2008R0376 — LT — 13.06.2008 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 376/2008

2008 m. balandžio 23 d.

nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams

(kodifikuota redakcija)

(OL L 114, 26.4.2008, p.3)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 514/2008 2008 m. birželio 9 d.

  L 150

7

10.6.2008
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 376/2008

2008 m. balandžio 23 d.

nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams

(kodifikuota redakcija)EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo ( 1 ), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį, 12 straipsnio 1 ir 4 dalis bei 18 straipsnį ir atitinkamus kitų reglamentų straipsnius, reglamentuojančius bendrą žemės ūkio produktų rinkų organizavimą,

kadangi:

(1)

2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1291/2000, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams ( 2 ), buvo keletą kartų iš esmės keičiamas ( 3 ). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Bendrijos reglamentai, kuriais buvo įvestos importo ir eksporto licencijos, numato, kad visam žemės ūkio produktų importui į Bendriją ir visam jų eksportui iš jos būtina pateikti tokią licenciją. Apibrėžiant šių licencijų taikymo galimybes, turėtų būti nustatyta speciali sąlyga, kuria būtų nereikalaujama licencijų vykdant operacijas, kurios nėra griežtai priskiriamos importo arba eksporto operacijoms.

(3)

Jeigu produktams taikoma laikino įvežimo perdirbti tvarka, kompetentingos institucijos gali tam tikrais atvejais leisti, kad produktai būtų išleisti laisvai cirkuliuoti numatant arba nenumatant juos vėliau perdirbti. Tokiais atvejais, užtikrinant tinkamą rinkos valdymą, reikėtų reikalauti importo licencijos faktiškai išleistiems laisvai cirkuliuoti produktams. Tačiau jeigu išleistas laisvai cirkuliuoti produktas yra gautas iš pagrindinių produktų, kurių dalis buvo įvežta iš trečiųjų šalių, o dalis įsigyta Bendrijoje, atsižvelgiama tik į tuos pagrindinius produktus, kurie buvo įvežti iš trečiųjų šalių ar gauti apdorojant pagrindinius produktus iš trečiųjų šalių.

(4)

Importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų taikymo tikslas yra tinkamas bendro rinkos organizavimo administravimas. Kai kurios operacijos susijusios su mažais kiekiais, todėl, siekiant supaprastinti administravimo procedūras, tokioms operacijoms neturėtų būti reikalaujama importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų.

(5)

Nereikalaujama eksporto licencijų tiekiant maisto produktus laivams ir lėktuvams Bendrijoje. Dėl panašaus pagrindimo ši nuostata turėtų būti taikoma aprūpinant platformas ir jūrų laivus maistu bei tiekiant maisto produktus trečiosiose šalyse. Dėl šių priežasčių licencijų neturėtų būti reikalaujama operacijoms, kurioms taikomas 1983 m. kovo 28 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 918/83, nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą ( 4 ).

(6)

Atsižvelgiant į tarptautinės prekybos šiais produktais arba prekėmis praktiką, turėtų būti numatytos kai kurios leistinos paklaidos lyginant importuotą ar eksportuotą produkto kiekį su sertifikate nurodytu kiekiu.

(7)

Tam, kad tuo pačiu metu būtų galima atlikti kelias operacijas pagal vieną licenciją ar sertifikatą, reikėtų numatyti, kad būtų išduodami jų išrašai, turintys tą pačią galią kaip ir licencijos bei sertifikatai, iš kurių šie išrašai buvo padaryti.

(8)

Bendrijos teritorijoje vykdomoms operacijoms yra taikomos importo ir eksporto licencijos bei išankstinio nustatymo sertifikatai pagal vadovavimo įvairių sektorių, kuriems taikomas bendras žemės ūkio rinkų organizavimas, veiklą reglamentuojančias Bendrijos taisykles. Ši tvarka reikalauja, sudarant ir naudojant tokių licencijų arba sertifikatų formas, priimti bendrąsias taisykles bei nustatyti valstybių narių administracinio bendradarbiavimo Bendrijoje formas ir metodus.

(9)

Įvairiose administracinės veiklos srityse kompiuterizuotos procedūros pamažu keičia rankinį duomenų įvedimą. Todėl turėtų būti galima taikyti kompiuterizuotas ir elektronines procedūras išduodant bei naudojant licencijas ir sertifikatus.

(10)

Bendrijos reglamentai numato, kad tos licencijos ir sertifikatai gali būti išduodami pateikus užstatą, kuris garantuotų, jog jų galiojimo laikotarpiu įsipareigojimas importuoti ar eksportuoti bus įvykdytas. Būtina apibrėžti, kada įsipareigojimas eksportuoti arba importuoti yra įvykdomas.

(11)

Taikant licenciją su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka, naudojama licencija priklauso nuo produkto tarifinės klasifikacijos. Kai kuriems mišiniams nustatomas grąžinamosios išmokos normos dydis priklauso ne nuo produkto tarifinės klasifikacijos, o nuo šiam tikslui nustatytų specialiųjų taisyklių. Todėl jeigu mišinio sudedamoji dalis, pagal kurią apskaičiuojama mišiniui taikoma grąžinamoji išmoka, neatitinka mišinio tarifinės klasifikacijos, tokiems importuojamiems arba eksportuojamiems mišiniams neturėtų būti taikoma iš anksto nustatyta norma.

(12)

Importo licencijos kartais yra naudojamos kiekybinėms importo priemonėms administruoti. Tai galima tik tada, kai duomenys apie importą pagal išduotas licencijas gaunami gana greitai. Šiuo atveju reikalavimas pateikti rašytinius įrodymus, kad licencija buvo panaudota, yra ne paprasčiausias administravimo poreikis, bet esminė sąlyga administruojant šias kiekybines priemones. Minėti įrodymai suteikiami, pateikus licencijos egzempliorių Nr. 1, o prireikus – jos išrašus. Tokius įrodymus galima pateikti gana greitai. Todėl tokius terminus būtina nustatyti tiems atvejams, kurie yra nurodomi Bendrijos taisyklėse dėl licencijų, naudojamų kiekybinėms priemonėms administruoti.

(13)

Kai kuriais atvejais užstato, kurio reikia licencijai arba sertifikatui, suma gali būti labai maža. Šiais atvejais, siekiant sumažinti administravimo krūvį, nereikėtų prašyti užstato.

(14)

Kadangi praktikoje asmuo, naudojantis licenciją arba sertifikatą, gali būti ne tik savininkas arba jo perėmėjas, todėl, siekiant teisinio aiškumo ir veiksmingo administravimo, turėtų būti nurodyta, kurie asmenys yra įgalioti naudoti sertifikatą arba licenciją. Tam tikslui turėtų būti nustatytas reikiamas ryšys tarp licencijos arba sertifikato savininko ir asmens, pateikiančio muitinės deklaraciją.

(15)

Importo arba eksporto licencija suteikia teisę importuoti arba eksportuoti, todėl ji turi būti pateikiama priimant importo arba eksporto deklaraciją.

(16)

Kai taikomos supaprastintos importo arba eksporto procedūros, galima netaikyti reikalavimo pateikti licenciją muitinei arba galima licenciją pateikti vėliau. Tačiau importuotojas arba eksportuotojas privalo turėti licenciją tą dieną, kuri laikoma importo arba eksporto deklaracijos priėmimo data.

(17)

Tam, kad valstybės narės galėtų taikyti supaprastintą šių licencijų administravimo tvarką, galima nustatyti lankstesnes taisykles, pagal kurias licencijos yra tvarkomos dokumentą išdavusioje institucijoje arba, kai galioja eksporto licencijos su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka – mokėjimo agentūroje.

(18)

Siekiant patikimo administravimo, išduotos licencijos arba sertifikatai ir jų išrašai negali būti taisomi. Tačiau kilus abejonei, kad juos išduodanti institucija padarė klaidą arba esant akivaizdiems netikslumams licencijos, sertifikato arba išrašo punktuose, būtina nustatyti tvarką, pagal kurią būtų galima anuliuoti netikslias licencijas, sertifikatus arba išrašus ir išduoti pataisytus dokumentus.

(19)

Kai produktui taikoma supaprastinta tvarka, numatyta 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą ( 5 ), įgyvendinimo nuostatas, 412–442a straipsniuose arba 1987 m. gegužės 20 d. Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros I priedėlio X antraštinės dalies 1 skyriuje, muitinės pasienio užkardoje nereikia atlikti jokių formalumų, kai tranzito procedūra prasideda Bendrijoje ir turi baigtis už jos ribų. Kai taikoma bent viena iš šių procedūrų, siekiant supaprastinti administravimą, turėtų būti nustatyta tvarka, numatanti užstato grąžinimą.

(20)

Gali atsitikti taip, kad dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo konkrečios šalies, dokumentas, įrodantis išvežimą iš Bendrijos muitų teritorijos, negali būti pateiktas, nors produktas buvo išvežtas iš minėtos teritorijos, arba atliekant operacijas, nurodytas 1999 m. balandžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999, nustatančio bendrąsias išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos taikymo žemės ūkio produktams taisykles ( 6 ), 36 straipsnyje, pasiekė savo paskirties vietą. Tokia padėtis gali trukdyti prekybai. Tokiomis aplinkybėmis kiti dokumentai turėtų būti pripažinti lygiaverčiais.

(21)

Bendrijos reglamentai, nustatantys atitinkamas licencijas ir sertifikatus, numato, kad visas užstatas arba jo dalis turi būti negrąžinta, jei licencijos arba sertifikato galiojimo laikotarpiu importas arba eksportas nevykdomi arba vykdomi iš dalies. Veiksmai, kurių tokiomis aplinkybėmis reikia imtis, turi būti išsamiai apibrėžti, ypač tais atvejais, kai įsipareigojimai neįvykdomi dėl force majeure. Tokiais atvejais įsipareigojimas importuoti arba eksportuoti gali būti laikomas anuliuotu arba licencijos ar sertifikato galiojimo laikas gali būti pratęstas. Tačiau, norint išvengti galimo rinkos sužlugdymo, bet kuriuo atveju reikėtų pratęsimo laikotarpį apriboti daugiausia šešiems mėnesiams, skaičiuojant nuo pradinio galiojimo laikotarpio pabaigos.

(22)

Norint supaprastinti administravimo procedūras, jei negrąžintino užstato bendra suma yra labai maža, visas užstatas turėtų būti grąžintas.

(23)

Užstatas, pateiktas gaunant licencijas ar sertifikatus, grąžinamas pateikus kompetentingoms institucijoms įrodymus, kad per 60 dienų nuo eksporto deklaracijų priėmimo dienos atitinkamos prekės buvo išvežtos iš Bendrijos muitų teritorijos.

(24)

Gali atsitikti taip, kad dėl įvairių priežasčių užstatas grąžinamas faktiškai neįvykdžius įsipareigojimo importuoti arba eksportuoti. Šiuo atveju neteisingai grąžintas užstatas turėtų būti vėl paimtas.

(25)

Kad būtų visiškai išnaudotos žemės ūkio produktų, kuriems taikomos grąžinamosios išmokos, eksportavimo galimybės, turėtų būti įdiegtas mechanizmas, skatinantis ūkio subjektus greitai grąžinti išdavusiai institucijai licencijas arba sertifikatus, kurių jie nebepanaudos. Taip pat turėtų būti nustatytas mechanizmas, skatinantis ūkio subjektus nedelsiant grąžinti išdavusiai institucijai sertifikatus, kai tik pasibaigia jų galiojimas, kad kuo greičiau būtų įmanoma pakartotinai panaudoti nepanaudotus kiekius.

(26)

Pagal 1971 m. birželio 3 d. Tarybos reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, nustatančio terminams, datoms ir laikotarpiams taikytinas taisykles ( 7 ), 3 straipsnio 4 dalį, jeigu paskutinė tam tikro laikotarpio diena yra įstatymu nustatyta nedarbo diena, sekmadienis ar šeštadienis, tuomet šis laikotarpis baigiasi kitos darbo dienos paskutinę valandą. Kai kuriais atvejais ši nuostata lemia licencijų arba sertifikatų galiojimo laiko pratęsimą. Ši priemonė, skirta prekybai palengvinti, neturi pakeisti importo arba eksporto operacijų ekonominių sąlygų.

(27)

Kai kuriems bendro žemės ūkio rinkų organizavimo sektoriams, prieš eksporto licencijų išdavimą, yra skiriamas svarstymo laikotarpis. Šis laikotarpis yra skirtas rinkos padėčiai įvertinti ir, jei reikia, ypač kai yra sunkumų, leisti atidėti paduotų paraiškų nagrinėjimą, o tai prilygsta jų atmetimui. Turėtų būti nurodyta, kad toks atidėjimas įmanomas ir tuo atveju, kai licencijos prašoma pagal šio reglamento 47 straipsnį, ir kad prašymas suteikti licenciją negali būti dar kartą atidėtas, jei jau pasibaigė svarstymo laikotarpis.

(28)

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 844 straipsnio 3 dalį produktai, eksportuojami pagal licenciją ar išankstinio nustatymo sertifikatą, gali būti laikomi grąžintomis prekėmis tik tuo atveju, jei atitinka Bendrijos taisykles dėl licencijų ir sertifikatų. Produktams, kuriuos galima priskirti šiai kategorijai, turėtų būti nustatytos specialios taisyklės, reglamentuojančios licencijų ir sertifikatų taikymo sistemą.

(29)

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 896 straipsnį prekėms, išleistoms laisvai cirkuliuoti pagal importo licenciją arba išankstinio nustatymo sertifikatą, importo mokesčių grąžinimo arba jų sumažinimo sistema taikoma tik tuomet, kai nustatyta, kad kompetentingos institucijos ėmėsi būtinų priemonių dėl licencijų ir sertifikatų prekių išleidimo laisvai cirkuliuoti pasekmėms panaikinti.

(30)

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 880 straipsnis nustato tam tikras išsamias taisykles dėl to reglamento 896 straipsnio taikymo, visų pirma, kad valdžios institucijos, atsakingos už licencijų ir sertifikatų išdavimą, turi suteikti patvirtinimą.

(31)

Šis reglamentas turėtų nustatyti visas taisykles, privalomas įgyvendinant Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 896 straipsnį. Be to, kai kuriais atvejais turi būti įmanoma taikyti Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 ir nesikreipiant dėl patvirtinimo, nurodyto 880 straipsnyje.

(32)

Kai importo licencijos yra naudojamos nustatyti lengvatinį importo muitą pagal tarifų kvotas, kyla pavojus, kad gali būti panaudotos padirbtos licencijos, ypač tais atvejais, kai yra didelis skirtumas tarp viso, sumažinto ir nulinio muito. Siekiant sumažinti šį pavojų reikėtų sukurti pateiktų licencijų tikrumo kontrolės mechanizmą.

(33)

Jei įgyvendinant lengvatines priemones tarifinės kvotos yra administruojamos naudojant žemės ūkio produktų importo licenciją, tokios lengvatinės sąlygos turi būti taikomos importuotojams, turintiems licencijas arba sertifikatus, prie kurių tam tikrais atvejais turi būti pridedamas trečiosios šalies dokumentas. Kad būtų išvengta kvotos viršijimo, lengvatinė tvarka turi būti taikoma kiekiui, kuriam buvo išduota licencija ar sertifikatas. Siekiant palengvinti importą, leistinos paklaidos, numatytos 7 straipsnio 4 dalyje, turėtų būti leidžiamos, jeigu tuo pačiu metu nurodoma, kad tai daliai kiekio, kuri viršija licencijoje ar sertifikate nurodytą kiekį, bet atitinka leistinos paklaidos ribas, netaikoma lengvatinė tvarka ir už ją sumokėtinas visas importo mokestis.

(34)

Šiame reglamente išdėstytos priemonės atitinka visų suinteresuotų vadybos komitetų pateiktą nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:I

SKYRIUS

REGLAMENTO TAIKYMO SRITIS

▼M1

1 straipsnis

1.  Atsižvelgiant į tam tikras išimtis, nustatytas Bendrijos taisyklėse, taikomose tam tikriems produktams, ypač nurodytiems Tarybos reglamente (EB) Nr. 3448/93 ( 8 ) ir jo įgyvendinimo taisyklėse, šis reglamentas nustato bendrąsias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų ir išankstinio nustatymo sertifikatų (toliau – licencijos ir sertifikatai) sistemos įgyvendinimo, nustatytas arba numatytas Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 ( 9 ) III dalies II ir III skyriuose ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999 ( 10 ) arba šiame reglamente.

2.  Šių produktų licencija arba sertifikatas pateikiami:

a) importo atveju – kai deklaruojama, kad produktai įvežami laisvai cirkuliacijai:

i) II priedo I dalyje išvardinti produktai, importuoti pagal bet kurią, išskyrus tarifinių kvotų, tvarką, jei joje nenumatyta kitaip,

ii) produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, administruojamas kitais metodais, išskyrus metodą, grindžiamą chronologine paraiškų pateikimo tvarka pagal principą „pirmas atėjai, pirmas gavai“, pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 ( 11 ) 308a, 308b ir 308c straipsnius,

iii) šio reglamento II priedo I dalyje išvardinti produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, administruojamas pagal metodą, grindžiamą chronologine paraiškų pateikimo tvarka pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b ir 308c straipsnius;

b) eksporto atveju:

i) II priedo II dalyje išvardyti produktai,

ii) produktai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1 dalyje, kuriems nustatyta eksporto išmoka, įskaitant nulinę išmoką arba nustatytas eksporto mokestis,

iii) produktai, eksportuoti pagal kvotas, arba kai įvežant būtina pateikti eksporto licencijas pagal trečiosios šalies administruojamas ir pradėtas naudoti Bendrijų produktų importo kvotas.

3.  2 dalies a punkto i ir iii papunkčiuose ir 2 dalies b punkto i papunktyje nurodytiems produktams taikomas II priede nustatytas užstato dydis ir galiojimo laikotarpis.

2 dalies a punkto ii papunktyje ir 2 dalies b punkto ii ir iii papunkčiuose nurodytiems produktams taikomos tam tikros galiojimo laikotarpio ir užstato dydžio įgyvendinimo taisyklės, nustatytos tam tikriems produktams taikomose Bendrijos taisyklėse.

4.  Eksporto licencijų sistemos ir išankstinio nustatymo sertifikatų tikslais, kaip nurodyta 1 dalyje, kai grąžinamoji išmoka nustatyta už produktus, kurie nėra išvardinti II priedo II dalyje, o operatorius nesikreipia grąžinamosios išmokos, tam operatoriui nebūtina pateikti atitinkamų produktų eksporto licenciją arba sertifikatą.

▼BII

SKYRIUS

LICENCIJŲ IR SERTIFIKATŲ TAIKYMO SRITIS

2 straipsnis

Licencijos arba sertifikato nereikalaujama ir jie gali būti nepateikiami produktams:

a) kurie Bendrijoje nėra pateikiami laisvai cirkuliuoti; arba

b) kuriuos eksportuojant taikoma:

i) muitinės procedūra, leidžianti importuoti netaikant atitinkamų muitų ar lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų; arba

ii) speciali tvarka, leidžianti eksportuoti nemokant eksporto muitų, kaip nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 129 straipsnyje.

3 straipsnis

1.  Tais atvejais, kai produktai, kuriems taikomos priemonės dėl laikino įvežimo perdirbti ir kuriuose nėra pagrindinių produktų, nurodytų 2 dalies a punkte, yra pateikiami laisvai cirkuliuoti, jiems turi būti pateikta importo licencija, kadangi faktiškai pateikti laisvai cirkuliuoti produktai privalo turėti importo licenciją.

2.  Tais atvejais, kai produktai, kuriems taikoma viena iš priemonių, nurodytų 1 dalyje, ir kuriuose yra:

a) vienas arba daugiau pagrindinių produktų, kuriems buvo taikomos Sutarties 23 straipsnio 2 dalies nuostatos, bet, įtraukus juos į teikiamus laisvai cirkuliuoti produktus, jos nebetaikomos; ir

b) vienas arba daugiau pagrindinių produktų, kuriems nebuvo taikomos Sutarties 23 straipsnio 2 dalies nuostatos,

yra pateikiami laisvai cirkuliuoti, tada, nepaisant šio Reglamento 7 straipsnio 1 dalies nuostatos, kiekvienam faktiškai panaudotam pagrindiniam produktui, apibūdintam šios dalies b punkte ir priklausančiam produktams, kurie privalo turėti importo licenciją, tokia licencija pateikiama.

Tačiau importo licencijos nereikalaujama, jei faktiškai išleidžiamas laisvai cirkuliuoti produktas neprivalo turėti šios licencijos.

