2006D1672 — BG — 08.04.2010 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕШЕНИЕ № 1672/2006/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 24 октомври 2006 година

за създаване на програма на Общността за заетост и социална солидарност — „Прогрес“

(ОВ L 315, 15.11.2006, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕШЕНИЕ № 284/2010/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 март 2010 година

  L 87

6

7.4.2010
▼B

РЕШЕНИЕ № 1672/2006/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 24 октомври 2006 година

за създаване на програма на Общността за заетост и социална солидарност — „Прогрес“ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 13, параграф 2, член 129 и член 137, параграф 2, буква а) от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет ( 1 ),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите ( 2 ),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора ( 3 ),

като имат предвид, че:

(1)

Европейският съвет от Лисабон от 23 и 24 март 2000 г. включи насърчаването на заетостта и социалното включване като неразделна част от общата стратегия на Съюза за постигане на стратегическата цел през следващото десетилетие да се превърне в най-конкурентоспособната и динамична икономика в света на основата на знанието, която е в състояние да постигне устойчив икономически растеж с повече и по-добри работни места и по-голямо социално сближаване. Той определи амбициозни цели и задачи на Съюза за възстановяване на условията за пълна заетост, за повишаване на качеството и производителността на труда и за насърчаване на социалното сближаване и всеобхватния пазар на труда. Освен това стратегията беше преразгледана отново от Европейския съвет в Брюксел от 22 и 23 март 2005 г.

(2)

В съответствие с изричното намерение на Комисията да затвърди и рационализира финансовите инструменти на Общността, настоящото решение следва да изгради единна и оптимизирана програма за продължаване и развитие на дейностите, предприети на основата на Решение 2000/750/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за утвърждаване на програма за действие на Общността за борба с дискриминацията (2001-2006 г.) ( 4 ), Решение 2001/51/ЕО на Съвета от 20 декември 2000 г. за утвърждаване на Програма по рамковата стратегия на Общността за равнопоставеност между мъжете и жените (2001-2005 г.) ( 5 ), Решения на Европейския парламент и на Съвета № 50/2002/ЕО ( 6 ) от 7 декември 2001 г. за изготвяне на програма за действие на Общността за насърчаване сътрудничеството между държавите-членки за борба срещу социалното изключване, № 1145/2002/ЕО ( 7 ) от 10 юни 2002 г. относно насърчителни мерки на Общността в областта на заетостта и № 848/2004/ЕО ( 8 ) от 29 април 2004 г. относно създаване на програма за действие на Общността за насърчаване на организациите, които работят на европейско равнище в областта на равенството между мъжете и жените, както и на дейностите на равнището на Общността във връзка с условията на труд.

(3)

Извънредният Европейски съвет по заетостта в Люксембург на 20 и 21 ноември 1997 г. постави началото на Европейската стратегия за заетостта, която да координира политиката на държавите-членки в областта на заетостта на основата на общоприети насоки и препоръки във връзка със заетостта. Европейската стратегия за заетостта вече е най-важният инструмент на европейско равнище за постигане на целите на Лисабонската стратегия по отношение на заетостта и пазара на труда.

(4)

Европейският съвет от Лисабон стигна до заключението, че е неприемлив броят на хората, които живеят под чертата на бедността и в условията на социално изключване в Съюза, и затова е необходимо да се предприемат стъпки за решителен напредък в изкореняването на бедността чрез определяне на адекватни цели. Такива цели бяха съгласувани от Европейския съвет в Ница от 7, 8 и 9 декември 2000 г. Освен това той изрази съгласието си, че политиката за борба със социалното изключване следва да се основава на открития метод на съгласуване, като се съчетават националните планове за действие и инициативата за сътрудничество на Комисията.

