ni bilo zapakirano v škatle ali kartone za nadaljnje shranjevanje v za to namenjenih prostorih.]II.3. Potrdilo o dobrem počutju živaliPodpisani uradni veterinar s tem potrjujem, da je sveže meso iz dela I pridobljeno iz živali, s katerimi so v klavnici pred zakolom oziroma usmrtitvijo in med njima ravnali v skladu z ustreznimi določbami zakonodaje Unije.OpombeTo spričevalo je namenjeno za sveže meso, vključno z mletim mesom, domačega goveda (vključno z vrstami bizonov (Bison) in bivolov (Bubalus) ter njihovimi križanci).Sveže meso pomeni vse dele živali, sveže, ohlajene ali zamrznjene, ki so primerni za prehrano ljudi.Del I:Rubrika I.8: navesti oznako ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010.Rubrika I.11: kraj izvora: ime in naslov odpremnega obrata.Rubrika I.15: navesti je treba registrsko številko (železniških vagonov ali kontejnerjev in tovornjakov), številko leta (letala) ali ime (ladje). Pri raztovarjanju in ponovnem natovarjanju mora pošiljatelj obvestiti mejno kontrolno točko vstopa v Unijo.Rubrika I.19: uporabiti ustrezno oznako HS: 02.01, 02.02, 02.06 ali 05.04. Poleg tega se za ozemlja izvora brez vnosa ‚A‘ ali ‚F‘ v stolpcu 5 ‚PJ‘ dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 lahko po potrebi uporabi oznaka HS 15.02.

►(1) M13  

DRŽAVAVzorec BOVII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.Rubrika I.20: navesti skupno bruto in skupno neto težo.Rubrika I.23: za kontejnerje ali škatle je treba navesti številko kontejnerja ter številko zalivke (če je primerno).Rubrika I.28: vrsta blaga: navesti ‚cel trup‘, ‚polovica trupa‘, ‚četrtina trupa‘, ‚kosi‘, ‚drobovina‘ ali ‚mleto meso‘.Mleto meso je izkoščeno meso, ki je bilo sesekljano na koščke in je bilo pripravljeno izključno iz progastih mišic (vključno s pripadajočim maščobnim tkivom), razen iz srčne mišice.Rubrika I.28: Vrsta obdelave: Če je primerno, navedite ‚izkoščeno‘, ‚s kostmi‘, ‚zorjeno‘ in/ali ‚mleto‘. Če je zamrznjeno, se navede datum zamrzovanja (mm/ll) kosov.Del II:(1) Neustrezno črtati.(2) Oznaka ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010.(3) Skupnemu veterinarskemu vstopnemu dokumentu iz člena 2(1) Uredbe (ES) št. 136/2004 je treba priložiti število govejih trupov ali kosov trupov za prodajo na debelo, za katere se zahteva odstranitev hrbtenice, in število tistih, za katere se odstranitev hrbtenice ne zahteva.(4) Črtati, če pošiljka ni namenjena za vnos na Finsko ali Švedsko.(5) Samo zorjeno izkoščeno meso, ki izpolnjuje posebna jamstva iz opombe (8).(6) Kadar je v stolpcu 5 ‚PJ‘ dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 vnos ‚H‘, je treba zagotoviti dodatna jamstva glede uvoza zorjenega izkoščenega mesa.(7) Črtati, kadar država izvoznica izvaja cepljenje proti slinavki in parkljevki s serotipi A, O ali C ter kadar ima ta država dovoljenje, da v Unijo uvaža zorjeno izkoščeno meso, ki izpolnjuje posebna jamstva iz opombe (8).(8) Kadar je v stolpcu 5 ‚PJ‘ dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 vnos ‚A‘, je treba zagotoviti posebna jamstva glede mesa iz zorjenega izkoščenega mesa.(9) Kadar je v stolpcu 5 ‚PJ‘ dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 vnos ‚F‘, je treba zagotoviti posebna jamstva glede mesa iz zorjenega izkoščenega mesa. Uvoz zorjenega izkoščenega mesa v Unijo ni dovoljen 21 dni po datumu zakola živali.(10) Pristojni organ redno pregleduje in posodablja seznam odobrenih gospodarstev, ki ga predloži. Komisija bo zagotovila, da bo ta seznam odobrenih gospodarstev objavljen za informativne namene prek celovitega računalniškega veterinarskega sistema (TRACES).(11) Datum ali datumi zakola. Uvoz tega mesa se ne dovoli, če je pridobljeno iz živali, zaklanih pred datumom dovoljenja za uvoz v Unijo iz tretje države, njenega ozemlja ali dela iz rubrik I.7 in I.8 ali v času, ko je Unija sprejela omejevalne ukrepe za uvoz tega mesa iz te tretje države, njenega ozemlja ali dela.(12) Navesti posebna jamstva v zvezi s testi na tuberkulozo, če so zahtevana v stolpcu 5 ‚PJ‘ dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010, z vnosom ‚E‘. Intradermalni test na tuberkulozo mora biti izveden v skladu z določbami Priloge B k Direktivi 64/432/EGS.(13) Seznam držav iz Priloge k Odločbi 2007/453/ES, kako je bila nazadnje spremenjena.(14) Nadomestno jamstvo se lahko navede, če je odobreno z vnosom ‚J‘ v stolpcu 5 ‚PJ‘ dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010.Uradni veterinarIme (s tiskanimi črkami):Kvalifikacija in naziv:Datum:Podpis:Žig:

►(1) M13  

Vzorec OVI

Del I: Podrobnosti odpremljene pošiljkeDRŽAVAVeterinarsko spričevalo Evropski unijiI.1. PošiljateljImeNaslovTel.I.2. Referenčna številka spričevalaI.2.a.I.3. Osrednji pristojni organI.4. Lokalni pristojni organI.5. PrejemnikImeNaslovPoštna številkaTel.I.6.I.7. Država poreklaOznaka ISOI.8. Regija PoreklaOznakaI.9. Namembna državaOznaka ISOI.10. Namembna regijaOznakaI.11. Kraj izvoraImeŠtevilka odobritveNaslovI.12.I.13. Kraj natovarjanjaI.14. Datum pošiljanjaI.15. Prevozno sredstvoLetaloLadjaŽelezniški vagonCestno prevozno sredstvoDrugoIdentifikacijaDokumentarne referenceI.16. Mejna kontrolna točka vstopa v EUI.17.I.18. Opis blagaI.19. Oznaka blaga (oznaka HS)I.20. KoličinaI.21. Temperatura proizvodovPri prostorski temperaturiOhlajeniZamrznjeniI.22. Število pakiranjI.23. Številka zalivke/kontejnerjaI.24. Vrsta pakiranjaI.25. Blago s spričevalom za:Prehrana ljudiI.26.I.27. Za uvoz ali vstop v EUI.28. Identifikacija blagaVrsta(znanstveno ime)Vrsta blagaNačin obdelaveŠtevilka odobritve obratovKlavnicaRazsekovalnicaHladilnicaŠtevilo pakiranjNeto masa Del II CertificiranjeDRŽAVAVzorec OVIII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.1. Javnozdravstveno potrdiloPodpisani uradni veterinar izjavljam, da sem seznanjen z ustreznimi zahtevami iz uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 852/2004, (ES) št. 853/2004, (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 999/2001 ter potrjujem, da je bilo meso domačih ovc in koz iz dela I proizvedeno v skladu z navedenimi zahtevami in zlasti da:II.1.1. [meso] [mleto meso] (1) izvira iz obratov, ki izvajajo program na podlagi načel HACCP v skladu z Uredbo (ES) št. 852/2004;(1) II.1.2. [je bilo meso pridobljeno pod pogoji iz oddelka I Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004;](1) II.1.3. [je bilo mleto meso proizvedeno v skladu z oddelkom V Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 in zamrznjeno na notranjo temperaturo, ki ni višja od – 18 °C;]II.1.4. je bilo ugotovljeno, da je meso primerno za prehrano ljudi po pregledih pred zakolom in po njem, opravljenih v skladu s poglavjem II oddelka I ter poglavjema II in IX oddelka IV Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004;II.1.5. (1) ali [so bili trup ali kosi trupa označeni z oznako zdravstvene ustreznosti v skladu s poglavjem III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004];(1) ali [so bila pakiranja [mesa] [mletega mesa] (1) označena z identifikacijsko oznako v skladu z oddelkom I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004;]II.1.6. [meso] [mleto meso] (1) izpolnjuje ustrezna merila iz Uredbe (ES) št. 2073/2005 o mikrobioloških merilih za živila;II.1.7. so izpolnjena jamstva, ki veljajo za žive živali in živalske proizvode ter so določena v načrtih o ostankih, predloženih v skladu z Direktivo 96/23/ES in zlasti s členom 29 Direktive;II.1.8. je bilo [meso] [mleto meso] (1) skladiščeno in prepeljano v skladu z ustreznimi zahtevami oddelkov I in V Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004;II.1.9. v zvezi z bovino spongiformno encefalopatijo (BSE):(1) ali [II.1.9.1. za uvoz iz države ali regije z zanemarljivim tveganjem za BSE, ki je kot taka navedena v Odločbi 2007/453/ES:(a) da je država ali regija v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 999/2001 razvrščena kot država ali regija z zanemarljivim tveganjem za BSE;(b) da so bile živali, iz katerih je bilo pridobljeno meso ali mleto meso, skotene, nepretrgoma rejene in zaklane v državi z zanemarljivim tveganjem za BSE; (2)(1) [(c) če so bili v državi avtohtoni primeri BSE:(1) ali [so bile živali skotene po datumu začetka veljavnosti prepovedi krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko in ocvirki, pridobljenimi iz prežvekovalcev;](1) ali [da meso ali mleto meso ne vsebuje in ni pridobljeno iz snovi s specifičnim tveganjem iz Priloge V k Uredbi (ES) št. 999/2001 ali mehansko odstranjenega mesa s kosti domačih ovc ali koz.]]](1) ali [II.1.9.2. za uvoz iz države ali regije z nadzorovanim tveganjem za BSE, ki so kot take navedene v Odločbi 2007/453/ES:(a) da je država ali regija razvrščena v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 999/2001 kot država ali regija z nadzorovanim tveganjem za BSE;(b) da živali, iz katerih je bilo meso ali mleto meso pridobljeno, niso bile zaklane po omamljanju z vbrizgavanjem plina v kranialno votlino ali pokončane po isti metodi ali zaklane po omamljanju z uničenjem centralnega živčnega tkiva z vstavljanjem podolgovatega paličastega instrumenta v kranialno votlino; DRŽAVAVzorec OVIII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b(1) ali [(c) da meso ali mleto meso ne vsebuje in ni pridobljeno iz snovi s specifičnim tveganjem iz Priloge V k Uredbi (ES) št. 999/2001 ali mehansko odstranjenega mesa s kosti domačih ovc ali koz;](1) ali [(c) da trupi, polovice trupov ali polovice trupov, razkosane na največ tri kose za prodajo na debelo, ter četrtine trupov ne vsebujejo snovi s specifičnim tveganjem, razen hrbtenice, vključno z dorzalnimi gangliji.]](1) ali [II.1.9.3. za uvoz iz države ali regije, ki ni razvrščena v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 999/2001 ali je razvrščena kot država ali regija z nejasnim tveganjem za BSE in je kot taka navedena v Odločbi 2007/453/ES:(a) da država ali regija izvora ni bila razvrščena v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 999/2001 ali je bila razvrščena kot država ali regija z nejasnim tveganjem za BSE;(b) da se živali, iz katerih je bilo pridobljeno meso ali mleto meso, niso krmile z mesno-kostno moko ali ocvirki, pridobljenimi iz prežvekovalcev;(c) da živali, iz katerih je bilo meso ali mleto meso pridobljeno, niso bile zaklane po omamljanju z vbrizgavanjem plina v kranialno votlino ali usmrčene po isti metodi ali zaklane po omamljanju z uničenjem centralnega živčnega tkiva z vstavljanjem podolgovatega paličastega instrumenta v kranialno votlino;(1) ali [(d) da meso ali mleto meso ni pridobljeno iz:(i) snovi s specifičnim tveganjem iz Priloge V k Uredbi (ES) št. 999/2001;(ii) živčnih in limfnih tkiv, izpostavljenih med procesom izkoščevanja;(iii) mehansko odstranjenega mesa s kosti domačih ovc ali koz.](1) ali [(d) da trupi, polovice trupov ali polovice trupov, razkosane na največ tri kose za prodajo na debelo, ter četrtine trupov ne vsebujejo snovi s specifičnim tveganjem, razen hrbtenice, vključno z dorzalnimi gangliji.]]II.2. Potrdilo o zdravstvenem stanju živaliPodpisani uradni veterinar s tem potrjujem, da je sveže meso iz dela I:II.2.1. pridobljeno na ozemljih z oznako: … (3), ki so bila na dan izdaje tega spričevala:(a) zadnjih 12 mesecev prosta goveje kuge in v tem obdobju ni bilo nobenega cepljenja proti tej bolezni ter(1) ali [(b) zadnjih 12 mesecev prosta slinavke in parkljevke in v tem obdobju ni bilo nobenega cepljenja proti tej bolezni;](1) ali [(b) se šteje, da so prosta slinavke in parkljevke od … (dd/mm/llll), brez primerov/izbruhov bolezni po navedenem datumu, ter imajo dovoljenje za izvoz tega mesa na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. …/… z dne … (dd/mm/llll);]](1) (4) ali [(b) se programi cepljenja domačega goveda proti slinavki in parkljevki uradno izvajajo in nadzorujejo;]II.2.2. pridobljeno iz živali, ki:(1) ali [so bivale na ozemlju iz točke II.2.1 od skotitve ali vsaj zadnje tri mesece pred zakolom;](1) ali [so bile pripeljane dne … (dd/mm/llll) na ozemlje iz točke II.2.1 z ozemlja z oznako … (3), ki je imelo na navedeni datum dovoljenje za uvoz tega svežega mesa v Unijo;](1) ali [so bile pripeljane dne … (dd/mm/llll) na ozemlje iz točke II.2.1 iz države članice EU … ;] DRŽAVAVzorec OVIII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.2.3. pridobljeno iz živali, ki izvirajo z gospodarstev:(a) na katerih nobena žival ni bila cepljena proti [slinavki in parkljevki ali] (5) goveji kugi;(b) ni bilo omejitev zaradi izbruha bruceloze pri ovcah in kozah v zadnjih šestih tednih,(1) ali [(c) na katerem in okoli katerega na območju s polmerom 10 km ni bilo primera/izbruha slinavke in parkljevke ali goveje kuge v preteklih 30 dneh;](1) (4) ali [(c) na katerih ni uradne prepovedi iz zdravstvenih razlogov ter na teh gospodarstvih in okoli njih na območju s polmerom 50 km ni bilo nobenega primera/izbruha slinavke in parkljevke ali goveje kuge v preteklih 90 dneh ter(d) na katerih so ostale vsaj 40 dni, preden so bile neposredno odpremljene v klavnico;](1) (8) ali[(d)na katerih so ostale vsaj 40 dni pred potovanjem prek enega zbirnega centra, ki ga je odobril pristojni veterinarski organ, ne da bi prišle v stik z živalmi različnega zdravstvenega statusa, preden so odšle neposredno v klavnico;]II.2.4. pridobljeno iz živali, ki:(a) so bile prepeljane z gospodarstev v odobreno klavnico v vozilih, ki so bila pred natovarjanjem očiščena in razkužena, pri tem pa niso bile v stiku z drugimi živalmi, ki ne izpolnjujejo zahtev iz točk II.2.1, II.2.2 in II.2.3;(b) so bile v klavnici v 24 urah pred zakolom veterinarsko pregledane in predvsem niso kazale nobenih znakov bolezni iz točke II.2.1;(c) so bile zaklane dne …(dd/mm/llll) ali med …(dd/mm/llll) in …(dd/mm/llll) (6);II.2.5. pridobljeno v obratu, okoli katerega v polmeru 10 km ni bilo primera/izbruha bolezni iz točke II.2.1 v preteklih 30 dneh, ali če se je pojavil primer/izbruh bolezni, je bila priprava mesa za uvoz v Unijo dovoljena šele potem, ko so bile zaklane vse prisotne živali, odstranjeno vse meso in je bil obrat v celoti očiščen in razkužen pod nadzorom uradnega veterinarja;II.2.6.(1) ali pridobljeno in pripravljeno tako, da ni bilo v stiku z drugim mesom, ki ne izpolnjuje zahtevanih pogojev iz tega spričevala;](1) (4) ali [vsebuje [meso brez kosti] [in] [mleto meso] (1), pridobljeno izključno iz izkoščenega mesa razen drobovine, ki je bilo pridobljeno iz trupov, iz katerih so bile odstranjene glavne dostopne limfne žleze in ki so bili vsaj 24 ur pred odstranitvijo kosti zorjeni na temperaturi nad + 2 °C ter pri katerih je bila vrednost pH mesa ob elektronskem merjenju v sredini hrbtne mišice longissimus dorsi po zorenju in pred izkoščevanjem nižja od 6,0; inje bilo strogo ločeno od mesa, ki ni v skladu z zahtevami iz tega spričevala, in sicer na vseh stopnjah proizvodnje, izkoščevanja in shranjevanja, dokler ni bilo zapakirano v škatle ali kartone za nadaljnje shranjevanje v za to namenjenih prostorih.](1) (7) ali [vsebuje [meso brez kosti] [in] [mleto meso] (1), pridobljeno izključno iz izkoščenega mesa razen drobovine, ki je bilo pridobljeno iz trupov, iz katerih so bile odstranjene glavne dostopne limfne žleze in ki so bili vsaj 24 ur pred odstranitvijo kosti zorjeni na temperaturi nad + 2 °C, inje bilo strogo ločeno od mesa, ki ni v skladu z zahtevami iz tega spričevala, in sicer na vseh stopnjah proizvodnje, izkoščevanja in shranjevanja, dokler ni bilo zapakirano v škatle ali kartone za nadaljnje shranjevanje v za to namenjenih prostorih.]II.3. Potrdilo o dobrem počutju živaliPodpisani uradni veterinar s tem potrjujem, da je sveže meso iz dela I pridobljeno iz živali, s katerimi so v klavnici pred zakolom oziroma usmrtitvijo in med njima ravnali v skladu z ustreznimi določbami zakonodaje Unije.