3.  Importo licencija arba licencijos, pateiktos, kai produktas, nurodytas 1 arba 2 dalyje, išleidžiamas laisvai cirkuliuoti, gali nenumatyti išankstinio nustatymo.

4.  Eksportuojant produktą, kuriam taikoma viena iš priemonių, nurodytų 1 dalyje, ir kuriame yra vienas arba daugiau pagrindinių produktų, nurodytų 2 dalies a punkte, kiekvienam pagrindiniam produktui, jei jis priklauso produktams, kurie privalo turėti eksporto licenciją, tokia licencija pateikiama.

Tačiau, atsižvelgiant į trečiąją pastraipą dėl iš anksto nustatomų grąžinamųjų išmokų, nėra reikalaujama eksporto licencijos, jei faktiškai eksportuojamas produktas neprivalo turėti tokios licencijos.

Eksportuojant sudėtinius produktus, už kurių vieną ar kelias sudedamąsias dalis suteikiama iš anksto nustatyta eksporto grąžinamoji išmoka, vienintelis dalykas, į kurį reikia atsižvelgti taikant licencijų ir sertifikatų sistemą, yra kiekvieno komponento muito statusas.

4 straipsnis

1.  Licencija nėra būtina ir jos galima nepateikti atliekant šias operacijas:

a) nurodytas Reglamento (EB) Nr. 800/1999 36, 40, 44, 45 straipsniuose ir 46 straipsnio 1 dalyje; ar

b) nekomercinio pobūdžio; ar

c) nurodytas Reglamente (EEB) Nr. 918/83; ar

d) susijusias su kiekiais, ne didesniais nei nurodyta II priede.

Nepaisant pirmosios pastraipos, licencija turi būti pateikiama, kai importuojama ar eksportuojama lengvatine tvarka, kurią suteikia licencija.

Taikydama šią dalį, valstybė narė imasi atsargumo priemonių dėl piktnaudžiavimo, ypač kai vienintelei importo ar eksporto operacijai taikoma daugiau nei viena importo ar eksporto deklaracija, kuri yra akivaizdžiai pagrįsta ekonominiais ar kitais tikslais.

2.  1 dalyje „nekomercinės operacijos“ – tai:

a) fizinių asmenų importuojamos arba jiems siunčiamos prekės, jei šios operacijos atitinka Kombinuotosios nomenklatūros II skirsnio D dalies 2 punkto laikinųjų nuostatų reikalavimus;

b) atskirų asmenų eksportuojamos prekės, jeigu šios operacijos atitinka, mutatis mutandis, a punkto reikalavimus.

3.  Valstybės narės gali nereikalauti eksporto licencijos arba licencijų produktams ir (arba) prekėms, kurias siunčia atskiri fiziniai asmenys arba tokių asmenų grupės tam, kad jie būtų nemokamai platinami trečiosiose šalyse humanitarinės pagalbos teikimo tikslais, jeigu vykdomos visos šios sąlygos:

a) norintys pasinaudoti šia išimtimi asmenys neprašo grąžinamosios išmokos;

b) tokios prekės siunčiamos tik retsykiais, o šias siuntas sudaro įvairūs produktai ir (arba) prekės, o jų svoris transporto priemonėje ne didesnis kaip 30 000 kg; ir

c) kompetentingos institucijos turi pakankamai įrodymų dėl produktų ir (arba) prekių paskirties ir (arba) jų naudojimo bei dėl tinkamo operacijos vykdymo.

Eksporto deklaracijos 44 skiltyje įrašoma: „Grąžinamoji išmoka neteikiama – Reglamento (EB) Nr. 376/2008 4 straipsnio 3 dalis“.

5 straipsnis

Licencijos arba sertifikato nereikalaujama ir galima jų nepateikti, jei produktai yra išleidžiami laisvai cirkuliuoti pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 VI antraštinės dalies 2 skyrių, nurodantį, ką daryti su grąžintomis prekėmis.

6 straipsnis

1.  Eksporto licencijos nereikalaujama ir jos galima nepateikti priimant reeksporto deklaraciją produktams, dėl kurių eksportuotojas pateikia įrodymus, liudijančius, jog pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 VII antraštinės dalies 5 skyrių buvo priimtas palankus sprendimas dėl importo muitų už šiuos produktus grąžinimo arba atleidimo nuo jų.

2.  Būtina pateikti eksporto licenciją, kai yra eksportuojami produktai, kuriems būtina pateikti eksporto licenciją, ir kai kompetentingos institucijos priima reeksporto deklaraciją prieš priimdamos sprendimą dėl prašymo grąžinti arba atleisti nuo importo mokesčių. Neleidžiama iš anksto nustatyti eksporto grąžinamąja išmoką arba mokestį.III

SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS1

SKIRSNIS

Licencijų, sertifikatų ir jų išrašų taikymo sritis

7 straipsnis

1.  Importo arba eksporto licencija suteikia įgaliojimus ir įpareigoja atitinkamai importuoti arba eksportuoti produktų arba atitinkamų prekių kiekį, nurodytą licencijoje, jos galiojimo laikotarpiu, išskyrus force majeure atvejus.

Šioje dalyje nurodyti įsipareigojimai yra pagrindiniai reikalavimai, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2220/85 ( 12 ) 20 straipsnyje.

2.  Eksporto licencija su iš anksto nustatyta eksporto grąžinamąja išmoka įpareigoja eksportuoti licencijoje nurodytą atitinkamo produkto tam tikrą kiekį jos galiojimo laikotarpiu, išskyrus force majeure atvejais.

Eksportuojant produktus, kuriems būtina pateikti eksporto licenciją, eksporto licencija su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka nustato teisę eksportuoti ir gauti grąžinamąją išmoką.

Eksportuojant produktus, kuriems nebūtina pateikti eksporto licenciją, eksporto licencija su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka nustato tik teisę gauti grąžinamąją išmoką.

Šioje dalyje minimi įsipareigojimai yra pagrindiniai reikalavimai, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnyje.

3.  47 straipsnyje nurodytais atvejais ir tais atvejais, kai toks reikalavimas yra numatytas konkrečiose Bendrijos taisyklėse, taikomose atitinkamam sektoriui, licencijos arba sertifikato išdavimas įpareigoja produktus importuoti iš arba eksportuoti į šiame dokumente nurodytą šalį ar šalių grupę.

4.  Jei importuojamas arba eksportuojamas kiekis yra ne daugiau kaip 5 % didesnis už tą, kuris nurodytas licencijoje arba sertifikate, laikoma, kad buvo importuota arba eksportuota pagal šią licenciją arba sertifikatą.

5.  Jei importuojamas arba eksportuojamas kiekis yra ne daugiau kaip 5 % mažesnis už tą, kuris nurodytas licencijoje arba sertifikate, laikoma, kad įsipareigojimas importuoti arba eksportuoti įvykdytas.

6.  Taikant šio straipsnio 4 ir 5 dalis, jei licencija ar sertifikatas išduodamas nurodant galvijų skaičių apskaičiuojant minėtus 5 %, tikslinga suapvalinti iki didesnio sveiko galvijų skaičiaus.

7.  Pagal Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalį, jeigu licencija arba sertifikatas su iš anksto nustatytu eksporto mokesčiu arba eksporto grąžinamąja išmoka yra panaudojamas pirmąją darbo dieną pasibaigus įprastiniam jų galiojimo laikotarpiui, laikoma, kad tokia licencija ir sertifikatas yra panaudoti paskutinę įprastinio galiojimo dieną, kad pateisintų iš anksto nustatytus kiekius.

▼M1

8.  Nepažeidžiant 1 straipsnio 3 dalies, kiekvieno produkto importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų galiojimo laikotarpis nustatomas II priede.

▼B

8 straipsnis

1.  Įsipareigojimai, atsirandantys pagal licencijas arba sertifikatus, nėra perleidžiami. Licencijos arba sertifikato savininkas licencijų arba sertifikatų teises perleidžia jų galiojimo laikotarpiu. Kiekvienos licencijos, sertifikato arba jų išrašo teises galima perleisti tik vienam perėmėjui. Yra perleidžiamos teisės į nepanaudotus kiekius, nurodytus licencijoje, sertifikate ar jų išraše.

2.  Perėmėjai nebegali perleisti savo teisių, bet gali jas grąžinti licencijos arba sertifikato savininkui. Tokiu būdu gali būti grąžintos tik teisės į nepanaudotus kiekius, nurodytus licencijoje, sertifikate ar jų išraše.

Tokiais atvejais dokumentą išdavusi institucija licencijos arba sertifikato 6 skiltyje įrašo vieną iš III priedo A dalyje nurodytų įrašų.

3.  Paprašius licencijos arba sertifikato savininkui leisti perleisti teises arba teisių perėmėjui leisti grąžinti teises dokumento savininkui, šiuos dokumentus išduodanti institucija arba valstybės narės paskirta agentūra ar agentūros licencijoje, sertifikate arba tam tikrais atvejais jų išraše įrašo šiuos duomenis:

a) perėmėjo pavardę ar pavadinimą ir adresą arba įrašą, nurodytą 2 dalyje;

b) įrašo datą, patvirtintą institucijos arba agentūros antspaudu.

4.  Teisių perleidimas arba jų grąžinimas savininkui įsigalioja įrašo dieną.

9 straipsnis

Licencijų arba sertifikatų išrašai turi tą pačią juridinę galią kaip licencijos arba sertifikatai, iš kurių jie buvo išrašyti, ir taikomi tokiems kiekiams, kokiems jie išduodami.

10 straipsnis

Valstybės narės institucijų išduotos licencijos arba sertifikatai ir išrašai bei juose padaryti įrašai ir patvirtinimai turi tą pačią juridinę galią kitose valstybėse narėse kaip ir šių valstybių institucijų išduoti dokumentai su juose padarytais įrašais bei patvirtinimais.

11 straipsnis

1.  Kai eksportuojant mišinį naudojama licencija su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka, iš anksto nustatyta grąžinamoji išmoka mišiniui netaikoma, jeigu sudedamosios dalies, pagal kurią apskaičiuojama šiam mišiniui taikytina grąžinamąja išmoka, tarifinė klasifikacija neatitinka mišinio tarifinės klasifikacijos.

2.  Kai licencija arba sertifikatas su iš anksto nustatyta eksporto grąžinamąja išmoka naudojami eksportuojant sukomplektuotas prekes, iš anksto nustatyta grąžinamoji išmoka taikoma tik tam komponentui, kurio tarifinė klasifikacija tokia, kaip viso rinkinio.2

SKIRSNIS

Paraiška gauti licencijas ir sertifikatus bei jų išdavimas

12 straipsnis

1.  Priimamos tik tos paraiškos licencijai ar sertifikatui gauti, kurios atsiunčiamos arba pateikiamos kompetentingai institucijai tokia spausdinta ir (arba) taip užpildyta forma, kaip nurodyta 17 straipsnyje.

Tačiau kompetentingos institucijos gali rašytinius nuotolinio ryšio arba elektroninius pranešimus pripažinti galiojančiomis paraiškomis, jeigu juose yra visa informacija nurodyta formoje, kuri yra naudojama. Valstybės narės gali reikalauti, kad išsiuntus rašytinį nuotolinio ryšio ir (arba) elektroninį pranešimą kompetentingoms institucijoms, būtų perduota arba tiesiogiai pristatyta spausdinta arba užpildyta paraiškos forma, kaip nurodyta 17 straipsnyje; šiuo atveju paraiškos pateikimo data yra data, kai rašytinis nuotolinio ryšio arba elektroninis pranešimas pasiekė kompetentingą instituciją. Šis reikalavimas nedaro jokios įtakos paraiškų galiojimui, kai jos perduotos kaip rašytiniai nuotolinio ryšio arba elektroniniai pranešimai.

Tais atvejais, kai paraiškos licencijoms ar sertifikatams gauti pateikiamos elektroniniu būdu, valstybių narių kompetentingos institucijos nustato būdą, kuriuo pakeičiamas ranka pasirašytas parašas ir kuris gali būti pagrįstas kodų naudojimu.

2.  Paraiškos gauti licencijas arba sertifikatus gali būti anuliuotos tik kompetentingai institucijai gavus laišką arba rašytinį nuotolinio ryšio ar elektroninį pranešimą iki 13 valandos paraiškos pateikimo dieną, išskyrus tuos atvejus, kai atsiranda force majeure.

13 straipsnis

1.  Paraiškos gauti licencijas su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka 16 skiltyje ir pačiose licencijose įrašomas dvylikos ženklų produkto kodas, nurodytas žemės ūkio produktų nomenklatūroje, pagal kurį mokama grąžinamoji išmoka.

Tačiau jeigu grąžinamosios išmokos norma yra tokia pati keliems tos pačios kategorijos kodams, nustatomiems Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje ir atitinkamuose kitų reglamentų, reglamentuojančių rinkos organizavimą, straipsniuose nurodyta tvarka, šie kodai gali būti kartu įrašomi paraiškose licencijoms gauti ir pačiose licencijose.

2.  Jeigu grąžinamosios išmokos normos kinta priklausomai nuo paskirties, ir paraiškų, ir licencijų 7 skiltyje įrašoma šalis arba, kur tinka, paskirties vieta.

3.  Nepažeidžiant pirmos dalies pirmosios pastraipos nuostatų, jeigu nurodoma produktų grupė, apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 800/1999 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antroje įtraukoje, šios grupės produktų kodus galima įrašyti į paraiškų licencijoms gauti arba licencijų 22 skiltį, prieš tai įrašant šiuos žodžius: „produktų grupė, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 800/1999 4 straipsnio 2 dalyje“.

14 straipsnis

1.  Paraiškos, kuriose yra Bendrijos taisyklėse nenumatytų sąlygų, atmetamos.

▼M1

2.  Nepažeidžiant 1 straipsnio 3 dalies, taikomas importo ir eksporto licencijų bei sertifikatų užstato dydis nustatomas II priede. Jeigu būtų nustatytas eksporto mokestis, gali būti reikalaujama papildomo užstato.

Paraiškos licencijoms arba sertifikatams gauti nepriimamos, jei kompetentingai institucijai nebuvo pateiktas atitinkamas užstatas iki paraiškos padavimo dienos 13 valandos.

▼B

3.  Užstato nereikalaujama, jei užstatas licencijai arba sertifikatui gauti yra 100 EUR ar mažiau arba jei licencija arba sertifikatas išduodami intervencinės agentūros vardu.

4.  Jei valstybės narės pasinaudoja galimybėmis, nurodytomis Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 5 straipsnyje, reikalavimas grąžinti užstatą gali būti pareikštas po dviejų mėnesių nuo licencijos galiojimo pabaigos.

5.  Užstato nereikalaujama, kai eksporto licencijos išduodamos eksportuojant prekes į trečiąsias šalis tais atvejais, kai tai susiję su ne Bendrijos pagalbos maistu operacijomis ir jas vykdo eksportuojančios valstybės narės tam tikslui patvirtintos humanitarinės tarnybos. Apie šias patvirtintas humanitarines tarnybas valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai.

6.  Tais atvejais, kai taikomos 3, 4 ir 5 dalys, ir 4 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa taikoma mutatis mutandis.

15 straipsnis

Kai atliekamos pagalbos maistu tiekimo operacijos, kaip nurodyta daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundo metu sudaryto Susitarimo dėl žemės ūkio 10 straipsnio 4 dalyje, rengiant paraiškas licencijoms gauti ir licencijas su iš anksto nustatytomis grąžinamosiomis išmokomis 20 skiltyje įrašomas bent vienas iš šio Reglamento III priedo B dalyje nurodytų įrašų.

7 skiltyje reikia nurodyti paskirties šalį. Ši licencija galioja tik eksportui, atliekant tokios pagalbos maistu operacijas.

16 straipsnis

1.  Paraiškos licencijai ar sertifikatui gauti pateikimo diena laikoma ta diena, kurią kompetentinga institucija gauna šią paraišką, jeigu ji gaunama iki 13 valandos nepriklausomai nuo to, ar paraiška tiesiogiai pristatoma kompetentingai institucijai, ar siunčiama laišku, rašytiniu nuotolinio ryšio ar elektroniniu pranešimu.

2.  Paraiška licencijai ar sertifikatui gauti, kurią kompetentinga institucija gauna šeštadienį, sekmadienį, įstatymu nustatytą nedarbo dieną arba darbo dieną, bet po 13 valandos, yra laikoma pateikta pirmą darbo dieną po tos dienos, kai ji buvo faktiškai gauta.

3.  Jeigu paraiškų licencijoms ar sertifikatams gauti pateikimui nustatomas tam tikras dienų skaičius ir paskutinė laikotarpio diena yra šeštadienis, sekmadienis arba įstatymu nustatyta nedarbo diena, nurodytas laikotarpis baigiasi kitos darbo dienos 13 valandą.

Tačiau į pratęsimo laiką neatsižvelgiama apskaičiuojant licencijoje arba sertifikate nustatytas sumas ar nustatant galiojimo laiką.

4.  Šiame reglamente terminai nurodomi Belgijos laiku.

17 straipsnis

1.  Nepažeidžiant 12 straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos ir 18 straipsnio 1 dalies nuostatų, paraiškos licencijoms ar sertifikatams gauti, licencijos, sertifikatai bei jų išrašai surašomi formose, kurios atitinka I priedo pavyzdžius. Formos turi būti pildomos pagal jose nurodytus reikalavimus ir laikantis konkrečių Bendrijos nuostatų, taikomų atitinkamam produktų sektoriui.

2.  Licencijų ir sertifikatų formos pateikiamos rinkiniais, kuriuos sudaro egzempliorius Nr. 1, egzempliorius Nr. 2 ir paraiška, taip pat visi papildomi licencijos arba sertifikato egzemplioriai, įsegti ta pačia tvarka.

Tačiau valstybės narės gali reikalauti, kad pareiškėjai pildytų tik paraiškos formą, nepateikdami pirmoje pastraipoje nurodytų dokumentų rinkinių.

Jei, įgyvendinant Bendrijos priemones, kiekis, kuriam išduodama licencija arba sertifikatas, yra mažesnis už kiekį, nurodytą pirminėje paraiškoje licencijai ar sertifikatui gauti, prašomas kiekis bei jį atitinkanti užstato suma nurodomi tik paraiškoje.

Licencijų arba sertifikatų išrašų formos pateikiamos rinkiniais, kuriuos sudaro egzempliorius Nr. 1 ir egzempliorius Nr. 2, įsegti pirmiau nurodyta tvarka.

3.  Formos, įskaitant ir papildomus puslapius, spausdinamos ant balto, lygaus rašomojo popieriaus, kurio kvadratinis metras sveria ne mažiau kaip 40 gramų. Jų matmenys – 210 × 297 mm; lapo ilgis neturi būti 5 mm trumpesnis ir 8 mm ilgesnis už nurodytų matmenų lapą; tarpai tarp eilučių – 4,24 mm (1/6 colio); tiksliai laikomasi formos maketo. Abiejų egzemplioriaus Nr. 1 pusių ir papildomų lapų pusės, kuriose daromi įrašai, fonas turi būti giljoširuotė, kad būtų galima atskirti mechaninėmis ar cheminėmis priemonėmis padarytą klastotę. Formų, skirtų importui, fonas yra žalias, o eksportui – tamsiai rusvas.

4.  Valstybės narės atsako už formų spausdinimą. Formas taip pat gali spausdinti spaustuvininkai, paskirti tų valstybių narių, kuriose jie yra įsisteigę. Šiuo atveju kiekvienoje formoje turi būti nuoroda į valstybės narės pritarimą. Kiekvienoje formoje nurodoma spaustuvininko pavardė ar pavadinimas ir adresas arba spaustuvininko tapatybę parodantis ženklas ir, išskyrus paraiškos formą bei papildomus lapus, individualus serijos numeris. Priklausomai nuo dokumentą išduodančios valstybės narės pavadinimo prieš numerį rašomos šios raidės: AT – Austrijai, BE – Belgijai, BG – Bulgarijai, CZ – Čekijos Respublikai, CY– Kiprui, DE – Vokietijai, DK – Danijai, EE – Estijai, EL – Graikijai, ES – Ispanijai, FI – Suomijai, FR – Prancūzijai, HU – Vengrijai, IE – Airijai, IT – Italijai, LU – Liuksemburgui, LT – Lietuvai, LV – Latvijai, MT – Maltai, NL – Nyderlandams, PL – Lenkijai, PT – Portugalijai, RO – Rumunijai, SE – Švedijai ir UK – Jungtinei Karalystei.

Išduodant licencijas arba sertifikatus bei jų išrašus, juose gali būti nurodomas dokumentą išdavusios institucijos paskirtas išdavimo numeris.

