2006R1013 — LV — 08.03.2012 — 007.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1013/2006

(2006. gada 14. jūnijs)

par atkritumu sūtījumiem

(OV L 190, 12.7.2006, p.1)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

Komisijas Regula (EK) Nr. 1379/2007 (2007. gada 26. novembris),

  L 309

7

27.11.2007

►M2

Komisijas Regula (EK) Nr. 669/2008 (2008. gada 15. jūlijs),

  L 188

7

16.7.2008

►M3

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 219/2009 (2009. gada 11. marts),

  L 87

109

31.3.2009

►M4

Komisijas Regula (EK) Nr. 308/2009 (2009. gada 15. aprīlis)

  L 97

8

16.4.2009

►M5

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/31/EK Dokuments attiecas uz EEZ (2009. gada 23. aprīlis)

  L 140

114

5.6.2009

►M6

Komisijas Regula (ES) Nr. 413/2010 (2010. gada 12. maijs),

  L 119

1

13.5.2010

►M7

Komisijas Regula (ES) Nr. 664/2011 (2011. gada 11. jūlijs),

  L 182

2

12.7.2011

►M8

Komisijas Regula (ES) Nr. 135/2012 (2012. gada 16. februāris),

  L 46

30

17.2.2012


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 299, 8.11.2008, lpp 50  (1379/2007)
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1013/2006

(2006. gada 14. jūnijs)

par atkritumu sūtījumiemEIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ( 1 ),

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru ( 2 ),

tā kā:

(1)

Šīs regulas galvenais un dominējošais mērķis un sastāvdaļa ir vides aizsardzība, un tās ietekmei uz starptautisko tirdzniecību ir tikai gadījuma raksturs.

(2)

Padomes Regula (EEK) Nr. 259/93 (1993. gada 1. februāris) par uzraudzību un kontroli attiecībā uz atkritumu pārvadājumiem Eiropas Kopienā, ievešanu tajā un izvešanu no tās ( 3 ) jau ir vairākas reizes būtiski grozīta, un tai vajadzīgi turpmāki grozījumi. Minētajā regulā jo īpaši ir jāiekļauj noteikumi, kas ir Komisijas Lēmumā 94/774/EK (1994. gada 24. novembris) par standarta kravas pavadzīmi, kas minēta Padomes Regulā (EEK) Nr. 259/93 ( 4 ), un Komisijas Lēmumā 1999/412/EK (1999. gada 3. jūnijs) par dalībvalstu ziņojumu sniegšanas anketu, ievērojot Padomes Regulas (EEK) Nr. 259/93 41. panta 2. punktu ( 5 ). Tādēļ Regula (EEK) Nr. 259/93 skaidrības labad būtu jāaizstāj.

(3)

Padomes Lēmums 93/98/EEK ( 6 ) attiecās uz 1989. gada 22. marta Bāzeles Konvencijas par kontroli par kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu ( 7 ) noslēgšanu Kopienas vārdā; minētajā konvencijā Kopiena ir bijusi Līgumslēdzēja puse kopš 1994. gada. Pieņemot Regulu (EEK) Nr. 259/93, Padome ir izstrādājusi noteikumus, lai šādu pārvadājumu apjomu samazinātu un tos kontrolētu, cita starpā, nolūkā pielāgot pastāvošo Kopienas atkritumu pārvietošanas uzraudzības un kontroles sistēmu Bāzeles Konvencijas prasībām.

(4)

Padomes Lēmums 97/640/EK ( 8 ) attiecās uz tā Bāzeles Konvencijas grozījuma apstiprināšanu Kopienas vārdā, kā noteikts Līgumslēdzēju pušu konferences Lēmumā III/1. Ar šo grozījumu aizliedza visu apglabāšanai paredzēto bīstamo atkritumu eksportu no valstīm, kas uzskaitītas konvencijas VII pielikumā, uz valstīm, kas tajā nav uzskaitītas, kā arī no 1998. gada 1. janvāra aizliedza šādu eksportu attiecībā uz bīstamajiem atkritumiem, kas minēti konvencijas 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā un paredzēti reģenerācijai. Regulu (EEK) Nr. 259/93 attiecīgi grozīja ar Padomes Regulu (EK) Nr. 120/97 ( 9 ).

(5)

Ņemot vērā to, ka Kopiena ir apstiprinājusi ESAO Padomes Lēmumu C(2001)107/galīgā versija, ar ko pārskata Lēmumu C(92)39/galīgā versija par reģenerācijai paredzēto atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli (ESAO Lēmums), lai saskaņotu atkritumu sarakstus ar Bāzeles Konvenciju un pārskatītu dažas citas prasības, minētā lēmuma saturs ir jāiekļauj Kopienas tiesību aktos.

(6)

Kopiena ir parakstījusi 2001. gada 22. maija Stokholmas Konvenciju par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem.

(7)

Ir svarīgi atkritumu sūtījumu uzraudzību un kontroli organizēt un reglamentēt tā, lai ņemtu vērā vajadzību saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti un cilvēku veselību, kā arī veicinātu vienādu regulas piemērošanu visā Kopienā.

(8)

Ir svarīgi arī ņemt vērā Bāzeles Konvencijas 4. panta 2. punkta d) apakšpunktā paredzēto prasību, lai bīstamo atkritumu sūtījumi tiktu samazināti līdz minimumam saskaņā ar videi drošu un efektīvu šādu atkritumu apsaimniekošanu.

(9)

Turklāt ir svarīgi ņemt vērā katras Bāzeles Konvencijas Līgumslēdzējas puses tiesības saskaņā ar konvencijas 4. panta 1. punktu aizliegt bīstamo atkritumu importu vai to atkritumu importu, kuri ir uzskaitīti minētās konvencijas II pielikumā.

(10)

To atkritumu sūtījumi, kurus radījuši bruņotie spēki vai palīdzības organizācijas, būtu jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas, ja tos importē Kopienā noteiktās situācijās (tostarp tranzītpārvadājumos Kopienas teritorijā, kad atkritumus ieved Kopienā). Attiecībā uz šādiem sūtījumiem būtu jāievēro starptautisko tiesību un starptautisko nolīgumu prasības. Šādos gadījumos jebkura kompetentā tranzīta iestāde un kompetentā galamērķa iestāde Kopienā būtu iepriekš jāinformē par sūtījumu un tā galamērķi.

(11)

Jāizvairās no pārklāšanās ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (2002. gada 3. oktobris), ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kas nav paredzēti cilvēku uzturam ( 10 ); minētajā regulā jau ir ietvertas prasības, kas attiecas uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu vispārēju pārsūtīšanu, plūsmu novirzīšanu un pārvietošanu (savākšanu, transportēšanu, pārkraušanu, apstrādi, izmantošanu, reģenerāciju vai apglabāšanu, uzskaiti, pavaddokumentiem un izsekojamību) Kopienā, ievedot tajā un izvedot no tās.

(12)

Līdz šīs regulas spēkā stāšanās dienai Komisijai būtu jāziņo par attiecību starp spēkā esošiem nozaru tiesību aktiem dzīvnieku un sabiedrības veselības aizsardzības jomā un šīs regulas normām, un līdz tai dienai būtu jāiesniedz visi vajadzīgie priekšlikumi, lai saskaņotu šādus tiesību aktus ar šo regulu, lai sasniegtu līdzvērtīgu kontroles līmeni.

(13)

Lai gan uzraudzība un kontrole pār atkritumu sūtījumiem dalībvalstī ir tās pārziņā, valstu sistēmām, kas attiecas uz atkritumu sūtījumiem, būtu jāņem vērā vajadzība panākt saderību ar Kopienas sistēmu, lai nodrošinātu augstu vides un cilvēku veselības aizsardzības līmeni.

(14)

Attiecībā uz to atkritumu sūtījumiem, kas paredzēti apglabāšanai, un uz to reģenerācijai paredzēto atkritumu sūtījumiem, kas nav uzskaitīti III, IIIA vai IIIB pielikumā, ir lietderīgi nodrošināt optimālu uzraudzību un kontroli, prasot iepriekšēju rakstisku piekrišanu šādiem sūtījumiem. Savukārt šādai procedūrai būtu jāparedz iepriekšēja paziņošana, kas ļauj pienācīgi informēt kompetentās iestādes, lai tās varētu veikt visus vajadzīgos pasākumus cilvēku veselības un vides aizsardzībai. Tas arī ļautu šīm iestādēm izteikt pamatotus iebildumus pret šādiem sūtījumiem.

(15)

Attiecībā uz to atkritumu sūtījumiem, kuri ir uzskaitīti III, IIIA vai IIIB pielikumā un paredzēti reģenerācijas darbībām, ir lietderīgi nodrošināt minimālo uzraudzības un kontroles līmeni, nosakot, ka šādiem sūtījumiem būtu klāt noteikta informācija.

(16)

Ņemot vērā vajadzību piemērot šo regulu vienādi un nodrošināt pareizu iekšējā tirgus darbību, efektivitātes nolūkā būtu jāprasa, ka paziņojumus apstrādā kompetentā nosūtīšanas iestāde.

(17)

Tāpat ir svarīgi precizēt finanšu garantiju vai līdzvērtīgas apdrošināšanas sistēmu.

(18)

Ņemot vērā, ka atkritumu radītāji ir atbildīgi par videi drošu atkritumu apsaimniekošanu, ja vien iespējams, paziņojuma un atkritumu sūtījumu dokumenti būtu jāaizpilda atkritumu radītājiem.

(19)

Paziņotājam jānodrošina procesuāli aizsardzības pasākumi, gan tiesiskās noteiktības interesēs, gan arī lai nodrošinātu šīs regulas vienādu piemērošanu un pareizu iekšējā tirgus darbību.

(20)

Attiecībā uz apglabāšanai paredzēto atkritumu sūtījumiem dalībvalstīm būtu jāņem vērā tuvuma, reģenerācijas prioritātes un pašpietiekamības principi gan Kopienas, gan attiecīgo valstu līmenī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/12/EK (2006. gada 5. aprīlis) par atkritumiem ( 11 ), veicot pasākumus saskaņā ar Līgumu, lai pilnīgi vai daļēji aizliegtu vai sistemātiski iebilstu pret šādiem sūtījumiem. Būtu jāņem vērā arī Direktīvā 2006/12/EK ietvertā prasība, saskaņā ar kuru dalībvalstīm jāizveido integrēts un pietiekams atkritumu apglabāšanas iekārtu tīkls, lai ļautu Kopienai kļūt saimnieciski patstāvīgai atkritumu apglabāšanas ziņā un ļautu katrai dalībvalstij atsevišķi virzīties uz šo mērķi, ņemot vērā ģeogrāfiskos apstākļus vai vajadzību pēc specializētām iekārtām konkrētiem atkritumu veidiem. Dalībvalstīm tāpat būtu jābūt spējīgām nodrošināt, lai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi, uz kuriem attiecas Padomes Direktīva 96/61/EK (1996. gada 24. septembris) par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli ( 12 ), piemērotu labākās pieejamās metodes atbilstīgi minētajai direktīvai un saskaņā ar uzņēmuma atļauju un lai atkritumus apsaimniekotu saskaņā ar Kopienas tiesību aktos noteiktajiem juridiski saistošiem vides aizsardzības standartiem attiecībā uz apglabāšanas darbībām.

(21)

Attiecībā uz to atkritumu sūtījumiem, kuri paredzēti reģenerācijai, dalībvalstīm vajadzētu būt spējīgām nodrošināt, lai atkritumu apsaimniekošanas iekārtas, uz kurām attiecas Direktīva 96/61/EK, piemērotu labākās pieejamās metodes atbilstīgi minētajai direktīvai un saskaņā ar iekārtas ekspluatācijas atļauju. Dalībvalstīm arī vajadzētu būt spējīgām nodrošināt, lai atkritumus apstrādātu saskaņā ar juridiski saistošiem vides aizsardzības standartiem attiecībā uz reģenerācijas darbībām, kuri noteikti Kopienas tiesību aktos, un, ievērojot Direktīvas 2006/12/EK 7. panta 4. punktu, lai apsaimniekotu atkritumus saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas plāniem, kas ir izstrādāti saskaņā ar minēto direktīvu nolūkā nodrošināt Kopienas tiesību aktos noteikto juridiski saistošo reģenerācijas vai pārstrādes saistību izpildi.

(22)

Obligātu prasību izstrāde Kopienas līmenī atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un konkrētu atkritumu apstrādei papildus jau pastāvošām Kopienas tiesību aktu prasībām var veicināt augsta vides aizsardzības līmeņa radīšanu visā Kopienā, palīdzēt radīt līdzvērtīgus konkurences apstākļus pārstrādes jomā un palīdzēt nodrošināt to, ka netiek radīti šķēršļi ekonomiski stabilam iekšējam pārstrādes tirgum. Tādējādi Kopienā jārada līdzvērtīgi konkurences apstākļi attiecībā uz pārstrādi, konkrētās jomās attiecīgi piemērojot kopējus standartus, tostarp attiecībā uz otrreizējām izejvielām, lai celtu pārstrādes kvalitāti. Komisijai, cik drīz vien iespējams, būtu jāiesniedz attiecīgi priekšlikumi šādiem standartiem attiecībā uz konkrētu veidu atkritumiem un konkrētām pārstrādes iekārtām, pamatojoties uz turpmāku pārbaudi atkritumu apsaimniekošanas stratēģijas kontekstā un ņemot vērā spēkā esošos Kopienas un dalībvalstu tiesību aktus. Pagaidām būtu jāparedz iespēja, ievērojot konkrētus nosacījumus, celt iebildumus pret plānotiem sūtījumiem, ja saistītā reģenerācija neatbilstu nosūtīšanas valsts tiesību aktiem par atkritumu reģenerāciju. Pagaidām Komisijai tāpat būtu pastāvīgi jāpārskata situācija attiecībā uz iespējamiem nevēlamiem atkritumu sūtījumiem uz jaunajām dalībvalstīm un, ja vajadzīgs, jāiesniedz attiecīgi priekšlikumi par to, kā rīkoties šādās situācijās.

(23)

Dalībvalstīm saskaņā ar ANO/EEK 1998. gada 25. jūnija Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (Orhūsas Konvencija) būtu jāprasa nodrošināt, ka attiecīgās kompetentās iestādes ar pienācīgiem līdzekļiem publisko informāciju par sūtījumu paziņojumiem, ja šāda informācija nav konfidenciāla saskaņā ar attiecīgās valsts vai Kopienas tiesību aktiem.

(24)

Būtu jāuzliek pienākums atkritumus no sūtījuma, kuru nevar pabeigt iecerētajā veidā, ņemt atpakaļ uz nosūtīšanas valsti vai tos reģenerēt vai apglabāt alternatīvā veidā.

(25)

Tāpat būtu jānosaka obligāta prasība personai, kuras rīcība ir izraisījusi nelikumīgu sūtījumu, ņemt atpakaļ attiecīgos atkritumus vai veikt alternatīvus pasākumus to reģenerācijai vai apglabāšanai. Ja tas nav iespējams, kompetentajām nosūtīšanas iestādēm vai galamērķa iestādēm būtu jāiejaucas pašām.

(26)

Lai aizsargātu attiecīgo valstu vidi, jāprecizē tā aizlieguma apjoms, kurš noteikts saskaņā ar Bāzeles Konvenciju un kurš attiecas uz jebkuru tādu atkritumu eksportu no Kopienas, kuri paredzēti apglabāšanai trešā valstī, kas nav EBTA (Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas) valsts.

(27)

Valstis, kas ir Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu līgumslēdzējas puses, var pieņemt kontroles procedūras, kas paredzētas sūtījumiem Kopienā.

(28)

Lai aizsargātu attiecīgo valstu vidi, tāpat jāprecizē tā aizlieguma apjoms, kurš arī noteikts saskaņā ar Bāzeles Konvenciju un kurš attiecas uz bīstamo atkritumu eksportu uz tādu valsti, uz kuru neattiecas minētais ESAO lēmums. Jo īpaši jāprecizē to atkritumu saraksts, uz kuriem attiecas aizliegums, un jānodrošina, lai tajā ir iekļauti atkritumi, kas uzskaitīti Bāzeles Konvencijas II pielikumā, proti, no mājsaimniecībām savāktie atkritumi, kā arī mājsaimniecības atkritumu sadedzināšanas atlikumi.

(29)

Būtu jāuztur īpaši pasākumi to nebīstamo atkritumu eksportam, kuri paredzēti reģenerācijai valstīs, uz kurām neattiecas ESAO lēmums, un būtu jāparedz iespēja tos vēlāk vienkāršot.

(30)

Būtu jāatļauj apglabāšanai paredzēto atkritumu imports Kopienā, ja eksportētājvalsts ir Bāzeles Konvencijas līgumslēdzēja puse. Būtu jāatļauj reģenerācijai paredzēto atkritumu imports Kopienā, ja eksportētājvalsts ir valsts, uz kuru attiecas ESAO lēmums, vai Bāzeles Konvencijas līgumslēdzēja puse. Tomēr pārējos gadījumos imports būtu jāatļauj tikai tad, ja eksportētājvalstij ir saistoši divpusēji vai daudzpusēji līgumi, kas atbilst Kopienas tiesību aktiem un Bāzeles Konvencijas 11. pantam, izņemot, ja tas nav iespējams krīzes, miera atjaunošanas, miera uzturēšanas vai kara situācijās.

(31)

Šī regula būtu jāpiemēro saskaņā ar starptautiskajām jūras tiesībām.

(32)

Šai regulai būtu jāatspoguļo noteikumi par atkritumu importu no aizjūras zemēm un teritorijām un eksportu uz tām, kā noteikts Padomes Lēmumā 2001/822/EK (2001. gada 27. novembris) par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu (“Aizjūras zemju un teritoriju asociācijas lēmums”) ( 13 ).

(33)

Būtu jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu to, ka saskaņā ar Direktīvu 2006/12/EK un citiem Kopienas tiesību aktiem par atkritumiem Kopienā pārvadātos atkritumus, kā arī Kopienā importētos atkritumus visā sūtījuma laikā, tostarp reģenerācijas vai apglabāšanas laikā galamērķa valstī, apsaimnieko, neapdraudot cilvēku veselību un neizmantojot procesus un metodes, kas varētu būt kaitīgi videi. Attiecībā uz eksportu no Kopienas, kas nav aizliegts, ir nepieciešams censties nodrošināt, lai atkritumus to sūtīšanas laikā, tostarp reģenerācijas vai apglabāšanas laikā trešā, galamērķa valstī, apsaimniekotu videi drošā veidā. Iekārta, kas saņem atkritumus, būtu jāekspluatē saskaņā ar cilvēku veselības un vides aizsardzības standartiem, kas ir kopumā līdzvērtīgi standartiem, kas noteikti Kopienas tiesību aktos. Būtu jāizstrādā nesaistošu pamatnostādņu saraksts, kurās varētu meklēt informāciju par apsaimniekošanu videi drošā veidā.

(34)

Dalībvalstīm būtu jāsniedz Komisijai informācija par šīs regulas īstenošanu, gan iesniedzot ziņojumus Bāzeles Konvencijas sekretariātam, gan arī aizpildot atsevišķu anketu.

(35)

Ir jānodrošina nekaitīga kuģu demontāža, neapdraudot vidi, lai aizsargātu iedzīvotāju veselību un vidi. Turklāt būtu jāatzīmē, ka kuģis var kļūt par atkritumiem saskaņā ar Bāzeles Konvencijas 2. pantu un ka vienlaicīgi to var uzskatīt par kuģi atbilstīgi citiem starptautiskiem noteikumiem. Ir svarīgi atgādināt, ka turpinās darbs, īpaši starpaģentūru sadarbība starp Starptautisko Darba Organizāciju(SDO), Starptautisko Jūrniecības organizāciju (SJO) un Bāzeles Konvencijas sekretariātu, lai noteiktu obligātās prasības pasaules līmenī, nodrošinot efektīvu un racionālu risinājumu kuģu demontāžas problēmām.

(36)

Efektīva starptautiska sadarbība atkritumu sūtījumu kontroles jomā ir noderīga, lai nodrošinātu kontroli pār bīstamo atkritumu sūtījumiem. Būtu jāveicina informācijas apmaiņa starp Kopienu un tās dalībvalstīm un trešām valstīm, kā arī minēto valstu kopīga atbildība un sadarbības centieni, lai nodrošinātu pareizu atkritumu apsaimniekošanu.

(37)

Komisijai būtu jāpieņem noteikti pielikumi šai regulai saskaņā ar Direktīvas 2006/12/EK 18. panta 3. punktā minēto procedūru. Šī procedūra arī būtu jāpiemēro, izdarot grozījumus pielikumos, lai ņemtu vērā zinātnes un tehnikas attīstību, grozījumus attiecīgos Kopienas tiesību aktos vai notikumus, kas saistīti ar ESAO lēmumu vai Bāzeles Konvenciju, kā arī ar citām saistītām starptautiskajām konvencijām vai nolīgumiem.

(38)

Gatavojot norādījumus paziņojuma un pārvietošanas dokumentu aizpildīšanai, kuri būtu jāparedz IC pielikumā, Komisijai, ņemot vērā ESAO lēmumu un Bāzeles Konvenciju, cita starpā būtu jānosaka, ka paziņojuma un pārvietošanas dokumentiem būtu jābūt, ja vien iespējams, uz divām lappusēm, un jānosaka precīzi termiņi to paziņojuma un pārvietošanas dokumentu aizpildīšanai, kas minēti IA un IB pielikumā, ņemot vērā II pielikumu. Papildus tam, ja ESAO Lēmuma vai Bāzeles Konvencijas un šīs regulas terminoloģija un prasības atšķiras, būtu jāprecizē konkrētās prasības.

(39)

Izvērtējot atkritumu maisījumus, ko papildus jāuzskaita IIIA pielikumā, cita starpā būtu jāapsver šāda informācija: atkritumu īpašības kā, piemēram, to iespējamās bīstamās īpatnības, spēja piesārņot un fiziskais stāvoklis; ar apsaimniekošanu saistītie aspekti kā, piemēram, tehnoloģiskā kapacitāte atkritumus reģenerēt un labums videi, kas rodas no reģenerācijas operācijas, tostarp, vai var tikt traucēta atkritumu apsaimniekošana videi drošā veidā. Komisijai, cik vien iespējams, būtu jāvirza uz priekšu šā pielikuma gatavošana pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas un jāizpilda šis uzdevums vēlākais sešus mēnešus pēc minētās dienas.

(40)

Komisijai saskaņā ar Direktīvas 2006/12/EK 18. panta 3. punktā minēto procedūru būtu jāpieņem arī papildus pasākumi, kas saistīti ar šīs regulas īstenošanu. Tiem būtu jāietver finanšu garantijas vai tai līdzvērtīga nodrošinājuma aprēķināšanas metode, kas Komisijai būtu jāizstrādā, ja iespējams, pirms šīs regulas piemērošanas dienas.

(41)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību ( 14 ).

(42)

Tā kā dalībvalstis nespēj pietiekami labi sasniegt šīs regulas mērķi, proti, nodrošināt vides aizsardzību saistībā ar atkritumus sūtījumiem, un šīs regulas mēroga un seku dēļ to var sasniegt labāk Kopienas līmenī, Kopiena var paredzēt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto proporcionalitātes principu šī regula paredz tikai to, kas vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.I SADAĻA

DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Darbības joma

1.  Ar šo regulu nosaka procedūras un kontroles režīmus atkritumu sūtīšanas jomā atkarībā no sūtījuma izcelsmes, galamērķa un maršruta, sūtīto atkritumu veida un apstrādes veida, kas tiek piemērota atkritumiem to galamērķa punktā.

2.  Šo regulu piemēro atkritumu sūtījumiem:

a) starp dalībvalstīm, Kopienas iekšienē vai tranzītā caur trešām valstīm;

b) importējot tos Kopienā no trešām valstīm;

c) eksportējot tos no Kopienas uz trešām valstīm;

d) tranzītā caur Kopienu, ceļā no trešām valstīm un uz tām.

3.  Šī regula neattiecas uz:

a) tādu atkritumu izkraušanu krastā, ko radījusi parasta kuģu darbība un platformu darbība atklātā jūrā, ietverot notekūdeņus un nosēdumus, ar nosacījumu, ka uz šādiem atkritumiem attiecas prasības, kas iekļautas 1973. gada Starptautiskajā konvencijā par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu, kurā grozījumi izdarīti ar 1978. gada protokolu (Marpol 73/78), vai citi saistoši starptautiskie instrumenti;

b) atkritumiem, kas radušies transportlīdzekļos, vilcienos, lidmašīnās un uz kuģiem līdz brīdim, kad šādi atkritumi tiek izkrauti reģenerācijas vai apglabāšanas nolūkā;

c) radioaktīvo atkritumu pārvadājumiem, kā definēts 2. pantā Padomes Direktīvā 92/3/Euratom (1992. gada 3. februāris) par kontroli un uzraudzību attiecībā uz radioaktīvo atkritumu pārvadājumiem starp dalībvalstīm, to ievešanu Kopienā un izvešanu no Kopienas ( 15 );

d) sūtījumiem, uz kuriem attiecas Regulā (EK) Nr. 1774/2002 paredzētās apstiprināšanas prasības;

e) to atkritumu sūtījumiem, kas minēti Direktīvas 2006/12/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii), iv) un v) daļā, ja uz šādiem sūtījumiem jau attiecas citi Kopienas tiesību akti, kuros ietverti līdzīgi noteikumi;

f) atkritumu sūtījumiem no Antarktikas Kopienā, kuri ir saskaņā ar prasībām, kas ietvertas Antarktikas Līgumam pievienotajā protokolā par vides aizsardzību (1991.);

g) tādu atkritumu ievešanu Kopienā, kas radušies bruņoto spēku vai palīdzības organizāciju darbības rezultātā krīzes situācijās, miera atjaunošanas un uzturēšanas operācijās, ja šādus atkritumus sūta bruņotie spēki vai palīdzības organizācijas vai tas tiek darīts šo spēku vai organizāciju vārdā tieši vai netieši uz galamērķa valsti. Šādos gadījumos jebkuru kompetento tranzītiestādi un kompetento galamērķa iestādi Kopienā informē iepriekš par atkritumu sūtījumu un to galamērķi;

▼M5

h) CO2 sūtījumiem ģeoloģiskai uzglabāšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/31/EK (2009. gada 23. aprīlis) par oglekļa dioksīda ģeoloģisko uzglabāšanu ( 16 ).

▼B

4.  Uz atkritumu sūtījumiem no Antarktikas uz valstīm ārpus Kopienas, šķērsojot Kopienu tranzītā, attiecas 36. un 49. pants.

5.  Uz atkritumu sūtījumiem tikai dalībvalsts teritorijā attiecas tikai 33. pants.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

1) “atkritumi” ir atkritumi, kā definēts Direktīvas 2006/12/EK 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

2) “bīstamie atkritumi” ir bīstamie atkritumi, kā definēts 1. panta 4. punktā Padomes Direktīvā 91/689/EEK (1991. gada 12. decembris) par bīstamajiem atkritumiem ( 17 );

3) “atkritumu maisījums” ir atkritumi, kas radušies divu vai vairāku atkritumu veidu apzinātas vai neapzinātas sajaukšanas rezultātā un kam nav paredzēta atsevišķa pozīcija III, IIIB, IV un IVA pielikumā. Atkritumi, kurus sūta vienā sūtījumā, kas sastāv no vismaz diviem atkritumu veidiem, kur katrs atkritumu veids ir atdalīts, nav atkritumu maisījums;

4) “apglabāšana” ir apglabāšana, kā definēts Direktīvas 2006/12/EK 1. panta 1. punkta e) apakšpunktā;

5) “pagaidu apglabāšana” ir apglabāšanas darbības D 13 līdz D 15, kā definēts Direktīvas 2006/12/EK IIA pielikumā;

6) “reģenerācija” ir reģenerācija, kā definēts Direktīvas 2006/12/EK 1. panta 1. punkta f) apakšpunktā;

7) “pagaidu reģenerācija” ir reģenerācijas darbības R 12 un R 13, kā definēts Direktīvas 2006/12/EK IIB pielikumā;

8) “apsaimniekošana videi drošā veidā” ir visu praktiski iespējamo darbību veikšana, lai nodrošinātu, ka atkritumi tiek apsaimniekoti tādā veidā, kas aizsargās cilvēku veselību un vidi pret nelabvēlīgām sekām, kas varētu rasties saistībā ar šādiem atkritumiem;

9) “radītājs” ir jebkura persona, kuras darbību rezultātā rodas atkritumi (“sākotnējais radītājs”) un/vai jebkura persona, kura veic priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas darbības, kuru rezultātā mainās šo atkritumu īpašības vai sastāvs (“jauns radītājs”) (kā definēts Direktīvas 2006/12/EK 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā);

10) “īpašnieks” ir atkritumu radītājs vai fiziska vai juridiska persona, kam pieder atkritumi (un kā definēts Direktīvas 2006/12/EK 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā);

11) “savācējs” ir jebkura persona, kas veic atkritumu savākšanu, kā definēts Direktīvas 2006/12/EK 1. panta 1. punkta g) apakšpunktā;

12) “tirgotājs” ir jebkura persona, kas rīkojas savā vārdā, lai pirktu un pēc tam pārdotu atkritumus, tostarp tirgotāji, kas nesaņem atkritumus fiziskajā valdījumā, un kā minēts Direktīvas 2006/12/EK 12. pantā;

13) “starpnieks” ir jebkura persona, kas organizē atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu citu personu vārdā, tostarp starpnieki, kas nesaņem atkritumus fiziskajā valdījumā, kā minēts Direktīvas 2006/12/EK 12. pantā;

14) “saņēmējs” ir persona vai uzņēmums, kas ir galamērķa valsts jurisdikcijā un kam atkritumus sūta reģenerācijai vai apglabāšanai;

15) “paziņotājs” ir:

a) kādas dalībvalsts izcelsmes sūtījuma gadījumā – jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ir attiecīgās dalībvalsts jurisdikcijā, kas plāno veikt atkritumu sūtījumu un kam uzlikts paziņošanas pienākums. Paziņotājs ir viena no personām vai struktūrām, kura izvēlēta saskaņā ar secību, kas noteikta šajā sarakstā:

i) sākotnējais radītājs; vai

ii) licencēts jauns radītājs, kas veic darbības pirms sūtījuma; vai

iii) licencēts savācējs, kurš no viena veida atkritumu dažādiem nelieliem apjomiem, kuri iegūti no dažādiem avotiem, ir veidojis sūtījumu, kam jāsākas no vienas paziņotas vietas; vai

iv) reģistrēts tirgotājs, kuru rakstiski ir pilnvarojis sākotnējais radītājs, jauns radītājs vai licencēts savācējs, kas minēti i), ii) un iii) apakšpunktā, lai darbotos tā vārdā kā paziņotājs;

v) reģistrēts starpnieks, kuru rakstiski ir pilnvarojis sākotnējais radītājs, jauns radītājs vai licencēts savācējs, kas minēti i), ii) un iii) apakšpunktā, lai darbotos tā vārdā kā paziņotājs;

vi) gadījumā, ja visas personas, kas minētas i), ii), iii), iv) un v) apakšpunktā, ja kāds no šiem punktiem ir piemērojams, ir nezināmas vai maksātnespējīgas, īpašnieks.

Ja iv) vai v) apakšpunktā norādītais paziņotājs nepilda jebkuru no pienākumiem ņemt atkritumus atpakaļ, kā izklāstīts 22. līdz 25. pantā, sākotnējo radītāju, jaunu radītāju vai licencētu savācēju, kā minēts attiecīgi i), ii) vai iii) apakšpunktā, kas pilnvaroja tirgotāju vai starpnieku darboties viņa vārdā, uzskata par paziņotāju saistībā ar minētajiem pienākumiem ņemt atkritumus atpakaļ. Nelikumīga sūtījuma gadījumā, par ko paziņoja tirgotājs vai starpnieks, kā noteikts iv) vai v) apakšpunktā, personu, kas minēta i), ii) vai iii) apakšpunktā un kas pilnvaroja attiecīgo tirgotāju vai starpnieku darboties viņa vārdā, šajā regulā uzskata par paziņotāju;

b) gadījumā, ja atkritumus, kuru izcelsme nav dalībvalstī, importē Kopienā vai pārvadā tranzītā caur Kopienu, – jebkura no šādām fiziskām vai juridiskām personām, kas ir nosūtīšanas valsts jurisdikcijā un kas plāno veikt atkritumu sūtījumu vai kas plāno nodrošināt vai jau ir nodrošinājis atkritumu sūtījumu:

i) persona, kas noteikta saskaņā ar nosūtīšanas valsts tiesību aktiem; vai, gadījumā, ja šāda persona nav noteikta;

ii) īpašnieks eksportēšanas laikā;

16) “Bāzeles Konvencija” ir 1989. gada 22. marta Bāzeles Konvencija par kontroli par kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu;

17) “ESAO lēmums” ir ESAO Padomes lēmums C(2001)107/galīgā versija, ar ko pārskata Lēmumu C(92)39/galīgā versija par reģenerācijai paredzēto atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli;

18) “kompetentā iestāde” ir:

a) dalībvalstu gadījumā iestāde, ko nozīmējusi attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar 53. pantu; vai

b) gadījumā, ja ir iesaistīta valsts, kas nav ES dalībvalsts un kas ir viena no pusēm Bāzeles Konvencijā, iestāde, ko attiecīgā valsts nozīmējusi par kompetento iestādi minētās konvencijas mērķiem saskaņā ar tās 5. pantu; vai

c) gadījumā, ja ir iesaistīta valsts, kas nav minēta a) vai b) apakšpunktā, iestāde, kuru attiecīgā valsts vai reģions ir nozīmējis par kompetento iestādi, vai, gadījumā, ja šāda iestāde nav nozīmēta, šīs valsts vai reģiona pārvaldes iestāde, kurai ir jurisdikcija attiecībā uz atkritumu sūtījumiem reģenerācijai vai apglabāšanai vai uz to tranzītu, attiecīgajos gadījumos;

19) “kompetentā nosūtīšanas iestāde” ir kompetentā iestāde, kuras kompetence attiecas uz teritoriju, no kuras sūtījumu plāno uzsākt vai no kuras tas tiek uzsākts;

20) “kompetentā galamērķa iestāde” ir kompetentā iestāde, kuras kompetence attiecas uz teritoriju, uz kurieni plāno veikt sūtījumu vai tas tiek veikts vai kurā atkritumi tiek iekrauti pirms reģenerācijas vai apglabāšanas teritorijā, kas nav nevienas valsts jurisdikcijā;

21) “kompetentā tranzīta iestāde” ir kompetentā iestāde, kuras kompetence attiecas uz jebkuru valsti, kas nav kompetentās nosūtīšanas vai galamērķa iestādes valsts un caur kuru plāno veikt sūtījumu vai tas tiek veikts;

22) “nosūtīšanas valsts” ir jebkura valsts, no kuras atkritumu sūtījumu plāno uzsākt vai tas tiek uzsākts;

23) “galamērķa valsts” ir jebkura valsts, uz kuru atkritumu sūtījumu plāno veikt vai tas tiek veikts reģenerācijai vai apglabāšanai, vai tādas iekraušanas nolūkā, kas notiek pirms reģenerācijas vai apglabāšanas teritorijā, kas nav nevienas valsts jurisdikcijā;

24) “tranzīta valsts” ir jebkura valsts, kas nav nosūtīšanas vai galamērķa valsts un caur kuru atkritumu sūtījumu plāno veikt vai tas tiek veikts;

25) “teritorija, kas ir valsts jurisdikcijā” ir jebkura zeme vai jūras teritorija, kurā valsts īsteno administratīvās un regulatīvās funkcijas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām attiecībā uz cilvēku veselības vai vides aizsardzību;

26) “aizjūras zemes un teritorijas” ir aizjūras zemes un teritorijas, kas uzskaitītas Lēmuma 2001/822/EK IA pielikumā;

27) “eksporta no Kopienas muitas iestāde” ir muitas iestāde, kā noteikts 161. panta 5. punktā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi ( 18 );

28) “izvešanas no Kopienas muitas iestāde” ir muitas iestāde, kā noteikts 793. panta 2. punktā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi ( 19 );

29) “ievešanas Kopienā muitas iestāde” ir muitas iestāde, kurā Kopienas muitas teritorijā ievestos atkritumus nogādā saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 38. panta 1. punktu;

30) “imports” ir jebkāda atkritumu ievešana Kopienā, izņemot tranzītu caur Kopienu;

31) “eksports” ir atkritumu izvešana no Kopienas, izņemot tranzītu caur Kopienu;

32) “tranzīts” ir atkritumu sūtījums vai plānotais atkritumu sūtījums caur vienu vai vairākām valstīm, kas nav nosūtīšanas vai galamērķa valstis;

33) “pārvadāšana” ir atkritumu pārvadāšana pa autoceļu, dzelzceļu, gaisu, jūru vai iekšējiem ūdeņiem;

34) “sūtījums” ir atkritumu pārvadāšana reģenerācijas vai apglabāšanas nolūkā, ko ir plānots veikt vai ko veic:

a) starp valstīm; vai

b) starp valsti un aizjūras zemi vai teritoriju vai citām teritorijām, kas ir minētās valsts aizsardzībā; vai

c) starp valsti un jebkuru zemes teritoriju, kas nav nevienas valsts daļa saskaņā ar starptautiskajām tiesībām; vai

d) starp valsti un Antarktiku; vai

e) no vienas valsts caur jebkuru no iepriekš minētajām teritorijām; vai

f) valsts iekšienē caur jebkuru no iepriekš minētajām teritorijām un kura izcelsmes un galamērķa punkts ir vienā un tajā pašā valstī; vai

g) no ģeogrāfiskas teritorijas, kas nav nevienas valsts jurisdikcijā, uz kādu valsti;

35) “nelikumīgs sūtījums” ir jebkāds atkritumu sūtījums, ko veic:

a) bez paziņojuma visām iesaistītajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar šo regulu; vai

b) bez iesaistīto kompetento iestāžu piekrišanas saskaņā ar šo regulu; vai

c) ar piekrišanu, kas iegūta no iesaistītajām kompetentajām iestādēm, viltojot dokumentus, sagrozot faktus vai krāpšanas ceļā; vai

d) veidā, kas nav būtībā izklāstīts paziņojuma vai pārvietošanas dokumentos; vai

e) veidā, kā rezultātā notiek atkritumu reģenerācija vai apglabāšana, kas neatbilst Kopienas vai starptautiskajiem noteikumiem; vai

f) pretrunā 34., 36., 39., 40., 41. un 43. pantam; vai

g) kas, attiecībā uz 3. panta 2. punktā un 4. punktā minētajiem atkritumu sūtījumiem, notiek šādos gadījumos:

i) konstatēts, ka atkritumi nav uzskaitīti III, IIIA vai IIIB pielikumā; vai

ii) nav ievērots 3. panta 4. punkts;

iii) sūtījums tiek veikts tādā veidā, kas nav būtībā noteikts VII pielikumā dotajā dokumentā.II SADAĻA

SŪTĪJUMI KOPIENAS IEKŠIENĒ TRANZĪTĀ CAUR TREŠĀM VALSTĪM VAI BEZ TĀ

3. pants

Vispārējie procedūras noteikumi

1.  Uz šādu atkritumu sūtījumiem attiecas iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra, kas noteikta šīs sadaļas noteikumos:

a) ja sūtījums paredzēts apglabāšanas darbībām:

visi atkritumi;

b) ja sūtījums paredzēts reģenerācijas darbībām:

i) atkritumi, kas uzskaitīti IV pielikumā, tostarp Bāzeles Konvencijas II un VIII pielikumā uzskaitītie atkritumi;

ii) atkritumi, kas uzskaitīti IVA pielikumā;

iii) atkritumi, kas nav klasificēti vienā pozīcijā III, IIIB, IV vai IVA pielikumā;

iv) atkritumu maisījumi, kas nav klasificēti vienā pozīcijā III, IIIB, IV vai IVA pielikumā, ja vien tie nav uzskaitīti IIIA pielikumā.

2.  Uz šādu atkritumu sūtījumiem reģenerācijas nolūkā gadījumā, kad vesto atkritumu daudzums ir lielāks par 20 kg, attiecas vispārējas informācijas prasības atbilstīgi 18. pantam:

a) atkritumi, kas uzskaitīti III vai IIIB pielikumā;

b) atkritumu maisījumi, kas nav klasificēti vienā pozīcijā III pielikumā un kuru sastāvā ietilpst vairāku III pielikumā uzskaitīto veidu atkritumi, ja šo maisījumu sastāvs neaizkavē to reģenerāciju videi drošā veidā un ja šādi maisījumi ir uzskaitīti IIIA pielikumā, saskaņā ar 58. pantu.

3.  Atkritumiem, kas uzskaitīti III pielikumā, piemēro attiecīgos noteikumus, kas piemērojami IV ielikumā uzskaitītajiem atkritumu veidiem, ja tiem piemīt jebkura no Direktīvas 91/689/EEK III pielikumā minētajām bīstamām īpašībām. Šādos gadījumos rīkojas saskaņā ar 58. pantu.

4.  Šā panta 1. punktā minētā iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra neattiecas uz tādu atkritumu sūtījumiem, kas tieši paredzēti laboratorijas analīžu veikšanai, lai izvērtētu to fizikālās vai ķīmiskās īpašības vai lai noteiktu to piemērotību reģenerācijas vai apglabāšanas darbībām. Tā vietā piemēro 18. panta procedūras prasības. Šādu atkritumu daudzums, uz ko attiecas atbrīvojums, ja tie ir tieši paredzēti laboratorijas analīžu veikšanai, ir minimālais daudzums, kas pamatoti nepieciešams, lai atbilstīgi veiktu analīzi katrā atsevišķā gadījumā, bet tas nepārsniedz 25 kg.

5.  Uz tādu jauktu sadzīves atkritumu sūtījumiem (atkritumu pozīcija 20 03 01), kas savākti no mājsaimniecībām, tostarp gadījumos, kad šāda savākšana ietver arī atkritumus no citiem radītājiem, uz reģenerācijas un apglabāšanas uzņēmumiem saskaņā ar šo regulu attiecas noteikumi, kas piemērojami atkritumu sūtījumiem apglabāšanai.1. NODAĻA

Iepriekšēja rakstiska paziņošana un piekrišana

4. pants

Paziņojums

Ja paziņotājs vēlas sūtīt atkritumus, kā minēts 3. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā, tas iesniedz iepriekšēju rakstisku paziņojumu kompetentajai nosūtīšanas iestādei un ar tās starpniecību, kā arī, vispārēja paziņojuma gadījumā, rīkojas saskaņā ar 13. panta noteikumiem.

Iesniedzot paziņojumu, ievēro šādas prasības:

1) Paziņojuma un pārvietošanas dokumenti:

Paziņošanu veic, izmantojot šādus dokumentus:

a) paziņojuma dokumentu, kas dots IA pielikumā; un

b) pārvietošanas dokumentu, kas dots IB pielikumā.

Iesniedzot paziņojumu, paziņotājs aizpilda paziņojuma dokumentu un, ja vajadzīgs, arī pārvietošanas dokumentu.

Ja paziņotājs nav sākotnējais radītājs saskaņā ar 2. panta 15. punkta a) apakšpunkta i) daļu, paziņotājs nodrošina, ka šis radītājs vai viena no personām, kas minētas 2. panta 15. punkta a) apakšpunkta ii) vai iii) daļā, kur tas iespējams, arī paraksta paziņojuma dokumentu, kas dots IA pielikumā.

Paziņojuma dokumentu un pārvietošanas dokumentu paziņotājam izsniedz kompetentā nosūtīšanas iestāde.

2) Informācija un dokumenti, kas ietverti paziņojuma un pārvietošanas dokumentos:

Paziņotājs iesniedz vai pievieno paziņojuma dokumentam informāciju un dokumentus, kas uzskaitīti II pielikuma 1. daļā. Paziņotājs iesniedz vai pievieno pārvietošanas dokumentam informāciju un dokumentus, kas minēti II pielikuma 2. daļā, tādā apjomā, kāds iespējams paziņošanas laikā.

Paziņojums tiek uzskatīts par pareizi aizpildītu, ja kompetentā nosūtīšanas iestāde uzskata, ka paziņošanas dokuments un pārvietošanas dokuments ir bijuši aizpildīti saskaņā ar pirmo daļu.

3) Papildu informācija un dokumenti:

Ja to pieprasa kāda no iesaistītajām kompetentajām iestādēm, paziņotājs iesniedz papildu informāciju un dokumentus. Tās papildu informācijas un dokumentu saraksts, ko var pieprasīt, ir dots II pielikuma 3. daļā.

Paziņojums tiek uzskatīts par pareizi aizpildītu, ja kompetentā galamērķa iestāde uzskata, ka paziņojuma dokuments un pārvietošanas dokuments ir bijuši aizpildīti un ka paziņotājs iesniedzis informāciju un dokumentus, kas uzskaitīti II pielikuma 1. un 2. daļā, kā arī jebkuru papildu informāciju un dokumentus, kas pieprasīti saskaņā ar šo punktu un kas uzskaitīti II pielikuma 3. daļā.

4) Līguma noslēgšana starp paziņotāju un saņēmēju:

Paziņotājs noslēdz līgumu, kā aprakstīts 5. pantā, ar saņēmēju par paziņoto atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu.

Pierādījumu par šo līgumu vai deklarāciju, ar ko apliecina tā esamību, saskaņā ar IA pielikumu iesniedz kompetentajām iestādēm, kas iesaistītas paziņošanas laikā. Līguma kopiju vai šādu pierādījumu, lai apmierinātu iesaistīto kompetento iestādi, iesniedz paziņotājs vai saņēmējs pēc kompetentās iestādes pieprasījuma.

5) Finanšu garantijas vai līdzvērtīga nodrošinājuma sniegšana:

Finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu sniedz saskaņā ar 6. pantu. Paziņotājs šajā nolūkā sniedz deklarāciju, aizpildot IA pielikumā dotā paziņojuma dokumenta atbilstīgo daļu.

Finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu (vai, ja kompetentā iestāde to pieļauj, pierādījumu par šo garantiju vai nodrošinājumu vai deklarāciju, ar ko apliecina tā esamību) iesniedz kā daļu no paziņojuma dokumenta paziņošanas laikā vai, ja kompetentā iestāde to pieļauj, saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem šādā laikā, pirms sūtījums tiek uzsākts.

6) Paziņojuma joma:

Paziņojums attiecas uz atkritumu sūtījumu no sākotnējās nosūtīšanas vietas, tostarp to pagaidu un cita veida reģenerāciju vai apglabāšanu.

Ja turpmākas pagaidu vai cita veida darbības notiek valstī, kas nav pirmā galamērķa valsts, paziņojumā norāda darbību, kas nav pagaidu darbība, un tās gala mērķi; piemēro 15. panta f) punktu.

Katrā paziņojumā ietver tikai vienu atkritumu identifikācijas kodu, izņemot:

a) atkritumus, kas nav klasificēti vienā pozīcijā III, IIIB, IV vai IVA pielikumā. Šādā gadījumā norāda tikai vienu atkritumu veidu;

b) atkritumu maisījumus, kas nav klasificēti vienā pozīcijā III, IIIB, IV vai IVA pielikumā, ja vien tie nav uzskaitīti IIIA pielikumā. Šādā gadījumā norāda katras atkritumu daļas kodu to nozīmīguma kārtībā.

