2006R1927 — LV — 02.07.2009 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

▼C1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1927/2006

(2006. gada 20. decembris)

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi

▼B

(OV L 406, 30.12.2006, p.1)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 546/2009 (2009. gada 18. jūnijs),

  L 167

26

29.6.2009


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 048, 22.2.2008, lpp 82  (1927/06)
▼B

▼C1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1927/2006

(2006. gada 20. decembris)

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidiEIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 159. panta trešo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ( 1 ),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu ( 2 ),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru ( 3 ),

tā kā:

(1)

Lai gan globalizācijai ir pozitīva ietekme uz izaugsmi, nodarbinātību un labklājību, kā arī uz nepieciešamību ar strukturālām izmaiņām vēl vairāk palielināt Eiropas konkurētspēju, tā var radīt arī negatīvas sekas dažu nozaru vismazāk aizsargātajiem un vismazāk kvalificētajiem darbiniekiem. Tādēļ ir lietderīgi izveidot Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (“EGF”), kas pieejams visām dalībvalstīm un ar ko Kopiena varētu izrādīt savu solidaritāti darbiniekiem, kurus ietekmējusi atlaišana, kas ir pasaules tirdzniecības modeļa izmaiņu rezultāts.

(2)

Ir jāsaglabā Eiropas vērtību sistēma un jāveicina godīga ārējā tirgus attīstība. Globalizācijas negatīvā ietekme pirmām kārtām būtu jāmazina ar stabilu ilgtermiņa Kopienas tirdzniecības politikas stratēģiju, kuras mērķis ir augstu pasaules sociālo un ekoloģisko standartu ievērošana. EGF sniegtajai palīdzībai vajadzētu būt dinamiskai un spējīgai pielāgoties nepārtraukti mainīgajiem un bieži vien neparedzamajiem tirgus apstākļiem.

(3)

EGF būtu jāsniedz īpašs vienreizējs finansiāls ieguldījums, kas atvieglotu reintegrāciju nodarbinātībā darbiniekiem reģionos, nozarēs, teritorijās vai darba tirgus reģionos, kuri cieš no ievērojamiem ekonomikas traucējumiem. EGF būtu jāveicina uzņēmējdarbība, piemēram, piešķirot mikrokredītus vai izveidojot sadarbības projektus.

(4)

Rīcība atbilstīgi šai regulai būtu jānosaka stingri atbilstīgi iejaukšanās kritērijiem, kas attiecas uz ekonomikas izvietojuma mērogu un ietekmi uz konkrēto nozari vai ģeogrāfisko rajonu, lai nodrošinātu, ka EGF finansiālie ieguldījumi tiek koncentrēti uz darba ņēmējiem Kopienas vissmagāk skartajos reģionos un tautsaimniecības nozarēs. Tie ne vienmēr atrodas vienā dalībvalstī. Šādos izņēmuma gadījumos dalībvalstis var iesniegt kopīgus pieprasījumus EGF palīdzībai.

(5)

EGF darbībai vajadzētu būt saskaņotai un saderīgai ar pārējo Kopienas politiku un būtu jāatbilst tās acquis, jo īpaši struktūrfondu intervencēm, vienlaikus sniedzot reālu ieguldījumu Kopienas sociālās politikas jomās.

(6)

Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību, ko 2006. gada 17. maijā pieņēma Eiropas Parlaments, Padome un Komisija ( 4 ) (Iestāžu nolīgums), 28. pants nosaka EGF budžeta apjomu.

(7)

Par konkrētu rīcību, ko finansē saskaņā ar šo regulu, nebūtu jāsaņem finansiāla palīdzība, izmantojot citus Kopienas finanšu instrumentus. Tomēr saskaņošana ar pašreizējiem vai plānotiem modernizācijas un pārveidošanas pasākumiem reģionālajā attīstībā ir nepieciešama, lai gan šāda saskaņošana nedrīkst radīt paralēlas vai papildu vadības struktūras rīcībām, kuras finansē EGF.