5.  Paraiškos, licencijos arba sertifikatai bei jų išrašai pildomi spausdintomis raidėmis arba kompiuterizuotomis priemonėmis. Jie spausdinami ir pildomi viena iš oficialių Bendrijos kalbų, kurią nurodo dokumentus išduodančios valstybės narės kompetentinga institucija. Tačiau valstybės narės gali leisti pildyti paraiškas ranka, bet tik rašalu ir tik didžiosiomis raidėmis.

6.  Dokumentus išduodančių institucijų bei įrašus darančių institucijų antspaudai dedami metaliniu antspaudu, geriau plieniniu. Tačiau dokumentus išduodančios institucijos antspaudą gali pakeisti reljefinis spaudas su raidėmis ar skaičiais, gautais perforuojant.

7.  Atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos prireikus gali pareikalauti, kad licencijos arba sertifikatai bei jų išrašai būtų išversti į šios valstybės narės valstybinę kalbą arba į vieną iš jos valstybinių kalbų.

18 straipsnis

1.  Nepažeidžiant 17 straipsnio, licencijos ir sertifikatai gali būti išduodami bei naudojami naudojant kompiuterizuotas sistemas, laikantis išsamių taisyklių, nustatytų kompetentingų institucijų. Toliau šie dokumentai vadinami „elektroninėmis licencijomis ir sertifikatais“.

Elektroninių licencijų ir sertifikatų turinys turi būti tapatus popierinių licencijų ir sertifikatų turiniui.

2.  Jeigu licencijų ar sertifikatų savininkai arba jų perėmėjai turi pasinaudoti elektronine šių dokumentų forma valstybėje narėje, kuri nėra prisijungusi prie kompiuterinės išdavimo sistemos, jie paprašo išduoti atitinkamą išrašą.

Šie išrašai išduodami nedelsiant ir be papildomo mokesčio, įrašant juos į formą, nurodytą 17 straipsnyje.

Valstybėse narėse, prisijungusiose prie kompiuterizuotos dokumentų išdavimo sistemos, šie išrašai naudojami popieriniams išrašams taikoma forma.

19 straipsnis

1.  Jeigu sumos, gautos konvertavus eurus į nacionalinę valiutą, kurias reikia nurodyti licencijoje arba sertifikate, susideda iš trijų arba daugiau skaičių po kablelio, pateikiami tik du pirmieji skaičiai. Tais atvejais, kai trečias skaičius po kablelio yra penki arba daugiau, antras skaičius apvalinamas iki didesnio, o kai trečias skaičius yra mažesnis už penkis, antrasis paliekamas toks, koks yra.

2.  Tačiau jeigu eurais išreikštos sumos konvertuojamos į svarus sterlingų, 1 dalies nuoroda į dvi pirmas vietas po kablelio keičiama nuoroda į keturias pirmas vietas po kablelio. Tais atvejais, kai penktas skaičius po kablelio yra penki arba daugiau, ketvirtas skaičius apvalinamas iki didesnio, o kai penktas skaičius yra mažesnis už penkis, ketvirtasis paliekamas toks, koks yra.

20 straipsnis

1.  Nepažeidžiant 18 straipsnio nuostatų dėl elektroninių licencijų ir sertifikatų, licencijos ir sertifikatai parengiami ne mažiau kaip dviem egzemplioriais, kurių pirmasis, vadinamas „savininko egzemplioriumi“ ir pažymėtas „Nr. 1“, nedelsiant išduodamas pareiškėjui, o antrąjį, vadinamą „dokumentą išduodančios institucijos egzemplioriumi“ ir pažymėtą „Nr. 2“, pasilieka dokumentą išduodanti institucija.

2.  Jei licencija arba sertifikatas yra išduodami mažesniam kiekiui negu prašoma paraiškoje, dokumentą išduodanti institucija nurodo:

a) 17 ir 18 skiltyse – kiekį, kuriam išduodama licencija arba sertifikatas;

b) 11 skiltyje – atitinkamo užstato sumą.

Užstatas, pateiktas už kiekį, kuriam licencija arba sertifikatas nebuvo išduoti, nedelsiant grąžinamas.

21 straipsnis

1.  Licencijos arba sertifikato savininko ar perėmėjo prašymu pateikus dokumento egzempliorių Nr. 1, dokumentą išduodanti institucija arba kiekvienos valstybės narės paskirtos agentūra ar agentūros gali išduoti vieną arba daugiau jų išrašų.

Išrašai parengiami ne mažiau kaip dviem egzemplioriais, kurių pirmasis, vadinamas „savininko egzemplioriumi“ ir pažymėtas „Nr. 1“, pateikiamas arba adresuojamas pareiškėjui, o antrąjį, vadinamą „dokumentą išduodančios institucijos egzemplioriumi“ ir pažymėtą „Nr. 2“, pasilieka dokumentus išduodanti institucija.

Išrašą išduodanti institucija licencijos arba sertifikato egzemplioriuje Nr. 1 įrašo kiekį, kuriam buvo išduotas išrašas, padidintą iki leistinos paklaidos. Licencijos arba sertifikato egzemplioriuje Nr. 1 šalia įrašyto skaičiaus įrašomas žodis „išrašas“.

2.  Iš licencijos arba sertifikato išrašo nedaromi jokie kiti išrašai.

3.  Panaudojus išrašo egzempliorių Nr. 1 arba pasibaigus jo galiojimo laikui, savininkas grąžina jį kartu su licencijos arba sertifikato, iš kurių išrašas buvo paimtas, egzemplioriumi Nr. 1 dokumentą išdavusiai institucijai, kad ji galėtų suderinti licencijos arba sertifikato egzemplioriuje Nr. 1 esančius įrašus su įrašais, padarytais išrašo egzemplioriuje Nr. 1.

22 straipsnis

1.  Nustatant licencijų arba sertifikatų galiojimo laiką, licencijos ir sertifikatai laikomi išduotais tą dieną, kurią buvo pateikta paraiška, ir ši diena įtraukiama į galiojimo laiką. Tačiau licencijos ir sertifikatai negali būti naudojami iki jų faktinio išdavimo.

2.  Gali būti nurodyta, kad licencija arba sertifikatas įsigalioja faktinę išdavimo dieną, ir tada ši diena įtraukiama į licencijų arba sertifikatų galiojimo laiką.3

SKIRSNIS

Licencijų ir sertifikatų naudojimas

23 straipsnis

1.  Licencijos arba sertifikato egzempliorius Nr. 1 pateikiamas muitinei, kuri priėmė:

a) importo licencijos atveju – išleidimo laisvai cirkuliuoti deklaraciją;

b) eksporto licencijos arba sertifikato su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka atveju – su eksportu susijusią deklaraciją.

Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 800/1999 2 straipsnio 1 dalies i punkto nuostatų, licencijos arba sertifikato savininkas ar, kai taikoma, teisių perėmėjas ar jų atstovai pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 5 straipsnio 2 dalies nuostatas turi užpildyti muitinės deklaraciją.

2.  Licencijos ar sertifikato egzempliorius Nr. 1 pateikiamas muitinei arba perduodamas jos žiniai tada, kai priimama 1 dalyje nurodyta deklaracija.

3.  Po to, kai 1 dalyje nurodyta įstaiga padaro licencijoje arba sertifikato egzemplioriuje Nr. 1 atitinkamus įrašus ir jį patvirtina, jis grąžinamas suinteresuotai šaliai. Tačiau valstybės narės gali pareikalauti arba leisti, kad suinteresuota šalis pati padarytų įrašą licencijoje arba sertifikate; visais atvejais įrašą patikrina ir patvirtina kompetentinga institucija.

4.  Jeigu importuotas ar eksportuotas kiekis neatitinka licencijoje arba sertifikate nurodyto kiekio, įrašas pataisomas taip, kad matytųsi faktiškai importuotas arba eksportuotas kiekis, neviršijant kiekio, nurodyto išduotoje licencijoje arba sertifikate.

24 straipsnis

1.  Nepaisant 23 straipsnio nuostatų, valstybė narė gali leisti, kad licencija arba sertifikatas būtų:

a) pateikti dokumentą išdavusiai institucijai ar valdžios institucijai, atsakingai už grąžinamosios išmokos sumokėjimą;

b) saugomi dokumentą išdavusios institucijos arba valdžios institucijos, atsakingos už grąžinamosios išmokos sumokėjimą, duomenų bazėje tais atvejais, kai taikomas 18 straipsnis.

2.  Atitinkama valstybė narė nustato atvejus, kada taikoma 1 dalis, ir sąlygas, kurias suinteresuota šalis turi tenkinti, kad galėtų pasinaudoti šios dalies nustatyta tvarka. Be to, šioje valstybėje narėje priimtos nuostatos turi užtikrinti vienodų sąlygų taikymą visiems Bendrijoje išduotiems sertifikatams.

3.  Valstybė narė nusprendžia, kuri institucija daro įrašus sertifikatuose ir juos patvirtina.

Tačiau taip pat laikoma, kad licencijoje ar sertifikate įrašas padarytas ir patvirtintas ir kad licencija ar sertifikatas patvirtinti, jeigu:

a) dokumentas, kuriame nurodytas eksportuotas kiekis, parengiamas kompiuteriu; šis dokumentas turi būti pridėtas prie licencijos ar sertifikato ir susegtas su jais;

b) eksportuotas kiekis įvestas į atitinkamos valstybės narės oficialią elektroninę duomenų bazę, ir yra ryšys tarp šios informacijos ir elektroninio sertifikato; valstybės narės gali nuspręsti archyvuoti šią informaciją – išsaugoti popieriuje atspausdintus elektroninius dokumentus.

Įrašo data laikoma deklaracijos priėmimo data, kaip nurodyta 23 straipsnio 1 dalyje.

4.  Priimant muitinės deklaraciją, suinteresuota šalis deklaracijos dokumente turi nurodyti, kad taikomas šis straipsnis, ir įrašyti naudojamos licencijos arba sertifikato identifikavimo numerį.

5.  Kai licencija arba sertifikatas leidžia atlikti importą arba eksportą, prekės gali būti išleistos, tik jeigu kompetentinga institucija informuoja muitinės įstaigą, nurodytą 23 straipsnio 1 dalyje, kad muitinės dokumente nurodyta licencija arba sertifikatas galioja ir yra skirti nurodytam produktui.

6.  Tais atvejais, kai eksportuojamiems produktams nėra būtina eksporto licencija, bet buvo nustatyta eksporto grąžinamoji išmoka pagal eksporto licenciją su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka, jei, įvykus klaidai, eksportuojant naudotame dokumente, patvirtinančiame teisę į grąžinamąją išmoką, nebuvo paminėtas šis straipsnis ir (arba) licencijos arba sertifikato numeris arba jei informacija yra neteisinga, operacija gali būti suderinta, įvykdžius tokias sąlygas:

a) eksporto licencija su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka atitinkamam produktui, galiojanti deklaracijos priėmimo dieną, yra pateikta valdžios institucijai, atsakingai už grąžinamosios išmokos sumokėjimą;

b) kompetentingoms institucijoms pateikta pakankamai įrodymų, kad būtų galima nustatyti ryšį tarp eksportuoto kiekio ir eksporto licencijos arba sertifikato.

25 straipsnis

1.  Išdavus licencijas, sertifikatus ar jų išrašus, įrašai šiuose dokumentuose negali būti keičiami.

2.  Jei kyla abejonių dėl licencijose, sertifikatuose ar jų išrašuose padarytų įrašų tikslumo, tokia licencija, sertifikatas arba išrašas suinteresuotos šalies arba atitinkamos valstybės narės kompetentingų institucijų iniciatyva grąžinami dokumentą išdavusiai institucijai.

Jei dokumentus išduodanti institucija mano, kad būtini taisymai, ji anuliuoja išrašą, licenciją ar sertifikatą, taip pat visus anksčiau išduotus išrašus ir nedelsdama išduoda pataisytą išrašą arba pataisytą licenciją ar sertifikatą ir atitinkamai pataisytus išrašus. Kiekviename naujai išduotame dokumente su įrašu „Licencija (sertifikatas) pataisyta… (data)“ arba „Išrašai pataisyti… (data)“ visi ankstesni įrašai pataisomi kiekviename egzemplioriuje.

Jeigu dokumentus išduodanti institucija nemano, kad licenciją, sertifikatą arba išrašą reikia taisyti, ji padaro juose įrašą „Patikrinta… (data) pagal Reglamento (EB) Nr. 376/2008 25 straipsnį“ ir uždeda savo antspaudą.

26 straipsnis

1.  Licencijos arba sertifikato savininkas dokumentą išdavusios institucijos prašymu privalo grąžinti jai licenciją, sertifikatą arba jų išrašus.

2.  Jeigu ginčytinas dokumentas yra grąžinamas arba sulaikomas pagal šį arba 25 straipsnį, kompetentingos nacionalinės institucijos, suinteresuotai šaliai prašant, išduoda patvirtinimą.

27 straipsnis

Jeigu licencijose, sertifikatuose ar jų išrašuose nepakanka vietos įrašams, įrašus darančios institucijos gali pridėti prie jų vieną arba daugiau papildomų lapų su vieta įrašams, kaip parodyta šių licencijų, sertifikatų arba jų išrašų egzemplioriaus Nr. 1 kitoje pusėje. Šios institucijos savo antspaudą deda taip, kad viena jo pusė būtų ant licencijos, sertifikato arba jų išrašo, o kita – ant papildomo lapo, ir kiekvienas naujas papildomas lapas antspauduojamas tokiu pat būdu, kad antspaudas apimtų pridėtą ir ankstesnį lapą.

28 straipsnis

1.  Jei abejojama dėl licencijos, sertifikato, jų išrašo arba įrašų ar patvirtinimo tikrumo, kompetentingos nacionalinės institucijos ginčytiną dokumentą arba jo fotokopiją grąžina atitinkamoms institucijoms patikrinti.

Dokumentai atsitiktinės atrankos būdu taip pat gali būti grąžinti patikrinti; šiuo atveju grąžinama tik dokumento fotokopija.

2.  Jeigu pagal šio straipsnio 1 dalį ginčytinas dokumentas yra grąžinamas, kompetentingos nacionalinės institucijos suinteresuotos šalies prašymu išduoda patvirtinimą.

29 straipsnis

1.  Kad šis reglamentas būtų tinkamai taikomas, valstybių narių kompetentingos institucijos keičiasi informacija apie licencijas, sertifikatus ir jų išrašus, taip pat apie atitinkamus nukrypimus nuo taisyklių bei pažeidimus.

2.  Sužinojusios apie nukrypimus ir pažeidimus, susijusius su šiuo reglamentu, valstybės narės nedelsdamos informuoja Komisiją.

3.  Valstybės narės perduoda Komisijai institucijų, išduodančių licencijas arba sertifikatus ir jų išrašus, renkančių eksporto mokesčius ir išmokančių eksporto grąžinamąsias išmokas, pavadinimus ir adresus. Komisija šią informaciją skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4.  Valstybės narės taip pat perduoda Komisijai įgaliotų valdžios institucijų naudojamų tarnybinių antspaudų ir, jei reikia, reljefinių spaudų atspaudus. Apie tai Komisija nedelsdama praneša kitoms valstybėms narėms.4

SKIRSNIS

Užstatų grąžinimas

30 straipsnis

Dėl licencijų ir sertifikatų galiojimo laiko:

a) įsipareigojimo importuoti įvykdymo ir teisės importuoti pagal licenciją arba sertifikatą pasinaudojimo diena yra laikoma ta diena, kai priimama 23 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta deklaracija, visada atsižvelgiant į tai, ar atitinkamas produktas buvo faktiškai išleistas laisvai cirkuliuoti;

b) įsipareigojimo eksportuoti įvykdymo ir teisės eksportuoti pagal licenciją arba sertifikatą pasinaudojimo diena yra laikoma ta diena, kai priimama 23 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta deklaracija.

31 straipsnis

Pagrindinis reikalavimas laikomas įvykdytu pateikus šiuos įrodymus:

a) importui – 23 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos deklaracijos dėl atitinkamo produkto priėmimas;

b) eksportui – 23 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos deklaracijos dėl atitinkamo produkto priėmimas; be to:

i) tais atvejais, kai eksportas arba tiekimai yra traktuojami kaip eksportas pagal Reglamento (EB) Nr. 800/1999 36 straipsnį, reikalaujama pateikti įrodymus, kad produktas per 60 dienų nuo eksporto deklaracijos priėmimo, jei nesutrukdė force majeure, pasiekė paskirties vietą (tiekimą traktuojant kaip eksportą) arba, kitais atvejais, buvo išvežtas už Bendrijos muitų teritorijos ribų. Šiame reglamente bet kokių produktų siuntos, skirtos naudoti tik gręžimo arba gavybos platformose, įskaitant darbo vietas, kur teikiamos pagalbinės paslaugos šių operacijų vykdymui, išsidėsčiusiose Europos žemyninio šelfo teritorijoje arba neeuropinėje Bendrijos žemyninio šelfo dalyje zonoje, esančioje už trijų mylių nuo pagrindinės linijos, naudojamos nustatant valstybės narės teritorinius vandenis, yra laikomos išvežtomis iš Bendrijos muitų teritorijos;

ii) tais atvejais, kai produktams taikoma Reglamento (EB) Nr. 800/1999 40 straipsnyje numatyta maisto produktų pristatymo į sandėlius procedūra, būtina pateikti įrodymus, kad per 30 dienų nuo deklaracijos priėmimo šiai procedūrai taikyti produktai buvo pristatyti į maisto produktų sandėlius, išskyrus tuos atvejus, kai atsiranda force majeure.

Tačiau praėjus 60 dienų terminui, nurodytam pirmosios pastraipos b punkto i papunktyje, arba 30 dienų terminui, nurodytam pirmosios pastraipos b punkto ii papunktyje, užstatas grąžinamas vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 23 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

Užstatas pagal antrą pastraipą nekonfiskuojamas dėl kiekių, už kuriuos grąžinamoji išmoka sumažinama pagal Reglamento (EB) Nr. 800/1999 50 straipsnio 1 dalį dėl minėto reglamento 7 straipsnio 1 dalyje ir 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų terminų nesilaikymo.

32 straipsnis

1.  Įrodymai, būtini pagal 31 straipsnį, pateikiami taip:

a) 31 straipsnio a punkte nurodytais atvejais pateikiamas licencijos arba sertifikato egzempliorius Nr. 1 ir prireikus – licencijos ar sertifikato išrašo arba išrašų egzempliorius Nr. 1, patvirtintas pagal 23 arba 24 straipsnio reikalavimus;

b) 31 straipsnio b punkte nurodytais atvejais ir atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, pateikiamas licencijos arba sertifikato egzempliorius Nr. 1 ir prireikus – licencijos ar sertifikato išrašo arba išrašų egzempliorius Nr. 1, patvirtintas pagal 23 arba 24 straipsnio reikalavimus.

2.  Be to, iš Bendrijos eksportuojant produktus arba juos tiekiant į Reglamento (EB) Nr. 800/1999 36 straipsnyje nurodytą paskirties vietą arba taikant produktams to reglamento 40 straipsnyje nurodytą tvarką, būtina pateikti papildomus įrodymus.

Papildomi įrodymai pateikiami taip:

a) tokius papildomus įrodymus gali pasirinkti valstybė narė, kurios teritorijoje atliekamos toliau išvardytos operacijos:

i) yra išduodama licencija arba sertifikatas;

ii) priimama šio reglamento 23 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta deklaracija; ir

iii) produktas:

 yra išvežtas iš Bendrijos muitų teritorijos. Šiame reglamente bet kokių produktų siuntos, skirtos tik vartojimui gręžimo arba gavybos platformose, įskaitant darbo vietas, kur teikiamos pagalbinės paslaugos vykdant šias operacijas, išsidėsčiusiose Europos žemyninio šelfo teritorijoje arba neeuropinėje Bendrijos žemyninio šelfo dalyje, zonoje, esančioje už trijų mylių nuo pagrindinės linijos, naudojamos nustatant valstybės narės teritorinius vandenis, yra laikomos išvežtomis iš Bendrijos muitų teritorijos,

 yra pristatomas į vieną iš paskirties vietų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 800/1999 36 straipsnyje, ar

 yra sukraunamas į maisto produktų sandėlius pagal Reglamento (EB) Nr. 800/1999 40 straipsnį;

b) visais kitais atvejais kaip papildomi įrodymai pateikiami:

i) kontrolinis egzempliorius T 5 arba Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 912a straipsnyje nurodytas egzempliorius, arba kontrolinio egzemplioriaus T 5 patvirtinta kopija ar fotokopija;

ii) agentūros, atsakingos už grąžinamosios išmokos mokėjimą, išduotas patvirtinimas, kad šio reglamento 31 straipsnio b punkto reikalavimai įvykdyti; arba

iii) lygiaverčiai įrodymai, numatyti šio straipsnio 4 dalyje.