5. pants

Līgums

1.  Attiecībā uz visiem atkritumu sūtījumiem, kuriem ir nepieciešams paziņojums, ir jānoslēdz līgums starp paziņotāju un saņēmēju par paziņo to atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu.

2.  Līgumam jābūt noslēgtam un spēkā esošam paziņošanas laikā un visā sūtījuma laikā, līdz ir sniegts apliecinājums saskaņā ar 15. panta e) apakšpunktu, 16. panta e) apakšpunktu vai, attiecīgajos gadījumos, 15. panta d) apakšpunktu.

3.  Līgumā ietver šādus pienākumus:

a) paziņotāja pienākums ņemt atkritumus atpakaļ saskaņā ar 22. pantu un 24. panta 2. punktu, ja atkritumu sūtījums vai reģenerācija, vai apglabāšana nav pabeigta, kā bija paredzēts, vai ja ir bijis veikts nelikumīgs sūtījums;

b) saņēmēja pienākums reģenerēt vai apglabāt atkritumus saskaņā ar 24. panta 3. punktu, ja tie ir sūtīti nelikumīgi; un

c) uzņēmuma pienākums sniegt saskaņā ar 16. panta e) apakšpunktu iesniegt apliecinājumu par to, ka atkritumi ir reģenerēti vai apglabāti, ievērojot paziņojumu un tajā ietvertos nosacījumus, kā arī šīs regulas prasības.

4.  Ja sūtītie atkritumi ir paredzēti pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas darbībām, līgumā ietver šādus papildu pienākumus:

a) galamērķa uzņēmuma pienākums sniegt saskaņā ar 15 panta d) apakšpunktu un attiecīgos gadījumos saskaņā ar 15. panta e) apakšpunktu apliecinājumus par to, ka atkritumi ir reģenerēti vai apglabāti saskaņā ar paziņojumu un tajā ietvertajiem nosacījumiem, kā arī saskaņā ar šīs regulas prasībām; un

b) saņēmēja pienākums iesniegt attiecīgos gadījumos paziņojumu sākotnējās nosūtīšanas valsts sākotnējai kompetentajai iestādei saskaņā ar 15. panta f) apakšpunkta ii) apakšpunktu.

5.  Ja atkritumus sūta starp diviem uzņēmumiem, ko kontrolē viena un tā pati juridiska persona, līgumu var aizvietot ar attiecīgās juridiskas personas deklarāciju, ar kuru tā apņemas reģenerēt vai apglabāt paziņotos atkritumus.

6. pants

Finanšu garantija

1.  Uz visiem atkritumu sūtījumiem, kuriem ir nepieciešams paziņojums, attiecas prasība sniegt finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu, kas sedz:

a) transporta izmaksas;

b) reģenerācijas vai apglabāšanas izmaksas, tostarp jebkuru nepieciešamo pagaidu darbību izmaksas; un

c) izmaksas, kas saistītas ar uzglabāšanu 90 dienas.

2.  Finanšu garantija vai līdzvērtīgs nodrošinājums ir paredzēts, lai segtu izmaksas, kas rodas saistībā ar:

a) gadījumiem, kad sūtījums vai reģenerācija, vai apglabāšana nevar tikt pabeigta, kā tas paredzēts, saskaņā ar 22. pantu; un

b) gadījumiem, kad sūtījums vai reģenerācija, vai apglabāšana ir nelikumīga, kā minēts 24. pantā.

3.  Paziņotājs vai cita fiziska vai juridiska persona tā vārdā sniedz finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu, kas ir spēkā paziņojuma iesniegšanas laikā vai, ja kompetentā iestāde, kas apstiprina finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu, to pieļauj, vēlākais tajā brīdī, kad sūtījums tiek uzsākts, un to piemēro paziņotajam sūtījumam vēlākais tajā brīdī, kad sūtījums tiek uzsākts.

4.  Kompetentā nosūtīšanas iestāde apstiprina finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu, tostarp to formu, tekstu un seguma summu.

4.  Tomēr gadījumos, kad atkritumus importē Kopienā, kompetentā galamērķa iestāde Kopienā pārskata seguma summu un, ja nepieciešams, apstiprina papildu finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu.

5.  Finanšu garantija vai līdzvērtīgs nodrošinājums ir derīgi un attiecas uz paziņoto sūtījumu un paziņoto atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas pabeigšanu.

5.  Finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu atbrīvo, kad iesaistītā kompetentā iestāde ir saņēmusi apliecinājumu, kas minēts 16. panta e) apakšpunktā vai attiecīgos gadījumos 15. panta e) apakšpunktā attiecībā uz pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas darbībām.

6.  Atkāpjoties no 5. punkta, ja sūtītie atkritumi ir paredzēti pagaidu reģenerācijai vai apglabāšanai un turpmākās reģenerācijas vai apglabāšanas darbības notiek galamērķa valstī, finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu atbrīvo, kad atkritumi atstāj uzņēmumus, kuri veic pagaidu darbības, un iesaistītā kompetentā iestāde ir saņēmusi apliecinājumu, kas minēts 15. panta d) apakšpunktā. Šādā gadījumā uz turpmāku sūtījumu uz reģenerācijas vai apglabāšanas uzņēmumu attiecas jauna finanšu garantija vai līdzvērtīgs nodrošinājums, ja vien kompetentā galamērķa iestāde neuzskata, ka šāda finanšu garantija vai līdzvērtīgs nodrošinājums nav nepieciešams. Šādos apstākļos kompetentā galamērķa iestāde ir atbildīga par pienākumiem, kas rodas nelikumīga sūtījuma gadījumā, vai par ņemšanu atpakaļ, ja sūtījums vai turpmāka reģenerācijas vai apglabāšanas darbība nevar tikt pabeigta, kā paredzēts.

7.  Kompetentajai iestādei Kopienā, kas ir apstiprinājusi finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu, ir piekļuve tam un tā izmanto finansējumu, tostarp maksājumu nolūkā citām iesaistītajām iestādēm, lai pildītu pienākumus saskaņā ar 23. un 25. pantu.

8.  Vispārēja paziņojuma gadījumā saskaņā ar 13. pantu var sniegt finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu, kas attiecas uz vispārēja paziņojuma daļām, tā vietā, lai sniegtu vienu, kas attiektos uz visu vispārējo paziņojumu. Šādos gadījumos finanšu garantija vai līdzvērtīgs nodrošinājums tiek piemērots sūtījumam vēlākais, kad attiecīgais sūtījums sākas.

8.  Finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu atbrīvo, kad iesaistītā kompetentā iestāde ir saņēmusi 16. panta e) apakšpunktā vai attiecīgā gadījumā 15. panta e) apakšpunktā minēto apliecinājumu attiecībā uz pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas darbībām ar attiecīgajiem atkritumiem. Šā panta 6. punktu piemēro mutatis mutandis.

9.  Dalībvalstis dara Komisijai zināmus tiesību aktu noteikumus, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.

7. pants

Paziņojuma pārsūtīšana, ko veic kompetentā nosūtīšanas iestāde

1.  Pēc 4. panta 2. punkta otrajā daļā minētā pareizi aizpildītā paziņojuma saņemšanas kompetentā nosūtīšanas iestāde patur paziņojuma kopiju un pārsūta paziņojumu kompetentajai galamērķa iestādei, kā arī kopijas jebkurai kompetentajai (-ajām) tranzīta iestādei (-ēm) un informē paziņotāju par pārsūtīšanu. To veic trīs darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

2.  Ja paziņojums nav pareizi aizpildīts, kompetentā nosūtīšanas iestāde pieprasa informāciju un dokumentus no paziņotāja saskaņā ar 4. panta 2. punkta otro daļu.

2.  To veic trīs darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

2.  Šādos gadījumos kompetentajai nosūtīšanas iestādei ir trīs darba dienas pēc pieprasītās informācijas un/vai dokumentu saņemšanas, lai izpildītu 1. punkta prasības.

3.  Kompetentā nosūtīšanas iestāde trīs darba dienu laikā pēc pareizi aizpildītā paziņojuma saņemšanas, kā aprakstīts 4. panta 2. punkta otrajā daļā, var izlemt neturpināt darbības ar paziņojumu, ja tai ir iebildumi pret sūtījumu saskaņā ar 11. un 12. pantu.

3.  Tā nekavējoties informē paziņotāju par tās lēmumu un minētajiem iebildumiem.

4.  Ja 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas kompetentā nosūtīšanas iestāde nav pārsūtījusi paziņojumu, kā noteikts 1. punktā, tā pēc paziņotāja pieprasījuma sniedz tam pamatotu paskaidrojumu. Šo noteikumu nepiemēro gadījumos, kad nav izpildīts pieprasījums sniegt informāciju atbilstīgi 2. punktam.

8. pants

Iesaistīto kompetento iestāžu informācijas un dokumentu pieprasījums un kompetentās galamērķa iestādes apstiprinājums

1.  Pēc tam, kad kompetentā nosūtīšanas iestāde pārsūtījusi paziņojumu, ja kāda no iesaistītajām kompetentajām iestādēm uzskata, ka ir nepieciešama papildu informācija un dokumenti, kā minēts 4. panta 3. punkta otrajā daļā, tā pieprasa šādu informāciju un dokumentus no paziņotāja un informē citas kompetentās iestādes par šādu pieprasījumu. To veic trīs darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Šādos gadījumos iesaistītās kompetentās iestādes trīs darba dienu laikā pēc pieprasītās informācijas un dokumentu saņemšanas informē kompetento galamērķa iestādi.

2.  Ja kompetentā galamērķa iestāde uzskata, ka paziņojums ir pareizi aizpildīts, kā aprakstīts 4. panta 3. punkta otrajā daļā, tā nosūta paziņotājam apstiprinājumu par to un tā kopijas citām iesaistītajām kompetentajām iestādēm. To veic trīs darba dienu laikā pēc pareizi aizpildītā paziņojuma saņemšanas.

3.  Ja 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas kompetentā galamērķa iestāde nav sniegusi apstiprinājumu par paziņojumu, kā noteikts 2. punktā, tā pēc paziņotāja pieprasījuma sniedz tam pamatotu paskaidrojumu.

9. pants

Kompetento galamērķa, nosūtīšanas un tranzīta iestāžu piekrišana un termiņi sūtījumam, reģenerācijai vai apglabāšanai

1.  Kompetentās galamērķa, nosūtīšanas un tranzīta iestādes 30 dienu laikā pēc dienas, kad kompetentā galamērķa iestāde pārsūtījusi apstiprinājumu saskaņā ar 8. pantu, pieņem vienu no šādiem attiecīgi pamatotiem lēmumiem rakstiski attiecībā uz paziņoto sūtījumu:

a) piekrišana bez nosacījumiem;

b) piekrišana ar nosacījumiem saskaņā ar 10. pantu; vai

c) iebildumi saskaņā ar 11. un 12. pantu.

1.  Var uzskatīt, ka kompetentā tranzīta iestāde ir izteikusi savu piekrišanu klusējot, ja nekādi iebildumi nav iesniegti minētajā 30 dienu termiņā.

2.  Kompetentās galamērķa, nosūtīšanas un, attiecīgajos gadījumos, tranzīta iestādes 1. punktā minētajā 30 dienu termiņā rakstveidā nosūta savu lēmumu un tā pamatojumu paziņotājam, nosūtot kopijas citām iesaistītajām kompetentajām iestādēm.

3.  Kompetentās galamērķa, nosūtīšanas un, attiecīgajos gadījumos, tranzīta iestādes apliecina savu rakstisko piekrišanu, atbilstīgi apzīmogojot, parakstot un norādot datumu paziņojuma dokumentam vai tā kopijām.

4.  Rakstiska piekrišana plānotajam sūtījumam zaudē spēku vienu kalendāro gadu pēc tās sniegšanas dienas vai paziņojuma dokumentā norādītajā vēlākā dienā. Tomēr tas netiek piemērots, ja iesaistītās kompetentās iestādes norāda īsāku laikposmu.

5.  Klusējot izteikta piekrišana plānotajam sūtījumam zaudē spēku vienu kalendāro gadu pēc 1. punktā minētā 30 dienu termiņa beigšanās.

6.  Plānotais sūtījums var notikt tikai pēc 16. panta a) un b) punktā izklāstīto prasību izpildes un laikā, kamēr rakstiskas vai klusējot izteiktas piekrišanas no visām kompetentajām iestādēm ir spēkā.

7.  Atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu saistībā ar plānoto sūtījumu pabeidz ne vēlāk kā vienu kalendāro gadu pēc tam, kad uzņēmums ir saņēmis atkritumus, ja vien iesaistītā kompetentā iestāde nav norādījusi īsāku laikposmu.

8.  Iesaistītās kompetentās iestādes atsauc savu piekrišanu, ja tās konstatē, ka:

a) atkritumu sastāvs neatbilst paziņotajam; vai

b) nav ievēroti nosacījumi, kas uzlikti attiecībā uz sūtījumu; vai

c) atkritumi nav reģenerēti vai apglabāti saskaņā ar tā uzņēmuma atļauju, kas veic minēto darbību; vai

d) atkritumus plāno sūtīt, reģenerēt vai apglabāt vai tie ir nosūtīti, reģenerēti vai apglabāti tādā veidā, kas nav saskaņā ar informāciju, kas sniegta paziņojuma un pārvietošanas dokumentā vai pievienota tam.

9.  Jebkuru piekrišanas atsaukumu nosūta ar oficiālu paziņojumu paziņotājam, nosūtot kopijas citām iesaistītajām kompetentajām iestādēm un saņēmējam.

10. pants

Nosacījumi attiecībā uz sūtījumu

1.  Kompetentās nosūtīšanas, galamērķa un tranzīta iestādes var 30 dienu laikā pēc kompetentās galamērķa iestādes apstiprinājuma pārsūtīšanas dienas saskaņā ar 8. pantu paredzēt nosacījumus saistībā ar piekrišanu paziņotajam sūtījumam. Šādi nosacījumi var tikt balstīti uz vienu vai vairākiem iemesliem, kas minēti 11. vai 12. pantā.

2.  Kompetentās nosūtīšanas, galamērķa un tranzīta iestādes var arī 30 dienu laikposmā, kas minēts 1. punktā, paredzēt nosacījumus attiecībā uz atkritumu pārvadāšanu savas jurisdikcijas teritorijās. Šādi pārvadāšanas nosacījumi nav stingrāki par tiem, kas noteikti attiecībā uz līdzīgiem sūtījumiem, kurus pilnībā veic to jurisdikcijā esošajās teritorijās, un tajos ņem vērā spēkā esošos nolīgumus, jo īpaši attiecīgos starptautiskos nolīgumus.

3.  Kompetentās nosūtīšanas, galamērķa un tranzīta iestādes var arī 30 dienu laikposmā, kas minēts 1. punktā, paredzēt nosacījumu, ka to piekrišana tiek uzskatīta par atsauktu, ja finanšu garantija vai līdzvērtīgs nodrošinājums nav piemērojami vēlākais, kad tiek uzsākts paziņotais sūtījums, kā noteikts 6. panta 3. punktā.

4.  Iestāde, kas paredz nosacījumus, tos dara zināmus paziņotājam rakstiski, nosūtot kopijas iesaistītajām kompetentajām iestādēm.

4.  Attiecīgā kompetentā iestāde norāda nosacījumus paziņojuma dokumentā vai pievieno tos tam.

5.  Kompetentā galamērķa iestāde 1. punktā noteiktajā 30 dienu laikā arī var noteikt, ka pārstrādes uzņēmums, kas saņem atkritumus, regulāri uzskaita atkritumu ievadi, izvadi un/vai bilanci, kā arī saistītās un paziņojumā minētās pārstrādes vai apglabāšanas darbības, kā arī paziņojuma derīguma laiku. Šādu uzskaiti paraksta juridiski atbildīgā persona uzņēmumā, un mēneša laikā pēc paziņotās pārstrādes vai apglabāšanas darbības pabeigšanas to nosūta kompetentajai galamērķa iestādei.

11. pants

Iebildumi pret atkritumu sūtījumiem apglabāšanas nolūkā

1.  Ja ir iesniegts paziņojums attiecībā uz plānoto atkritumu sūtījumu apglabāšanas nolūkā, kompetentās galamērķa un nosūtīšanas iestādes var 30 dienu laikā pēc kompetentās galamērķa iestādes apstiprinājuma pārsūtīšanas dienas saskaņā ar 8. pantu celt pamatotus iebildumus, balstoties uz vienu vai vairākiem šādiem pamatojumiem un saskaņā ar Līgumu:

a) plānotais sūtījums vai apglabāšana nav saskaņā ar veiktajiem pasākumiem, lai īstenotu tuvuma, reģenerācijas prioritātes un pašpietiekamības principu Kopienā un valstu līmenī saskaņā ar Direktīvu 2006/12/EK, lai aizliegtu kopumā vai daļēji vai sistemātiski iebilstu pret atkritumu sūtījumiem; vai

b) plānotais sūtījums vai apglabāšana nav saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kas attiecas uz vides aizsardzību, sabiedrisko kārtību, sabiedrības drošību vai veselības aizsardzību, saistībā ar darbībām valstī, kura iesniedz iebildumu; vai

c) paziņotājs vai saņēmējs pirms tam bijis notiesāts par nelikumīgu sūtījumu vai kādu citu nelikumīgu darbību saistībā ar vides aizsardzību. Šādā gadījumā kompetentās nosūtīšanas un galamērķa iestādes var noraidīt visus sūtījumus, kuros ir iesaistīta attiecīgā persona, saskaņā ar valsts tiesību aktiem; vai

d) uzņēmums vairākkārt neievērojis 15. un 16. pantu saistībā ar iepriekšējiem sūtījumiem; vai

e) dalībvalsts vēlas izmantot savas tiesības saskaņā ar Bāzeles Konvencijas 4. panta 1. punktu, lai aizliegtu bīstamo atkritumu vai minētās konvencijas II pielikumā uzskaitīto atkritumu importu; vai

f) plānotais sūtījums vai apglabāšana ir pretrunā saistībām, kas izriet no starptautiskajām konvencijām, kuras noslēgusi attiecīgā(-ās) dalībvalsts(-is) vai Kopiena; vai

g) plānotais sūtījums vai apglabāšana neatbilst Direktīvai 2006/12/EK un jo īpaši tās 5. un 7. pantam, ņemot vērā ģeogrāfiskos apstākļus vai nepieciešamību pēc specializētiem uzņēmumiem noteiktiem atkritumu veidiem:

i) lai īstenotu pašpietiekamības principu Kopienas un valsts līmenī; vai

ii) gadījumos, kad specializētajam uzņēmumam ir jāapglabā atkritumi no tuvāka avota un kompetentā iestāde ir piešķīrusi prioritāti šiem atkritumiem; vai

iii) lai nodrošinātu, ka sūtījums ir saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas plāniem; vai

h) atkritumi tiks apstrādāti uzņēmumā, uz ko attiecas Direktīva 96/61/EK, bet kas nepiemēro labākās pieejamās metodes, kā noteikts minētās direktīvas 9. panta 4. punktā, saskaņā ar uzņēmuma atļauju; vai

i) ja atkritumi ir jaukti sadzīves atkritumi no mājsaimniecībām (postenis 20 03 01); vai

j) attiecīgie atkritumi netiks apstrādāti saskaņā ar tiesiski saistošiem vides aizsardzības standartiem attiecībā uz apglabāšanas darbībām, kas noteikti Kopienas tiesību aktos (arī gadījumos, kad ir piešķirti pagaidu izņēmumi).

2.  Kompetentā(-s) tranzīta iestāde(-s) var 1. punktā minētajā 30 dienu termiņā celt pamatotus iebildumus, balstoties tikai uz 1. punkta b), c), d) un f) apakšpunktu.

3.  Gadījumā, ja bīstamie atkritumi nosūtīšanas dalībvalstī tiek radīti tik mazā daudzumā gada laikā, ka jaunu specializētu apglabāšanas uzņēmumu izveidošana šajā valstī būtu neizdevīga, 1. punkta a) apakšpunktu nepiemēro.

Kompetentā galamērķa iestāde sadarbojas ar kompetento nosūtīšanas iestādi, kas uzskata, ka šis punkts un nevis 1. punkta a) apakšpunkts būtu jāpiemēro, lai šo jautājumu atrisinātu divpusēji.

▼M3

Gadījumā, ja netiek rasts apmierinošs risinājums, katra dalībvalsts var nodot jautājumu Komisijas izskatīšanai. Lēmumu par šo jautājumu pieņem saskaņā ar 59.a panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

▼B

4.  Ja 1. punktā minētajā 30 dienu termiņā kompetentās iestādes uzskata, ka iebildumu pamatā esošās problēmas ir atrisinātas, tās nekavējoties rakstiski informē paziņotāju, nosūtot kopiju saņēmējam un citām iesaistītajām kompetentajām iestādēm

5.  Ja iebildumu pamatā esošās problēmas nav atrisinātas 1. punktā minētajā 30 dienu termiņā, paziņojums kļūst nederīgs. Gadījumos, ja paziņotājs joprojām vēlas veikt sūtījumu, tas iesniedz jaunu paziņojumu, ja vien iesaistītās kompetentās iestādes un paziņotājs nevienojas savādāk.

6.  Dalībvalstis nekavējoties paziņo Komisijai par atbilstīgi 1. punkta a) apakšpunktam veiktiem pasākumiem, lai aizliegtu kopumā vai daļēji vai lai sistemātiski iebilstu pret atkritumu sūtījumiem apglabāšanas nolūkā, vai par atbilstīgi 1. punkta e) apakšpunktam veiktiem pasākumiem, un Komisijas par to informē pārējās dalībvalstis.

12. pants

Iebildumi pret atkritumu sūtījumiem reģenerācijas nolūkā

1.  Ja paziņojumu iesniedz attiecībā uz plānoto atkritumu sūtījumu reģenerācijas nolūkā, kompetentās galamērķa un nosūtīšanas iestādes 30 dienu laikā pēc dienas, kad kompetentā galamērķa iestāde ir pārsūtījusi apstiprinājumu saskaņā ar 8. pantu, var celt pamatotus iebildumus, balstoties uz vienu vai vairākiem šādiem pamatojumiem un saskaņā ar Līgumu:

a) plānotais sūtījums vai reģenerācija nav saskaņā ar Direktīvu 2006/12/EK un jo īpaši tās 3., 4., 7. un 10. pantu; vai

b) plānotais sūtījums vai reģenerācija nav saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kas attiecas uz vides aizsardzību, sabiedrisko kārtību, sabiedrības drošību vai veselības aizsardzību, saistībā ar darbībām, kas notiek valstī, kura sniedza iebildumus; vai

c) plānotais sūtījums vai reģenerācija nav saskaņā ar valsts tiesību aktiem nosūtīšanas valstī saistībā ar atkritumu reģenerāciju, tostarp gadījumos, kad plānotais sūtījums attiecas uz atkritumiem, kas paredzēti reģenerācijai uzņēmumā, kurā ir zemāki apstrādes standarti attiecībā uz konkrētiem atkritumiem, nekā standarti nosūtīšanas valstī, ievērojot nepieciešamību nodrošināt pareizu iekšējā tirgus darbību;

Tas netiek piemērots, ja:

i) pastāv atbilstīgi Kopienas tiesību akti, jo īpaši attiecībā uz atkritumiem, un ja prasības, kuras ir vismaz tikpat stingras kā Kopienas tiesību aktos paredzētās prasības, ir ieviestas valsts tiesību aktos, ar kuriem pārņem šādus Kopienas tiesību aktus;

ii) reģenerācijas darbība galamērķa valstī notiek saskaņā ar nosacījumiem, kas ir būtībā līdzvērtīgi tiem, kas paredzēti nosūtīšanas valsts tiesību aktos;

iii) nosūtīšanas valsts tiesību akti, kas nav minēti i) daļā, nav bijuši paziņoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/34/EK (1998. gada 22. jūnijs), kas nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu, un Informācijas Sabiedrības pakalpojumu noteikumu sfērā ( 20 ), ja to pieprasa minētā direktīva; vai

d) paziņotājs vai saņēmējs ir bijis pirms tam notiesāts par nelikumīgu sūtījumu vai kādu citu nelikumīgu rīcību saistībā ar vides aizsardzību. Šajā gadījumā kompetentās nosūtīšanas un galamērķa iestādes var atteikt visus sūtījumus, kuros ir iesaistīta attiecīgā persona, saskaņā ar valsts tiesību aktiem; vai

e) paziņotājs vai uzņēmums vairākkārt neievērojis 15. un 16. pantu saistībā ar iepriekšējiem sūtījumiem;

f) plānotais sūtījums vai reģenerācija ir pretrunā saistībām, kas izriet no starptautiskajām konvencijām, ko noslēgusi attiecīgā dalībvalsts(-is) vai Kopiena; vai

g) reģenerējamu un nereģenerējamu atkritumu attiecība, to materiālu paredzamā vērtība, kas veidojas gala reģenerācijas rezultātā, vai reģenerācijas izmaksas un nereģenerējamās daļas apglabāšanas izmaksas neattaisno reģenerāciju, ņemot vērā ekonomiska rakstura un/vai vides apsvērumus; vai

h) sūtītie atkritumi paredzēti apglabāšanai, nevis reģenerācijai; vai

i) atkritumi tiks apstrādāti uzņēmumā, uz ko attiecas Direktīva 96/61/EK, bet kas nepiemēro labākās pieejamās metodes, kas noteiktas minētās direktīvas 9. panta 4. punktā, saskaņā ar uzņēmuma atļauju; vai

j) attiecīgie atkritumi netiks apstrādāti saskaņā ar tiesiski saistošiem vides aizsardzības standartiem attiecībā uz reģenerācijas darbībām vai saskaņā ar tiesiski saistošiem reģenerācijas vai pārstrādes pienākumiem, kas noteikti Kopienas tiesību aktos (arī gadījumos, ja ir piešķirti pagaidu izņēmumi); vai

k) attiecīgie atkritumi netiks apstrādāti saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas plāniem, kas izstrādāti atbilstīgi Direktīvas 2006/12/EK 7. pantam, lai nodrošinātu to juridiski saistošu reģenerācijas vai pārstrādes pienākumu īstenošanu, kas noteikti Kopienas tiesību aktos.

2.  Kompetentā(-s) tranzīta iestāde(-s) var 1. punktā minētajā 30 dienu termiņā celt pamatotus iebildumus, balstoties tikai uz 1. punkta b), d), e) un f) apakšpunktu.

3.  Ja 1. punktā minētajā 30 dienu termiņā kompetentās iestādes uzskata, ka iebildumu pamatā esošās problēmas ir atrisinātas, tās nekavējoties rakstiski informē paziņotāju, nosūtot kopiju saņēmējam un citām iesaistītajām kompetentajām iestādēm.

4.  Ja iebildumu pamatā esošās problēmas nav atrisinātas 1. punktā minētajā 30 dienu termiņā, paziņojums kļūst nederīgs. Gadījumā, ja paziņotājs joprojām vēlas veikt sūtījumu, tas iesniedz jaunu paziņojumu, ja vien iesaistītās kompetentās iestādes un paziņotājs nevienojas savādāk.

5.  Dalībvalstis saskaņā ar 51. pantu dara Komisijai zināmus iebildumus, ko cēlušas kompetentās iestādes saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu.

6.  Nosūtīšanas dalībvalsts dara Komisijai un pārējām dalībvalstīm zināmus savus tiesību aktus, uz kuriem var balstīt iebildumus, ko cēlušas kompetentās iestādes saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu, un paskaidro, uz kurām atkritumu un atkritumu reģenerācijas darbībām tie iebildumi attiecas, pirms šādi tiesību akti tiek izmantoti, lai celtu pamatotus iebildumus.

13. pants

Vispārējs paziņojums

1.  Paziņotājs var iesniegt vispārēju paziņojumu attiecībā uz vairākiem sūtījumiem, ja katrā sūtījuma gadījumā:

a) atkritumiem ir ievērojami līdzīgas fizikālās un ķīmiskās īpašības; un

b) atkritumi tiek sūtīti vienam un tam pašam saņēmējam un vienam un tam pašam uzņēmumam; un

c) paziņojuma dokumentā norādītais pārvadājuma maršruts ir tas pats.

2.  Ja, neparedzētu apstākļu dēļ, nevar ievērot vienu un to pašu maršrutu, paziņotājs informē iesaistītās kompetentās iestādes, cik ātri vien iespējams, un, ja iespējams, pirms tiek sākts sūtījums, ja ir jau zināma izmaiņu nepieciešamība.

2.  Gadījumā, ja maršruta izmaiņas ir zināmas pirms sūtījuma sākšanas un ir iesaistītas citas kompetentās iestādes, nekā tās, kas saistītas ar vispārēju paziņojumu, vispārējais paziņojums nevar tikt izmantots un ir jāiesniedz jauns paziņojums.

3.  Iesaistītās kompetentās iestādes, izsakot piekrišanu izmantot vispārēju paziņojumu, var izvirzīt nosacījumu, ka vēlāk tiks sniegta papildu informācija un dokumenti saskaņā ar 4. panta 2. un 3. punkta otro daļu.

14. pants

Reģenerācijas uzņēmumi, par kuriem ir sniegta iepriekšēja piekrišana

1.  Kompetentās galamērķa iestādes, kurām ir jurisdikcija attiecībā uz konkrētiem reģenerācijas uzņēmumiem, var pieņemt lēmumu izsniegt iepriekšēju piekrišanu šādu iekārtu izmantošanai.

1.  Šādus lēmumus pieņem konkrētam laikposmam, un tie var tikt atsaukti jebkurā laikā.

2.  Vispārēja paziņojuma gadījumā, ko iesniedz saskaņā ar 13. pantu, piekrišanas derīguma termiņš, kas minēts 9. panta 4. un 5. punktā, var tikt pagarināts līdz trim gadiem, kompetentajai galamērķa iestādei vienojoties ar citām iesaistītajām kompetentajām iestādēm.

3.  Kompetentās iestādes, kas pieņem lēmumu sniegt iepriekšēju piekrišanu iekārtas izmantošanai saskaņā ar 1. un 2. punktu, informē Komisiju un, attiecīgajos gadījumos, arī ESAO sekretariātu par:

a) reģenerācijas uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;

b) izmantoto metožu aprakstu, tostarp R–kodu(-s);

c) atkritumu veidiem, kā uzskaitīts IV un IVA pielikumā, vai atkritumu veidiem, attiecībā uz kuriem piemēro lēmumu;

d) kopējo daudzumu, par kuru ir sniegta iepriekšēja piekrišana;

e) derīguma termiņu;

f) jebkādām izmaiņām iepriekšējā piekrišanā;

g) jebkādām izmaiņām paziņotajā informācijā; un

h) jebkādu iepriekšējas piekrišanas atsaukšanu.

3.  Šajā nolūkā izmanto veidlapu, kas dota VI pielikumā.

4.  Atkāpjoties no 9., 10., un 12. panta, termiņš, kurā iesaistītās kompetentās iestādes sniedz piekrišanu saskaņā ar 9. pantu, paredz nosacījumus saskaņā ar 10. pantu vai ceļ iebildumus saskaņā ar 12. pantu, nepārsniedz septiņas darba dienas pēc tam, kad kompetentā galamērķa iestāde pārsūtījusi apstiprinājumu saskaņā ar 8. pantu.

5.  Neatkarīgi no 4. punkta, kompetentā nosūtīšanas iestāde var pieņemt lēmumu, ka ir nepieciešams vairāk laika, lai saņemtu papildu informāciju vai dokumentus no paziņotāja.

5.  Šādos gadījumos kompetentā iestāde septiņu darba dienu laikā rakstiski informē paziņotāju, nosūtot kopijas citām iesaistītajām kompetentajām iestādēm.

5.  Kopējais nepieciešamais laiks nepārsniedz 30 dienas pēc tam, kad kompetentā galamērķa iestāde pārsūtījusi apstiprinājumu saskaņā ar 8. pantu.

15. pants

Papildu noteikumi attiecībā uz pagaidu reģenerācijas un apglabāšanas darbībām

Atkritumu sūtījumiem, kas paredzēti pagaidu reģenerācijas un apglabāšanas darbībām, piemēro šādus papildu noteikumus:

a) ja atkritumu sūtījums tiek veikts pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas darbību nolūkā, visas iekārtas, kur paredzēts veikt turpmākās pagaidu un citas reģenerācijas un apglabāšanas darbības, norāda paziņojuma dokumentā papildus sākotnējām pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas darbībām;

b) kompetentās nosūtīšanas un galamērķa iestādes var sniegt savu piekrišanu tādu atkritumu sūtījumam, kas paredzēti pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas darbībām, tikai tad, ja nav pamata celt iebildumu, saskaņā ar 11. vai 12. pantu, pret atkritumu sūtījumu(-iem) uz uzņēmumiem, kas veic jebkādas turpmākās pagaidu vai citas reģenerācijas vai apglabāšanas darbības;

c) trīs dienu laikā pēc tam, kad uzņēmums, kas veic minētās pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas darbības, saņem atkritumus, minētais uzņēmums sniedz rakstisku apstiprinājumu par atkritumu saņemšanu.

Šo apstiprinājumu sniedz pārvietošanas dokumentā vai pievieno tam. Minētais uzņēmums nosūta pārvietošanas dokumenta, kurā ir ietverts šis apstiprinājums, parakstītas kopijas paziņotājam un iesaistītajām kompetentajām iestādēm;

d) cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 30 dienas pēc pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas darbības pabeigšanas un ne vēlāk kā vienu kalendāro gadu vai, saskaņā ar 9. panta 7. punktu, īsākā laikposmā pēc atkritumu saņemšanas, uzņēmums, kas veic šo darbību, uz savu atbildību apliecina, ka pagaidu reģenerācija vai apglabāšana ir pabeigta.

Šo apliecinājumu iekļauj pārvietošanas dokumentā vai pievieno tam.

Minētais uzņēmums nosūta pārvietošanas dokumenta, kurā ir ietverts šis apliecinājums, parakstītas kopijas paziņotājam un iesaistītajām kompetentajām iestādēm;

e) gadījumā, ja reģenerācijas vai apglabāšanas uzņēmums, kas veic pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas darbības, nogādā atkritumus jebkādām turpmākām pagaidu vai citām reģenerācijas vai apglabāšanas darbībām uz uzņēmumu, kas atrodas galamērķa valstī, tā, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā vienu kalendāro gadu pēc atkritumu saņemšanas vai, saskaņā ar 9. panta 7. punktu, īsākā laikposmā, iegūst apliecinājumu no minētā uzņēmuma par to, ka turpmākā reģenerācijas vai apglabāšanas darbība, kas nav pagaidu darbība, ir pabeigta.

Minētais uzņēmums, kas veic pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas darbību, nekavējoties pārsūta attiecīgo(-s) apliecinājumu(-us) paziņotājam un iesaistītajām kompetentajām iestādēm, norādot sūtījumu(-us), uz ko apliecinājums(-i) attiecas;

f) a e) apakšpunktā aprakstītā piegāde ir veikta uz uzņēmumu, kas attiecīgi atrodas:

i) isākotnējā nosūtīšanas valstī vai citā dalībvalstī, ir jāsniedz jauns paziņojums saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem; vai

ii) trešā valstī, ir jāsniedz jauns paziņojums saskaņā ar šīs regulas noteikumiem, papildus ievērojot, ka noteikumi, kas attiecas uz iesaistītajām kompetentajām iestādēm, tiek piemēroti arī sākotnējās nosūtīšanas valsts sākotnējai kompetentajai iestādei.

16. pants

Prasības pēc piekrišanas saņemšanas par sūtījumu

Pēc tam, kad iesaistītās kompetentās iestādes sniegusi piekrišanu par paziņoto sūtījumu, visi iesaistītie uzņēmumi aizpilda pārvietošanas dokumentu vai, ja tiek sniegts vispārējs paziņojums, pārvietošanas dokumentus norādītajos punktos, paraksta to vai tos un patur kopiju vai kopijas. Šādas prasības tiek izpildītas:

a) paziņotāja pārvietošanās dokumenta aizpildīšana: līdzko paziņotājs ir saņēmis piekrišanu no kompetentajām nosūtīšanas, galamērķa un tranzīta iestādēm vai, attiecībā uz kompetento tranzīta iestādi, var pieņemt piekrišanu klusējot, tas ieraksta faktisko sūtījuma datumu un citādi aizpilda pārvietošanas dokumentu, cik vien iespējams;

b) iepriekšēja informācija par sūtījuma faktisko sākšanu: paziņotājs nosūta atbilstīgi a) apakšpunktam aizpildītā pārvietošanas dokumenta parakstītas kopijas iesaistītajām kompetentajām iestādēm un saņēmējam vismaz trīs darba dienas pirms sūtījuma sākšanas;

c) pavaddokumenti katram sūtījumam: paziņotājs patur pārvietošanas dokumenta kopiju. Katram sūtījumam pievieno pārvietošanas dokumentu un paziņojuma dokumenta kopijas, kas ietver iesaistīto kompetento iestāžu sniegtās rakstiskas piekrišanas un paredzētos nosacījumus. Pārvietošanas dokumentu patur uzņēmums, kas pieņem atkritumus;

d) uzņēmuma rakstisks apstiprinājums par atkritumu saņemšanu: trīs darba dienu laikā pēc atkritumu saņemšanas uzņēmuma sniedz rakstisku apstiprinājumu par to, ka atkritumi ir saņemti.

Šo apstiprinājumu iekļauj pārvietošanas dokumentā vai pievieno tam.

Uzņēmums nosūta pārvietošanas dokumenta, kurā ietverts šis apstiprinājums, parakstītas kopijas paziņotājam un iesaistītajām kompetentajām iestādēm;

e) uzņēmuma apliecinājums par reģenerācijas vai apglabāšanas darbībām, kas nav pagaidu darbības: cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 30 dienas pēc tādas reģenerācijas vai apglabāšanas darbības pabeigšanas, kas nav pagaidu darbība, un ne vēlāk kā vienu kalendāro gadu vai, saskaņā ar 9. panta 7. punktu, īsākā laikposmā pēc atkritumu saņemšanas, uzņēmums uz savu atbildību apliecina, ka reģenerācijas vai apglabāšanas darbība, kas nav pagaidu darbība, ir pabeigta.

Šo apliecinājumu iekļauj pārvietošanas dokumentā vai pievieno tam.

Uzņēmums nosūta pārvietošanas dokumenta, kurā ietverts šis apliecinājums, parakstītas kopijas paziņotājam un iesaistītajām kompetentajām iestādēm.

17. pants

Izmaiņas sūtījumā pēc piekrišanas

1.  Ja būtiski mainās informācija vai nosacījumi attiecībā uz sūtījumu, par ko ir saņemta piekrišana, tostarp attiecībā uz paredzēto daudzumu, maršrutu, pārvietošanās shēmu, sūtījuma datumu vai pārvadātāju, paziņotājs informē iesaistītās kompetentās iestādes un paziņotāju nekavējoties un, ja vien iespējams, pirms tiek uzsākts sūtījums.

2.  Šādos gadījumos iesniedz jaunu paziņojumu, ja vien visas iesaistītās kompetentās iestādes neuzskata, ka ieteiktās izmaiņas nerada nepieciešamību pēc jauna paziņojuma.

3.  Ja šādas izmaiņas iesaista citas kompetentās iestādes, kas nav bijušas iesaistītas sākotnējā paziņojumā, iesniedz jaunu paziņojumu.2. NODAĻA

Vispārējas informācijas prasības

18. pants

Atkritumi, kuriem jāpievieno noteikta informācija

1.  Uz atkritumiem, kas minēti 3. panta 2. un 4. punktā un ko paredzēts sūtīt, attiecas šādas procedūras prasības:

a) lai atvieglotu sekošanu šādu atkritumu sūtījumiem, persona, kas ir nosūtīšanas valsts jurisdikcijā un kas organizē sūtījumu, nodrošina, ka atkritumiem ir pievienots VII pielikumā ietvertais dokuments;

b) dokumentu, kas ietverts VII pielikumā, paraksta persona, kas organizē sūtījumu, pirms sūtījums notiek, kā arī to paraksta reģenerācijas uzņēmums vai laboratorija un saņēmējs, kad attiecīgie atkritumi ir saņemti.

2.  Līgums, kas minēts VII pielikumā, starp personu, kas organizē sūtījumu, un atkritumu saņēmēju, kas tos saņem reģenerācijai, ir spēkā, kad tiek uzsākts sūtījums, un tajā tiek ietverts noteikums, ka personai, kas organizē sūtījumu, gadījumos, kad atkritumu sūtījums vai reģenerācija nevar tikt pabeigta, kā tas bija plānots, vai ja tas bija nelikumīgs sūtījums, vai ja šī persona nevar pabeigt atkritumu sūtījumu vai reģenerāciju (piemēram, ir maksātnespējīgs), saņēmējam ir pienākums:

a) ņemt atkritumus atpakaļ vai nodrošināt to reģenerāciju alternatīvā veidā, un

b) nodrošināt, ja nepieciešams, to uzglabāšanu līdz minēto darbību veikšanai.

2.  Persona, kas organizē sūtījumu, vai saņēmējs pēc iesaistītās kompetentās iestādes pieprasījuma sniedz līguma kopiju.

3.  Pārbaudes, izpildes, plānošanas un statistikas nolūkā dalībvalstis var saskaņā ar saviem tiesību aktiem pieprasīt 1. punktā minēto informāciju par sūtījumiem, uz kuriem attiecas šis pants.

4.  Uz informāciju, kas minēta 1. punktā, attiecas konfidencialitātes prasības saskaņā ar Kopienas un valstu tiesību aktiem.3. NODAĻA

Vispārējas prasības

19. pants

Aizliegts jaukt atkritumus sūtījuma laikā

No sūtījuma sākuma līdz atkritumu saņemšanai reģenerācijas un apglabāšanas uzņēmumā, kā noteikts paziņojuma dokumentā vai kā minēts 18. pantā, atkritumus nejauc ar citiem atkritumiem.

20. pants

Dokumentu un informācijas glabāšana

1.  Visus dokumentus, kas nosūtīti kompetentajām iestādēm vai kurus nosūtījušas kompetentās iestādes saistībā ar paziņoto sūtījumu, kompetentās iestādes, paziņotājs, saņēmējs un uzņēmums, kas pieņem atkritumus, glabā Kopienā vismaz trīs gadus pēc sūtījuma uzsākšanas dienas.

2.  Informāciju, kas sniegta saskaņā ar 18. panta 1. punktu, persona, kas organizē sūtījumu, saņēmējs un uzņēmums, kas pieņem atkritumus, glabā Kopienā vismaz trīs gadus pēc sūtījuma uzsākšanas dienas.

21. pants

Paziņojumu publiska pieejamība

Kompetentās nosūtīšanas vai galamērķa iestādes ar attiecīgiem līdzekļiem, piemēram, internetu, nodrošina publisku pieejamību informācijai par to sūtījumu paziņojumiem, kuriem tās ir devušas piekrišanu, ja attiecīgā informācija nav konfidenciāla saskaņā ar attiecīgās valsts vai Kopienas tiesību aktiem.4. NODAĻA

Pienākums ņemt atkritumus atpakaļ

22. pants

Atkritumu ņemšana atpakaļ, ja sūtījums nevar tikt pabeigts, kā paredzēts

1.  Ja kāda no iesaistītajām kompetentajām iestādēm konstatē, ka atkritumu sūtījums, tostarp to reģenerācija vai apglabāšana, nevar tikt veikts, kā paredzēts saskaņā ar paziņojuma un pārvietošanas dokumentu un/vai 4. panta 4. punkta otrajā daļā un 5. pantā minētā līguma noteikumiem, tā nekavējoties informē kompetento nosūtīšanas iestādi. Ja reģenerācijas vai apglabāšanas uzņēmums noraida saņemto kravu, tas nekavējoties informē kompetento galamērķa iestādi.

2.  Kompetentā nosūtīšanas iestāde nodrošina, ka, izņemot 3. punktā minētajos gadījumos, paziņotājs, kuru nosaka saskaņā ar 2. panta 15. punktā noteikto secību, vai, ja tas nav iespējams, pati minētā kompetentā iestāde vai fiziska vai juridiska persona tās vārdā attiecīgos atkritumus nogādā atpakaļ tas jurisdikcijā esošajā teritorijā vai kādā citā vietā nosūtīšanas valstī.

2.  To veic 90 dienu laikā vai tādā citā laikposmā, par ko var vienoties iesaistītās kompetentās iestādes pēc tam, kad kompetentā nosūtīšanas iestāde konstatē vai saņem rakstisku paziņojumu no kompetentajām galamērķa vai tranzīta iestādēm par to, ka atkritumu sūtījums vai to reģenerācija vai apglabāšana, par ko saņemta piekrišana, nevar tikt pabeigta, un par iemeslu(-iem) minētajam. Šāds paziņojums var izrietēt no informācijas, ko kompetentajām galamērķa vai tranzīta iestādēm sniedza, cita starpā, citas kompetentās iestādes.

3.  Šā panta 2. punkta minēto pienākumu ņemt atkritumus atpakaļ nepiemēro, ja kompetentās nosūtīšanas, tranzīta un galamērķa iestādes, kas iesaistītas atkritumu reģenerācijā vai apglabāšanā, uzskata, ka paziņotājs vai, ja tas nav iespējams, kompetentā nosūtīšanas iestāde vai fiziska vai juridiska persona tās vārdā var reģenerēt vai apglabāt atkritumus alternatīvā veidā galamērķa valstī vai citur.

3.  Šā panta 2. punkta minēto pienākumu ņemt atkritumus atpakaļ nepiemēro, ja sūtītie atkritumi attiecīgā uzņēmuma darbības laikā ir bijuši neatgriezeniski sajaukti ar citiem atkritumiem, pirms iesaistītā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka paziņotais sūtījums nevar tikt pabeigts, kā minēts 1. punktā. Šādu maisījumu reģenerē vai apglabā alternatīvā veidā saskaņā ar pirmo daļu.

4.  Gadījumos, kad atkritumi tiek ņemti atpakaļ saskaņā ar 2. punktu, iesniedz jaunu paziņojumu, ja vien iesaistītās kompetentās iestādes nevienojas, ka pietiek ar atbilstīgi pamatotu pieprasījumu no sākotnējās kompetentās nosūtīšanas iestādes.

4.  Jaunu paziņojumu, attiecīgajos gadījumos, iesniedz sākotnējais paziņotājs vai, ja tas nav iespējams, jebkuras citas fiziskas vai juridiskas personas saskaņā ar 2. panta 15. punktu, vai, ja tas nav iespējams, sākotnējā kompetentā nosūtīšanas iestāde vai juridiska vai fiziska persona tās vārdā.

4.  Neviena kompetentā iestāde neiebilst un neceļ iebildumus pret atkritumu atgriešanu no sūtījuma, kas nevar tikt pabeigts, vai pret saistīto reģenerācijas un apglabāšanas darbību.