►(1) M13  

DRŽAVAVzorec OVIII. Potrdilo o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.OpombeTo spričevalo je namenjeno za sveže meso, vključno z mletim mesom, domačih ovc (Ovis aries) in koz (Capra hircus).Sveže meso pomeni vse dele živali, sveže, ohlajene ali zamrznjene, ki so primerni za prehrano ljudi.Del I:Rubrika I.8: navesti oznako ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010.Rubrika I.11: kraj izvora: ime in naslov odpremnega obrata.Rubrika I.15: navesti je treba registrsko številko (železniških vagonov ali kontejnerjev in tovornjakov), številko leta (letala) ali ime (ladje). Pri raztovarjanju in ponovnem natovarjanju mora pošiljatelj obvestiti mejno kontrolno točko vstopa v Unijo.Rubrika I.19: uporabiti ustrezno oznako HS: 02.04, 02.06 ali 05.04. Poleg tega se za ozemlja izvora brez vnosa ‚A‘ ali ‚F‘ v stolpcu 5 ‚PJ‘ dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 lahko po potrebi uporabi oznaka HS 15.02.Rubrika I.20: navesti skupno bruto in skupno neto težo.Rubrika I.23: za kontejnerje ali škatle navedite številko kontejnerja ter številko zalivke (če je primerno).Rubrika I.28: vrsta blaga: navesti ‚cel trup‘, ‚polovica trupa‘, ‚četrtina trupa‘, ‚kosi‘, ‚drobovina‘ ali ‚mleto meso‘. Mleto meso je izkoščeno meso, ki je bilo sesekljano na koščke in je bilo pripravljeno izključno iz progastih mišic (vključno s pripadajočim maščobnim tkivom), razen iz srčne mišice.Rubrika I.28: vrsta obdelave: če je primerno, navedite ‚izkoščeno‘, ‚s kostmi‘, ‚zorjeno‘ in/ali ‚mleto‘. Če je zamrznjeno, se navede datum zamrzovanja (mm/ll) kosov.Del II:(1) Neustrezno črtati.(2) Seznam držav iz Priloge k Odločbi 2007/453/ES.(3) Oznaka ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010.(4) Kadar je v stolpcu 5 ‚PJ‘ dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 vnos ‚A‘, je treba zagotoviti posebna jamstva glede mesa iz zorjenega izkoščenega mesa.(5) Črtati, kadar država izvoznica izvaja cepljenje proti slinavki in parkljevki s serotipi A, O ali C in kadar ima ta država dovoljenje, da v Unijo uvaža zorjeno izkoščeno meso, ki izpolnjujejo posebna jamstva iz opombe (4).(6) Datum ali datumi zakola. Uvoz tega mesa se ne dovoli, če je pridobljeno iz živali, zaklanih pred datumom dovoljenja za uvoz v Unijo iz tretje države, njenega ozemlja ali dela iz rubrik I.7 in I.8 ali v času, ko je Unija sprejela omejevalne ukrepe za uvoz tega mesa iz te tretje države, njenega ozemlja ali dela.(7) Kadar je v stolpcu 5 ‚PJ‘ dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 vnos ‚F‘, je treba zagotoviti posebna jamstva glede mesa iz zorjenega izkoščenega mesa. Uvoz zorjenega izkoščenega mesa v Unijo ni dovoljen 21 dni po datumu zakola živali.(8) Nadomestno jamstvo se lahko navede, če je odobreno z vnosom ‚J‘ v stolpcu 5 ‚PJ‘ dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010.Uradni veterinarIme (s tiskanimi črkami):Kvalifikacija in naziv:Datum:Podpis:Žig:

►(1) M13  

▼C1

Vzorec PORDRŽAVAVeterinarsko spričevalo Evropski unijiDel I: Podrobnosti odpremljene pošiljkeI.1. PošiljateljImeNaslovTel.N°I.2. Referenčna številka spričevalaI.2.aI.3. Osrednji pristojni organI.4. Lokalni pristojni organI.5. PrejemnikImeNaslovPoštna kodaTel.N°I.6.I.7. Država izvoraISO kodaI.8. Regija izvoraKodaI.9. Namembna državaISO kodaI.10. Namembna regijaKodaI.11. Kraj izvora/Območje nabiranjaImeNaslovŠtevilka odobritveI.12.I.13. Kraj natovarjanjaI.14. Datum pošiljanjaI.15. Prevozno sredstvoLetaloLadjaŽelezniški vagonCestno prevozno sredstvoDrugoIdentifikacija:Dokumentarne reference:I.16. Mejna kontrolna točka vstopa v EUI.17.I.18. Opis blagaI.19. Koda blaga (CN koda)I.20. Število/količinaI.21. Temperatura proizvodovPri prostorski temperaturiOhlajeniZamrznjeniI.22. Število pakiranjI.23. Identifikacija kontejnerja/Številka zalivkeI.24. Vrsta pakiranjaI.25. Blago s spričevalom zaZa prehrano ljudiI.26.I.27. Za uvoz ali dostop v EUI.28. Identifikacija blagaVrsta (Znanstveno ime)Vrsta blagaNačin obdelaveŠtevilka odobritve obratovŠtevilo pakiranjNeto masaKlavnicaRazsekovalnicaHladilnica

Del II: CertificiranjeDRŽAVAVzorec PORII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.1 Javnozdravstveno potrdiloPodpisani uradni veterinar izjavljam, da sem seznanjen z ustreznimi zahtevami iz uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 852/2004, (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2001 ter potrjujem, da je bilo meso domačih prašičev iz dela I proizvedeno v skladu z navedenimi zahtevami in zlasti da:II.1.1 [meso] [mleto meso] (1) prihaja iz obratov, ki izvajajo program na podlagi načel HACCP v skladu z Uredbo (ES) št. 852/2004;II.1.2 je bilo meso pridobljeno pod pogoji iz oddelka I Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004;II.1.3 meso izpolnjuje zahteve Uredbe (ES) št. 2075/2005 o določitvi posebnih predpisov za uradni nadzor trihinel v mesu in zlasti:(1) ali [je bil na njem opravljen pregled z digestivno metodo, rezultati pa so bili negativni;](1) ali [je bilo obdelano z zamrzovanjem v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 2075/2005;](1) ali [pri mesu domačih prašičev, rejenih le za pitanje in zakol, ki izvira z gospodarstva ali kategorije gospodarstev, ki jo je pristojni organ uradno priznal kot prosto trihinel v skladu s Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 2075/2005;](1) II.1.4 [je bilo mleto meso proizvedeno v skladu z oddelkom V Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 in zamrznjeno na notranjo temperaturo, ki ni višja od –18 °C;]II.1.5 je bilo ugotovljeno, da je meso primerno za prehrano ljudi, po pregledih pred zakolom in po njem, opravljenih v skladu s poglavjem II oddelka I ter poglavjema IV in IX oddelka IV Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004;II.1.6 (1) ali [so bili trup ali kosi trupa označeni z oznako zdravstvene ustreznosti v skladu s poglavjem III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004];(1) ali [so bila pakiranja [mesa] [mletega mesa] (1) označena z identifikacijsko oznako v skladu z oddelkom I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004;]II.1.7 [meso] [mleto meso] (1) izpolnjuje ustrezna merila iz Uredbe (ES) št. 2073/2005 o mikrobioloških merilih za živila;II.1.8 so izpolnjena jamstva, ki veljajo za žive živali in živalske proizvode ter so določena v načrtih o ostankih, predloženih v skladu z Direktivo 96/23/ES in zlasti členom 29;II.1.9 je bilo [meso] [mleto meso] (1) skladiščeno in prepeljano v skladu z ustreznimi zahtevami oddelkov I in V Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004;(2) [II.1.10 izpolnjuje zahteve iz Uredbe (ES) št. 1688/2005 o izvajanju Uredbe (ES) št. 853/2004 o posebnih jamstvih glede salmonele za pošiljke nekaterih vrst mesa in jajc na Finsko in Švedsko.]II.2 Potrdilo o zdravstvenem stanju živaliPodpisani uradni veterinar potrjujem, da je sveže meso iz dela I:II.2.1 pridobljeno na ozemljih z oznako: … (3) , ki so bila na dan izdaje tega spričevala:(1) ali [(a) zadnjih 12 mesecev prosta slinavke in parkljevke, goveje kuge, afriške prašičje kuge, klasične prašičje kuge, vezikularne bolezni prašičev in ](1) ali [(a) (i) zadnjih 12 mesecev prosta goveje kuge, afriške prašičje kuge, [slinavke in parkljevke] (1), [klasične prašičje kuge] (1) in [vezikularne bolezni prašičev] (1) ter