(8)

Lai atvieglotu regulas īstenošanu, līdzekļiem vajadzētu būt pieejamiem no dienas, kad dalībvalsts sāk sniegt individualizētus pakalpojumus skartajiem darbiniekiem. Būtu jānosaka termiņa ierobežojumi EGF finansiālā ieguldījuma izmantošanai, kas atspoguļo vajadzību pēc efektīvas rīcības, kura īpaši vērsta uz reintegrāciju nodarbinātībā.

(9)

Saskaņā ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam ( 5 ) (Finanšu regula), dalībvalstīm būtu jāsaglabā arī atbildība par palīdzības īstenošanu un par to rīcību pārvaldību un kontroli, kuras atbalsta ar Kopienas finansējumu. Dalībvalstij būtu jāsniedz pārskats par saņemtā EGF finansiālā ieguldījuma izlietojumu.

(10)

Eiropas Pārmaiņu novērošanas centrs var sniegt Komisijai un attiecīgajai dalībvalstij kvalitatīvas un kvantitatīvas analīzes, lai palīdzētu novērtēt EGF fondu pieprasījumus.

(11)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka mēroga vai iedarbības dēļ šos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

(12)

Tā kā EGF īstenošanas laiks sakrīt ar 2007. gada 1. janvāra – 2013. gada 31. decembra finanšu shēmas ilgumu, atbalstam ar tirdzniecību saistīto izmaiņu dēļ atlaistajiem darbiniekiem vajadzētu būt pieejamam no 2007. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.  Nolūkā veicināt ekonomisku izaugsmi un radīt vairāk darba vietu Eiropas Savienībā ar šo regulu izveido EGF, lai ļautu Kopienai sniegt atbalstu darbiniekiem, kuri atlaisti tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, ja šīm izmaiņām ir ievērojama negatīva ietekme uz reģionālo vai vietējo ekonomiku.

EGF īstenošanas laiks sakrīt ar finanšu shēmas ilgumu – no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.

▼M1

1.a  Atkāpjoties no 1. panta, EGF arī sniedz atbalstu darbiniekiem, kuri atlaisti globālās finanšu un ekonomiskās krīzes tiešā rezultātā, ar nosacījumu, ka pieteikumi atbilst 2. panta a), b) vai c) apakšpunktā minētajiem kritērijiem. Piesakoties EGF līdzekļu saņemšanai saskaņā ar šo atkāpi, dalībvalstis konstatē tiešu un pierādāmu saikni starp darbinieku atlaišanu un finanšu un ekonomisko krīzi.

Šī atkāpe attiecas uz visiem pieteikumiem, kas iesniegti pirms 2011. gada 31. decembra.

▼C1

2.  Šī regula nosaka EGF darbības noteikumus, lai atvieglotu reintegrāciju nodarbinātībā tiem darbiniekiem, kuri atlaisti ar tirdzniecību saistīto izmaiņu rezultātā.

▼M1

2. pants

Intervences kritēriji

Finansiālo ieguldījumu no EGF nodrošina, ja lielas strukturālas izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos rada nopietnus ekonomikas traucējumus, jo īpaši ievērojamu importa uz Eiropas Savienību palielināšanos, ES tirgus daļas strauju samazināšanos attiecīgajā nozarē vai nozares pārvietošanos uz trešām valstīm, kas izraisa:

a) vismaz 500 atlaišanas gadījumus četru mēnešu laikā uzņēmumā, kas atrodas dalībvalstī, ieskaitot darbiniekus, ko atlaiž piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos, vai

b) vismaz 500 atlaišanas gadījumus deviņu mēnešu laikā, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos NACE 2 līmenī vienā reģionā vai divos kaimiņu reģionos NUTS II līmenī.

c) mazā darba tirgū vai izņēmuma gadījumos, ja to ir pienācīgi pamatojusi attiecīgā dalībvalsts, EGF ieguldījuma pieprasījumus var uzskatīt par atbilstīgiem, lai arī pilnībā nav izpildīti a) un b) apakšpunktā minētie intervences kritēriji, ja atlaišana īpaši negatīvi ietekmēs nodarbinātību un vietējo ekonomiku. Dalībvalsts norāda, ka tās pieteikums pilnībā neatbilst intervences kritērijiem, kas noteikti a) vai b) apakšpunktā. Šādos izņēmuma gadījumos ieguldīto līdzekļu apjoms nedrīkst pārsniegt 15 % no EGF gada maksimālā apjoma.