(5)

Демографските промени представляват главното дългосрочно предизвикателство за способността на системите за социална защита да осигурят адекватни пенсии и висококачествени здравни и дългосрочни грижи, достъпни за всички и с възможности за финансиране в дългосрочен план. Важно е да се насърчава политика, която може да постигне както адекватна социална защита, така и устойчивост на системите за социална защита. Европейският съвет от Лисабон реши, че сътрудничеството в тази област следва да се основава на открития метод на съгласуване.

(6)

Следва да се обърне внимание на особеното положение на емигрантите в този контекст, както и на значението на действията за превръщане на недекларираната работа в редовна заетост.

(7)

Осигуряването на минимални стандарти и постоянното подобряване на условията на труд в Съюза са основна характеристика на европейската социална политика и важна обща цел на Европейския съюз. Общността има важна роля в подкрепата и допълването на дейностите на държавите-членки по отношение на здравето и безопасността на работниците, условията на труд, включително необходимостта от съчетаване на трудовия и семейния живот, защитата на работниците при прекратяване на трудовите им договори, информирането, консултациите и участието на работниците, представителството и колективната защита на интересите на работниците и работодателите.

(8)

Недопускането на дискриминация е основополагащ принцип на Европейския съюз. В член 13 от Договора се предвиждат действия за борба срещу дискриминацията на основата на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Освен това недопускането на дискриминация е провъзгласено в член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Следва да се отчетат специфичните особености на различните прояви на дискриминация и да се разработят подходящи действия успоредно с предотвратяването на дискриминацията и борбата с нея на едно или повече основания. Затова при разглеждането на въпроса за достъпността и резултатите от програмата следва да се отчетат специфичните потребности на хората с увреждания с оглед на пълния им и равен достъп до дейностите, финансирани по програмата, и резултатите и оценката на тези дейности, включително възстановяването на допълнителни разходи, които имат в резултат на уврежданията. Опитът през дългите години на борба с определени форми на дискриминация, включително дискриминацията на основата на пол, може да бъде полезен в борбата с други прояви на дискриминация.

(9)

На основата на член 13 от Договора Съветът прие следните директиви: Директива 2000/43/ЕО от 29 юни 2000 г. за прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход, която забранява дискриминацията на основата на расов или етнически произход ( 9 ) и, inter alia, в областта на заетостта, професионалното обучение, образованието, стоките и услугите и социалната защита, Директива 2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите ( 10 ), която забранява дискриминацията в заетостта и трудовата реализация на основата на религия или вероизповедание, увреждане, възраст и сексуална ориентация, и Директива 2004/113/ЕО от 13 декември 2004 г. за прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги ( 11 ).

(10)

Съгласно членове 2 и 3 от Договора равнопоставеността между мъжете и жените представлява основен принцип на правото на Общността. Директивите и останалите актове, приети на основата на този принцип, играят важна роля за подобряване на положението на жените в Съюза. Опитът от действията на общностно равнище разкрива, че насърчаването на равенството между мъжете и жените в политиката на Общността и борбата с дискриминацията на практика изисква съчетаване на различни инструменти, включително законодателство, средства за финансиране и включване на въпроса за равенството между мъжете и жените в политиката във всички области, които взаимно се допълват. В съответствие с принципа на равнопоставеност между мъжете и жените във всички раздели и дейности на програмата трябва да залегне отразяването на въпроса за равнопоставеността между мъжете и жените.

(11)

Редица неправителствени организации (НПО), които работят на различни равнища, могат да дадат важен принос на европейско равнище чрез ключови мрежи, които подпомагат смяната на ориентацията в политиката с оглед на общите цели на програмата.

(12)

Тъй като целите на настоящото решение не могат да се постигнат в достатъчна степен на равнището на отделните държави-членки, поради необходимостта от обмен на информация на европейско равнище и от разпространение на добрата практика в цялата Общност и, следователно, тъй като целите могат, поради многостранното измерение на действията и мерките на Общността, да се постигнат по-добре на общностно равнище, Общността може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност съгласно член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(13)

Настоящото решение определя за целия срок на програмата финансов пакет, който представлява референтна основа по смисъла на точка 37 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и стабилното финансово управление ( 12 ) за бюджетния орган по време на годишната бюджетна процедура.