5.  Gadījumos, kad tiek veikti alternatīvi pasākumi ārpus sākotnējās galamērķa valsts, kā minēts 3. punktā, jaunu paziņojumu, attiecīgajos gadījumos, iesniedz sākotnējais paziņotājs vai, ja tas nav iespējams, jebkura citas fiziskas vai juridiskas personas, ko nosaka saskaņā ar 2. panta 15. punktu, vai, ja tas nav iespējams, sākotnējā kompetentā nosūtīšanas iestāde vai fiziska vai juridiska persona tās vārdā.

5.  Gadījumos, kad paziņotājs iesniedz šādu jaunu paziņojumu, šis paziņojums tiek iesniegts arī sākotnējās nosūtīšanas valsts kompetentajai iestādei.

6.  Gadījumos, kad tiek veikti alternatīvi pasākumi sākotnējā galamērķa valstī, kā minēts 3. punktā, jauns paziņojums nav nepieciešams un pietiek ar atbilstīgi pamatotu pieprasījumu. Šādu atbilstīgi pamatotu pieprasījumu, cenšoties panākt vienošanos par alternatīvajiem risinājumiem, sākotnējais paziņotājs pārsūta kompetentajai galamērķa un nosūtīšanas iestādei vai, ja tas nav iespējams, kompetentā nosūtīšanas iestāde – kompetentajai galamērķa iestādei.

7.  Ja saskaņā ar 4. vai 6. punktu jauns paziņojums nav jāiesniedz, sākotnējais paziņotājs vai, ja tas nav iespējams, jebkuras citas fiziskas vai juridiskas personas, ko nosaka saskaņā ar 2. panta 15. punktu, vai, ja tas nav iespējams, sākotnējā kompetentā nosūtīšanas iestāde vai fiziska vai juridiska persona tās vārdā aizpilda jaunu pārvietošanas dokumentu saskaņā ar 15. vai 16. pantu.

7.  Ja sākotnējā kompetentā nosūtīšanas iestāde iesniedz jaunu paziņojumu saskaņā ar 4. vai 5. punktu, jauna finanšu garantija vai līdzvērtīgs nodrošinājums netiek pieprasīts.

8.  Paziņotāja pienākums un nosūtīšanas valsts papildpienākums ņemt atkritumus atpakaļ vai organizēt alternatīvu reģenerāciju vai apglabāšanu beidzas, kad uzņēmums sniedz apliecinājumu par reģenerācijas vai apglabāšanas darbībām, kas nav pagaidu darbības, kā minēts 16. panta e) apakšpunktā vai attiecīgā gadījumā 15. panta e) apakšpunktā. Pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas gadījumos, kas minēti 6. panta 6. punktā, nosūtīšanas valsts papildpienākums beidzas, kad uzņēmums sniedz 15. panta d) apakšpunktā minēto apliecinājumu.

8.  Ja uzņēmums sniedz reģenerācijas vai apglabāšanas apliecinājumu tādā veidā, ka rezultātā tiek veikts nelikumīgs sūtījums un tiek atbrīvota finanšu garantija, piemēro 24. panta 3. punktu un 25. panta 2. punktu.

9.  Ja atkritumi, kas iesaistīti sūtījumā, ko nevar pabeigt, tostarp reģenerācijā vai apglabāšanā, tiek atklāti dalībvalstī, kompetentā iestāde, kuras jurisdikcijā ir teritorija, kur atkritumi tika atklāti, ir atbildīga par to, lai nodrošinātu pasākumus drošai atkritumu glabāšanai, kamēr tiek veikta atkritumu atgriešana vai tāda reģenerācija vai apglabāšana alternatīvā veidā, kas nav pagaidu darbība.

23. pants

Izmaksas, kas saistītas ar atkritumu ņemšanu atpakaļ gadījumos, kad sūtījums nevar tikt pabeigts

1.  Izmaksas, kas rodas saistībā ar atkritumu atgriešanu no sūtījuma, kas nevar tikt pabeigts, tostarp to pārvadāšanas, reģenerācijas vai apglabāšanas izmaksas saskaņā ar 22. panta 2. vai 3. punktu, un, sākot ar brīdi, kad kompetentā nosūtīšanas iestāde konstatē, ka atkritumu sūtījums vai to reģenerācija vai apglabāšana nevar tikt pabeigta, glabāšanas izmaksas saskaņā ar 22. panta 9. punktu sedz:

a) paziņotājs, ko nosaka saskaņā ar 2. panta 15. punktā noteikto secību, vai, ja tas nav iespējams;

b) citas fiziskas vai juridiskas personas, attiecīgajos gadījumos, vai, ja tas nav iespējams;

c) kompetentā nosūtīšanas iestāde; vai, ja tas nav iespējams;

d) saskaņā ar vienošanos starp iesaistītajām kompetentajām iestādēm.

2.  Šis pants neskar Kopienas un valsts tiesību aktus par atbildību

24. pants

Atkritumu ņemšana atpakaļ gadījumos, kad sūtījums ir nelikumīgs

1.  Ja kompetentā iestāde atklāj sūtījumu, ko tā uzskata par nelikumīgu, tā nekavējoties informē pārējās iesaistītās kompetentās iestādes.

2.  Ja par nelikumīgu sūtījumu atbild paziņotājs, kompetentā nosūtīšanas iestāde nodrošina, ka attiecīgos atkritumus:

a) ņem atpakaļ de facto paziņotājs vai, ja nav iesniegts paziņojums;

b) ņem atpakaļ de iure paziņotājs, vai, ja tas nav iespējams;

c) ņem atpakaļ pati kompetentā nosūtīšanas iestāde vai fiziska vai juridiska persona tās vārdā, vai, ja tas nav iespējams;

d) alternatīvā veidā reģenerē vai apglabā galamērķa vai nosūtīšanas valstī pati kompetentā nosūtīšanas iestāde vai fiziska vai juridiska persona tās vārdā, vai, ja tas nav iespējams;

e) alternatīvā veidā reģenerē vai apglabā citā valstī pati kompetentā nosūtīšanas iestāde vai fiziska vai juridiska persona tās vārdā, ja visas iesaistītās kompetentās iestādes tam piekrīt.

2.  Minēto ņemšanu atpakaļ, reģenerāciju vai apglabāšanu veic 30 dienu laikā vai tādā citā laikposmā, par ko var vienoties iesaistītās kompetentās iestādes, pēc tam, kad kompetentā nosūtīšanas iestāde ir konstatējusi vai saņēmusi rakstisku paziņojumu no kompetentās galamērķa vai tranzīta iestādes par nelikumīgu sūtījumu un iemeslu(-iem) tam. Šāds paziņojums var izrietēt no informācijas, ko kompetentajām galamērķa vai tranzīta iestādēm sniedza, cita starpā, citas kompetentās iestādes.

2.  Gadījumos, kad atkritumi tiek ņemti atpakaļ a), b) un c) apakšpunktā minētajos gadījumos, iesniedz jaunu paziņojumu, ja vien iesaistītās kompetentās iestādes nevienojas, ka pietiek ar atbilstīgi pamatotu pieprasījumu no sākotnējās kompetentās nosūtīšanas iestādes.

2.  Jaunu paziņojumu iesniedz a), b) vai c) apakšpunktā minētā persona vai iestāde saskaņā ar apakšpunktu secību.

2.  Neviena kompetenta iestāde neiebilst pret nelikumīga sūtījuma atkritumu atgriešanu. Ja kompetentā nosūtīšanas iestāde veic alternatīvus pasākumus, kas minēti d) un e) apakšpunktā, sākotnējā kompetentā nosūtīšanas iestāde vai fiziska vai juridiska persona tās vārdā iesniedz jaunu paziņojumu, ja vien iesaistītās kompetentās iestādes nevienojas, ka pietiek ar atbilstīgi pamatotu pieprasījumu no minētās iestādes.

3.  Ja par nelikumīgu sūtījumu atbild saņēmējs, kompetentā galamērķa iestāde nodrošina, ka attiecīgos atkritumus reģenerē vai apglabā videi drošā veidā:

a) saņēmējs vai, ja tas nav iespējams;

b) pati kompetentā iestāde vai fiziska vai juridiska persona tās vārdā.

3.  Minēto reģenerāciju vai apglabāšanu veic 30 dienu laikā vai tādā citā laikposmā, par ko var vienoties iesaistītās kompetentās iestādes, pēc tam, kad kompetentā galamērķa iestāde ir konstatējusi vai saņēmusi rakstisku paziņojumu no kompetentās nosūtīšanas vai tranzīta iestādes par nelikumīgu sūtījumu un iemeslu(-iem) tam. Šāds paziņojums var izrietēt no informācijas, ko kompetentajām nosūtīšanas un tranzīta pārvedumu iestādēm sniedza, cita starpā, citas kompetentās iestādes.

3.  Šajā nolūkā iesaistītās kompetentās iestādes sadarbojas atkritumu reģenerācijā vai apglabāšanā, cik tas ir nepieciešams.

4.  Ja nav jāiesniedz jauns paziņojums, persona, kas atbildīga par atkritumu ņemšanu atpakaļ, vai, ja tas nav iespējams, sākotnējā kompetentā nosūtīšanas iestāde aizpilda jaunu pārvietošanas dokumentu saskaņā ar 15. vai 16. pantu.

4.  Ja sākotnējā kompetentā nosūtīšanas iestāde iesniedz jaunu paziņojumu, nav nepieciešama jauna finanšu garantija vai līdzvērtīgs nodrošinājums.

5.  Jo īpaši gadījumos, kad atbildība par nelikumīgu sūtījumu nevar tikt piemērota paziņotājam vai saņēmējam, attiecīgas kompetentās iestādes sadarbojas, lai nodrošinātu, ka attiecīgie atkritumi ir reģenerēti vai apglabāti.

6.  Pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas gadījumos, kas minēti 6. panta 6. punktā, ja nelikumīgs sūtījums tiek atklāts pēc pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas darbības pabeigšanas, nosūtīšanas valsts papildpienākums ņemt atkritumus atpakaļ vai organizēt alternatīvu reģenerāciju vai apglabāšanu tiek izbeigts, kad uzņēmums sniedz 15. panta d) punktā minēto apliecinājumu.

6.  Ja uzņēmums sniedz apliecinājumu par reģenerāciju vai apglabāšanu tādā veidā, ka rezultātā tiek veikts nelikumīgs sūtījums un tiek atbrīvota finanšu garantija, piemēro 3. punktu un 25. panta 2. punktu.

7.  Ja nelikumīga sūtījumā iekļautie atkritumi tiek atklāti dalībvalstī, kompetentā iestāde, kuras jurisdikcijā ir teritorija, kurā atkritumi tika atklāti, ir atbildīga par to, lai nodrošinātu pasākumus atkritumu drošai uzglabāšanai, kamēr tiek veikta atkritumu atgriešana vai tāda reģenerācija vai apglabāšana alternatīvā veidā, kas nav pagaidu darbība.

8.  Šīs regulas 34. un 36. pantu nepiemēro gadījumos, kad nelikumīgus sūtījumus atgriež nosūtīšanas valstī un kad uz šo nosūtīšanas valsti attiecas minētajos pantos ietvertie aizliegumi.

9.  Nelikumīga sūtījuma gadījumā, kā noteikts 2. panta 35. punkta g) apakšpunktā, personai, kas organizē sūtījumu, ir tādi paši pienākumi kā paziņotājam saskaņā ar šo pantu.

10.  Šis pants neskar Kopienas un valstu tiesību aktus par atbildību.

25. pants

Izmaksas, kas saistītas ar atkritumu ņemšanu atpakaļ, ja sūtījums ir nelikumīgs

1.  Izmaksas, kas rodas saistībā ar nelikumīgā sūtījumā iekļauto atkritumu ņemšanu atpakaļ, tostarp to pārvadāšanas, reģenerācijas vai apglabāšanas izmaksas saskaņā ar 24. panta 2. punktu, un, no dienas, kad kompetentā nosūtīšanas iestāde konstatē, ka sūtījums ir nelikumīgs, glabāšanas izmaksas saskaņā ar 24. panta 7. punktu sedz:

a)  de facto paziņotājs, kuru nosaka saskaņā ar 2. panta 15. punktā noteikto secību, vai, ja nav iesniegts paziņojums;

b)  de iure paziņotājs vai cita fiziska vai juridiska persona, attiecīgajos gadījumos, vai, ja tas nav iespējams;

c) kompetentā nosūtīšanas iestāde.

2.  Izmaksas, kas rodas saistībā ar reģenerāciju vai apglabāšanu saskaņā ar 24. panta 3. punktu, tostarp iespējamas pārvadāšanas un glabāšanas izmaksas saskaņā ar 24. panta 7. punktu, sedz:

a) saņēmējs vai, ja tas nav iespējams;

b) kompetentā galamērķa iestāde.

3.  Izmaksas, kas rodas saistībā ar reģenerāciju vai apglabāšanu saskaņā ar 24. panta 5. punktu, tostarp iespējamas pārvadāšanas un glabāšanas izmaksas saskaņā ar 24. panta 7. punktu, sedz:

a) paziņotājs, kuru nosaka saskaņā ar 2. panta 15. punktā noteikto secību, un/vai saņēmējs, atkarībā no lēmuma, ko pieņem iesaistītās kompetentās iestādes, vai, ja tas nav iespējams;

b) citas fiziskas vai juridiskas personas, attiecīgajos gadījumos, vai, ja tas nav iespējams;

c) kompetentās nosūtīšanas un galamērķa iestādes.

4.  Nelikumīga sūtījuma gadījumā, kā noteikts 2. panta 35. punkta g) apakšpunktā, personai, kas organizē sūtījumu, ir tādi paši pienākumi kā paziņotājam saskaņā ar šo pantu.

5.  Šīs pants neskar Kopienas un valstu tiesību aktus par atbildību.5. NODAĻA

Vispārēji administratīvie noteikumi

26. pants

Paziņošanas formāts

1.  Šādu informāciju un dokumentus var sūtīt pa pastu:

a) paziņojumu par plānotu sūtījumu saskaņā ar 4. un 13. pantu;

b) informācijas un dokumentu pieprasījumu saskaņā ar 4., 7. un 8. pantu;

c) informāciju un dokumentus, ko iesniedz saskaņā ar 4., 7. un 8. pantu;

d) rakstisku piekrišanu par paziņoto sūtījumu saskaņā ar 9. pantu;

e) sūtījuma nosacījumus saskaņā ar 10. pantu;

f) iebildumus pret sūtījumu saskaņā ar 11. un 12. pantu;

g) informāciju par lēmumiem sniegt iepriekšēju piekrišanu konkrētām reģenerācijas iekārtām saskaņā ar 14. panta 3. punktu;

h) rakstisku apstiprinājumu par atkritumu saņemšanu saskaņā ar 15. un 16. pantu;

i) apliecinājumu par atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu saskaņā ar 15. un 16. pantu; un

j) iepriekšēju informāciju par faktisko sūtījuma sākšanu saskaņā ar 16. pantu;

k) informāciju par izmaiņām sūtījumā pēc piekrišanas saskaņā ar 17. pantu;

l) rakstiskas piekrišanas un pārvietošanas dokumentus, kas jānosūta saskaņā ar IV, V un VI sadaļu.

2.  Iesaistītajām kompetentajām iestādēm un paziņotājam vienojoties, 1. punktā minētos dokumentus var sūtīt, alternatīvi, izmantojot kādu no šādiem saziņas paņēmieniem:

a) pa faksu; vai

b) pa faksu un pēc tam pa pastu; vai

c) pa elektronisko pastu, izmantojot elektronisko parakstu. Šādā gadījumā jebkuru nepieciešamo zīmogu vai parakstu aizvieto ar elektronisko parakstu; vai

d) pa elektronisko pastu bez elektroniskā paraksta un pēc tam pa pastu.

3.  Dokumenti, kam jābūt pievienotiem katram pārvadājumam saskaņā ar 16. panta c) punktu un 18. pantu, var būt elektroniskā formā ar elektroniskajiem parakstiem, ja tos var izlasīt jebkurā pārvadāšanas brīdī un ja tam piekrīt iesaistītās kompetentās iestādes.

4.  Iesaistītajām kompetentajām iestādēm un paziņotājam vienojoties, 1. punktā uzskaitīto informāciju un dokumentus var iesniegt un apmainīties ar tiem, izmantojot elektronisku datu apmaiņu kopā ar elektronisko parakstu vai elektronisko autentificēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/93/EK (1999. gada 13. decembris) par Kopienas elektronisko parakstu sistēmu ( 21 ), vai salīdzināmu elektronisko autentificēšanas sistēmu, kas nodrošina to pašu drošības līmeni. Šādos gadījumos var noteikt organizatoriskus pasākumus attiecībā uz elektronisku datu apmaiņas plūsmu.

27. pants

Valoda

1.  Visus paziņojumus, informāciju, dokumentus vai citus paziņojumus, ko iesniedz saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem, iesniedz valodā, ko akceptē iesaistītās kompetentās iestādes.

2.  Pēc iesaistīto kompetento iestāžu pieprasījuma paziņotājs sniedz tām oficiāli apliecinātu (-s) tulkojumu (-s) valodā, ko tās akceptē.

28. pants

Domstarpības par klasifikācijas jautājumiem

1.  IJa kompetentās nosūtīšanas un galamērķa iestādes nevar vienoties par klasifikāciju attiecībā uz atšķirību starp atkritumiem un neatkritumiem, strīdus objektam piemēro atkritumiem paredzēto režīmu. Tas neskar galamērķa valsts tiesības rīkoties ar sūtīto materiālu saskaņā ar tās tiesību aktiem pēc tam, kad sūtītais materiāls ir sasniedzis gala punktu, ja šādi tiesību akti ir saskaņā ar Kopienas vai starptautiskajām tiesībām.

2.  Ja kompetentās nosūtīšanas un galamērķa iestādes nevar vienoties par paziņoto atkritumu klasifikāciju, proti, par to, vai tie ir uzskaitīti III, IIIA, IIIB vai IV pielikumā, atkritumus uzskata par ietvertiem IV pielikuma sarakstā.

3.  Ja kompetentās nosūtīšanas un galamērķa iestādes nevar vienoties par atkritumu apstrādes darbību klasifikāciju, proti, par to, vai tās ir reģenerācijas vai apglabāšanas darbības, piemēro noteikumus attiecībā uz apglabāšanu.

4.  Šā panta 1. līdz 3. punktu piemēro tikai šīs regulas mērķiem, un tie neskar ieinteresēto pušu tiesības risināt jebkuru strīdu saistībā ar šiem jautājumiem tiesā.

29. pants

Administratīvās izmaksas

Pienākumu segt atbilstīgas un proporcionālas administratīvas izmaksas, kas rodas paziņošanas un uzraudzības procedūru īstenošanā, kā arī atbilstīgas analīzes un pārbaudes parastās izmaksas var uzlikt paziņotājam.

30. pants

Pierobežas nolīgumi

1.  Izņēmuma gadījumos, ja īpašā ģeogrāfiskā vai demogrāfiskā situācija attaisno šādu pasākumu, dalībvalstis var noslēgt divpusējus nolīgumus, atvieglojot paziņojuma procedūras noteiktu atkritumu plūsmu sūtījumiem attiecībā uz pārrobežu sūtījumiem uz tuvāko piemēroto uzņēmumu, kas atrodas pierobežā starp divām iesaistītajām dalībvalstīm.

2.  Šādus divpusējus nolīgumus arī var noslēgt, ja atkritumus nosūta no nosūtīšanas valsts un apstrādā tajā, bet sūta tranzītā caur citu dalībvalsti.

3.  Dalībvalstis var arī noslēgt šādus nolīgumus ar valstīm, kas ir Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu puses.

4.  Par šādiem nolīgumiem paziņo Komisijai, pirms tie stājas spēkā.6. NODAĻA

Sūtījumi Kopienas iekšienē tranzītā caur trešām valstīm

31. pants

Atkritumu sūtījumi apglabāšanas nolūkā

Ja atkritumu sūtījums notiek Kopienas iekšienē tranzītā caur vienu vai vairākām trešām valstīm, un atkritumi ir paredzēti apglabāšanai, kompetentā nosūtīšanas valsts, papildus šīs sadaļas noteikumiem, jautā kompetentajai iestādei trešās valstīs, vai tā vēlas nosūtīt rakstisku piekrišanu par plānoto sūtījumu:

a) ja valsts ir Bāzeles Konvencijas puse – 60 dienu laikā, ja vien tā nav atteikusies no šīm tiesībām saskaņā ar minētās konvencijas noteikumiem, vai,

b) ja valsts nav Bāzeles Konvencijas puse – laikposmā, par kuru vienojas kompetentās iestādes.

32. pants

Atkritumu sūtījumi reģenerācijas nolūkā

1.  Ja atkritumu sūtījums notiek Kopienas iekšienē tranzītā caur vienu vai vairākām trešām valstīm, kurās netiek piemērots ESAO lēmums, un atkritumi ir paredzēti reģenerācijai, piemēro 31. pantu.

2.  Ja atkritumu sūtījums notiek Kopienas iekšienē, tostarp sūtījums starp dažādām vietām vienas un tās pašas dalībvalsts teritorijā tranzītā caur vienu vai vairākām trešām valstīm, kurās tiek piemērots ESAO lēmums, un atkritumi ir paredzēti reģenerācijai, 9. pantā minēto piekrišanu var sniegt klusējot, un, ja nav celti iebildumi vai noteikti nosacījumi, sūtījumu var sākt 30 dienas pēc kompetentās nosūtīšanas iestādes apstiprinājuma pārsūtīšanas dienas saskaņā ar 8. pantu.III SADAĻA

SŪTĪJUMI TIKAI DALĪBVALSTU IEKŠIENĒ

33. pants

Šīs regulas piemērošana attiecībā uz sūtījumiem tikai dalībvalstu iekšienē

1.  Dalībvalstis izveido atbilstīgu sistēmu to atkritumu sūtījumu uzraudzībai un kontrolei, ko veic tikai to jurisdikcijā. Šī sistēma ņem vērā nepieciešamību ievērot saskanību ar Kopienas sistēmu, ko nosaka II un VII sadaļa.

2.  Dalībvalstis informē Komisiju par to sistēmām atkritumu sūtījumu uzraudzībai un kontrolei. Komisija par to informē pārējās dalībvalstis.

3.  Dalībvalstis savā jurisdikcijā var piemērot sistēmu, kas noteikta II un VII sadaļāIV SADAĻA

EKSPORTS NO KOPIENAS UZ TREŠĀM VALSTĪM1. NODAĻA

Apglabāšanai paredzēto atkritumu eksports

34. pants

Aizliegtais eksports, izņemot uz EBTA valstīm

1.  Visa veida atkritumu eksports no Kopienas apglabāšanas nolūkā ir aizliegts.

2.  Aizliegums, kas noteikts 1. punktā, neattiecas uz to atkritumu eksportu, kas paredzēti apglabāšanai EBTA valstīs, kas ir arī Bāzeles Konvencijas puses.

3.  Tomēr atkritumu eksports apglabāšanas nolūkā uz EBTA valsti, kas ir Bāzeles Konvencijas puse, ir aizliegts arī:

a) ja EBTA valsts aizliedz šādu atkritumu importu; vai,

b) ja kompetentajai nosūtīšanas iestādei ir pamats uzskatīt, ka attiecīgajā galamērķa valstī atkritumi netiks apsaimniekoti videi drošā veidā, kā minēts 49. pantā.

4.  Šis noteikums neskar pienākumus ņemt atkritumus atpakaļ saskaņā ar 22. un 24. pantu.

35. pants

Procedūras, veicot eksportu uz EBTA valstīm

1.  Ja atkritumi tiek eksportēti no Kopienas un paredzēti apglabāšanai EBTA valstīs, kas ir Bāzeles Konvencijas puses, II sadaļas noteikumus piemēro mutatis mutandis, ar pielāgojumiem un papildinājumiem, kas uzskaitīti 2. un 3. punktā.

2.  Piemēro šādus pielāgojumus:

a) kompetentajām tranzīta iestādēm ārpus Kopienas ir 60 dienas laika pēc apstiprinājuma pārsūtīšanas dienas par paziņojuma saņemšanu, lai pieprasītu papildu informāciju par paziņoto sūtījumu, lai sniegtu, ja attiecīgā valsts ir pieņēmusi lēmumu nepieprasīt iepriekšēju rakstisku piekrišanu un ir informējusi par to citas puses saskaņā ar Bāzeles Konvencijas 6. panta 4. punktu, piekrišanu klusējot vai lai sniegtu rakstisku piekrišanu ar nosacījumiem vai bez tiem; un

b) kompetentā nosūtīšanas iestāde Kopienā pieņem lēmumu sniegt piekrišanu sūtījumam, kā minēts 9. pantā, tikai pēc tam, kad tā saņēmusi rakstisku piekrišanu no kompetentās galamērķa iestādes un, attiecīgajos gadījumos, klusējot izteiktu vai rakstisku piekrišanu no kompetentās tranzīta iestādes ārpus Kopienas, un ne agrāk kā 61 dienu pēc dienas, kad kompetentā tranzīta iestāde ir pārsūtījusi apstiprinājumu. Kompetentā nosūtīšanas iestāde var pieņemt lēmumu pirms 61 dienas termiņa izbeigšanās, ja tai ir pārējo iesaistīto kompetento iestāžu rakstiska piekrišana.

3.  Piemēro šādus papildu noteikumus:

a) kompetentā tranzīta iestāde Kopienā sniedz paziņotajam apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu;

b) kompetentās nosūtīšanas iestādes un, attiecīgajos gadījumos, tranzīta iestādes Kopienā nosūta to savu lēmumu apzīmogotu kopiju, ar ko sniedz piekrišanu sūtījumam, eksporta no Kopienas muitas iestādei un izvešanas no Kopienas muitas iestādei;

c) pārvietošanas dokumenta kopiju pārvadātājs iesniedz eksporta no Kopienas muitas iestādei un izvešanas no Kopienas muitas iestādei;

d) tiklīdz atkritumi ir izvesti no Kopienas, izvešanas no Kopienas muitas iestāde nosūta kompetentajai nosūtīšanas iestādei Kopienā apzīmogotu pārvietošanas dokumenta kopiju, apliecinot, ka atkritumi ir izvesti no Kopienas;

e) ja 42 dienas pēc tam, kad atkritumi ir izvesti no Kopienas, kompetentā nosūtīšanas iestāde Kopienā nav saņēmusi nekādu informāciju no uzņēmums par atkritumu saņemšanu, tā nekavējoties informē par to kompetento galamērķa iestādi;

f) līgums, kas minēts 4. panta 4. punkta otrajā daļā un 5. pantā, nosaka, ka:

i) gadījumā, ja uzņēmums sniedz nepareizu apliecinājumu par apglabāšanu un tādēļ tiek atbrīvota finanšu garantija, saņēmējs sedz izmaksas, kas rodas saistībā ar pienākumu atgriezt atkritumus teritorijā, kas ir kompetentās nosūtīšanas iestādes jurisdikcijā, kā arī izmaksas, kas rodas saistībā ar atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu alternatīvā un videi drošā veidā;

ii) trīs dienu laikā pēc atkritumu saņemšanas apglabāšanas nolūkā uzņēmums nosūta paziņotājam un iesaistītajām kompetentajām iestādēm aizpildītā pārvietošanas dokumenta parakstītas kopijas, izņemot apglabāšanas apliecinājumu, kas minēts iii) daļā; un

iii) cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 30 dienas pēc apglabāšanas pabeigšanas un ne vēlāk kā vienu kalendāro gadu pēc atkritumu saņemšanas, uzņēmums uz savu atbildību apliecina apglabāšanas pabeigšanu un nosūta paziņotājam un iesaistītajām kompetentajām iestādēm pārvietošanas dokumenta parakstītas kopijas, kurās ietverts šis apliecinājums.

4.  Sūtījumu var veikt tikai, ja:

a) paziņotājs ir saņēmis rakstisku piekrišanu no kompetentajām nosūtīšanas, galamērķa un, attiecīgajos gadījumos, tranzīta iestādēm ārpus Kopienas, un ja paredzētie nosacījumi ir izpildīti;

b) noslēgts spēkā esošs līgums starp paziņotāju un saņēmēju, kā noteikts 4. panta 4. punkta otrajā daļā un 5. pantā;

c) sniegta spēkā esoša finanšu garantija vai līdzvērtīgs nodrošinājums, kā noteikts 4. panta 5. punkta otrajā daļā un 6. pantā; un

d) nodrošināta apsaimniekošana videi drošā veidā, kā minēts 49. pantā.

5.  Ja atkritumus eksportē, tos paredz apglabāšanas darbībām uzņēmumā, kas darbojas vai ir saņēmusi atļauju darboties galamērķa valstī saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem.

6.  Ja eksporta no Kopienas muitas iestāde vai izvešanas no Kopienas muitas iestāde atklāj nelikumīgu sūtījumu, tā nekavējoties informē kompetento iestādi muitas iestādes valstī, kas:

a) informē bez kavēšanās kompetento nosūtīšanas iestādi Kopienā; un

b) nodrošina atkritumu aizturēšanu, kamēr kompetentā nosūtīšanas iestāde nav nolēmusi savādāk un paziņojusi minēto lēmumu rakstiski kompetentajai iestādei muitas iestādes valstī, kurā atkritumi ir aizturēti.2. NODAĻA

Reģenerācijai paredzēto atkritumu eksports1. iedaļa

Eksports uz valstīm, kurās nepiemēro ESAO lēmumu

36. pants

Eksporta aizliegums

1.  Šādu atkritumu eksports no Kopienas reģenerācijas nolūkā valstīs, kurās nepiemēro ESAO lēmumu, ir aizliegts:

a) atkritumi, kas uzskaitīti kā bīstamie V pielikumā;

b) atkritumi, kas uzskaitīti V pielikumā 3. daļā;

c) bīstamie atkritumi, kas nav klasificēti vienā pozīcijā V pielikumā;

d) bīstamo atkritumu maisījumi un maisījumi, kuros ietilpst bīstamie un nebīstamie atkritumi, kas nav vienā pozīcijā V pielikumā;

e) atkritumi, ko galamērķa valsts ir paziņojusi par bīstamajiem saskaņā ar Bāzeles Konvencijas 3. pantu;

f) atkritumi, ko galamērķa valsts ir aizliegusi importēt, vai

g) atkritumi, attiecībā uz kuriem kompetentajai nosūtīšanas iestādei ir pamatojums uzskatīt, ka attiecīgajā galamērķa valstī tie netiks apsaimniekoti videi drošā veidā, kā minēts 49. pantā.

2.  Šis noteikums neskar pienākumu ņemt atkritumus atpakaļ, kā noteikts 22. un 24. pantā.

3.  Ārkārtas gadījumos dalībvalstis var pieņemt noteikumus, lai noteiktu, balstoties uz dokumentāriem pierādījumiem, ko atbilstīgā veidā ir sniedzis paziņotājs, ka uz konkrētu V pielikumā uzskaitīto bīstamo atkritumu veidu neattiecas eksporta aizliegums, ja tiem nepiemīt neviena no īpašībām, kas uzskaitītas Direktīvas 91/689/EEK III pielikumā, ņemot vērā – attiecībā uz minētajā pielikumā definētajām īpašībām H3 līdz H8, H10 un H11 – robežvērtības, kas noteiktas Komisijas Lēmumā 2000/532/EK (2000. gada 3. maijs), ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) apakšpunktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem ( 22 ).

4.  Fakts, ka atkritumi nav uzskaitīti kā bīstamie V pielikumā vai ka tie ir uzskaitīti V pielikuma 1. daļas B sarakstā, neliedz, izņēmuma gadījumos, klasificēt šādus atkritumus kā bīstamos un tādējādi attiecināt uz tiem eksporta aizliegumu, ja tiem piemīt jebkāda no īpašībām, kas uzskaitītas Direktīvas 91/689/EEK III pielikumā, ņemot vērā – attiecībā uz minētajā pielikumā definētajām īpašībām H3 līdz H8, H10 un H11 – Lēmumā 2000/532/EK noteiktās robežvērtības, kā paredzēts Direktīvas 91/689/EEK 1. panta 4. punkta otrajā ievilkumā un šīs regulas III pielikuma ievaddaļā.

5.  Gadījumos, kas minēti 3. un 4. punktā, iesaistītās dalībvalstis informē paredzamo galamērķa valsti, pirms tiek pieņemts lēmums. Dalībvalstis ziņo par šādiem gadījumiem Komisijai pirms katra kalendārā gada beigām. Komisija nosūta informāciju visām dalībvalstīm un Bāzeles Konvencijas sekretariātam. Balstoties uz saņemto informāciju, Komisija var sniegt komentārus un, ja vajadzīgs, pielāgot V pielikumu saskaņā ar 58. pantu.

37. pants

Procedūras, kas jāievēro, eksportējot atkritumus, kuri uzskaitīti III vai IIIA pielikumā

1.  Attiecībā uz atkritumiem, kas uzskaitīti III vai IIIA pielikumā un kuru eksports nav aizliegts saskaņā ar 36. pantu, Komisija 20 dienu laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās nosūta rakstisku pieprasījumu katrai valstij, kurā nepiemēro ESAO lēmumu, lūdzot sniegt:

i) rakstisku apstiprinājumu, ka atkritumi var tikt eksportēti no Kopienas, lai tos reģenerētu attiecīgajā valstī, un

ii) norādi par to, kura kontroles procedūra būtu piemērojama galamērķa valstī (ja vispār būtu piemērojama).

1.  Katra valsts, kurā nepiemēro ESAO lēmumu, var izvelēties šādus līdzekļus::

a) aizliegumu; vai

b) iepriekšēja rakstiska paziņojuma un piekrišanas procedūru, kā aprakstīts 35. pantā; vai

c) neveikt nekādu kontroli galamērķa valstī.

2.  Līdz šīs regulas piemērošanas dienai Komisija pieņem regulu, ņemot vērā visas atbildes, kas saņemtas saskaņā ar 1. punktu, un informē komiteju, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2006/12/EK 18. pantu.

2.  Ja valsts nav sniegusi apstiprinājumu, kā minēts 1. punktā, vai ar valsti jebkāda iemesla dēļ nav bijuši kontakti, piemēro 1. punkta b) apakšpunktu.

2.  Komisija regulāri atjaunina pieņemto regulu.

3.  Ja valsts savā atbildē norāda, ka uz noteiktiem atkritumu sūtījumiem neattiecas nekāda kontrole, šādiem sūtījumiem mutatis mutandis piemēro 18. pantu.

4.  Ja atkritumus eksportē, tos paredz reģenerācijas darbībām uzņēmumā, kas darbojas vai ir saņēmis atļauju darboties galamērķa valstī saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem.

5.  Ja sūta atkritumus, kas nav klasificēti vienā pozīcijā III pielikumā, vai atkritumu maisījumus, kas nav klasificēti vienā pozīcijā III vai IIIA pielikumā, vai atkritumus, kas klasificēti IIIB pielikumā, un ja eksports nav aizliegts saskaņā ar 36. pantu, piemēro šā panta 1. punkta b) apakšpunktu.2. iedaļa

Eksports uz valstīm, kurās piemēro ESAO lēmumu

38. pants

III, IIIA, IIIB, IV un IVA pielikumā uzskaitīto atkritumu eksports

1.  Ja atkritumus, kas uzskaitīti III, IIIA, IIIB, IV un IVA pielikumā, vai atkritumus vai atkritumu maisījumus, kas nav klasificēti vienā pozīcijā III, IV vai IVA pielikumā, eksportē no Kopienas un tie ir paredzēti reģenerācijai valstīs, kurās piemēro ESAO lēmumu, veicot vai neveicot tranzītu caur valstīm, kurās piemēro ESAO lēmumu, mutatis mutandis piemēro II sadaļas noteikumus, ar 2., 3. un 5. punktā uzskaitītajiem pielāgojumiem un papildinājumiem.

2.  Piemēro šādus pielāgojumus:

a) uz atkritumu maisījumiem, kas uzskaitīti IIIA pielikumā un kas paredzēti pagaidu darbībām, attiecina iepriekšēja rakstiska paziņojuma un piekrišanas procedūru, ja kāda no turpmākajām pagaidu vai citām reģenerācijas vai apglabāšanas darbībām notiek valstī, kurā ESAO lēmumu nepiemēro;

b) uz atkritumiem, kas uzskaitīti IIIB pielikumā, attiecina iepriekšēja paziņojuma un piekrišanas procedūru;

c) piekrišanu, kas pieprasīta saskaņā ar 9. pantu, kompetentā galamērķa iestāde ārpus Kopienas var izteikt klusējot.

3.  To atkritumu eksportam, kuri uzskaitīti IV un IVA pielikumā, piemēro šādus papildu noteikumus:

a) kompetentās nosūtīšanas iestādes un, attiecīgajos gadījumos, tranzīta iestādes Kopienā nosūta eksporta no Kopienas muitas iestādei un izvešanas no Kopienas muitas iestādei apzīmogotu lēmumu kopiju par piekrišanu sūtījumam;

b) pārvietošanas dokumenta kopiju pārvadātājs nogādā eksporta no Kopienas muitas iestādei un izvešanas no Kopienas muitas iestādei;

c) tiklīdz atkritumi ir izvesti no Kopienas, izvešanas no Kopienas muitas iestāde nosūta kompetentajai nosūtīšanas iestādei Kopienā apzīmogotu pārvietošanas dokumenta kopiju, apliecinot, ka atkritumi ir izvesti no Kopienas;

d) ja 42 dienas pēc tam, kad atkritumi ir izvesti no Kopienas, kompetentā nosūtīšanas iestāde Kopienā nav saņēmusi informāciju no uzņēmuma par atkritumu saņemšanu, tā nekavējoties informē kompetento galamērķa iestādi; un

e) līgums, kas minēts 4. panta 4. punkta otrajā daļā un 5. pantā, nosaka, ka:

i) gadījumā, ja uzņēmums sniedz nepareizu apliecinājumu par reģenerāciju un pēc tam tiek atbrīvota finanšu garantija, saņēmējs sedz izmaksas, kas radušās no pienākuma atgriezt atkritumus kompetentās nosūtīšanas iestādes jurisdikcijas teritorijā, kā arī izmaksas, kas radušās atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas rezultātā, ko veic alternatīvā un videi drošā veidā;

ii) trīs dienu laikā pēc atkritumu saņemšanas reģenerācijas nolūkā, uzņēmums nosūta paziņotājam un iesaistītajām kompetentajām iestādēm aizpildītā pārvietošanas dokumenta parakstītas kopijas, izņemot iii) daļā minēto reģenerācijas apliecinājumu; un

iii) cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 30 dienas pēc reģenerācijas pabeigšanas un ne vēlāk kā vienu kalendāro gadu pēc atkritumu saņemšanas, uzņēmums uz savu atbildību apliecina reģenerācijas pabeigšanu un nosūta pārvietošanas dokumenta parakstītas kopijas, kurās ietverts šis apliecinājums, paziņotājam un iesaistītajām kompetentajām iestādēm.

4.  Sūtījumu var veikt tikai gadījumā, ja:

a) paziņotājs ir saņēmis rakstisku piekrišanu no kompetentās nosūtīšanas iestādes, kompetentās galamērķa iestādes un, attiecīgajos gadījumos, no kompetentās tranzīta iestādes vai kompetentās galamērķa vai tranzīta iestādes ārpus Kopienas ir izteikušas piekrišanu klusējot vai to var pieņemt, kā arī ja ir izpildīti paredzētie nosacījumi;

b) ir izpildīti 35. panta 4. punkta b), c) un d) apakšpunkts.

5.  Ja atbilstīgi 1. punktam eksportētie atkritumi, kas uzskaitīti IV un IVA pielikumā, tranzītā šķērso valsti, kurā ESAO lēmumu nepiemēro, piemēro šādus pielāgojumus:

a) kompetentajai tranzīta iestādei, kurai nepiemēro ESAO lēmumu, ir 60 dienas laika pēc apstiprinājuma pārsūtīšanas dienas par paziņojuma saņemšanu, lai pieprasītu papildu informāciju par paziņoto sūtījumu, lai izteiktu piekrišanu klusējot, ja konkrētā valsts ir pieņēmusi lēmumu neprasīt iepriekšēju rakstisku piekrišanu un ir informējusi citas puses saskaņā ar Bāzeles Konvencijas 6. panta 4. punktu, vai lai sniegtu rakstisku piekrišanu ar nosacījumiem vai bez tiem;

b) kompetentā nosūtīšanas iestāde Kopienā pieņem lēmumu sniegt piekrišanu sūtījumam, kā minēts 9. pantā, tikai pēc tam, kad tā saņēmusi klusējot izteiktu vai rakstisku piekrišanu no kompetentās tranzīta iestādes, uz kuru neattiecas ESAO lēmums, un ne agrāk kā 61 dienu pēc dienas, kad kompetentā tranzīta iestāde ir pārsūtījusi apstiprinājumu. Kompetentā nosūtīšanas iestāde var pieņemt lēmumu pirms 61 dienas termiņa beigām, ja tā ir saņēmusi pārējo iesaistīto kompetento iestāžu rakstisku piekrišanu.

6.  Ja atkritumus eksportē, tos paredz reģenerācijas darbībām uzņēmumā, kas darbojas vai ir saņēmis atļauju darboties galamērķa valstī saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem.

7.  Ja eksporta no Kopienas muitas iestāde vai izvešanas no Kopienas muitas iestāde atklāj nelikumīgu sūtījumu, tā nekavējoties informē kompetento iestādi muitas iestādes valstī, kas:

a) informē bez kavēšanās kompetento nosūtīšanas iestādi Kopienā; un

b) nodrošina atkritumu aizturēšanu, kamēr kompetentā nosūtīšanas iestāde nav nolēmusi savādāk un paziņojusi par šo lēmumu rakstiski kompetentajai iestādei muitas iestādes valstī, kurā atkritumi ir aizturēti.3. NODAĻA

Vispārēji noteikumi

39. pants

Eksports uz Antarktiku

Atkritumu eksports no Kopienas uz Antarktiku ir aizliegts.

40. pants

Eksports uz aizjūras zemēm vai teritorijām

1.  To atkritumu eksports no Kopienas, kas ir paredzēti apglabāšanai aizjūras zemēs vai teritorijās, ir aizliegts.

2.  Attiecībā uz to atkritumu eksportu, kas paredzēti reģenerācijai aizjūras zemēs vai teritorijās, mutatis mutandis piemēro 36. pantā noteikto aizliegumu.

3.  Attiecībā uz to atkritumu eksportu, kas paredzēti reģenerācijai aizjūras zemēs vai teritorijās un uz ko neattiecas 2. punkta aizliegums, mutatis mutandis piemēro II sadaļas noteikumus.V SADAĻA

IMPORTS KOPIENĀ NO TREŠĀM VALSTĪM1. NODAĻA

Atkritumu imports apglabāšanas nolūkā

41. pants

Aizliegtais imports, izņemot importu no Bāzeles Konvencijas līgumslēdzējas valsts vai valsts, ar ko noslēgts attiecīgais nolīgums, vai no citām teritorijām krīzes vai kara situācijās

1.  Atkritumu imports Kopienā apglabāšanas nolūkā ir aizliegts, izņemot importu no:

a) valstīm, kuras ir Bāzeles Konvencijas puses; vai

b) citām valstīm, ar kurām Kopiena vai Kopiena un tās dalībvalstis ir noslēgušas divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus vai vienošanās, kas ir saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem un Bāzeles Konvencijas 11. pantu; vai

c) citām valstīm, ar kurām atsevišķas dalībvalstis noslēgušas divpusējus nolīgumus vai vienošanās saskaņā ar 2. punktu; vai

d) citām teritorijām gadījumos, ja izņēmuma kārtā krīzes, miera atjaunošanas, miera saglabāšanas vai kara situācijās nevar tikt noslēgti divpusējie nolīgumi vai vienošanās saskaņā ar b) vai c) apakšpunktu vai ja kompetentā iestāde nosūtīšanas valstī nav noteikta vai nav spējīga rīkoties.

2.  Izņēmuma gadījumos atsevišķas dalībvalstis var noslēgt divpusējus nolīgumus un vienošanās attiecībā uz konkrētu atkritumu apglabāšanu minētajās dalībvalstīs, ja nosūtīšanas valstī šādi atkritumi netiktu apstrādāti videi drošā veidā, kā tas minēts 49. pantā.

2.  Šādi nolīgumi vai vienošanās ir saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem un ar Bāzeles Konvencijas 11. pantu.

2.  Šie nolīgumi vai vienošanās nodrošina, ka apglabāšanas darbības veiks uzņēmumā, kas saņēmusi attiecīgu atļauju, un tās atbilst apsaimniekošanas videi drošā veidā prasībām.

2.  Šie nolīgumi vai vienošanās garantē arī, ka atkritumi ir radīti nosūtīšanas valstī un ka apglabāšanu veic tikai tajā dalībvalstī, kas ir noslēgusi nolīgumu vai vienošanos.

2.  Šos nolīgumus vai vienošanās dara zināmus Komisijai pirms to noslēgšanas. Tomēr ārkārtas situācijās tos var darīt zināmus vienu mēnesi pēc to noslēgšanas.

3.  Divpusēji vai daudzpusēji nolīgumi vai vienošanās, kas noslēgtas saskaņā ar 1. punkta b) un c) apakšpunktu, ir balstīti uz procedūras prasībām 42. pantā.

4.  Valstīm, kas minētas 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, izvirza prasību sniegt atbilstīgi motivētu iepriekšēju pieprasījumu galamērķa dalībvalsts kompetentajai iestādei, norādot, ka tām nav un tās nevar pamatoti iegūt tehnisko kapacitāti un nepieciešamās iekārtas, lai apglabātu atkritumus videi drošā veidā.

42. pants

Procedūras prasības attiecībā uz importu no Bāzeles Konvencijas līgumslēdzējas valsts vai no citām teritorijām krīzes vai kara situācijās

1.  Ja atkritumi tiek importēti Kopienā apglabāšanas nolūkā no valstīm, kas ir Bāzeles Konvencijas puses, mutatis mutandis piemēro II sadaļas noteikumus ar pielāgojumiem un papildinājumiem, kas uzskaitīti 2. un 3. punktā.

2.  Piemēro šādus pielāgojumus:

a) kompetentajai tranzīta iestādei ārpus Kopienas ir 60 dienas laika pēc apstiprinājuma pārsūtīšanas dienas par paziņojuma saņemšanu, lai pieprasītu papildu informāciju par paziņoto sūtījumu, lai izteiktu piekrišanu klusējot, ja attiecīgā valsts ir pieņēmusi lēmumu neprasīt iepriekšēju rakstisku piekrišanu un ir informējusi pārējās puses saskaņā ar Bāzeles Konvencijas 6. panta 4. punktu, vai lai sniegtu rakstisku piekrišanu ar nosacījumiem vai bez tiem; un

b) gadījumos, kas minēti 41. panta 1. punkta d) apakšpunktā un kas saistās ar krīzes situācijām, miera atjaunošanas, miera saglabāšanas vai kara situācijām, piekrišana no kompetentās nosūtīšanas iestādes nav nepieciešama.