Lai aprēķinātu iepriekšminētajos a), b) un c) apakšpunktos noteikto atlaišanas gadījumu skaitu, atlaišanu skaita no

 dienas, kad konkrētajam darbiniekam darba devējs individuāli paziņoja par darba līguma apturēšanu vai izbeigšanu,

 no darba līguma faktiskās izbeigšanas dienas pirms tā termiņa beigām, vai

 no dienas, kurā darba devējs saskaņā ar Padomes Direktīvas 98/59/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu ( 6 ) 3. panta 1. punkta noteikumiem rakstveidā paziņo kompetentajai valsts iestādei par plānoto kolektīvo atlaišanu; šādā gadījumā pieteikuma iesniedzēja(-as) dalībvalsts(-is) pirms šīs regulas 10. pantā paredzētā novērtējuma pabeigšanas sniedz Komisijai papildu informāciju par saskaņā ar iepriekšminēto a), b) vai c) apakšpunktu faktisko atlaisto darbinieku skaitu un par saskaņotās individualizēto pakalpojumu paketes plānotajām izmaksām.

Pieteikumā dalībvalsts(-is) par katru attiecīgo uzņēmumu norāda, kā atlaišana tiek skaitīta.

▼C1

3. pants

Piemērotas rīcības

Finansiālu ieguldījumu no EGF var sniegt aktīvos darba tirgus pasākumos, kas ir daļa no saskaņotās individualizēto pakalpojumu paketes attiecīgo atlaisto darbinieku reintegrēšanai darba tirgū, tostarp:

a) atbalsts darba meklēšanā, profesionālā orientācija, individuāli pielāgota apmācība un pārkvalifikācija, tostarp informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasmju iegūšana un iegūtās pieredzes dokumentāla apliecināšana, kā arī pārcelšanas atbalsts un uzņēmējdarbības veicināšana vai atbalsts pašnodarbinātībai;

b) īpaši ierobežota termiņa pasākumi, piemēram, darba meklētāja pabalsti, pārcelšanās pabalsti vai pabalsti cilvēkiem, kas piedalās mūžizglītības programmās un apmācībā; un

c) veicināšanas pasākumi jo īpaši attiecībā uz neizdevīgākā situācijā esošiem vai gados vecākiem darba ņēmējiem, lai tie paliktu vai atgrieztos darba tirgū.

EGF nesedz pasīvus sociālās aizsardzības pasākumus.

Pēc attiecīgās dalībvalsts iniciatīvas EGF var finansēt sagatavošanas, pārvaldības, informēšanas un reklāmas pasākumus, kā arī tā īstenošanas kontroles pasākumus.

▼M1

3.a pants

Personas, kuras ir tiesīgas pretendēt uz atbalstu

Dalībvalstis var sniegt no EGF līdzfinansētus individualizētus pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem, kuri var ietilpt šādās grupās:

a) darbinieki, kuri atlaisti 2. panta a), b) vai c) punktā noteiktajā periodā, un

b) darbinieki, kuri atlaisti pirms vai pēc 2. panta a) vai c) punktā minētā perioda, gadījumos, kad pieteikumā, ko iesniedz saskaņā ar c) punktā minēto periodu, tiek piemērota atkāpe no 2. panta a) punktā minētajiem kritērijiem, ar nosacījumu, ka atlaišana notika pēc vispārēja paziņojuma par plānoto atlaišanu un var konstatēt nepārprotamu cēlonisku saikni ar notikumu, kas atskaites periodā izraisīja atlaišanu.

▼C1

4. pants

Finansiālā ieguldījuma veids

Komisija piešķir finansiālu ieguldījumu viena maksājuma veidā, kurš īstenojams dalītās vadības sistēmā starp dalībvalstīm un Komisiju, atbilstīgi Finanšu regulas 53. panta 1. punkta b) apakšpunktam un 53. panta 5. un 6. punktam.