(14)

Необходимите мерки за изпълнение на настоящото решение следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ( 13 ).

(15)

Тъй като програмата е разделена на пет раздела, държавите-членки могат да предвидят ротация на националните си представители според темите, които се обсъждат в Комитета, който сътрудничи на Комисията,

РЕШИХА:Член 1

Създаване и продължителност на програмата

1.  С настоящото решение се създава програма на Общността за заетост и социална солидарност, наречена „Прогрес“ (наричана по-долу „Програмата“) за финансова подкрепа за постигане на целите на Европейския съюз в областта на заетостта и социалните въпроси, посочени в съобщението на Комисията за социалния дневен ред, с оглед на приноса към постигането на целите на Лисабонската стратегия в тази област.

2.  Срокът на Програмата е от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г.

Член 2

Общи цели

1.  Програмата си поставя следните основни цели:

а) по-добро опознаване и разбиране на положението в държавите-членки и в други страни участнички чрез анализ, оценка и внимателно наблюдение на политиката;

б) подкрепа за разработването на статистически средства и методи и общи показатели, при необходимост с разбивка по пол и възрастови групи, в обхванатите от Програмата области;

в) подкрепа и наблюдение на прилагането на правото на Общността, когато това е приложимо, и на изпълнението на целите на политиката на Общността в държавите-членки, както и оценка на тяхната ефективност и въздействие;

г) насърчаване изграждането на мрежи, взаимното учене, установяване и разпространение на добра практика и новаторски подходи на европейско равнище;

д) повишаване на осведомеността сред заинтересованите страни и широката общественост за политиката и следваните цели на Общността във всеки от петте раздела;

е) развитие на капацитета на ключови мрежи на европейско равнище за насърчаване, подкрепа и доразработване на политиката и целите на Общността, когато това е приложимо.

2.  Насърчава се отразяването на въпросите на равнопоставеността между мъжете и жените във всички раздели и дейности на Програмата.

3.  Постигнатите резултати в изпълнението на разделите и дейностите на Програмата се разпространяват сред заинтересованите страни и широката общественост според случая. Комисията организира обмен на становища с основните заинтересовани страни според случая.

Член 3

Структура на Програмата

Програмата се разделя на следните пет раздела:

1. Заетост;

2. Социална защита и социално включване;

3. Условия на труд;

4. Недопускане на дискриминация и насърчаване на многообразието;

5. Равенство между половете.

Член 4

Раздел 1: Заетост

Раздел 1 осигурява изпълнението на Европейската стратегия за заетостта (ЕСЗ) чрез:

а) изясняване на ситуацията и перспективите в областта на заетостта, особено чрез анализ и проучвания, и разработване на статистика и общи показатели в рамките на ЕСЗ;

б) наблюдение и оценка на изпълнението на европейските насоки и препоръки в областта на заетостта и на тяхното въздействие, особено чрез съвместния доклад за заетостта и чрез анализ на взаимодействието между ЕСЗ и общата социално-икономическа политика и политиката в други области;

в) организиране на обмен на политика, добра практика и новаторски подходи, както и насърчаване на изучаването на опита на други страни в контекста на ЕСЗ;

г) повишаване на осведомеността, разпространение на информация и насърчаване на обсъжданията за предизвикателствата и политиката в областта на заетостта и изпълнението на националните програми за реформи, включително сред социалните партньори, регионалните и местните субекти и други заинтересовани страни.