3.  Piemēro šādus papildu noteikumus:

a) kompetentā tranzīta iestāde Kopienā sniedz paziņotājam apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu, nosūtot kopijas iesaistītajām kompetentajām iestādēm;

b) kompetentās galamērķa iestādes un, attiecīgajos gadījumos, tranzīta iestādes Kopienā nosūta izvešanas no Kopienas muitas iestādei apzīmogotu lēmumu kopiju par piekrišanu sūtījumam;

c) pārvietošanas dokumenta kopiju pārvadātājs nogādā izvešanas no Kopienas muitas iestādei; un

d) tiklīdz ir veiktas nepieciešamās muitas formalitātes, ievešanas Kopienā muitas iestāde nosūta kompetentajām galamērķa un tranzīta iestādēm Kopienā apzīmogotu pārvietošanas dokumenta kopiju, apliecinot, ka atkritumi ir ievesti Kopienā.

4.  Sūtījumu var veikt tikai gadījumā, ja:

a) paziņotājs ir saņēmis rakstisku piekrišanu no kompetentās nosūtīšanas iestādes, kompetentās galamērķa iestādes un, attiecīgajos gadījumos, no kompetentās tranzīta iestādes ārpus Kopienas un ja ir izpildīti paredzētie nosacījumi;

b) ir noslēgts spēkā esošs līgums starp paziņotāju un saņēmēju, kā noteikts 4. panta 4. punkta otrajā daļā un 5. pantā;

c) ir sniegta spēkā esoša finanšu garantija vai līdzvērtīgs nodrošinājums, kā noteikts 4. panta 5. punkta otrajā daļā un 6. pantā; un

d) ir nodrošināta 49. pantā minētā apsaimniekošana videi drošā veidā.

5.  Ja ievešanas Kopienā muitas iestāde atklāj nelikumīgu sūtījumu, tā nekavējoties informē kompetento iestādi muitas iestādes valstī, kas:

a) informē bez kavēšanās kompetento nosūtīšanas iestādi Kopienā, kas informē kompetento nosūtīšanas iestādi ārpus Kopienas; un

b) nodrošina atkritumu aizturēšanu, kamēr kompetentā nosūtīšanas iestāde ārpus Kopienas nav nolēmusi savādāk un paziņojusi par šo lēmumu rakstiski kompetentajai iestādei muitas iestādes valstī, kurā atkritumi ir aizturēti.2. NODAĻA

Atkritumu imports reģenerācijas nolūkā

43. pants

Aizliegtais imports, izņemot importu no ESAO lēmuma valsts vai Bāzeles Konvencijas līgumslēdzējas valsts, vai valsts, ar kuru ir noslēgts attiecīgais nolīgums, vai no citām teritorijām krīzes vai kara situācijās

1.  Visa veida atkritumu imports Kopienā reģenerācijas nolūkā ir aizliegts, izņemot importu no:

a) valstīm, uz kurām attiecas ESAO lēmums; vai

b) citām valstīm, kuras ir Bāzeles Konvencijas puses; vai

c) citām valstīm, ar kurām Kopiena vai Kopiena un tās dalībvalstis ir noslēgušas divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus vai vienošanās, kas ir saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem un Bāzeles Konvencijas 11. pantu; vai

d) citām valstīm, ar kurām atsevišķas dalībvalstis noslēgušas divpusējus nolīgumus vai vienošanās saskaņā ar 2. punktu; vai

e) citām teritorijām, kad izņēmuma gadījumos krīzes, miera atjaunošanas, miera saglabāšanas vai kara situācijās nevar tikt noslēgti divpusējie nolīgumi vai vienošanās saskaņā ar b) vai c) apakšpunktu vai kad kompetentā iestāde nosūtīšanas valstī nav nozīmēta vai nav spējīga rīkoties.

2.  Izņēmuma gadījumos atsevišķas dalībvalstis var noslēgt divpusējus nolīgumus un vienošanās par konkrētu atkritumu reģenerāciju minētajās dalībvalstīs, ja šādi atkritumi nosūtīšanas valstī netiks apsaimniekoti videi drošā veidā, kā minēts 49. pantā.

2.  Šādos gadījumos piemēro 41. panta 2. punktu.

3.  Divpusēji vai daudzpusēji nolīgumi vai vienošanās, kas noslēgti saskaņā ar 1. punkta c) un d) apakšpunktu, balstās uz procedūras prasībām 42. pantā, ciktāl tas var būt atbilstīgi.

44. pants

Procedūras prasības attiecībā uz importu no ESAO lēmuma valstīm vai no citām teritorijām krīzes vai kara situācijās

1.  Ja atkritumus importē Kopienā reģenerācijas nolūkā no valstīm vai caur valstīm, uz kurām attiecas ESAO lēmums, mutatis mutandis piemēro II sadaļas noteikumus, ievērojot 2. un 3. punktā uzskaitītos pielāgojumus un papildinājumus.

2.  Piemēro šādus pielāgojumus:

a) piekrišanu, kas nepieciešama saskaņā ar 9. pantu, kompetentā nosūtīšanas iestāde ārpus Kopienas var izteikt klusējot;

b) iepriekšēju rakstisku paziņojumu saskaņā ar 4. pantu var iesniegt paziņotājs;

c) gadījumos, kas minēti 43. panta 1. punkta e) apakšpunktā un kas saistās ar krīzes, miera atjaunošanas, miera saglabāšanas vai kara situācijām, piekrišana no kompetentajām nosūtīšanas iestādēm nav nepieciešama.

3.  Papildus ievēro 42. panta 3. punkta b), c) un d) apakšpunktu.

4.  Sūtījumu var veikt tikai gadījumos, ja:

a) paziņotājs ir saņēmis rakstisku piekrišanu no kompetentās nosūtīšanas iestādes, kompetentās galamērķa iestādes un, attiecīgajos gadījumos, no kompetentās tranzīta iestādes vai ja ir izteikta vai var tikt pieņemta piekrišana klusējot no kompetentās nosūtīšanas iestādes ārpus Kopienas robežām, un ja ir izpildīti paredzētie nosacījumi;

b) ir noslēgts spēkā esošs līgums starp paziņotāju un saņēmēju, kā noteikts 4. panta 4. punkta otrajā daļā un 5. pantā;

c) ir sniegta spēkā esoša finanšu garantija vai līdzvērtīgs nodrošinājums, kā noteikts 4. panta 5. punkta otrajā daļā un 6. pantā; un

d) ir nodrošināta apsaimniekošana videi drošā veidā, kā minēts 49. pantā.

5.  Ja ievešanas Kopienā muitas iestāde atklāj nelikumīgu sūtījumu, tā nekavējoties informē kompetento iestādi muitas iestādes valstī, kas:

a) informē bez kavēšanās kompetento galamērķa iestādi Kopienā, kas informē kompetento nosūtīšanas iestādi ārpus Kopienas; un

b) nodrošina atkritumu aizturēšanu, kamēr kompetentā nosūtīšanas iestāde nav nolēmusi savādāk un paziņojusi par šo lēmumu rakstiski kompetentajai iestādei muitas iestādes valstī, kurā atkritumi ir aizturēti.

45. pants

Procedūras prasības attiecībā uz importu no valsts, kas nav pievienojusies ESAO lēmumam un kas ir Bāzeles Konvencijas puse, vai no citām teritorijām krīzes vai kara situācijās

Ja atkritumus importē Kopienā reģenerācijas nolūkā:

a) no valsts, kurā nepiemēro ESAO lēmumu; vai

b) caur jebkuru valsti, kurā nepiemēro ESAO lēmumu un kas ir Bāzeles Konvencijas puse,

mutatis mutandis piemēro 42. panta noteikumus.3. NODAĻA

Vispārēji noteikumi

46. pants

Imports no aizjūras zemēm vai teritorijām

1.  Ja atkritumus importē Kopienā no aizjūras zemēm vai teritorijām, mutatis mutandis piemēro II sadaļu.

2.  Viena vai vairākas aizjūras zemes vai teritorijas un dalībvalsts, ar ko tās ir saistītas, var piemērot valsts procedūras attiecībā uz sūtījumiem no aizjūras zemes vai teritorijas uz minēto dalībvalsti.

3.  Dalībvalstis, kas piemēro 2. punktu, paziņo Komisijai par piemērojamām valsts procedūrām.VI SADAĻA

TRANZĪTS CAUR KOPIENU NO TREŠĀM VALSTĪM UN UZ TĀM1. NODAĻA

Apglabāšanai paredzēto atkritumu tranzīts

47. pants

Apglabāšanai paredzēto atkritumu tranzīts caur Kopienu

Ja apglabāšanai paredzētos atkritumus sūta caur dalībvalstīm no trešām valstīm un uz tām, mutatis mutandis piemēro 42. panta noteikumus, ievērojot šādus pielāgojumus un papildinājumus:

a) pirmā un pēdējā kompetentā tranzīta iestāde Kopienā, attiecīgajos gadījumos, nosūta apzīmogotas lēmumu kopijas par piekrišanu sūtījumam vai, ja tās ir izteikušas piekrišanu klusējot, apstiprinājuma kopiju saskaņā ar 42. panta 3. punkta a) apakšpunktu attiecīgi ievešanas Kopienā un izvešanas no Kopienas muitas iestādēm; un

b) tiklīdz atkritumi ir izvesti no Kopienas, izvešanas no Kopienas muitas iestāde nosūta apzīmogotu pārvietošanas dokumenta kopiju kompetentajām tranzīta iestādēm Kopienā, apliecinot, ka atkritumi ir izvesti no Kopienas.2. NODAĻA

Reģenerācijai paredzēto atkritumu tranzīts

48. pants

Reģenerācijai paredzēto atkritumu tranzīts caur Kopienu

1.  Ja reģenerācijai paredzētos atkritumus sūta caur dalībvalstīm no trešām valstīm, kurās nepiemēro ESAO lēmumu, un uz tām, mutatis mutandis piemēro 47. panta noteikumus.

2.  Ja reģenerācijai paredzētos atkritumus sūta caur dalībvalstīm no trešām valstīm, kurās piemēro ESAO lēmumu, un uz tām, mutatis mutandis piemēro 44. panta noteikumus, ievērojot šādus pielāgojumus un papildinājumus:

a) pirmā un pēdējā kompetentā tranzīta iestāde Kopienā, attiecīgajos gadījumos, nosūta apzīmogotas lēmumu kopijas par piekrišanu sūtījumam vai, ja tās ir izteikušas piekrišanu klusējot, apstiprinājuma kopiju saskaņā ar 42. panta 3. punkta a) apakšpunktu attiecīgi ievešanas Kopienā un izvešanas no Kopienas muitas iestādēm; un

b) tiklīdz atkritumi ir izvesti no Kopienas, izvešanas no Kopienas muitas iestāde nosūta apzīmogotu pārvietošanas dokumenta kopiju kompetentajai(-ām) tranzīta iestādei(-ēm) Kopienā, apliecinot, ka atkritumi ir izvesti no Kopienas.

3.  Ja reģenerācijai paredzētos atkritumus sūta caur dalībvalstīm no valsts, uz kuru attiecas ESAO lēmums, uz valsti, uz kuru ESAO lēmums neattiecas, vai otrādi, piemēro 1. punktu attiecībā uz valsti, uz kuru ESAO lēmums neattiecas, un 2. punktu – attiecībā uz valsti, uz kuru ESAO lēmums attiecas.VII SADAĻA

CITI NOTEIKUMI1. NODAĻA

Papildu pienākumi

49. pants

Vides aizsardzība

1.  Radītājs, paziņotājs un citi uzņēmumi, kas iesaistīti atkritumu sūtījumā un/vai to reģenerācijā, vai apglabāšanā, veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jebkuri to sūtītie atkritumi tiek apsaimniekoti, neizraisot apdraudējumu cilvēku veselībai, un tas tiek veikts videi drošā veidā visā sūtījuma, kā arī reģenerācijas un apglabāšanas laikā. Jo īpaši, ja sūtījums notiek Kopienā, ievēro Direktīvas 2006/12/EK 4. panta prasības, kā arī citus Kopienas tiesību aktus attiecībā uz atkritumiem.

2.  Gadījumā, kad atkritumus eksportē no Kopienas, kompetentā nosūtīšanas iestāde Kopienā:

a) pieprasa un cenšas nodrošināt, ka jebkurus eksportētos atkritumus apsaimnieko videi drošā veidā visā sūtījuma laikā, tostarp reģenerācijas laikā, kā tas minēts 36. un 38. pantā, vai apglabāšanas laikā, kā tas minēts 34. pantā, trešā galamērķa valstī;

b) aizliedz atkritumu eksportu uz trešām valstīm, ja tai ir pamats uzskatīt, ka atkritumi netiks apsaimniekoti saskaņā ar a) apakšpunkta prasībām.

2.  Var uzskatīt, cita starpā, ka apsaimniekošana videi drošā veidā saistībā ar attiecīgo atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas darbību notiek, ja paziņotājs vai kompetentā iestāde galamērķa valstī var pierādīt, ka uzņēmums, kas saņem atkritumus, darbosies saskaņā ar cilvēku veselības un vides aizsardzības standartiem, kas ir būtībā līdzvērtīgi Kopienas tiesību aktos noteiktajiem standartiem.

2.  Šis pieņēmums tomēr neskar vispārējo novērtējumu attiecībā uz apsaimniekošanu videi drošā veidā visā sūtījuma laikā, tostarp reģenerācijas vai apglabāšanas laikā trešā galamērķa valstī.

2.  Lai gūtu norādījumus par apsaimniekošanu videi drošā veidā, var ņemt vērā VIII pielikumā uzskaitītās pamatnostādnes.

3.  Gadījumos, kad atkritumus importē Kopienā, kompetentā galamērķa iestāde Kopienā:

a) pieprasa un veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jebkurus atkritumus, kas tiek sūtīti tās jurisdikcijā esošajā teritorijā, apsaimnieko, neizraisot apdraudējumu cilvēku veselībai un neizmantojot procedūras vai metodes, kas varētu kaitēt videi, un saskaņā ar Direktīvas 2006/12/EK 4. pantu un citiem Kopienas tiesību aktiem par atkritumiem visā sūtījuma laikā, tostarp reģenerācijas vai apglabāšanas laikā galamērķa valstī;

b) aizliedz atkritumu importu no trešām valstīm, ja tai ir iemesls uzskatīt, ka atkritumi netiks apsaimniekoti saskaņā ar a) apakšpunkta prasībām.

50. pants

Izpilde dalībvalstīs

1.  Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tās īsteno. Noteiktajām sankcijām ir jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savus tiesību aktus attiecībā uz nelikumīgu sūtījumu novēršanu un atklāšanu, kā arī sankcijām, kas tiek piemērotas par šādiem sūtījumiem.

2.  Dalībvalstis, ieviešot šīs regulas izpildes pasākumus, paredz, cita starpā, uzņēmumu inspicēšanu saskaņā ar Direktīvas 2006/12/EK 13. pantu, un izlases veida pārbaudes attiecībā uz atkritumu sūtījumiem vai saistīto reģenerāciju vai apglabāšanu.

3.  Sūtījumu pārbaudes var veikt jo īpaši:

a) izcelsmes vietā, veicot tās kopā ar radītāju, īpašnieku vai paziņotāju;

b) gala punktā, veicot tās kopā ar saņēmēju vai uzņēmumu;

c) pie Kopienas robežas; un/vai

d) sūtīšanas laikā Kopienā.

4.  Sūtījumu pārbaudes ietver dokumentu pārbaudi, identitātes apliecinājumu un, vajadzības gadījumā, atkritumu fizisku pārbaudi.

5.  Dalībvalstis sadarbojas, divpusēji vai daudzpusēji, viena ar otru, lai veicinātu nelikumīgu sūtījumu novēršanu un atklāšanu.

6.  Dalībvalstis norāda tos pastāvīgos darbiniekus, kuri ir atbildīgi par sadarbību, kas minēta 5. punktā, un nosaka 4. punktā minēto fizisko pārbaužu galvenos mērķus. Informāciju nosūta Komisijai, kura 54. pantā minētajiem korespondentiem izsūta apkopotu sarakstu.

7.  Saņemot pieprasījumu no citas dalībvalsts, dalībvalsts var veikt izpildes darbību attiecībā pret personām, kas tiek turētas aizdomās par saistību ar nelikumīgu atkritumu sūtījumu un kas atrodas konkrētajā dalībvalstī.

51. pants

Dalībvalstu ziņojumi

1.  Līdz katra kalendārā gada beigām katra dalībvalsts nosūta Komisijai ziņojuma kopiju par iepriekšējo kalendāro gadu, ko tā saskaņā ar Bāzeles Konvencijas 13. panta 3. punktu ir izstrādājusi un iesniegusi minētās konvencijas sekretariātam.

2.  Līdz katra kalendārā gada beigām dalībvalstis izstrādā un nosūta Komisijai ziņojumu par iepriekšējo gadu, balstoties uz papildu ziņošanas anketu, kas sniegta IX pielikumā.

3.  Ziņojumus, ko dalībvalstis izstrādājušas saskaņā ar 1. un 2. punktu, iesniedz Komisijai elektroniskā versijā.

4.  Komisija, balstoties uz šiem ziņojumiem, ik pēc trim gadiem izstrādā ziņojumu par šīs regulas īstenošanu Kopienā un dalībvalstīs.

52. pants

Starptautiska sadarbība

Dalībvalstis, atbilstīgos un nepieciešamos gadījumos sazinoties ar Komisiju, sadarbojas ar citām Bāzeles Konvencijas pusēm un starpvalstu organizācijām, cita starpā veicot apmaiņu un/vai daloties informācijā, veicinot videi nekaitīgu tehnoloģiju ieviešanu un attiecīgo labas prakses kodeksu izstrādi.

53. pants

Kompetento iestāžu nozīmēšana

Dalībvalstis nozīmē kompetento iestādi vai iestādes, kas atbildīgas par šīs regulas īstenošanu. Katra dalībvalsts nozīmē tikai vienu kompetento tranzīta iestādi.

54. pants

Korespondentu nozīmēšana

Dalībvalstis un Komisija nozīmē vienu vai vairākus korespondentus, kas atbildīgi par to, lai informētu vai konsultētu personas vai uzņēmumus, kas uzdod jautājumus. Komisijas korespondents nodod dalībvalstu korespondentiem visus tam uzdotos jautājumus, kas attiecas uz tiem, un otrādi.

55. pants

Ievešanas Kopienā un izvešanas no Kopienas muitas iestāžu nozīmēšana

Dalībvalstis var nozīmēt īpašas ievešanas Kopienā un izvešanas no Kopienas muitas iestādes attiecībā uz to atkritumu sūtījumiem, ko ieved Kopienā un izved no tās. Ja dalībvalstis pieņem lēmumu nozīmēt šādas muitas iestādes, nevienam sūtījumam nedrīkst izmantot citus robežšķērsošanas punktus dalībvalstī, lai atkritumus ievestu Kopienā vai izvestu no tās.

56. pants

Paziņojums un informācija par nozīmēšanun

1.  Dalībvalstis paziņo Komisijai par:

a) kompetento iestāžu nozīmēšanu saskaņā ar 53. pantu;

b) korespondentu nozīmēšanu saskaņā ar 54. pantu un

c) attiecīgajos gadījumos, ievešanas Kopienā un izvešanas no Kopienas muitas iestāžu nozīmēšanu saskaņā ar 55. pantu.

2.  Dalībvalstis dara Komisijai zināmu šādu informāciju saistībā ar minēto nozīmēšanu:

a) nosaukums(-i);

b) pasta adrese(-es);

c) elektroniskā(-ās) pasta adrese(-es);

d) telefona numurs(-i);

e) faksa numurs(-i); un

f) valodas, ko akceptē kompetentās iestādes.

3.  Dalībvalstis nekavējoties paziņo Komisijai par jebkādām izmaiņām šajā informācijā.

4.  Šo informāciju, kā arī jebkādas izmaiņas tajā iesniedz Komisijai elektroniskā un, ja tas ir nepieciešams, papīra formātā.

5.  Komisija publicē nozīmēto kompetento iestāžu, korespondentu un ievešanas Kopienā un izvešanas no Kopienas muitas iestāžu sarakstus tās tīmekļa vietnē un, ja nepieciešams, šo informāciju atjaunina.2. NODAĻA

Citi noteikumi

57. pants

Korespondentu sanāksme

Ja to pieprasa dalībvalstis vai citos nepieciešamības gadījumos, Komisija periodiski organizē korespondentu sanāksmi, lai izskatītu jautājumus saistība ar šīs regulas īstenošanu. Uz šādām sanāksmēm vai to daļām aicina attiecīgās ieinteresētās personas, ja visas dalībvalstis un Komisija vienojas, ka tas ir nepieciešams.

▼M3

58. pants

Grozījumu izdarīšana pielikumos

1.  Komisija var pielāgot pielikumus, lai ņemtu vērā zinātnes un tehnikas attīstību. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 59.a panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Turklāt:

a) I, II, III, IIIA, IV un V pielikumu groza, lai ņemtu vērā grozījumus, par ko vienojas saskaņā ar Bāzeles konvenciju un ESAO lēmumu;

b) neklasificētus atkritumu veidus var iekļaut IIIB, IV vai V pielikumā provizoriski, gaidot lēmumu par to ietveršanu attiecīgajos pielikumos Bāzeles konvencijai vai ESAO lēmumam;

c) saņemot pieprasījumu no dalībvalsts, var izskatīt jautājumu par divu vai vairāk veidu atkritumu, kas uzskaitīti III pielikumā, maisījumu provizorisku iekļaušanu IIIA pielikumā gadījumos, kas aprakstīti 3. panta 2. punktā, gaidot lēmumu par to ietveršanu attiecīgajos pielikumos Bāzeles konvencijai vai ESAO lēmumam. IIIA pielikumā var ietvert noteikumu, ka viena vai vairākas tajā ietvertas pozīcijas neattiecas uz eksportu uz valstīm, kurās nepiemēro ESAO lēmumu;

d) nosaka izņēmuma gadījumus, kas minēti 3. panta 3. punktā, un, ja nepieciešams, šādus atkritumus iekļauj IVA un V pielikumā, svītrojot tos no III pielikuma;

e) V pielikumu groza, lai atspoguļotu izmaiņas, par kurām vienojas attiecībā uz bīstamo atkritumu sarakstu, kas pieņemts saskaņā ar Direktīvas 91/689/EEK 1. panta 4. punktu;

f) VIII pielikumu groza, lai atspoguļotu attiecīgas starptautiskās konvencijas un nolīgumus.

2.  Grozot IX pielikumu, apspriedēs pilnībā iesaista komiteju, kas izveidota saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/692/EEK (1991. gada 23. decembris), ar ko standartizē un racionalizē ziņojumus par to, kā īsteno dažas direktīvas, kas attiecas uz vidi ( 23 ).

59. pants

Papildu pasākumi

1.  Komisija saskaņā ar 59.a panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru var paredzēt šādus papildu pasākumus, kas saistīti ar šīs regulas īstenošanu:

a) pamatnostādnes par 12. panta 1. punkta g) apakšpunkta piemērošanu;

b) pamatnostādnes par 15. panta piemērošanu attiecībā uz to atkritumu identificēšanu un izsekošanu, kas būtiski mainās pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas darbībās;

c) pamatnostādnes par kompetento iestāžu sadarbību nelikumīgu sūtījumu jautājumos, kā minēts 24. pantā;

d) tehniskas un organizatoriskas prasības, lai praktiski ieviestu elektroniskās informācijas apmaiņu saistībā ar dokumentu un informācijas iesniegšanu saskaņā ar 26. panta 4. punktu;

e) papildu norādījumus attiecībā uz valodu izmantošanu, kā minēts 27. pantā;

f) turpmākus paskaidrojumus par procedūras prasībām II sadaļā attiecībā uz to piemērošanu atkritumu eksportam no Kopienas, importam Kopienā un tranzītam caur to;

g) papildu ieteikumus attiecībā uz nedefinētiem juridiskajiem terminiem.

2.  Komisija var pieņemt īstenošanas pasākumus attiecībā uz:

a) metodi, lai aprēķinātu finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu, kā paredzēts 6. pantā;

b) turpmākus nosacījumus un prasības attiecībā uz reģenerācijas uzņēmumiem, par kuriem sniegta iepriekšēja piekrišana, kā minēts 14. pantā.

2.  Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 59.a panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼M3

59.a pants

Komitejas procedūra

1.  Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota ar Direktīvas 2006/12/EK 18. panta 1. punktu.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

▼B

60. pants

Pārskatīšana

1.  Līdz 2006. gada 15. jūlijam Komisija pabeidz pārskatīšanu par attiecībām starp esošajiem nozares tiesību aktiem par dzīvnieku un sabiedrības veselību, tostarp attiecībā uz atkritumu sūtījumiem, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 1774/2002, un šīs regulas noteikumiem. Ja nepieciešams, šim pārskatam pievieno atbilstīgus priekšlikumus nolūkā panākt procedūru un kontroles režīmu līdzvērtīgu līmeni attiecībā uz šādu atkritumu sūtījumiem.

2.  Piecu gadu laikā no 2007. gada 12. jūlija Komisija pārskata 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta īstenošanu, cita starpā izvērtējot tā ietekmi uz vides aizsardzību un iekšējā tirgus darbību. Ja nepieciešams, šim pārskatam pievieno atbilstīgus priekšlikumus par minētā noteikuma grozīšanu.

61. pants

Atcelšana

1.  Regulu (EEK) Nr. 259/93 un Lēmumu 94/774/EK ar šo atceļ no 2007. gada 12. jūlija.

2.  Atsauces uz atcelto Regulu (EEK) Nr. 259/93 interpretē kā atsauces uz šo regulu.

3.  Lēmumu 1999/412/EK ar šo atceļ no 2008. gada 1. janvāra.

62. pants

Pārejas noteikumi

1.  Jebkurš sūtījums, par kuru kompetentā galamērķa iestāde ir sniegusi apstiprinājumu saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 259/93, jāpabeidz ne vēlāk kā 2007. gada 12. jūlijā.

2.  Visi sūtījumi, par kuriem attiecīgās kompetentās iestādes ir devušas piekrišanu saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 259/93, jāpabeidz ne vēlāk kā 2007. gada 12. jūlijā.

3.  Ziņojot saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 259/93 41. panta 2. punktu un šīs regulas 51. panta 4. punktu par 2007. gadu, izmanto anketu, kas ietverta Lēmumā 1999/412/EK.

63. pants

Pārejas noteikumi konkrētām dalībvalstīm

1.  Līdz 2010. gada 31. decembrim uz visiem tādu reģenerācijai paredzētu atkritumu sūtījumiem, kas uzskaitīti III un IV pielikumā, kā arī uz visiem minētajos pielikumos neuzskaitītu reģenerācijai paredzēto atkritumu sūtījumiem uz Latviju attiecas iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra saskaņā ar II sadaļu.

1.  Atkāpjoties no 12. panta, kompetentās iestādes ceļ iebildumus pret III un IV pielikumā uzskaitīto reģenerācijai paredzēto atkritumu sūtījumiem, kā arī pret minētajos pielikumos neuzskaitītu reģenerācijai paredzētu atkritumu sūtījumiem uz uzņēmumu, uz kuru attiecas pagaidu atkāpe no dažiem noteikumiem Direktīvā 96/61/EK, tikmēr, kamēr uz saņēmējuzņēmumu attiecas minētā pagaidu atkāpe.

2.  Līdz 2012. gada 31. decembrim uz visiem tādu reģenerācijai paredzētu atkritumu sūtījumiem uz Poliju, kas uzskaitīti III pielikumā, attiecas iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra saskaņā ar II sadaļu.

Atkāpjoties no 12. panta, līdz 2007. gada 31. decembrim kompetentās iestādes var celt iebildumus pret šādu III un IV pielikumā uzskaitīto reģenerācijai paredzēto atkritumu sūtījumiem uz Poliju, saskaņā ar pamatojumiem, kas paredzēti 11. pantā:

B2020 un GE020 (stikla atkritumi)

B2070

B2080

B2100

B2120

B3010 un GH013 (cietie plastmasas atkritumi)

B3020 (papīra atkritumi)

B3140 (pneimatisko riepu atkritumi)

Y46

Y47

A1010 un A1030, (tikai ievilkumi, kas attiecas uz arsēnu un dzīvsudrabu)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 (piemēro tikai attiecībā uz polihlorētajiem naftalīniem (PHN))

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

▼M3

Izņemot stikla atkritumus, papīra atkritumus un pneimatisko riepu atkritumus, šo laikposmu var pagarināt līdz vēlākais 2012. gada 31. decembrim saskaņā ar 59.a panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

▼B

Atkāpjoties no 12. panta, līdz 2012. gada 31. decembrim kompetentās iestādes var celt iebildumus saskaņā ar 11. pantā noteiktiem iebildumu pamatojumiem pret šādu atkritumu sūtījumiem uz Poliju:

a) šādi reģenerācijai paredzēti atkritumi, kas uzskaitīti IV pielikumā:

A2050

A3030

A3180, izņemot polihlorētos naftalīnus (PHN)

A3190

A4110

A4120

RB020

un

b) reģenerācijai paredzēti atkritumi, kas nav uzskaitīti pielikumos.

Atkāpjoties no 12. panta, kompetentās iestādes ceļ iebildumus pret III un IV pielikumā uzskaitīto reģenerācijai paredzēto atkritumu sūtījumiem, kā arī pret minētajos pielikumos neuzskaitītu reģenerācijai paredzētu atkritumu sūtījumiem uz uzņēmumu, uz kuru attiecas pagaidu atkāpe no dažiem noteikumiem Direktīvā 96/61/EK, tikmēr, kamēr uz saņēmējuzņēmumu attiecas minētā pagaidu atkāpe.

3.  Līdz 2011. gada 31. decembrim uz visiem tādu reģenerācijai paredzētu atkritumu sūtījumiem, kas uzskaitīti III un IV pielikumā, kā arī uz visiem minētajos pielikumos neuzskaitītu reģenerācijai paredzēto atkritumu sūtījumiem uz Slovākiju attiecas iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra saskaņā ar II sadaļu.

3.  Atkāpjoties no 12. panta, kompetentās iestādes ceļ iebildumus pret III un IV pielikumā uzskaitīto reģenerācijai paredzēto atkritumu sūtījumiem, kā arī pret minētajos pielikumos neuzskaitītu reģenerācijai paredzētu atkritumu sūtījumiem uz uzņēmumu, uz kuru attiecas pagaidu atkāpe no dažiem noteikumiem Direktīvās 94/67/EK ( 24 ) un 96/61/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/76/EK (2000. gada 4. decembris) par atkritumu sadedzināšanu ( 25 ) un Direktīvā 2001/80/EK EK par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu emisiju gaisā no lielām sadedzināšanas iekārtām ( 26 ), tikmēr, kamēr uz saņēmējuzņēmumu attiecas minētā pagaidu atkāpe.

4.  Līdz 2014. gada 31. decembrim uz visiem tādu reģenerācijai paredzētu atkritumu sūtījumiem uz Bulgāriju, kas uzskaitīti III pielikumā, attiecas iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra saskaņā ar II sadaļu.

Atkāpjoties no 12. panta, līdz 2009. gada 31. decembrim Bulgārijas kompetentās iestādes var celt iebildumus pret šādu III un IV pielikumā uzskaitīto reģenerācijai paredzēto atkritumu sūtījumiem uz Bulgāriju saskaņā ar 11. pantā noteiktiem iebildumu pamatojumiem:

B2070

B2080

B2100

B2120

Y46

Y47

A1010 un A1030 (tikai ievilkumi, kas attiecas uz arsēnu un dzīvsudrabu)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 (piemēro tikai attiecībā uz polihlorētajiem naftalīniem (PHN))

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

▼M3

Šo laikposmu var pagarināt līdz vēlākais 2012. gada 31. decembrim saskaņā ar 59.a panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

▼B

Atkāpjoties no 12. panta, līdz 2009. gada 31. decembrim Bulgārijas kompetentās iestādes var izteikt iebildumus saskaņā ar 11. pantā noteiktiem iebildumu pamatojumiem pret šādu atkritumu sūtījumiem uz Bulgāriju:

a) šādi reģenerācijai paredzēti atkritumi, kas uzskaitīti IV pielikumā:

A2050

A3030

A3180, izņemot polihlorētos naftalīnus (PHN)

A3190

A4110

A4120

RB020

un

b) reģenerācijai paredzēti atkritumi, kas nav uzskaitīti pielikumos.

Atkāpjoties no 12. panta, Bulgārijas kompetentās iestādes izsaka iebildumus pret III un IV pielikumā uzskaitīto reģenerācijai paredzēto atkritumu sūtījumiem, kā arī pret minētajos pielikumos neuzskaitītu reģenerācijai paredzētu atkritumu sūtījumiem uz uzņēmumu, uz kuru attiecas pagaidu atkāpe no dažiem noteikumiem Direktīvā 96/61/EK vai Direktīvā 2001/80/EK tikmēr, kamēr uz uzņēmumu, kas pieņem atkritumus, attiecas minētā pagaidu atkāpe.

5.  Līdz 2015. gada 31. decembrim uz visiem tādu reģenerācijai paredzētu atkritumu sūtījumiem uz Rumāniju, kas uzskaitīti III pielikumā, attiecas iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra saskaņā ar II sadaļu.

Atkāpjoties no 12. panta, līdz 2011. gada 31. decembrim Rumānijas kompetentās iestādes var celt iebildumus pret šādu III un IV pielikumā uzskaitīto reģenerācijai paredzēto atkritumu sūtījumiem uz Rumāniju saskaņā ar 11. pantā noteiktiem iebildumu pamatojumiem:

B2070

B2100, izņemot alumīnija atgriezumus

B2120

B4030

Y46

Y47

A1010 un A1030 (tikai ievilkumi, kas attiecas uz arsēnu, dzīvsudrabu un talliju)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A3030

A3040

A3050

A3060

A3070

A3120

A3130

A3140

A3150

A3160

A3170

A3180 (piemēro tikai attiecībā uz polihlorētajiem naftalīniem (PHN))

A4010

A4030

A4040

A4050

A4080

A4090

A4100

A4160

AA060

AB030

AB120

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AC270

AD120

AD150

▼M3

Šo laikposmu var pagarināt līdz vēlākais 2015. gada 31. decembrim saskaņā ar 59.a panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

▼B

Atkāpjoties no 12. panta, līdz 2011. gada 31. decembrim Rumānijas kompetentās iestādes var izteikt iebildumus saskaņā ar 11. pantā noteiktiem iebildumu pamatojumiem pret šādu atkritumu sūtījumiem uz Rumāniju:

a) šādi reģenerācijai paredzēti atkritumi, kas uzskaitīti IV pielikumā:

A2050

A3030

A3180, izņemot polihlorētos naftalīnus (PHN)

A3190

A4110

A4120

RB020

un

b) reģenerācijai paredzēti atkritumi, kas nav uzskaitīti pielikumos.

▼M3

Šo laikposmu var pagarināt līdz vēlākais 2015. gada 31. decembrim saskaņā ar 59.a panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

▼B

Atkāpjoties no 12. panta, Rumānijas kompetentās iestādes izsaka iebildumus pret III un IV pielikumā uzskaitīto reģenerācijai paredzēto atkritumu sūtījumiem, kā arī pret minētajos pielikumos neuzskaitītu reģenerācijai paredzētu atkritumu sūtījumiem uz uzņēmumu, uz kuru attiecas pagaidu atkāpe no dažiem noteikumiem Direktīvā 96/61/EK, Direktīvā 2000/76/EK vai Direktīvā 2001/80/EK tikmēr, kamēr uz uzņēmumu, kas pieņem atkritumus, attiecas minētā pagaidu atkāpe.

6.  a šajā pantā ir atsauce uz II sadaļu attiecībā uz atkritumiem, kas uzskaitīti III pielikumā, 3. panta 2. punktu, 4. panta 5. punkta otro dalu, 6., 11., 22., 23., 24., 25. un 31. pantu nepiemēro.

64. pants

Spēkā stāšanās un piemērošana

1.  Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

1.  To piemēro no 2007. gada 12. jūlija.

2.  a Bulgārijas vai Rumānijas pievienošanās diena būs pēc 1. punktā noteiktās piemērošanas dienas, 63. panta 4. un 5. punktu, atkāpjoties no šā panta 1. punkta, piemēro no pievienošanās dienas.

3.  Attiecīgajām dalībvalstīm vienojoties, 26. panta 4. punktu var piemērot pirms 2007. gada 12. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M1
IA PIELIKUMS

▼C1

Paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanām/sūtījumiem

image

image

▼M1
IB PIELIKUMS

▼C1

Atkritumu pārrobežu pārvietošanu/sūtījumu pārvietošanas dokuments

image

image

▼M2
IC PIELIKUMS

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI PAZIŅOJUMA UN PĀRVIETOŠANAS DOKUMENTU AIZPILDĪŠANAI

I.   Ievads

1.

Šajos norādījumos ir sniegti skaidrojumi, kas vajadzīgi paziņojuma un pārvietošanas dokumentu aizpildīšanai. Abi dokumenti ir saderīgi ar Bāzeles Konvenciju ( 27 ), ESAO lēmumu ( 28 ) (kas attiecas uz tādu atkritumu sūtījumiem, kurus paredzēts reģenerēt un kuru galamērķis ir ESAO zona) un šo regulu, jo tie ņem vērā šajos trīs instrumentos noteiktās īpašās prasības. Tomēr, tā kā dokumenti ir izstrādāti pietiekami vispārīgi, lai tie attiektos uz visiem trim instrumentiem, ne visas dokumenta ailes būs attiecināmas uz visiem instrumentiem, un tāpēc noteiktos gadījumos nav jāaizpilda visas ailes. Konkrētas prasības saistībā ar tikai vienu kontroles sistēmu ir norādītas, izmantojot zemteksta piezīmes. Tāpat ir iespējams, ka valstu īstenošanas tiesību aktos tiek lietoti termini, kas atšķiras no Bāzeles konvencijā un ESAO lēmumā apstiprinātajiem. Piemēram, šajā regulā tiek izmantots termins “sūtījums”, nevis “pārvietošana”, un tāpēc paziņojuma un pārvietošanas dokumentos šīs atšķirības ir atspoguļotas, izmantojot terminu “pārvietošana/sūtīšana”.

2.

Dokumentos ir minēts gan termins “apglabāšana”, gan “reģenerācija”, jo šajos trīs instrumentos šie termini ir definēti dažādi. Eiropas Kopienas regulā un ESAO Lēmumā termins “apglabāšana” ir lietots, lai runātu par Bāzeles konvencijas IV A pielikumā un ESAO lēmuma 5.A papildpielikumā uzskaitītajām aizvākšanas darbībām, bet “reģenerācija” attiecas uz reģenerācijas darbībām, kas uzskaitītas Bāzeles konvencijas IV B pielikumā un ESAO lēmuma 5.B papildpielikumā. Tomēr pašā Bāzeles Konvencijā terminu “aizvākšana” lieto, lai nosauktu gan apglabāšanu, gan reģenerāciju.

3.

Kompetentās nosūtīšanas iestādes ir atbildīgas par paziņojuma un pārvietošanas dokumentu nodrošināšanu un izdošanu (gan papīra, gan elektroniskā formātā). Šo pienākumu pildīšanā tās izmanto numurēšanas sistēmu, kas ļauj izsekot konkrētai atkritumu kravai. Numerācijas sākumā jānorāda nosūtīšanas valsts kods, kas atrodams ISO standarta Nr. 3166 abreviatūru sarakstā. ES gadījumā divciparu valsts kodam seko atstarpe. Pēc tam var sekot fakultatīvs, kompetentās nosūtīšanas iestādes norādīts kods līdz četriem cipariem un atstarpe. Numerācijai jābeidzas ar sešciparu numuru. Piemēram, ja valsts kods ir XY un sešciparu numurs ir 123456, un nav norādīts fakultatīvais kods, paziņojuma numurs būtu XY 123456. Ja norāda fakultatīvu kodu, piemēram, 12, paziņojuma numurs būtu XY 12 123456. Tomēr, ja paziņojuma vai pārvietošanas dokumentu nosūta elektroniski un fakultatīvais kods nav norādīts, šā fakultatīvā koda vietā jāievieto “0000” (piemēram, XY 0000 123456); ja norāda fakultatīvu kodu ar mazāk nekā četriem cipariem, piemēram, 12, paziņojuma numurs būtu XY 12 0012 123456.

4.

Valstis, iespējams, vēlas izdot dokumentus tādā papīra formātā, kas atbilst to standartiem (parasti ISO A4, kā ieteikusi Apvienoto Nāciju Organizācija). Tomēr, lai veicinātu dokumentu starptautisku izmantošanu un lai ņemtu vērā atšķirības starp ISO A4 un Ziemeļamerikā izmantoto papīra formātu, veidlapu rāmja lielumam ir jābūt līdz 183 x 262 mm ar apmalēm lappuses augšpusē un kreisajā pusē. Paziņojuma dokumentam (no 1. līdz 21. ailei, ieskaitot zemteksta piezīmes) jāatrodas vienā lappusē, bet paziņojuma dokumentā izmantotajam saīsinājumu un kodu sarakstam – otrā lappusē. Attiecībā uz pārvietošanas dokumentu, no 1. līdz 19. ailei, ieskaitot zemteksta piezīmes, jāatrodas vienā lappusē, bet otrā lappusē jāatrodas no 19. līdz 21. ailei, kā arī pārvietošanas dokumentā izmantoto saīsinājumu un kodu sarakstam.

II.   Paziņojuma un pārvietošanas dokumentu uzdevums

5.

Paziņojuma dokuments ir paredzēts, lai attiecīgajām kompetentajām iestādēm sniegtu informāciju, kas tām vajadzīga, lai novērtētu, vai piedāvātie atkritumu sūtījumi ir pieņemami. Dokumentā ir atvēlēta arī vieta, kur tām apstiprināt paziņojuma saņemšanu un, attiecīgā gadījumā, rakstiski piekrist piedāvātajam sūtījumam.

6.

Pārvietošanas dokuments vienmēr jāved līdzi atkritumu kravai no tā brīža, kad krava atstāj atkritumu radītāju, līdz nonākšanai apglabāšanas vai reģenerācijas uzņēmumā citā valstī. Katrai personai, kas ņem sūtījumu savā pārziņā (pārvadātājiem un, iespējams, saņēmējiem ( 29 )), jāparaksta pārvietošanas dokuments, piegādājot vai saņemot attiecīgos atkritumus. Dokumentā ir arī vietas, kur reģistrēt, ka krava šķērso visu attiecīgo valstu muitas iestādes (kas prasīts šajā regulā). Visbeidzot, attiecīgajam apglabāšanas vai reģenerācijas uzņēmumam jāizmanto dokuments, lai apliecinātu, ka atkritumi ir saņemti un ka reģenerācija vai apglabāšana ir izpildīta.

III.   Vispārīgas prasības

7.

Plānotais sūtījums, uz ko attiecas iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra, var notikt tikai pēc tam, kad paziņojuma un pārvietošanas dokumenti ir aizpildīti saskaņā ar šo regulu, ņemot vērā 16. panta a) un b) punktu, kamēr rakstiskas vai klusējot izteiktas piekrišanas no visām kompetentajām iestādēm ir spēkā.

8.

Personām, kas aizpilda dokumentu izdrukas, viscaur dokumentā jāizmanto mašīnraksts vai noturīga tinte, rakstot ar lielajiem burtiem. Parakstiem vienmēr jābūt rakstītiem ar noturīgu tinti, un pilnvarotā pārstāvja paraksts jāatšifrē ar viņa vārdu, kas rakstīts ar lielajiem burtiem. Mazsvarīgu kļūdu gadījumā, piemēram, ja atkritumiem izmantots nepareizs kods, ar kompetento iestāžu piekrišanu var veikt labojumu. Jaunajam tekstam jābūt marķētam un parakstītam vai apzīmogotam, un jānorāda izmaiņu veikšanas datums. Veicot liela apjoma izmaiņas vai labojumus, jāaizpilda jauna veidlapa.

9.

Ir izstrādātas arī elektroniski viegli aizpildāmas veidlapas. Pēc tam jāveic pienācīgi drošības pasākumi pret veidlapu nepareizu izmantošanu. Visām izmaiņām, kas veiktas aizpildītā veidlapā ar kompetento iestāžu piekrišanu, jābūt redzamām. Izmantojot elektroniskas veidlapas, ko pārsūta pa e-pastu, jāizmanto elektroniskais paraksts.

10.

Lai vienkāršotu tulkošanu, dokumentos vairākas ailes jāaizpilda ar kodu, nevis ar tekstu. Tomēr, ja teksts ir vajadzīgs, tam jābūt tādā valodā, kāda ir pieņemama galamērķa valsts kompetentajām iestādēm un, vajadzības gadījumā, citām attiecīgām iestādēm.

11.

Datuma norādīšanai jāizmanto sešciparu formāts. Piemēram, 2006. gada 29. janvāris jānorāda kā 29.01.06. (diena, mēnesis, gads).

12.

Ja vajadzīgs dokumentiem pievienot pielikumus, kuros ir sniegta papildinformācija, katrā pielikumā ir jāiekļauj attiecīgā dokumenta atsauces numurs un jāmin aile, uz ko pielikums attiecas.

IV.   Īpaši norādījumi paziņojuma dokumenta aizpildīšanai

13.

Paziņotājam ( 30 ) jāaizpilda 1. līdz 18. aile (izņemot paziņojuma numuru 3. ailē) paziņojuma izdarīšanas brīdī. Dažās trešās valstīs, kas nav ESAO dalībvalstis, šīs ailes var aizpildīt kompetentā nosūtīšanas iestāde. Ja paziņotājs un atkritumu sākotnējais radītājs ir dažādas personas, šim radītājam vai kādai no personām, kas norādītas 2. panta 15. punkta a) apakšpunkta ii) vai iii) ievilkumā, ja tas ir iespējams, ir jāparaksta arī 17. aile, kā norādīts 4. panta 1. punkta otrajā daļā un II pielikuma 1. daļas 26. punktā.

14.

Dokumenta 1. aile (sk. II pielikuma 1. daļas 2. un 4. punktu) un 2. aile (sk. II pielikuma 1. daļas 6. punktu): norāda prasīto informāciju (norāda paziņotāja reģistrācijas numuru (tikai attiecīgos gadījumos), pilnu nosaukumu, adresi (iekļaujot valsts nosaukumu), tālruņa un faksa numuru (iekļaujot valsts kodu); kontaktpersonai jāuzņemas atbildība par sūtījumu, tostarp gadījumos, kad nosūtīšanas laikā notiek starpgadījums). Dažās trešās valstīs tā vietā var norādīt informāciju par kompetento nosūtīšanas iestādi. Paziņotājs var būt atkritumu tirgotājs vai aģents saskaņā ar šīs regulas 2. panta 15. punktu. Šādā gadījumā pielikumā pievieno līguma kopiju vai pierādījumus par līgumu (vai deklarāciju, ar ko apliecina tā esību) starp atkritumu radītāju, jauno radītāju vai savācēju un aģentu vai atkritumu tirgotāju (sal. II pielikuma 1. daļas 23. punktā). Šiem tālruņu un faksa numuriem un e-pasta adresēm jāveicina saziņa ar visām attiecīgajām personām jebkurā laikā par nosūtīšanas laikā notikušu starpgadījumu.