5. pants

Pieteikumi

1.  Dalībvalsts(-is) iesniedz Komisijai pieteikumu maksājuma saņemšanai no EGF 10 nedēļu laikā no dienas, kad ir izpildīti 2. pantā minētie nosacījumi EGF mobilizēšanai. Šo pieteikumu attiecīgā(-s) dalībvalsts(-is) var turpmāk papildināt.

2.  Pieteikumā ietver šādu informāciju:

▼M1

a) pamatota analīze par saistību starp atlaišanu un lielām strukturālām izmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos vai finanšu un ekonomisko krīzi, atlaisto darbinieku skaita uzrādīšana un paskaidrojums par atlaišanas neparedzēto raksturu;

▼C1

b) to uzņēmumu identifikācija, kuri atlaiž darbiniekus (valsts vai starptautiski), piegādes uzņēmumi vai pakārtotās ražošanas uzņēmumi, nozares, darbinieku mērķa kategorijas;

c) attiecīgās teritorijas un tās iestāžu, kā arī citu ieinteresēto pušu raksturojums un sagaidāmā atlaišanas ietekme uz nodarbinātību vietēji, reģionā vai valstī;

d) saskaņota individualizēto pakalpojumu pakete, kas jāfinansē, un tās paredzamo izmaksu sadalījums, ietverot tās papildināmību ar struktūrfondu finansētām rīcībām, kā arī informāciju par rīcībām, kas ir obligātas saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai atbilstīgi koplīgumiem;

e) diena(-s), kad tika uzsākta individualizētu pakalpojumu sniegšana skartajiem darbiniekiem vai plānots to sākt;

f) procedūras, kādas ievēro, apspriežoties ar sociālajiem partneriem; un

g) iestāde, kas atbild par vadību un finansiālo kontroli atbilstīgi 18. pantam.

3.  Ņemot vērā dalībvalsts(-u), reģiona, sociālo partneru un uzņēmumu, kas iesaistīti atbilstīgi valsts tiesību aktiem vai kolektīvajiem līgumiem, īstenotās rīcības un pievēršot īpašu uzmanību rīcībām, ko finansē Eiropas Sociālais fonds (ESF), informācija, ko sniedz saskaņā ar 2. pantu, ietver kopsavilkumu par valsts iestādes un attiecīgo uzņēmumu veiktajām un plānotajām rīcībām, tostarp to izmaksu novērtējumu.

4.  Attiecīgā(-s) dalībvalsts(-is) sniedz tādu statistikas un citu informāciju visatbilstīgākajā teritoriālajā līmenī, kādu Komisija pieprasa, lai novērtētu intervences kritēriju izpildi.

5.  Pamatojoties uz informāciju, ko sniedz saskaņā ar 2. pantu, un jebkuru citu attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) iesniegto informāciju, Komisija, apspriežoties ar šīm dalībvalstīm, novērtē, vai ir izpildīti nosacījumi par finansiālā ieguldījuma sniegšanu saskaņā ar šo regulu.

6. pants

Papildināmība, atbilstība un koordinācija

1.  EGF ieguldījums neaizvieto rīcības, par ko atbild uzņēmumi atbilstīgi valsts tiesību aktiem vai kolektīvajiem līgumiem.

2.  EGF ieguldījums papildina dalībvalstu rīcības valsts, reģionālā vai vietējā līmenī, tostarp tos pasākumus, kuriem līdzfinansējumu saņem no struktūrfondiem.

3.  EGF ieguldījums nodrošina solidaritāti un atbalstu individuāliem darba ņēmējiem, kuri atlaisti tādēļ, ka ir notikušas lielas strukturālas izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos. EGF nefinansē uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanu.

4.  Saskaņā ar saviem attiecīgajiem pienākumiem Komisija un dalībvalstis nodrošina Kopienas fondu palīdzības koordināciju.