DRŽAVAVzorec PORII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.(ii) se šteje, da so prosta [slinavke in parkljevke] (1), [klasične prašičje kuge] (1) in [vezikularne bolezni prašičev] (1) od … (dd/mm/llll), brez poznejših primerov/izbruhov, ter imajo dovoljenje za izvoz tega mesa na podlagi Uredbo Komisije (ES) št. …/… z dne … (dd/mm/llll), in](b) zadnjih 12 mesecev ni bilo cepljenj proti tem boleznim, uvoz domačih živali, cepljenih proti tem boleznim, pa na teh ozemljih ni dovoljen;II.2.2 pridobljeno iz živali, ki:(1) ali [so bivale na ozemlju iz točke II.2.1 od rojstva ali vsaj zadnje tri mesece pred zakolom;](1) ali [so bile vnesene dne … (dd/mm/llll) na ozemlje iz točke II.2.1 z ozemlja z oznako … (3), ki je imelo na navedeni datum dovoljenje za uvoz tega svežega mesa v Unijo;](1) ali [so bile vnesene dne … (dd/mm/llll) na ozemlje iz točke II.2.1 iz države članice EU … ;]II.2.3 pridobljeno iz živali, ki prihajajo s kmetijskih gospodarstev:(a) na katerih nobena žival ni bila cepljena proti boleznim iz točke II.2.1,(b) na katerih – in v njihovi okolici s polmerom 10 km – ni bilo nobenega primera/izbruha bolezni iz točke II.2.1 v zadnjih 40 dneh,(c) za katera se ne uporablja prepoved zaradi izbruha prašičje bruceloze v zadnjih šestih tednih,(1) (4) [(d) za katera je bila prejeta izjava, da prašiči niso hranjeni odpadki iz gostinske dejavnosti, so pod uradnim nadzorom in so vključeni na seznam, ki ga je pripravil pristojni organ za uvoz prašičjega mesa v Unijo;]II.2.4 pridobljeno iz živali, ki:(a) so bile od rojstva ločene od divjih parkljarjev,(b) so bile prepeljane z gospodarstva v odobreno klavnico v vozilih, ki so bila pred natovarjanjem očiščena in razkužena, pri tem pa niso bile v stiku z drugimi živalmi, ki ne izpolnjujejo pogojev iz točk II.2.1, II.2.2 in II.2.3;(c) so bile v klavnici v 24 urah pred zakolom veterinarsko pregledane in predvsem niso kazale nobenih znakov bolezni iz točke II.2.1 ter(d) so bile zaklane dne … (dd/mm/llll) ali med … (dd/mm/llll) in … (dd/mm/llll) (5);II.2.5 pridobljeno v obratu, okoli katerega v polmeru 10 km ni bilo primera/izbruha bolezni iz točke II.2.1 v predhodnih 40 dneh, ali če se je pojavil primer bolezni, je bila priprava mesa za uvoz v Unijo dovoljena šele potem, ko so bile zaklane vse prisotne živali, odstranjeno vse meso in je bil obrat v celoti očiščen in razkužen pod nadzorom uradnega veterinarja;II.2.6 pridobljeno in pripravljeno tako, da ni bilo v stiku z drugim mesom, ki ne izpolnjuje zahtevanih pogojev iz tega spričevala;II.3 Potrdilo o dobrem počutju živaliPodpisani uradni veterinar s tem potrjujem, da je sveže meso iz dela I pridobljeno iz živali, s katerimi so v klavnici pred zakolom oziroma usmrtitvijo in med njima ravnali v skladu z ustreznimi določbami zakonodaje Unije.

►(1) M13  

DRŽAVAVzorec PORII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.OpombeTo spričevalo se uporablja za sveže meso domačih prašičev (Sus scrofa), vključno z mletim mesom.Sveže meso pomeni vse dele živali, sveže, ohlajene ali zamrznjene, ki so primerni za prehrano ljudi.Del I:— Rubrika 1.8: Navedite oznako ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010.— Rubrika 1.11: Kraj izvora: ime in naslov odpremnega obrata.— Rubrika 1.15: Navesti je treba registrsko številko (železniških vagonov ali zabojnikov in tovornjakov), številko leta (letala) ali ime (ladje). Pri raztovarjanju in ponovnem natovarjanju mora pošiljatelj obvestiti vhodno mejno kontrolno točko v Unijo.— Rubrika 1.19: Uporabite ustrezno oznako HS: 02.03, 02.06, 02.09, 05.04 ali 15.01.— Rubrika 1.20: Navedite skupno bruto težo in skupno neto težo.— Rubrika 1.23: Za zabojnike ali škatle navedite številko zabojnika ter številko zalivke (če je primerno).— Rubrika 1.28: Vrsta blaga: Navedite „cel trup“, „polovica trupa“, „četrtina trupa“, „kosi“ ali „mleto meso“.Mleto meso je izkoščeno meso, ki je bilo sesekljano na koščke in je bilo pripravljeno izključno iz progastih mišic (vključno s pripadajočim maščobnim tkivom) razen iz srčne mišice.— Rubrika 1.28: Vrsta obdelave: Če je primerno, navedite „izkoščeno“, „s kostmi“‚ „zorjeno“ in/ali „mleto“. Če je zamrznjeno, se navede datum zamrzovanja (mm/ll) kosov.Del II:(1) Neustrezno črtati.(2) Črtajte, če pošiljka ni namenjena za uvoz na Finsko ali Švedsko.(3) Oznaka ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010.(4) Navedite posebna jamstva, če so zahtevana v stolpcu 5 „PJ“ dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010, z vnosom „D“.Odpadki iz gostinskih dejavnosti pomeni vse odpadke hrane, namenjene prehrani ljudi iz restavracij, obratov za catering in kuhinj, vključno z industrijskimi kuhinjami in zasebnimi kuhinjami kmetov ali oseb, ki imajo prašiče.(5) Datum ali datumi zakola. Uvoz tega mesa se ne dovoli, če je pridobljeno iz živali, zaklanih pred datumom dovoljenja za uvoz v Unijo iz tretje države, njenega ozemlja ali dela iz rubrik I.7 in I.8 ali v času, ko je Unija sprejela omejevalne ukrepe za uvoz tega mesa iz te tretje države, njenega ozemlja ali dela.Uradni veterinarIme (z velikimi tiskanimi črkami): Izobrazba in naziv:Datum: Podpis:Žig:

►(1) M13  

Vzorec EQUDRŽAVAVeterinarsko spričevalo Evropski unijiDel I: Podrobnosti odpremljene pošiljkeI.1. PošiljateljImeNaslovTel.N°I.2. Referenčna številka spričevalaI.2.aI.3. Osrednji pristojni organI.4. Lokalni pristojni organI.5. PrejemnikImeNaslovPoštna kodaTel.N°I.6.I.7. Država izvoraISO kodaI.8. Regija izvoraKodaI.9. Namembna državaISO kodaI.10. Namembna regijaKodaI.11. Kraj izvora/Območje nabiranjaImeNaslovŠtevilka odobritveI.12.I.13. Kraj natovarjanjaI.14. Datum pošiljanjaI.15. Prevozno sredstvoLetaloLadjaŽelezniški vagonCestno prevozno sredstvoDrugoIdentifikacija:Dokumentarne reference:I.16. Mejna kontrolna točka vstopa v EUI.17.I.18. Opis blagaI.19. Koda blaga (CN koda)I.20. Število/količinaI.21. Temperatura proizvodovPri prostorski temperaturiOhlajeniZamrznjeniI.22. Število pakiranjI.23. Identifikacija kontejnerja/Številka zalivkeI.24. Vrsta pakiranjaI.25. Blago s spričevalom zaZa prehrano ljudiI.26.I.27. Za uvoz ali dostop v EUI.28. Identifikacija blagaVrsta (Znanstveno ime)Vrsta blagaŠtevilka odobritve obratovŠtevilo pakiranjNeto masaKlavnicaRazsekovalnicaHladilnica

Del II: CertificiranjeDRŽAVAVzorec EQUII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.1 Javnozdravstveno potrdiloPodpisani uradni veterinar izjavljam, da sem seznanjen z ustreznimi zahtevami iz uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 852/2004, (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2001 ter potrjujem, da je bilo meso domačih kopitarjev iz dela I proizvedeno v skladu z navedenimi zahtevami in zlasti da:II.1.1 meso prihaja iz obratov, ki izvajajo program na podlagi načel HACCP v skladu z Uredbo (ES) št. 852/2004;II.1.2 je bilo meso pridobljeno pod pogoji iz oddelka I Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004;II.1.3 meso izpolnjuje zahteve Uredbe (ES) št. 2075/2005 o določitvi posebnih predpisov za uradni nadzor trihinel v mesu in je bilo zlasti pregledano z digestivno metodo, rezultati pa so bili negativni;II.1.4 je bilo ugotovljeno, da je meso primerno za prehrano ljudi, po pregledih pred zakolom in po njem, opravljenih v skladu s poglavjem II oddelka I ter poglavjema III in IX oddelka IV Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004;II.1.5 (1) ali [so bili trup ali kosi trupa označeni z oznako zdravstvene ustreznosti v skladu s poglavjem III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004];(1) ali [so bila pakiranja mesa označena z identifikacijsko oznako v skladu z oddelkom I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004;]II.1.6 meso izpolnjuje ustrezna merila iz Uredbe (ES) št. 2073/2005 o mikrobioloških merilih za živila;II.1.7 so izpolnjena jamstva, ki veljajo za žive živali in živalske proizvode ter so določena v načrtih o ostankih, predloženih v skladu z Direktivo 96/23/ES in zlasti členom 29 Direktive;II.1.8 je bilo meso skladiščeno in prepeljano v skladu z ustreznimi zahtevami oddelka I Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004.II.2 Potrdilo o zdravstvenem stanju živaliPodpisani uradni veterinar potrjujem, da je sveže meso iz dela I:II.2.1 pridobljeno na ozemljih z oznako: … (2);II.2.2 pridobljeno iz domačih kopitarjev, ki:(1) ali [so se nahajale na ozemlju iz točke II.2.1 od rojstva ali vsaj zadnje tri mesece pred zakolom;](1) ali [so bile vnesene dne … (dd/mm/llll) na ozemlje iz točke II.2.1 z ozemlja z oznako: … (2), ki je imelo na navedeni datum dovoljenje za izvoz tega svežega mesa v Unijo;](1) ali [so bile vnesene dne … (dd/mm/llll) na ozemlje iz točke II.2.1 iz države članice EU …;]II.2.3 pridobljeno iz živali, ki so bile zaklane dne … (dd/mm/llll) ali med … (dd/mm/llll) in … (dd/mm/llll) (3) v klavnici, okoli katere v območju 10 km ni bilo primera/izbruha konjske kuge ali smrkavosti v preteklih 40 dneh ali, če se je pojavil primer teh bolezni, je bila priprava mesa za uvoz v Unijo dovoljena šele potem, ko so bile zaklane vse prisotne živali, odstranjeno vse meso in ko je bil obrat v celoti očiščen in razkužen pod nadzorom uradnega veterinarja;

DRŽAVAVzorec EQUII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.2.4 pridobljeno in pripravljeno tako, da ni bilo v stiku z drugim mesom, ki ne izpolnjuje zahtevanih pogojev iz tega spričevala;II.3 Potrdilo o dobrem počutju živaliPodpisani uradni veterinar s tem potrjujem, da je sveže meso iz tega spričevala pridobljeno iz živali, s katerimi so v klavnici pred zakolom oziroma usmrtitvijo in med njima ravnali v skladu z ustreznimi določbami zakonodaje Unije.OpombeTo spričevalo se uporablja za sveže meso, razen mletega mesa, domačih enokopitarjev, konja (Equus caballus), osla (Equus asinus) in njihovih križancev).Sveže meso pomeni vse dele živali, sveže, ohlajene ali zamrznjene, ki so primerni za prehrano ljudi.Del I:— Rubrika 1.8: Navedite oznako ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010.— Rubrika 1.11: Kraj izvora: ime in naslov odpremnega obrata.— Rubrika 1.15: Navesti je treba registrsko številko (železniških vagonov ali zabojnikov in tovornjakov), številko leta (letala) ali ime (ladje). Pri raztovarjanju in ponovnem natovarjanju mora pošiljatelj obvestiti vhodno mejno kontrolno točko v Unijo.— Rubrika 1.19: Uporabite ustrezno oznako HS: 02.05, 02.06 ali 05.04.— Rubrika 1.20: Navedite skupno bruto težo in skupno neto težo.— Rubrika 1.23: Za zabojnike ali škatle navedite številko zabojnika ter številko zalivke (če je primerno).— Rubrika 1.28: Vrsta blaga: Navedite „cel trup“, „polovica trupa“, „četrtina trupa“ ali „kosi“.— Rubrika 1.28: Vrsta obdelave: Če je primerno, navedite „izkoščeno“, „s kostmi“ in/ali „zorjeno“. Če je zamrznjeno, se navede datum zamrzovanja (mm/ll) kosov.Del II:(1) Neustrezno črtati.(2) Oznaka ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010.(3) Datumi: uvoz tega mesa se ne odobri, če je pridobljeno iz živali, zaklanih pred datumom dovoljenja za uvoz v Unijo iz tretje države, njenega ozemlja ali dela iz rubrik I.7 in I.8 ali v času, ko je Unija sprejela omejevalne ukrepe za uvoz tega mesa iz te tretje države, njenega ozemlja ali dela.Uradni veterinarIme (z velikimi tiskanimi črkami): Izobrazba in naziv:Datum: Podpis:Žig:

►(2) M13  

►(2) M13  

Vzorec RUFDRŽAVAVeterinarsko spričevalo Evropski unijiDel I: Podrobnosti odpremljene pošiljkeI.1. PošiljateljImeNaslovTel.N°I.2. Referenčna številka spričevalaI.2.aI.3. Osrednji pristojni organI.4. Lokalni pristojni organI.5. PrejemnikImeNaslovPoštna kodaTel.N°I.6.I.7. Država izvoraISO kodaI.8. Regija izvoraKodaI.9. Namembna državaISO kodaI.10. Namembna regijaKodaI.11. Kraj izvora/Območje nabiranjaImeNaslovŠtevilka odobritveI.12.I.13. Kraj natovarjanjaI.14. Datum pošiljanjaI.15. Prevozno sredstvoLetaloLadjaŽelezniški vagonCestno prevozno sredstvoDrugoIdentifikacija:Dokumentarne reference:I.16. Mejna kontrolna točka vstopa v EUI.17.I.18. Opis blagaI.19. Koda blaga (CN koda)I.20. Število/količinaI.21. Temperatura proizvodovPri prostorski temperaturiOhlajeniZamrznjeniI.22. Število pakiranjI.23. Identifikacija kontejnerja/Številka zalivkeI.24. Vrsta pakiranjaI.25. Blago s spričevalom zaZa prehrano ljudiI.26.I.27. Za uvoz ali dostop v EUI.28. Identifikacija blagaVrsta (Znanstveno ime)Vrsta blagaNačin obdelaveŠtevilka odobritve obratovŠtevilo pakiranjNeto masaKlavnicaRazsekovalnicaHladilnica