15.

Parasti saņēmējs ir apglabāšanas vai reģenerācijas uzņēmums, kas norādīts 10. ailē. Tomēr dažos gadījumos saņēmējs var būt cita persona, piemēram, atkritumu tirgotājs, aģents ( 31 ) vai juridiska persona, piemēram, 10. ailē minētā saņēmēja apglabāšanas vai reģenerācijas uzņēmuma galvenā mītne vai pasta adrese. Lai tirgotājs, aģents vai juridiska persona varētu darboties kā saņēmējs, tiem jābūt attiecīgās galamērķa valsts jurisdikcijā, kā arī atkritumiem jābūt to piederībā vai tiem jābūt cita veida juridiskās kontroles tiesībām pār šiem atkritumiem brīdī, kad sūtījums ir sasniedzis galamērķa valsti. Šādos gadījumos 2. aile jāaizpilda ar informāciju par atkritumu tirgotāju, aģentu vai juridisko personu.

16.

Dokumenta 3. aile (sk. II pielikuma 1. daļas 1., 5., 11. un 19. punktu): izdodot paziņojuma dokumentu, kompetentā iestāde saskaņā ar savu sistēmu piešķir tam identifikācijas numuru, kas tiks drukāts šajā ailē (sk. 3. punktu iepriekš). A rūtiņā “atsevišķs sūtījums” attiecas uz vienu paziņojumu, bet “vairāki sūtījumi” – uz vispārēju paziņojumu. B rūtiņā norāda, vai nosūtītie atkritumi ir paredzēti apglabāšanai vai reģenerācijai. C rūtiņā norādītā iepriekšējā piekrišana attiecas uz šīs regulas 14. pantu.

17.

Dokumenta 4. (sk. II pielikuma 1. daļas 1. punktu), 5. (sk. II pielikuma 1. daļas 17. punktu) un 6. aile (sk. II pielikuma 1. daļas 12. punktu): 4. ailē norāda sūtījumu skaitu un 6. ailē – viena sūtījuma plānoto datumu vai, vairāku sūtījumu gadījumā, pirmā un pēdējā sūtījuma datumu. 5. ailē norāda atkritumu aptuveno minimālo un maksimālo svaru tonnās (1 tonna ir 1 megagrams (Mg) jeb 1 000 kg). Dažās trešās valstīs ir pieņemami norādīt tilpumu kubikmetros (t. i., 1 kubikmetrs ir 1 000 litru) vai citās metriskās mērvienībās, piemēram, kilogramos vai litros. Ja tiek izmantotas citas metriskās mērvienības, var norādīt izmantoto mērvienību un dokumentā doto mērvienību izsvītrot. Kopējais nosūtītais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas minēts 5. ailē. Sūtījumiem plānotais laikposms 6. ailē nedrīkst pārsniegt vienu gadu, izņemot vairākus sūtījumus reģenerācijas uzņēmumiem, par kuriem sniegta iepriekšēja piekrišana, saskaņā ar šīs regulas 14. pantu (sk. 16. punktu), kuriem plānotais laikposms nedrīkst pārsniegt trīs gadus. Visi sūtījumi jāveic, kamēr ir spēkā rakstiskas vai klusējot izteiktas piekrišanas no visām kompetentajām iestādēm saskaņā ar šīs regulas 9. panta 6. punktu. Vairāku sūtījumu gadījumā dažas trešās valstis, pamatojoties uz Bāzeles konvenciju, drīkst pieprasīt norādīt 5. un 6. ailē vai pievienot pielikumā paredzamos datumus vai paredzamo biežumu un katra sūtījuma aptuveno daudzumu. Ja kompetentā iestāde izdod rakstisku piekrišanu sūtījumam un šīs piekrišanas derīgums 20. ailē atšķiras no 6. ailē norādītā laikposma, kompetentās iestādes lēmumam ir augstāks spēks nekā 6. ailē norādītajai informācijai.

18.

Dokumenta 7. aile (sk. II pielikuma 1. daļas 18. punktu): iepakojuma tipus norāda, izmantojot kodus, kas uzskaitīti paziņojuma dokumentam pievienotajā saīsinājumu un kodu sarakstā. Ja pārkraujot ir vajadzīgi īpaši piesardzības pasākumi, piemēram, tie, kas prasīti atkritumu radītāja darbiniekiem paredzētajās pārkraušanas instrukcijās, veselības un drošības informācijā, tostarp informācijā par rīkošanos noplūdes gadījumā, kā arī rakstiskās norādēs bīstamo preču pārvadāšanai, atzīmē attiecīgo rūtiņu un pievieno informāciju pielikumā.

19.

Dokumenta 8. aile (sk. II pielikuma 1. daļas 7. un 13. punktu): norāda prasīto informāciju (norāda reģistrācijas numuru (tikai attiecīgos gadījumos), adresi (iekļaujot valsts nosaukumu), tālruņa un faksa numuru (iekļaujot valsts kodu); kontaktpersonai jāuzņemas atbildība par sūtījumu). Ja ir iesaistīti vairāki pārvadātāji, paziņojuma dokumentam pievieno pilnu sarakstu, norādot prasīto informāciju par katru pārvadātāju. Ja transportēšanu organizē ekspeditors, datus par ekspeditoru un attiecīgo informāciju par faktiskajiem pārvadātājiem norāda pielikumā. Pielikumā apliecina pārvadātāja(-u) reģistrāciju attiecībā uz atkritumu pārvadājumiem (piemēram, deklarācija, ar ko apliecina šādas reģistrācijas esību) (sal. II pielikuma 1. daļas 15. punktu). Transportlīdzekļi jānorāda, izmantojot paziņojuma dokumentam pievienotajā saīsinājumu un kodu sarakstā uzskaitītos saīsinājumus.

20.

Dokumenta 9. aile (sk. II pielikuma 1. daļas 3. un 16. punktu): sniedz prasīto informāciju par atkritumu radītāju ( 32 ). Attiecīgos gadījumos jānorāda atkritumu radītāja reģistrācijas numurs. Ja paziņotājs ir atkritumu radītājs, ieraksta “Tāpat kā 1. ailē”. Ja atkritumus radījuši vairāki atkritumu radītāji, ieraksta “Skatīt pievienoto sarakstu” un pievieno sarakstu, kurā norāda prasīto informāciju par katru atkritumu radītāju. Ja atkritumu radītājs nav zināms, norāda tās personas vārdu, kam pieder šie atkritumi vai kura kontrolē tos (īpašnieks). Sniedz informāciju arī par procesu, kādā atkritumi radīti, un to radīšanas vietu.

21.

Dokumenta 10. aile (sk. II pielikuma 1. daļas 5. punktu): norāda prasīto informāciju (norāda sūtījuma galamērķi, atzīmējot, vai tas ir apglabāšanas vai reģenerācijas uzņēmums, reģistrācijas numuru (tikai attiecīgos gadījumos) un faktisko apglabāšanas vai reģenerācijas vietu, ja tā atšķiras no uzņēmuma adreses). Ja apglabātājs vai reģenerētājs ir arī sūtījuma saņēmējs, šeit ieraksta “Tāpat kā 2. ailē”. Ja apglabāšanas vai reģenerācijas darbība ir D13–D15 vai R12 vai R13 darbība (saskaņā ar IIA un IIB pielikumu Direktīvā 2006/12/EK par atkritumiem), 10. ailē jāmin uzņēmums, kas izpilda darbību, kā arī vieta, kur darbība tiks izpildīta. Šādā gadījumā pielikumā sniedz atbilstīgu informāciju par uzņēmumu vai uzņēmumiem, kur pēc tam notiek vai var notikt jebkura R12/R13 vai D13–D15 darbība un D1–D12 vai R1–R11 darbība. Ja reģenerācijas vai apglabāšanas uzņēmums ir minēts 1996. gada 24. septembra Direktīvas 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli I pielikuma 5. kategorijā, pielikumā jāapliecina derīga atļauja (piemēram, ar deklarāciju, ar ko apliecina šādas atļaujas esību), kas izdota saskaņā ar minētās direktīvas 4. un 5. pantu, ja attiecīgais uzņēmums atrodas Eiropas Kopienā.

22.

Dokumenta 11. aile (sk. II pielikuma 1. daļas 5., 19. un 20. punktu): norāda reģenerācijas vai apglabāšanas darbības tipu, izmantojot Direktīvas 2006/12/EK par atkritumiem II A un II B pielikumu R kodus vai D kodus (skatīt arī paziņojuma dokumentam pievienoto saīsinājumu un kodu sarakstu) ( 33 ). Ja apglabāšanas vai reģenerācijas darbība ir D13–D15 vai R12 vai R13 darbība, pielikumā jāsniedz atbilstīga informācija par tai sekojošām darbībām (jebkurām R12/R13 vai D13–D15, kā arī D1–D12 vai R1–R11 darbībām). Norāda arī izmantoto tehnoloģiju. Ja atkritumi ir paredzēti reģenerācijai, pielikumā norāda to nereģenerējamās daļas plānoto apglabāšanas metodi pēc reģenerācijas, reģenerētā materiāla daudzumu attiecībā pret nereģenerējamiem atkritumiem, aptuveno reģenerētā materiāla vērtību un reģenerācijas izmaksas, kā arī nereģenerējamās daļas apglabāšanas izmaksas. Turklāt apglabāšanai paredzēta importa gadījumā Kopienā norāda nosūtīšanas valsts atbilstīgi motivētu iepriekšēju pieprasījumu saskaņā ar šīs regulas 41. panta 4. punktu sadaļā “eksportēšanas iemesls” un šo pieprasījumu pievieno pielikumā. Dažas trešās valstis ārpus ESAO, pamatojoties uz Bāzeles konvenciju, drīkst pieprasīt precizēt eksportēšanas iemeslu.

23.

Dokumenta 12. aile (sk. II pielikuma 1. daļas 16. punktu): norāda nosaukumu vai nosaukumus, ar kuriem materiāls ir vispārīgi pazīstams, vai tirdzniecības nosaukumu un nozīmīgāko (daudzuma un kaitīguma ziņā) sastāvdaļu nosaukumus, un to relatīvo koncentrāciju (izsakot procentos), ja tā ir zināma. Atkritumu maisījuma gadījumā sniedz to pašu informāciju par dažādajām daļām un norāda, kuras daļas ir paredzētas reģenerācijai. Saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 3. daļas 7. punktu var prasīt atkritumu sastāva ķīmisko analīzi. Papildinformāciju vajadzības gadījumā pievieno pielikumā.

24.

Dokumenta 13. aile (sk. II pielikuma 1. daļas 16. punktu): norāda atkritumu fiziskos raksturlielumus normālā temperatūrā un spiedienā.

25.

Dokumenta 14. aile (sk. II pielikuma 1. daļas 16. punktu): norāda kodu, kas identificē atkritumus saskaņā ar šīs regulas III, IIIA, IIIB, IV vai IVA pielikumu. Kodu norāda atbilstīgi sistēmai, kas pieņemta saskaņā ar Bāzeles konvenciju (14. ailes i) apakšpozīcijā), un, attiecīgos gadījumos atbilstīgi sistēmām, kas pieņemtas ESAO lēmumā (ii) apakšpozīcijā) un citām pieņemtām klasifikācijas sistēmām (iii) līdz xii) apakšpozīcijā). Saskaņā ar šīs regulas 4. panta 6. punkta otro daļu norāda tikai vienu atkritumu kodu (no šīs regulas III, IIIA, IIIB, IV vai IVA pielikuma), izņemot šādos divos gadījumos: tādu atkritumu gadījumā, kas nav klasificēti vienā pozīcijā III, IIIB, IV vai IVA pielikumā, norāda tikai vienu atkritumu tipu; tādu atkritumu maisījuma gadījumā, kas nav klasificēti vienā pozīcijā III, IIIB, IV vai IVA pielikumā, ja vien tie nav uzskaitīti IIIA pielikumā, norāda katras atkritumu daļas kodu to nozīmīguma kārtībā (ja vajadzīgs, pielikumā).

a)

Apakšpozīcija i): atkritumiem, uz kuriem attiecas iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra (sk. šīs regulas IV pielikuma I daļu), jāizmanto Bāzeles konvencijas VIII pielikuma kodi. Bāzeles konvencijas IX pielikuma kodi jāizmanto atkritumiem, uz kuriem parasti neattiecas iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra, bet uz kuriem īpaša iemesla, piemēram, kaitīgu vielu piesārņojuma (sal. šīs regulas III pielikuma 1. pantu) vai citas klasifikācijas saskaņā ar šīs regulas 63. pantu, vai valstu noteikumu ( 34 ) dēļ, attiecas iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra (sk. šīs regulas III pielikuma 1. daļu). Bāzeles konvencijas VIII un IX pielikums atrodami šīs regulas V pielikumā, Bāzeles konvencijas tekstā, kā arī Bāzeles konvencijas sekretariātā pieejamajā instrukciju rokasgrāmatā. Ja atkritumu tips nav uzskaitīts Bāzeles konvencijas VIII vai IX pielikumā, ieraksta “nav sarakstā”.

b)

Apakšpozīcija ii): ESAO dalībvalstīm jāizmanto ESAO kodi tiem atkritumiem, kas uzskaitīti šīs regulas III un IV pielikuma II daļā, t. i., atkritumi, kam nav atbilstīgas pozīcijas Bāzeles konvencijas pielikumos vai kuru kontroles līmenis saskaņā ar šo regulu atšķiras no Bāzeles konvencijā prasītā. Ja atkritumu tips nav uzskaitīts šīs regulas III un IV pielikuma II daļā, ieraksta “nav sarakstā”.

c)

Apakšpozīcija iii): Eiropas Savienības dalībvalstīm jāizmanto kodi, kas ir iekļauti Eiropas Kopienas atkritumu sarakstā (sk. Komisijas Lēmumu 2000/532/EK ar grozījumiem) ( 35 ). Šādus kodus var iekļaut arī šīs regulas IIIB pielikumā.

d)

Apakšpozīcija iv) un v): attiecīgos gadījumos jālieto tādi atkritumu identifikācijas kodi, kas atšķiras no EK atkritumu sarakstā uzskaitītajiem un ko izmanto nosūtīšanas valstī, un, ja zināms, galamērķa valstī. Šādus kodus var iekļaut šīs regulas IIIA, IIIB vai IVA pielikumā.

e)

Apakšpozīcija vi): pievieno jebkādu citu kodu vai papildinformāciju, kas sekmētu atkritumu identifikāciju, ja tas ir lietderīgi vai ja to prasa attiecīgās kompetentās iestādes.

f)

Apakšpozīcija vii): norāda atbilstīgo Y kodu vai Y kodus saskaņā ar “Regulējamo vielu kategorijām” (sk. Bāzeles konvencijas I pielikumu un ESAO lēmuma 1. papildpielikumu) vai saskaņā ar “Atkritumu kategorijām, kurām nepieciešama īpaša izskatīšana”, kas uzskaitītas Bāzeles konvencijas II pielikumā (sk. šīs regulas IV pielikuma I daļu vai Bāzeles konvencijas instrukciju rokasgrāmatas 2. papildpielikumu), ja tas vai tie pastāv. Y kodi saskaņā ar šo regulu un ESAO lēmumu netiek pieprasīti, izņemot gadījumus, ja atkritumu sūtījumu var ierindot vienā no divām “Atkritumu kategorijām, kurām nepieciešama īpaša izskatīšana” saskaņā ar Bāzeles konvenciju (Y46 un Y47 vai II pielikuma atkritumi), kad jānorāda Bāzeles konvencijas Y kods. Tomēr atkritumiem, kas definēti kā bīstami saskaņā ar Bāzeles konvencijas 1. panta 1. punktu, norāda Y kodu vai kodus, lai izpildītu Bāzeles konvencijas ziņojumu sniegšanas prasības.

g)

Apakšpozīcija viii): attiecīgos gadījumos norāda atbilstīgo H kodu vai kodus, t. i., kodus, kas norāda bīstamās īpatnības, kādas piemīt atkritumiem (sk. paziņojuma dokumentam pievienoto saīsinājumu un kodu sarakstu). Ja nav tādu bīstamo īpatnību, uz kurām attiecas Bāzeles konvencija, bet atkritumi ir bīstami saskaņā ar Direktīvas 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem III pielikumu, norāda H kodu vai kodus saskaņā ar šo III pielikumu un pēc H koda ieraksta “EK” (piemēram, H14 EK).

h)

Apakšpozīcija ix): attiecīgos gadījumos šeit norāda Apvienoto Nāciju Organizācijas klasi vai klases, kas norāda atkritumu bīstamās īpatnības saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas klasifikāciju (sk. paziņojuma dokumentam pievienoto saīsinājumu un kodu sarakstu) un kam jāatbilst bīstamo preču pārvadāšanas starptautiskajiem noteikumiem (sk. Apvienoto Nāciju Organizācijas Ieteikumi par bīstamo preču pārvadāšanu. Paraugnoteikumi (oranžā grāmata), jaunākais izdevums) ( 36 ).

i)

Apakšpozīcijas x) un xi): attiecīgos gadījumos šeit norāda atbilstīgos Apvienoto Nāciju Organizācijas numuru vai numurus un Apvienoto Nāciju Organizācijas pārvadāšanas nosaukumu vai nosaukumus. Tos izmanto, lai identificētu atkritumus saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas klasifikācijas sistēmu, un tie ir vajadzīgi, lai atbilstu bīstamo preču pārvadāšanas starptautiskajiem noteikumiem (sk. Apvienoto Nāciju Organizācijas Ieteikumi par bīstamo preču pārvadāšanu. Paraugnoteikumi (oranžā grāmata), jaunākais izdevums).

j)

Apakšpozīcija xii): attiecīgos gadījumos šeit norāda muitas kodu vai kodus, kas ļauj muitas iestādēm identificēt atkritumus (sk. “Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas” kodu un preču sarakstu, ko sagatavojusi Pasaules Muitas Organizācija).

26.

Dokumenta 15. aile (sk. II pielikuma 1. daļas 8. līdz 10., 14. punktu): 15. ailes a) rindā sniedz nosūtīšanas, tranzīta un galamērķa valstu nosaukumus ( 37 ) vai katras valsts kodus, izmantojot ISO standarta Nr. 3166 saīsinājumus ( 38 ). Ailes b) rindā attiecīgos gadījumos norāda katras valsts kompetentās iestādes koda numuru, bet c) rindā ieraksta robežpunkta vai ostas nosaukumu un attiecīgos gadījumos muitas iestādes koda numuru kā ievešanas punktu valstī vai izvešanas punktu no konkrētas valsts. Tranzītvalstīm c) rindā sniedz informāciju par ievešanas un izvešanas punktu. Ja kādā sūtījumā iesaistītas vairāk nekā trīs tranzītvalstis, attiecīgo informāciju pievieno pielikumā. Pielikumā norāda plānoto maršrutu starp ievešanas un izvešanas punktiem, iekļaujot iespējamās alternatīvas, arī neparedzētu apstākļu gadījumā.

27.

Dokumenta 16. aile (sk. II pielikuma 1. daļas 14. punktu): norāda prasīto informāciju par sūtījumiem, kas tiek ievesti Eiropas Savienībā, to šķērso vai tiek izvesti no tās.

28.

Dokumenta 17. aile (sk. II pielikuma 1. daļas 21. līdz 22. un 24. līdz 26. punktu): paziņotājam (vai atkritumu tirgotājam vai aģentam, ja tas rīkojas kā paziņotājs) jāparaksta un jādatē katrs paziņojuma dokumenta eksemplārs, pirms dokumentu pārsūta attiecīgo valstu kompetentajām iestādēm. Dažās trešās valstīs dokumentu parakstīt un datēt drīkst kompetentā nosūtīšanas iestāde. Ja paziņotājs nav atkritumu sākotnējais radītājs, arī šim radītājam, jaunajam radītājam vai savācējam, ja tas ir iespējams, jāparaksta un jādatē dokuments. Jāpiezīmē, ka tas var nebūt iespējams gadījumos, kad ir vairāki radītāji (definīcijas par praktisku iespējamību var būt ietvertas valstu tiesību aktos). Turklāt, ja radītājs nav zināms, jāparakstās personai, kurai atkritumi pieder vai kurai ir kontrole pār tiem (īpašniekam). Šajā deklarācijā arī jāapliecina apdrošināšanas esība saistībā ar atbildību par trešām personām nodarītajiem zaudējumiem. Dažas trešās valstis var pieprasīt paziņojuma dokumentam pievienot apdrošināšanas vai citu finanšu garantiju apliecinājumu un līgumu.

29.

Dokumenta 18. aile: norāda pielikumu skaitu, kuros ir papildinformācija, ko iesniedz ar paziņojuma dokumentu ( 39 ). Katrā pielikumā jāiekļauj atsauce uz paziņojuma numuru, uz kuru tas attiecas, kas ir norādīts 3. ailes stūrī.

30.

Dokumenta 19. aile: saskaņā ar Bāzeles konvenciju šādu apstiprinājumu izdod galamērķa un tranzīta valsts vai valstu (attiecīgos gadījumos) kompetentā iestāde vai iestādes. Saskaņā ar ESAO lēmumu apstiprinājumu izdod galamērķa valsts kompetentā iestāde. Dažas trešās valstis saskaņā ar saviem tiesību aktiem var pieprasīt, lai apstiprinājumu izdotu arī nosūtīšanas valsts kompetentā iestāde.

31.

Dokumenta 20. un 21. aile: 20. aile ir paredzēta jebkuras attiecīgās valsts kompetentajām iestādēm rakstiskas piekrišanas sniegšanai. Bāzeles konvencija (izņemot, ja valsts ir izlēmusi neprasīt rakstisku piekrišanu attiecībā uz tranzītu un ir informējusi citas Puses par to saskaņā ar Bāzeles konvencijas 6. panta 4. punktu) un dažas valstis vienmēr pieprasa rakstisku piekrišanu (saskaņā ar šīs regulas 9. panta 1. punktu kompetentā tranzīta iestāde var izteikt piekrišanu klusējot), turpretī ESAO lēmums nepieprasa rakstisku piekrišanu. Norāda valsts nosaukumu (vai tās kodu, izmantojot ISO standarta Nr. 3166 saīsinājumus). Ja uz sūtījumu attiecas īpaši nosacījumi, attiecīgajai kompetentajai iestādei jāatzīmē vajadzīgais lodziņš un jānorāda nosacījumi paziņojuma dokumenta 21. ailē vai pielikumā. Ja kompetentā iestāde vēlas celt iebildumus pret sūtījumu, tas jādara, ierakstot 20. ailē “IEBILDUMS”. 21. ailē vai atsevišķā vēstulē var skaidrot iebilduma iemeslus.

V.   Īpaši norādījumi pārvietošanas dokumenta aizpildīšanai

32.

Paziņojuma izdarīšanas brīdī paziņotājam ir jāaizpilda 3., 4. un 9. līdz 14. aile. Pēc tam, kad saņemta kompetento nosūtīšanas, galamērķa un tranzīta iestāžu piekrišana, vai, attiecībā uz kompetento tranzīta iestādi, var pieņemt, ka piekrišana izteikta klusējot, un pirms nosūtījuma faktiskās sākšanas, paziņotājam jāaizpilda 2., 5. līdz 8. (izņemot norādi par transportlīdzekli, nodošanas datumu un parakstu), 15. un attiecīgos gadījumos 16. aile. Dažās trešās valstīs, kas nav ESAO dalībvalstis, kompetentā nosūtīšanas iestāde var aizpildīt šīs ailes paziņotāja vietā. Sūtījuma valdījuma pārņemšanas brīdī pārvadātājam vai tā pārstāvim jāaizpilda transportlīdzekļa norādei, nodošanas datumam un parakstam atvēlētā vieta, kas ir no 8. ailes a) pozīcijas līdz 8. ailes c) pozīcijai un attiecīgos gadījumos 16. aile. Saņēmējam jāaizpilda 17. aile gadījumā, ja tas nav apglabātājs vai reģenerētājs, ja tas ņem atkritumu sūtījumu pārziņā pēc tam, kad tas nonāk galamērķa valstī, un attiecīgos gadījumos arī 16. aile.

33.

Dokumenta 1. aile: Kompetentā nosūtīšanas iestāde ieraksta paziņojuma numuru (precīzi pārraksta no 3. ailes paziņojuma dokumentā).

34.

Dokumenta 2. aile (sk. II pielikuma 2. daļas 1. punktu): vispārējam paziņojumam par vairākiem sūtījumiem ieraksta sūtījuma sērijas numuru un paziņojuma dokumenta 4. ailē norādīto kopējo plānoto sūtījumu skaitu (piemēram, ceturtajam sūtījumam no vienpadsmit plānotajiem sūtījumiem saskaņā ar attiecīgo vispārējo paziņojumu ieraksta “4/11”). Viena paziņojuma gadījumā ieraksta 1/1.

35.

Dokumenta 3. un 4. aile: atkārtoti sniedz to pašu informāciju par paziņotāju ( 40 ) un saņēmēju, kā sniegts paziņojuma dokumenta 1. un 2. ailē.

36.

Dokumenta 5. aile (sk. II pielikuma 2. daļas 6. punktu): norāda atkritumu faktisko svaru tonnās (1 tonna ir 1 megagrams (Mg) jeb 1 000 kg). Dažās trešās valstīs ir pieņemami norādīt tilpumu kubikmetros (t. i., 1 kubikmetrs ir 1 000 litru) vai citās metriskās mērvienībās, piemēram, kilogramos vai litros. Ja izmanto citas metriskās mērvienības, var norādīt izmantoto mērvienību un veidlapā doto mērvienību izsvītrot. Ja iespējams, pievieno uzbraucamo svaru talonu kopijas.

37.

Dokumenta 6. aile (sk. II pielikuma 2. daļas 2. punktu): ieraksta datumu, kad sūtījums tiek faktiski uzsākts (sk. arī norādījumus par paziņojuma dokumenta 6. aili).

38.

Dokumenta 7. aile (sk. II pielikuma 2. daļas 7. un 8. punktu): iepakojuma tipus norāda, izmantojot kodus, kas uzskaitīti paziņojuma dokumentam pievienotajā saīsinājumu un kodu sarakstā. Ja pārkraujot ir vajadzīgi īpaši piesardzības pasākumi, piemēram, tie, kas prasīti atkritumu radītāja darbiniekiem paredzētajās pārkraušanas instrukcijās, veselības un drošības informācijā, tostarp informācijā par rīkošanos noplūdes gadījumā, kā arī transporta avārijas kartītēs, atzīmē attiecīgo rūtiņu un pievieno informāciju pielikumā. Ieraksta arī sūtījumā iekļauto iepakojuma vienību skaitu.

39.

Dokumenta 8. ailes a), b) un c) pozīcija (sk. II pielikuma 2. daļas 3. un 4. punktu): norāda prasīto informāciju (norāda reģistrācijas numuru (tikai attiecīgos gadījumos), nosaukumu, adresi (iekļaujot valsts nosaukumu), tālruņa un faksa numuru (iekļaujot valsts kodu)). Ja ir iesaistīti vairāk nekā trīs pārvadātāji, atbilstīga informācija par katru pārvadātāju jāpievieno pārvietošanas dokumentam. Pārvadātājam vai pārvadātāja pārstāvim, ņemot sūtījumu savā valdījumā, ir jānorāda transportlīdzeklis, nodošanas datums un jāparakstās. Paziņotājam jāpatur parakstītā pārvietošanas dokumenta kopija. Ikreiz, kad sūtījums pēc tam tiek nodots citam pārvadātājam, jaunajam pārvadātājam vai pārvadātāja pārstāvim, kas pārņem sūtījumu valdījumā, ir jāievēro tās pašas prasības un arī jāparaksta dokuments. Iepriekšējam pārvadātājam jāpatur parakstītā dokumenta kopija.

40.

Dokumenta 9. aile: atkārto paziņojuma dokumenta 9. ailē sniegto informāciju.

41.

Dokumenta 10. un 11. aile: atkārto paziņojuma dokumenta 10. un 11. ailē sniegto informāciju. Ja apglabātājs vai reģenerētājs ir arī saņēmējs, 10. ailē ieraksta “Tāpat kā 4. ailē”. Ja apglabāšanas vai reģenerācijas darbība ir D13–D15 vai R12 vai R13 darbība (saskaņā ar IIA un IIB pielikumu Direktīvā 2006/12/EK par atkritumiem), pietiek ar informāciju par darbību veicošo uzņēmumu, kas norādīta 10. ailē. Pārvietošanas dokumentā nav jāiekļauj papildinformācija par uzņēmumiem, kas veic tālākas R12/R13 vai D13–D15 darbības, un par uzņēmumu(-iem), kas veic D1–D12 vai R1–R11 darbību(-as).

42.

Dokumenta 12., 13. un 14. aile: atkārto paziņojuma dokumenta 12., 13. un 14. ailē sniegto informāciju.

43.

Dokumenta 15. aile (sk. II pielikuma 2. daļas 9. punktu): nosūtīšanas laikā paziņotājs (vai atkritumu tirgotājs vai aģents, ja tas rīkojas kā paziņotājs) paraksta un datē pārvietošanas dokumentu. Dažās trešās valstīs pārvietošanas dokumentu var parakstīt un datēt kompetentā nosūtīšanas iestāde vai atkritumu ražotājs saskaņā ar Bāzeles konvenciju. Saskaņā ar šīs regulas 16. panta c) punktu, pārvietošanas dokumentam pievieno paziņojuma dokumenta kopijas, kurās ir attiecīgo kompetento iestāžu rakstiska piekrišana ar visiem nosacījumiem. Dažās trešās valstīs var prasīt pievienot dokumentu oriģinālus.

44.

Dokumenta 16. aile (sk. II pielikuma 2. daļas 5. punktu): šo aili īpašos gadījumos var izmantot jebkura sūtījumā iesaistītā persona (paziņotājs vai kompetentā nosūtīšanas iestāde pēc vajadzības, saņēmējs, jebkura kompetentā iestāde, pārvadātājs), ja valstu tiesību aktos pieprasīts sniegt sīkāku informāciju par kādu noteiktu pozīciju (piemēram, informācija par ostu, kur notiek pāreja uz citu transporta veidu, konteineru skaits un to identifikācijas numuri vai papildu pierādījumi vai zīmogi, kas norāda, ka sūtījumam ir piekritušas kompetentās iestādes). 16. ailē norāda vai pielikumā pievieno pārvietošanas shēmu (katrai iesaistītajai valstij norāda izvešanas punktu no tās un ievešanas punktu tajā, iekļaujot muitas iestādes ievešanai Kopienā un/vai muitas iestādes izvešanai, un/vai eksportam no Kopienas) un maršrutu (starp izvešanas un ievešanas punktiem), iekļaujot iespējamās alternatīvas, arī neparedzētu apstākļu gadījumā.

45.

Dokumenta 17. aile: šī aile jāaizpilda saņēmējam gadījumā, ja tas nav apglabātājs vai reģenerētājs (sal. 15. punkts iepriekš) un ja saņēmējs ņem savā pārziņā atkritumus pēc sūtījuma nonākšanas galamērķa valstī.

46.

Dokumenta 18. aile: šī aile jāaizpilda apglabāšanas vai reģenerācijas iestādes pilnvarotam pārstāvim, saņemot atkritumu sūtījumu. Atzīmē uzņēmuma tipam atbilstīgo rūtiņu. Attiecībā uz saņemto daudzumu ņem vērā īpašos norādījumus par 5. aili (36. punkts). Pēdējam pārvadātājam izsniedz parakstītu pārvietošanas dokumenta kopiju. Ja sūtījumu jebkāda iemesla dēļ noraida, apglabāšanas vai reģenerācijas uzņēmuma pārstāvim tūlīt jāsazinās ar savu kompetento iestādi. Saskaņā ar šīs regulas 16. panta d) punktu vai attiecīgos gadījumos ar 15. panta c) punktu un ESAO lēmumu pārvietošanas dokumenta parakstītas kopijas trīs dienu laikā jānosūta paziņotājam un attiecīgo valstu kompetentajām iestādēm (izņemot tās ESAO tranzītvalstis, kuras ir informējušas ESAO sekretariātu, ka nevēlas saņemt šādas pārvietošanas dokumenta kopijas). Pārvietošanas dokumenta oriģinālu patur apglabāšanas vai reģenerācijas uzņēmums.

47.

Atkritumu sūtījuma saņemšana jāapliecina jebkuram uzņēmumam, kas veic jebkuru apglabāšanas vai reģenerācijas darbību, tostarp jebkuru D13–D15 vai R12 vai R13 darbību. Uzņēmumam, kas veic jebkuru D13–D15 vai R12/R13 darbību vai D1–D12 vai R1–11 darbību pēc D13–D15 vai R12 vai R13 darbības tajā pašā valstī, tomēr netiek prasīts apliecināt sūtījuma saņemšanu no uzņēmuma, kas veic D13–D15 vai R12 vai R13 darbību. Tādēļ 18. aile nav jāizmanto, saņemot galīgo sūtījumu šādā gadījumā. Norāda arī apglabāšanas vai reģenerācijas darbības tipu, izmantojot Direktīvas 2006/12/EK par atkritumiem II A un II B pielikuma R kodus vai D kodus, un aptuveno datumu, kad būs pabeigta atkritumu apglabāšanas vai reģenerācijas darbība.

48.

Dokumenta 19. aile: šī aile jāaizpilda apglabātājam vai reģenerētājam, lai apliecinātu, ka atkritumu apglabāšana vai reģenerācija ir pabeigta. Saskaņā ar šīs regulas 16. panta e) punktu vai attiecīgos gadījumos ar 15. panta d) punktu un ESAO lēmumu pārvietošanas dokumenta parakstītas kopijas ar aizpildītu 19. aili jānosūta paziņotājam un nosūtīšanas, tranzīta (netiek prasīts ESAO lēmumā) un galamērķa kompetentajām iestādēm, cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk kā 30 dienas pēc reģenerācijas vai apglabāšanas pabeigšanas un ne vēlāk kā vienu kalendāro gadu pēc atkritumu saņemšanas. Dažas trešās valstis, kas nav ESAO dalībvalstis, saskaņā ar Bāzeles konvenciju drīkst pieprasīt, lai parakstītas dokumenta kopijas ar aizpildītu 19. aili tiktu nosūtītas paziņotājam un kompetentajai nosūtīšanas iestādei. Apglabāšanas vai reģenerācijas darbībām D13–D15 vai R12 vai R13 pietiek ar 10. ailē sniegto informāciju par uzņēmumu, kas veic šo darbību, un pārvietošanas dokumentā nav jāiekļauj nekāda papildinformācija par uzņēmumiem, kas veic turpmākas R12/R13 vai D13–D15 darbības un uzņēmumu(-iem), kas vēlāk veic D1–D12 vai R1–R11 darbību(-as).

49.

Atkritumu apglabāšana vai reģenerācija jāapliecina ikvienam uzņēmumam, kas veic jebkādu apglabāšanas vai reģenerācijas darbību, ieskaitot D13–D15 vai R12 vai R13 darbību. Tāpēc uzņēmumam, kas veic jebkādu D13–D15 vai R12/R13 darbību vai D1–D12 vai R1–R11 darbību pēc D13–D15 vai R12 vai R13 darbības tajā pašā valstī, nav jālieto 19. aile, lai apliecinātu atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu, jo šo aili jau būs aizpildījis uzņēmums, kas ir veicis D13–D15 vai R12 vai R13 darbību. Apglabāšanas vai reģenerācijas apliecināšanas līdzekļi šajā konkrētajā gadījumā jāprecizē katrai valstij.

50.

Dokumenta 20., 21. un 22. aile: ailes jāizmanto muitas dienestiem kontroles vajadzībām pie Kopienas robežas.

▼B
II PIELIKUMS

AR PAZIŅOJUMU SAISTĪTĀ INFORMĀCIJA UN DOKUMENTĀCIJA

1. daļa   PAZIŅOJUMA DOKUMENTĀ IEKĻAUJAMĀ VAI TAM PIEVIENOJAMĀ INFORMĀCIJA:

1. Paziņojuma dokumenta sērijas numurs vai cits pieņemts identificētājs un paredzētais kopējais sūtījumu skaits.

2. Paziņotāja nosaukums, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e–pasta adrese, reģistrācijas numurs un kontaktpersona.

3. Ja paziņotājs nav radītājs, tad: radītāja(-u) nosaukums, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e–pasta adrese un kontaktpersona.

4. Tirgotāja(-u) vai starpnieka(-u) nosaukums, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e–pasta adrese un kontaktpersona gadījumā, ja paziņotājs tādu pilnvarojis saskaņā ar 2. panta 15. punktu.

5. Reģenerācijas vai apglabāšanas uzņēmuma nosaukums, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e–pasta adrese, reģistrācijas numurs, kontaktpersona, izmantotās tehnoloģijas un iespējamais statuss atbilstīgi iepriekšējai piekrišanai, kas dota saskaņā ar 14. pantu.

Ja atkritumi ir paredzēti pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas darbībai, norāda līdzīgu informāciju attiecībā uz visiem uzņēmumiem, kuros plānota sekojošā pagaidu un cita veida reģenerācijas vai apglabāšanas darbība.

Ja reģenerācijas vai apglabāšanas iekārta ir uzskaitīta Direktīvas 96/61/EK I pielikuma 5. kategorijā, iesniedz pierādījumu par saskaņā ar minētās direktīvas 4. un 5. pantu izsniegto spēkā esošo atļauju (piemēram, deklarācija, kas apliecina šādas atļaujas esamību).

6. Saņēmēja nosaukums, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e–pasta adrese, reģistrācijas numurs un kontaktpersona.

7. Paredzētā pārvadātāja(-u) un/vai to pārstāvju nosaukums, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e–pasta adrese, reģistrācijas numurs un kontaktpersona.

8. Nosūtīšanas valsts un attiecīgā kompetentā iestāde.

9. Tranzīta valstis un attiecīgās kompetentās iestādes.

10. Galamērķa valsts un attiecīgā kompetentā iestāde.

11. Vienreizējs paziņojums vai vispārējs paziņojums. Ja tas ir vispārējs paziņojums, nepieciešams uzrādīt tā derīguma termiņu.

12. Sūtījuma(-u) uzsākšanai paredzētais datums(-i).

13. Paredzētie transportlīdzekļi.

14. Paredzētais maršruta plānojums (izvešanas un ievešanas punkts katrā attiecīgajā valstī, tostarp ievešanas Kopienā un/vai izvešanas no Kopienas, un/vai eksporta no Kopienas muitas iestādes) un paredzētais maršruts (maršruts starp izvešanas un ievešanas punktiem), tostarp iespējamās alternatīvas, arī neparedzētu apstākļu gadījumā.

15. Pārvadātāja(-u) reģistrācijas apliecinājums attiecībā uz atkritumu pārvadājumiem (piemēram, deklarācija, ar ko apliecina šādas reģistrācijas esamību).

16. Atkritumu veida apzīmējums attiecīgajā sarakstā, avots(-i), apraksts, sastāvs un jebkādas bīstamības raksturojums. Gadījumā, ja atkritumu izcelsmes avoti ir dažādi, arī detalizēts atkritumu uzskaitījums.

17. Novērtētais maksimālais un minimālais daudzums.

18. Plānotā iepakojuma veids.

19. Reģenerācijas vai apglabāšanas darbības(-u) specifikācija, kā norādīts Direktīvas 2006/12/EK II A un II B pielikumā.

20. Ja atkritumi paredzēti reģenerācijai:

a) plānotā nereģenerējamās daļas apglabāšanas metode pēc reģenerācijas;

b) reģenerētās vielas daudzums attiecībā pret nereģenerējamajiem atkritumiem;

c) novērtētā reģenerētās vielas vērtība;

d) reģenerācijas izmaksas un nereģenerējamās daļas apglabāšanas izmaksas.

21. Pierādījums par atbildības apdrošināšanu par trešām personām nodarītajiem zaudējumiem (piemēram, deklarācija, ar ko apliecina šādas apdrošināšanas esamību).

22. Pierādījums par līgumu starp paziņotāju un saņēmēju par atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu, kas ir noslēgts un ir spēkā paziņojumu sniegšanas laikā, kā prasīts 4. panta 4. punkta otrajā daļā un 5. pantā (vai deklarācija, ar ko apliecina šāda līguma esamību).

23. Līguma kopija vai pierādījums par līgumu (vai deklarācija, ar ko apliecina šāda līguma esamību) starp radītāju, jauno radītāju vai savācēju un starpnieku vai tirgotāju, ja starpnieks vai tirgotājs rīkojas kā paziņotājs.

24. Pierādījums par finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu (vai deklarācija, ar ko apliecina tā esamību, ja kompetentā iestāde to atļauj), kas ir sniegta un ir spēkā paziņojuma sniegšanas laikā vai, ja kompetentā iestāde, kas apstiprina finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu, to pieļauj, vēlākais tajā brīdī, kad sūtījums tiek uzsākts, kā prasīts 4. panta 5. punkta otrajā daļā un 6. pantā.

25. Paziņotāja apliecinājums, ka, ciktāl viņam zināms, sniegtā informācija ir pilnīga un pareiza.

26. Ja paziņotājs nav radītājs saskaņā ar 2. panta 15. punkta a) apakšpunkta i) daļu, paziņotājs nodrošina, ka arī radītājs vai viena no 2. panta 15. punkta a) apakšpunkta ii) vai iii) daļā norādītajām personām, ja tas ir iespējams, paraksta IA pielikumā sniegto paziņojuma dokumentu.

2. daļa   PĀRVIETOŠANAS DOKUMENTĀ IEKĻAUJAMĀ VAI TAM PIEVIENOJAMĀ INFORMĀCIJA:

Ietver visu 1. daļā uzskaitīto informāciju, kas atjaunināta saskaņā ar turpmāk norādītajiem punktiem, un pārējo norādīto papildu informāciju:

1. Numurs pēc kārtas un kopējais sūtījumu skaits.

2. Datums, kurā uzsākts sūtījums.

3. Transportlīdzekļi.

4. Pārvadātāja(-u) nosaukums, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un e–pasta adrese.

5. Maršruta plānojums (izvešanas un ievešanas punkts katrā attiecīgajā valstī, tostarp ievešanas Kopienā un/vai izvešanas no Kopienas, un/vai eksporta no Kopienas muitas iestādes) un maršruts (maršruts starp izvešanas un ievešanas punktiem), tostarp iespējamās alternatīvas, arī neparedzētu apstākļu gadījumā.

6. Daudzumi.

7. Iepakojuma veids.

8. Jebkādi īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro pārvadātājam(-iem).

9. Paziņotāja deklarācija par to, ka attiecīgo valstu kompetentās iestādes sniegušas visas nepieciešamas piekrišanas. Šai deklarācijai jābūt paziņotāja parakstītai.

10. Attiecīgi paraksti par katru atbildības nodošanu.

3. daļa   PAPILDU INFORMĀCIJA UN DOKUMENTĀCIJA, KO VAR PIEPRASĪT KOMPETENTĀS IESTĀDES:

1. Tās atļaujas veids un derīguma termiņš, saskaņā ar kuru darbojas reģenerācijas vai apglabāšanas iekārta.

2. Tās atļaujas kopija, kas izsniegta saskaņā ar Direktīvas 96/61/EK 4. un 5. pantu.

3. Informācija par pasākumiem, kādi jāveic, lai nodrošinātu pārvadājuma drošumu.

4. Transportēšanas attālums(-i) starp paziņotāju un uzņēmumu, tostarp iespējamie alternatīvie maršruti, arī neparedzētu apstākļu gadījumā, un vairākveidu pārvadājumu gadījumā vieta, kurā notiks kravas nodošana.

5. Informācija par paziņotāja un uzņēmuma starpā veiktā pārvadājuma izmaksām.

6. Pārvadātāja(-u) reģistrācijas dokumenta kopija attiecībā uz atkritumu pārvadājumiem.

7. Atkritumu sastāva ķīmiskā analīze.

8. Atkritumu rašanās procesa apraksts.

9. Kravu saņemošās iekārtas apstrādes procesa apraksts.

10. Finanšu garantija vai līdzvērtīgs nodrošinājums vai šāda dokumenta kopija.

11. Informācija par finanšu garantijas vai līdzvērtīga nodrošinājuma aprēķinu, kā prasīts 4. panta 5. punkta otrajā daļā un 6. pantā.

12. To līgumu kopijas, kas minēti 1. daļas 22. un 23. punktā.

13. Atbildības par trešām personām nodarītajiem zaudējumiem apdrošināšanas polises kopija.

14. Jebkāda cita informācija, kas ir noderīga paziņojuma izvērtēšanas nolūkā saskaņā ar šo regulu un valstu tiesību aktu prasībām.
III PIELIKUMS

TO ATKRITUMU SARAKSTS, UZ KO ATTIECAS VISPĀRĪGAS INFORMĀCIJAS PRASĪBAS, KAS NOTEIKTAS 18. PANTĀ

(ATKRITUMI “ZAĻAJĀ” SARAKSTĀ) ( 41 )

Neatkarīgi no tā, vai atkritumi ir iekļauti šajā sarakstā, uz tiem nevar attiecināt vispārīgas informācijas prasības, kas noteiktas 18. pantā, ja šie atkritumi ir piesārņoti ar citiem materiāliem tādā mērā, ka tas:

a) pietiekami palielina ar šiem atkritumiem saistītos riskus, lai uz tiem būtu lietderīgi attiecināt iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūru, ņemot vērā bīstamības raksturlielumus, kas uzskaitīti III pielikumā Direktīva 91/689/EEK, vai

b) nepieļauj atkritumu reģenerāciju videi drošā veidā.

I daļa

Uz šādiem atkritumiem arī attieksies vispārīgas informācijas prasības, kas noteiktas 18. pantā:

Bāzeles Konvencijas IX pielikumā ( 42 ) uzskaitītie atkritumi.

▼M6

Šajā regulā:

a) jebkādu atsauci uz A sarakstu Bāzeles konvencijas IX pielikumā saprot kā atsauci uz šīs regulas IV pielikumu;

b) Bāzeles konvencijas B1020 pozīcijā termins “beztaras pabeigta forma” ietver visus tajā uzskaitītos metāliskos nesadalāmos ( 43 ) lūžņu veidus;

c) Bāzeles konvencijas B1030 pozīcijas tekstu lasa šādi: “Atlikumi, kas satur grūti kūstošus metālus”;

d) tā Bāzeles konvencijas B1100 pozīcijas teksta daļa, kas attiecas uz “sārņi, kas radušies vara pārstrādē” u. c., netiek piemērota; tās vietā piemēro (ESAO) II daļas GB040 pozīciju;

e) Bāzeles konvencijas B1110 pozīciju nepiemēro; tās vietā piemēro (ESAO) II daļas GC010 un GC020 pozīciju;

f) Bāzeles konvencijas B2050 pozīciju nepiemēro; tās vietā piemēro (ESAO) II daļas GG040 pozīciju;

g) atsauce Bāzeles konvencijas B3010 pozīcijā uz fluoru saturošiem polimēru atkritumiem uzskatāma par tādu, kas ietver fluoru saturoša etilēna polimērus un kopolimērus (PTFE).