5.  Dalībvalstis nodrošina, ka konkrētās rīcības, kas saņem finansiālu ieguldījumu no EGF, nesaņem palīdzību no citiem Kopienas finanšu instrumentiem.

7. pants

Vīriešu un sieviešu līdztiesība un nediskriminēšana

Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka vīriešu un sieviešu līdztiesība un dzimumu perspektīvas integrācija tiek veicināta dažādos EGF īstenošanas posmos. Komisija un dalībvalstis veic piemērotus pasākumus, lai novērstu jebkādu diskrimināciju pēc dzimuma, rases, tautības, reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas EGF īstenošanas dažādajos posmos un jo īpaši attiecībā uz piekļuvi tam.

▼M1

8. pants

Tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas

1.  Pēc Komisijas iniciatīvas EGF var izmantot tādu sagatavošanas, pārraudzības, informēšanas un EGF īstenošanai atbilstošas zināšanu bāzes izveides finansēšanai. Tāpat to var izmantot administratīvā un tehniskā atbalsta, kā arī revīzijas, kontroles un novērtēšanas pasākumu finansēšanai, kas nepieciešami šīs regulas īstenošanai, bet ne vairāk kā 0,35 % no EGF gada maksimālā apjoma.

2.  Katra gada sākumā budžeta iestāde, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, dara pieejamu tehniskās palīdzības apjomu, ievērojot 1. punktā noteiktos griestus.

3.  Uzdevumus, kas paredzēti 1. punktā, veic saskaņā ar finanšu regulu, kā arī saskaņā ar īstenošanas noteikumiem, ko piemēro šim budžeta izpildes veidam.

4.  Komisijas tehniskā palīdzība ietver informācijas un vadlīniju sniegšanu dalībvalstīm par EGF izmantošanu, pārraudzību un novērtēšanu. Komisija var arī sniegt informāciju par EGF izmantošanu Eiropas un dalībvalstu sociālajiem partneriem.

▼C1

9. pants

Informācija un publicitāte

1.  Attiecīgā(-s) dalībvalsts(-is) sniedz informāciju un popularizē finansētās rīcības. Informāciju adresē attiecīgajiem darbiniekiem, vietējām un reģionālām atbildīgajām iestādēm, sociālajiem partneriem, plašsaziņas līdzekļiem un plašai sabiedrībai. Tā izceļ Kopienas lomu un nodrošina, ka ir redzams EGF ieguldījums.

2.  Komisija internetā izveido tīmekļa vietni, visās Kopienas valodās sniedzot informāciju par EGF, kā arī norādījumus par pieprasījumu iesniegšanu, jaunāko informāciju par apstiprinātajiem un noraidītajiem pieprasījumiem un uzsverot budžeta lēmējinstitūcijas lomu.

10. pants

Finansiālā ieguldījuma noteikšana

▼M1

1.  Komisija, pamatojoties uz novērtējumu, kas veikts saskaņā ar 5. panta 5. punktu, jo īpaši ņemot vērā atbalstāmo darbinieku skaitu, piedāvātos pasākumus un novērtētās izmaksas, cik ātri iespējams aprēķina finansiālo ieguldījumu un izsaka priekšlikumu par tā apjomu, ko vajadzības gadījumā var sniegt pieejamo resursu robežās. Apjoms nedrīkst pārsniegt 50 % no kopējām novērtētām izmaksām, kas minētas 5. panta 2. punkta d) apakšpunktā. Pirms 1. panta 1.a punktā minētā datuma iesniegtajos pieteikumos apjoms nedrīkst pārsniegt 65 %.

▼C1

2.  Ja, pamatojoties uz novērtējumu, kas veikts atbilstīgi 5. panta 5. punktam, Komisija ir secinājusi, ka ir izpildīti nosacījumi finansiālajam ieguldījumam saskaņā ar šo regulu, tā nekavējoties uzsāk 12. pantā norādīto procedūru.

3.  Ja, pamatojoties uz novērtējumu, kas veikts saskaņā ar 5. panta 5. punktu, Komisija ir secinājusi, ka nav izpildīti nosacījumi finansiālajam ieguldījumam saskaņā ar šo regulu, tā, cik ātri iespējams, to paziņo attiecīgajai(-ām) dalībvalstij(-īm).