Jeigu pagrindinis kontrolinio egzemplioriaus T 5 tikslas – užstato grąžinimas, šio kontrolinio egzemplioriaus 106 skiltyje turi būti vienas iš šio reglamento III priedo C dalyje nurodytų įrašų.

Tačiau jeigu yra naudojamas licencijos arba sertifikato išrašas, pakaitinė licencija arba sertifikatas arba pakaitinė ištrauka, tas įrašas taip pat nurodo licencijos arba sertifikato originalo numerį bei dokumentus išduodančios institucijos pavadinimą ir adresą.

Dokumentai, išvardyti b punkto i ir ii papunkčiuose, oficialiais kanalais siunčiami į dokumentus išduodančią instituciją.

3.  Jeigu priėmus eksporto deklaraciją, kaip nurodyta 23 straipsnio 1 dalies b punkte, produktui taikoma viena iš supaprastintų priemonių pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 412–442a straipsnius arba pagal 1987 m. gegužės 20 d. Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros I priedėlio X antraštinės dalies I skyrių dėl bendros tranzito tvarkos gabenimui į paskirties vietos stotį arba pristatymui gavėjui už Bendrijos muitų teritorijos ribų, būtina dokumentus išduodančiai institucijai oficialiais kanalais pateikti T 5 kontrolinį egzempliorių pagal šio straipsnio 2 dalies b punktą. Kontrolinio egzemplioriaus T 5 „J“ skiltyje po antrašte „Pastabos“ įrašomas vienas iš šio reglamento III priedo D dalyje nurodytų įrašų.

Pirmoje pastraipoje nurodytu atveju produktų išsiuntimo tarnyba gali leisti taip pakeisti gabenimo sutartį, kad gabenimas pasibaigtų Bendrijos teritorijoje, bet tik tuo atveju, jei nustatoma:

a) kad sugrąžintas užstatas vėl atnaujintas;

arba

b) kad atitinkamos valdžios institucijos ėmėsi būtinų priemonių užtikrinti, jog užstatas nebūtų grąžintas.

Jeigu užstatas buvo grąžintas, o produktas nebuvo eksportuotas, valstybės narės imasi deramų veiksmų.

4.  Jeigu šio straipsnio 2 dalies b punkte nurodytas kontrolinis egzempliorius T 5 per tris mėnesius nuo jo išdavimo nepateikiamas dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo suinteresuotos šalies, ji gali raštu kreiptis į kompetentingą instituciją, kad ji priimtų kitus dokumentus kaip lygiaverčius, nurodydama šio prašymo priežastis bei pateikdama patvirtinamuosius dokumentus.

Patvirtinamieji dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su paraiška, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 800/1999 49 straipsnio 3 dalies antrojoje pastraipoje.

33 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 800/1999 37 straipsnyje paskutine mėnesio diena laikoma deklaracijos, nurodytos šio reglamento 23 straipsnio 1 dalies b punkte, priėmimo data.

34 straipsnis

1.  Dokumento savininkui paprašius, valstybės narės gali grąžinti užstatą dalimis, proporcingai atitinkančiomis tuos produktų kiekius, kuriems buvo pateikti 31 straipsnyje nurodyti įrodymai, jeigu nurodoma, kad buvo pateikti įrodymai, jog importuotas arba eksportuotas kiekis sudaro ne mažiau nei 5 % licencijoje ar sertifikate nurodyto kiekio.

2.  Atsižvelgiant į 39, 40 arba 47 straipsnių nuostatas, kai įsipareigojimas importuoti arba eksportuoti neįvykdomas, negrąžinama tokia užstato dalis, kuri lygi skirtumui tarp:

a) 95 % licencijoje arba sertifikate nurodyto kiekio; ir

b) faktiškai importuoto arba eksportuoto kiekio.

Jei licencija išduodama remiantis gyvulių skaičiumi, pirmiau nurodyto 95 % apskaičiavimo rezultatai prireikus suapvalinami iki mažesnio sveiko gyvulių skaičiaus.

Tačiau jeigu importuota arba eksportuota mažiau nei 5 % licencijoje ar sertifikate nurodyto kiekio, negrąžinamas visas užstatas.

Be to, jeigu visa užstato, kuris neturėtų būti grąžintas, suma yra 100 EUR arba yra mažesnė, atitinkama valstybė narė grąžina visą užstatą.

Jeigu visas užstatas ar jo dalis grąžintas neteisingai, licenciją arba sertifikatą išdavusiai institucijai proporcingai atitinkamiems kiekiams pateikiamas naujas užstatas.

Tačiau nurodymas pateikti naują užstatą vietoj grąžinto gali būti duotas per ketverius metus nuo jo grąžinimo, jei ūkio subjektas veikė gera valia.

3.  Dėl eksporto licencijų su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka:

a) jeigu licencija arba licencijos išrašas dokumentą išdavusiai institucijai grąžinamas per pirmuosius du jo galiojimo laikotarpio trečdalius, negrąžintino užstato suma sumažinama 40 %. Šiuo atveju bet kuri dienos dalis skaičiuojama kaip visa diena;

b) jeigu licencija arba licencijos išrašas dokumentą išdavusiai institucijai grąžinamas per paskutinį jų galiojimo laikotarpio trečdalį arba per mėnesį nuo jos galiojimo pabaigos, negrąžintino užstato suma sumažinama 25 %.

Pirma pastraipa taikoma tik toms licencijoms ir jų išrašams, kurie buvo grąžinti dokumentą išdavusiai institucijai per tuos GATT metus, kuriems ir buvo išduotos licencijos, bet tik tuo atveju, jei jie bus grąžinti likus daugiau kaip 30 dienų iki tų pačių metų pabaigos.

Pirma pastraipa taikoma, jeigu jos taikymas laikinai nesustabdomas. Jeigu grąžinamoji išmoka už vieną arba kelis produktus padidinama, Komisija, laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos arba atitinkamų kitų reglamentų dėl bendro žemės ūkio produktų rinkų organizavimo straipsnių, gali sustabdyti pirmos pastraipos taikymą licencijoms, dėl kurių buvo pateiktos paraiškos iki grąžinamosios išmokos padidinimo ir kurios nebuvo sugrąžintos dokumentą išdavusiai institucijai iki padidinimo dienos.

Laikoma, kad pagal šio Reglamento 24 straipsnį pateiktos licencijos buvo sugrąžintos dokumentą išdavusiai institucijai tą dieną, kurią minėta institucija gauna licencijos savininko prašymą grąžinti užstatą.

4.  32 straipsnio 1 dalyje minimi įrodymai turi būti pateikti per 2 mėnesius nuo licencijos ar sertifikato galiojimo pabaigos, išskyrus tuos atvejus, kai atsiranda force majeure.

5.  Įrodymai dėl išvykimo iš Bendrijos muitų teritorijos ar produktų nuvežimo į paskirties vietą pagal Reglamento (EB) Nr. 800/1999 36 straipsnį arba dėl produktų pristatymo to reglamento 40 straipsnyje nurodyta tvarka, kaip nurodyta šio reglamento 32 straipsnio 2 dalyje, turi būti pateikti per 12 mėnesių nuo licencijos ar sertifikato galiojimo pabaigos, išskyrus tuos atvejus, kai atsiranda force majeure.

6.  Negrąžintina suma, susijusi su kiekiais, kuriems per 4 dalyje nurodytą laikotarpį nepateikiami įrodymai dėl eksporto licencijos su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka, yra sumažinama:

a) 90 %, jeigu įrodymai pateikiami trečią mėnesį po licencijos ar sertifikato galiojimo pabaigos;

b) 50 %, jeigu įrodymai pateikiami ketvirtą mėnesį po licencijos ar sertifikato galiojimo pabaigos;

c) 30 %, jeigu įrodymai pateikiami penktą mėnesį po licencijos ar sertifikato galiojimo pabaigos;

d) 20 %, jeigu įrodymai pateikiami šeštą mėnesį po licencijos ar sertifikato galiojimo pabaigos.

7.  Kitais nei 6 dalyje nurodytais atvejais, negrąžintina suma, susijusi su kiekiais, kuriems per 4 ir 5 dalyse nurodytą laikotarpį nepateikiami, bet pateikiami ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo licencijos ar sertifikato galiojimo pabaigos atitinkami įrodymai, sudaro 15 % visos sumos, kuri nebūtų grąžinta, jei produktai nebūtų buvę importuoti ar eksportuoti. Tais atvejais, kai tam tikram produktui išduodamos licencijos ar sertifikatai, numatantys skirtingą užstato dydį, apskaičiuojant negrąžintiną sumą imama mažiausia importui ar eksportui taikoma norma.

8.  Kompetentingos institucijos gali nereikalauti pateikti įrodymų, nurodytų 4 ir 5 dalyse, jeigu jos jau turi reikalingą informaciją.

9.  Jeigu kuri nors Bendrijos nuostata patikslina šią dalį, kad įsipareigojimas yra įvykdytas pateikus įrodymus, jog produktas pasiekė nurodytą paskirties vietą, šie įrodymai turi būti pateikiami pagal Reglamento (EB) Nr. 800/1999 16 straipsnį, o jų nepateikus pateiktas už licenciją arba sertifikatą užstatas negrąžinamas proporcingai tiems kiekiams.

Šie įrodymai taip pat pateikiami per 12 mėnesių nuo licencijos arba sertifikato galiojimo pabaigos. Tačiau jeigu nustatytu laikotarpiu negali būti pateikti Reglamento (EB) Nr. 800/1999 16 straipsnyje nurodyti dokumentai, nors eksportuotojas stropiai stengėsi juos gauti, dokumentų pateikimo laikas gali būti pratęstas.

10.  Nepaisant šio straipsnio 4–8 dalių nuostatų, importo licencijoms, kurioms pagal Bendrijos nuostatas taikoma ši dalis, 32 straipsnio 1 dalies a punkte minimus licencijos panaudojimo įrodymus būtina pateikti per 45 dienas nuo licencijos galiojimo pabaigos, išskyrus tuos atvejus, kai atsiranda force majeure.

Jeigu 32 straipsnio 1 dalies a punkte išvardyti licencijų panaudojimo įrodymai pateikiami vėliau nei nustatyta:

a) jei licencija buvo panaudota jos galiojimo laikotarpiu ir atsižvelgiant į mažesnę paklaidą, yra negrąžinama 15 % visos licencijoje nurodytos užstato sumos, tolygiai atskaitant fiksuotas vienodo dydžio dalis;

b) iš dalies panaudojus licenciją jos galiojimo laikotarpiu, negrąžinamo užstato sumą sudaro:

i) skirtumas tarp 95 % licencijoje nurodyto kiekio ir faktiškai importuoto kiekio; pridėjus

ii) 15 % užstato, kurie liko iš jo išskaičiavus fiksuotas vienodo dydžio dalis pagal i papunktį; pridėjus

iii) 3 % užstato sumos, kurie liko iš jo išskaičiavus sumas pagal i ir ii papunkčius už kiekvieną uždelstą dieną nuo įrodymų pateikimo termino pabaigos.5

SKIRSNIS

Licencijų arba sertifikatų pametimas

35 straipsnis

1.  Šis straipsnis taikomas, jeigu iš anksto nustatyta eksporto grąžinamoji išmoka buvo didesnė už nulį, o atitinkama licencija, sertifikatas ar jų išrašas pamesti.

2.  Licenciją arba sertifikatą išdavusi institucija, laikydamasi antrosios pastraipos nuostatų, dokumento savininkui arba, jei licencija, sertifikatas ar jų išrašas buvo perleisti, perėmėjui paprašius, išduoda pakaitinę licenciją ar sertifikatą arba pakaitinį išrašą.

Valstybių narių kompetentingos institucijos gali atsisakyti išduoti pakaitinę licenciją ar sertifikatą arba pakaitinį išrašą, jeigu:

a) pareiškėjo reputacija nėra tokia, kad būtų galima garantuoti, jog bus siekiama šiame straipsnyje numatytų tikslų; visose valstybėse narėse ši teisė įgyvendinama laikantis tuo metu toje valstybėje taikomų pareiškėjų nediskriminavimo ir prekybos bei pramonės laisvės principų;

b) pareiškėjas neįrodo, jog ėmėsi visų tinkamų atsargumo priemonių, kad nepamestų šios licencijos, sertifikato ar išrašo.

3.  Konkurso tvarka nustatyta grąžinamoji išmoka laikoma iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka.

4.  Pakaitinėje licencijoje, sertifikate arba pakaitiniame išraše nurodoma informacija bei daromi įrašai, kurie buvo tame dokumente, kurį jie pakeičia. Jie išduodami tam produktų kiekiui, kuris, pridėjus prie jo leistiną paklaidą, atitinka turimą kiekį, nurodytą pamestame dokumente. Pareiškėjai nurodo šį kiekį raštu. Jeigu informacija, kurią turi dokumentus išduodanti institucija, liudija, kad nurodytas per didelis kiekis, jis atitinkamai sumažinamas nepažeidžiant 2 dalies antrosios pastraipos.

Pakaitinės licencijos, sertifikato arba pakaitinio išrašo 22 skiltyje įrašomas ir raudonai pabraukiamas vienas iš III priedo E dalyje nurodytų įrašų.

5.  Jeigu pametama pakaitinė licencija, sertifikatas arba pakaitinis išrašas, daugiau jokios pakaitinės licencijos, sertifikatai arba pakaitiniai išrašai nebeišduodami.

6.  Išduodant pakaitinę licenciją, sertifikatą arba pakaitinį išrašą gali būti pateikiamas užstatas. Šio užstato suma apskaičiuojama:

a) dauginant iš anksto nustatytos grąžinamosios išmokos normą, arba, kai tai tikslinga, didžiausią grąžinamosios išmokos už pristatymą į paskirties vietas normą, pridėjus 20 %; iš

b) kiekio, kuriam turi būti išduota pakaitinė licencija, sertifikatas arba pakaitinis išrašas, pridėjus leistiną paklaidą.

Suma, kuria yra didinamas užstatas, turi būti ne mažesnė kaip 3 eurai už 100 kg grynojo svorio. Užstatas pateikiamas licencijos arba sertifikato originalą išdavusiai institucijai.

7.  Jeigu produktų, eksportuotų pagal licenciją ar sertifikatą ir pakaitinę licenciją ar sertifikatą arba pagal išrašą ir pakaitinį išrašą, kiekis yra didesnis už kiekį, kuris galėjo būti eksportuotas pagal licencijos, sertifikato arba išrašo originalą, šio straipsnio 6 dalyje nurodytas užstatas, atitinkantis perteklinį kiekį, negrąžinamas, o grąžinamoji išmoka laikoma sumokėta.

8.  Be to, tais atvejais, kai taikoma šio straipsnio 7 dalis ir kai eksporto mokestis dėl perteklinio kiekio surenkamas tą pačią dieną kaip ir deklaracijos, nurodytos 23 straipsnio 1 dalies b punkte, priėmimo dieną, yra renkamas tą dieną galiojantis eksporto mokestis.

Perteklinis kiekis:

a) nustatomas pagal 7 dalį;

b) tai kiekis, kuriam buvo priimta paskutinė deklaracija pagal licencijos ar sertifikato originalą, licencijos ar sertifikato originalo išrašą, pakaitinę licenciją ar sertifikatą arba pakaitinį išrašą. Tuo atveju, kai paskutiniojo eksporto kiekis mažesnis už perteklinį kiekį, atsižvelgiama į ankstesnį arba ankstesnius eksportus, kol išnaudojamas perteklinis kiekis.

Komisijos reglamento (EEB) Nr. 120/89 ( 13 ) 3 straipsnio 1 dalis nėra taikoma šioje straipsnio dalyje nurodytais atvejais.

9.  Jeigu remiantis šio straipsnio 7 dalies nuostatomis 6 dalyje nurodytas užstatas nėra negrąžintas, jis bus grąžintas po 15 mėnesių nuo licencijos arba sertifikato galiojimo pabaigos.

10.  Suradus pamestą licenciją, sertifikatą arba išrašą, jais negalima naudotis, o reikia grąžinti pakaitinę licenciją, sertifikatą arba išrašą išdavusiai institucijai. Jei šiuo atveju licencijos, sertifikato arba išrašo originale nurodytas turimas kiekis yra lygus arba didesnis už tą kiekį, kuriam buvo išduota pakaitinė licencija, sertifikatas arba išrašas, pridėjus leistiną paklaidą, šio straipsnio 6 dalyje nurodytas užstatas nedelsiant grąžinamas.

Tačiau jeigu turimas kiekis yra didesnis, suinteresuota šalis gali reikalauti išrašyti išrašą kiekiui, kuris, pridėjus prie jo leistiną paklaidą, yra lygus likusiam turimam kiekiui.

11.  Valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos viena kitai suteikia informaciją, reikalingą šio straipsnio taikymui.

Jeigu institucijos pateikia šią informaciją pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 912a straipsnį perduodama kontrolinį egzempliorių T 5, kuris išduodamas, kad būtų įrodyta, jog prekės buvo išgabentos iš Bendrijos muitų teritorijos, licencijos arba sertifikato originalo numeris įrašomas kontrolinio egzemplioriaus T 5 105 skiltyje. Jeigu naudojamas licencijos arba sertifikato išrašas, pakaitinė licencija, sertifikatas arba pakaitinis išrašas, licencijos arba sertifikato originalo numeris įrašomas kontrolinio egzemplioriaus T 5 106 skiltyje.

36 straipsnis

1.  Kompetentinga institucija atsisako išduoti pakaitinę licenciją, sertifikatą arba pakaitinį išrašą, jeigu licencijų arba sertifikatų išdavimas nurodytam produktui yra sustabdytas arba jeigu licencijos arba sertifikatai išduodami kiekybinės kvotos ribose, išskyrus atvejus, nurodytus šio straipsnio 2 dalyje.

2.  Jei importo arba eksporto licencijos arba sertifikato su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka savininkas arba perėmėjas gali kompetentingai institucijai įrodyti, kad jos išduota licencija, sertifikatas arba išrašas nebuvo iki galo arba iš dalies panaudoti ir kad jie nebegali būti panaudoti, ypač kai jie yra visiškai arba iš dalies sunaikinti, licencijos arba sertifikato originalą išdavusi institucija išduoda pakaitinę licenciją, sertifikatą arba išrašą tokiam prekių kiekiui, į kurį, jei reikia, įskaityta leistina paklaida ir kuris yra lygus likusiam turimam kiekiui. Šiuo atveju taikomas šio reglamento 35 straipsnio 4 dalies pirmasis sakinys.

37 straipsnis

Kas ketvirtį valstybės narės informuoja Komisiją apie:

a) per ankstesnį ketvirtį išduotų pakaitinių licencijų, sertifikatų arba išrašų skaičių:

i) remiantis 35 straipsniu;

ii) remiantis 36 straipsniu;

b) pobūdį ir kiekį prekių, kurioms yra taikoma iš anksto nustatyta eksporto grąžinamoji išmoka arba iš anksto nustatytas eksporto mokestis.

Komisija tą informaciją perduoda kitoms valstybėms narėms.

38 straipsnis

1.  Jei licencija, sertifikatas arba jų išrašas pametamas ir pamestas dokumentas yra iki galo arba iš dalies panaudotas, dokumentus išduodančios institucijos gali išimties tvarka suinteresuotai šaliai išduoti tokio dokumento dublikatą, parengtą ir patvirtintą taip, kaip originalas, aiškiai įrašius žodį „dublikatas“ į kiekvieną egzempliorių.

2.  Dublikatų negalima naudoti atliekant importo arba eksporto operacijas.

3.  Dublikatai pateikiami institucijoms, kurios 23 straipsnyje nurodytą deklaraciją priėmė pagal pamestą licenciją, sertifikatą ar išrašą, arba kitai kompetentingai institucijai, paskirtai valstybės narės, kurioje yra šios institucijos.

4.  Kompetentinga institucija padaro įrašus dublikate ir patvirtina dublikatą.

5.  Tokiu būdu anotuotas dublikatas pakeičia pamestą licencijos, sertifikato arba išrašo egzempliorių Nr. 1 ir naudojamas kaip įrodymas grąžinant užstatą.6

SKIRSNIS

Force majeure

39 straipsnis

1.  Jeigu dėl įvykio, kurį ūkio subjektas laiko force majeure, licencijos arba sertifikato galiojimo laikotarpiu negalima vykdyti importo arba eksporto operacijų, licencijos savininkas kreipiasi į valstybės narės kompetentingą instituciją, kad ši pratęstų licencijos ar sertifikato galiojimo laiką arba panaikintų šią licenciją ar sertifikatą. Per šešis mėnesius nuo licencijos ar sertifikato galiojimo pabaigos ūkio subjektai pateikia įrodymus dėl force majeure, kurios, jų nuomone, yra neįveikiamos.