Del II: CertificiranjeDRŽAVAVzorec RUFII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.1 Javnozdravstveno potrdiloPodpisani uradni veterinar izjavljam, da sem seznanjen z ustreznimi zahtevami iz uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 852/2004, (ES) št. 853/2004, (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 999/2001 ter potrjujem, da je bilo meso gojenih živali iz reda Artiodactyla (razen goveda (vključno z vrstami bizonov (Bison) in bivolov (Bubalus) ter njihovimi križanci), ovc (Ovis aries), koz (Capra hircus), prašičev (Suidae) in pekarjev (Tayassuidae)) ter družin nosorogov (Rhinocerotidae) in slonov (Elephantidae) iz dela I proizvedeno v skladu z navedenimi zahtevami in zlasti da:II.1.1 meso prihaja iz obratov, ki izvajajo program na podlagi načel HACCP v skladu z Uredbo (ES) št. 852/2004;II.1.2 je bilo meso pridobljeno pod pogoji iz oddelka III Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004;II.1.3 je bilo ugotovljeno, da je meso primerno za prehrano ljudi, po pregledih pred zakolom in po njem, opravljenih v skladu s poglavjem II oddelka I ter poglavjema VII in IX oddelka IV Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004;II.1.4 (1) ali [so bili trup ali kosi trupa označeni z oznako zdravstvene ustreznosti v skladu s poglavjem III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004];(1) ali [so bila pakiranja mesa označena z identifikacijsko oznako v skladu z oddelkom I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004;]II.1.5 meso izpolnjuje ustrezna merila iz Uredbe (ES) št. 2073/2005 o mikrobioloških merilih za živila;II.1.6 so izpolnjena jamstva, ki veljajo za žive živali in živalske proizvode ter so določena v načrtih o ostankih, predloženih v skladu z Direktivo 96/23/ES in zlasti členom 29 Direktive;(1) (2) [II.1.7 v zvezi z boleznijo kroničnega hiranja (CWD):ta proizvod vsebuje ali je pridobljen izključno iz mesa, razen drobovine in hrbtenice, gojenih jelenov (cervidae), ki je bilo z negativnim rezultatom pregledano za bolezen kroničnega hiranja s histopatologijo, imunohistokemijo ali drugimi diagnostičnimi metodami, ki jih odobri pristojni organ, in ni pridobljen iz živali, ki izvirajo iz črede, v kateri je bila potrjena bolezen kroničnega hiranja ali obstaja uraden sum nanjo;]II.1.8 je bilo meso skladiščeno in prepeljano v skladu z ustreznimi zahtevami oddelka I Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004.II.2 Potrdilo o zdravstvenem stanju živaliPodpisani uradni veterinar potrjujem, da je sveže meso iz dela I:II.2.1 pridobljeno na ozemljih z oznako: … (3), ki so bila na dan izdaje tega spričevala:(a) zadnjih 12 mesecev prosta goveje kuge in v enakem obdobju ni bilo nobenega cepljenja proti tej bolezni, in(1) ali [(b) zadnjih 12 mesecev ni bilo slinavke in parkljevke in v enakem obdobju ni bilo nobenega cepljenja proti tej bolezni;](1) ali [(b) se šteje, da so prosta slinavke in parkljevke od … (dd/mm/llll), brez primerov/izbruhov bolezni po navedenem datumu, ter imajo dovoljenje za izvoz tega mesa na podlagi Uredbo Komisije (EU) št. …/… z dne … (dd/mm/llll);](1) (4) ali [(b) se programi cepljenja domačega goveda proti slinavki in parkljevki uradno izvajajo in nadzorujejo;]

DRŽAVAVzorec RUFII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.2.2 pridobljeno iz živali, ki:(1) ali [so bivale na ozemlju iz točke II.2.1 od rojstva ali vsaj zadnje tri mesece pred zakolom;](1) ali [so bile pripeljane dne … (dd/mm/llll) na ozemlje iz točke II.2.1 z ozemlja z oznako … (3), ki je imelo na navedeni datum dovoljenje za uvoz tega svežega mesa v Unijo;]II.2.3 pridobljeno iz živali, ki prihajajo s kmetijskih gospodarstev:(a) na katerih nobena žival ni bila cepljena proti [slinavki in parkljevki ali] (5) goveji kugi;(b) na katerih se izvajajo redni veterinarski pregledi za diagnosticiranje bolezni, ki se prenašajo na ljudi ali živali, in za ta gospodarstva ne velja prepoved zaradi izbruha bruceloze v preteklih šestih tednih ter(1) ali [(c) na katerem in okoli katerega na območju s polmerom 10 km ni bilo primera/izbruha slinavke in parkljevke ali goveje kuge v preteklih 30 dneh;](1) (4) ali [(c) na katerih ni uradne prepovedi iz zdravstvenih razlogov ter na teh gospodarstvih in okoli njih na območju s polmerom 50 km ni bilo nobenega primera/izbruha slinavke in parkljevke ali goveje kuge v preteklih 90 dneh ter(d) na katerih so ostale vsaj 40 dni, preden so bile neposredno odpremljene v klavnico;]II.2.4 pridobljeno iz živali, ki:(1) ali [(a) so bile prepeljane z gospodarstev v odobreno klavnico v vozilih, ki so bila pred natovarjanjem očiščena in razkužena, pri tem pa niso bile v stiku z drugimi živalmi, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev;(b) so bile v klavnici v 24 urah pred zakolom veterinarsko pregledane in predvsem niso kazale nobenih znakov bolezni iz točke II.2.1 in(c) so bile zaklane dne … (dd/mm/llll) ali med … (dd/mm/llll) in … (dd/mm/llll) (6);](1) ali [(a) so bile zaklane na gospodarstvu izvora po odobritvi uradnega veterinarja, odgovornega za gospodarstvo, ki je predložil pisno izjavo, da:— bi bila po njegovem mnenju dobro počutje živali ali varnost njihovih oskrbnikov izpostavljena nesprejemljivemu tveganju pri prevozu živali v klavnico,— je gospodarstvo pregledal in odobril pristojni organ za zakol divjadi,— so bile živali v klavnici v 24 urah pred zakolom veterinarsko pregledane in predvsem niso kazale nobenih znakov bolezni iz točke II.2.1,— so bile živali zaklane med … (dd/mm/llll) in … (dd/mm/llll) (6),— je bila izkrvavitev živali izvedena pravilno in— je bilo zaklanim živalim odstranjeno drobovje v treh urah od zakola in(b) so bili trupi dostavljeni v odobreno klavnico v ustreznih higienskih pogojih, in če je od njihovega zakola potekla več kot ena ura, je bila izmerjena temperatura v transportnem vozilu ob prihodu med 0 °C in +4 °C;](1) (7) II.2.5 [pridobljeno iz živali, ki so od rojstva ali vsaj zadnje 3 mesece ločene od divjih parkljarjev;]

DRŽAVAVzorec RUFII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.2.6 pridobljeno v obratu, okoli katerega v polmeru 10 km ni bilo primera/izbruha bolezni iz točke II.2.1 v preteklih 30 dneh, ali če se je pojavil primer bolezni, je bila priprava mesa za uvoz v Unijo dovoljena šele potem, ko so bile zaklane vse prisotne živali, odstranjeno vse meso in je bil obrat v celoti očiščen in razkužen pod nadzorom uradnega veterinarja;II.2.7(1) ali pridobljeno in pripravljeno tako, da ni bilo v stiku z drugim mesom, ki ne izpolnjuje zgoraj zahtevanih pogojev;](1) (4) ali [vsebuje meso brez kosti, pridobljeno izključno iz izkoščenega mesa razen drobovine, ki je bilo pridobljeno iz trupov, iz katerih so bile odstranjene glavne dostopne limfne žleze in ki so bili vsaj 24 ur pred odstranitvijo kosti zorjeni na temperaturi nad +2 °C ter pri katerih je bila vrednost pH mesa ob elektronskem merjenju v sredini dolge hrbtne mišice longissimus dorsi po zorenju in pred izkoščevanjem nižja od 6,0; inje bilo strogo ločeno od mesa, ki ni v skladu z zahtevami iz tega spričevala, in sicer na vseh stopnjah proizvodnje, izkoščevanja in shranjevanja, dokler ni bilo zapakirano v škatle ali kartone za nadaljnje shranjevanje v za to namenjenih prostorih.](1) (8) ali [vsebuje meso brez kosti, pridobljeno izključno iz izkoščenega mesa razen drobovine, ki je bilo pridobljeno iz trupov, iz katerih so bile odstranjene glavne dostopne limfne žleze in ki so bili vsaj 24 ur pred odstranitvijo kosti zorjeni na temperaturi nad +2 °C, inje bilo strogo ločeno od mesa, ki ni v skladu z zahtevami iz tega spričevala, in sicer na vseh stopnjah proizvodnje, izkoščevanja in shranjevanja, dokler ni bilo zapakirano v škatle ali kartone za nadaljnje shranjevanje v za to namenjenih prostorih.]OpombeTo spričevalo se uporablja za sveže meso, razen drobovine in mletega mesa, divjih živali iz reda Artiodactyla (razen goveda (vključno z vrstami bizonov (Bison) in bivolov (Bubalus) ter njihovimi križanci), ovc (Ovis aries), koz (Capra hircus), prašičev (Suidae) in pekarjev (Tayassuidae)) ter družin nosorogov (Rhinocerotidae) in slonov (Elephantidae), ki so od rojstva ali vsaj zadnje tri mesece gojene ali rejene na kmetijah.Sveže meso pomeni vse dele živali, sveže, ohlajene ali zamrznjene, ki so primerni za prehrano ljudi.Del I:— Rubrika 1.8: Navedite oznako ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010.— Rubrika 1.11: Kraj izvora: ime in naslov odpremnega obrata.— Rubrika 1.15: Navesti je treba registrsko številko (železniških vagonov ali zabojnikov in tovornjakov), številko leta (letala) ali ime (ladje). Pri raztovarjanju in ponovnem natovarjanju mora pošiljatelj obvestiti vhodno mejno kontrolno točko v Unijo.— Rubrika 1.19: Uporabite ustrezno oznako HS: 02.06, 02.08.90 ali 05.04.— Rubrika 1.20: Navedite skupno bruto težo in skupno neto težo.— Rubrika 1.23: Za zabojnike ali škatle navedite številko zabojnika ter številko zalivke (če je primerno).— Rubrika 1.28: Vrsta blaga: Navedite „cel trup“, „polovica trupa“, „četrtina trupa“ ali „kosi“.— Rubrika 1.28: Vrsta obdelave: Če je primerno, navedite „izkoščeno“, „s kostmi“ in/ali „zorjeno“. Če je zamrznjeno, se navede datum zamrzovanja (mm/ll) kosov.

►(1) M13  

DRŽAVAVzorec RUFII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.Del II:(1) Neustrezno črtati.(2) Kadar je v stolpcu 5 „PJ“ dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 vnos „G“, je treba zagotoviti posebna jamstva glede svežega mesa, pridobljenega iz jelenov (cervidae).(3) Oznaka ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010.(4) Kadar je v stolpcu 5 „PJ“ dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 vnos „A“, je treba zagotoviti posebna jamstva glede mesa iz zorjenega izkoščenega mesa.(5) Črtajte, kadar država izvoznica izvaja cepljenje proti slinavki in parkljevki s serotipi A, O ali C ter kadar ima ta država dovoljenje, da v Unijo uvaža zorjeno izkoščeno meso, ki izpolnjujejo posebna jamstva iz opombe (4).(6) Datum ali datumi zakola. Uvoz tega mesa se ne odobri, če je pridobljeno iz živali, zaklanih pred datumom dovoljenja za uvoz v Unijo iz tretje države, njenega ozemlja ali dela iz rubrik I.7 in I.8 ali v času, ko je Unija sprejela omejevalne ukrepe za uvoz tega mesa iz te tretje države, njenega ozemlja ali dela.(7) Ni potrebno za gojeno divjad, ki se vedno goji v arktični regiji.(8) Kadar je v stolpcu 5 „PJ“ dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 vnos „F“, je treba zagotoviti posebna jamstva glede mesa iz zorjenega izkoščenega mesa. Uvoz zorjenega izkoščenega mesa v Unijo ni dovoljen 21 dni po datumu zakola živali.Uradni veterinarIme (z velikimi tiskanimi črkami): Izobrazba in naziv:Datum: Podpis:Žig:

►(1) M13  

Vzorec RUWDRŽAVAVeterinarsko spričevalo Evropski unijiDel I: Podrobnosti odpremljene pošiljkeI.1. PošiljateljImeNaslovTel.N°I.2. Referenčna številka spričevalaI.2.aI.3. Osrednji pristojni organI.4. Lokalni pristojni organI.5. PrejemnikImeNaslovPoštna kodaTel.N°I.6.I.7. Država izvoraISO kodaI.8. Regija izvoraKodaI.9. Namembna državaISO kodaI.10. Namembna regijaKodaI.11. Kraj izvora/Območje nabiranjaImeNaslovŠtevilka odobritveI.12.I.13. Kraj natovarjanjaI.14. Datum pošiljanjaI.15. Prevozno sredstvoLetaloLadjaŽelezniški vagonCestno prevozno sredstvoDrugoIdentifikacija:Dokumentarne reference:I.16. Mejna kontrolna točka vstopa v EUI.17.I.18. Opis blagaI.19. Koda blaga (CN koda)I.20. Število/količinaI.21. Temperatura proizvodovPri prostorski temperaturiOhlajeniZamrznjeniI.22. Število pakiranjI.23. Identifikacija kontejnerja/Številka zalivkeI.24. Vrsta pakiranjaI.25. Blago s spričevalom zaZa prehrano ljudiI.26.I.27. Za uvoz ali dostop v EUI.28. Identifikacija blagaVrsta (Znanstveno ime)Vrsta blagaNačin obdelaveŠtevilka odobritve obratovŠtevilo pakiranjNeto masaKlavnicaRazsekovalnicaHladilnica