11. pants

Tiesības uz izdevumu segšanu

Tiesības segt izdevumus no EGF ir no dienas(-ām), kad attiecīgā(-ās) dalībvalsts(-is) sāk sniegt individualizētos pakalpojumus skartajiem darbiniekiem, kā norādīts 5. panta 2. punkta e) apakšpunktā.

▼M1

Saistībā ar piešķīrumiem netiešās izmaksas, kas deklarētas kā vienotas likmes maksājumi, ir atļautie izdevumi, ko var piešķirt no EGF līdz 20 % apmērā no attiecīgās darbības tiešajām izmaksām, ar nosacījumu, ka netiešās izmaksas ir radušās saskaņā ar valsts noteikumiem, tostarp – ar grāmatvedības noteikumiem.

▼C1

12. pants

Budžeta procedūra

1.  EGF pasākumi ir saskaņā ar Iestāžu nolīguma 28. punktu.

2.  EGF paredzētās apropriācijas iekļauj Eiropas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājumu, izmantojot parasto budžeta procedūru, tiklīdz Komisija ir noteikusi pietiekamas rezerves un/vai atcēlusi saistības.

3.  Ja Komisija ir secinājusi, ka finansiālo ieguldījumu būtu jāveic no EGF, tā iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu apstiprināt apropriācijas, kas atbilst apjomam, kurš noteikts saskaņā ar 10. pantu, un prasību pārcelt šo līdzekļu apjomu uz EGF budžeta pozīciju. Priekšlikumus var sagrupēt partijās.

Pārcelšanu EGF vajadzībām veic, ievērojot Finanšu regulas 24. panta 4. punktu.

4.  Priekšlikumā, ievērojot 3. punktu, iekļauj:

a) novērtējumu, kas veikts saskaņā ar 5. panta 5. punktu, līdz ar informācijas kopsavilkumu, uz kura pamatojas novērtējums;

b) pierādījumus, ka izpildītas 2. un 6. pantā noteiktās prasības; un

c) priekšlikumā minētās summas pamatojumu.

5.  Iesniedzot priekšlikumu, Komisija vienlaikus uzsāk trialoga procedūru iespējami vienkāršotā formā, lai panāktu abu budžeta lēmējiestāžu vienošanos par EGF izmantošanu un vajadzīgo līdzekļu apjomu.

6.  Katru gadu 1. septembrī vismaz viena ceturtdaļa no EGF maksimālā gada apjoma paliek pieejama to vajadzību segšanai, kas parādās līdz gada beigām.

7.  Kad budžeta lēmējinstitūcija apropriācijas piešķīrusi, Komisija pieņem lēmumu par finansiālo ieguldījumu.

13. pants

Maksājumi un finansiālā ieguldījuma izmantošana

1.  Pēc lēmuma pieņemšanas saskaņā ar 12. panta 7. punktu Komisija izmaksā finansiālo ieguldījumu attiecīgajai(-ām) dalībvalstij(-īm) vienā maksājumā, principā 15 dienu laikā.

▼M1

2.  Dalībvalsts visas atbilstošās pasākumus, kas ietverti saskaņotajā individualizēto pakalpojumu paketē, veic pēc iespējas drīz un ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc pieteikuma iesniegšanas dienas atbilstoši 5. pantam vai attiecīgo pasākumu sākšanas dienas, ja šī diena ir ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pieteikuma iesniegšanas datuma.

▼C1

14. pants

Euro izmantošana

Pieteikumos, lēmumos par finansiālo ieguldījumu un atskaitēs saskaņā ar šo regulu, kā arī citos saistītos dokumentos visas summas izsaka euro.

15. pants

Nobeiguma ziņojums un izbeigšana

1.  Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc 13. panta 2. punktā minētā termiņa beigām attiecīgā(-s) dalībvalsts(-is) iesniedz Komisijai pārskatu par finansiālā ieguldījuma izmantojumu, ietverot informāciju par rīcību veidu un galvenajiem rezultātiem, kā arī deklarāciju, kur attaisnoti izdevumi un vajadzības gadījumā norādīta rīcību komplementaritāte ar tām, ko finansē ESF.