Jeigu per šį nustatytą laiką jie negali pateikti įrodymų, nors stropiai stengėsi juos gauti ir perduoti, jiems gali būti suteikiamas papildomas laikas.

2.  Prašymas pratęsti licencijos arba sertifikato galiojimo laiką, gautas vėliau kaip po 30 dienų nuo jų galiojimo laikotarpio pabaigos, atmetamas.

3.  Jei aplinkybės, kurios vertinamos kaip force majeure, importo atveju yra susijusios su eksportuojančia šalimi ir (arba) su kilmės šalimi, o eksporto atveju – su importuojančia šalimi, šios aplinkybės gali būti laikomos priimtinomis tik tada, kai dokumentus išduodančiai institucijai arba kitai tos pačios valstybės narės oficialiai institucijai, kaip suinteresuotai šaliai, buvo apie tai iš anksto pranešta raštu.

Laikoma, kad pranešimas eksportuojančiai šaliai, kilmės šaliai ar importuojančiai šaliai yra pateiktas tinkamu laiku, jei pranešimo metu pareiškėjas negalėjo numatyti aplinkybių, kurios vertinamos kaip force majeure.

4.  Šio straipsnio 1 dalyje minėta kompetentinga institucija nusprendžia, ar vertinamos aplinkybės iš tikrųjų yra force majeure.

40 straipsnis

1.  Jeigu aplinkybės yra vertinamos kaip force majeure, licenciją arba sertifikatą išdavusios valstybės narės kompetentinga institucija nusprendžia arba panaikinti įpareigojimą importuoti ar eksportuoti ir grąžinti užstatą, arba pratęsti licencijos ar sertifikato galiojimą tiek, kiek, jos nuomone, šiuo atveju yra būtina atsižvelgiant į visas aplinkybes. Pratęsimo laikas negali trukti ilgiau kaip šešis mėnesius nuo pirminės licencijos arba sertifikato galiojimo laikotarpio pabaigos. Toks pratęsimas galimas po licencijos arba sertifikato galiojimo laikotarpio pabaigos.

2.  Kompetentingos institucijos priimtas sprendimas gali skirtis nuo to, kurio prašo licencijos arba sertifikato savininkas.

Jeigu licencijos arba sertifikato savininkas prašo panaikinti licenciją, taip pat ir su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka, net jei prašymas buvo pateiktas praėjus daugiau kaip 30 dienų po licencijos galiojimo pabaigos, kompetentinga institucija gali pratęsti licencijos galiojimo laiką, jei iš anksto nustatyta norma kartu su bet kokiais koregavimais yra mažesnė negu dabartinė norma sumų išmokėjimo atveju arba didesnė negu dabartinė norma sumų surinkimo atveju.

3.  Sprendimas panaikinti arba pratęsti licenciją siejamas tik su produkto kiekiu, kuris dėl force majeure negali būti importuotas arba eksportuotas.

4.  Jeigu licencijos galiojimo laikas pratęsiamas, dokumentus išduodanti institucija patvirtina licenciją ir jos išrašus ir padaro juose reikiamus pataisymus.

5.  Nepaisant 8 straipsnio 1 dalies nuostatų, jeigu licencijos su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka galiojimo laikas pratęsiamas, teisės, kurias ši licencija suteikia, nėra perleidžiamos. Tačiau esant pateisinamoms svarstomo atvejo aplinkybėms toks perleidimas yra leidžiamas, jei to prašoma tuo pačiu metu kaip ir pratęsimo.

6.  Valstybė narė, kuriai priklauso kompetentinga institucija, praneša Komisijai apie force majeure; Komisija apie tai informuoja kitas valstybes nares.

41 straipsnis

1.  Jei išnykus force majeure, ūkio subjektas kreipėsi dėl licencijos, susijusios su iš anksto nustatytu eksporto mokesčiu ar eksporto grąžinamąja išmoka, galiojimo pratęsimo, ir kompetentinga institucija dar nepriėmė sprendimo dėl tokio prašymo, ūkio subjektas gali prašyti institucijos antrosios licencijos. Antroji licencija išduodama tokiomis sąlygomis, kokios taikomos paduodant prašymą, išskyrus tai, kad:

a) ji išduodama ne didesniam nei tas kiekis, koks liko nepanaudotas pagal pirmąją licenciją, kurią prašoma pratęsti;

b) šios licencijos 20 skiltyje padaromas vienas iš III priedo F dalyje nurodytų įrašų.

2.  Jei kompetentinga institucija nusprendžia pratęsti pirmosios licencijos galiojimo laikotarpį:

a) kiekis, kuriam buvo panaudota antroji licencija, įrašomas pirmojoje licencijoje nurodant, kad:

i) ūkio subjektas, turintis teisę naudotis pirmąja licencija, taip pat pasinaudojo antrąja licencija; ir

ii) licencija buvo pasinaudota pratęsus galiojimo laiką;

b) užstatas už a punkte minimą kiekį, nurodytą antrojoje licencijoje, yra grąžinamas;

c) jei reikia, licencijas išdavusi institucija informuoja valstybės narės, kurioje buvo išduota antroji licencija, kompetentingą instituciją, kad surinkta arba išmokėta suma galėtų būti patikslinta.

3.  Jeigu kompetentinga institucija padaro išvadą, kad force majeure nebuvo, arba jeigu ji, vadovaudamasi 40 straipsniu, nusprendžia, kad pirmoji licencija turėtų būti panaikinta, tuomet teisės bei įpareigojimai, atsiradę dėl antrosios licencijos, tebegalioja.IV

SKYRIUS

SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

42 straipsnis

1.  Produktai, kuriems taikoma eksporto licencijų sistema arba kuriems taikoma iš anksto nustatomų grąžinamųjų išmokų sistema arba kitos eksportui taikomos sumos, pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 VI antraštinės dalies 2 skyrių gali būti traktuojami kaip grąžintos prekės tik tuo atveju, jei laikomasi šių nuostatų:

a) jei buvo eksportuota be eksporto licencijos ar išankstinio nustatymo sertifikato, Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 850 straipsnyje nurodyto informacinio lapo INF 3, jei toks naudojamas, A skiltyje turi būti padarytas vienas iš šio Reglamento III priedo G dalyje nurodytų įrašų;

b) jeigu buvo eksportuota pagal eksporto licenciją arba išankstinio nustatymo sertifikatą, taikomas 43 straipsnis.

2.  Jeigu grąžintos prekės yra reimportuojamos:

a) per muitinės įstaigą, esančią valstybėje narėje, kuri nėra eksportuojanti valstybė narė, pateikiami įrodymai, kad buvo laikomasi 43 straipsnio 1 dalies a ir b punktų nuostatų, pristatant Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 850 straipsnyje nurodytą informacinį lapą INF 3;

b) per muitinės įstaigą, esančią toje pačioje valstybėje narėje, atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos nustatyta tvarka pateikiami įrodymai, kad buvo laikomasi 1 dalies a punkto arba 43 straipsnio 1 dalies a arba b punktų nuostatų.

3.  Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 844 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytais atvejais šio straipsnio 1 dalies a punktas nėra taikomas.

43 straipsnis

1.  Jeigu nesilaikoma eksporto įsipareigojimų, 42 straipsnyje nustatytais atvejais valstybės narės imasi atitinkamų priemonių:

a) jeigu buvo eksportuota taikant eksporto licenciją arba išankstinio nustatymo sertifikatą ir šios licencijos arba sertifikato galiojimas dar nebuvo pasibaigęs tą dieną, kai suinteresuota šalis pareiškia ketinimą naudotis 42 straipsnio nuostatomis dėl sugrąžintų prekių:

i) licencijoje arba sertifikate padarytas įrašas apie šį eksportą panaikinamas;

ii) užstatas, nustatytas pagal šią licenciją arba sertifikatą, už šį eksportą negrąžinamas arba, jei buvo sugrąžintas, jis turi būti iš naujo pateiktas už atitinkamus kiekius licenciją arba sertifikatą išdavusiai institucijai; ir

iii) eksporto licencija arba išankstinio nustatymo sertifikatas grąžinamas licencijos arba sertifikato savininkui;

b) jeigu buvo eksportuota taikant eksporto licenciją arba išankstinio nustatymo sertifikatą ir šios licencijos arba sertifikato galiojimas buvo pasibaigęs tą dieną, kai suinteresuota šalis pareiškia ketinimą naudotis 42 straipsnio nuostatomis dėl sugrąžintų prekių, tada:

i) jeigu pagal licenciją ar sertifikatą nustatytas užstatas už šį eksportą nebuvo grąžintas, jis negrąžinamas laikantis šiuo atveju taikomų taisyklių;

ii) jeigu užstatas buvo grąžintas, licencijos arba sertifikato savininkas licenciją arba sertifikatą išdavusiai institucijai pateikia naują užstatą už nurodytus kiekius, o minėtas užstatas negrąžinamas laikantis šiuo atveju taikomų taisyklių.

2.  1 dalis netaikoma, jei prekės buvo grąžintos dėl force majeure ar Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 844 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytais atvejais.

44 straipsnis

1.  Jeigu užstatas, nustatytas pagal licenciją ar sertifikatą, taikomą eksportuojamiems produktams, kurie buvo reimportuoti taikant prekių grąžinimo sistemą, turėtų būti negrąžinamas pagal 43 straipsnį, šis užstatas grąžinamas suinteresuotų šalių prašymu, jei reimportavus produktus netrukus eksportuojami tai pačiai Kombinuotosios nomenklatūros subpozicijai priskiriami lygiaverčiai produktai.

2.  Eksporto operacija:

a) turi būti ta, kuriai deklaracija priimta:

i) per ne daugiau kaip 20 dienų po sugrąžintų prekių reimporto deklaracijos priėmimo dienos; ir

ii) taikant naują eksporto licenciją, jei pirminės eksporto licencijos galiojimo laikas pasibaigė iki lygiaverčių produktų eksporto deklaracijos priėmimo dienos;

b) turi sietis su produktais, kurie:

i) sudaro tą patį kiekį; ir

ii) yra skirti nurodytam pirminių eksporto siuntų gavėjui, išskyrus Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 844 straipsnio 2 dalies c arba d punkte nurodytu atveju.

Eksportuotojas eksporto muitinei privalo pateikti visą ją tenkinančią būtiną informaciją apie produkto charakteristikas ir paskirties vietą.

3.  Užstatas grąžinamas, kai licenciją arba sertifikatą išdavusiai institucijai pateikiami įrodymai, kad įvykdytos šiame straipsnyje nustatytos sąlygos. Įrodymus sudaro šie dokumentai:

a) lygiaverčių produktų eksporto deklaracija, jos kopija arba fotokopija, kurios tapatumą patvirtina kompetentingos institucijos ir kurioje yra vienas iš III priedo H dalyje nurodytų įrašų; įrašas turi būti patvirtintas atitinkamos muitinės įstaigos antspaudu, uždėtu tiesiai ant šio dokumento;

b) dokumentas, patvirtinantis, kad per 60 dienų nuo eksporto muito deklaracijos priėmimo, išskyrus tuos atvejus, kai atsiranda force majeure, produktai buvo išgabenti iš Bendrijos muitų teritorijos.

45 straipsnis

1.  Taikant Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 896 straipsnį, institucija, išdavusi licenciją arba sertifikatą, pagal šio straipsnio 4 dalį patvirtina, kad buvo imtasi priemonių, kurios leistų panaikinti prekių išleidimo laisvai cirkuliuoti pasekmes.

Importuotojas informuoja licenciją arba sertifikatą išdavusią instituciją apie:

a) sprendimus priimančios muitinės įstaigos, kuri nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 877 straipsnio 1 dalyje ir kuriai turėtų būti siunčiamas patvirtinimas, pavadinimą ir adresą;

b) atitinkamų produktų kiekį ir rūšį, importavimo datą ir atitinkamos licencijos arba sertifikato numerį.

Jeigu licencija arba sertifikatas nebuvo grąžinti dokumentus išduodančiai institucijai, importuotojas turi pateikti juos šiai institucijai.

Licenciją arba sertifikatą išdavusi institucija, prieš išsiųsdama šios dalies pirmojoje pastraipoje nurodytą patvirtinimą, turi garantuoti, kad:

a) užstatas už nurodytus kiekius nebuvo ir nebus grąžintas; arba

b) jei užstatas buvo grąžintas, už nurodytus kiekius jis bus pateiktas dar kartą.

Tačiau nebūtina dar kartą pateikti užstatą už kiekius, viršijančius tą, kurį buvo įsipareigota importuoti.

Licencija arba sertifikatas grąžinami suinteresuotai šaliai.

2.  Jeigu atsisakoma grąžinti muitus arba atleisti nuo jų, sprendimus priimanti muitinės įstaiga apie tai praneša licenciją ar sertifikatą išdavusiai institucijai. Užstatas už atitinkamą kiekį grąžinamas.

3.  Jeigu muitai grąžinami arba nuo jų atleidžiama, įrašas nustatytam kiekiui licencijoje arba sertifikate panaikinamas net tuo atveju, kai licencija nebegalioja. Suinteresuota šalis grąžina nebegaliojančią licenciją arba sertifikatą šiuos dokumentus išduodančiai institucijai. Užstatas už atitinkamą kiekį negrąžinamas pagal šiam atvejui taikomas taisykles.

4.  Šio straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos, jei:

a) dėl force majeure produktus būtina reeksportuoti, sunaikinti arba sukrauti muitinės sandėliuose ar laisvojoje zonoje; arba

b) produktų padėtis atitinka tą, kuri nurodoma Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 900 straipsnio 1 dalies n punkto antrojoje įtraukoje; arba

c) licencija arba sertifikatas, į kuriuos įrašytas importuojamas kiekis, dar nebuvo sugrąžinti suinteresuotai šaliai, kai prašymas grąžinti muitą ar nuo jo atleisti buvo pateiktas.

5.  Šio straipsnio 3 dalies pirmasis sakinys:

a) nėra taikomas šio straipsnio 4 dalies b punkte nurodytu atveju;

b) taikomas tik suinteresuotos šalies prašymu šio straipsnio 4 dalies a punkte numatytu atveju.

46 straipsnis

1.  Jeigu panaikinamos prekių pateikimo laisvai cirkuliuoti pasekmės ir pagal 45 straipsnį negrąžinamas licencijos arba sertifikato užstatas, suinteresuotos šalies prašymu užstatas grąžinamas, jei įvykdomi šio straipsnio 2 dalies reikalavimai.

2.  Suinteresuota šalis turi kompetentingai institucijai priimtinu būdu įrodyti, kad per du mėnesius nuo pirminio importo dienos vietoj produktų, kuriems taikomas Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 238 straipsnis, iš tos pačios importuojančios šalies ir iš to paties tiekėjo buvo importuotas tas pats lygiaverčių produktų, priskiriamų tai pačiai Kombinuotosios nomenklatūros subpozicijai, kiekis.

47 straipsnis

1.  Šis straipsnis taikomas licencijoms su iš anksto nustatyta eksporto grąžinamąja išmoka, kurių prašoma gavus trečiosios importuojančios valstybės kvietimą dalyvauti konkurse.

Sąvoka „kvietimas dalyvauti konkurse“ reiškia trečiosios valstybės viešųjų įstaigų arba tarptautinių organizacijų, kurioms taikoma viešoji teisė, atvirus kvietimus iki nustatytos datos pateikti paraiškas, dėl kurių šios įstaigos arba agentūros priims sprendimus.

Šiame straipsnyje importuojančia valstybe laikomos ginkluotosios pajėgos, minimos Reglamento (EB) Nr. 800/1999 36 straipsnio 1 dalies c punkte.

2.  Eksportuotojai, kurie, atsiliepdami į 1 dalyje nurodytą kvietimą dalyvauti konkurse, pateikė arba nori pateikti paraišką, gali prašyti vieno arba kelių licencijų, jeigu jie įvykdė 3 dalyje nurodytus reikalavimus, ir licencijos bus išduotos, jeigu jie laimės konkursą ir su jais bus sudaryta sutartis.

3.  Šis straipsnis taikomas tik tada, jei kvietime dalyvauti konkurse nurodomi bent ši detali informacija:

a) importuojanti trečioji šalis ir konkursą paskelbusi agentūra;

b) paskutinė paraiškų pateikimo diena;

c) konkretus produktų kiekis, dėl kurio skelbiamas konkursas.

Suinteresuota šalis, prašydama licencijos, pateikia tą informaciją licencijas išduodančiai institucijai.

Paraiška licencijai gauti pateikiama ne anksčiau kaip likus 15 dienų iki paskutinės paraiškų pristatymo dienos ir ne vėliau kaip iki tos dienos 13 valandos.

Kiekis, kuriam prašoma išduoti licenciją ar licencijas, negali būti didesnis už kiekį, kuris nurodomas kvietime dalyvauti konkurse. Neatsižvelgiama į jokias kvietime dalyvauti konkurse numatytas leistinas paklaidas arba pasirinkimo galimybes.

Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai pirmojoje pastraipoje minimą informaciją.

4.  Nepaisant 14 straipsnio 2 dalies nuostatų, prašant licencijos užstato pateikti nereikia.

5.  Išskyrus atvejus, kai atsiranda force majeure, per 21 dieną nuo paskutinės paraiškų pateikimo dienos pareiškėjas dokumentus išduodančią instituciją informuoja laišku arba rašytiniu nuotolinio ryšio pranešimu, kuris turi pasiekti instituciją ne vėliau nei pasibaigs 21 dienos terminas, apie tai, kad:

a) jam paskirta atlikti užsakymą pagal sutartį;

b) jam nepaskirta atlikti užsakymo pagal sutartį;

c) jis nepateikė paraiškos konkursui;

d) per nustatytą laiką konkurso rezultatų jis nesužinojo dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių.

6.  Paraiškos licencijoms gauti nepriimamos, jei per tą laiką, kai turi būti išduota licencija tam tikriems produktams, buvo imtasi specialių priemonių, neleidžiančių ją išduoti.

Jokia speciali priemonė, kurios buvo imtasi pasibaigus nurodytam laikotarpiui, negali sutrukdyti išduoti vieną ar daugiau licencijų, susijusių su kvietimu dalyvauti konkurse, jeigu pareiškėjas įvykdė šias sąlygas:

a) tinkamais dokumentais patvirtino 3 dalies pirmojoje pastraipoje nurodytą informaciją;

b) pateikė įrodymus, kad jam paskirta atlikti užsakymą pagal sutartį;

c) pateikė užstatą, būtiną išduodant licenciją; ir

d) pateikė sutartį; arba

e) jeigu dėl pateisinamos priežasties sutartis negali būti pateikta, pristatė dokumentus, patvirtinančius, kad kartu su kita sutarties šalimi ar šalimis prisiėmė įsipareigojimus, įskaitant pareiškėjo ar kitų susitariančiųjų šalių banko patvirtinimą, kad pirkėjo finansinė institucija atidarė neatšaukiamą akredityvą, susijusį su sutartu pristatymu.

Licencija arba licencijos išduodamos tik 3 dalies pirmosios pastraipos a punkte nurodytai valstybei. Jame nurodomas kvietimas dalyvauti konkurse.

Visas kiekis, kuriam išduodama licencija arba licencijos, yra tas, kuris pareiškėjui paskiriamas laimėta sutartimi ir kuriam pareiškėjas pateikė sutartį arba šios dalies antros pastraipos e punkte nurodytus dokumentus; šis kiekis neturi būti didesnis už nurodytąjį paraiškoje.

Be to, kai prašoma kelių licencijų, kiekis, kuriam išduodama licencija arba licencijos, neturi būti didesnis už kiekį, kurio buvo prašoma kiekvienai licencijai.

Nustatant licencijos galiojimo laiką taikoma 22 straipsnio 1 dalis.

Licencija neišduodama kiekiams, kurie pareiškėjui nepaskiriami laimėta sutartimi, arba jeigu jis neįvykdė kurios nors sąlygos, išvardytos šios dalies antros pastraipos a, b, c, d arba a, b, c, e punktuose.

Licencijos arba licencijų savininkas iš esmės atsako už kiekvienos neteisingai išmokėtos grąžinamosios išmokos sumokėjimą, jeigu nustatoma, kad licencija arba licencijos išduoti remiantis sutartimi arba šios dalies antros pastraipos e punkte nurodytais įsipareigojimais, kurie neatitinka trečiosios šalies skelbto kvietimo dalyvauti konkurse sąlygų.

7.  5 dalies b, c ir d punktuose nurodytais atvejais neišduodama jokia licencija, susijusi su 3 dalyje minėta paraiška.