Член 5

Раздел 2: Социална защита и социално включване

Раздел 2 осигурява прилагането на открития метод на координация (ОМК) в областта на социалната защита и социалното включване чрез:

а) изясняване на въпросите на социалното изключване и бедността и политиката за социална защита и социално включване, особено чрез анализ и проучвания и разработване на статистика и общи показатели в рамките на ОМК в областта на социалната защита и социалното включване;

б) наблюдение и оценка на изпълнението на ОМК в областта на социалната защита и социалното включване и на тяхното въздействие на национално и общностно равнище, както и анализ на взаимодействието между ОМК и политиката в други области;

в) организиране на обмен на политика, добра практика и новаторски подходи, както и насърчаване на изучаването на опита на други страни в контекста на социалната защита и социалното включване;

г) повишаване на осведомеността, разпространение на информация и насърчаване на обсъжданията за основните предизвикателства и въпроси на политиката в контекста на процеса на координиране в Общността в областта на социалната защита и социалното включване, включително сред социалните партньори, регионалните и местните субекти, НПО и други заинтересовани страни;

д) развитие на капацитета на ключови мрежи на европейско равнище за подкрепа и доразработване на целите и стратегиите на политиката на Общността за социална защита и социално включване.

Член 6

Раздел 3: Условия на труд

Раздел 3 осигурява подобряване на работната среда и условията на труд, включително безопасност и здраве при работа и съчетаване на трудовия и семейния живот, чрез:

а) изясняване на ситуацията, свързана с условията на труд, особено чрез анализ и проучвания и съответно разработване на статистика и общи показатели, както и оценка на ефективността и въздействието на действащото законодателство, политиките и практиките;

б) подкрепа за прилагането на трудовото право на Общността чрез ефективно наблюдение, провеждане на семинари за работещите в тази област, разработване на наръчници и изграждане на мрежи сред специализираните органи, включително социалните партньори;

в) инициативи за превантивна дейност и насърчаване на превантивната култура в областта на здравословните и безопасни условия на труд;

г) повишаване на осведомеността, разпространение на информация и насърчаване на обсъжданията за основните предизвикателства и въпроси на политиката във връзка с условията на труд, включително сред социалните партньори и други заинтересовани страни.

Член 7

Раздел 4: Недопускане на дискриминация и насърчаване на многообразието

Раздел 4 осигурява ефективно прилагане на принципа на недопускане на дискриминация и насърчава включването му в политиката на Общността във всички области чрез:

а) изясняване на ситуацията, свързана с дискриминацията, особено чрез анализ и проучвания и съответно разработване на статистика и общи показатели, както и оценка на ефективността и въздействието на действащото законодателство, политиките и практиките;

б) подкрепа за прилагането на правото на Общността за борба срещу дискриминацията чрез ефективно наблюдение, провеждане на семинари за работещите в тази област и изграждане на мрежи сред специализираните органи за борба срещу дискриминацията;

в) повишаване на осведомеността, разпространение на информация и насърчаване на обсъжданията за основните предизвикателства и въпроси на политиката във връзка с дискриминацията и включване на борбата срещу дискриминацията в политиката на Общността във всички области, включително сред социалните партньори, неправителствените организации и други заинтересовани страни;

г) развитие на възможностите на ключови мрежи на европейско равнище за подкрепа и доразработване на целите и стратегиите на политиката на Общността в борбата с дискриминацията.

Член 8

Раздел 5: Равенство между половете

Раздел 5 осигурява ефективно прилагане на принципа на равенство между половете и насърчава включването на проблема за равенството между мъжете и жените във всички общностни политики чрез:

а) подобряване на разбирането на ситуацията, свързана с въпросите за равнопоставеността на половете, и включването на проблема за равенството между тях във всички общностни политики, особено чрез анализ и проучвания и, ако е приложимо, разработване на статистика и общи показатели, както и оценка на ефективността и въздействието на действащото законодателство, политиките и практиките;

б) подкрепа за прилагането на правото на Общността относно равенството между половете чрез ефективно наблюдение, провеждане на семинари за работещите в тази област и изграждане на мрежи сред специализираните органи в тази област;

в) повишаване на осведомеността, разпространение на информация и насърчаване на обсъжданията за основните предизвикателства и въпроси на политиката във връзка с равенството между половете и включването му във всички общностни политики, както и сред социалните партньори, НПО и други заинтересовани страни;

г) развитие на възможностите на ключови мрежи на европейско равнище за подкрепа и доразработване на целите и стратегиите на политиката на Общността за равенство между половете.