▼B

II daļa

Arī uz šādiem atkritumiem attieksies vispārīga informācijas prasība, kas noteikta 18. pantā:

Metālus saturoši atkritumi, kas rodas metālu liešanas, sakausēšanas un bagātināšanas rezultātāGB040

7112

262030

262090

Dārgmetālu un vara apstrādes izdedži, kas paredzēti turpmākai attīrīšanai

Citi metālus saturoši atkritumiGC010

 

Elektriskās iekārtas, kas sastāv tikai no metāliem un sakausējumiem

GC020

 

Elektroniskie lūžņi (piemēram, iespiedshēmas plates, elektroniskas sastāvdaļas, stieples u.tml.) un reģenerētas elektroniskas sastāvdaļas, kas derīgas parasto metālu un dārgmetālu reģenerācijai

GC030

ex 890800

Izjaukšanai paredzēti kuģi un citas peldošas konstrukcijas, kas pienācīgi atbrīvotas no jebkādas kravas un citiem uz kuģa izmantotiem materiāliem, ko var klasificēt kā bīstamas vielas vai atkritumus

GC050

 

Izlietoti šķidrie katalītiskā krekinga (FCC) katalizatori (piemēram, alumīnija oksīds, ceolīti)

Stikla atkritumi nedispersā veidāGE020

ex 7001

ex 701939

Stiklšķiedras atkritumi

Keramikas atkritumi nedispersā veidāGF010

 

Pēc veidošanas apdedzināti keramikas atkritumi, tostarp keramikas trauki (pirms un/vai pēc lietošanas)

Citi atkritumi, kas satur galvenokārt neorganiskas sastāvdaļas, kuras var saturēt metālus un organiskas vielasGG030

ex 2621

Termoelektrocentrāļu izdedži un izdedžu kvēpi

GG040

ex 2621

Termoelektrocentrāļu vieglie pelni

Cietie plastmasas atkritumiGH013

391530

ex 390410–40

Vinilhlorīda polimēri

Ādu miecēšanas, apstrādes un lietošanas atkritumiGN010

ex 050200

Cūku, mežacūku vai kuiļu saru un spalvu vai āpšu spalvu atkritumi un citu suku ražošanā izmantojamu spalvu atkritumi

GN020

ex 050300

Astru atkritumi, salikti vai nesalikti kārtās, ar vai bez stiprinājumiem

GN030

ex 050590

Putnu ādas un citu daļu atkritumi, ar spalvām vai dūnām, spalvu un to daļu (arī ar apgrieztām malām) un dūnu atkritumi, bez tālākas apstrādes, izņemot tīrīšanu, dezinficēšanu vai apstrādāšanu uzglabāšanai

▼M4
IIIA PIELIKUMS

III PIELIKUMĀ UZSKAITĪTIE UN VIENĀ POZĪCIJĀ NEKLASIFICĒTIE DIVU VAI VAIRĀKU ATKRITUMU MAISĪJUMI, KĀ MINĒTS 3. PANTA 2. PUNKTĀ

1. Neatkarīgi no tā, vai maisījumi ir iekļauti šajā sarakstā, uz tiem nevar attiecināt vispārīgas informācijas prasības, kas noteiktas 18. pantā, ja tie ir kontaminēti ar citiem materiāliem tādā mērā, ka tas:

a) pietiekami palielina ar šiem atkritumiem saistītos riskus, lai uz tiem būtu lietderīgi attiecināt iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūru, ņemot vērā bīstamības raksturlielumus, kas uzskaitīti Direktīvas 91/689/EEK III pielikumā; vai

b) nepieļauj atkritumu reģenerāciju videi drošā veidā.

▼M7

2. Šajā pielikumā ir iekļauti šādi atkritumu maisījumi:

a) tādu atkritumu maisījumi, kas klasificēti Bāzeles konvencijas B1010. un B1050. pozīcijā;

b) tādu atkritumu maisījumi, kas klasificēti Bāzeles konvencijas B1010. un B1070. pozīcijā;

c) tādu atkritumu maisījumi, kas klasificēti Bāzeles konvencijas B3040. un B3080. pozīcijā;

d) tādu atkritumu maisījumi, kas klasificēti (ESAO) GB040. pozīcijā un Bāzeles konvencijas B1100. pozīcijā, attiecinot to uz cieto cinku (tehniskais cinks), cinku saturošiem izdedžiem, alumīnija apdedžiem, izņemot sāļu sārņus un ugunsizturīga oderējuma, tostarp tīģeļu, atkritumus, kas rodas, kausējot varu;

e) tādu atkritumu maisījumi, kas klasificēti (ESAO) GB040. pozīcijā, Bāzeles konvencijas B1070. un B1100. pozīcijā, attiecinot to tikai uz ugunsizturīga oderējuma, tostarp tīģeļu, atkritumiem, kas rodas, kausējot varu.

Pozīcijas, kas minētas d) un e) apakšpunktā, neattiecas uz eksportu uz valstīm, kurās nepiemēro ESAO lēmumu.

▼M7

3. Šajā pielikumā ir iekļauti turpmāk minētie tādu atkritumu maisījumi, kas klasificēti vienas pozīcijas atsevišķos ievilkumos vai apakšievilkumos:

a) tādu atkritumu maisījumi, kas klasificēti Bāzeles konvencijas B1010. pozīcijā;

b) tādu atkritumu maisījumi, kas klasificēti Bāzeles konvencijas B2010. pozīcijā;

c) tādu atkritumu maisījumi, kas klasificēti Bāzeles konvencijas B2030. pozīcijā;

d) tādu atkritumu maisījumi, kas klasificēti Bāzeles konvencijas B3010. pozīcijā un kas uzskaitīti iedaļā “Plastmasu atkritumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem”;

e) tādu atkritumu maisījumi, kas klasificēti Bāzeles konvencijas B3010. pozīcijā un kas uzskaitīti iedaļā “Termoreaktīvo sveķu atkritumi vai polikondensācijas produkti”;

f) tādu atkritumu maisījumi, kas klasificēti Bāzeles konvencijas B3010. pozīcijā un kas uzskaitīti iedaļā “Perfluoroalkoksilalkāns”;

g) tādu atkritumu maisījumi, kas klasificēti Bāzeles konvencijas B3020. pozīcijā, attiecinot to uz nebalinātu papīru vai kartonu, vai gofrētu papīru vai kartonu, vai citādu papīru vai kartonu, kas gatavots galvenokārt no balinātas masā nekrāsotas celulozes, papīru vai kartonu, kas gatavots galvenokārt no mehāniskās papīra masas (piemēram, avīzēm, žurnāliem un tamlīdzīgiem iespiestiem materiāliem);

h) tādu atkritumu maisījumi, kas klasificēti Bāzeles konvencijas B3030. pozīcijā;

i) tādu atkritumu maisījumi, kas klasificēti Bāzeles konvencijas B3040. pozīcijā;

j) tādu atkritumu maisījumi, kas klasificēti Bāzeles konvencijas B3050. pozīcijā.

▼M8
IIIB PIELIKUMS

PAPILDU ZAĻĀ SARAKSTA ATKRITUMI, KAS GAIDA IEKĻAUŠANU ATTIECĪGAJOS BĀZELES KONVENCIJAS VAI ESAO LĒMUMA PIELIKUMOS, KĀ MINĒTS 58. PANTA 1. PUNKTA b) APAKŠPUNKTĀ

1. Neatkarīgi no tā, vai atkritumi ir iekļauti šajā sarakstā, uz tiem nevar attiecināt vispārīgas informācijas prasības, kas noteiktas 18. pantā, ja šie atkritumi ir piesārņoti ar citiem materiāliem tādā mērā, ka tas:

a) pietiekami palielina ar šiem atkritumiem saistītos riskus, lai uz tiem būtu lietderīgi attiecināt iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūru, ņemot vērā bīstamības raksturlielumus, kas uzskaitīti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK ( 44 ) III pielikumā; vai

b) nepieļauj atkritumu reģenerāciju videi drošā veidā.

2. Šajā pielikumā ir iekļauti šādi atkritumi:

BEU01

Ar spiedienjutīgu līmi pārklātu etiķešu lamināta atkritumi, kas satur šo etiķešu materiāla ražošanā izmantotās izejvielas un kas nav iekļauti Bāzeles konvencijas B3020. pozīcijā

BEU02

Izlietota šķidruma iepakojuma priekšapstrādē neatdalāma plastmasas frakcija

BEU03

Izlietota šķidruma iepakojuma priekšapstrādē neatdalāma plastmasas un alumīnija frakcija

BEU04

Kompozīts iepakojums, kas sastāv lielākoties no papīra un nedaudz plastmasas, nesatur atlikumus un nav iekļauts Bāzeles konvencijas B3020. pozīcijā

BEU05

Tīri bioloģiski noārdāmi lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības, kā arī dārzu, parku un kapsētu atkritumi

3. Šajā pielikumā uzskaitīto atkritumu sūtījumi neskar Padomes Direktīvas 2000/29/EK ( 45 ) noteikumus, tostarp saskaņā ar tās 16. panta 3. punktu pieņemtos pasākumus.

▼B
IV PIELIKUMS

TO ATKRITUMU SARAKSTS, UZ KURIEM ATTIECAS IEPRIEKŠĒJAS RAKSTISKAS PAZIŅOŠANAS UN PIEKRIŠANAS PROCEDŪRA (“DZELTENĀ” SARAKSTA ATKRITUMI) ( 46 )

I DAĻA

Uz šādiem atkritumu veidiem attieksies iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra:

Bāzeles Konvencijas II un VIII pielikumā uzskaitītie atkritumi ( 47 ).

Šajā regulā:

a) jebkādu atsauci uz Bāzeles Konvencijas VIII pielikuma B sarakstu saprot kā atsauci uz šīs regulas III pielikumu;

b) Bāzeles Konvencijas A1010 pozīcijā termins “izņemot šādus atkritumus, kas īpaši uzskaitīti B sarakstā (IX pielikums)” ir atsauce gan uz Bāzeles Konvencijas B1020 pozīciju, gan uz piezīmi attiecībā uz šīs regulas III pielikuma I daļas b) apakšpunkta B1020 pozīciju;

c) Bāzeles Konvencijas A1180 un A2060 pozīciju nepiemēro, tā vietā attiecīgos gadījumos piemēro ESAO GC010, GC020 un GG040 pozīciju III pielikuma II daļā;

d) Bāzeles Konvencijas A4050 pozīcija ietver izlietoto katlu iekšējo pārklājumu no alumīnija sakausējuma, jo tie satur Y33 neorganiskos cianīdus. Ja cianīdi ir iznīcināti, izlietotie katlu iekšējie pārklājumi ir iedalīti II daļas AB120 pozīcijā, jo tie satur Y32, neorganiskā fluorīna savienojumus, izņemot kalcija fluorīdu.

II DAĻA

Arī uz šādiem atkritumu veidiem attieksies iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra:

Metālu saturoši atkritumi▼M6

AA010

261900

Izdedži, plāva un citi atkritumi, kas radušies dzelzs un tērauda rūpniecībā (1)

▼B

AA060

262050

Vanādija pelni un atliekas (1)

AA190

810420ex 810430

Magnija atkritumi un lūžņi, kas ir uzliesmojoši vai pirofori vai kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos

(1)   Šajā sarakstā iekļauti atkritumi pelnu, atlieku, izdedžu, sārņu, apdedžu, plāvas, putekļu, pulvera, nosēdumu un nogulšņu uz filtra veidā, ja materiāls skaidri nav norādīts citur.

Atkritumi, kas satur galvenokārt neorganiskas sastāvdaļas, kuras var saturēt metālus un organiskus materiālusAB030

 

Atkritumi, kas radušies metālu virsmas apstrādē bez cianīdiem

AB070

 

Smiltis, kuras izmanto liešanai

AB120

ex 281290ex 3824

Citur neminēti vai neiekļauti neorganiskie halogēnsavienojumi

AB130

 

Izlietotas spridzināšanas metālskaidas

AB150

ex 382490

Neattīrīts kalcija sulfīts un kalcija sulfāts, kas radies dūmgāzu atsērošanā (FGD)

Atkritumi, kas satur galvenokārt organiskas sastāvdaļas, kuras var saturēt metālus un neorganiskus materiālusAC060

ex 381900

Hidrauliskie šķidrumi

AC070

ex 381900

Bremžu šķidrumi

AC080

ex 382000

Antifrīzu šķidrumi

AC150

 

Hlorfluorogļūdeņraži

AC160

 

Halogēnogļūdeņraži

AC170

ex 440310

Apstrādāta korķa un koksnes atkritumi

AC250

 

Virsmas aktīvās vielas (surfaktanti)

AC260

ex 3101

Šķidri cūku mēsli; fekālijas

AC270

 

Notekūdeņu dūņas

Atkritumi, kas var saturēt vai nu neorganiskas, vai organiskas sastāvdaļasAD090

ex 382490

Citur neminēti vai neiekļauti atkritumi, kas radušies reprogrāfijā un fotogrāfijā izmantojamo ķīmisko vielu ražošanā, pagatavošanā un lietošanā

AD100

 

Atkritumi, kas radušies plastmasu virsmas apstrādē bez cianīdiem

AD120

ex 391400ex 3915

Jonu apmaiņas sveķi

AD150

 

Dabā sastopami organiskie materiāli, ko izmanto kā filtrējošu vidi (piemēram, biofiltri)

Atkritumi, kas satur galvenokārt neorganiskas sastāvdaļas, kuras var saturēt metālus un organiskus materiālusRB020

ex 6815

Tādas keramikas šķiedras, kuru fizikāli ķīmiskās īpašības ir līdzīgas kā azbestam
IVA PIELIKUMS

III PIELIKUMĀ UZSKAITĪTIE ATKRITUMI, UZ KURIEM ATTIECAS IEPRIEKŠĒJAS RAKSTISKAS PAZIŅOŠANAS UN PIEKRIŠANAS PROCEDŪRA (3. PANTA 3. PUNKTS)
V PIELIKUMS

ATKRITUMI, UZ KURIEM ATTIECAS 36. PANTĀ MINĒTAIS EKSPORTA AIZLIEGUMS

Ievada piezīmes

1. Šo pielikumu piemēro, neskarot Direktīvu 91/689/EEK un Direktīvu 2006/12/EK.

2. Šo pielikumu veido trīs daļas, kur 2. un 3. daļa tiek piemērota tikai tad, ja nepiemēro 1. daļu. Attiecīgi, lai noteiktu, vai konkrēts atkritumu veids ir uzskaitīts šajā pielikumā, jāveic sākotnēja pārbaude, vai atkritumi uzskaitīti šā pielikuma 1. daļā; ja tā nav, tad – vai atkritumi uzskaitīti 2. daļā; un, ja arī tā nav, tad – vai atkritumi uzskaitīti 3. daļā.

Šā pielikuma 1. daļa ir sadalīta divās apakšiedaļās: A sarakstā uzskaitīti tādu atkritumu veidi, kas klasificēti kā bīstamie atkritumi saskaņā ar Bāzeles Konvencijas 1. panta 1) punkta a) apakšpunktu, un tādēļ uz tiem attiecas eksporta aizliegums, un B sarakstā uzskaitīti tādu atkritumu veidi, uz kuriem Bāzeles Konvencijas 1. panta 1) punkta a) apakšpunkts neattiecas, un tādēļ uz tiem eksporta aizliegums neattiecas.

Tādējādi, ja kāds atkritumu veids minēts 1. daļā, jāpārbauda, vai tas minēts A sarakstā vai B sarakstā. Tikai tad, ja konkrētais atkritumu veids nav minēts ne 1. daļas A sarakstā, ne B sarakstā, jāpārbauda, vai tas minēts starp bīstamajiem atkritumiem 2. daļā (t. i., atkritumu veidi, kas atzīmēti ar zvaigznīti) vai 3. daļā, un, ja tā ir, tad uz šiem atkritumiem attiecas eksporta aizliegums.

3. Uz to atkritumu veidiem, kas ietverti 1. daļas B sarakstā vai kas minēti nebīstamo atkritumu sarakstā 2. daļā (t. i., atkritumu veidi, kas nav atzīmēti ar zvaigznīti), attiecas eksporta aizliegums, ja tie piesārņoti ar citiem materiāliem tādā mērā, ka tas:

a) pietiekami palielina ar šiem atkritumiem saistītos riskus, lai uz tiem būtu lietderīgi attiecināt rakstiskas paziņošanas un piekrišanas kontroles procedūru, ņemot vērā bīstamības raksturlielumus, kas uzskaitīti III pielikumā Direktīvā 91/689/EEK, vai

b) nepieļauj atkritumu reģenerāciju videi drošā veidā.

1. daļa ( 48 )

A saraksts (Bāzeles Konvencijas VIII pielikums)

A1   METĀLU UN METĀLUS SATUROŠI ATKRITUMI

A1010 Metāla atkritumi un atkritumi, kas sastāv no sakausējumiem, kuros ir jebkura no šīm vielām:

 antimons

 arsēns

 berilijs

 kadmijs

 svins

 dzīvsudrabs

 selēns

 telūrs

 tallijs,

taču izņemot tādus atkritumus, kas īpaši uzskaitīti B sarakstā.

A1020 Atkritumi, izņemot masīvus metālu atkritumus, kuros sastāvdaļu vai piesārņotājvielu veidā ir jebkura no šīm vielām:

 antimons; antimona savienojumi

 berilijs; berilija savienojumi

 kadmijs; kadmija savienojumi

 svins; svina savienojumi

 selēns; selēna savienojumi

 telūrs; telūra savienojumi

A1030 Atkritumi, kuros sastāvdaļu vai piesārņotājvielu veidā ir jebkura no šīm vielām:

 arsēns; arsēna savienojumi

 dzīvsudrabs; dzīvsudraba savienojumi

 tallijs; tallija savienojumi

A1040 Atkritumi, kuros sastāvdaļu veidā ir jebkura no šīm vielām:

 metālu karbonili

 hroma(VI) savienojumi

A1050 Galvaniskas dūņas

A1060 Atsārma atkritumi, kas radušies metālu kodināšanā

A1070 Sārmaini atlikumi, putekļi un nogulsnes, kas radušies cinka apstrādē, piemēram, jarozīts, hematīts u. c.

A1080 B sarakstā nenorādīti cinka atkritumi, kas satur svinu un kadmiju koncentrācijā, kas ir pietiekama, lai tie uzrādītu III pielikumā noteiktās īpašības

A1090 Pelni, kas radušies, sadedzinot izolētus vara vadus

A1100 Putekļi un atlikumi no vara kausēšanas krāšņu gāzu attīrīšanas sistēmām

A1110 Izlietoti elektrolītu šķīdumi no vara elektrolītiskās attīrīšanas un elektroķīmiskās izdalīšanas

A1120 Dūņu atkritumi, izņemot anoda sārņus no vara elektrolītiskās attīrīšanas un elektroķīmiskās izdalīšanas elektrolītu attīrīšanas sistēmām

A1130 Izlietoti kodināšanas šķīdumi, kas satur izšķīdušo varu

A1140 Vara hlorīda un vara cianīda katalizatoru atkritumi

A1150 Dārgmetālu pelni, kas radušies, sadedzinot iespiedshēmu plates, un kas nav norādīti B sarakstā ( 49 )

A1160 Svina skābes akumulatoru atkritumi neizjauktā vai sapresētā veidā

A1170 Nešķiroti bateriju atkritumi, izņemot tikai B sarakstā norādīto bateriju sajaukumu. Bateriju atkritumi, kas nav norādīti B sarakstā un kas satur I pielikumā norādītās sastāvdaļas daudzumos, kuru dēļ tie ir bīstami

A1180 Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi vai lūžņi ( 50 ), kas satur tādas sastāvdaļas kā A sarakstā norādītie akumulatori un baterijas, dzīvsudraba releji, stikls no katodstaru lampām un citu veidu aktivēts stikls un PCB kondensatori vai kuri piesārņoti ar I pielikumā norādītajām sastāvdaļām (piemēram, kadmiju, dzīvsudrabu, svinu, polihlorbifenilu) daudzumā, kura dēļ tiem piemīt kāda no III pielikumā norādītajām īpašībām (sk. attiecīgo ierakstu B sarakstā – B1110) ( 51 )

A1190 Tādu metāla kabeļu atkritumi, kuri ir klāti vai izolēti ar plastmasu un kuru sastāvā vai piemaisījumos ir akmeņogļu darva, polihlorbifenili ( 52 ), svins, kadmijs, citi halogēnorganiskie savienojumi vai citas I pielikumā minētā sastāvdaļas tādā apjomā, ka tām ir III pielikumā minēto vielu īpašības

A2   ATKRITUMI, KAS SATUR GALVENOKĀRT NEORGANISKAS SASTĀVDAĻAS, KURAS VAR SATURĒT METĀLUS UN ORGANISKUS MATERIĀLUS

A2010 Stikla atkritumi no katodstaru lampām un citu veidu aktivēta stikla

A2020 Neorganisko fluora savienojumu atkritumi šķidrumu vai dūņu veidā, izņemot attiecīgos B sarakstā norādītos atkritumus

A2030 Tādu katalizatoru atlikumi, kuri nav norādīti B sarakstā

A2040 Ģipša atkritumi, kas rodas ķīmiskās rūpniecības procesos, ja tie satur I pielikumā norādītās sastāvdaļas daudzumā, kura dēļ tiem piemīt III pielikumā norādītās bīstamības īpašības (sk. attiecīgo ierakstu B sarakstā – B2080)

A2050 Azbesta atkritumi (putekļi un šķiedras)

A2060 Vieglie pelni no elektrostacijām, kurās par kurināmo izmanto akmeņogles, ja tie satur I pielikumā norādītās vielas daudzumā, kura dēļ tiem piemīt III pielikumā norādītās īpašības (sk. attiecīgo ierakstu B sarakstā – B2050)

A3   ATKRITUMI, KAS SATUR GALVENOKĀRT ORGANISKĀS SASTĀVDAĻAS, KURAS VAR SATURĒT METĀLUS UN NEORGANISKUS MATERIĀLUS

A3010 Atkritumi, kas radušies naftas koksa un bitumena ražošanā vai pārstrādē

A3020 Tādu minerāleļļu atkritumi, kuras nav derīgas sākotnēji paredzētajam lietojumam

A3030 Atkritumi, kas satur svina antidetonācijas savienojumu nosēdumus vai kas no tiem sastāv, vai kas ir ar tiem piesārņoti

A3040 Siltumnesēju šķidrumu atkritumi

A3050 Sveķu, lateksa, plastifikatoru, līmju/adhezīvu ražošanas, pagatavošanas un izmantošanas atkritumi, izņemot attiecīgos B sarakstā norādītos atkritumus (sk. attiecīgo ierakstu B sarakstā – B4020)

A3060 Nitrocelulozes atkritumi

A3070 Fenolu, fenola savienojumu, tostarp hlorfenola, atkritumi šķidrumu vai nosēdumu veidā

A3080 Ēteru atkritumi, izņemot B sarakstā norādītos atkritumus

A3090 Ādas putekļu, pelnu, dūņu un miltu atkritumi, ja tie satur hroma(VI) savienojumus vai biocīdus (sk. attiecīgo ierakstu B sarakstā – B3100)

A3100 Ādas atgriezumu un citi ādas vai mākslīgās ādas atkritumi, kas nav derīgi ādas izstrādājumu ražošanai, un kas satur hroma(VI) savienojumus vai biocīdus (sk. attiecīgo ierakstu B sarakstā – B3090)

A3110 Kažokādu atkritumi, kas satur hroma(VI) savienojumus, biocīdus vai infekciozas vielas (sk. attiecīgo ierakstu B sarakstā – B3110)

A3120 Pūkas – vieglas daļiņas, kas radušies smalcināšanā

A3130 Organisko fosfora savienojumu atkritumi

A3140 Tādu nehalogenētu organisko šķīdinātāju atkritumi, kuri nav norādīti B sarakstā

A3150 Halogenētu organisko šķīdinātāju atkritumi

A3160 Tādu halogenētu vai nehalogenētu ūdeni nesaturošu destilācijas nogulšņu atkritumi, kuri radušies organisko šķīdinātāju reģenerācijā

A3170 Alifātisko halogenēto ogļūdeņražu (piemēram, hlormetāna, dihloretāna, vinilhlorīda, vinilidēnhlorīda, alilhlorīda un epihlorhidrīna) ražošanas atkritumi

A3180 Atkritumi, vielas un izstrādājumi, kas satur polihlorēto bifenilu (PCB), polihlorēto terfenilu (PCT), polihlorēto naftalīnu (PCN) vai polibromēto bifenilu (PBB), vai citus šo savienojumu polibromētos atvasinājumus vai kuri sastāv no iepriekšminētajām vielām, vai kuri piesārņoti ar tām 50 mg/kg vai lielākā koncentrācijā ( 53 )

A3190 Darvaini atkritumi (izņemot asfaltcementu), kas radušies organisku materiālu attīrīšanā, destilācijā vai jebkurā pirolīzes procesā

A3200 Bitumēna viela (asfalta atkritumi), kas radusies ceļu būvniecībā un uzturēšanā un kas satur darvu (skatīt attiecīgo ierakstu B sarakstā – B2130)

A4   ATKRITUMI, KAS VAR SATURĒT VAI NU NEORGANISKAS, VAI ORGANISKAS SASTĀVDAĻAS

A4010 Farmaceitisko preparātu ražošanā, pagatavošanā un lietošanā radušies atkritumi, izņemot attiecīgos B sarakstā norādītos atkritumus

A4020 Ārstniecības iestāžu un līdzīgas izcelsmes atkritumi; t. i., atkritumi, kas rodas ārstniecībā, aprūpē, zobārstniecībā, veterinārmedicīnā vai tamlīdzīgā praksē, atkritumi, kas rodas slimnīcās un citās iestādēs, izmeklējot un ārstējot pacientus vai īstenojot pētniecības projektus

A4030 Biocīdu un augu aizsardzības preparātu ražošanā, pagatavošanā un lietošanā radušies atkritumi, tostarp tādu pesticīdu un herbicīdu atkritumi, kuri neatbilst specifikācijām un ir novecojuši ( 54 ) vai arī nav derīgi sākotnēji paredzētajam lietojumam

A4040 Koksnes konservantu ražošanā, pagatavošanā un lietošanā radušies atkritumi ( 55 )

A4050 Atkritumi, kas satur jebkuru no šādām vielām vai kas no tām sastāv, vai kas piesārņoti ar tām:

 neorganiskie cianīdi, izņemot dārgmetālus saturošus cietus atlikumus, kuros neorganiskie cianīdi ir zīmju veidā

 organiskie cianīdi

A4060 Eļļas/ūdens, ogļūdeņražu/ūdens maisījumu un emulsiju atkritumi

A4070 Atkritumi, kas radušies tipogrāfijas krāsu, krāsvielu, pigmentu, krāsu, laku un emaljas krāsu ražošanā, pagatavošanā un lietošanā, izņemot attiecīgos B sarakstā norādītos atkritumus (sk. attiecīgo ierakstu B sarakstā – B4010)

A4080 Sprādzienbīstami atkritumi (izņemot attiecīgos B sarakstā norādītos atkritumus)

A4090 Skābju vai bāzu šķīdumu atkritumi, izņemot attiecīgajā ierakstā B sarakstā norādītos atkritumus (sk. attiecīgo ierakstu B sarakstā – B2120)

A4100 Atkritumi, kas radušies rūpniecības uzņēmumu izplūdes gāzu attīrīšanas iekārtās, izņemot attiecīgos B sarakstā norādītos atkritumus

A4110 Atkritumi, kas satur jebkuru no šādām vielām vai kas no tām sastāv, vai kas piesārņoti ar tām:

 jebkurš polihlordibenzofurānam radniecīgs produkts

 jebkurš polihlordibenzodioksīnam radniecīgs produkts

A4120 Atkritumi, kas satur peroksīdus vai kas no tiem sastāv, vai kas ir ar tiem piesārņoti

A4130 Tāda iepakojuma un tādu tvertņu atkritumi, kuri satur I pielikumā norādītās vielas koncentrācijā, kuras dēļ tiem piemīt III pielikumā norādītās bīstamības īpašības

A4140 Atkritumi, kas sastāv no specifikācijām neatbilstīgām vai novecojušām ( 56 ) ķīmiskām vielām vai satur minētās vielas – ja tās atbilst I pielikumā noteiktajām kategorijām un tām piemīt III pielikumā norādītās bīstamības īpašības

A4150 Ķīmisko vielu atkritumi, kas rodas pētniecības un attīstības vai mācību procesos un kas netiek identificēti un/vai ir jauni, un to iedarbība uz cilvēka veselību un/vai vidi nav zināma

A4160 Izlietota aktīvā ogle, kas nav norādīta B sarakstā (sk. attiecīgo ierakstu B sarakstā – B2060)

B saraksts (Bāzeles Konvencijas IX pielikums)

B1   METĀLU UN METĀLUS SATUROŠIE ATKRITUMI

B1010 Metālu un metālu sakausējumu atkritumi metāliskā, nedispersā veidā:

 dārgmetāli (zelts, sudrabs, platīna grupas metāli, izņemot dzīvsudrabu)

 dzelzs un tērauda lūžņi

 vara lūžņi

 niķeļa lūžņi

 alumīnija lūžņi

 cinka lūžņi

 alvas lūžņi

 volframa lūžņi

 molibdēna lūžņi

 tantala lūžņi

 magnija lūžņi

 kobalta lūžņi

 bismuta lūžņi

 titāna lūžņi

 cirkonija lūžņi

 mangāna lūžņi

 ģermānija lūžņi

 vanādija lūžņi

 hafnija, indija, niobija, rēnija un gallija lūžņi

 torija lūžņi

 retzemju metālu lūžņi

 hroma lūžņi

B1020 Tīri, nepiesārņoti metālu lūžņi, tostarp sakausējumi, beztaras, gatavā formā (loksnēs, plāksnēs, brusās, stieņos u. c.):

 antimona lūžņi

 berilija lūžņi

 kadmija lūžņi

 svina lūžņi (izņemot svina skābes akumulatorus)

 selēna lūžņi

 telūra lūžņi

B1030 Grūti kūstošus metālus saturoši atlikumi

B1031 Molibdēna, volframa, titāna, tantala, niobija un rēnija metālu un metālu sakausējumu atkritumi metāliskā, nedispersā veidā (metāla pulveris), izņemot atkritumus, kas norādīti A saraksta A1050 ierakstā – galvaniskās dūņas

B1040 Nolietotas elektrostaciju iekārtas, kas nav piesārņotas ar eļļu, PCB vai PCT tiktāl, ka tās uzskatāmas par bīstamajiem atkritumiem

B1050 Jaukti krāsainā metāla, smago frakciju lūžņi, kas nesatur I pielikumā norādītās vielas koncentrācijā, kuras dēļ tiem piemistu III pielikumā norādītās bīstamās īpašības ( 57 )

B1060 Metāliska selēna un telūra atkritumi, tostarp pulverveida atkritumi

B1070 Vara un vara sakausējumu atkritumi dispersā veidā, ja vien tie nesatur I pielikumā norādītās sastāvdaļas koncentrācijā, kuras dēļ tiem piemīt III pielikumā norādītās bīstamās īpašības

B1080 Cinka pelni un atlikumi, tostarp cinka sakausējumu atlikumi dispersā veidā, ja vien tie nesatur I pielikumā norādītās sastāvdaļas koncentrācijā, kuras dēļ tiem piemistu III pielikumā norādītās īpašības vai bīstamības īpašība ar kodu H4.3 ( 58 )

B1090 Tādu bateriju atkritumi, kuras atbilst specifikācijām, izņemot baterijas, kas gatavotas, izmantojot svinu, kadmiju vai dzīvsudrabu

B1100 Atkritumi, kas satur metālus un kas rodas metālu liešanā, kausēšanā un attīrīšanā:

 cietais cinks (cinka un dzelzs sakausējums)

 cinku saturoši izdedži

 

 cinkošanas plates virsējie izdedži (> 90 % Zn)

 cinkošanas plates apakšējie izdedži (> 92 % Zn)

 izdedži, kas radušies, lejot cinku paaugstinātā spiedienā (>85 % Zn)

 izdedži, kas radušies karstajā (vannu) cinkošanā (> 92 % Zn)

 cinka apdedži

 alumīnija apdedži, izņemot sāļu sārņus

 sārņi, kas radušies vara pārstrādē turpmākai pārstrādei vai attīrīšanā un kas nesatur arsēnu, svinu vai kadmiju daudzumā, kura dēļ tiem piemistu III pielikumā norādītās bīstamības īpašības

 ugunsizturīga izklājuma, tostarp tīģeļu, atkritumi, kas rodas, kausējot varu

 sārņi, kas radušies dārgmetālu apstrādē turpmākai attīrīšanai

 tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

B1110 Elektriskās un elektroniskās ierīces:

 elektroniskās ierīces, kas sastāv tikai no metāliem vai sakausējumiem

 elektrisko un elektronisko ierīču atkritumi vai lūžņi ( 59 ) (tostarp iespiedshēmu plates), starp kuriem nav tādu daļu kā A sarakstā norādītie akumulatori un baterijas, dzīvsudraba releji, stikls no katodstaru lampām un citu veidu aktivētu stikls un PCB kondensatori vai kuri nav piesārņoti ar I pielikumā norādītajām sastāvdaļām (piemēram, kadmiju, dzīvsudrabu, svinu, polihlorēto bifenilu), vai kuri atdalīti tiktāl, ka tiem nepiemīt III pielikumā norādītās īpašības (sk. attiecīgo ierakstu A sarakstā – A1180)

 elektriskās un elektroniskās ierīces (tostarp iespiedshēmu plates, elektronisku ierīču daļas un vadi), kas paredzētas tiešai atkārtotai izmantošanai ( 60 ), nevis pārstrādei vai galīgai apglabāšanai ( 61 )

B1115 A saraksta A1190 pozīcijā neietverti tādu metāla kabeļu atkritumi, kuri ir klāti vai izolēti ar plastmasu, izņemot tos, kas ir paredzēti IVA pielikumā minētajām darbībām vai jebkādām citām apglabāšanas darbībām saistībā ar nekontrolētiem termiskiem procesiem kādā posmā, piemēram, atklātu dedzināšanu

B1120 Izmantoti katalizatori, izņemot par katalizatoriem izmantotus šķidrumus, kas satur jebkuru no šīm vielām:pārejas metāli, izņemot katalizatoru atkritumus (izlietoti katalizatori, izlietoti katalizatori šķidrā veidā vai citi katalizatori), kas norādīti A sarakstā

skandijs

vanādijs

mangāns

kobalts

varš

itrijs

niobijs

hafnijs

volframs

titāns

hroms

dzelzs

niķelis

cinks

cirkonijs

molibdēns

tantals

rēnijs

lantanīdi (retzemju metāli):

lantāns

preazeodīms

samārijs

gadolīnijs

disprozijs

erbijs

iterbijs

cerijs

neodijs

eiropijs

terbijs

holmijs

tūlijs

lutēcijs

B1130 Attīrīti izlietoti katalizatori, kas satur dārgmetālus

B1140 Dārgmetālus saturoši cieti atlikumi, kuros neorganiskie cianīdi ir zīmju veidā

B1150 Dārgmetālu un to sakausējumu atkritumi (zelta, sudraba, platīna grupas metālu, izņemot dzīvsudrabu) cietā dispersā veidā atbilstīgā iepakojumā ar attiecīgu marķējumu

B1160 Dārgmetālu pelni, kas radušies, sadedzinot iespiedshēmu plates (sk. attiecīgo ierakstu A sarakstā, A1150)

B1170 Dārgmetālu pelni, kas radušies, sadedzinot fotofilmas

B1180 Fotofilmu atkritumi, kas satur sudraba halīdus un metālisku sudrabu

B1190 Fotopapīra atkritumi, kas satur sudraba halīdus un metālisku sudrabu

B1200 Granulēti sārņi, kas radušies dzelzs vai tērauda ražošanā

B1210 Sārņi, kas radušies dzelzs vai tērauda ražošanā, tostarp sārņi, kurus izmanto kā TiO2 un vanādija avotu

B1220 Ķīmiski stabilizēti cinka ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301), galvenokārt būvniecībai

B1230 Dzelzs vai tērauda ražošanā radusies plāva

B1240 Vara oksīda plāva

B1250 Nolietoto transportlīdzekļu atkritumi, kas nesatur ne šķidrumus, ne citas bīstamas sastāvdaļas

B2   ATKRITUMI, KAS SATUR GALVENOKĀRT NEORGANISKAS SASTĀVDAĻAS, KAS VAR SATURĒT METĀLUS UN ORGANISKUS MATERIĀLUS

B2010 Nedispersi kalnrūpniecībā radušies atkritumi:

 dabīgā grafīta atkritumi

 atkritumi, kas radušies, aplīdzinot vai izgriežot slānekli, vai citādi

 vizlas atkritumi

 leicīta, nefelīna un nefelīna sienīta atkritumi

 laukšpata atkritumi

 fluoršpata atkritumi

 cietie silīcija oksīda atkritumi, izņemot liešanai izmantotos silīcija oksīda atkritumus

B2020 Stikla atkritumi nedispersā veidā:

 stikla lauskas un citi stikla atkritumi un lūžņi, izņemot stiklu no katodstaru lampām un citus aktivētus stiklus

B2030 Keramikas materiālu atkritumi nedispersā veidā:

 metālkeramikas atkritumi un lūžņi (metālkeramikas kompozīti)

 citur nenorādītas vai neiekļautas šķiedras uz keramikas materiālu bāzes

B2040 Citi atkritumi, kas satur galvenokārt neorganiskas sastāvdaļas:

 daļēji attīrīts kalcija sulfāts, kas radies dūmgāzes desulfurizācijā (FGD)

 ģipša sienu plākšņu un sausā apmetuma plātņu atkritumi, kas rodas, nojaucot ēkas

 ķīmiski stabilizēti vara ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301 un DIN 8201), galvenokārt izmantošanai būvniecībā un abrazīviem materiāliem

 sērs cietā veidā

 kalcija karbonāts (ar pH, kas ir zemāks nekā 9), kas radies kalcija cianamīda ražošanā

 nātrija, kālija un kalcija hlorīdi

 karborunds (silīcija karbīds)

 betona atlūzas

 litiju un tantalu vai litiju un niobiju saturoši stikla lūžņi

B2050 A sarakstā (sk. attiecīgo ierakstu A sarakstā – A2060) nenorādīti termoelektrocentrāļu vieglie pelni

B2060 Izlietota aktīvā ogle, kas nesatur nevienu I pielikumā norādīto sastāvdaļu tādā mērā, lai tas uzrādītu III pielikumā minētas īpašības, piemēram, ogle, kas radies dzeramā ūdens attīrīšanā, pārtikas rūpniecības procesos un vitamīnu ražošanā (skatīt attiecīgo ierakstu A sarakstā – A4160)

B2070 Kalcija fluorīda dūņas

B2080 A sarakstā nenorādīti (sk. attiecīgo ierakstu A sarakstā – A2040) ģipša atkritumi, kas rodas ķīmiskās rūpniecības procesos

B2090 Naftas koksa vai bitumena anodstieņu atkritumi, kas radušies, ražojot tēraudu un alumīniju, kas attīrīti atbilstīgi nozares specifikācijām (izņemot anodstieņus no hlora sārma elektrolīzes un no metalurģijas)

B2100 Alumīnija oksīda ražošanā radušies alumīnija oksīda hidrātu un alumīnija oksīda atkritumi, izņemot šādus gāzu attīrīšanai, par flokulantiem un filtrēšanai izmantojamus materiālus

B2110 Boksīta atlikumi (“sarkanie dubļi”) (pH neitralizēts līdz mazāk nekā 11,5)

B2120 Tādu skābu vai bāzisku šķīdumu atkritumi, kuru pH ir no 2 līdz 11,5, kuri nav kodīgi vai kuri nav citādi bīstami (sk. attiecīgo ierakstu A sarakstā – A4090)

B2130 Bitumena viela (asfalta atkritumi), kas radusies ceļu būvniecībā un uzturēšanā un kas nesatur darvu ( 62 ) (skatīt attiecīgo ierakstu A sarakstā – A3200)

B3   ATKRITUMI, KAS SATUR GALVENOKĀRT ORGANISKĀS SASTĀVDALAS, KURAS VAR SATURĒT METĀLUS UN NEORGANISKUS MATERIĀLUS

B3010 Cietie plastmasu atkritumi:

Šādas plastmasas vai plastmasu maisījumi, ja tie nav sajaukti ar citiem atkritumiem un ir sagatavoti atbilstīgi specifikācijām:

 Plastmasu atkritumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem, tostarp šādas vielas ( 63 ), bet ne tikai tās:

 

 etilēns

 stirols

 polipropilēns

 polietilēntereftalāts

 acrilnitrils

 butadiēns

 poliacetāli

 poliamīdi

 polibutilēntereftalāts

 polikarbonāti

 poliēteri

 polifenilēnsulfīdi

 akrilpolimēri

 alkāni C10 – C13 (plastifikatori)

 poliuretāns (kas nesatur CFCs)

 polisiloksāni

 polimetilmetakrilāts

 polivinilspirts

 polivinilbutirāls

 polivinilacetāts

 Termoreaktīvo sveķu atkritumi vai polikondensācijas produkti, tostarp šādas vielas:

 

 urīnvielas–formaldehīdsveķi

 fenola–formaldehīdsveķi

 melamīna–formaldehīdsveķi

 epoksīdsveķi

 alkīdsveķi

 poliamīdi

 šādi fluoru saturošu polimēru atkritumi ( 64 ):

 

 perfluoroetilēns/propilēns (FEP)

 perfluoroalkoksilalkāns

 

 tetrafluoroetilēns/perfluorovinilēteris (PFA)

 tetrafluoroetilēns/perfluorometilvinilēteris (MFA)

 polivinilfluorīds (PVF)

 polivinilidēnfluorīds (PVDF)

B3020 Papīra, kartona un papīra izstrādājumu atkritumi Šādi materiāli, ja tie nav sajaukti ar bīstamiem atkritumiem:

Papīra vai kartona atkritumi un atgriezumi:

 nebalināts papīrs vai kartons vai gofrēts papīrs vai kartons

 citāds papīrs vai kartons, kas gatavots galvenokārt no balinātas masā nekrāsotas celulozes

 papīrs vai kartons, kas gatavots galvenokārt no mehāniskās papīra masas (piemēram, avīzēm, žurnāliem un tamlīdzīgiem iespiestiem materiāliem)

 citi, tostarp arī, bet ne tikai:

 

1) laminēts kartons;

2) nesašķiroti atgriezumi

B3030 Tekstila atkritumi

Sekojošie materiāli, ja tie nav sajaukti ar citiem atkritumiem un ir sagatavoti atbilstīgi specifikācijai:

 zīda atkritumi (tostarp attīšanai nederīgi kokoni, pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

 

 nekārsti vai neķemmēti

 citi

 vilnas vai smalkas vai rupjas dzīvnieku spalvas atkritumi, tostarp pavedienu atkritumi, izņemot irdinātas šķiedras

 

 vilnas vai smalkas dzīvnieku spalvas izsukas

 citi vilnas vai smalkas dzīvnieku spalvas atkritumi

 rupjas dzīvnieku spalvas atkritumi

 kokvilnas atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

 

 pavedienu atkritumi (tostarp diegu atkritumi)

 irdinātas šķiedras

 citi

 linu pakulas un atkritumi

 kaņepāju šķiedru (Cannabis sativa L.) pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

 džutas un citu lūku tekstilšķiedru (izņemot linšķiedru, kaņepāju šķiedru un rāmijas šķiedru) pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

 sizala un citu Agave dzimtas augu tekstilšķiedru pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

 kokosa šķiedru pakulas, izsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

 abakas (Manilas kaņepju vai Musa textilis Nee) pakulas, izsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

 citur nenorādītas vai neiekļautas rāmijas un citu dārzeņu tekstilšķiedru pakulas, izsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

 ķīmisko šķiedru atkritumi (tostarp izsukas, pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

 

 no sintētiskajām šķiedrām

 no mākslīgajām šķiedrām

 valkāts apģērbs un citi lietoti tekstilizstrādājumi

 lietotas lupatas, auklas, takelāžas, virves un tauvas un lietoti priekšmeti no tekstilmateriālu auklām, tauvām vai virvēm

 

 šķiroti

 citi

B3035 Grīdas pārklājumu un paklāju atkritumi

B3040 Gumijas atkritumi

Šādi materiāli, ja tie nav sajaukti ar citiem atkritumiem

 cietgumijas (piemēram, ebonīta) atkritumi un lūžņi

 citi gumijas atkritumi (izņemot atkritumus, kas norādīti citur)

B3050 Neapstrādāti korķa un koksnes atkritumi:

 koksnes atkritumi un atgriezumi, aglomerēti vai neaglomerēti apaļkokos, briketēs, granulās vai tamlīdzīgos veidos

 korķa atkritumi: smalcināts, granulēts vai malts korķis

B3060 Lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības atkritumi, kas nav infekciozi:

 vīna nogulsnes

 citur nenorādīti vai neiekļauti granulēti vai negranulēti dzīvnieku barībai izmantojami izžāvēti un sterilizēti dārzeņu atkritumi, atlikumi un blakusprodukti

 trāns: taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atlikumi

 neapstrādāti, attaukoti, vienkārši apstrādāti (bet negriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai deželatinizēti kaulu un ragu atkritumi

 zivju atkritumi

 kakao čaumalas, sēnalas, mizas un citi kakao atkritumi

 citi lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības atkritumi, izņemot blakusproduktus, kas atbilst valsts un starptautiskajām prasībām un standartiem attiecībā uz izmantošanu pārtikai vai dzīvnieku barībai

B3065 Dzīvnieku vai augu izcelsmes pārtikas tauku un eļļu atkritumi (piemēram, eļļas cepšanai), ja tie neuzrāda III pielikumā minētās īpašības

B3070 Šādi atkritumi:

 cilvēka matu atkritumi

 salmu atkritumi

 dzīvnieku barībai paredzēts deaktivēts sēņu micēlijs, kas radies penicilīna ražošanā

B3080 Gumijas atgriezumu un lūžņu atkritumi

B3090 Ādas atgriezumi un citi ādas vai mākslīgās ādas atkritumi, kas nav derīgi ādas izstrādājumu ražošanai, izņemot ādas dūņas, kas satur hroma(VI) savienojumus vai biocīdus (sk. attiecīgo ierakstu A sarakstā – A3100)

B3100 Ādas daļiņas, pelni, nosēdumi un putekļi, kas nesatur hroma(VI) savienojumus vai biocīdus (sk. attiecīgo ierakstu A sarakstā – A3090)

B3110 Kažokādu atkritumi, kas nesatur hroma(VI) savienojumus, biocīdus vai infekciozas vielas (sk. attiecīgo ierakstu A sarakstā – A3110)

B3120 Pārtikas krāsvielu atkritumi

B3130 Tādu poliēteru atkritumi un atkritumi no tādiem monomēru ēteriem, kas nav bīstami un no kuriem nevar veidoties peroksīdi

B3140 Tādu pneimatisko riepu atkritumi, izņemot tās, kas paredzētas IVA pielikumā norādītajām darbībām