Del II: CertificiranjeDRŽAVAVzorec RUWII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.1 Javnozdravstveno potrdiloPodpisani uradni veterinar izjavljam, da sem seznanjen z ustreznimi zahtevami iz uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 852/2004, (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 ter potrjujem, da je bilo sveže meso divjih živali iz reda Artiodactyla (razen goveda (vključno z vrstami bizonov (Bison) in bivolov (Bubalus) ter njihovimi križanci), ovc (Ovis aries), koz (Capra hircus), prašičev (Suidae) in pekarjev (Tayassuidae)) ter družin nosorogov (Rhinocerotidae) in slonov (Elephantidae) iz dela I proizvedeno v skladu z navedenimi zahtevami in zlasti da:II.1.1 meso prihaja iz obratov, ki izvajajo program na podlagi načel HACCP v skladu z Uredbo (ES) št. 852/2004;II.1.2 je bilo meso pridobljeno pod pogoji iz oddelka IV Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 in zlasti:(i) je bilo pred odrtjem meso skladiščeno in obravnavano ločeno od druge hrane ter ni bilo zamrznjeno;in(ii) je bil po odrtju opravljen končni pregled iz točke II.1.4;(1) II.1.3 [pri dovzetnih vrstah meso izpolnjuje zahteve Uredbe (ES) št. 2075/2005 o določitvi posebnih predpisov za uradni nadzor trihinel v mesu;]II.1.4 je bilo ugotovljeno, da je meso primerno za prehrano ljudi, na podlagi pregleda post mortem, opravljenega v skladu s poglavjem II oddelka I ter poglavjema VIII in IX oddelka IV Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004;II.1.5 (1) ali [so bili v primeru velike divjadi trupi ali kosi trupov označeni z oznako zdravstvene ustreznosti v skladu s poglavjem III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004;](1) ali [so bila pakiranja mesa označena z identifikacijsko oznako v skladu z oddelkom I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004;]II.1.6 meso izpolnjuje ustrezna merila iz Uredbe (ES) št. 2073/2005 o mikrobioloških merilih za živila;II.1.7 so izpolnjena jamstva, ki veljajo za žive živali in živalske proizvode ter so določena v načrtih o ostankih, predloženih v skladu z Direktivo 96/23/ES in zlasti členom 29 navedene direktive.(1) (2) [II.1.8 v zvezi z boleznijo kroničnega hiranja (CWD):ta proizvod vsebuje ali je pridobljen izključno iz mesa, razen drobovine in hrbtenice, divjih jelenov (cervidae), ki je bilo z negativnim rezultatom pregledano na bolezen kroničnega hiranja s histopatologijo, imunohistokemijo ali drugimi diagnostičnimi metodami, ki jih odobri pristojni organ, in ni pridobljen iz živali, ki izvirajo iz regije, v kateri je bila v zadnjih treh letih potrjena bolezen kroničnega hiranja ali obstaja uraden sum nanjo;]II.1.9 je bilo meso skladiščeno in prepeljano v skladu z ustreznimi zahtevami oddelka I Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004.II.2 Potrdilo o zdravstvenem stanju živaliPodpisani uradni veterinar potrjujem, da je sveže meso iz dela I:II.2.1 pridobljeno na ozemljih z oznako: … (3), ki so bila na dan izdaje tega spričevala:(a) zadnjih 12 mesecev prosta goveje kuge in v enakem obdobju ni bilo nobenega cepljenja proti tej bolezni ter(1) ali [(b) zadnjih 12 mesecev ni bilo slinavke in parkljevke in v enakem obdobju ni bilo nobenega cepljenja proti tej bolezni;]

DRŽAVAVzorec RUWII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.(1) ali [(b) se šteje, da so prosta slinavke in parkljevke od … (dd/mm/llll), brez primerov/izbruhov bolezni po navedenem datumu, ter imajo dovoljenje za izvoz teh živali na podlagi Uredbo Komisije (EU) št. …/… z dne… (dd/mm/llll);](1) (4) ali [(b) se programi cepljenja domačega goveda proti slinavki in parkljevki uradno izvajajo in nadzorujejo;]II.2.2 pridobljeno iz divjih živali, uplenjenih med … (dd/mm/llll) in …(dd/mm/llll) (5) na ozemlju iz točke II.2.1, in uplenitev je potekala:(a) najmanj 20 km od meja države ali delov države, ki jim v tem obdobju ni dovoljeno uvažanje tega svežega mesa v Unijo,(b) na območju, na katerem v zadnjih 60 dneh ni bilo nobenih omejitev za bolezni iz točke II.2.1;II.2.3 pridobljeno iz živali, ki so bile čim prej po uplenitvi prepeljane na hlajenje v odobren obrat za obdelavo divjadi, okrog katerega v zadnjih 30 dneh v polmeru 10 km ni bilo primera/izbruha bolezni iz točke II.2.1; ob primeru/izbruhu bolezni pa je bila priprava mesa za uvoz v Unijo dovoljena le po odstranitvi vsega mesa in popolnem čiščenju in razkuževanju obrata pod nadzorom uradnega veterinarja;II.2.4(1) ali pridobljeno in pripravljeno tako, da ni bilo v stiku z drugim mesom, ki ne izpolnjuje zgoraj zahtevanih pogojev;](1) (4) ali [vsebuje meso brez kosti, pridobljeno izključno iz izkoščenega mesa razen drobovine, ki je bilo pridobljeno iz trupov, iz katerih so bile odstranjene glavne dostopne limfne žleze in ki so bili vsaj 24 ur pred odstranitvijo kosti zorjeni na temperaturi nad +2 °C ter pri katerih je bila vrednost pH mesa ob elektronskem merjenju v sredini dolge hrbtne mišice longissimus dorsi po zorenju in pred izkoščevanjem nižja od 6,0; inje bilo strogo ločeno od mesa, ki ni v skladu z zahtevami iz tega spričevala, in sicer na vseh stopnjah proizvodnje, izkoščevanja in shranjevanja, dokler ni bilo zapakirano v škatle ali kartone za nadaljnje shranjevanje v za to namenjenih prostorih.](1) (6) ali [vsebuje meso brez kosti, pridobljeno izključno iz izkoščenega mesa razen drobovine, ki je bilo pridobljeno iz trupov, iz katerih so bile odstranjene glavne dostopne limfne žleze in ki so bili vsaj 24 ur pred odstranitvijo kosti zorjeni na temperaturi nad +2 °C, inje bilo strogo ločeno od mesa, ki ni v skladu z zahtevami iz tega spričevala, in sicer na vseh stopnjah proizvodnje, izkoščevanja in shranjevanja, dokler ni bilo zapakirano v škatle ali kartone za nadaljnje shranjevanje v za to namenjenih prostorih.]OpombeTo spričevalo se uporablja za sveže meso, razen drobovine in mletega mesa, divjih živali iz reda Artiodactyla (razen goveda (vključno z vrstami bizonov (Bison) in bivolov (Bubalus) ter njihovimi križanci), ovc (Ovis aries), koz (Capra hircus), prašičev (Suidae) in pekarjev (Tayassuidae)) ter družin nosorogov (Rhinocerotidae) in slonov (Elephantidae), ki so bile uplenjene ali ulovljene v divjini.Sveže meso pomeni vse dele živali, sveže, ohlajene ali zamrznjene, ki so primerni za prehrano ljudi.Neodrte trupe je treba takoj po uvozu poslati v namembni predelovalni obrat.

DRŽAVAVzorec RUWII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.Del I:— Rubrika 1.8: Navedite oznako ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010.— Rubrika 1.11: Kraj izvora: ime in naslov odpremnega obrata.— Rubrika 1.15: Navesti je treba registrsko številko (železniških vagonov ali zabojnikov in tovornjakov), številko leta (letala) ali ime (ladje). Pri raztovarjanju in ponovnem natovarjanju mora pošiljatelj obvestiti vhodno mejno kontrolno točko v Unijo.— Rubrika 1.19: Uporabite ustrezno oznako HS: 02.01, 02.02, 02.04, 02.06, 02.08.90 ali 05.04.— Rubrika 1.20: Navedite skupno bruto težo in skupno neto težo.— Rubrika 1.23: Za zabojnike ali škatle navedite številko zabojnika ter številko zalivke (če je primerno).— Rubrika 1.28: Vrsta blaga: Navedite „cel trup“, „polovica trupa“, „četrtina trupa“ ali „kosi“.— Rubrika 1.28: Vrsta obdelave: Po potrebi navedite ‚zorjeno‘ ali ‚neodrto‘. Če je zamrznjeno, se navede datum zamrzovanja (mm/ll) kosov.— Rubrika 1.28: Klavnica: katera koli klavnica ali obrat za obdelavo divjadi.Del II:(1) Neustrezno črtati.(2) Kadar je v stolpcu 5 „PJ“ dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 vnos „G“, je treba zagotoviti posebna jamstva glede svežega mesa, pridobljenega iz jelenov (cervidae).(3) Oznaka ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010.(4) Kadar je v stolpcu 5 „PJ“ dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 vnos „A“, je treba zagotoviti posebna jamstva glede mesa iz zorjenega izkoščenega mesa.Uvoz zorjenega izkoščenega mesa v Unijo ni dovoljen 21 dni po datumu uplenitvi živali.(5) Datumi. Uvoz tega mesa se ne odobri, če je pridobljeno iz živali, uplenjenih ali ulovljenih pred datumom dovoljenja za uvoz v Unijo iz tretje države, njenega ozemlja ali dela iz rubrik I.7 in I.8 ali v času, ko je Unija sprejela omejevalne ukrepe za uvoz tega mesa iz te tretje države, njenega ozemlja ali dela.(6) Kadar je v stolpcu 5 „PJ“ dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 vnos „F“, je treba zagotoviti posebna jamstva glede mesa iz zorjenega izkoščenega mesa. Uvoz zorjenega izkoščenega mesa v Unijo ni dovoljen 21 dni po datumu zakola živali.Uradni veterinarIme (z velikimi tiskanimi črkami): Izobrazba in naziv:Datum: Podpis:Žig:

Vzorec SUFDRŽAVAVeterinarsko spričevalo Evropski unijiDel I: Podrobnosti odpremljene pošiljkeI.1. PošiljateljImeNaslovTel.N°I.2. Referenčna številka spričevalaI.2.aI.3. Osrednji pristojni organI.4. Lokalni pristojni organI.5. PrejemnikImeNaslovPoštna kodaTel.N°I.6.I.7. Država izvoraISO kodaI.8. Regija izvoraKodaI.9. Namembna državaISO kodaI.10. Namembna regijaKodaI.11. Kraj izvora/Območje nabiranjaImeNaslovŠtevilka odobritveI.12.I.13. Kraj natovarjanjaI.14. Datum pošiljanjaI.15. Prevozno sredstvoLetaloLadjaŽelezniški vagonCestno prevozno sredstvoDrugoIdentifikacija:Dokumentarne reference:I.16. Mejna kontrolna točka vstopa v EUI.17.I.18. Opis blagaI.19. Koda blaga (CN koda)I.20. Število/količinaI.21. Temperatura proizvodovPri prostorski temperaturiOhlajeniZamrznjeniI.22. Število pakiranjI.23. Identifikacija kontejnerja/Številka zalivkeI.24. Vrsta pakiranjaI.25. Blago s spričevalom zaZa prehrano ljudiI.26.I.27. Za uvoz ali dostop v EUI.28. Identifikacija blagaVrsta (Znanstveno ime)Vrsta blagaNačin obdelaveŠtevilka odobritve obratovŠtevilo pakiranjNeto masaKlavnicaRazsekovalnicaHladilnica

Del II: CertificiranjeDRŽAVAVzorec SUFII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.1 Javnozdravstveno potrdiloPodpisani uradni veterinar izjavljam, da sem seznanjen z ustreznimi določbami uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 852/2004, (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2001 ter potrjujem, da je bilo meso gojenih nedomačih živali iz družine prašičev (Suidae), pekarjev (Tayassuidae) ali tapirjev (Tapiridae) iz dela I proizvedeno v skladu z navedenimi zahtevami in zlasti da:II.1.1 meso prihaja iz obratov, ki izvajajo program na podlagi načel HACCP v skladu z Uredbo (ES) št. 852/2004;II.1.2 je bilo meso pridobljeno pod pogoji iz oddelka III Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004;II.1.3 meso izpolnjuje zahteve Uredbe (ES) št. 2075/2005 o določitvi posebnih predpisov za uradni nadzor trihinel v mesu in je bilo zlasti pregledano z digestivno metodo, rezultati pa so bili negativni;II.1.4 je bilo ugotovljeno, da je meso primerno za prehrano ljudi, po pregledih pred zakolom in po njem, opravljenih v skladu s poglavjem II oddelka I ter poglavjema VII in IX oddelka IV Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004;II.1.5 (1) ali [je bil trup ali kosi trupa označen z oznako zdravstvene ustreznosti v skladu s poglavjem III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004];(1) ali [so bila pakiranja mesa označena z identifikacijsko oznako v skladu z oddelkom I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004;]II.1.6 meso izpolnjuje ustrezna merila iz Uredbe Komisije (ES) št. 2073/2005 o mikrobioloških merilih za živila;II.1.7 so izpolnjena jamstva, ki veljajo za žive živali in živalske proizvode ter so določena v načrtih o ostankih, predloženih v skladu z Direktivo 96/23/ES in zlasti členom 29 Direktive;II.1.8 je bilo meso skladiščeno in prepeljano v skladu z ustreznimi zahtevami oddelka I Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004.II.2 Potrdilo o zdravstvenem stanju živaliPodpisani uradni veterinar potrjujem, da je sveže meso iz dela I:II.2.1 pridobljeno na ozemljih z oznako: … (2), ki so bila na dan izdaje tega spričevala:(1) ali [(a) zadnjih 12 mesecev prosta slinavke in parkljevke, goveje kuge, afriške prašičje kuge, klasične prašičje kuge, vezikularne bolezni prašičev in ](1) ali [(a) (i) zadnjih 12 mesecev prosta goveje kuge, afriške prašičje kuge, [slinavke in parkljevke] (1), [klasične prašičje kuge] (1) in [vezikularne bolezni prašičev] (1) ter(ii) se šteje, da so prosta [slinavke in parkljevke] (1), [klasične prašičje kuge] (1) in [vezikularne bolezni prašičev] (1) od … (dd/mm/llll), brez poznejših primerov/izbruhov, ter imajo dovoljenje za izvoz teh živali na podlagi Uredbo Komisije (EU) št. …/… z dne… (dd/mm/llll), in](b) zadnjih 12 mesecev ni bilo cepljenj proti tem boleznim, uvoz domačih živali, cepljenih proti tem boleznim, pa na teh ozemljih ni dovoljen;II.2.2 pridobljeno iz živali, ki:(1) ali [so bivale na ozemlju iz točke II.2.1 od rojstva ali vsaj zadnje tri mesece pred zakolom;]