2.  Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad Komisija saņēmusi visu 1. punktā pieprasīto informāciju, tā izbeidz finansiālo ieguldījumu no EGF.

16. pants

Gada pārskats

1.  Katru gadu līdz 1. jūlijam un pirmo reizi 2008. gadā Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei kvantitatīvu un kvalitatīvu pārskatu par darbībām, kas iepriekšējā gadā veiktas saskaņā ar šo regulu. Šajā pārskatā galvenokārt koncentrējas uz EGF sasniegtajiem rezultātiem un jo īpaši ietver informāciju, kas saistīta ar iesniegtajiem pieprasījumiem, pieņemtajiem lēmumiem, finansētajām rīcībām, ietverot to komplementaritāti ar struktūrfondu, jo īpaši ESF, finansētām rīcībām, un veiktā finansiālā ieguldījuma izbeigšanu. Turklāt tajā dokumentē pieprasījumus, kurus noraidīja nepietiekama apropriāciju apjoma vai neatbilstības dēļ.

2.  Pārskatu informācijas nolūkos nosūta Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un sociālajiem partneriem.

17. pants

Izvērtēšana

1.  Komisija pēc savas iniciatīvas un ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm veic:

a) līdz 2011. gada 31. decembris – starpposma izvērtēšanu par sasniegto rezultātu efektivitāti un stabilitāti; un

b) līdz 2014. gada 31. decembris – paveiktā izvērtēšanu ar ārējo ekspertu palīdzību, lai noteiktu EGF ietekmi un tā pievienoto vērtību.

2.  Izvērtēšanas rezultātus informācijas nolūkā nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un sociālajiem partneriem.

18. pants

Vadība un finanšu kontrole

1.  Neskarot Komisijas atbildību par Eiropas Kopienu vispārējā budžeta izpildi, dalībvalstis pirmās uzņemas atbildību par EGF atbalstīto rīcību vadību un par rīcību finansiālo kontroli. Šajā nolūkā veicamie pasākumi ietver:

a) pārbaudi, vai vadības un kontroles pasākumi ir izveidoti un tiek īstenoti tā, lai nodrošinātu, ka Kopienas fondus izmanto efektīvi un pareizi, saskaņā ar pareizas finanšu vadības principiem;

b) pārbaudi, vai finansētās rīcības ir pienācīgi īstenotas;

c) nodrošinājumu, ka izdevumi pamatojas uz pārbaudāmiem apliecinošajiem dokumentiem, ir pareizi un patiesi;

d) trūkumu novēršanu, atrašanu un labošanu, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu ( 7 ), 70. pantā, un nepienācīgi izmaksāto summu atgūšanu kopā ar procentiem par novēlotiem maksājumiem saskaņā ar to pašu pantu. Dalībvalsts(-is) par jebkuru šādu trūkumu pienācīgā laikā ziņo Komisijai un informē Komisiju par progresu administratīvajos un juridiskajos jautājumos.

2.  Dalībvalsts(-is) veic vajadzīgās finansiālās korekcijas, ja atklāti pārkāpumi. Korekcijas izpaužas kā visa Kopienas ieguldījuma vai tā daļas atcelšana. Dalībvalsts(-is) atgūst visas summas, kas zaudētas atklāto pārkāpumu rezultātā, atmaksā tās Komisijai, un, ja attiecīgā(-s) dalībvalsts(-is) summu laikus neatmaksā, tad jāmaksā nokavējuma procenti.

3.  Komisija, atbildot par Eiropas Kopienu vispārējā budžeta izpildi, veic vajadzīgos pasākumus, lai pārbaudītu, vai finansētās rīcības ir īstenotas, vadoties pēc pareizas un efektīvas finanšu vadības principiem, atbilstīgi Finanšu regulai. Attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) pienākums ir nodrošināt, lai tai būtu vienmērīgi darbojošās vadības un kontroles sistēmas. Komisija pārliecinās, ka šādas sistēmas pastāv.