B4   ATKRITUMI, KAS VAR SATURĒT VAI NU NEORGANISKAS, VAI ORGANISKAS SASTĀVDAĻAS

B4010 Atkritumi, kuru galvenās sastāvdaļas ir krāsas, tipogrāfijas krāsas un sacietējušas emaljas krāsas, kas gatavotas uz ūdens/lateksa bāzes un nesatur organiskos šķīdinātājus, smagos metālus vai biocīdus daudzumā, kura dēļ tie būtu bīstami (sk. attiecīgo ierakstu A sarakstā, A4070)

B4020 A sarakstā neminētu sveķu, lateksa, plastifikatoru, līmju/adhezīvu ražošanas, pagatavošanas un lietošanas atkritumi, kuri nesatur šķīdinātājus un citas piesārņotājvielas daudzumā, kura dēļ tiem piemistu III pielikumā noteiktās īpašības, piemēram, uz ūdens bāzes, vai līmes uz kazeīna, dekstrīna, celulozes ēteru, polivinilspirtu bāzes (sk. attiecīgo ierakstu A sarakstā – A3050)

B4030 Izlietoti vienreizlietojamie fotoaparāti ar baterijām, kuras nav norādītas A sarakstā

2. daļa

Atkritumi, kas uzskaitīti Lēmuma 2000/532/EK pielikumā ( 65 )

01   ATKRITUMI, KAS RADUŠIES MINERĀLU IZPĒTĒ, IEGUVĒ UN FIZIKĀLĀ UN ĶĪMISKĀ APSTRĀDĒ01 01

atkritumi, kas radušies minerālu ieguvē

01 01 01

atkritumi, kas radušies metālus saturošu minerālu ieguvē

01 01 02

atkritumi, kas radušies metālus nesaturošu minerālu ieguvē

01 03

atkritumi, kas radušies metālus saturošu minerālu fizikālā un ķīmiskā apstrādē

01 03 04*

skābās smagās frakcijas, kas radušās sēra rūdas apstrādē

01 03 05*

citas smagās frakcijas, kas satur bīstamas vielas

01 03 06

smagās frakcijas, kas nav minētas 01 03 04 un 01 03 05 pozīcijā

01 03 07*

citi metālus saturošu minerālu fizikālā un ķīmiskā apstrādē radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

01 03 08

putekļveida un pulverveida atkritumi, kas nav minēti 01 03 07 pozīcijā

01 03 09

sarkanās nogulsnes, kas radušās alumīnija oksīda ražošanā, izņemot 01 03 07 pozīcijā minētos atkritumus

01 03 99

atkritumi, kas nav minēti citur

01 04

metālus nesaturošu minerālu fizikālā un ķīmiskā apstrādē radušies atkritumi

01 04 07*

metālus nesaturošu minerālu fizikālā un ķīmiskā apstrādē radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

01 04 08

grants un drupinātu iežu atkritumi, kas nav minēti 01 04 07 pozīcijā

01 04 09

smilšu un māla atkritumi

01 04 10

putekļveida un pulverveida atkritumi, kas nav minēti 01 04 07 pozīcijā

01 04 11

kālija sāls un akmeņsāls apstrādes atkritumi, kas nav minēti 01 04 07 pozīcijā

01 04 12

smagās frakcijas un citi atkritumi, kas radušies minerālu mazgāšanā un attīrīšanā, izņemot 01 04 07 un 01 04 11 pozīcijā minētos atkritumus

01 04 13

akmens izciršanā un izzāģēšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 01 04 07 pozīcijā

01 04 99

atkritumi, kas nav minēti citur

01 05

urbšanas šķidrumi un citi urbšanas atkritumi

01 05 04

saldūdens urbšanas šķidrumi un atkritumi

01 05 05*

urbšanas šķidrumi un atkritumi, kas satur naftu

01 05 06*

urbšanas šķidrumi un citi urbšanas atkritumi, kas satur bīstamas vielas

01 05 07

barītu saturoši urbšanas šķidrumi un atkritumi, kas nav minēti 01 05 05 un 01 05 06 pozīcijā

01 05 08

hlorīdus saturoši urbšanas šķidrumi un atkritumi, kas nav minēti 01 05 05 un 01 05 06 pozīcijā

01 05 99

atkritumi, kas nav minēti citur

02   LAUKSAIMNIECĪBAS, DĀRZKOPĪBAS, AKVAKULTŪRAS, MEŽSAIMNIECĪBAS, MEDNIECĪBAS, ZVEJNIECĪBAS UN PĀRTIKAS RAŽOŠANAS UN APSTRĀDES ATKRITUMI02 01

lauksaimniecības, dārzkopības, akvakultūras, mežsaimniecības, medniecības un zvejniecības atkritumi

02 01 01

mazgāšanas un tīrīšanas nogulsnes

02 01 02

dzīvnieku audu atkritumi

02 01 03

augu audu atkritumi

02 01 04

plastmasas atkritumi (izņemot iepakojumu)

02 01 06

dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli (tostarp bojāti salmi), atsevišķi savākti un citur apstrādāti notekūdeņi

02 01 07

mežsaimniecības atkritumi

02 01 08*

agroķīmiskie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

02 01 09

agroķīmiskie atkritumi, kas nav minēti 02 01 08 pozīcijā

02 01 10

metālu atkritumi

02 01 99

atkritumi, kas nav minēti citur

02 02

atkritumi, kas radušies gaļas, zivju un citu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu ražošanā un apstrādē

02 02 01

mazgāšanas un tīrīšanas nogulsnes

02 02 02

dzīvnieku audu atkritumi

02 02 03

patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli

02 02 04

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes

02 02 99

atkritumi, kas nav minēti citur

02 03

atkritumi, kas radušies augļu, dārzeņu, graudaugu, pārtikas eļļu, kakao, kafijas, tējas un tabakas izstrādājumu ražošanā un apstrādē; konservu ražošanā, rauga un rauga ekstrakta ražošanā, melases pārstrādē un fermentācijā

02 03 01

nogulsnes, kas radušās mazgāšanā, tīrīšanā, mizošanā, lobīšanā, centrifugēšanā un atdalīšanā

02 03 02

konservējošu vielu atkritumi

02 03 03

atkritumi, kas radušies, veicot ekstrakciju ar šķīdinātājiem

02 03 04

patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli

02 03 05

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes

02 03 99

atkritumi, kas nav minēti citur

02 04

atkritumi, kas radušies cukura ražošanā

02 04 01

zeme no biešu tīrīšanas un mazgāšanas

02 04 02

normām neatbilstīgs kalcija karbonāts

02 04 03

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes

02 04 99

atkritumi, kas nav minēti citur

02 05

atkritumi, kas radušies piena produktu ražošanā

02 05 01

patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli

02 05 02

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes

02 05 99

atkritumi, kas nav minēti citur

02 06

atkritumi, kas radušies maizes un konditorijas izstrādājumu ražošanā

02 06 01

patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli

02 06 02

konservējošo vielu atkritumi

02 06 03

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes

02 06 99

atkritumi, kas nav minēti citur

02 07

atkritumi, kas radušies alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu (izņemot kafiju, tēju un kakao) ražošanā

02 07 01

atkritumi, kas radušies izejvielu mazgāšanā, tīrīšanā un smalcināšanā

02 07 02

spirta destilācijas atkritumi

02 07 03

ķīmiskās apstrādes atkritumi

02 07 04

patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli

02 07 05

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes

02 07 99

atkritumi, kas nav minēti citur

03   ATKRITUMI, KAS RADUŠIES KOKAPSTRĀDĒ, PANEĻU UN MĒBEĻU RAŽOŠANĀ, CELULOZES, PAPĪRA UN KARTONA RAŽOŠANĀ03 01

atkritumi, kas radušies kokapstrādē, paneļu un mēbeļu ražošanā

03 01 01

zāģskaidas, ēveļskaidas, atgriezumi, koksne, kokskaidu plātnes un finieris, kas satur bīstamas vielas

03 01 04*

mizas un korķa atkritumi

03 01 05

zāģskaidas, ēveļskaidas, atgriezumi, koksne, kokskaidu plātnes un finieris, kas nav minēti 03 01 04 pozīcijā

03 01 99

atkritumi, kas nav minēti citur

03 02

atkritumi, kas radušies koksnes konservēšanā

03 02 01*

nehalogenētie organiskie koksnes konservanti

03 02 02*

hlororganiskie koksnes konservanti

03 02 03*

metālorganiskie koksnes konservanti

03 02 04*

neorganiskie koksnes konservanti

03 02 05*

citi koka konservanti, kas satur bīstamas vielas

03 02 99

koksnes konservanti, kas nav minēti citur

03 03

atkritumi, kas radušies celulozes, papīra un kartona ražošanā un apstrādē

03 03 01

mizas un koka atkritumi

03 03 02

zaļā atsārma nogulsnes (radušies vārīšanas atsārma reģenerācijā)

03 03 05

nogulsnes, kas radušās, makulatūras pārstrādē atdalot tipogrāfijas krāsu

03 03 07

mehāniski atdalīts brāķis, pārstrādājot papīru un kartonu papīrmasā

03 03 08

atkritumi, kas radušies pārstrādei paredzētā papīra un kartona šķirošanā

03 03 09

kaļķu sārņi

03 03 10

šķiedras brāķis, šķiedras, pildvielas un pārklājuma nogulsnes, kas radušās mehāniskā atdalīšanā

03 03 11

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 03 03 10 pozīcijā

03 03 99

atkritumi, kas nav minēti citur

04   ATKRITUMI, KAS RADUŠIES ĀDU, KAŽOKĀDU APSTRĀDĒ UN TEKSTILRŪPNIECĪBĀ04 01

atkritumi, kas radušies ādu un kažokādu apstrādē

04 01 01

atkritumi, kas radušies dīrāšanā, un ādas atgriezumi

04 01 02

atkritumi, kas radušies pārkaļķošanā

04 01 03*

attaukošanā radušies atkritumi, kas satur šķīdinātājus bez šķidrās fāzes

04 01 04

hromu saturoši atsārmi, kas radušies miecēšanā

04 01 05

hromu nesaturoši atsārmi, kas radušies miecēšanā

04 01 06

nogulsnes, jo īpaši hromu saturošas nogulsnes, kas radušās notekūdeņu vietējā attīrīšanā

04 01 07

nogulsnes, jo īpaši hromu nesaturošas nogulsnes, kas radušās notekūdeņu vietējā attīrīšanā

04 01 08

miecētas ādas atkritumi, kas satur hromu (zilais aizsargpārklājums, atgriezumi, pulēšanas putekļi)

04 01 09

atgriezumu un apdares atkritumi

04 01 99

atkritumi, kas nav minēti citur

04 02

atkritumi, kas radušies tekstilrūpniecībā

04 02 09

kompozītmateriālu atkritumi (impregnēts audums, elastomērs, plastomērs)

04 02 10

organiskas vielas no dabīgiem produktiem (piemēram, tauki, vasks)

04 02 14*

apdares atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus

04 02 15

apdares atkritumi, kas nav minēti 04 02 14 pozīcijā

04 02 16*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

04 02 17

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 04 02 19 pozīcijā

04 02 19*

krāsvielas un pigmenti, kas satur bīstamas vielas

04 02 20

krāsvielas un pigmenti, kas nav minēti 04 02 16 pozīcijā

04 02 21

neapstrādātu tekstilšķiedru atkritumi

04 02 22

apstrādātu tekstilšķiedru atkritumi

04 02 99

atkritumi, kas nav minēti citur

05   ATKRITUMI, KAS RADUŠIES NAFTAS ATTĪRĪŠANĀ, DABASGĀZES ATTĪRĪŠANĀ UN AKMEŅOGĻU PIROLĪZĒ05 01

atkritumi, kas radušies naftas attīrīšanā

05 01 02*

atsāļotāju nogulsnes

05 01 03*

nogulsnes tvertņu apakšā

05 01 04*

skābās alkilnogulsnes

05 01 05*

naftas noplūde

05 01 06*

eļļaini sārņi, kas radušies uzņēmumu un iekārtu apkopē

05 01 07*

skābais gudrons

05 01 08*

citas darvas

05 01 09*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

05 01 10

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 05 01 09 pozīcijā

05 01 11*

atkritumi, kas radušies degvielas bāziskā attīrīšanā

05 01 12*

naftu saturošas skābes

05 01 13

nogulsnes no apsildes sistēmas ūdens

05 01 14

atkritumi no dzesēšanas kolonnām

05 01 15*

izlietoti filtrmāli

05 01 16

sēru saturoši atkritumi, kas radušies naftas desulfurizācijā

05 01 17

bitumens

05 01 99

atkritumi, kas nav minēti citur

05 06

akmeņogļu pirolīzes atkritumi

05 06 01*

skābais gudrons

05 06 03*

citas darvas

05 06 04

atkritumi no dzesēšanas kolonnām

05 06 99

atkritumi, kas nav minēti citur

05 07

dabasgāzes attīrīšanas un pārvadāšanas atkritumi

05 07 01*

atkritumi, kas satur dzīvsudrabu

05 07 02

atkritumi, kas satur sēru

05 07 99

atkritumi, kas nav minēti citur

06   ATKRITUMI, KAS RADUŠIES NEORGANISKĀS ĶĪMIJAS PROCESOS06 01

atkritumi, kas radušies skābju ražošanā, pagatavošanā, piegādē un lietošanā (RPPL)

06 01 01*

sērskābe un sērpaskābe

06 01 02*

sālsskābe

06 01 03*

fluorūdeņražskābe

06 01 04*

fosforskābe un fosforpaskābe

06 01 05*

slāpekļskābe un slāpekļpaskābe

06 01 06*

citas skābes

06 01 99

atkritumi, kas nav minēti citur

06 02

atkritumi, kas radušies bāzu RPPL

06 02 01*

kalcija hidroksīds

06 02 03*

amonija hidroksīds

06 02 04*

nātrija un kālija hidroksīds

06 02 05*

citas bāzes

06 02 99

atkritumi, kas nav minēti citur

06 03

atkritumi, kas radušies sāļu, to šķīdumu un metālu oksīdu RPPL

06 03 11*

cietie sāļi un šķīdumi, kas satur cianīdus

06 03 13*

cietie sāļi un šķīdumi, kas satur smagos metālus

06 03 14

cietie sāļi un šķīdumi, kas nav minēti 06 03 11 un 06 03 13 pozīcijā

06 03 15*

metālu oksīdi, kas satur smagos metālus

06 03 16

metālu oksīdi, kas nav minēti 06 03 15 pozīcijā

06 03 99

atkritumi, kas nav minēti citur

06 04

metālu saturoši atkritumi, kas nav minēti 06 03 pozīcijā

06 04 03*

atkritumi, kas satur arsēnu

06 04 04*

atkritumi, kas satur dzīvsudrabu

06 04 05*

atkritumi, kas satur citus smagos metālus

06 04 99

atkritumi, kas nav minēti citur

06 05

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes

06 05 02*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

06 05 03

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 06 05 02 pozīcijā

06 06

atkritumi, kas radušies sēra ķīmisko savienojumu RPPL, sēra ķīmijas procesos un desulfurizācijas procesos

06 06 02*

atkritumi, kas satur bīstamus sulfīdus

06 06 03

atkritumi, kas satur sulfīdus un kas nav minēti 06 06 02 pozīcijā

06 06 99

atkritumi, kas nav minēti citur

06 07

atkritumi, kas radušies halogēnu RPPL un halogēnu ķīmijas procesos

06 07 01*

azbestu saturoši atkritumi, kas radušies elektrolīzē

06 07 02*

aktīvā ogle, kas radusies hlora ražošanā

06 07 03*

bārija sulfāta nogulsnes, kas satur dzīvsudrabu

06 07 04*

šķīdumi un skābes, piemēram, kontaktskābe

06 07 99

atkritumi, kas nav minēti citur

06 08

atkritumi, kas radušies silīcija un silīcija savienojumu RPPL

06 08 02*

atkritumi, kas satur bīstamus silikonus

06 08 99

atkritumi, kas nav minēti citur

06 09

atkritumi, kas radušies fosfora savienojumu RPPL un fosfora ķīmijas procesos

06 09 02

fosforu saturoši izdedži

06 09 03*

reakciju atkritumprodukti, kuru galvenā sastāvdaļa ir kalcijs, kas satur bīstamas vielas vai kas piesārņoti ar tām

06 09 04

reakciju atkritumprodukti, kuru galvenā sastāvdaļa ir kalcijs, izņemot 06 09 03 pozīcijā minētos atkritumproduktus

06 09 99

atkritumi, kas nav minēti citur

06 10

atkritumi, kas radušies slāpekļa savienojumu RPPL, slāpekļa ķīmijas procesos un minerālmēslu ražošanā

06 10 02*

atkritumi, kas satur bīstamas vielas

06 10 99

atkritumi, kas nav minēti citur

06 11

atkritumi, kas radušies neorganisko pigmentu un opalescentu vielu ražošanā

06 11 01

reakciju atkritumprodukti, kuru galvenā sastāvdaļa ir kalcijs un kuri radušies titāna dioksīda ražošanā

06 11 99

atkritumi, kas nav minēti citur

06 13

atkritumi, kas radušies neorganiskās ķīmijas procesos, kas nav minēti citur

06 13 01*

neorganiskie augu aizsardzības līdzekļi, koksnes konservanti un citi biocīdi

06 13 02*

izlietota aktīvā ogle (izņemot 06 07 02 pozīcijā minēto)

06 13 03

melnā ogle

06 13 04*

azbesta apstrādes atkritumi

06 13 05*

sodrēji

06 13 99

atkritumi, kas nav minēti citur

07   ATKRITUMI, KAS RADUŠIES ORGANISKĀS ĶĪMIJAS PROCESOS07 01

atkritumi, kas radušies galveno organisko ķīmisko vielu ražošanā, pagatavošanā, piegādē un lietošanā (RPPL)

07 01 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 01 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 01 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 01 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 01 08*

citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 01 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 01 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 01 11*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

07 01 12

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 07 01 11 pozīcijā

07 01 99

atkritumi, kas nav minēti citur

07 02

atkritumi, kas radušies plastmasu, sintētiskā kaučuka un ķīmisko šķiedru RPPL

07 02 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 02 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 02 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 02 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 02 08*

citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 02 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 02 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 02 11*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

07 02 12

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 07 02 11 pozīcijā

07 02 13

plastmasas atkritumi

07 02 14*

piedevu atkritumi, kuras satur bīstamas vielas

07 02 15

piedevu atkritumi, kuras nav minēti 07 02 14

07 02 16*

atkritumi, kas satur bīstamus silikonus

07 02 17

atkritumi, kas satur silikonus un kas nav minēti 07 02 16 pozīcijā

07 02 99

atkritumi, kas nav minēti citur

07 03

atkritumi, kas radušies organisko krāsvielu un pigmentu (izņemot 06 11 pozīcijā minētos) RPPL

07 03 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 03 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 03 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 03 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 03 08*

citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 03 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 03 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 03 11*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

07 03 12

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 07 03 11 pozīcijā

07 03 99

atkritumi, kas nav minēti citur

07 04

atkritumi, kas radušies organisko augu aizsardzības līdzekļu (izņemot 02 01 08 un 02 01 09 pozīcijā norādītos), koksnes konservantu un citu biocīdu RPPL

07 04 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 04 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 04 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 04 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 04 08*

citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 04 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 04 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 04 11*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

07 04 12

nogulsnes no vietējās attīrīšanas iekārtām, kas nav minētas 07 04 11 pozīcijā

07 04 13*

cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

07 04 99

atkritumi, kas nav minēti citur

07 05

atkritumi, kas radušies farmaceitisko līdzekļu RPPL

07 05 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 05 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 05 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 05 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 05 08*

citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 05 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 05 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 05 11*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

07 05 12

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 07 05 11 pozīcijā

07 05 13*

cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

07 05 14

cietie atkritumi, kas nav minēti 07 05 13 pozīcijā

07 05 99

atkritumi, kas nav minēti citur

07 06

atkritumi, kas radušies taukvielu, smērvielu, ziepju, mazgāšanas līdzekļu, dezinfekcijas līdzekļu un kosmētisko līdzekļu RPPL

07 06 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 06 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 06 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 06 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 06 08*

citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 06 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 06 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 06 11*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

07 06 12

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 07 06 11 pozīcijā

07 06 99

atkritumi, kas nav minēti citur

07 07

atkritumi, kas radušies tīru ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, kas nav minēti citur, RPPL

07 07 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 07 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 07 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 07 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 07 08*

citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 07 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 07 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 07 11*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

07 07 12

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 07 07 11 pozīcijā

07 07 99

atkritumi, kas nav minēti citur

08   ATKRITUMI, KAS RADUŠIES PĀRKLĀJUMU (KRĀSU, LAKU UN STIKLVEIDA EMALJAS), ADHEZĪVU, HERMĒTIĶU UN TIPOGRĀFIJAS KRĀSU RAŽOŠANĀ, PAGATAVOŠANĀ, PIEGĀDĒ UN LIETOŠANĀ (RPPL)08 01

atkritumi, kas radušies krāsu un laku RPPL un tās noņemot

08 01 11*

krāsu un laku atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus un citas bīstamas vielas

08 01 12

krāsu un laku atkritumi, kas nav minēti 08 01 11 pozīcijā

08 01 13*

krāsu un laku nogulsnes, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 01 14

krāsu un laku nogulsnes, kas nav minētas 08 01 13 pozīcijā

08 01 15*

ūdeņainas nogulsnes, kas satur krāsas vai lakas, kuras satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 01 16

ūdeņainas nogulsnes, kas satur krāsas vai lakas, kuras nav minētas 08 01 15 pozīcijā

08 01 17*

krāsu vai laku noņemšanā radušies atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 01 18

krāsu vai laku noņemšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 08 01 17 pozīcijā

08 01 19*

ūdens suspensijas, kas satur krāsas vai lakas, kuras satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 01 20

ūdens suspensijas, kas satur krāsas vai lakas, kuras nav minētas 08 01 19 pozīcijā

08 01 21*

krāsu un laku noņemšanas līdzekļu atkritumi

08 01 99

atkritumi, kas nav minēti citur

08 02

atkritumi, kas radušies citu pārklājumu (ietverot keramikas materiālu) RPPL

08 02 01

pārklājumu pulveru atkritumi

08 02 02

ūdeņainas nogulsnes, kas satur keramikas materiālus

08 02 03

ūdeņainas suspensijas, kas satur keramikas materiālus

08 02 99

atkritumi, kas nav minēti citur

08 03

atkritumi, kas radušies tipogrāfijas krāsu RPPL

08 03 07

ūdeņainas nogulsnes, kas satur tipogrāfijas krāsu

08 03 08

ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas satur tipogrāfijas krāsu

08 03 12*

tipogrāfijas krāsas atkritumi, kas satur bīstamas vielas

08 03 13

tipogrāfijas krāsas atkritumi, kas nav minēti 08 03 12 pozīcijā

08 03 14*

tipogrāfijas krāsas nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

08 03 15

tipogrāfijas krāsas nogulsnes, kas nav minēti 08 03 14 pozīcijā

08 03 16*

kodināšanas šķīdumu atkritumi

08 03 17*

drukas toneru atkritumi, kas satur bīstamas vielas

08 03 18

drukas toneru atkritumi, kas nav minēti 08 03 17 pozīcijā

08 03 19*

disperģēta eļļa

08 03 99

atkritumi, kas nav minēti citur

08 04

atkritumi, kas radušies adhezīvu un hermētiķu (ietverot hidroizolācijas līdzekļus) RPPL

08 04 09*

adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kuri satur organiskos šķīdinātājus un citas bīstamas vielas

08 04 10

adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kuri nav minēti 08 04 09 pozīcijā

08 04 11*

adhezīvu un hermētiķu nogulsnes, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 04 12

adhezīvu un hermētiķu nogulsnes, kas nav minētas 08 04 11 pozīcijā

08 04 13*

ūdeņainas nogulsnes, kas satur adhezīvus un hermētiķus, kuri satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 04 14

ūdeņainas nogulsnes, kas satur adhezīvus un hermētiķus, kuri nav minēti 08 04 13 pozīcijā

08 04 15*

ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas satur adhezīvus un hermētiķus, kuri satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 04 16

ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas satur adhezīvus un hermētiķus, kuri nav minēti 08 04 15 pozīcijā

08 04 17*

kolofonija eļļa

08 04 99

atkritumi, kas nav minēti citur

08 05

atkritumi, kas nav minēti 08 iedaļā

08 05 01*

izocianātu atkritumi

09   FOTOGRĀFIJAS ATKRITUMI09 01

fotogrāfijas atkritumi

09 01 01*

attīstītāju un aktivatoru šķīdumi uz ūdens bāzes

09 01 02*

ofseta plašu attīstītāju šķīdumi uz ūdens bāzes

09 01 03*

attīstītāju šķīdumi uz šķīdinātāju bāzes

09 01 04*

fiksāžas šķīdumi

09 01 05*

balinātāju šķīdumi un balinošās fiksāžas šķīdumi

09 01 06*

sudrabu saturoši atkritumi, kas rodas fotogrāfijas atkritumu apstrādē to rašanās vietās

09 01 07

fotofilmas un fotopapīrs, kas satur sudrabu vai sudraba savienojumus

09 01 08

fotofilmas un fotopapīrs, kas nesatur sudrabu vai sudraba savienojumus

09 01 10

vienreiz lietojamas fotokameras bez baterijām

09 01 11*

vienreiz lietojamas fotokameras ar baterijām, norādītas minētas 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 pozīcijā

09 01 12

vienreiz lietojamas fotokameras ar baterijām, kas nav minētas 09 01 11 pozīcijā

09 01 13*

sudraba vietējā reģenerācijā radušies ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas nav minēti 09 01 06 pozīcijā

09 01 99

atkritumi, kas nav minēti citur

10   ATKRITUMI, KAS RADUŠIES TERMISKOS PROCESOS10 01

atkritumi, kas radušies spēkstacijās un citās sadedzināšanas iekārtās (izņemot 19 pozīcijā minētos)

10 01 01

smagie pelni, izdedži un sodrēji (izņemot 10 01 04 pozīcijā minētos sodrējus)

10 01 02

akmeņogļu vieglie pelni

10 01 03

kūdras un neapstrādātas koksnes vieglie pelni

10 01 04*

mazuta vieglie pelni un sodrēji

10 01 05

cietie atkritumi, kuru galvenā sastāvdaļa ir kalcijs un kuri radušies dūmgāzu desulfurizācijā

10 01 07

atkritumi nogulšņu veidā, kuru galvenā sastāvdaļa ir kalcijs un kuri radušies dūmgāzu desulfurizācijā

10 01 09*

sērskābe

10 01 13*

par degvielu izmantotu emulģētu ogļūdeņražu vieglie pelni

10 01 14*

līdzsadedzināšanas iekārtās radušies smagie pelni, izdedži un sodrēji, kas satur bīstamas vielas

10 01 15

līdzsadedzināšanas iekārtās radušies smagie pelni, izdedži un sodrēji, kas nav minēti 10 01 14 pozīcijā

10 01 16*

līdzsadedzināšanas iekārtās radušies vieglie pelni, kas satur bīstamas vielas

10 01 17

līdzsadedzināšanas iekārtās radušies vieglie pelni, kas nav minēti 10 01 16 pozīcijā

10 01 18*

gāzu attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 01 19

gāzu attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 01 05, 10 01 07 un 10 01 18 pozīcijā

10 01 20*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

10 01 21

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 10 01 20 pozīcijā

10 01 22*

ūdeņainas katlu tīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

10 01 23

ūdeņainas katlu tīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 10 01 22 pozīcijā

10 01 24

smiltis no virstošā slāņa

10 01 25

atkritumi, kas radušies ar akmeņoglēm kurināmu spēkstaciju kurināmā uzglabāšanā un sagatavošanā

10 01 26

atkritumi, kas radušies dzesēšanas ūdens attīrīšanā

10 01 99

atkritumi, kas nav minēti citur

10 02

atkritumi, kas radušies dzelzs un tērauda ražošanā

10 02 01

atkritumi, kas radušies izdedžu apstrādē

10 02 02

neapstrādāti izdedži

10 02 07*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 02 08

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 02 07 pozīcijā

10 02 10

plāva

10 02 11*

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus

10 02 12

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 02 11 pozīcijā

10 02 13*

gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur bīstamas vielas

10 02 14

gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 10 02 13 pozīcijā

10 02 15

citi nosēdumi un nogulsnes uz filtra

10 02 99

atkritumi, kas nav minēti citur

10 03

atkritumi, kas radušies alumīnija termometalurģijā

10 03 02

anodu lūžņi

10 03 04*

izdedži, kas radušies primārajā kausēšanā

10 03 05

alumīnija oksīda atkritumi

10 03 08*

sāļu sārņi, kas radušies sekundārajā kausēšanā

10 03 09*

melnie izdedži, kas radušies sekundārajā kausēšanā

10 03 15*

apdedži, kas ir uzliesmojoši vai kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos

10 03 16

apdedži, kas nav minēti 10 03 15 pozīcijā

10 03 17*

darvu saturoši anodu ražošanā radušies atkritumi

10 03 18

anodu ražošanā radušies oglekli saturoši atkritumi, kas nav minēti 10 03 17 pozīcijā

10 03 19*

dūmgāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas

10 03 20

dūmgāzu putekļi, kas nav minēti 10 03 19 pozīcijā

10 03 21*

citas makrodaļiņas un putekļi, kas satur bīstamas vielas (ietverot putekļus no bumbu dzirnavām)

10 03 22

citas makrodaļiņas un putekļi (ietverot putekļus no bumbu dzirnavām), kas nav minēti 10 03 21 pozīcijā

10 03 23*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 03 24

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 03 23 pozīcijā

10 03 25*

gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur bīstamas vielas

10 03 26

gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 10 03 25 pozīcijā

10 03 27*

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus

10 03 28

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 03 27 pozīcijā

10 03 29*

sāļu sārņu un melno izdedžu apstrādē radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 03 30

sāļu sārņu un melno izdedžu apstrādē radušies atkritumi, kas nav minēti 10 03 29 pozīcijā

10 03 99

atkritumi, kas nav minēti citur

10 04

atkritumi, kas radušies svina termometalurģijā

10 04 01*

izdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā kausēšanā

10 04 02*

izdedži un apdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā kausēšanā

10 04 03*

kalcija arsenāts

10 04 04*

dūmgāzu putekļi

10 04 05*

citas makrodaļiņas un putekļi

10 04 06*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi

10 04 07*

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā

10 04 09*

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus

10 04 10

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 04 09 pozīcijā

10 04 99

atkritumi, kas nav minēti citur

10 05

atkritumi, kas radušies cinka termometalurģijā

10 05 01

izdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā kausēšanā

10 05 03*

dūmgāzu putekļi

10 05 04

citas makrodaļiņas un putekļi

10 05 05*

cietie atkritumi, kas radušies gāzu attīrīšanā

10 05 06*

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā

10 05 08*

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus

10 05 09

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 05 08 pozīcijā

10 05 10*

izdedži un apdedži, kas ir uzliesmojoši un kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos

10 05 11

izdedži un apdedži, kas nav minēti 10 05 10 pozīcijā

10 05 99

atkritumi, kas nav minēti citur

10 06

atkritumi, kas radušies vara termometalurģijā

10 06 01

izdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā kausēšanā

10 06 02

izdedži un apdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā kausēšanā

10 06 03*

dūmgāzu putekļi

10 06 04

citas makrodaļiņas un putekļi

10 06 06*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi

10 06 07*

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā

10 06 09*

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus

10 06 10

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 06 09 pozīcijā

10 06 99

atkritumi, kas nav minēti citur

10 07

atkritumi, kas radušies sudraba, zelta un platīna termometalurģijā

10 07 01

izdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā kausēšanā

10 07 02

izdedži un apdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā kausēšanā

10 07 03

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi

10 07 04

citas makrodaļiņas un putekļi

10 07 05

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā

10 07 07*

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus

10 07 08

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 07 07 pozīcijā

10 07 99

atkritumi, kas nav minēti citur

10 08

atkritumi, kas radušies citu krāsaino metālu termometalurģijā

10 08 04

makrodaļiņas un putekļi

10 08 08*

sāļu sārņi, kas radušies primārajā un sekundārajā kausēšanā

10 08 09

citi izdedži

10 08 10*

izdedži un apdedži, kas ir uzliesmojoši un kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos

10 08 11

izdedži un apdedži, kas nav minēti 10 08 10 pozīcijā

10 08 12*

darvu saturoši anodu ražošanā radušies atkritumi

10 08 13

oglekli saturoši anodu ražošanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 08 12 pozīcijā

10 08 14

anodu lūžņi

10 08 15*

dūmgāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas

10 08 16

dūmgāzu putekļi, kas nav minēti 10 08 15 pozīcijā

10 08 17*

dūmgāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur bīstamas vielas

10 08 18

dūmgāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 10 08 17 pozīcijā

10 08 19*

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus

10 08 20

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 08 19 pozīcijā

10 08 99

atkritumi, kas nav minēti citur

10 09

atkritumi, kas radušies melno metālu izstrādājumu liešanā

10 09 03

krāsns izdedži

10 09 05*

serdeņi un veidnes, kas nav izmantoti lējumiem un kas satur bīstamas vielas

10 09 06

serdeņi un veidnes, kas nav izmantoti lējumiem un kas minēti 10 09 05 pozīcijā

10 09 07*

serdeņi un veidnes, kas izmantotas lējumiem un kas satur bīstamas vielas

10 09 08

serdeņi un veidnes, kas izmantoti lējumiem un kas nav minēti 10 09 07 pozīcijā

10 09 09*

dūmgāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas

10 09 10

dūmgāzu putekļi, kas nav minēti 10 09 09 pozīcijā

10 09 11*

citas makrodaļiņas, kas satur bīstamas vielas

10 09 12

citas makrodaļiņas, kas nav minētas 10 09 11 pozīcijā

10 09 13*

saistvielu atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 09 14

saistvielu atkritumi, kas nav minēti 10 09 13 pozīcijā

10 09 15*

plaisu indikatoru atkritumi, kuri satur bīstamas vielas

10 09 16

plaisu indikatoru atkritumi, kuri nav minēti 10 09 15 pozīcijā

10 09 99

atkritumi, kas nav minēti citur

10 10

atkritumi, kas radušies krāsaino metālu izstrādājumu liešanā

10 10 03

krāsns izdedži

10 10 05*

serdeņi un veidnes, kas nav izmantoti lējumiem un kas satur bīstamas vielas

10 10 06

serdeņi un veidnes, kas nav izmantoti lējumiem un kas nav minēti 10 10 05 pozīcijā

10 10 07*

serdeņi un veidnes, kas izmantotas lējumiem un kas satur bīstamas vielas

10 10 08

serdeņi un veidnes, kas izmantotas lējumiem un kas nav minēti 10 10 07 pozīcijā

10 10 09*

dūmgāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas

10 10 10

dūmgāzu putekļi, kas nav minēti 10 10 09 pozīcijā

10 10 11*

citas makrodaļiņas, kas satur bīstamas vielas

10 10 12

citas makrodaļiņas, kas nav minētas 10 10 11 pozīcijā

10 10 13*

saistvielu atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 10 14

saistvielu atkritumi, kas nav minēti 10 10 13 pozīcijā

10 10 15*

plaisu indikatoru atkritumi, kuri satur bīstamas vielas

10 10 16

plaisu indikatoru atkritumi, kuri nav minēti 10 10 15 pozīcijā

10 10 99

atkritumi, kas nav minēti citur

10 11

atkritumi, kas radušies stikla un stikla izstrādājumu ražošanā

10 11 03

stikla šķiedras atkritumi

10 11 05

makrodaļiņas un putekļi

10 11 09*

termiski neapstrādātas šihtas atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 11 10

termiski neapstrādātas šihtas atkritumi, kas nav minēti 10 11 09 pozīcijā

10 11 11*

stikla atkritumi sīku daļiņu un stikla pulvera veidā, kas satur smagos metālus (piemēram, no katodstaru lampām)

10 11 12

stikla atkritumi, kas nav minēti 10 11 11 pozīcijā

10 11 13*

stikla pulēšanā un slīpēšanā radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 11 14

stikla pulēšanā un slīpēšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 11 13 pozīcijā

10 11 15*

dūmgāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 11 16

dūmgāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 11 15 pozīcijā

10 11 17*

dūmgāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur bīstamas vielas

10 11 18

dūmgāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 10 11 17 pozīcijā

10 11 19*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 11 20

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 11 19 pozīcijā

10 11 99

atkritumi, kas nav minēti citur

10 12

atkritumi, kas radušies keramikas preču, ķieģeļu, flīžu un celtniecības materiālu ražošanā

10 12 01

termiski neapstrādātas šihtas atkritumi

10 12 03

makrodaļiņas un putekļi

10 12 05

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā

10 12 06

nederīgās veidnes

10 12 08

keramikas preču, ķieģeļu, flīžu un celtniecības materiālu atkritumi (pēc termiskās apstrādes)

10 12 09*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 12 10

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 12 09 pozīcijā

10 12 11*

glazūru atkritumi, kas satur smagos metālus

10 12 12

glazūru atkritumi, kas nav minēti 10 12 11 pozīcijā

10 12 13

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes

10 12 99

atkritumi, kas nav minēti citur

10 13

atkritumi, kas radušies cementa, kaļķu, ģipša un to izstrādājumu ražošanā

10 13 01

termiski neapstrādātas šihtas atkritumi

10 13 04

atkritumi, kas radušies kaļķa kalcinēšanā un dzēšanā

10 13 06

makrodaļiņas un putekļi (izņemot 10 13 12 un 10 13 13)

10 13 07

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā

10 13 09*

azbestcementa izstrādājumu ražošanā radušies atkritumi, kas satur azbestu

10 13 10

citi azbestcementa izstrādājumu ražošanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 13 09 pozīcijā

10 13 11

uz cementa bāzes ražotu kompozītmateriālu atkritumi, kuri nav minēti 10 13 09 un 10 13 10 pozīcijā

10 13 12*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 13 13

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 13 12 pozīcijā

10 13 14

betona atkritumi un betona nogulsnes

10 13 99

atkritumi, kas nav minēti citur

10 14

atkritumi no krematorijām

10 14 01*

gāzu attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur dzīvsudrabu

11   ATKRITUMI, KAS RADUŠIES METĀLU UN CITU MATERIĀLU VIRSMAS ĶĪMISKAJĀ APSTRĀDĒ UN PĀRKLĀŠANĀ; KRĀSAINO METĀLU HIDROMETALURĢIJAS ATKRITUMI11 01

atkritumi, kas radušies metālu un citu materiālu virsmas ķīmiskajā apstrādē un pārklāšanā (piemēram, galvanizācijas procesi, cinkošana, kodināšana, gravēšana ar kodināšanu, fosfatēšana, sārmainā attaukošana, anodēšana)

11 01 05*

skābes kodināšanai

11 01 06*

skābes, kas nav minētas citur

11 01 07*

sārmi kodināšanai

11 01 08*

nogulsnes, kas radušās fosfatēšanā

11 01 09*

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur bīstamas vielas

11 01 10

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 11 01 09 pozīcijā

11 01 11*

ūdeni saturoši skalošanas šķidrumi, kuri satur bīstamas vielas

11 01 12

ūdeni saturoši skalošanas šķidrumi, kas nav minēti 11 01 11 pozīcijā

11 01 13*

attaukošanas atkritumi, kas satur bīstamas vielas

11 01 14

attaukošanas atkritumi, kas nav minēti 11 01 13 pozīcijā

11 01 15*

jonu apmaiņas membrānu sistēmu eluāts un nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

11 01 16*

piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi

11 01 98*

citi atkritumi, kas satur bīstamas vielas

11 01 99

atkritumi, kas nav minēti citur

11 02

atkritumi, kas radušies krāsaino metālu hidrometalurģijā

11 02 02*

nogulsnes, kas radušās cinka hidrometalurģijā (tostarp jarozīts un getīts)

11 02 03

atkritumi, kas radušies ūdens elektrolīzes procesam paredzētu anodu ražošanā

11 02 05*

vara hidrometalurģijas procesos radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

11 02 06

vara hidrometalurģijas procesos radušies atkritumi, kas nav minēti 11 02 05 pozīcijā

11 02 07*

citi atkritumi, kas satur bīstamas vielas

11 02 99

atkritumi, kas nav minēti citur

11 03

nogulsnes un cietie atkritumi, kas radušies atlaidināšanas procesos

11 03 01*

atkritumi, kas satur cianīdus

11 03 02*

citi atkritumi

11 05

atkritumi, kas radušies karstajā galvanizācijā

11 05 01

cietais cinks

11 05 02

cinka pelni

11 05 03*

gāzu apstrādē radušies cietie atkritumi

11 05 04*

izlietoti kušņi

11 05 99

atkritumi, kas nav minēti citur

12   ATKRITUMI, KAS RADUŠIES METĀLU UN PLASTMASU VEIDOŠANĀ, VIRSMAS FIZIKĀLĀ UN MEHĀNISKĀ APSTRĀDĒ12 01

atkritumi, kas radušies metālu un plastmasu veidošanā, virsmas fizikālā un mehāniskā apstrādē

12 01 01

melno metālu slīpēšanā un virpošanā radušās skaidas

12 01 02

melno metālu putekļi un daļiņas

12 01 03

krāsaino metālu slīpēšanā un virpošanā radušās skaidas

12 01 04

krāsaino metālu putekļi un daļiņas

12 01 05

plastmasu slīpēšanā un virpošanā radušās skaidas

12 01 06*

tādas apstrādes eļļas uz minerālu bāzes, kuras satur halogēnus (izņemot emulsijas un šķīdumus)

12 01 07*

tādas apstrādes eļļas uz minerālu bāzes, kuras nesatur halogēnus (izņemot emulsijas un šķīdumus)

12 01 08*

apstrādes emulsijas un šķīdumi, kas satur halogēnus

12 01 09*

apstrādes emulsijas un šķīdumi, kas nesatur halogēnus

12 01 10*

sintētiskās apstrādes eļļas

12 01 12*

izlietoti vaski un tauki

12 01 13

atkritumi, kas radušies metināšanā

12 01 14*

apstrādes nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

12 01 15

apstrādes nogulsnes, kas nav minētas 12 01 14 pozīcijā

12 01 16*

appūšanas materiālu atkritumi, kas satur bīstamas vielas

12 01 17

appūšanas materiālu atkritumi, kas nav minēti 12 01 16 pozīcijā

12 01 18*

metālu nogulsnes (slīpēšanā, trīšanā un lepēšanā radušies nosēdumi), kas satur naftu

12 01 19*

viegli biodegradējama mašīneļļa

12 01 20*

izlietoti slīpēšanas piederumi un slīpēšanas materiāli, kas satur bīstamas vielas

12 01 21

izlietoti slīpēšanas piederumi un slīpēšanas materiāli, kas nav minēti 12 01 20 pozīcijā

12 01 99

atkritumi, kas nav minēti citur

12 03

atkritumi, kas radušies tvaika un ūdens attaukošanas procesos (izņemot 11 pozīcijā minētos)

12 03 01*

ūdeni saturoši šķidrumi mazgāšanai

12 03 02*

atkritumi, kas radušies attaukošanā ar ūdens tvaiku

13   ATKRITUMEĻĻAS UN ŠĶIDRĀ KURINĀMĀ ATKRITUMI (IZŅEMOT PĀRTIKAS EĻĻAS UN 05., 12. UN 19. NODAĻĀ MINĒTĀS EĻĻAS)13 01

hidraulisko eļļu atkritumi

13 01 01*

PCB saturošas hidrauliskās eļļas (1)

13 01 04*

hlorētas emulsijas

13 01 05*

nehlorētas emulsijas

13 01 09*

hlorētas hidrauliskās eļļas uz minerālu bāzes

13 01 10*

nehlorētas hidrauliskās eļļas uz minerālu bāzes

13 01 11*

sintētiskās hidrauliskās eļļas

13 01 12*

viegli biodegradējamas hidrauliskās eļļas

13 01 13*

citas hidrauliskās eļļas

13 02

motoreļļu, transmisijas eļļu un smēreļļu atkritumi

13 02 04*

hlorētas motoreļļas, transmisijas eļļas un smēreļļas uz minerālu bāzes

13 02 05*

nehlorētas motoreļļas, transmisijas eļļas un smēreļļas uz minerālu bāzes

13 02 06*

sintētiskās motoreļļas, transmisijas eļļas un smēreļļas

13 02 07*

viegli biodegradējamas motoreļļas, transmisijas eļļas un smēreļļas

13 02 08*

citas motoreļļas, transmisijas eļļas un smēreļļas

13 03

izolācijas un siltumnesēju eļļu atkritumi

13 03 01*

izolācijas vai siltumnesējas eļļas, kas satur PCB

13 03 06*

hlorētas izolācijas un siltumnesējas eļļas uz minerālu bāzes, kas nav minētas 13 03 01 pozīcijā

13 03 07*

nehlorētas izolācijas eļļas un siltumnesējas eļļas uz minerālu bāzes

13 03 08*

sintētiskas izolācijas eļļas un siltumnesējas eļļas

13 03 09*

viegli biodegradējamas izolācijas eļļas un siltumnesējas eļļas

13 03 10*

citas izolācijas eļļas un siltumnesējas eļļas

13 04

kuģu tilpņu eļļas

13 04 01*

iekšzemes navigācijas kuģu tilpņu eļļas

13 04 02*

kuģu tilpņu eļļas no ostas molu kanalizācijas

13 04 03*

citas navigācijas kuģu tilpņu eļļas

13 05

eļļas/ūdens separatora saturs

13 05 01*

cietie atkritumi no smilšu uztvērējiem un eļļas/ūdens separatoriem

13 05 02*

nogulsnes no eļļas/ūdens separatoriem

13 05 03*

kolektoru nogulsnes

13 05 06*

naftas produkti no eļļas/ūdens separatoriem

13 05 07*

naftas produktus saturošs ūdens no eļļas/ūdens separatoriem

13 05 08*

atkritumu maisījumi no smilšu uztvērējiem un eļļas/ūdens separatoriem

13 07

šķidrā kurināmā atkritumi

13 07 01*

mazuts un dīzeļdegviela

13 07 02*

benzīns

13 07 03*

cits kurināmais (ietverot maisījumus)

13 08

naftas produktu atkritumi, kas nav minēti citur

13 08 01*

atsāļotāju nogulsnes un emulsijas

13 08 02*

atkritumi, kas nav minēti citur

13 08 99*

citas emulsijas

(1)   Šī atkritumu saraksta izpratnē PCB atbilst definīcijai Padomes Direktīvā 96/59/EK (1996. gada 16. septembris) par polihlorētu bifenilu un polihlorētu terfenilu (PCB/PCT) apglabāšanu (OV L 243, 24.9.1996., 31. lpp.).