DRŽAVAVzorec SUFII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.(1) ali [so bile pripeljane dne … (dd/mm/llll) na ozemlje iz točke II.2.1 z ozemlja z oznako … (2), ki je imelo na navedeni datum dovoljenje za uvoz tega svežega mesa v Unijo;]II.2.3 pridobljeno iz živali, ki prihajajo s kmetijskih gospodarstev:(a) na katerih nobena žival ni bila cepljena proti boleznim iz točke II.2.1,(b) na katerih – in v njihovi okolici s polmerom 10 km – ni bilo nobenega primera/izbruha bolezni iz točke II.2.1 v preteklih 40 dneh,(c) na katerih se izvajajo redni veterinarski pregledi za diagnosticiranje bolezni, ki se prenašajo na ljudi ali živali, in za ta gospodarstva ne velja prepoved zaradi izbruha bruceloze prašičev v preteklih šestih tednih;II.2.4 pridobljeno iz živali, ki:(1) ali [(a) so bile prepeljane z gospodarstev v odobreno klavnico v vozilih, ki so bila pred natovarjanjem očiščena in razkužena, pri tem pa niso bile v stiku z drugimi živalmi, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev,(b) so bile v klavnici v 24 urah pred zakolom veterinarsko pregledane in predvsem niso kazale nobenih znakov bolezni iz točke II.2.1 ter(c) so bile zaklane dne … (dd/mm/llll) ali med … (dd/mm/llll) in … (dd/mm/llll) (3);](1) ali [(a) so bile zaklane na gospodarstvu izvora po odobritvi uradnega veterinarja, odgovornega za gospodarstvo, ki je predložil pisno izjavo, da:— bi bila po njegovem mnenju dobro počutje živali ali varnost njihovih oskrbnikov izpostavljena nesprejemljivemu tveganju pri prevozu živali v klavnico,— je gospodarstvo pregledal in odobril pristojni organ za zakol divjadi,— so bile živali v klavnici v 24 urah pred zakolom veterinarsko pregledane in predvsem niso kazale nobenih znakov bolezni iz točke II.2.1,— so bile živali zaklane med … (dd/mm/llll) in … (dd/mm/llll) (3),— je bila izkrvavitev živali izvedena pravilno in— je bilo zaklanim živalim odstranjeno drobovje v treh urah od zakola in(b) so bili trupi dostavljeni v odobreno klavnico v ustreznih higienskih pogojih, in če je od njihovega zakola potekla več kot ena ura, je bila izmerjena temperatura v transportnem vozilu ob prihodu med 0 °C in +4 °C;]II.2.5 pridobljeno iz živali, ki so od rojstva ločene od divjih parkljarjev;II.2.6 pridobljeno v obratu, okoli katerega v polmeru 10 km ni bilo primera/izbruha bolezni iz točke II.2.1 v preteklih 40 dneh, ali če se je pojavil primer bolezni, je bila priprava mesa za uvoz v Unijo dovoljena šele potem, ko so bile zaklane vse prisotne živali, odstranjeno vse meso in je bil obrat v celoti očiščen in razkužen pod nadzorom uradnega veterinarja;II.2.7 pridobljeno in pripravljeno tako, da ni bilo v stiku z drugim mesom, ki ne izpolnjuje zahtev iz tega spričevala;

DRŽAVAVzorec SUFII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.3 Potrdilo o dobrem počutju živaliPodpisani uradni veterinar s tem potrjujem, da je sveže meso iz dela I pridobljeno iz živali, s katerimi so v klavnici pred zakolom oziroma usmrtitvijo in med njima ravnali v skladu z ustreznimi določbami zakonodaje Unije.OpombeTo spričevalo se uporablja za sveže meso, razen drobovine in mletega mesa, divjih živali iz družine prašičev (Suidae), pekarjev (Tayassuidae) ali tapirjev (Tapiridae), ki so od rojstva gojene ali rejene na kmetijah.Sveže meso pomeni vse dele živali, sveže, ohlajene ali zamrznjene, ki so primerni za prehrano ljudi.Del I:— Rubrika 1.8: Navedite oznako ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010.— Rubrika 1.11: Kraj izvora: ime in naslov odpremnega obrata.— Rubrika 1.15: Navesti je treba registrsko številko (železniških vagonov ali zabojnikov in tovornjakov), številko leta (letala) ali ime (ladje). Pri raztovarjanju in ponovnem natovarjanju mora pošiljatelj obvestiti vhodno mejno kontrolno točko v Unijo.— Rubrika 1.19: Uporabite ustrezno oznako HS: 02.03, 02.08.90 ali 05.04.— Rubrika 1.20: Navedite skupno bruto težo in skupno neto težo.— Rubrika 1.23: Za zabojnike ali škatle navedite številko zabojnika ter številko zalivke (če je primerno).— Rubrika 1.28: Vrsta blaga: Navedite „cel trup“, „polovica trupa“, „četrtina trupa“ ali „kosi“.— Rubrika 1.28: Vrsta obdelave: Če je primerno, navedite izkoščeno ali s kostmi. Če je zamrznjeno, se navede datum zamrzovanja (mm/ll) kosov.Del II:(1) Neustrezno črtati.(2) Oznaka ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010.(3) Datum ali datumi zakola. Uvoz tega mesa se ne dovoli, če je pridobljeno iz živali, zaklanih pred datumom dovoljenja za uvoz v Unijo iz tretje države, njenega ozemlja ali dela iz rubrik I.7 in I.8 ali v času, ko je Unija sprejela omejevalne ukrepe za uvoz tega mesa iz te tretje države, njenega ozemlja ali dela.Uradni veterinarIme (z velikimi tiskanimi črkami): Izobrazba in naziv:Datum: Podpis:Žig:

►(2) M13  

►(2) M13  

Vzorec SUWDRŽAVAVeterinarsko spričevalo Evropski unijiDel I: Podrobnosti odpremljene pošiljkeI.1. PošiljateljImeNaslovTel.N°I.2. Referenčna številka spričevalaI.2.aI.3. Osrednji pristojni organI.4. Lokalni pristojni organI.5. PrejemnikImeNaslovPoštna kodaTel.N°I.6.I.7. Država izvoraISO kodaI.8. Regija izvoraKodaI.9. Namembna državaISO kodaI.10. Namembna regijaKodaI.11. Kraj izvora/Območje nabiranjaImeNaslovŠtevilka odobritveI.12.I.13. Kraj natovarjanjaI.14. Datum pošiljanjaI.15. Prevozno sredstvoLetaloLadjaŽelezniški vagonCestno prevozno sredstvoDrugoIdentifikacija:Dokumentarne reference:I.16. Mejna kontrolna točka vstopa v EUI.17.I.18. Opis blagaI.19. Koda blaga (CN koda)I.20. Število/količinaI.21. Temperatura proizvodovPri prostorski temperaturiOhlajeniZamrznjeniI.22. Število pakiranjI.23. Identifikacija kontejnerja/Številka zalivkeI.24. Vrsta pakiranjaI.25. Blago s spričevalom zaZa prehrano ljudiI.26.I.27. Za uvoz ali dostop v EUI.28. Identifikacija blagaVrsta (Znanstveno ime)Vrsta blagaNačin obdelaveŠtevilka odobritve obratovŠtevilo pakiranjNeto masaKlavnicaRazsekovalnicaHladilnica

Del II: CertificiranjeDRŽAVAVzorec SUWII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.1 Javnozdravstveno potrdiloPodpisani uradni veterinar izjavljam, da sem seznanjen z ustreznimi zahtevami iz uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 852/2004, (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2001 ter potrjujem, da je bilo meso divjih živali iz družine prašičev (Suidae), pekarjev (Tayassuidae) ali tapirjev (Tapiridae) iz dela I proizvedeno v skladu z navedenimi zahtevami in zlasti da:II.1.1 meso prihaja iz obratov, ki izvajajo program na podlagi načel HACCP v skladu z Uredbo (ES) št. 852/2004;II.1.2 je bilo meso pridobljeno v skladu z oddelkom IV Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 in zlasti:(i) je bilo pred odrtjem meso skladiščeno in obravnavano ločeno od druge hrane ter ni bilo zamrznjeno;in(ii) je bil po odrtju opravljen končni pregled iz točke II.1.4;II.1.3 meso izpolnjuje zahteve Uredbe (ES) št. 2075/2005 o določitvi posebnih predpisov za uradni nadzor trihinel v mesu in je bilo zlasti pregledano z digestivno metodo, rezultati pa so bili negativni;II.1.4 je bilo ugotovljeno, da je meso primerno za prehrano ljudi, na podlagi post mortem pregleda, opravljenega v skladu s poglavjem II oddelka I ter poglavjema VIII in IX oddelka IV Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004;II.1.5 (1) ali [so bili trup ali kosi trupa označeni z oznako zdravstvene ustreznosti v skladu s poglavjem III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004];(1) ali [so bila pakiranja mesa označena z identifikacijsko oznako v skladu z oddelkom I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004;]II.1.6 meso izpolnjuje ustrezna merila iz Uredbe (ES) št. 2073/2005 o mikrobioloških merilih za živila;II.1.7 so izpolnjena jamstva, ki veljajo za žive živali in živalske proizvode ter so določena v načrtih o ostankih, predloženih v skladu z Direktivo 96/23/ES in zlasti členom 29 Direktive;II.1.8 je bilo meso skladiščeno in prepeljano v skladu z ustreznimi zahtevami oddelka I Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004.II.2 Potrdilo o zdravstvenem stanju živaliPodpisani uradni veterinar potrjujem, da je sveže meso iz dela I:II.2.1 pridobljeno na ozemljih z oznako: … (2), ki so bila na dan izdaje tega spričevala:(1) ali [(a) zadnjih 12 mesecev prosta slinavke in parkljevke, goveje kuge, afriške prašičje kuge, klasične prašičje kuge, vezikularne bolezni prašičev in](1) ali [(a) (i) zadnjih 12 mesecev prosta goveje kuge, afriške prašičje kuge, [slinavke in parkljevke] (1), [klasične prašičje kuge] (1) in [vezikularne bolezni prašičev] (1) in(ii) se šteje, da so prosta [slinavke in parkljevke] (1), [klasične prašičje kuge] (1) in [vezikularne bolezni prašičev] (1) od … (dd/mm/llll), brez poznejših primerov/izbruhov, ter imajo dovoljenje za izvoz teh živali na podlagi Uredbo Komisije (EU) št. …/… z dne … (dd/mm/llll), in](b) zadnjih 12 mesecev ni bilo cepljenj proti tem boleznim, uvoz domačih živali, cepljenih proti tem boleznim, pa na teh ozemljih ni dovoljen;

DRŽAVAVzorec SUWII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.2.2 pridobljeno iz divjih živali, uplenjenih med … (dd/mm/llll) in … (dd/mm/llll) (3) na ozemlju iz točke II.2.1, in uplenitev je potekala:(a) najmanj 20 km od meja države ali delov države, ki jim v tem obdobju ni dovoljeno uvažanje tega svežega mesa v Unijo,(b) na območju, na katerem v zadnjih 60 dneh ni bilo nobenih omejitev za bolezni iz točke II.2.1;II.2.3.A pridobljeno iz živali, ki so bile v 12 urah po uplenitvi prepeljane na hlajenje [v zbirni center in neposredno zatem] (1) v odobreni obrat za obdelavo divjadi, okrog katerega v preteklih 40 dneh v polmeru 10 km ni bilo primera/izbruha bolezni iz točke II.2.1; ali ob primeru/izbruhu bolezni pa je bila priprava mesa za uvoz v Unijo dovoljena le po odstranitvi vsega mesa in popolnem čiščenju in razkuževanju obrata pod nadzorom uradnega veterinarja;(1) (4) [II.2.3.B pridobljeno iz trupov, na katerih so bili opravljeni naslednji testi za klasično prašičjo kugo, pri čemer so bili rezultati negativni:(1) ali [izolacija virusa iz krvi (EDTA);](1) ali [izolacija virusa iz vzorcev …;](1) ali [imunoflourescenčni test za virusni antigen na vzorcih …;]]II.2.4 pridobljeno in pripravljeno tako, da ni bilo v stiku z drugim mesom, ki ne izpolnjuje zahtevanih pogojev iz tega spričevala;OpombeTo spričevalo se uporablja za sveže meso, razen drobovine in mletega mesa, divjih živali iz družine prašičev (Suidae), pekarjev (Tayassuidae) ali tapirjev (Tapiridae), ki so bile uplenjene ali ulovljene v divjini.Sveže meso pomeni vse dele živali, sveže, ohlajene ali zamrznjene, ki so primerni za prehrano ljudi.Neodrte trupe je treba takoj po uvozu poslati v namembni predelovalni obrat.Del I:— Rubrika 1.8: Navedite oznako ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010.— Rubrika 1.11: Kraj izvora: ime in naslov odpremnega obrata.— Rubrika 1.15: Navesti je treba registrsko številko (železniških vagonov ali zabojnikov in tovornjakov), številko leta (letala) ali ime (ladje). Pri raztovarjanju in ponovnem natovarjanju mora pošiljatelj obvestiti vhodno mejno kontrolno točko v Unijo.— Rubrika 1.19: Uporabite ustrezno oznako HS: 02.03, 02.08.90 ali 05.04.— Rubrika 1.20: Navedite skupno bruto težo in skupno neto težo.— Rubrika 1.23: Za zabojnike ali škatle navedite številko zabojnika ter številko zalivke (če je primerno).— Rubrika 1.28: Vrsta blaga: Navedite „cel trup“, „polovica trupa“, „četrtina trupa“ ali „kosi“.— Rubrika 1.28: Vrsta obdelave: Po potrebi navedite „zorjeno“ ali „neodrto“. Če je zamrznjeno, se navede datum zamrzovanja (mm/ll) kosov.— Rubrika 1.28: Klavnica: katera koli klavnica ali obrat za obdelavo divjadi.