Член 9

Видове действия

1.  Програмата финансира следните видове дейности, които могат да се изпълняват, когато това е приложимо, в транснационални рамки:

а) Аналитични дейности:

i) събиране, разработване и разпространение на данни и статистика;

ii) разработване и разпространение на общи методики и, когато това е приложимо, показатели или репери;

iii) извършване на проучвания, анализи и изследвания и разпространение на резултатите от тях;

iv) извършване на оценки и анализ на въздействието и разпространение на резултатите от тях;

v) разработване и публикуване на наръчници, доклади и образователни материали по Интернет и чрез други медии.

б) Дейности за обмен на опит, осведоменост и разпространение:

i) установяване и обмен на добри практики, новаторски подходи и опит и организиране на партньорски проверки и взаимно обучение чрез срещи/уъркшоп/семинари на европейско, транснационално или национално равнище с отчитане, по възможност, на националните особености;

ii) организиране на конференции/семинари на председателството;

iii) организиране на конференции/семинари в подкрепа на разработването и прилагането на правото на Общността и целите на политиката;

iv) организиране на медийни кампании и събития;

v) събиране и публикуване на материали за разпространение на информация и на резултатите от Програмата.

в) Подкрепа за основните субекти:

i) подпомагане на текущите разходи на ключовите мрежи на европейско равнище, чиято дейност е свързана с постигането на целите на Програмата;

ii) организиране на работни групи с национални представители за наблюдение на прилагането на правото на Общността;

iii) финансиране на специализирани семинари, насочени към работещите в съответната област, ключови официални представители и други субекти;

iv) изграждане на мрежи сред специализираните органи на европейско равнище;

v) финансиране на експертните мрежи;

vi) финансиране на наблюдателни пунктове на европейско равнище;

vii) обмен на служители между националните администрации;

viii) сътрудничество с международни институции.

2.  Дейностите по параграф 1, буква б) имат ясно изразено европейско измерение, реализират се в подходящи мащаби за осигуряване на реална европейска добавена стойност и се изпълняват от националните, регионалните или местните власти, специализираните органи, изградени съгласно правото на Общността, или от субектите, за които се смята, че имат ключова роля в съответната област.

3.  Програмата не финансира мерки за подготовка и изпълнение на Европейските години.

Член 10

Достъп до Програмата

1.  Достъп до Програмата имат всички обществени и/или частни органи, субекти и институции, и по-специално:

а) държавите-членки;

б) държавните служби по заетостта и техните агенции;

в) местните и регионалните власти;

г) специализираните органи, изградени съгласно правото на Общността;

д) социалните партньори;

е) НПО, особено изградените на европейско равнище;

ж) висшите учебни заведения и научните институти;

з) експертите по въпросите на оценката;

и) националните статистически институти;

й) медиите.

2.  Освен това Общността може да участва в Програмата пряко, що се отнася до дейностите по член 9, параграф 1, букви а) и б).

Член 11

Начин на прилагане на подкрепата

1.  Видовете дейности, посочени в член 9, се финансират чрез:

а) договор за услуги след обявяване на тръжна процедура с прилагане на процедурите на Евростат относно сътрудничеството с националните статистически институти;

б) частична подкрепа чрез обявяване на конкурс, като съфинансирането от Общността по принцип не може да надхвърля 80 % от общите разходи на получателя. Финансова подкрепа над посочената горна граница може да се оказва само по изключение и при строг контрол.

2.  Дейностите, предвидени в член 9, параграф 1, могат да получават финансова подкрепа в отговор на искания, например от държави-членки, в съответствие със съответни разпоредби на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности ( 14 ), и по-специално член 110 от него, и Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности ( 15 ), и по-специално член 168 от него.