8.  Jei licencijos prašytojas nesilaiko 5 dalies nuostatų, licencija neišduodama.

Tačiau jeigu pareiškėjas pateikia dokumentus išduodančiai institucijai įrodymus, kad paraiškų pateikimo terminas buvo pratęstas:

a) ne daugiau kaip dešimčia dienų, paraiška tebegalioja, o 21 dienos laikotarpis, skirtas perduoti 5 dalyje nurodytus duomenis, prasideda pasibaigus naujam paraiškų padavimo terminui;

b) daugiau kaip dešimčia dienų, paraiška nebegalioja.

9.  Užstato grąžinimui taikomos šios sąlygos:

a) jeigu konkurso laimėtojas kompetentingai institucijai priimtinu būdu įrodo, kad kvietimą dalyvauti konkurse paskelbusi institucija panaikino sutartį dėl priežasčių, kurios nuo pareiškėjo nepriklauso ir kurių negalima laikyti force majeure, kompetentinga institucija grąžina užstatą tuo atveju, jei iš anksto nustatyta grąžinamoji išmoka yra didesnė arba lygi paskutinę licencijos galiojimo dieną taikomai grąžinamajai išmokai;

b) jei konkurso laimėtojas kompetentingai institucijai priimtinu būdu įrodo, kad kvietimą dalyvauti konkurse paskelbusi institucija įpareigojo jį pripažinti sutartyje padarytus pakeitimus dėl priežasčių, kurios nuo jo nepriklauso ir kurių negalima laikyti force majeure, kompetentinga institucija gali:

 grąžinti užstatą už tą kiekį, kurį sudaro neeksportuotas likutis, jeigu iš anksto nustatyta grąžinamoji išmoka yra lygi arba didesnė už paskutinę licencijos galiojimo dieną taikomą grąžinamąją išmoką,

 pratęsti licencijos galiojimo laiką tiek, kiek reikia, jeigu iš anksto nustatyta grąžinamoji išmoka yra lygi arba yra mažesnė už paskutinę licencijos galiojimo dieną taikomą grąžinamąją išmoką.

Tačiau jeigu tam tikriems produktams taikomos specialios taisyklės nustato, kad pagal šį straipsnį išduotos licencijos galiojimo laikas gali būti ilgesnis negu įprastinis tokios licencijos galiojimo laikas ir konkurso laimėtojas atsiduria pirmosios pastraipos pirmojoje įtraukoje apibūdintoje padėtyje, dokumentus išduodanti institucija gali pratęsti licencijos galiojimą, jei ji neviršys ilgiausios galiojimo trukmės, leistinos pagal šias taisykles;

c) konkurso laimėtojui pateikus įrodymus, kad konkurso sąlygos arba vėliau sudaryta sutartis numatė didesnę kaip 5 % leistiną paklaidą arba pasirinkimo galimybę ir kad kvietimą dalyvauti konkurse paskelbusi institucija taiko atitinkamą nuostatą, įsipareigojimas eksportuoti laikomas įvykdytu, jei eksportuotas kiekis yra ne daugiau kaip 10 % mažesnis už nustatytąjį licencijoje, bet tik tada, jei iš anksto nustatytos grąžinamosios išmokos dydis yra lygus arba didesnis už paskutinę licencijos galiojimo dieną taikomą grąžinamąją išmoką. Šiuo atveju 34 straipsnio 2 dalyje nurodyti 95 % keičiami į 90 %;

d) lyginant iš anksto nustatytos grąžinamosios išmokos dydį su paskutinę licencijos galiojimo dieną taikomu grąžinamosios išmokos dydžiu, prireikus atsižvelgiama ir į kitas sumas, taikomas pagal Bendrijos taisykles.

10.  Ypatingais atvejais 1–9 dalyse nurodytoms taisyklėms gali būti nustatytos išimtys Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje arba, jei dera, atitinkamuose kitų reglamentų dėl bendro rinkų organizavimo straipsniuose nustatyta tvarka.

48 straipsnis

1.  Jeigu importuojant produktus reikia pateikti importo licenciją ir jeigu ši licencija taip pat naudojama nustatyti, ar taikomos lengvatinės priemonės, importo kiekiams, kurie neviršija leistinos importo licencijoje įrašytos paklaidos, netaikomos lengvatinės sąlygos.

Išskyrus tuos atvejus, kai tam tikrus sektorius reglamentuojančios taisyklės nustato, kad būtina speciali formuluotė, licencijų ir sertifikatų 24 skiltyje daromas vienas iš III priedo I dalyje nurodytų įrašų.

2.  Jeigu 1 dalyje nurodytos licencijos naudojamos ir administruojant Bendrijos tarifų kvotą, licencijos negali galioti ilgiau už kvotą.

3.  Jeigu atitinkamas produktas negali būti importuotas be kvotos arba jeigu importo licencijos šiam produktui išduodamos tik pagal specialias sąlygas, importo licencijose nebus numatyta jokių leistinų paklaidų pertekliniams kiekiams.

Licencijos 19 skiltyje įrašomas skaičius „0“ (nulis).

4.  Jeigu importuojant produktą nereikia pateikti importo licencijos ir jeigu importo licencija naudojama administruojant lengvatines priemones, į kuriuos įtrauktas šis produktas, importo licencijose nebus numatyta jokių leistinų paklaidų pertekliniams kiekiams.

Licencijos 19 skiltyje įrašomas skaičius „0“ (nulis).

5.  Muitinės įstaiga, kurioje priimama deklaracija dėl prekių išleidimo į laisvą apyvartą, saugo licencijos kopiją ar pateiktą išrašą, kuriuo suteikiama teisė naudotis lengvatine tvarka. Remiantis rizikos analize, ne mažiau kaip 1 % pateiktų licencijų ir ne mažiau kaip dvi per metus ir vienai muitinės įstaigai tenkančių licencijų kopijos turi būti nusiųstos licencijose nurodytoms išduodančiosioms institucijoms jų tikrumui patikrinti. Šios dalies nuostatos nėra taikomos elektroninėms licencijoms ir licencijoms, kurioms yra taikomas kitas Bendrijos taisyklėse numatytas kontrolės būdas.V

SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1291/2000 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą, ir skaitomos pagal IV priede pateiktą atitikmenų lentelę.

50 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

IMPORTO LICENCIJA

EKSPORTO LICENCIJA ARBA IŠANKSTINIO NUSTATYMO SERTIFIKATAS

SAVININKO EGZEMPLIORIUS11EUROPOS BENDRIJA. IMPORTO LICENCIJA AGRIM1 Licenciją išduodanti agentūra (pavadinimas ir adresas)2 Licenciją išduodančios agentūros spaudas (reljefinis ir perforuotas) (1)Nr.34 Išduota (pavardė (pavadinimas), visas adresas ir valstybės narės pavadinimas)5 Išrašą išduodanti agentūra (pavadinimas ir adresas)6 Teisės perleidžiamos:7 Eksportuojanti šalisPrivaloma:TAIPNE8 Kilmės šalisPrivaloma:TAIPNEGalioja nuo10 Pirminės paraiškos licencijai gauti pateikimo dataKompetentingos institucijos antspaudas11 Visa užstato suma12 PASKUTINĖ GALIOJIMO DIENA13 IMPORTUOJAMAS PRODUKTAS14 Prekės pavadinimas15 Aprašas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (KN)16 KN kodas (kodai)17 Kiekis (2) skaičiais18 Kiekis (2) žodžiais19 Leistina paklaida % daugiau.20 Specialūs duomenys24 Specialios sąlygos25 Išduota:26 Galiojimo laikas pratęstas iki (imtinai)išdavimo Nr.kam (2)Licenciją išduodančios agentūros parašas ir antspaudas:Vieta , dataLicenciją išduodančios agentūros parašas ir antspaudas:(1) Pildoma, jei 25 langelyje nėra parašo ir antspaudo.(2) Grynoji masė arba kitas vienetus žymintis matavimo vienetas.

27 SKIRIAMI KIEKIAITurimas kiekis nurodomas 29 stulpelio 1 skyrelyje, skiriamas kiekis – 2 skyrelyje28 Grynasis kiekis (grynoji masė arba kitas vienetus žymintis matavimo vienetas)31 Muitinės dokumentas (forma ir numeris) arba išrašas Nr. … ir kiekio skyrimo data32 Kiekį skiriančios agentūros pavadinimas, valstybės narės pavadinimas, antspaudas ir parašas29 Skaičiais30 Skiriamas kiekis žodžiais1212121212121233 Pridedami papildomi puslapiai

LICENCIJĄ IŠDUODANČIOS AGENTŪROS EGZEMPLIORIUS22EUROPOS BENDRIJA. IMPORTO LICENCIJA AGRIM1 Licenciją išduodanti agentūra (pavadinimas ir adresas)2 Licenciją išduodančios agentūros spaudas (reljefinis ir perforuotas) (1)Nr.34 Išduota (pavardė (pavadinimas), visas adresas ir valstybės narės pavadinimas)5 Išrašą išduodanti agentūra (pavadinimas ir adresas)6 Teisės perleidžiamos:7 Eksportuojanti šalisPrivalomaTAIPNE8 Kilmės šalisPrivalomaTAIPNEGalioja nuo10 Pirminės paraiškos licencijai gauti pateikimo dataKompetentingos institucijos antspaudas11 Visa užstato suma12 PASKUTINĖ GALIOJIMO DIENA13 IMPORTUOJAMAS PRODUKTAS14 Prekės pavadinimas15 Aprašymas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (KN)16 KN kodas (kodai)17 Kiekis (2) skaičiais18 Kiekis (2) žodžiais19 Leistina paklaida … % daugiau20 Specialūs duomenys24 Specialios sąlygos25 Išduota26 Galiojimo laikas pratęstas iki (imtinai)išdavimo Nr.kam (2)Licenciją išduodančios agentūros parašas ir antspaudas:Vieta , dataLicenciją išduodančios agentūros parašas ir antspaudas:(1) Pildoma, jei 25 langelyje nėra parašo ir antspaudo.(2) Grynoji masė arba kitas vienetus žymintis matavimo vienetas.

PARAIŠKAEUROPOS BENDRIJA. IMPORTO LICENCIJA AGRIM1 Licenciją išduodanti agentūra (pavadinimas ir adresas)4 Pareiškėjas (pavardė (pavadinimas) visas adresas ir valstybės narės pavadinimas)7 Eksportuojanti šalisPrivalomaTAIPNE8 Kilmės šalisPrivalomaTAIPNE11 Visa užstato suma13 IMPORTUOJAMAS PRODUKTAS14 Prekės pavadinimas15 Aprašymas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (KN)16 KN kodas (kodai)17 Kiekis (1) skaičiais18 Kiekis (1) žodžiais20 Specialūs duomenysPASTABOSVieta ir data:Pareiškėjo parašas:(1) Grynoii masė arba kitas vienetus žymintis matavimo vienetas.

SAVININKO EGZEMPLIORIUS11EUROPOS BENDRIJA. EKSPORTO LICENCIJA ARBA IŠANKSTINIO NUSTATYMO SERTIFIKATAS AGREX1 Licenciją arba sertifikatą išduodanti agentūra (pavadinimas ir adresas)2 Licenciją arba sertifikatą išduodančios agentūros spaudas (reljefinis ir perforuotas) (1)Nr. /34 Išduota (pavardė (pavadinimas), visas adresas ir valstybės narės pavadinimas)5 Išrašą išduodanti agentūra (pavadinimas ir adresas)6 Teisės perleidžiamos:7 Priimančioji šalisPrivalomaTAIPNE8 Ar prašoma iš anksto nustatyti grąžinamąją išmokąTAIPNE9 Ar prašoma skelbti konkursąTAIPNEGalioja nuo10 Pirminės paraiškos licencijai ar sertifikatui gauti pateikimo dataKompetentingos institucijos antspaudas11 Visa užstato suma12 PASKUTINE GALIOJIMO DIENA13 EKSPORTUOJAMAS PRODUKTAS14 Prekės pavadinimas15 Aprašymas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (KN)16 KN kodas (kodai)17 Kiekis (2) skaičiais18 Kiekis (2) žodžiais19 Leistina paklaida … % daugiau20 Specialūs duomenys21 IŠ ANKSTO NUSTATYTA GRĄŽINAMOJI IŠMOKA GALIOJA (DATA)22 Specialios sąlygos23 Išduota24 Galiojimo laikas pratęstas iki (imtinai)Išdavimo Nr.kam (2)Licenciją arba sertifikatą išduodančios agentūros parašas ir antspaudas:Vieta , dataLicenciją arba sertifikatą išduodančios agentūros parašas ir antspaudas:(1) Pildoma, jei 23 langelyje nėra parašo ir antspaudo.(2) Grynoji masė arba kitas vienetus žymintis matavimo vienetas.

27 SKIRIAMI KIEKIAITurimas kiekis nurodomas 29 stulpelio 1 skyrelyje, skiriamas kiekis – 2 skyrelyje28 Grynasis kiekis (grynoji masė arba kitas vienetus žymintis matavimo vienetas)31 Muitinės dokumentas (forma ir numeris) arba išrašas Nr. … ir kiekio skyrimo data32 Kiekį skiriančios agentūros pavadinimas, valstybės narės pavadinimas, antspaudas ir parašas29 Skaičiais30 Skiriamas kiekis žodžiais1212121212121233 Pridedami papildom puslapiai

LICENCIJĄ ARBA SERTIFIKATĄ IŠDUODANČIOS AGENTŪROS EGZEM/IPLIORIUS22EUROPOS BENDRIJA. EKSPORTO LICENCIJA ARBA IŠANKSTINIO NUSTATYMO SERTIFIKATAS AGREX1 Licenciją arba sertifikatą išduodanti agentūra (pavadinimas ir adresas)2 Licenciją arba sertifikatą išduodančios agentūra spaudas (reljefinis ir perforuotas) (1)Nr. /34 Kam išduota (pavardė (pavadinimas), visas adresas ir valstybės narės pavadinimas)5 Išrašą išduodanti agentūra (pavadinimas ir adresas)6 Teisės perleidžiamos:7 Priimančioji šalisPrivaloma:TAIPNE8 Ar prašoma iš anksto nustatyti grąžinamąją išmokąTAIPNE9 Ar prašoma skelbti konkursąTAIPNEGalioja nuo10 Pirminės paraiškos licencijai ar sertifikatui gauti pateikimo dataKompetentingos institucijos antspaudas:11 Visa užstato suma12 PASKUTINĖ GALIOJIMO DIENA13 EKSPORTUOJAMAS PRODUKTAS14 Prekės pavadinimas15 Aprašymas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (KN)16 KN kodas (kodai)17 Kiekis (2) skaičiais18 Kiekis (2) žodžiais19 Leistina paklaida … % daugiau20 Specialūs duomenys21 IŠ ANKSTO NUSTATYTA GRĄŽINAMOJI IŠMOKA GALIOJA (DATA)22 Specialios sąlygos23 Išduota:24 Galiojimo laikas pratęstas iki (imtinai)Išdavimo Nr.kam (2)Licenciją arba sertifikatą išduodančios agentūros parašas ir antspaudas:Vieta , dataLicenciją arba sertifikatą išduodančios agentūros parašas ir antspaudas:(1) Pildoma, jei 23 langelyje nėra parašo ir antspaudo.(2) Grynoji masė arba kitas vienetus žymintis matavimo vienetas.

PARAIŠKAEUROPOS BENDRIJA. EKSPORTO LICENCIJA ARBA IŠANKSTINIO NUSTATYMO SERTIFIKATAS AGREX1 Licenciją arba sertifikatą išduodanti agentūra (pavadinimas ir adresas)4 Pareiškėjas (pavardė (pavadinimas), visas adresas ir valstybės narės pavadinimas)7 Priimančioji šalisPrivalomaTAIPNE8 Ar prašoma iš anksto nustatyti grąžinamąją išmokąTAIPNE9 Ar prašoma skelbti konkursąTAIPNE11 Visa užstato suma13 EKSPORTUOJAMAS PRODUKTAS14 Prekės pavadinimas15 Aprašymas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (KN)16 KN kodas (kodai)17 Kiekis (1) skaičiais18 Kiekis (1) žodžiais20 Specialūs duomenysPASTABOSVieta ir data:Pareiškėjo parašas:(1) Grynoji masė arba kitas vienetus žymintis matavimo vienetas.

▼M1
II PRIEDAS

I   DALIS

LICENCIJAVIMO ĮSIPAREIGOJIMAS – IMPORTUI

1 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktyje nurodytų produktų sąrašas ir pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą taikomas didžiausias kiekis

(išvardyta pagal eilę Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I ir II prieduose)A.  Javai (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo I dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (1)

0714, išskyrus klasifikuojamą 0714 20 10 subpozicijoje

Manijokai, marantos, salepai, topinambai (bulvinės saulėgrąžos), batatai (saldžiosios bulvės) ir panašūs šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo arba inulino, švieži, atšaldyti, sušaldyti arba džiovinti, supjaustyti griežinėliais ar nesupjaustyti arba granuliuoti; sago palmės šerdys

1 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

5 000 kg

0714 20 10

Batatai, skirti vartoti žmonių maistui

1 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

500 kg

1001 10

Kietieji kviečiai ir produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje

1 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

5 000 kg

1001 90 99

Spelta, paprastieji kviečiai ir meslinas (kviečių bei rugių mišinys), išskyrus skirtus sėjai, ir produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje

1 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

5 000 kg

1003 00

Miežiai

1 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

5 000 kg

1005 90 00

Kukurūzai, išskyrus skirtus sėjai

1 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

5 000 kg

1007 00 90

Grūdinis sorgas, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

1 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

5 000 kg

1101 00 15

Paprastųjų kviečių ir speltos miltai

1 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

1 000 kg

2303 10

Krakmolo gamybos liekanos ir panašios liekanos

1 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

1 000 kg

2303 30 00

Žlaugtai arba kitos alaus gamybos arba alkoholio distiliavimo atliekos

1 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

1 000 kg

ex230800 40

Citrusinių vaisių išspaudos

1 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

1 000 kg

2309 90 20

Produktai, nurodyti Kombinuotosios nomenklatūros 23 skirsnio 5 papildomoje pastaboje

1 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

1 000 kg

(1)   Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi importui pagal lengvatinę arba tarifinių kvotų tvarką.

(—) Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.B.  Ryžiai (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo II dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (1)

1006 20

Lukštenti (rudieji) ryžiai ir produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje

30 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

1 000 kg

1006 30

Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai, poliruoti arba nepoliruoti, glazūruoti arba neglazūruoti, ir produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje

30 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

1 000 kg

1006 40 00

Skaldyti ryžiai ir produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje

1 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

1 000 kg

(1)   Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi importui pagal lengvatinę arba tarifinių kvotų tvarką.

(—) Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.C.  Cukrus (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo III dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (1)

1701

Visi produktai importuoti pagal lengvatinę, išskyrus tarifinių kvotų, tvarką

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 ir Reglamento (EB) Nr. 1100/2006 nuostatos

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 ir Reglamento (EB) Nr. 1100/2006 nuostatos

(—)

(1)   Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi importui pagal lengvatinę arba tarifinių kvotų tvarką.

(—) Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.D.  Sėklos (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo V dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (1)

ex120799 15

Kanapių veislių sėklos, skirtos sėjai

 (2)

jeigu valstybės narės nenumato kitaip, nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki šeštojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

(1)   Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi importui pagal lengvatinę arba tarifinių kvotų tvarką.

(2)   Užstato neprašoma. Kitos sąlygos nurodytos Reglamento (EB) Nr. 245/2001 17a straipsnio 1 dalyje.

(—) Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.E.  Alyvuogių aliejus ir valgomosios alyvuogės (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo VII dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (1)

0709 90 39

Šviežios alyvuogės, skirtos aliejaus gamybai

100 EUR/t

60 dienų nuo faktinio išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį.

100 kg

0711 20 90

Konservuotos alyvuogės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuotos dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais), skirtos aliejaus gamybai, ir produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje

100 EUR/t

60 dienų nuo faktinio išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį.

100 kg

2306 90 19

Išspaudos ir kitos kietosios alyvuogių aliejaus ekstrakcijos liekanos, kurių sudėtyje esantis alyvuogių aliejus sudaro daugiau kaip 3 % masės

100 EUR/t

60 dienų nuo faktinio išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį.

100 kg

(1)   Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi importui pagal lengvatinę arba tarifinių kvotų tvarką.

(—) Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.F.  Pluoštiniai linai ir kanapės (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo VIII dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (1)

5302 10 00

Sėjamosios kanapės, žaliavinės arba mirkytos

 (2)

jeigu valstybės narės nenumato kitaip, nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki šeštojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

(1)   Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi importui pagal lengvatinę arba tarifinių kvotų tvarką.