14   ORGANISKO ŠĶĪDINĀTĀJU, DZESĒTĀJU UN PROPELENTU ATKRITUMI (IZŅEMOT 07 UN 08 POZĪCIJĀ MINĒTOS)14 06

organisko šķīdinātāju, dzesētāju, putu/aerosolu propelentu atkritumi

14 06 01*

hlorfluorogļūdeņraži, HCFC, HFC

14 06 02*

citi halogenēti šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi

14 06 03*

citi šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi

14 06 04*

nogulsnes vai cietie atkritumi, kas satur halogenētus šķīdinātājus

14 06 05*

nogulsnes vai cietie atkritumi, kas satur citus šķīdinātājus

15   IEPAKOJUMA ATKRITUMI; ABSORBENTI, LUPATAS, FILTRĒŠANAS LĪDZEKĻI UN AIZSARGTĒRPS, KAS NAV MINĒTI CITUR15 01

iepakojums (ietverot atsevišķi savāktus iepakojuma sadzīves atkritumus)

15 01 01

iepakojums no papīra un kartona

15 01 02

iepakojums no plastmasas

15 01 03

iepakojums no koka

15 01 04

iepakojums no metāla

15 01 05

iepakojums no kompozītmateriāliem

15 01 06

jaukts iepakojums

15 01 07

iepakojums no stikla

15 01 09

iepakojums no tekstilmateriāliem

15 01 10*

iepakojums, kas satur bīstamu vielu atlikumus vai kas piesārņots ar tām

15 01 11*

iepakojums no metāla, kas satur bīstamu cietu porainu matricu (piem., azbestu), ietverot tukšus aerosola balonus

15 02

absorbenti, filtrēšanas līdzekļi, lupatas un aizsargtērps

15 02 02*

absorbenti, filtrēšanas līdzekļi (ietverot eļļas filtrus, kas nav minēti citur), lupatas, aizsargtērps, kas piesārņoti ar bīstamām vielām

15 02 03

absorbenti, filtrēšanas līdzekļi, lupatas un aizsargtērps, kas nav minēti 15 02 02 pozīcijā

16   ATKRITUMI, KAS NAV MINĒTI CITUR16 01

dažādi nolietoti transportlīdzekļi (ietverot visurgājējus) un atkritumi, kas radušies nolietotu transportlīdzekļu demontāžā un transportlīdzekļu apkopē (izņemot 13, 14, 16 06 un 16 08 pozīcijā minētos)

16 01 03

nolietotas riepas

16 01 04*

nolietoti transportlīdzekļi

16 01 06

nolietoti transportlīdzekļi, kas nesatur šķidrumus un citas bīstamās sastāvdaļas

16 01 07*

eļļas filtri

16 01 08*

dzīvsudrabu saturošas sastāvdaļas

16 01 09*

PCB saturošas sastāvdaļas

16 01 10*

eksplozīvas sastāvdaļas (piemēram, gaisa spilveni)

16 01 11*

bremžu kluči, kas satur azbestu

16 01 12

bremžu kluči, kas nav minēti 16 01 11 pozīcijā

16 01 13*

bremžu šķidrumi

16 01 14*

antifrīza šķidrumi, kas satur bīstamas vielas

16 01 15

antifrīza šķidrumi, kas nav minēti 16 01 14 pozīcijā

16 01 16

tvertnes sašķidrinātai gāzei

16 01 17

melnais metāls

16 01 18

krāsainais metāls

16 01 19

plastmasa

16 01 20

stikls

16 01 21*

bīstamas sastāvdaļas, kas nav minētas 16 01 07 līdz 16 01 11, 16 01 13 un 16 01 14 pozīcijā

16 01 22

sastāvdaļas, kas nav minētas citur

16 01 99

atkritumi, kas nav minēti citur

16 02

elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi

16 02 09*

PCB saturoši transformatori un kondensatori

16 02 10*

nederīgas iekārtas, kas satur vai ir piesārņotas ar PCB un kas nav minētas 16 02 09 pozīcijā

16 02 11*

nederīgas hlorfluorogļūdeņražus, HCFC, HFC saturošas iekārtas

16 02 12*

nederīgas azbestu nesaistītā veidā saturošas iekārtas

16 02 13*

nolietotas bīstamas sastāvdaļas saturošas iekārtas (1), kas nav minētas 16 02 09 līdz 16 02 12 pozīcijā

16 02 14

nolietotas iekārtas, kas nav minētas 16 02 09 līdz 16 02 13 pozīcijā

16 02 15*

no nolietotām iekārtām noņemtas bīstamas sastāvdaļas

16 02 16

no nolietotām iekārtām noņemtas sastāvdaļas, kas nav minētas 16 02 15 pozīcijā

16 03

specifikācijām neatbilstīgas partijas un nelietoti izstrādājumi

16 03 03*

neorganiski atkritumi, kas satur bīstamas vielas

16 03 04

neorganiski atkritumi, kas nav minēti 16 03 03 pozīcijā

16 03 05*

organiski atkritumi, kas satur bīstamas vielas

16 03 06

organiski atkritumi, kas nav minēti 16 03 05 pozīcijā

16 04

sprāgstvielu atkritumi

16 04 01*

munīcijas atkritumi

16 04 02*

pirotehnikas atkritumi

16 04 03*

citi sprāgstvielu atkritumi

16 05

gāzes spiediena tvertnēs un nederīgas ķīmiskās vielas

16 05 04*

gāzes spiediena tvertnēs (ietverot halonus), kas satur bīstamas vielas

16 05 05

tādas gāzes spiediena tvertnēs, kas nav minētas 16 05 04 pozīcijā

16 05 06*

laboratorijā izmantojamas ķīmiskās vielas, kas sastāv no bīstamajām vielām vai kas satur tās, ietverot laboratorijā izmantojamu ķīmisku vielu maisījumus

16 05 07*

nederīgas neorganiskās ķīmijas produkti, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas tās satur

16 05 08*

nederīgas organiskās ķīmiskās vielas, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas tās satur

16 05 09

nederīgas ķīmiskās vielas, kas nav minētas 16 05 06, 16 05 07 vai 16 05 08 pozīcijā

16 06

baterijas un akumulatori

16 06 01*

svina akumulatori

16 06 02*

Ni-Cd baterijas

16 06 03*

baterijas, kas satur dzīvsudrabu

16 06 04

sārmu baterijas (izņemot 16 06 03 pozīcijā minētās)

16 06 05

citas baterijas un akumulatori

16 06 06*

atsevišķi no baterijām un akumulatoriem savākts elektrolīts

16 07

transportēšanas cisternu, glabāšanas tvertņu un mucu tīrīšanas atkritumi (izņemot 05 un 13 pozīcijā minētos)

16 07 08*

atkritumi, kas satur naftas produktus

16 07 09*

atkritumi, kas satur citas bīstamas vielas

16 07 99

atkritumi, kas nav minēti citur

16 08

izlietoti katalizatori

16 08 01

izlietotie katalizatori, kas satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, palādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot 16 08 07 pozīcijā minētos)

16 08 02*

izlietotie katalizatori, kas satur bīstamus pārejas metālus (2) vai bīstamus pārejas metālu savienojumus

16 08 03

citur neminēti izlietotie katalizatori, kas satur pārejas metālus vai pārejas metālu savienojumus

16 08 04

izlietoti šķidrie katalītiskā krekinga katalizatori (izņemot 16 08 07 pozīcijā minētos)

16 08 05*

izlietoti katalizatori, kas satur fosforskābi

16 08 06*

izlietoti šķidrumi, kas izmantoti par katalizatoriem

16 08 07*

izlietoti katalizatori, kas piesārņoti ar bīstamām vielām

16 09

oksidējošas vielas

16 09 01*

permanganāti, piemēram, kālija permanganāts

16 09 02*

hromāti, piemēram, kālija hromāts, kālija dihromāts vai nātrija dihromāts

16 09 03*

peroksīdi, piemēram, ūdeņraža peroksīds

16 09 04*

oksidējošas vielas, kas nav minētas citur

16 10

ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kurus paredzēts apstrādāt ārpus uzņēmuma

16 10 01*

ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

16 10 02

ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas nav minēti 16 10 01 pozīcijā

16 10 03*

ūdeni saturoši koncentrāti, kas satur bīstamas vielas

16 10 04

ūdeni saturoši koncentrāti, kas nav minēti 16 10 03 pozīcijā

16 11

oderējuma un ugunsizturīgo materiālu atkritumi

16 11 01*

metalurģiskajos procesos radies oderējums un ugunsizturīgie materiāli uz oglekļa bāzes, kas satur bīstamas vielas

16 11 02

metalurģiskajos procesos radies oderējums un ugunsizturīgie materiāli uz oglekļa bāzes, kas nav minēti 16 11 01 pozīcijā

16 11 03*

cits metalurģiskajos procesos radies oderējums un ugunsizturīgie materiāli, kas satur bīstamas vielas

16 11 04

cits metalurģiskajos procesos radies oderējums un ugunsizturīgie materiāli, kas nav minēti 16 11 03 pozīcijā

16 11 05*

metalurģiskajos procesos radies oderējums un ugunsizturīgie materiāli, kas satur bīstamas vielas

16 11 06

metalurģiskajos procesos radies oderējums un ugunsizturīgie materiāli, kas nav minēti 16 11 05 pozīcijā

(1)   Starp elektrisko un elektronisko ierīču bīstamajām detaļām var būt arī 16 06 pozīcijā minētie akumulatori un baterijas, kas klasificēti kā bīstami, dzīvsudraba releji, stikla atkritumi no katodu staru lampām, citu veidu aktivēta stikla atkritumi u. c.

(2)   Šajā pozīcijā par pārejas metāliem tiek uzskatīti skandijs, vanādijs, mangāns, kobalts, varš, itrijs, niobijs, hafnijs, volframs, titāns, hroms, dzelzs, niķelis, cinks, cirkonijs, molibdēns un tantals. Šie metāli un to savienojumi ir bīstami, ja tie klasificēti kā bīstamas vielas. Bīstamo vielu klasifikācijā nosaka, kuri no minētajiem pārejas metāliem un to savienojumiem ir bīstami.

17   BŪVNIECĪBĀ UN ĒKU NOJAUKŠANĀ RADUŠIES ATKRITUMI (IETVEROT NO PIESĀRŅOTĀM VIETĀM IZŅEMTU AUGSNI)17 01

betons, ķieģeļi, flīzes un keramika

17 01 01

betons

17 01 02

ķieģeļi

17 01 03

flīzes un keramika

17 01 06*

betona, ķieģeļu, flīžu un keramikas atsevišķas daļas un to maisījumi, kas satur bīstamas vielas

17 01 07

betona, ķieģeļu, flīžu un keramikas maisījumi, kas nav minēti 17 01 06 pozīcijā

17 02

koks, stikls un plastmasa

17 02 01

koks

17 02 02

stikls

17 02 03

plastmasa

17 02 04*

stikls, plastmasa vai koks, kas satur bīstamas vielas vai kas ar tām piesārņoti

17 03

bitumena maisījumi, akmeņogļu darva un darvu saturoši produkti

17 03 01*

bitumena maisījumi, kas satur akmeņogļu darvu

17 03 02

bitumena maisījumi, kas nav minēti 17 03 01 pozīcijā

17 03 03*

akmeņogļu darva un darvu saturoši produkti

17 04

metāli (tostarp to sakausējumi)

17 04 01

varš, bronza, misiņš

17 04 02

alumīnijs

17 04 03

svins

17 04 04

cinks

17 04 05

dzelzs un tērauds

17 04 06

alva

17 04 07

jaukti metāli

17 04 09*

metāla atkritumi, kas piesārņoti ar bīstamām vielām

17 04 10*

kabeļi, kas satur naftas produktus, akmeņogļu darvu un citas bīstamas vielas

17 04 11

kabeļi, kas nav minēti 17 04 10 pozīcijā

17 05

augsne (tostarp no piesārņotajām vietām izņemta augsne), akmeņi un bagarēšanas grunts

17 05 03*

augsne un akmeņi, kas satur bīstamas vielas

17 05 04

augsne un akmeņi, kas nav minēti 17 05 03 pozīcijā

17 05 05*

bagarēšanas grunts, kas satur bīstamas vielas

17 05 06

bagarēšanas grunts, kas nav minēta 17 05 05 pozīcijā

17 05 07*

sliežu balasts, kas satur bīstamas vielas

17 06

sliežu balasts, kas nav minēts 17 05 07 pozīcijā

17 05 08

izolācijas materiāli un azbestu saturoši celtniecības materiāli

17 06 01*

izolācijas materiāli, kas satur azbestu

17 06 03*

Citi izolācijas materiāli, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas tās satur

17 06 04

izolācijas materiāli, kas nav minēti 17 06 01 un 17 06 03 pozīcijā

17 06 05*

celtniecības materiāli, kas satur azbestu

17 08

celtniecības materiāli uz ģipša bāzes

17 08 01*

tādi celtniecības materiāli uz ģipša bāzes, kuri piesārņoti ar bīstamām vielām

17 08 02

tādi celtniecības materiāli uz ģipša bāzes, kuri nav minēti 17 08 01 pozīcijā

17 09

Citi būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies atkritumi

17 09 01*

būvdarbu un ēku nojaukšanā radušies atkritumi, kas satur dzīvsudrabu

17 09 02*

būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies atkritumi, kas satur PCB (piemēram, hermētiķi, kas satur PCB, sveķus saturoši grīdas segumi, kas satur PCB, sintētiski materiāli, kas satur PCB, kondensatori, kas satur PCB)

17 09 03*

citi būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies atkritumi (ietverot jauktus atkritumus), kas satur bīstamas vielas

17 09 04

būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies jauktie atkritumi, kas nav minēti 17 09 01, 17 09 02 un 17 09 03 pozīcijā

18   ATKRITUMI, KAS RADUŠIES CILVĒKU UN DZĪVNIEKU VESELĪBAS APRŪPĒ UN/VAI AR TO SAISTĪTAJĀ ZINĀTNISKAJĀ IZPĒTĒ (IZŅEMOT VIRTUVES UN SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS ATKRITUMUS, KURU RAŠANĀS NAV TIEŠI SAISTĪTA AR VESELĪBAS APRŪPI))18 01

dzemdniecības atkritumi, diagnostikā, cilvēku slimību ārstēšanā vai profilaksē radušies atkritumi

18 01 01

smaili un asi priekšmeti (izņemot 18 01 03 pozīcijā minētos)

18 01 02

ķermeņa daļas un orgāni, ietverot asins maisiņus un asins pagatavojumu rezerves (izņemot 18 01 03 pozīcijā minētos)

18 01 03*

atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai noteiktas īpašas prasības, lai izvairītos no infekciju izplatīšanās

18 01 04

atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai nav noteiktas īpašas prasības, lai izvairītos no infekciju izplatīšanās (piemēram, pārsienamais materiāls, ģipša pārsēji, saites, vienreizlietojamais apģērbs, autiņi)

18 01 06*

ķīmiskas vielas, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas tās satur

18 01 07

ķīmiskas vielas, kas nav minētas 18 01 06 pozīcijā

18 01 08*

citotoksiskas un citostatiskas zāles

18 01 09

zāles, kas nav minētas 18 01 08 pozīcijā

18 01 10*

amalgamas atkritumi, kas radušies zobārstniecībā

18 02

atkritumi, kas radušies zinātniskajā izpētē, diagnostikā, dzīvnieku slimību ārstēšanā vai profilaksē

18 02 01

adatas (izņemot 18 02 02 pozīcijā minētās)

18 02 02*

atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai noteiktas īpašas prasības, lai izvairītos no infekciju izplatīšanās

18 02 03

atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai nav noteiktas īpašas prasības, lai izvairītos no infekciju izplatīšanās

18 02 05*

ķīmiskas vielas, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas tās satur

18 02 06

ķīmiskās vielas, kas nav minētas 18 02 05 pozīcijā

18 02 07*

citotoksiskas un citostatiskas zāles

18 02 08

zāles, kas nav minētas 18 02 07 pozīcijā

19   ATKRITUMI, KAS RADUŠIES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS IEKĀRTĀS, NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTĀS, DZERAMĀ ŪDENS UN TEHNISKĀM VAJADZĪBĀM LIETOJAMĀ ŪDENS SAGATAVOŠANAS IEKĀRTĀS19 01

atkritumi, kas radušies atkritumu sadedzināšanā vai pirolīzē

19 01 02

melno metālu materiāli, kas atdalīti no smagajiem pelniem

19 01 05*

gāzu attīrīšanā radušās nogulsnes uz filtra

19 01 06*

gāzu attīrīšanā radušies ūdeni saturoši šķidrie atkritumi un citi ūdeni saturoši šķidrie atkritumi

19 01 07*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi

19 01 10*

dūmgāzu attīrīšanai izlietota aktīvā ogle

19 01 11*

smagie pelni un izdedži, kas satur bīstamas vielas

19 01 12

smagie pelni un izdedži, kas nav minēti 19 01 11 pozīcijā

19 01 13*

vieglie pelni, kas satur bīstamas vielas

19 01 14

vieglie pelni, kas nav minēti 19 01 13 pozīcijā

19 01 15*

sodrēji, kas satur bīstamas vielas

19 01 16

sodrēji, kas nav minēti 19 01 15 pozīcijā

19 01 17*

pirolīzē radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

19 01 18

pirolīzē radušies atkritumi, kas nav minēti 19 01 17 pozīcijā

19 01 19

smiltis no virstošā slāņa

19 01 99

atkritumi, kas nav minēti citur

19 02

atkritumi, kas radušies atkritumu fizikāli ķīmiskajā apstrādē (ietverot hroma atdalīšanu, cianīdu atdalīšanu, neitralizāciju)

19 02 03

iepriekšēji sajaukti atkritumi, kas sastāv tikai no tādiem atkritumiem, kas nav bīstami

19 02 04*

iepriekšēji sajaukti atkritumi, kuru sastāvā ir vismaz viena bīstama viela

19 02 05*

nogulsnes no fizikāli ķīmiskās apstrādes, kas satur bīstamas vielas

19 02 06

nogulsnes no fizikāli ķīmiskās apstrādes, kas nav minētas 19 02 05 pozīcijā

19 02 07*

naftas produkti un koncentrāti, kas radušies atdalīšanā

19 02 08*

uzliesmojoši šķidrie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas

19 02 09*

uzliesmojoši cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

19 02 10

uzliesmojoši atkritumi, kas nav minēti 19 02 08 un 19 02 09 pozīcijā

19 02 11*

citi atkritumi, kas satur bīstamas vielas

19 02 99

atkritumi, kas nav minēti citur

19 03

stabilizēti/cietinātie atkritumi (1)

19 03 04*

daļēji stabilizēti (2), atkritumi, kas klasificēti kā bīstami

19 03 05

stabilizēti atkritumi, kas nav minēti 19 03 04 pozīcijā

19 03 06*

cietinātie atkritumi, kas klasificēti kā bīstami

19 03 07

cietinātie atkritumi, kas nav minēti 19 03 06 pozīcijā

19 04

pārstikloti atkritumi un atkritumi, kas radušies pārstiklošanā

19 04 01

pārstikloti atkritumi

19 04 02*

vieglie pelni un citi atkritumi, kas radušies dūmgāzu attīrīšanā

19 04 03*

nepārstiklota cietā fāze

19 04 04

ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas radušies pārstiklotu atkritumu dzesēšanā

19 05

atkritumi, kas radušies cieto atkritumu aerobā apstrādē

19 05 01

sadzīves atkritumu un tiem līdzīgu atkritumu nekompostētā frakcija

19 05 02

dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu nekompostēta frakcija

19 05 03

specifikācijām neatbilstīgs komposts

19 05 99

atkritumi, kas nav minēti citur

19 06

atkritumi, kas radušies atkritumu anaerobā apstrādē

19 06 03

šķidrums, kas radies sadzīves atkritumu anaerobā apstrādē

19 06 04

hidrolizāts, kas radies sadzīves atkritumu anaerobā apstrādē

19 06 05

šķidrums, kas radies dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu anaerobā apstrādē

19 06 06

hidrolizāts, kas radies dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu anaerobā apstrādē

19 06 99

atkritumi, kas nav minēti citur

19 07

atkritumu poligona notekūdeņi

19 07 02*

atkritumu poligona notekūdeņi, kas satur bīstamas vielas

19 07 03

atkritumu poligona notekūdeņi, kas nav minēti 19 07 02 pozīcijā

19 08

atkritumi no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kas nav minēti citur

19 08 01

atkritumi, kas radušies sijāšanā

19 08 02

atkritumi no smilšu uztvērējiem

19 08 05

nogulsnes, kas radušās pilsētas notekūdeņu attīrīšanā

19 08 06*

piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi

19 08 07*

šķīdumi un nogulsnes, kas radušās jonu apmaiņas sveķu reģenerācijā

19 08 08*

membrānu sistēmu atkritumi, kas satur smagos metālus

19 08 09

eļļas/ūdens atdalīšanā radušies tauku un eļļas maisījumi, kas satur tikai pārtikas eļļas un taukus

19 08 10*

eļļas/ūdens atdalīšanā radušies tauku un eļļas maisījumi, kas nav minēti 19 08 09 pozīcijā

19 08 11*

rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

19 08 12

rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 19 08 11 pozīcijā

19 08 13*

rūpniecisko notekūdeņu cita veida attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

19 08 14

rūpniecisko notekūdeņu cita veida attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 19 08 13 pozīcijā

19 08 99

atkritumi, kas nav minēti citur

19 09

atkritumi, kas radušies dzeramā ūdens vai tehniskām vajadzībām lietojamā ūdens sagatavošanā

19 09 01

cietie atkritumi, kas radušies pirmējā filtrācijā un sijāšanā

19 09 02

nogulsnes, kas radušās ūdens dzidrināšanā

19 09 03

nogulsnes, kas radušās ogļskābās gāzes atdalīšanā

19 09 04

izlietota aktīvā ogle

19 09 05

piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi

19 09 06

šķīdumi un nogulsnes, kas radušās jonu apmaiņas sveķu reģenerācijā

19 09 99

atkritumi, kas nav minēti citur

19 10

atkritumi, kas radušies metālus saturošu atkritumu sasmalcināšanā

19 10 01

dzelzs un tērauda lūžņi

19 10 02

krāsaino metālu lūžņi

19 10 03*

vieglā putekļainā frakcija un putekļi, kas satur bīstamas vielas

19 10 04

vieglā putekļainā frakcija un putekļi, kas nav minēti 19 10 03 pozīcijā

19 10 05*

citas frakcijas, kas satur bīstamas vielas

19 10 06

citas frakcijas, kas nav minētas 19 10 05 pozīcijā

19 11

atkritumi, kas radušies naftas produktu reģenerācijā

19 11 01*

izlietoti filtrmāli

19 11 02*

skābais gudrons

19 11 03*

ūdeni saturoši šķidrie atkritumi

19 11 04*

atkritumi, kas radušies kurināmā bāziskā attīrīšanā

19 11 05*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

19 11 06

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 19 11 05 pozīcijā

19 11 07*

dūmgāzu attīrīšanā radušies atkritumi

19 11 99

atkritumi, kas nav minēti citur

19 12

atkritumi, kas radušies atkritumu mehāniskā apstrādē (piemēram, šķirošana, smalcināšana, presēšana, granulēšana) un kas nav minēti citur

19 12 01

papīrs un kartons

19 12 02

melnais metāls

19 12 03

krāsainais metāls

19 12 04

plastmasa un gumija

19 12 05

stikls

19 12 06*

koksne, kas satur bīstamas vielas

19 12 07

koksne, kas nav minēta 19 12 06 pozīcijā

19 12 08

tekstilmateriāli

19 12 09

minerāli (piemēram, smiltis, akmeņi)

19 12 10

uzliesmojoši atkritumi (atkritumi, ko izmanto kā kurināmo)

19 12 11*

citi atkritumi (ietverot materiālu maisījumus), kas radušies tādu atkritumu mehāniskā apstrādē, kuri satur bīstamas vielas

19 12 12

citi atkritumi (ietverot materiālu maisījumus), kas radušies tādu atkritumu mehāniskā apstrādē, kuri nav minēti 19 12 11 pozīcijā

19 13

augsnes un gruntsūdeņu attīrīšanā radušies atkritumi

19 13 01*

augsnes attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

19 13 02

augsnes attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 19 13 01 pozīcijā

19 13 03*

augsnes attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

19 13 04

augsnes attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minēti 19 13 03 pozīcijā

19 13 05*

gruntsūdeņu attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

19 13 06

gruntsūdeņu attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 19 13 05 pozīcijā

19 13 07*

gruntsūdeņu attīrīšanā radušies ūdeni saturoši šķidrie atkritumi un ūdeni saturoši koncentrāti, kas satur bīstamas vielas

19 13 08

gruntsūdeņu attīrīšanā radušies ūdeni saturoši šķidrie atkritumi un ūdeni saturoši koncentrāti, kas nav minēti 19 13 07 pozīcijā

(1)   Stabilizācijas procesos mainās atkritumu komponentu bīstamība, pārvēršot bīstamos atkritumus par atkritumiem, kas nav bīstami. Cietināšanas procesos maina tikai atkritumu agregātstāvokli (piemēram, šķidros atkritumus pārvērš par cietajiem), izmantojot piedevas un nemainot atkritumu ķīmiskās īpašības.

(2)   Atkritumus uzskata par daļēji stabilizētiem, ja pēc stabilizēšanas bīstamie komponenti, kas nav pilnīgi pārveidoti par nekaitīgiem komponentiem, pēc kāda laika var izdalīties vidē.

20   SADZĪVES ATKRITUMI (MĀJTURĪBAS ATKRITUMI UN TIEM LĪDZĪGI LIETOŠANAS, RŪPNIECISKIE UN IESTĀŽU ATKRITUMI) UN ATSEVIŠĶI SAVĀKTAS ATKRITUMU DAĻAS20 01

atsevišķi savāktas atkritumu daļas (izņemot 15 01 pozīcijā minētās)

20 01 01

papīrs un kartons

20 01 02

stikls

20 01 08

bioloģiski noārdāmie virtuves un ēdināšanas uzņēmumu atkritumi

20 01 10

apģērbs

20 01 11

tekstilmateriāli

20 01 13*

šķīdinātāji

20 01 14*

skābes

20 01 15*

sārmi

20 01 17*

fotoķimikālijas

20 01 19*

pesticīdi

20 01 21*

luminiscences spuldzes un citi atkritumi, kas satur dzīvsudrabu

20 01 23*

nolietotas iekārtas, kas satur hlorfluorogļūdeņražus

20 01 25

pārtikas eļļas un tauki

20 01 26*

eļļas un tauki, kas nav minēti 20 01 25 pozīcijā

20 01 27*

krāsas, tipogrāfijas krāsas, adhezīvi un sveķi, kas satur bīstamās vielas

20 01 28

krāsas, tipogrāfijas krāsas, adhezīvi un sveķi, kas nav minēti 20 01 27 pozīcijā

20 01 29*

mazgāšanas līdzekļi, kas satur bīstamas vielas

20 01 30

mazgāšanas līdzekļi, kas nav minēti 20 01 29 pozīcijā

20 01 31*

citotoksiskas un ciostatiskas zāles

20 01 32

zāles, kas nav minētas 20 01 31 pozīcijā

20 01 33*

baterijas un akumulatori, kas norādīti 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 pozīcijā, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kas satur šādas baterijas

20 01 34

baterijas un akumulatori, kas nav minēti 20 01 33 pozīcijā

20 01 35*

20 01 21 un 20 01 23 pozīcijā neminētas nolietotas elektriskās un elektroniskās ierīces, kas satur bīstamas detaļas (1)

20 01 36

nolietotas elektriskās un elektroniskās ierīces, kas nav minētas 20 01 21, 20 01 23 un 21 01 35 pozīcijā

20 01 37*

koksne, kas satur bīstamas vielas

20 01 38

koksne, kas nav minēta 20 01 37 pozīcijā

20 01 39

plastmasas

20 01 40

metāli

20 01 41

atkritumi, kas radušies skursteņu tīrīšanā

20 01 99

atkritumu daļas, kas nav minētas citur

20 02

dārzu un parku atkritumi (tostarp kapsētu atkritumi)

20 02 01

bioloģiski noārdāmie atkritumi

20 02 02

augsne un akmeņi

20 02 03

citi atkritumi, kas bioloģiski nenoārdās

20 03

citi sadzīves atkritumi

20 03 01

jaukti sadzīves atkritumi

20 03 02

tirgus atkritumi

20 03 03

atkritumi, kas radušies ielu tīrīšanā

20 03 04

septisku tvertņu nosēdumi

20 03 06

atkritumi, kas radušies kanalizācijas tīrīšanā

20 03 07

lielgabarīta atkritumi

20 03 99

atkritumi, kas nav minēti citur

(1)   Starp elektrisko un elektronisko ierīču bīstamajām detaļām var būt arī 16 06 pozīcijā minētie akumulatori un baterijas, kas klasificēti kā bīstami, dzīvsudraba releji, stikla atkritumi no katodu staru lampām, citu veidu aktivēta stikla atkritumi u. c.

3. daļa

A saraksts (Bāzeles Konvencijas II pielikums) ( 66 )

Y46 No mājsaimniecībām savāktie atkritumi ( 67 )

Y47 Mājturības atkritumu sadedzināšanas rezultātā radušās atliekas

B saraksts (atkritumi no ESAO lēmuma 4. pielikuma II daļas ( 68 )

Metālus saturoši atkritumi▼M6

AA010

261900

Izdedži, plāva un citi atkritumi, kas radušies dzelzs un tērauda rūpniecībā (1)

▼B

AA 060

262050

Vanādija pelni un atliekas (1)

AA 190

810420

ex 810430

Magnija atkritumi un lūžņi, kas ir uzliesmojoši vai pirofori vai kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos

(1)   Šajā sarakstā iekļauti atkritumi pelnu, atlieku, izdedžu, sārņu, apdedžu, plāvas, putekļu, pulvera, nosēdumu un nogulšņu uz filtra veidā, ja materiāls skaidri nav norādīts citur.

Atkritumi, kas satur galvenokārt neorganiskas sastāvdaļas, kas var saturēt metālus un organiskus materiālusAB 030

 

Atkritumi, kas radušies metālu virsmas apstrādē bez cianīdiem

AB 070

 

Smiltis, kuras izmanto liešanai

AB 120

ex 281290

ex 3824

Citur neminēti vai neiekļauti neorganiskie halogēnsavienojumi

AB 150

ex 382490

Neattīrīts kalcija sulfīts un kalcija sulfāts, kas radies dūmgāzu atsērošanā (FGD)

Atkritumi, kas satur galvenokārt organiskās sastāvdaļas, kas var saturēt metālus un neorganiskus materiālusAC 060

ex 381900

Hidrauliskie šķidrumi

AC 070

ex 381900

Bremžu šķidrumi

AC 080

ex 382000

Antifrīzu šķidrumi

AC 150

 

Hlorfluorogļūdeņraži

AC 160

 

Halogēnogļūdeņraži

AC 170

ex 440310

Apstrādāta korķa un koksnes atkritumi

Atkritumi, kas var saturēt vai nu neorganiskas, vai organiskas sastāvdaļasAD 090

ex 382490

Citur neminēti vai neiekļauti atkritumi, kas radušies reprogrāfijā un fotogrāfijā izmantojamo ķīmisko vielu ražošanā, pagatavošanā un lietošanā

AD 100

 

Atkritumi, kas radušies plastmasu virsmas apstrādē bez cianīdiem

AD 120

ex 391400

ex 3915

Jonu apmaiņas sveķi

AD 150

 

Dabā sastopami organiskie materiāli, ko izmanto kā filtrējošu vidi (piemēram, biofiltri)

Atkritumi, kas satur galvenokārt neorganiskas sastāvdaļas, kuras var saturēt metālus un organiskus materiālusRB 020

ex 6815

Tādas keramikas šķiedras, kuru fizikāli ķīmiskās īpašības ir līdzīgas kā azbestam

▼M4
VI PIELIKUMSVEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMUMIEM, KAS SAŅĒMUŠI IEPRIEKŠĒJU PIEKRIŠANU (14. PANTS)

Kompetentā iestāde

Reģenerācijas uzņēmums

Atkritumu identifikācija

Derīguma termiņš

Kopējais daudzums, par kuru saņemta iepriekšēja piekrišana

Reģenerācijas uzņēmuma nosaukums un Nr.

Adrese

Reģenerācijas darbība

(+ R kods)

Izmantotās tehnoloģijas

(Kods)

No

Līdz

(Tonnas (Mg))

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼M1
VII PIELIKUMS

ATKRITUMU SŪTĪJUMIEM PIEVIENOJAMĀ INFORMĀCIJA, KĀ MINĒTS 3. PANTA 2. UN 4. PUNKTĀ

image
VIII PIELIKUMS

VADLĪNIJAS ATTIECĪBĀ UZ ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU VIDEI DROŠĀ VEIDĀ (49. pants)

I. Saskaņā ar Bāzeles Konvenciju pieņemtās vadlīnijas:

1. Tehniskās vadlīnijas attiecībā uz biomedicīnisko un veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā (Y1; Y3) ( 69 ).

2. Tehniskās vadlīnijas attiecībā uz svina skābju akumulatoru atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā ( 70 ).

3. Tehniskās vadlīnijas attiecībā uz pilnīgas vai daļējas kuģu demontāžas apsaimniekošanu videi drošā veidā ( 71 ).

4. Tehniskās vadlīnijas ekoloģiski nekaitīgai metālu un metāla savienojumu (R4) ( 72 ) otrreizējai pārstrādei/reģenerācijai.

5. Atjaunotās vispārējās tehniskās vadlīnijas ekoloģiski nekaitīgai tādu atkritumu apsaimniekošanai, kuru sastāvā ir, kuri satur, vai kuru piemaisījumos ir noturīgi organiskie piesārņotāji ( 73 ).

6. Atjaunotās Tehniskās vadlīnijas ekoloģiski nekaitīgai tādu atkritumu apsaimniekošanai, kuru sastāvā ir, kuri satur, vai kuru piemaisījumos ir polihlorbifenili, polihlortrifenili vai polibromdifenili (PBBs) ( 74 ).

7. Tehniskās vadlīnijas ekoloģiski nekaitīgai tādu atkritumu apsaimniekošanai, kuru sastāvā ir, kuri satur, vai kuru piemaisījumos ir pesticīdu aldrīns, hlordāns, dieldrīns, endrīns, heptahlors, heksahlorbenzols (HCB), mirekss vai toksafens ar heksahlorbenzolu rūpnieciskās ķimikālijas veidā ( 75 ).

8. Tehniskās vadlīnijas ekoloģiski nekaitīgai tādu atkritumu apsaimniekošanai, kuru sastāvā ir, kuri satur, vai kuru piemaisījumos ir 1,1,1-trihlor-2,2-bis (4-hlorfenil)etāns (DDT) ( 76 ).

9. Tehniskās vadlīnijas ekoloģiski nekaitīgai tādu atkritumu apsaimniekošanai, kuru sastāvā ir, vai kuru piemaisījumos ir netīši ražots polihlordibenzo-p-dioksīns (PCDDs), polihlordibenzofurāns (PCDFs), heksahlorbenzols (HCB) vai polihlorbifenils (PCBs) ( 77 ).

II. Vadlīnijas, ko pieņēmusi ESAO.

Tehniskās vadlīnijas attiecībā uz īpašu atkritumu plūsmu apsaimniekošanu videi drošā veidā:

lietotie personiskie datori un to lūžņi ( 78 ).

III. Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) pieņemtās vadlīnijas:

vadlīnijas attiecībā uz kuģu pārstrādi ( 79 ).

IV. Starptautiskā nodarbinātības biroja (SNB) pieņemtās vadlīnijas:

drošība un veselība kuģu vraku pārstrāde: vadlīnijas Āzijas valstīm un Turcijai ( 80 ).

▼B
IX PIELIKUMS

PAPILDU ANKETA DALĪBVALSTU ZIŅOJUMIEM ATBILSTĪGI 51. PANTA 2. PUNKTAM

image

image

image

1. tabula

INFORMĀCIJA PAR TUVUMA, REĢENERĀCIJAS PRIORITĀTES UN PAŠPIETIEKAMĪBAS PRINCIPU IEVIEŠANAS IZŅĒMUMIEM (11. panta 3. punkts)

image

2. tabula

IEBILDUMI PRET PLĀNOTAJIEM SŪTĪJUMIEM VAI APGLABĀŠANU (11. panta 1. punkta g) apakšpunkts)

image

3. tabula

IEBILDUMI PRET PLĀNOTAJIEM SŪTĪJUMIEM VAI REĢENERĀCIJU (12. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

image

4. tabula

INFORMĀCIJA PAR KOMPETENTO IESTĀŽU LĒMUMIEM SNIEGT IEPRIEKŠĒJU PIEKRIŠANU (14. pants)

image

5. tabula

INFORMĀCIJA PAR NELIKUMĪGIEM ATKRITUMU SŪTĪJUMIEM ( 81 )(24. pants un 50. panta 1. punkts)

image

6. tabula

INFORMĀCIJA PAR JEBKĀDĀM DALĪBVALSTU NORĪKOTĀM ĪPAŠAJĀM MUITAS IESTĀDĒM ATTIECĪBĀ UZ ATKRITUMU SŪTĪJUMIEM, IEVEDOT KOPIENĀ UN IZVEDOT NO TĀS (55. pants)

image( 1 ) OV C 108, 30.4.2004., 58. lpp.

( 2 ) Eiropas Parlamenta 2003. gada 19. novembra Atzinums (OV C 87 E, 7.4.2004., 281. lpp.), Padomes 2005. gada 24. jūnija Kopējā nostāja (OV C 206 E, 23.8.2005., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2005. gada 25. oktobra Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta). Padomes 2006. gada 29. maija Lēmums.

( 3 ) OV L 30, 6.2.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2557/2001 (OV L 349, 31.12.2001., 1. lpp.).

( 4 ) OV L 310, 3.12.1994., 70. lpp.

( 5 ) OV L 156, 23.6.1999., 37. lpp.

( 6 ) OV L 39, 16.2.1993., 1. lpp.

( 7 ) OV L 39, 16.2.1993., 3. lpp.

( 8 ) OV L 272, 4.10.1997., 45. lpp.

( 9 ) OV L 22, 24.1.1997, 14. lpp.

( 10 ) OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 416/2005 (OV L 66, 12.3.2005.,10. lpp.).

( 11 ) OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp.

( 12 ) OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 166/2006 (OV L 33, 4.2.2006., 1. lpp.).

( 13 ) OV L 314, 30.11.2001., 1. lpp.

( 14 ) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

( 15 ) OV L 35, 12.2.1992., 24. lpp.

( 16 ) OV L 140, 5.6.2009, 114. lpp.

( 17 ) OV L 377, 31.12.1991., 20. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 94/31/EK (OV L 168, 2.7.1994., 28. lpp.).

( 18 ) OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2005 (OV L 117, 4.5.2005., 13. lpp.).

( 19 ) OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 215/2006 (OV L 38, 9.2.2006., 11. lpp.).

( 20 ) OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

( 21 ) OV L 13, 19.1.2000., 12. lpp.

( 22 ) OV L 226, 6.9.2000., 3. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Lēmumu 2001/573/EK (OV L 203, 28.7.2001., 18. lpp.).

( 23 ) OV L 377, 31.12.1991.,48. lpp.

( 24 ) OV L 365,31.12.1994., 34. lpp.

( 25 ) OV L 332, 28.12.2000., 91. lpp.

( 26 ) OV L 309, 27.11.2001., 1. lpp.

( 27 ) Bāzeles konvencija par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu, 1989. gada 22. marts. Skatīt www.basel.int

( 28 ) ESAO Padomes Lēmums C(2001) 107/galīgais par Lēmuma C(92) 39/galīgais par reģenerācijai paredzēto atkritumu starptautisko pārvietošanas kontroli pārskatīšanu; pirmais lēmums ir Padomes 2001. gada 14. jūnijā un 2002. gada 28. februārī pieņemto tekstu konsolidācija (ar grozījumiem). Skatīt http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34397_1_1_1_1_1,00.html

( 29 ) Ārpus Eiropas Savienības termina “saņēmējs” vietā var izmantot terminu “importētājs”.

( 30 ) Ārpus Eiropas Savienības termina “paziņotājs” vietā var izmantot terminu “eksportētājs”.

( 31 ) Dažās trešās valstīs, kas ir ESAO dalībvalstis, saskaņā ar ESAO lēmumu var izmantot terminu “atzītais tirgotājs”.

( 32 ) Ārpus Eiropas Kopienas termina “radītājs” vietā var izmantot terminu “ražotājs”.

( 33 ) Eiropas Kopienas saīsinājumu saraksta R1 darbības definīcija atšķiras no Bāzeles konvencijā un ESAO lēmumā izmantotās, tādēļ ir sniegti abi formulējumi. Starp Eiropas Kopienā lietoto un Bāzeles konvencijā un ESAO lēmumā lietoto terminoloģiju ir arī citas atšķirības, kas nav ietvertas saīsinājumu sarakstā.

( 34 ) Komisijas Regula (EK) Nr. 1418/2007 (2007. gada 29. novembris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III vai IIIA pielikumā uzskaitītu dažu atkritumu eksportu reģenerācijai uz valstīm, uz kurām neattiecas ESAO Lēmums par atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli (OV L 316, 4.12.2007., 6. lpp.).

( 35 ) Skatīt http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/2000/en_2000D0532_index.html

( 36 ) Skatīt http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm

( 37 ) Bāzeles konvencijas tekstā angļu valodā izmantots termins “state”, nevis “country”.

( 38 ) Ārpus Eiropas Kopienas terminu “nosūtīšanas” un “galamērķa” vietā var izmantot “eksporta” un “importa”.

( 39 ) Sk. 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 20. vai 21. aili un, ja papildinformāciju un dokumentāciju pieprasa kompetentās iestādes, sk. šīs regulas II pielikuma 3. daļas punktus, uz kuriem neattiecas neviena aile.

( 40 ) Dažās trešās valstīs tā vietā var norādīt informāciju par kompetento nosūtīšanas iestādi.

( 41 ) Šis saraksts izriet no ESAO lēmuma 3. pielikuma.

( 42 ) Bāzeles Konvencijas IX pielikums ir iekļauts šīs regulas V pielikuma 1. daļas B sarakstā.

( 43 ) “Nesadalāms” neietver nekādus atkritumus pulvera, dūņu, putekļu vai cietu priekšmetu veidā, kas satur sevī ietvertus bīstamos šķidros atkritumus.

( 44 ) OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.

( 45 ) OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

( 46 ) Šis saraksts izriet no ESAO lēmuma 4. pielikuma.

( 47 ) Bāzeles Konvencijas VIII pielikums ir uzskaitīts šīs regulas V pielikuma 1. daļas A sarakstā. Bāzeles Konvencijas II pielikums satur šādas pozīcijas:

Y 46 Atkritumi, kas savākti no mājsaimniecībām, ja vien tie nav atbilstīgi klasificēti vienā pozīcijā III pielikumā.

Y 47 Atliekas, kas rodas mājsaimniecību atkritumu sadedzināšanas rezultātā.

( 48 ) Atsauces A un B sarakstā uz I, III un IV pielikumu attiecas uz Bāzeles Konvencijas pielikumiem.

( 49 ) Ievērojiet, ka attiecīgajā ierakstā B sarakstā (B1160) nenorāda izņēmumus.

( 50 ) Šī pozīcija neietver ierīču lūžņus no elektroenerģijas ražošanas.

( 51 ) PCB koncentrācijā 50 mg/kg vai vairāk.

( 52 ) Polihlorbifenilu koncentrācijas līmenis ir 50 mg uz kg vai vairāk.

( 53 ) 50 mg/kg līmenis tiek uzskatīts par starptautiski pieņemto līmeni visu veidu atkritumiem. Taču daudzas atsevišķās valstis ir noteikušas zemākus atļautos līmeņus (piemēram, 20 mg/kg) attiecībā uz konkrētiem atkritumu veidiem.

( 54 ) “Novecojuši” nozīmē neizlietoti ražotāja ieteiktajā termiņā.

( 55 ) Šajā pozīcijā nav iekļauta ar koksnes konservantiem apstrādāta koksne.

( 57 ) Ievērot, ka pat gadījumos, kad I pielikumā norādītajiem materiāliem ir zems piesārņojuma līmenis, turpmākajos procesos, tostarp pārstrādē, var iegūt atsevišķas frakcijas ar ievērojami augstāku koncentrāciju nekā attiecīgajiem I pielikumā norādītajiem materiāliem.

( 58 ) Cinka pelnu statusu pašlaik pārskata, un saskaņā ieteikumiem, kurus sniegusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Konference par tirdzniecību un attīstību UNCTAD, cinka pelni nebūtu jāuzskata par bīstamajām precēm.

( 59 ) Šajā pozīcijā nav iekļauti lūžņi no elektrostacijām.

( 60 ) Pie atkārtotas izmantošanas pieder arī remonts, renovācija vai modernizācija bez būtiskas pārbūves.

( 61 ) Dažās valstīs šādus materiālus neuzskata par atkritumiem, ja tie paredzēti tiešai atkārtotai izmantošanai.

( 62 ) Benzol[a]pirēna koncentrācija nedrīkst būt 50 mg/kg vai augstāka.

( 63 ) Jāsaprot, ka šādi lūžņi ir pilnībā polimerizēti.

( 64

( 65 ) Atkritumi, kas atzīmēti ar zvaigznīti, tiek uzskatīti par bīstamajiem atkritumiem saskaņā ar Direktīvu 91/689/EEK. Identificējot atkritumus turpinājumā esošajā sarakstā, jāņem vērā Lēmuma 2000/532/EK pielikuma ievads.

( 66 ) Šis saraksts izriet no ESAO lēmuma 4. pielikuma I daļas.

( 67 ) Ja vien nav atbilstīgi klasificēti vienā pozīcijā III pielikumā.

( 68 ) Atkritumi ar numuriem AB 130, AC 250, AC 260 un AC 270 ir svītroti, jo tie uzskatāmi – saskaņā ar Padomes Direktīvas 75/442/EEK (1975. gada 15. jūlijs) par atkritumiem (OV L 194, 25.7.1975., 39. lpp. Direktīva atcelta ar Direktīvu 2006/12/EK) 18. pantā noteikto procedūru – par tādiem, kas nav bīstami, un tādējādi uz tiem neattiecas šīs regulas 35. pantā noteiktais eksporta aizliegums.

( 69 ) Pieņemtas Bāzeles Konvencijas par kontroli par kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu līgumslēdzēju pušu konferences 6. sanāksmē 2002. gada 9.–13. decembrī.

( 72 ) Pieņemtas Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu parakstītāju pušu konferences 7. sanāksmē 2004. gada 25.–29. oktobrī.

( 73 ) Pieņemtas Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu parakstītāju pušu konferences 7. sanāksmē no 2006. gada 27. novembra līdz 1. decembrim.

( 78 ) Pieņēmusi ESAO Vides politikas komiteja 2003. gada februārī (dokuments ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

( 79 ) Rezolūciju A.962 pieņēmusi SJO Asambleja savā 23. kārtējā sēdē no 2003. gada 24. novembra līdz 5. decembrim.

( 80 ) Apstiprināts publikācijai SDO valdē tās 289. sesijā 2004. gada 11.–26. martā.

( 81 ) Informācija par gadījumiem, kas noslēgti pārskata periodā.