Šādā nolūkā, neskarot Revīzijas palātas pilnvaras vai dalībvalsts(-u) veiktās pārbaudes saskaņā ar valsts normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, Komisijas ierēdņi vai darbinieki var veikt pārbaudes uz vietas, tostarp paraugu ņemšanu, par EGF finansētajām rīcībām, brīdinot par to vismaz vienu darba dienu iepriekš. Komisija paziņo attiecīgajai dalībvalstij, lai tā varētu dabūt visu vajadzīgo palīdzību. Attiecīgās dalībvalsts ierēdņi vai darbinieki var piedalīties šajās pārbaudēs.

4.  Dalībvalsts nodrošina, ka visi izdevumus apliecinošie dokumenti glabājas Komisijai un Revīzijas palātai pieejami trīs gadus pēc EGF finansiālā ieguldījuma izbeigšanas.

19. pants

Finansiālā ieguldījuma atmaksāšana

1.  Gadījumos, kad faktiskā rīcības izmaksu summa ir mazāka par provizorisko summu, kas paziņota saskaņā ar 12. pantu, Komisija var pieprasīt, lai dalībvalsts atmaksā attiecīgo saņemto finansiālā ieguldījuma summu.

2.  Ja dalībvalsts(-is) nepilda saistības, kas noteiktas lēmumā par finansiālo ieguldījumu, Komisija var veikt vajadzīgos pasākumus, lai pieprasītu dalībvalstij(-īm) atmaksāt visu saņemto finansiālā ieguldījuma summu vai daļu no tās.

3.  Pirms lēmuma pieņemšanas saskaņā ar 1. vai 2. punktu Komisija veic piemērotu lietas pārbaudi un jo īpaši paredz noteiktu termiņu, kurā dalībvalsts(-is) var iesniegt piezīmes.

4.  Ja pēc vajadzīgo pārbaužu pabeigšanas Komisija secina, vai dalībvalsts(-is) izpilda vai neizpilda savas saistības saskaņā ar 18. panta 1. punktu, ja nav panākta vienošanās un dalībvalsts nav Komisijas dotajā laikā veikusi korekcijas, un ņemot vērā dalībvalsts paskaidrojumus, Komisija trīs mēnešu laikā pēc minētā termiņa beigām izlemj veikt vajadzīgās finansiālās korekcijas, atceļot visus vai daļu no EGF ieguldījuma šajā rīcībā. Jebkuru summu, kas zaudēta atklāto pārkāpumu rezultātā, atgūst, un, ja attiecīgā(-s) dalībvalsts(-is) summu laikus neatmaksā, tad jāmaksā nokavējuma procenti.

20. pants

Klauzula par pārskatīšanu

Pamatojoties uz 16. punktā paredzēto pirmo ikgadējo pārskatu, Eiropas Parlaments un Padome, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, var pārskatīt šo regulu, lai nodrošinātu, ka tiek sasniegts EGF solidaritātes mērķis un ka tās noteikumi pienācīgi ņem vērā visu dalībvalstu ekonomiskās, sociālās un teritoriālās iezīmes.

▼M1

Pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, Eiropas Parlaments un Padome var pārskatīt šo regulu, tai skaitā atkāpi uz noteiktu laiku, kas paredzēta 1. panta 1.a punktā.

▼C1

Eiropas Parlaments un Padome jebkurā gadījumā pārskata šo regulu līdz 2013. gada 31. decembrim.

21. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.( 1 ) OV C 318, 23.12.2006., 38. lpp.

( 2 ) OV C 51, 6.3.2007., 1. lpp.

( 3 ) Eiropas Parlamenta 2006. gada 13. decembra Atzinums (OV C 317 E, 23.12.2006., 432. lpp.) un Padomes 2006. gada 19. decembra Lēmums.

( 4 ) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

( 5 ) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).

( 6 ) OV L 225, 12.8.1998., 16. lpp.;

( 7 ) OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1989/2006 (OV L 411, 30.12.2006., 6. lpp.).