Член 12

Изпълнителни разпоредби

1.  Необходимите мерки за изпълнение на настоящото решение във връзка със следните въпроси се приемат в съответствие с процедурата по член 13, параграф 2:

а) общите насоки за изпълнение на Програмата;

б) годишния работен план за изпълнение на Програмата по раздели;

в) финансовата подкрепа от Общността;

г) годишния бюджет при условията по член 17;

д) процедурите за подбор на действията, които се подкрепят от Общността, и проекта на списък от действията, който да получат такава подкрепа, представен от Комисията;

е) критериите за оценка на Програмата, включително на нейната икономическа ефективност и механизмите за разпространение и трансфер на резултатите.

2.  Необходимите мерки за изпълнение на настоящото решение във връзка с всички други въпроси извън изброените в параграф 1 се приемат в съответствие с процедурата по член 13, параграф 3.

Член 13

Комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитет.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат разпоредбите на членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО с оглед на разпоредбите на член 8 от него.

Определя се двумесечен срок за периода по член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат разпоредбите на членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО с оглед на разпоредбите на член 8 от него.

4.  Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 14

Сътрудничество с други комитети

1.  Комисията създава необходимите връзки с Комитета за социална защита и Комитета по заетостта, за да гарантира редовното им и адекватно информиране за изпълнението на дейностите по настоящото решение.

2.  Освен това Комисията информира всички други заинтересовани комитети за действията по петте раздела на Програмата.

3.  Комисията организира редовно и структурирано сътрудничество между комитета по член 13 и комитетите за наблюдение на политиката, инструментите и действията в други области, когато това е уместно.

Член 15

Последователност и взаимно допълване

1.  Комисията в сътрудничество с държавите-членки осигурява общо съответствие с политиката, инструментите и действията на Съюза и Общността в други области, по-специално чрез изграждане на подходящи механизми за координиране на дейностите по Програмата със съответните дейности във връзка с изследователската дейност, правосъдието и вътрешните работи, политиката в областта на културата, образованието, обучението и младежта, както и по отношение на разширяването и външните отношения на Общността, регионалната политика и общата икономическа политика. Специално внимание се обръща на възможния синергичен ефект от настоящата Програма и програмите в областта на образованието и обучението.

2.  Комисията и държавите-членки осигуряват последователност и взаимно допълване, както и недопускане на дублиране на дейностите по настоящата Програма и други действия на Съюза и Общността, особено в рамките на структурните фондове, и по-специално на Европейския социален фонд.

3.  Комисията гарантира, че разходите, които се покриват от Програмата и се отнасят към нея, няма да се отнасят към други финансови инструменти на Общността.

4.  Комисията редовно информира комитета, посочен в член 13, за други действия на Общността, които допринасят за постигането на целите на Лисабонската стратегия в областта на социалния дневен ред.

5.  Държавите-членки полагат всички възможни усилия да осигурят последователност и взаимно допълване между дейностите по Програмата и дейностите на национално, регионално и местно равнище.

Член 16

Участие на трети страни

Програмата е отворена за участие от страна на:

 държавите от ЕАСТ/ЕИП при условията съгласно Споразумението за ЕИП;

 присъединяващите се страни и страните кандидатки, асоциирани към Европейския съюз, както и страните от Западните Балкани, включени в процеса на стабилизиране и асоцииране.

Член 17

Финансиране

▼M1

1.  Финансовият пакет за изпълнение на дейностите на Съюза, посочени в настоящото решение, за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г. е в размер 683 250 000 EUR.

▼B

2.  За целия срок на Програмата финансовата разбивка по раздели е съобразена със следните долни граници:Раздел 1

Заетост

23 %

Раздел 2

Социална защита и социално включване

30 %

Раздел 3

Условия на труд

10 %

Раздел 4

Недопускане на дискриминация и насърчаване на разнообразието

23 %

Раздел 5

Равенство между мъжете и жените

12 %

3.  Не повече от 2 % от финансовия пакет се заделят за изпълнение на Програмата при покриване примерно на разходите във връзка с дейността на Комитета по член 13 или с оценките по член 19.