(2)   Užstato neprašoma. Kitos sąlygos nurodytos Reglamento (EB) Nr. 245/2001 17a straipsnio 1 dalyje.

(—) Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.G.  Vaisiai ir daržovės (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo IX dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (1)

0703 20 00

Česnakai, švieži arba atšaldyti, ir produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje

50 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį.

(—)

ex070390 00

Kitos šviežios arba atšaldytos svogūninės daržovės, ir produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje

50 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį.

(—)

0808 10 80

Obuoliai, kiti

15 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį.

(—)

(1)   Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi importui pagal lengvatinę arba tarifinių kvotų tvarką.

(—) Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.H.  Perdirbtų vaisių ir daržovių produktai (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo X dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (1)

ex071080 95

Česnakai (2) ir Allium ampeloprasum (nevirti arba virti garuose ar vandenyje), užšaldyti, ir produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje

50 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį.

(—)

ex071090 00

Daržovių mišiniai, kurių sudėtyje yra česnakų (2) ir (arba) Allium ampeloprasum (nevirti arba virti garuose ar vandenyje), užšaldyti, ir produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje

50 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį.

(—)

ex071190 80

Konservuoti česnakai (2) ir Allium ampeloprasum, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais), ir produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje

50 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį.

(—)

ex071190 90

Daržovių mišiniai, kurių sudėtyje yra česnakų (2) ir (arba) Allium ampeloprasum, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais), ir produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje

50 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį.

(—)

ex071290 90

Džiovinti česnakai (2) ir Allium ampeloprasum bei džiovintų daržovių mišiniai, kurių sudėtyje yra česnakų (2), ir (arba) Allium ampeloprasum, nepjaustyti, supjaustyti stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet toliau neapdoroti, ir produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje

50 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį.

(—)

(1)   Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi importui pagal lengvatinę arba tarifinių kvotų tvarką.

(2)   Ši sąvoka taip pat apima produktus, kurių apibūdinime yra žodis „česnakai“. Tokios sąvokos gali apimti „solo garlic“, „elephant garlic“ (askaloninį česnaką), „single clove garlic“ (vienskiltį česnaką) arba „great-headed garlic“ (gausiažiedį porą).

(—) Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.I.  Bananai (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo XI dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (1)

0803 00 19

Švieži bananai, importuoti pagal muitą, nurodytą Bendrojo muito tarife

15 EUR/t

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki kito mėnesio pabaigos

(—)

(1)   Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi importui pagal lengvatinę arba tarifinių kvotų tvarką.

(—) Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.J.  Galvijiena (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo XV dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (1)

nuo 0102 90 05 iki 0102 90 79

Visi produktai importuoti pagal lengvatinę, išskyrus tarifinių kvotų, tvarką

5 EUR už vienetą

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

0201 ir 0202

Visi produktai importuoti pagal lengvatinę, išskyrus tarifinių kvotų, tvarką

12 EUR už 100 kg grynojo svorio

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

0206 10 95 ir 0206 29 91

Visi produktai importuoti pagal lengvatinę, išskyrus tarifinių kvotų, tvarką

12 EUR už 100 kg grynojo svorio

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

1602 50 10, 1602 50 31 ir 1602 50 95

Visi produktai importuoti pagal lengvatinę, išskyrus tarifinių kvotų, tvarką

12 EUR už 100 kg grynojo svorio

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

1602 90 61 ir 1602 90 69

Visi produktai importuoti pagal lengvatinę, išskyrus tarifinių kvotų, tvarką

12 EUR už 100 kg grynojo svorio

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

(1)   Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi importui pagal lengvatinę arba tarifinių kvotų tvarką.

(—) Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.K.  Pienas ir pieno produktai (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo XVI dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (1)

ex04, 17, 21 ir 23 skyriai

Pienas ir visi pieno produktai, importuoti pagal lengvatinę, išskyrus tarifinių kvotų, tvarką, išskyrus Šveicarijos kilmės ir be licencijos importuotus sūrį ir varškę (KN kodas 0406):

 
 
 

0401

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

10 EUR/100 kg

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

0402

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių

10 EUR/100 kg

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

nuo 0403 10 11 iki 0403 10 39

nuo 0403 90 11 iki 0403 90 69

Pasukos, rūgpienis ir grietinėlė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

10 EUR/100 kg

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

0404

Išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių; produktai iš natūralių pieno sudedamųjų dalių, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, nenurodyti kitoje vietoje

10 EUR/100 kg

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

ex04 05

Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai; pieno pastos, kurių riebumas ne didesnis kaip 75 % masės, bet mažesnis kaip 80 % masės

10 EUR/100 kg

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

0406

Sūris ir varškė, išskyrus Šveicarijos kilmės ir be licencijos importuotus sūrį ir varškę.

10 EUR/100 kg

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

1702 19 00

Laktozė ir laktozės sirupas, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų, kurių sudėtyje laktozė, išreikšta bevandenės laktozės kiekiu sausojoje medžiagoje, sudaro mažiau kaip 99 % sausosios medžiagos masės

10 EUR/100 kg

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

2106 90 51

Aromatizuotas arba dažytas laktozės sirupas

10 EUR/100 kg

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

ex23 09

Produktai, naudojami gyvūnų pašarams:

Produktai ir pašarai, kurių sudėtyje yra produktų, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, tiesiogiai arba taikant Reglamentą (EB) Nr. 1667/2006, išskyrus produktus ir pašarus, kuriems taikoma to reglamento I priedo I dalis

10 EUR/100 kg

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

(1)   Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi importui pagal lengvatinę arba tarifinių kvotų tvarką.

(—) Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.L.  Kiti produktai (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo XXI dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (1)

1207 99 91

Kanapių sėklos, išskyrus skirtas sėjai

 (2)

jeigu valstybės narės nenumato kitaip, nuo faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki šeštojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

(1)   Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi importui pagal lengvatinę arba tarifinių kvotų tvarką.

(2)   Užstato neprašoma. Kitos sąlygos nurodytos Reglamento (EB) Nr. 245/2001 17a straipsnio 1 dalyje.

(—) Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.M.  Žemės ūkio kilmės etilo alkoholis (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 II priedo I dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (1)

ex220710 00

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio, gautas iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų

1 EUR/hl

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki ketvirtojo mėnesio iš eilės pabaigos

100 hl

ex220720 00

Denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti bet kokio stiprumo spiritai, gauti iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų

1 EUR/hl

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki ketvirtojo mėnesio iš eilės pabaigos

100 hl

ex220890 91

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, gautas iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų

1 EUR/hl

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki ketvirtojo mėnesio iš eilės pabaigos

100 hl

ex220890 99

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, gautas iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų

1 EUR/hl

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki ketvirtojo mėnesio iš eilės pabaigos

100 hl

(1)   Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi importui pagal lengvatinę arba tarifinių kvotų tvarką.

(—) Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.

II   DALIS

LICENCIJAVIMO ĮSIPAREIGOJIMAS – EKSPORTUI BE GRĄŽINAMŲJŲ IŠMOKŲ IR PRODUKTAMS, KURIEMS PARAIŠKOS PADAVIMO DIENĄ EKSPORTO GRĄŽINAMOJI IŠMOKA NĖRA NUSTATYTA

1 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktyje nurodytų produktų sąrašas ir pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą taikomas didžiausias kiekis

(išvardyta pagal eilę Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I ir II prieduose)A.  Javai (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo I dalis)  (1)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (2)

1001 10

Kietieji kviečiai

3 EUR/t

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki ketvirtojo mėnesio iš eilės pabaigos

5 000 kg

1001 90 99

Spelta, paprastieji kviečiai ir meslinas (kviečių bei rugių mišinys), išskyrus skirtus sėjai

3 EUR/t

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki ketvirtojo mėnesio iš eilės pabaigos

5 000 kg

1002 00 00

Rugiai

3 EUR/t

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki ketvirtojo mėnesio iš eilės pabaigos

5 000 kg

1003 00

Miežiai

3 EUR/t

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki ketvirtojo mėnesio iš eilės pabaigos

5 000 kg

1004 00

Avižos

3 EUR/t

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki ketvirtojo mėnesio iš eilės pabaigos

5 000 kg

1005 90 00

Kukurūzai, išskyrus skirtus sėjai

3 EUR/t

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki ketvirtojo mėnesio iš eilės pabaigos

5 000 kg

1101 00 15

Paprastųjų kviečių ir speltos miltai

3 EUR/t

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki ketvirtojo mėnesio iš eilės pabaigos

500 kg

(1)   Jei Reglamente (EB) Nr. 1342/2003 nenurodoma kitaip.

(2)   Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi eksportui pagal lengvatinę, tarifinių kvotų tvarką, ar kai nustatytas eksporto mokestis.

(—) Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.B.  Ryžiai (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo II dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (1)

1006 20

Lukštenti (rudieji) ryžiai

3 EUR/t

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki ketvirtojo mėnesio iš eilės pabaigos

500 kg

1006 30

Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai, poliruoti arba nepoliruoti, glazūruoti arba neglazūruoti

3 EUR/t

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki ketvirtojo mėnesio iš eilės pabaigos

500 kg

(1)   Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi eksportui pagal lengvatinę, tarifinių kvotų tvarką, ar kai nustatytas eksporto mokestis.

(—) Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.C.  Cukrus (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo III dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (1)

1701

Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, kurių būvis kietas

11 EUR/100 kg

— kiekiui, viršijančiam 10 tonų, nuo faktinės išdavimo dienos iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos pagal 22 straipsnio 2 dalį

— kiekiui, neviršijančiam 10 tonų, nuo faktinės išdavimo dienos iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos pagal 22 straipsnio 1 dalį (2)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

Kitas kieto būvio cukrus ir cukraus sirupai, į kuriuos nėra pridėta kvapiųjų medžiagų ar dažiklių, išskyrus laktozę, gliukozę, maltodekstriną ir izogliukozę

4,2 EUR/100 kg

— kiekiui, viršijančiam 10 tonų, nuo faktinės išdavimo dienos iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos pagal 22 straipsnio 2 dalį

— kiekiui, neviršijančiam 10 tonų, nuo faktinės išdavimo dienos iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos pagal 22 straipsnio 1 dalį (2)

2 000 kg

2106 90 59

Aromatizuoti arba dažyti cukraus sirupai, išskyrus izogliukozės, laktozės, gliukozės ir maltodekstrino sirupus

4,2 EUR/100 kg

— kiekiui, viršijančiam 10 tonų, nuo faktinės išdavimo dienos iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos pagal 22 straipsnio 2 dalį

— kiekiui, neviršijančiam 10 tonų, nuo faktinės išdavimo dienos iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos pagal 22 straipsnio 1 dalį (2)

2 000 kg

(1)   Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi eksportui pagal lengvatinę, tarifinių kvotų tvarką, ar kai taikomas eksporto mokestis.

(2)   Kiekiui, neviršijančiam 10 tonų, suinteresuotoji šalis gali naudotis ne daugiau kaip viena tokia licencija tam pačiam eksportui.

(—) Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.

III   DALIS

EKSPORTO LICENCIJOMS SU GRĄŽINAMĄJA IŠMOKA TAIKOMAS DIDŽIAUSIAS KIEKIS

Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti eksporto licencijos ar sertifikato.Aprašymas ir KN kodai

Grynasis kiekis (1)

A.  JAVAI

Visiems produktams, išvardytiems Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo I dalyje,

5 000 kg

išskyrus pozicijas

—  0714 20 10 ir 2302 50

(—)

—  1101 00 15

500 kg

B.  RYŽIAI

Visiems produktams, išvardytiems Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo II dalyje

500 kg

C.  CUKRUS

Visiems produktams, išvardytiems Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo III dalyje

2 000 kg

D.  PIENAS IR PIENO PRODUKTAI

Visiems produktams, išvardytiems Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo XVI dalyje

150 kg

E.  GALVIJIENA

Gyviems gyvūnams, išvardytiems Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo XV dalyje

Vienas gyvūnas

Mėsos rūšims, išvardytoms Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo XV dalyje

200 kg

G.  KIAULIENA

Šie KN kodai:

0203

1601

1602

250 kg

0210

150 kg

H.  PAUKŠTIENA

Šie KN kodai:

0105 11 11 9000

0105 11 19 9000

0105 11 91 9000

0105 11 99 9000

4 000 paukščių

0105 12 00 9000

0105 19 20 9000

2 000 paukščių

0207

250 kg

I.  KIAUŠINIAI

Šie KN kodai:

0407 00 11 9000

2 000 kiaušinių

0407 00 19 9000

4 000 kiaušinių

0407 00 30 9000

400 kg

0408 11 80 9100

0408 91 80 9100

100 kg

0408 19 81 9100

0408 19 89 9100

0408 99 80 9100

250 kg

(1)   Šie apribojimai netaikomi eksportui pagal lengvatinę, tarifinių kvotų tvarką, ar kai nustatytas eksporto mokestis.

(—) Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.

▼B
III PRIEDAS

A   dalis

8 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodyti įrašai:

Bulgarų kalba

:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

Ispanų kalba

:

Retrocesión al titular el …

Čekų kalba

:

Zpětný převod držiteli dne …

Danų kalba

:

tilbageføring til indehaveren den …

Vokiečių kalba

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

Estų kalba

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

Graikų kalba

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

Anglų kalba

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

Prancūzų kalba

:

rétrocession au titulaire le …

Italų kalba

:

retrocessione al titolare in data …

Latvių kalba

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

Lietuvių kalba

:

teisės perleidžiamos savininkui (data) …

Vengrų kalba

:

Visszátruházás az eredeti engedélyesre …-án/-én

Maltiečių kalba

:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

Olandų kalba

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

Lenkų kalba

:

Retrocesja na właściciela tytularnego

Portugalų kalba

:

retrocessão ao titular em …

Rumunų kalba

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

Slovakų kalba

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

Slovėnų kalba

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

Suomių kalba

:

palautus todistuksenhaltijalle …

Švedų kalba

:

återbördad till licensinnehavaren den …

B   dalis

15 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodyti įrašai:

Bulgarų kalba

:

Лицензия по ГАТТ — хранителна помощ

Ispanų kalba

:

Certificado GATT — Ayuda alimentaria

Čekų kalba

:

Licence GATT — potravinová pomoc

Danų kalba

:

GATT-licens — fødevarehjælp

Vokiečių kalba

:

GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe

Estų kalba

:

GATTi alusel välja antud litsents — toiduabi

Graikų kalba

:

Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

Anglų kalba

:

Licence under GATT — food aid

Prancūzų kalba

:

Certificat GATT — aide alimentaire

Italų kalba

:

Titolo GATT — aiuto alimentare

Latvių kalba

:

Licence saskaņā ar GATT — pārtikas atbalsts

Lietuvių kalba

:

GATT licencija — pagalba maistu

Vengrų kalba

:

GATT-engedély — élelmiszersegély

Maltiečių kalba

:

Ċertifikat GATT — għajnuna alimentari

Olandų kalba

:

GATT-certificaat — Voedselhulp

Lenkų kalba

:

Świadectwo GATT — pomoc żywnościowa

Portugalų kalba

:

Certificado GATT — ajuda alimentar

Rumunų kalba

:

Licență GATT — ajutor alimentar

Slovakų kalba

:

Licencia podľa GATT — potravinová pomoc

Slovėnų kalba

:

GATT dovoljenje — pomoč v hrani

Suomių kalba

:

GATT-todistus — elintarvikeapu

Švedų kalba

:

Gatt-licens — livsmedelsbistånd

C   dalis

32 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje nurodyti įrašai:

Bulgarų kalba

:

Да се използва за освобождаване на гаранцията

Ispanų kalba

:

Se utilizará para liberar la garantía

Čekų kalba

:

K použití pro uvolnění jistoty

Danų kalba

:

Til brug ved frigivelse af sikkerhed

Vokiečių kalba

:

Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

Estų kalba

:

Kasutada tagatise vabastamiseks

Graikų kalba

:

Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης

Anglų kalba

:

To be used to release the security

Prancūzų kalba

:

À utiliser pour la libération de la garantie

Italų kalba

:

Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

Latvių kalba

:

Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai

Lietuvių kalba

:

Naudotinas užstatui grąžinti

Vengrų kalba

:

A biztosíték feloldására használandó

Maltiečių kalba

:

Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija

Olandų kalba

:

Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

Lenkų kalba

:

Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia

Portugalų kalba

:

A utilizar para liberar a garantia

Rumunų kalba

:

A se utiliza pentru eliberarea garanției

Slovakų kalba

:

Použiť na uvoľnenie záruky

Slovėnų kalba

:

Uporabiti za sprostitev varščine

Suomių kalba

:

Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

Švedų kalba

:

Att användas för frisläppande av säkerhet

D   dalis

32 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodyti įrašai:

Bulgarų kalba

:

Напускане на митническата територия на Общността под опростен режим общностен транзит с железопътен транспорт или с големи контейнери

Ispanų kalba

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

Čekų kalba

:

Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech

Danų kalba

:

Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

Vokiečių kalba

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

Estų kalba

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites

Graikų kalba

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

Anglų kalba

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

Prancūzų kalba

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

Italų kalba

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

Latvių kalba

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros

Lietuvių kalba

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse talpyklose tvarką

Vengrų kalba

:

A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben

Maltiečių kalba

:

Ħruġ mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taħt il-proċedura tat-tranżitu Komunitarja simplifikata bil-ferroviji jew b’kontejners kbar

Olandų kalba

:

Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

Lenkų kalba

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach

Portugalų kalba

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores

Rumunų kalba

:

Ieșire de pe teritoriul vamal al Comunității în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transport pe calea ferată sau în containere mari

Slovakų kalba

:

Opustenie colného územia spoločenstva na základe zjednodušeného postupu spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo vel'kých kontajneroch

Slovėnų kalba

:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojniki

Suomių kalba

:

Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

Švedų kalba

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar.