DRŽAVAVzorec SUWII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.Del II:(1) Neustrezno črtati.(2) Oznaka ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010.(3) Datumi. Uvoz tega mesa se ne odobri, če je pridobljeno iz živali, uplenjenih ali ulovljenih pred datumom dovoljenja za uvoz v Unijo iz tretje države, njenega ozemlja ali dela iz rubrik I.7 in I.8 ali v času, ko je Unija sprejela omejevalne ukrepe za uvoz tega mesa iz te tretje države, njenega ozemlja ali dela.(4) Navedite posebna jamstva, če so zahtevana v stolpcu 5 „PJ“ dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010, z vnosom „C“. Zato je treba pri testih, razen pri EDTA, uporabiti vzorec tonzil in vranice ter vzorec spodnjega tankega črevesa ali ledvice in vzorec vsaj ene od naslednjih limfnih žlez: retrofaringealne, parotidne, mandibularne ali mezentrialne. Navedejo se uporabljeni vzorci.Uradni veterinarIme (z velikimi tiskanimi črkami): Izobrazba in naziv:Datum: Podpis:Žig:

Vzorec EQWDRŽAVAVeterinarsko spričevalo Evropski unijiDel I: Podrobnosti odpremljene pošiljkeI.1. PošiljateljImeNaslovTel.N°I.2. Referenčna številka spričevalaI.2.aI.3. Osrednji pristojni organI.4. Lokalni pristojni organI.5. PrejemnikImeNaslovPoštna kodaTel.N°I.6.I.7. Država izvoraISO kodaI.8. Regija izvoraKodaI.9. Namembna državaISO kodaI.10. Namembna regijaKodaI.11. Kraj izvora/Območje nabiranjaImeNaslovŠtevilka odobritveI.12.I.13. Kraj natovarjanjaI.14. Datum pošiljanjaI.15. Prevozno sredstvoLetaloLadjaŽelezniški vagonCestno prevozno sredstvoDrugoIdentifikacija:Dokumentarne reference:I.16. Mejna kontrolna točka vstopa v EUI.17.I.18. Opis blagaI.19. Koda blaga (CN koda)I.20. Število/količinaI.21. Temperatura proizvodovPri prostorski temperaturiOhlajeniZamrznjeniI.22. Število pakiranjI.23. Identifikacija kontejnerja/Številka zalivkeI.24. Vrsta pakiranjaI.25. Blago s spričevalom zaZa prehrano ljudiI.26.I.27. Za uvoz ali dostop v EUI.28. Identifikacija blagaVrsta (Znanstveno ime)Vrsta blagaŠtevilka odobritve obratovŠtevilo pakiranjNeto masaKlavnicaRazsekovalnicaHladilnica

Del II: CertificiranjeDRŽAVAVzorec EQWII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.1 Javnozdravstveno potrdiloPodpisani uradni veterinar izjavljam, da sem seznanjen z ustreznimi zahtevami iz uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 852/2004, (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2001 ter potrjujem, da je bilo meso divjih enokopitarjev iz podroda zeber (Hippotigris) iz dela I proizvedeno v skladu z navedenimi zahtevami in zlasti da:II.1.1 meso prihaja iz obratov, ki izvajajo program na podlagi načel HACCP v skladu z Uredbo (ES) št. 852/2004;II.1.2 je bilo meso pridobljeno v skladu z oddelkom IV Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004;II.1.3 meso izpolnjuje zahteve Uredbe (ES) št. 2075/2005 o določitvi posebnih predpisov za uradni nadzor trihinel v mesu in je bilo zlasti pregledano z digestivno metodo, rezultati pa so bili negativni;II.1.4 je bilo ugotovljeno, da je meso primerno za prehrano ljudi, na podlagi pregleda post mortem, opravljenega v skladu s poglavjem II oddelka I ter poglavjema VIII in IX oddelka IV Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004;II.1.5 (1) ali [so bili trup ali kosi trupa označeni z oznako zdravstvene ustreznosti v skladu s poglavjem III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004];(1) ali [so bila pakiranja mesa označena z identifikacijsko oznako v skladu z oddelkom I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004;]II.1.6 meso izpolnjuje ustrezna merila iz Uredbe (ES) št. 2073/2005 o mikrobioloških merilih za živila;II.1.7 so izpolnjena jamstva, ki veljajo za žive živali in živalske proizvode ter so določena v načrtih o ostankih, predloženih v skladu z Direktivo 96/23/ES in zlasti s členom 29 Direktive;II.1.8 je bilo meso skladiščeno in prepeljano v skladu z ustreznimi zahtevami oddelka I Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004.II.2 Potrdilo o zdravstvenem stanju živaliPodpisani uradni veterinar potrjujem, da je sveže meso iz dela I:II.2.1 pridobljeno iz divjih živali, uplenjenih med … (dd/mm/llll) in … (dd/mm/llll) (2) na ozemljih z oznako: … (3);II.2.2 pridobljeno iz divjih živali, ki so bile v 12 urah po uplenitvi prepeljane na hlajenje [v zbirni center in neposredno zatem] (1) v odobreni obrat za obdelavo divjadi, okrog katerega v preteklih 40 dneh v polmeru 10 km ni bilo primera/izbruha konjske kuge ali smrkavosti; ob primeru/izbruhu takih bolezni pa je bila priprava mesa za izvoz v Unijo dovoljena le po odstranitvi vsega mesa in popolnem čiščenju in razkuževanju obrata pod nadzorom uradnega veterinarja;II.2.3 pridobljeno in pripravljeno tako, da ni bilo v stiku z drugim mesom, ki ne izpolnjuje zahtev iz tega spričevala.OpombeTo spričevalo se uporablja za sveže meso, razen drobovine in mletega mesa, divjih enokopitarjev iz podroda zeber (Hippotigris).Sveže meso pomeni vse dele živali, sveže, ohlajene ali zamrznjene, ki so primerni za prehrano ljudi.Neodrte trupe je treba takoj po uvozu poslati v namembni predelovalni obrat.

DRŽAVAVzorec EQWII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.Del I:— Rubrika 1.8: Navedite oznako ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010.— Rubrika 1.11: Kraj izvora: ime in naslov odpremnega obrata.— Rubrika 1.15: Navesti je treba registrsko številko (železniških vagonov ali zabojnikov in tovornjakov), številko leta (letala) ali ime (ladje). Pri raztovarjanju in ponovnem natovarjanju mora pošiljatelj obvestiti vhodno mejno kontrolno točko v Unijo.— Rubrika 1.19: Uporabite ustrezno oznako HS: 02.08.90 ali 05.04.— Rubrika 1.20: Navedite skupno bruto težo in skupno neto težo.— Rubrika 1.23: Za zabojnike ali škatle navedite številko zabojnika ter številko zalivke (če je primerno).— Rubrika 1.28: Vrsta blaga: Navedite „cel trup“, „polovica trupa“, „četrtina trupa“ ali „kosi“.— Rubrika 1.28: Vrsta obdelave: Po potrebi navedite „zorjeno“ ali „neodrto“. Če je zamrznjeno, se navede datum zamrzovanja (mm/ll) kosov.— Rubrika 1.28: Klavnica: katera koli klavnica ali obrat za obdelavo divjadi.Del II:(1) Neustrezno črtati.(2) Datumi. Uvoz tega mesa se ne odobri, če je pridobljeno iz živali, uplenjenih ali ulovljenih pred datumom dovoljenja za uvoz v Unijo iz tretje države, njenega ozemlja ali dela iz rubrik I.7 in I.8 ali v času, ko je Unija sprejela omejevalne ukrepe za uvoz tega mesa iz te tretje države, njenega ozemlja ali dela.(3) Oznaka ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010.Uradni veterinarIme (z velikimi tiskanimi črkami): Izobrazba in naziv:Datum: Podpis:Žig:
PRILOGA III

Vzorec TRANZIT/SKLADIŠČEDRŽAVAVeterinarsko spričevalo Evropski unijiDel I: Podrobnosti odpremljene pošiljkeI.1. PošiljateljImeNaslovTel.N°I.2. Referenčna številka spričevalaI.2.aI.3. Osrednji pristojni organI.4. Lokalni pristojni organI.5. PrejemnikImeNaslovPoštna kodaTel.N°I.6. Oseba v EU, odgovorna za pošiljkoImeNaslovPoštna kodaTel.N°I.7. Država izvoraISO kodaI.8. Regija izvoraKodaI.9. Namembna državaISO kodaI.10. Namembna regijaKodaI.11. Kraj izvora/Območje nabiranjaImeNaslovŠtevilka odobritveI.12. Namembni krajCarinsko skladiščeOskrbovalec ladijImeNaslovPoštna kodaŠtevilka odobritveI.13. Kraj natovarjanjaI.14. Datum pošiljanjaI.15. Prevozno sredstvoLetaloLadjaŽelezniški vagonCestno prevozno sredstvoDrugoIdentifikacija:Dokumentarne reference:I.16. Mejna kontrolna točka vstopa v EUI.17. Št. CITESI.18. Opis blagaI.19. Koda blaga (CN koda)I.20. Število/količinaI.21. Temperatura proizvodovPri prostorski temperaturiOhlajeniZamrznjeniI.22. Število pakiranjI.23. Identifikacija kontejnerja/Številka zalivkeI.24. Vrsta pakiranjaI.25. Blago s spričevalom zaZa prehrano ljudiI.26. Za tranzit v tretjo državo čez EUTretja državaISO kodaI.27.I.28. Identifikacija blagaVrsta (Znanstveno ime)Vrsta blagaNačin obdelaveŠtevilka odobritve obratovŠtevilo pakiranjNeto masaKlavnicaRazsekovalnica/Hladilnica

Del II: CertificiranjeDRŽAVAVzorec TRANZIT/SKLADIŠČEII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.1 Potrdilo o zdravstvenem stanju živaliPodpisani uradni veterinar potrjujem, da sveže meso iz dela I:II.1.1 prihaja iz države ali regije, ki je med zakolom živali imela dovoljenje za uvoz v Unijo, kakor je določeno v delu I Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 inII.1.2 izpolnjuje ustrezne pogoje zdravstvenega varstva živali, kakor so določeni v veterinarskem potrdilu na vzorcu spričeval [BOV] [OVI] [POR] [EQU] [RUF] [RUW] [SUF] [SUW] [EQW] (1) v delu 2 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010, inII.1.3 je pridobljeno iz živali, ki so bile zaklane in predelane dne … (dd/mm/llll) ali med … (dd/mm/llll) in … (dd/mm/llll) (2).OpombeTo spričevalo se uporablja za tranzit in skladiščenje v skladu s členom 12(4) ali členom 13 Direktive 97/78/ES za:— sveže meso, vključno z mletim mesom:(1) domačega goveda (vključno z vrstami bivolov (Bubalus) in bizonov (Bison) ter njihovimi križanci) (vzorec „BOV“);(2) domačih ovc (Ovis aries) ali domačih koz (Capra hircus) (vzorec „OVI“);(3) domačih prašičev (Sus scrofa) (vzorec „POR“);— sveže meso, razen mletega mesa:(4) domačih enokopitarjev (konja (Equus caballus), osla (Equus asinus) in njuni križanci) (vzorec „EQU“);— sveže meso, razen drobovine in mletega mesa:(5) gojenih nedomačih živali iz reda Artiodactyla, (razen goveda (vključno z vrstami bizonov (Bison) in bivolov (Bubalus) ter njihovimi križanci), ovc (Ovis aries), koz (Capra hircus), prašičev (Suidae) in pekarjev (Tayassuidae)) ter družin nosorogov (Rhinocerotidae) in slonov (Elephantidae) (vzorec „RUF“);(6) divjih nedomačih živali iz reda Artiodactyla, (razen goveda (vključno z vrstami bizonov (Bison) in bivolov (Bubalus) ter njihovimi križanci), ovc (Ovis aries), koz (Capra hircus), prašičev (Suidae) in pekarjev (Tayassuidae)) ter družin nosorogov (Rhinocerotidae) in slonov (Elephantidae) (vzorec „RUW“);(7) gojenih nedomačih živali iz družin prašičev (Suidae), pekarjev (Tayassuidae) ali tapirjev (Tapiridae) (vzorec „SUF“);(8) divjih nedomačih živali iz družin prašičev (Suidae), pekarjev (Tayassuidae) ali tapirjev (Tapiridae) (vzorec „SUW“);(9) divjih enokopitarjev iz podroda zeber (Hippotigris) (vzorec „EQW“).Sveže meso pomeni vse dele živali, sveže, ohlajene ali zamrznjene, ki so primerni za prehrano ljudi.

DRŽAVAVzorec TRANZIT/SKLADIŠČEII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.Del I:— Rubrika 1.8: Navedite oznako ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010.— Rubrika 1.11: Kraj izvora: ime in naslov odpremnega obrata.— Rubrika 1.12: Vključen je naslov (in številka dovoljenja, če je znana) skladišča v prosti coni, prostega skladišča, carinskega skladišča ali ladjarja.— Rubrika 1.15: Navesti je treba registrsko številko (železniških vagonov ali zabojnikov in tovornjakov), številko leta (letala) ali ime (ladje). Pri raztovarjanju in ponovnem natovarjanju mora pošiljatelj obvestiti vhodno mejno kontrolno točko v Unijo.— Rubrika 1.19: Uporabite ustrezno oznako HS: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.08.90, 02.09, 05.04 ali 15.02.— Rubrika 1.20: Navedite skupno bruto težo in skupno neto težo.— Rubrika 1.23: Za zabojnike ali škatle navedite številko zabojnika ter številko zalivke (če je primerno).— Rubrika 1.28: Vrsta blaga: Navedite „cel trup“, „polovica trupa“, „četrtina trupa“, „kosi“ ali „mleto meso“.— Rubrika 1.28: Vrsta obdelave: Če je zamrznjeno, se navede datum zamrzovanja (mm/ll) kosov.Del II:(1) Neustrezno črtati.(2) Datum oziroma datumi zakola. Uvoz tega mesa se ne odobri, če je pridobljeno iz živali, zaklanih pred datumom dovoljenja za izvoz v Unijo iz tretje države, njenega ozemlja ali dela iz rubrik I.7 in I.8 ali v času, ko je Unija sprejela omejevalne ukrepe za uvoz tega mesa iz te tretje države, njenega ozemlja ali dela.Uradni veterinarIme (z velikimi tiskanimi črkami): Izobrazba in naziv:Datum: Podpis:Žig:
PRILOGA IV

ŽIVALI IZ ČLENA 1(1)(b):

DEL 1

Seznam tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov

ODDELEK 1

Deli tretjih držav ali ozemelj iz člena 7(2)

▼M1Država/ozemlje

Oznaka dela države / ozemlja

Opis dela države/ozemlja

US – Združene države

US-A

Zvezna država Havaji (1)

(1)   Začasno preklicano od 5. maja 2010.