E   dalis

35 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodyti įrašai:

Bulgarų kalba

:

Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или извлечение) — Номер на оригиналната лицензия (сертификат) …

Ispanų kalba

:

Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial …

Čekų kalba

:

Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) — číslo původní licence (osvědčení) …

Danų kalba

:

Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …

Vokiečių kalba

:

Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz …

Estų kalba

:

Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) — esialgse litsentsi/sertifikaadi number …

Graikų kalba

:

Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απωλεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιητικού) — αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

Anglų kalba

:

Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) …

Prancūzų kalba

:

Certificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat (ou extrait) perdu — numéro du certificat initial …

Italų kalba

:

Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale …

Latvių kalba

:

Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta) oriģināla numurs

Lietuvių kalba

:

Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) — sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris …

Vengrų kalba

:

Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására — az eredeti engedély száma

Maltiečių kalba

:

Liċenzja (ċertifikat jew estratt) ta' sostituzzjoni ta’ liċenzja (ċertifikat jew estratt) mitlufa — numru tal-liċenzja (ċertifikat) oriġinali …

Olandų kalba

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

Lenkų kalba

:

Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego — numer świadectwa początkowego

Portugalų kalba

:

Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicial

Rumunų kalba

:

Licență (certificat sau extras) de înlocuire a unei licențe (certificat sau extras) pierdute — Numărul licenței (certificatului) originale …

Slovakų kalba

:

Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) — číslo pôvodnej licencie (certifikátu) …

Slovėnų kalba

:

Nadomestno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) za izgubljeno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) — številka izvirnega dovoljenja …

Suomių kalba

:

Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote). Alkuperäisen todistuksen numero …

Švedų kalba

:

Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen …

F   dalis

41 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti įrašai:

Bulgarų kalba

:

Лицензия, издадена съгласно член 41 от Регламент (ЕО) № 376/2008; оригинална лицензия № …

Ispanų kalba

:

Certificado emitido de conformidad con el artículo 41 del Reglamento (CE) no 376/2008; certificado inicial no

Čekų kalba

:

Licence vydaná podle článku 41 nařízení (ES) č. 376/2008; č. původní licence …

Danų kalba

:

Licens udstedt på de i artikel 41 i forordning (EF) nr. 376/2008 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. …

Vokiečių kalba

:

Unter den Bedingungen von Artikel 41 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. …

Estų kalba

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 41 kohaselt väljaantud litsents; esialgne litsents nr …

Graikų kalba

:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

Anglų kalba

:

Licence issued in accordance with Article 41 of Regulation (EC) No 376/2008; original licence No …

Prancūzų kalba

:

Certificat émis dans les conditions de l’article 41 du règlement (CE) no 376/2008; certificat initial no

Italų kalba

:

Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 376/2008; titolo originale n. …

Latvių kalba

:

Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 41. pantu; licences oriģināla Nr. …

Lietuvių kalba

:

Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 376/2008 41 straipsnyje nustatytomis sąlygomis; licencijos originalo Nr. …

Vengrų kalba

:

Az 376/2008/EK rendelet 41. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: …

Maltiečių kalba

:

Liċenzja maħruġa skond l-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008; liċenzja oriġinali Nru …

Olandų kalba

:

Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 41 van Verordening (EG) nr. 376/2008; oorspronkelijk certificaatnummer …

Lenkų kalba

:

Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 41 rozporządzenia (WE) nr 376/2008; pierwsze świadectwo nr …

Portugalų kalba

:

Certificado emitido nas condições previstas no artigo 41.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008; certificado inicial n.o

Rumunų kalba

:

Licență eliberată în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008; licență originală nr. …

Slovakų kalba

:

Licencia vydaná v súlade s článkom 41 nariadenia (ES) č. 376/2008; číslo pôvodnej licencie …

Slovėnų kalba

:

Dovoljenje, izdano pod pogoji iz člena 41 Uredbe (ES) št. 376/2008; izvirno dovoljenje št. …

Suomių kalba

:

Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 376/2008 41 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus N:o …

Švedų kalba

:

Licens utfärdad i enlighet med artikel 41 i förordning (EG) nr 376/2008; ursprunglig licens nr …

G   dalis

42 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyti įrašai:

Bulgarų kalba

:

Износът е осъществен без лицензия или сертификат

Ispanų kalba

:

Exportación realizada sin certificado

Čekų kalba

:

Vývoz bez licence nebo bez osvědčení

Danų kalba

:

Udførsel uden licens/attest

Vokiečių kalba

:

Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

Estų kalba

:

Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita

Graikų kalba

:

Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού

Anglų kalba

:

Exported without licence or certificate

Prancūzų kalba

:

Exportation réalisée sans certificat

Italų kalba

:

Esportazione realizzata senza titolo

Latvių kalba

:

Eksportēts bez licences vai sertifikāta

Lietuvių kalba

:

Eksportuota be licencijos ar sertifikato

Vengrų kalba

:

Kiviteli engedély használata nélküli export

Maltiečių kalba

:

Esportazzjoni magħmula mingħajr liċenzja jew ċertifikat

Olandų kalba

:

Uitvoer zonder certificaat

Lenkų kalba

:

Wywóz dokonany bez świadectwa

Portugalų kalba

:

Exportação efectuada sem certificado

Rumunų kalba

:

Exportat fără licență sau certificat

Slovakų kalba

:

Vyvezené bez licencie alebo certifikátu

Slovėnų kalba

:

Izvoz, izpeljan brez dovoljenja ali potrdila

Suomių kalba

:

Viety ilman todistusta

Švedų kalba

:

Exporterad utan licens

H   dalis

44 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyti įrašai:

Bulgarų kalba

:

Условията, определени в член 44 от Регламент (ЕО) № 376/2008, са изпълнени

Ispanų kalba

:

Condiciones previstas en el artículo 44 del Reglamento (CE) no 376/2008 cumplidas

Čekų kalba

:

Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 44 nařízení (ES) č. 376/2008

Danų kalba

:

Betingelserne i artikel 44 i forordning (EF) nr. 376/2008 er opfyldt

Vokiečių kalba

:

Bedingungen von Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 wurden eingehalten

Estų kalba

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artiklis 44 ettenähtud tingimused on täidetud

Graikų kalba

:

Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008

Anglų kalba

:

Conditions laid down in Article 44 of Regulation (EC) No 376/2008 fulfilled

Prancūzų kalba

:

Conditions prévues à l'article 44 du règlement (CE) no 376/2008 respectées

Italų kalba

:

Condizioni previste nell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 376/2008 ottemperate

Latvių kalba

:

Regulas (EK) Nr. 376/2008 44. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti

Lietuvių kalba

:

Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 44 straipsnyje numatytos sąlygos

Vengrų kalba

:

Az 376/2008/EK rendelet 44. cikkében foglalt feltételek teljesítve

Maltiečių kalba

:

Kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 imwettqa

Olandų kalba

:

in artikel 44 van Verordening (EG) nr. 376/2008 bedoelde voorwaarden nageleefd

Lenkų kalba

:

Warunki przewidziane w art. 44 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 spełnione

Portugalų kalba

:

Condições previstas no artigo 44.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008 cumpridas

Rumunų kalba

:

Condițiile prevăzute la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008 — îndeplinite

Slovakų kalba

:

Podmienky ustanovené v článku 44 nariadenia (ES) č. 376/2008 boli splnené

Slovėnų kalba

:

Pogoji, predvideni v členu 44 Uredbe (ES) št. 376/2008, izpolnjeni

Suomių kalba

:

Asetuksen (EY) N:o 376/2008 44 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty

Švedų kalba

:

Villkoren i artikel 44 i förordning (EG) nr 376/2008 är uppfyllda

I   dalis

48 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodyti įrašai:

Bulgarų kalba

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

Ispanų kalba

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

Čekų kalba

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

Danų kalba

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

Vokiečių kalba

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

Estų kalba

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

Graikų kalba

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

Anglų kalba

:

Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

Prancūzų kalba

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

Italų kalba

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

Latvių kalba

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

Lietuvių kalba

:

Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams

Vengrų kalba

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség

Maltiečių kalba

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

Olandų kalba

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

Lenkų kalba

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

Portugalų kalba

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

Rumunų kalba

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

Slovakų kalba

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

Slovėnų kalba

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

Suomių kalba

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

Švedų kalba

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18
IV PRIEDASPanaikinamas reglamentas ir jo vėlesni pakeitimai

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1291/2000

(OL L 152, 2000 6 24, p. 1)

 

Reglamentas (EB) Nr. 2299/2001

(OL L 308, 2001 11 27, p. 19)

tik 2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 325/2003

(OL L 47, 2003 2 21, p. 21)

 

Reglamentas (EB) Nr. 322/2004

(OL L 58, 2004 2 26, p. 3)

 

Reglamentas (EB) Nr. 636/2004

(OL L 100, 2004 4 6, p. 25)

 

Reglamentas (EB) Nr. 1741/2004

(OL L 311, 2004 10 8, p. 17)

 

Reglamentas (EB) Nr. 1856/2005

(OL L 297, 2005 11 15, p. 7)

 

Reglamentas (EB) Nr. 410/2006

(OL L 71, 2006 3 10, p. 7)

 

Reglamentas (EB) Nr. 1713/2006

(OL L 321, 2006 11 21, p. 11)

tik 8 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1847/2006

(OL L 355, 2006 12 15, p. 21)

tik 4 straipsnis ir IV priedas

Reglamentas (EB) Nr. 1913/2006

(OL L 365, 2006 12 21, p. 52)

tik 23 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1423/2007

(OL L 317, 2007 12 5, p. 36)

 
V PRIEDASAtitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1291/2000

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio įvadinė frazė

2 straipsnio įvadinė frazė

2 straipsnio a punktas

2 straipsnio a punktas

2 straipsnio b punkto įvadinė frazė

2 straipsnio b punkto įvadinė frazė

2 straipsnio b punkto pirma įtrauka

2 straipsnio b punkto i papunktis

2 straipsnio b punkto antra įtrauka

2 straipsnio b punkto ii papunktis

3 straipsnis

3 straipsnis

5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos trečia įtrauka

4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos ketvirta įtrauka

4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

5 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

4 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

5 straipsnio 2 ir 3 dalys

4 straipsnio 2 ir 3 dalys

6 straipsnis

5 straipsnis

7 straipsnis

6 straipsnis

8 straipsnis

7 straipsnis

9 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 3 dalies įvadinė frazė

8 straipsnio 3 dalies įvadinė frazė

9 straipsnio 3 dalies pirma įtrauka

8 straipsnio 3 dalies a punktas

9 straipsnio 3 dalies antra įtrauka

8 straipsnio 3 dalies b punktas

9 straipsnio 4 dalis

8 straipsnio 4 dalis

10 straipsnis

9 straipsnis

11 straipsnis

10 straipsnis

12 straipsnis

11 straipsnis

13 straipsnis

12 straipsnis

14 straipsnio pirma ir antra pastraipos

13 straipsnio 1 dalies pirma ir antra pastraipos

14 straipsnio trečia pastraipa

13 straipsnio 2 dalis

14 straipsnio ketvirta pastraipa

13 straipsnio 3 dalis

15 straipsnis

14 straipsnis

16 straipsnis

15 straipsnis

17 straipsnis

16 straipsnis

18 straipsnis

17 straipsnis

19 straipsnis

18 straipsnis

20 straipsnis

19 straipsnis

21 straipsnio 1 dalis

20 straipsnio 1 dalis

21 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

20 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

21 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

20 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

21 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

20 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

21 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

20 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

22 straipsnis

21 straipsnis

23 straipsnis

22 straipsnis

24 straipsnis

23 straipsnis

25 straipsnis

24 straipsnis

26 straipsnis

25 straipsnis

27 straipsnis

26 straipsnis

28 straipsnis

27 straipsnis

29 straipsnis

28 straipsnis

30 straipsnis

29 straipsnis

31 straipsnis

30 straipsnis

32 straipsnio 1 dalis

31 straipsnis

33 straipsnio 1 dalis

32 straipsnio 1 dalis

33 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

32 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

33 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įvadiniai žodžiai

32 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įvadiniai žodžiai

33 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

32 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

33 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punkto įvadinė frazė

32 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punkto įvadinė frazė

33 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punkto pirma įtrauka

32 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punkto i papunktis

33 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punkto antra įtrauka

32 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punkto ii papunktis

33 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punkto trečia įtrauka

32 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punkto iii papunktis

33 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

32 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

33 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

32 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

33 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa

32 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa

33 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

32 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

33 straipsnio 3 dalies antros pastraipos įvadinė frazė

32 straipsnio 3 dalies antros pastraipos įvadinė frazė

33 straipsnio 3 dalies antros pastraipos pirma įtrauka

32 straipsnio 3 dalies antros pastraipos a punktas

33 straipsnio 3 dalies antros pastraipos antra įtrauka

32 straipsnio 3 dalies antros pastraipos b punktas

33 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

32 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

33 straipsnio 4 dalis

32 straipsnio 4 dalis

34 straipsnis

33 straipsnis

35 straipsnio 1 dalis

34 straipsnio 1 dalis

35 straipsnio 2 dalis

34 straipsnio 2 dalis

35 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

34 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

35 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

34 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

35 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

34 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

35 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

34 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

35 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

34 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

35 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

34 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

35 straipsnio 4 dalies a punkto pirma įtrauka

34 straipsnio 4 dalis

35 straipsnio 4 dalies a punkto antra įtrauka

34 straipsnio 5 dalis

35 straipsnio 4 dalies b punkto įvadinė frazė

34 straipsnio 6 dalies įvadinė frazė

35 straipsnio 4 dalies b punkto pirma įtrauka

34 straipsnio 6 dalies a punktas

35 straipsnio 4 dalies b punkto antra įtrauka

34 straipsnio 6 dalies b punktas

35 straipsnio 4 dalies b punkto trečia įtrauka

34 straipsnio 6 dalies c punktas

35 straipsnio 4 dalies b punkto ketvirta įtrauka

34 straipsnio 6 dalies d punktas

35 straipsnio 4 dalies c punktas

34 straipsnio 7 dalis

35 straipsnio 4 dalies d punktas

34 straipsnio 8 dalis

35 straipsnio 5 dalis

34 straipsnio 9 dalis

35 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

34 straipsnio 10 dalies pirma pastraipa

35 straipsnio 6 dalies antros pastraipos įvadinė frazė

34 straipsnio 10 dalies antros pastraipos įvadinė frazė

35 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktas

34 straipsnio 10 dalies antros pastraipos a punktas

35 straipsnio 6 dalies antros pastraipos b punkto įvadinė frazė

34 straipsnio 10 dalies antros pastraipos b punkto įvadinė frazė

35 straipsnio 6 dalies antros pastraipos b punkto pirma įtrauka

34 straipsnio 10 dalies antros pastraipos b punkto i papunktis

35 straipsnio 6 dalies antros pastraipos b punkto antra įtrauka

34 straipsnio 10 dalies antros pastraipos b punkto ii papunktis

35 straipsnio 6 dalies antros pastraipos b punkto trečia įtrauka

34 straipsnio 10 dalies antros pastraipos b punkto iii papunktis

36 straipsnio 1 dalis

35 straipsnio 1 dalis

36 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

35 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

36 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įvadinė frazė

35 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įvadinė frazė

36 straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirma įtrauka

35 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

36 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antra įtrauka

35 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

36 straipsnio 3 dalis

35 straipsnio 3 dalis

36 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

35 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

36 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

35 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

36 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

35 straipsnio 5 dalis

36 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

35 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

36 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

35 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos a punktas

36 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

35 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos b punktas

36 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

35 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

36 straipsnio 6 dalis

35 straipsnio 7 dalis

36 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

35 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

36 straipsnio 7 dalies antros pastraipos įvadiniai žodžiai

35 straipsnio 8 dalies antros pastraipos įvadiniai žodžiai

36 straipsnio 7 dalies antros pastraipos pirma įtrauka

35 straipsnio 8 dalies antros pastraipos a punktas

36 straipsnio 7 dalies antros pastraipos antra įtrauka

35 straipsnio 8 dalies antros pastraipos b punktas

36 straipsnio 7 dalies trečia pastraipa

35 straipsnio 8 dalies trečia pastraipa

36 straipsnio 8 dalis

35 straipsnio 9 dalis

36 straipsnio 9 dalis

35 straipsnio 10 dalis

36 straipsnio 10 dalis

35 straipsnio 11 dalis

37 straipsnis

36 straipsnis

38 straipsnio pirmos pastraipos įvadinė frazė

37 straipsnio pirmos pastraipos įvadinė frazė

38 straipsnio pirmos pastraipos a punkto įvadinė frazė

37 straipsnio pirmos pastraipos a punkto įvadinė frazė

38 straipsnio pirmos pastraipos a punkto pirma įtrauka

37 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis

38 straipsnio pirmos pastraipos a punkto antra įtrauka

37 straipsnio pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

38 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

37 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

38 straipsnio antra pastraipa

37 straipsnio antra pastraipa

39 straipsnis

38 straipsnis

40 straipsnis

39 straipsnis

41 straipsnis

40 straipsnis

42 straipsnio 1 dalis

41 straipsnio 1 dalis

42 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

41 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

42 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto įvadinė frazė

41 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto įvadinė frazė

42 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto pirma įtrauka

41 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto i papunktis

42 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto antra įtrauka

41 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

42 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b ir c punktai

41 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b ir c punktai

42 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

41 straipsnio 3 dalis

43 straipsnis

42 straipsnis

44 straipsnio 1 dalies įvadinė frazė

43 straipsnio 1 dalies įvadinė frazė

44 straipsnio 1 dalies a punkto įvadinė frazė

43 straipsnio 1 dalies a punkto įvadinė frazė

44 straipsnio 1 dalies a punkto pirma įtrauka

43 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

44 straipsnio 1 dalies a punkto antra įtrauka

43 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

44 straipsnio 1 dalies a punkto trečia įtrauka

43 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

44 straipsnio 1 dalies b punkto įvadinė frazė

43 straipsnio 1 dalies b punkto įvadinė frazė

44 straipsnio 1 dalies b punkto pirma įtrauka

43 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

44 straipsnio 1 dalies b punkto antra įtrauka

43 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

44 straipsnio 2 dalis

43 straipsnio 2 dalis

45 straipsnio 1 dalis

44 straipsnio 1 dalis

45 straipsnio 2 dalies įvadiniai žodžiai

44 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įvadiniai žodžiai

45 straipsnio 2 dalies a punkto įvadiniai žodžiai

44 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto įvadiniai žodžiai

45 straipsnio 2 dalies a punkto pirma įtrauka

44 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto i papunktis

45 straipsnio 2 dalies a punkto antra įtrauka

44 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

45 straipsnio 2 dalies b punkto pirmos pastraipos įvadiniai žodžiai

44 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkto įvadiniai žodžiai

45 straipsnio 2 dalies b punkto pirmos pastraipos pirma įtrauka

44 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkto i papunktis

45 straipsnio 2 dalies b punkto pirmos pastraipos antra įtrauka

44 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkto ii papunktis

45 straipsnio 2 dalies b punkto antra pastraipa

44 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

45 straipsnio 3 dalis

44 straipsnio 3 dalis

46 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

45 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

46 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įvadinė frazė

45 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įvadinė frazė

46 straipsnio 1 dalies antros pastraipos pirma įtrauka

45 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas

46 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antra įtrauka

45 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

46 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

45 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

46 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos įvadinė frazė

45 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos įvadinė frazė

46 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos pirma įtrauka

45 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos a punktas

46 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos antra įtrauka

45 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos b punktas

46 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

45 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

46 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa

45 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa

46 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

45 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

46 straipsnio 5 dalies įvadiniai žodžiai

45 straipsnio 5 dalies įvadiniai žodžiai

46 straipsnio 5 dalies pirma įtrauka

45 straipsnio 5 dalies a punktas

46 straipsnio 5 dalies antra įtrauka

45 straipsnio 5 dalies b punktas

47 straipsnis

46 straipsnis

49 straipsnio 1 ir 2 dalys

47 straipsnio 1 ir 2 dalys

49 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

47 straipsnio 3 dalies įvadinė frazė

49 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

47 straipsnio 3 dalies a punktas

49 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

47 straipsnio 3 dalies b punktas

49 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos trečia įtrauka

47 straipsnio 3 dalies c punktas

49 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

47 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

49 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

47 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

49 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

47 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

49 straipsnio 4 ir 5 dalys

47 straipsnio 4 ir 5 dalys

49 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

47 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

49 straipsnio 6 dalies antros pastraipos įvadinė frazė

47 straipsnio 6 dalies antros pastraipos įvadinė frazė

49 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a ir b punktai

47 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a ir b punktai

49 straipsnio 6 dalies antros pastraipos c punktas

47 straipsnio 6 dalies antros pastraipos d punktas

49 straipsnio 6 dalies antros pastraipos d punktas

47 straipsnio 6 dalies antros pastraipos e punktas

49 straipsnio 6 dalies antros pastraipos e punktas

47 straipsnio 6 dalies antros pastraipos c punktas

49 straipsnio 6 dalies trečia–aštunta pastraipos

47 straipsnio 6 dalies trečia–aštunta pastraipos

49 straipsnio 7 dalis

47 straipsnio 7 dalis

49 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

47 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

49 straipsnio 8 dalies antros pastraipos įvadinė frazė

47 straipsnio 8 dalies antros pastraipos įvadinė frazė

49 straipsnio 8 dalies antros pastraipos pirma įtrauka

47 straipsnio 8 dalies antros pastraipos a punktas

49 straipsnio 8 dalies antros pastraipos antra įtrauka

47 straipsnio 8 dalies antros pastraipos b punktas

47 straipsnio 9 dalies įvadinė frazė

49 straipsnio 9 dalies a–d punktai

47 straipsnio 9 dalies a–d punktai

49 straipsnio 10 dalis

47 straipsnio 3 dalies penkta pastraipa

50 straipsnis

48 straipsnis

51 straipsnis

49 straipsnis

52 straipsnio 1 dalis

50 straipsnis

52 straipsnio 2 dalis

I priedas

I priedas

Ia priedas

III priedo A dalis

Ib priedas

III priedo B dalis

Ic priedas

III priedo C dalis

Id priedas

III priedo D dalis

Ie priedas

III priedo E dalis

If priedas

III priedo F dalis

Ig priedas

III priedo G dalis

Ih priedas

III priedo H dalis

Ii priedas

III priedo I dalis

II priedas

III priedo A–I dalys

II priedo A–I dalys

III priedo K–N dalys

II priedo J–M dalys

IV priedas

V priedas( 1 ) OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 735/2007(OL L 169, 2007 6 29, p. 6). Nuo 2008 m. liepos 1 d. Reglamentas (EB) Nr. 1784/2003 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

( 2 ) OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1423/2007 (OL L 317, 2007 12 5, p. 36).

( 3 ) Žr. IV priedą.

( 4 ) OL L 105, 1983 4 23, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 274/2008 (OL L 85, 2008 3 27, p. 1).

( 5 ) OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 214/2007 (OL L 62, 2007 3 1, p. 6).

( 6 ) OL L 102, 1999 4 17, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 159/2008 (OL L 48, 2008 2 22, p. 19).

( 7 ) OL L 124, 1971 6 8, p. 1.

( 8 ) OL L 318, 1993 12 20, p. 18.

( 9 ) OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

( 10 ) OL L 179, 1999 7 14, p. 1.

( 11 ) OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

( 12 ) OL L 205, 1985 8 3, p. 5.

( 13 ) OL L 16, 1989 1 20, p. 19.