▼C1

DEL 2

Preglednice z živalmi in ustreznimi vzorci veterinarskih spričevalPreglednica 1

 

„QUE“: vzorec veterinarskega spričevala za pošiljke čebeljih in čmrljih matic (Apis mellifera in Bombus spp.),

„BEE“: vzorec veterinarskega spričevala za pošiljke kolonij čmrljev (Bombus spp.)

Red

Družina

Rodovi/vrste

Hymenoptera

Apidae

Apis mellifera, Bombus spp.

Vzorec QUEDRŽAVAVeterinarsko spričevalo Evropski unijiDel I: Podrobnosti odpremljene pošiljkeI.1. PošiljateljImeNaslovTel.N°I.2. Referenčna številka spričevalaI.2.aI.3. Osrednji pristojni organI.4. Lokalni pristojni organI.5. PrejemnikImeNaslovPoštna kodaTel.N°I.6.I.7. Država izvoraISO kodaI.8. Regija izvoraKodaI.9. Namembna državaISO kodaI.10. Namembna regijaKodaI.11. Kraj izvoraImeNaslovImeNaslovImeNaslovŠtevilka odobritveŠtevilka odobritveŠtevilka odobritveI.12.I.13. Kraj natovarjanjaNaslovŠtevilka odobritveI.14. Datum pošiljanjačas pošiljanjaI.15. Prevozno sredstvoLetaloLadjaŽelezniški vagonCestno prevozno sredstvoDrugoIdentifikacija:Dokumentarne reference:I.16. Mejna kontrolna točka vstopa v EUI.17. Št. CITESI.18. Opis blagaI.19. Koda blaga (CN koda)01.06.90I.20. Število/količinaI.21.I.22. Število pakiranjI.23. Identifikacija kontejnerja/Številka zalivkeI.24.I.25. Blago s spričevalom zaVzrejoI.26.I.27. Za uvoz ali dostop v EUI.28. Identifikacija blagaVrsta (Znanstveno ime)Sistem identifikacijeIdentifikacijska številka

Del II: CertificiranjeDRŽAVAVzorec QUEII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.1 Potrdilo o zdravstvenem stanju živali:Podpisani potrjujem, da živali iz dela I tega spričevala izpolnjujejo naslednje zahteve:II.1.1 izvirajo z ozemlja z oznako: … (1), na katerem so huda gniloba čebelje zalege, mali panjski hrošč (Aethina tumida) in pršica Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) obvezno prijavljive bolezni/škodljivci.II.1.2 živali:(a) so iz panja plemenilne postaje, ki ga nadzoruje pristojni organ;(b) izvirajo z območja, za katero ne veljajo nobene omejitve, povezane s pojavom hude gnilobe čebelje zalege, in na katerem ni bilo nobenega takega pojava vsaj 30 dni pred izdajo tega spričevala. Kadar je huda gniloba čebelje zalege izbruhnila pred tem časom, je v roku 30 dni od zadnjega ugotovljenega primera navedeni pristojni organ pregledal vse panje v polmeru treh kilometrov in so bili vsi okuženi panji zažgani ali tretirani ter pregledani in odobreni;(c) so iz panjev ali prihajajo iz panjev ali kolonij (pri čmrljih), iz katerih so bili v zadnjih 30 dneh testirani vzorci satja na hudo gnilobo čebelje zalege, kot je določeno v Priročniku diagnostičnih testov in cepiv za kopenske živali (OIE), rezultati pa se bili negativni;(d) prihajajo z območja s polmerom najmanj 100 km, za katero ne veljajo nikakršne omejitve v zvezi s pojavom malega panjskega hrošča (Aethina tumida) ali Tropilaelaps spp., in z območij, na katerih takšnih škodljivcev ni;(e) so iz panjev ali prihajajo iz panjev ali kolonij (pri čmrljih), ki so bili pregledani neposredno pred pošiljanjem in ne kažejo nobenih kliničnih znakov ali suma na bolezen, vključno z okužbami, ki prizadenejo čebele;(f) so bile podrobno pregledane za zagotovitev, da pri čebelah in embalaži ni prisoten mali panjski hrošč (Aethina tumida) ali njegova jajčeca ali ličinke ali drugi škodljivci, zlasti Tropilaelaps spp., ki prizadenejo čebele.II.1.3 Material za embalažo, matičnice, spremljajoči proizvodi in hrana so novi ter niso bili v stiku z obolelimi čebelami ali zaleženim satjem, izvedeni so bili tudi vsi ukrepi za preprečitev kontaminacije s povzročitelji bolezni ali infestacij.OpombeDel I:— Rubrika 1.20: Število matic (Apis mellifera in Bombus spp.). Vsaka matica ima lahko največ 20 spremljevalk.Del II:(1) Oznaka ozemlja, kakor je navedena v delu 1 Priloge II ali oddelku 1 dela 1 Priloge IV k Uredbi (EU) št. 206/2010.Uradni veterinar/uradni inšpektorIme (z velikimi tiskanimi črkami): Izobrazba in naziv:Datum: Podpis:Žig:

Vzorec BEEDRŽAVAVeterinarsko spričevalo Evropski unijiDel I: Podrobnosti odpremljene pošiljkeI.1. PošiljateljImeNaslovTel.N°I.2. Referenčna številka spričevalaI.2.aI.3. Osrednji pristojni organI.4. Lokalni pristojni organI.5. PrejemnikImeNaslovPoštna kodaTel.N°I.6.I.7. Država izvoraISO kodaI.8. Regija izvoraKodaI.9. Namembna državaISO kodaI.10. Namembna regijaKodaI.11. Kraj izvoraImeNaslovImeNaslovImeNaslovŠtevilka odobritveŠtevilka odobritveŠtevilka odobritveI.12.I.13. Kraj natovarjanjaNaslovŠtevilka odobritveI.14. Datum pošiljanjačas pošiljanjaI.15. Prevozno sredstvoLetaloLadjaŽelezniški vagonCestno prevozno sredstvoDrugoIdentifikacija:Dokumentarne reference:I.16. Mejna kontrolna točka vstopa v EUI.17. Št. CITESI.18. Opis blagaI.19. Koda blaga (CN koda)01.06.90I.20. Število/količinaI.21.I.22. Število pakiranjI.23. Identifikacija kontejnerja/Številka zalivkeI.24.I.25. Blago s spričevalom zaVzrejoI.26.I.27. Za uvoz ali dostop v EUI.28. Identifikacija blagaVrsta (Znanstveno ime)Sistem identifikacijeIdentifikacijska številka

Del II: CertificiranjeDRŽAVAVzorec BEEII. Podatki o zdravstvenem stanjuII.a. Referenčna številka spričevalaII.b.II.1 Potrdilo o zdravstvenem stanju živali:Podpisani potrjujem, da:II.1.1(a) so bili čmrlji (Bombus spp.) iz dela I tega spričevala vzrejeni in gojeni v nadzorovanem okolju v priznanem obratu, ki ga nadzoruje pristojni organ;(b) je bil obrat iz dela I tega spričevala pregledan neposredno pred odpremo ter čmrlji in matična skupina ne kažejo nobenih kliničnih znakov ali suma na bolezen, vključno z infestacijami, ki prizadenejo čebele;(c) vse kolonije za uvoz v Unijo so bile podrobno pregledane za zagotovitev, da pri čmrljih, zalegi in embalaži ni prisoten mali panjski hrošč (Aethina tumida) ali njegova jajčeca ali ličinke ali drugi škodljivci, zlasti Tropilaelaps spp., ki prizadenejo čebele;II.1.2 material za embalažo, posode, spremljajoči proizvodi in hrana so novi ter niso bili v stiku z obolelimi čebelami ali zaleženim satjem, izvedeni so bili tudi vsi ukrepi za preprečitev kontaminacij s povzročitelji bolezni ali infestacij.OpombeDel I:— Rubrika 1.20: število posod s čmrlji (Bombus spp.), ki vsebujejo po eno kolonijo z največ 200 odraslimi čmrlji.Uradni veterinar/uradni inšpektorIme (z velikimi tiskanimi črkami): Izobrazba in naziv:Datum: Podpis:Žig:
PRILOGA V

Pojasnjevalne opombe za izpolnjevanje veterinarskih spričeval

(iz člena 18)

(a) Veterinarska spričevala izda tretja država izvoznica na podlagi vzorcev spričeval iz dela 2 prilog I, II in IV ter Priloge III v skladu z obliko in zgradbo vzorca spričevala za zadevne žive živali ali sveže meso.

Spričevala v istem zaporedju kot v vzorcu vsebujejo potrdila, ki se zahtevajo za vse tretje države in po potrebi posebna jamstva, ki se zahtevajo za tretjo državo izvoznico ali njen del.

Če namembna država članica za zadevne žive živali ali sveže meso uvede dodatne zahteve v zvezi s certificiranjem, se potrdila, ki potrjujejo izpolnitev navedenih zahtev, vključijo v originalni izvod veterinarskega spričevala.

(b) Kadar je v vzorcu veterinarskega spričevala navedeno, da se nekatere navedbe uporabljajo, če je to primerno, se neustrezne navedbe lahko prečrtajo, kar parafira in ožigosa pooblaščena oseba, ali pa se popolnoma črtajo iz spričevala.

(c) Posebno in neponovljivo veterinarsko spričevalo je treba pripraviti za žive živali ali sveže meso, ki se izvažajo z enega ozemlja ali več ozemelj iste države izvoznice, navedenih v stolpcih 2 in 3 dela 1 prilog I, II ali IV, ter se pošiljajo v isti namembni kraj in prevažajo z istim železniškim vagonom, tovornjakom, letalom ali ladjo.

(d) Originalni izvod vsakega spričevala vsebuje en sam dvostranski list papirja, pri daljšem besedilu pa so vse potrebne strani povezane v nedeljivo celoto.

(e) Veterinarska spričevala se pripravijo v vsaj enem uradnem jeziku države članice, v kateri je mejna kontrolna točka za vnos pošiljke v Unijo, in v vsaj enem uradnem jeziku namembne države članice. Vendar navedene države članice lahko odobrijo, da se spričevalo pripravi v uradnem jeziku druge države članice, ki ga po potrebi spremlja uradni prevod.

(f) Če se zaradi identifikacije kosov v pošiljki (seznam v točki I.28 vzorca veterinarskega spričevala) spričevalu priložijo dodatni listi papirja, se šteje, da so navedeni listi sestavni del originalnega izvoda spričevala, če jih na vsaki strani podpiše in ožigosa uradni veterinar, ki izvaja certificiranje.

(g) Kadar spričevalo, vključno z dodatnimi seznami iz točke (f), vsebuje več kot eno stran, se vsaka stran na dnu strani oštevilči, (številka strani) od (skupnega števila strani), in na vrhu strani označi z referenčno številko spričevala, ki jo je določil pristojni organ.

(h) Originalni izvod spričevala mora izpolniti in podpisati uradni veterinar ali drug imenovan uradni inšpektor, kadar je to določeno v vzorcu veterinarskega spričevala. Pri živih živalih je treba spričevalo izpolniti in podpisati v 24 urah pred natovarjanjem pošiljke, namenjene za vnos v Unijo. Pristojni organi tretje države izvoznice zagotovijo, da se upoštevajo pravila certificiranja, enakovredna tistim iz Direktive 96/93/ES ( 32 ).

Barva podpisa je v drugi barvi kot tisk. Ta zahteva velja tudi za žige, razen reliefnih in vodnih žigov.

(i) Referenčno številko spričevala iz rubrik I.2 in II.a. mora izdati pristojni organ.( 1 ) UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

( 2 ) UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

( 3 ) UL L 139, 30.4.2004, str. 321.

( 4 ) UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

( 5 ) UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

( 6 ) UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

( 7 ) UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

( 8 ) UL L 302, 31.12.1972, str. 28.

( 9 ) UL L 146, 14.6.1979, str. 15.

( 10 ) UL L 157, 30.4.2004, str. 33.

( 11 ) UL L 13, 16.1.1997, str. 28.

( 12 ) UL L 125, 23.5.1996, str. 10.

( 13 ) UL L 147, 31.5.2001, str. 1.

( 14 ) UL L 340, 31.12.1993, str. 21.

( 15 ) UL L 3, 5.1.2005, str. 1.

( 16 ) UL L 328, 17.12.2003, str. 26.

( 17 ) UL L 224, 18.8.1990, str. 42.

( 18 ) UL L 49, 19.2.2004, str. 11.

( 19 ) UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

( 20 ) UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

( 21 ) UL L 21, 28.1.2004, str. 11.

( 22 ) UL L 296, 12.11.2009, str. 1.

( 23 ) UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64.

( 24 ) UL L 46, 19.2.1991, str. 19.

( 25 ) Neustrezno državo prečrtajte.

( 26 ) Srbija brez Kosova, v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244/99.

( 27 ) UL L 249, 23.7.2004, str. 20.

( 28 ) UL L 59, 4.3.2008, str. 19.

( 29 ) UL L 167, 7.7.2000, str. 22.

( 30 ) UL L 39, 9.2.2002, str. 71.

( 31 ) UL L 268, 24.9.1991, str. 56.

( 32 ) UL L 13, 16.1.1997, str. 28.