4.  Годишният размер на заделените средства се одобрява от бюджетния орган с оглед на финансовата рамка.

5.  Комисията има право на техническа и/или административна помощ от взаимна полза за Комисията и бенефициерите, както и помощ за подкрепа на разходите.

Член 18

Защита на финансовите интереси на Общността

1.  Комисията гарантира, че при изпълнението на финансирани по настоящото решение действия финансовите интереси на Общността са защитени чрез прилагане на превантивни мерки за недопускане на измама, корупция и други незаконосъобразни действия, чрез ефективни проверки и възстановяване на неправомерно изплатени суми и при разкриването на нередности — чрез ефективни, съразмерни и възпращи санкции съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности ( 16 ), Регламент (ЕО, Евратом) № 2185/96 от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности ( 17 ) и Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ( 18 ).

2.  За финансираните по настоящото решение действия на Общността понятието „нередност“ по член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 означава всяко нарушение на договорни задължения в резултат на действие или бездействие на стопански субект, което води или може да доведе до изкривяване на общия бюджет на Европейския съюз или на управляваните от него бюджети чрез неправомерни разходни пера.

3.  Договорите и споразуменията, както и спогодбите с участващите трети страни в резултат на настоящото решение предвиждат по-конкретно надзор и финансов контрол от страна на Комисията (или упълномощен неин представител), както и ревизии от Европейската сметна палата, ако е необходимо на място.

Член 19

Наблюдение и оценка

1.  За да се гарантира редовно наблюдение на Програмата и да се даде възможност за евентуално преориентиране, Комисията изготвя годишни доклади за дейността, които се съсредоточават върху резултатите от Програмата, и ги изпраща на Европейския парламент и на комитите по член 13.

2.  Различните раздели на Програмата са предмет на междинна оценка, която дава обща представа за изпълнението на Програмата като цяло с оглед на измерването на напредъка в постигането на нейните цели, ефективното използване на средствата и европейската добавена стойност. Тази оценка може да се допълва от текущи оценки. Те се извършват от Комисията с помощта на външни експерти. Когато са готови, резултатите се отразяват в докладите за дейността по параграф 1.

3.  До 31 декември 2015 г. Комисията извършва последваща оценка на цялостната Програма с помощта на външни експерти, за да измери въздействието на нейните цели и европейската добавена стойност. Комисията представя експертната оценка на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

4.  Изпълнението на отделните раздели на Програмата, включително представянето на резултатите и диалога по бъдещите приоритети, също се обсъжда в рамките на Форума за изпълнение на социалния дневен ред.

Член 20

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.( 1 ) ОВ С 255, 14.10.2005 г., стр. 67.

( 2 ) ОВ C 164, 5.7.2005 г., стр. 48.

( 3 ) Становище на Европейския парламент от 6 септември 2005 г. (ОВ C 193 E, 17.8.2006 г., стр. 99), Обща позиция на Съвета от 18 юли 2006 г. (ОВ C 238 E, 3.10.2006 г., стр. 31) и Позиция на Европейския парламент от 27 септември 2006 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

( 4 ) ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 23.

( 5 ) ОВ L 17, 19.1.2001 г., стр. 22. Решение, изменено с Решение № 1554/2005/ЕО (ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 9).

( 6 ) ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Решение № 786/2004/ЕО (ОВ L 138, 30.4.2004 г., стр. 7).

( 7 ) ОВ L 170, 29.6.2002 г., стр. 1. Решение, изменено с Решение № 786/2004/ЕО.

( 8 ) ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 18. Решение, изменено с Решение № 1554/2005/ЕО.

( 9 ) ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22.

( 10 ) ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.

( 11 ) ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37.

( 12 ) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

( 13 ) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

( 14 ) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

( 15 ) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1248/2006 (ОВ L 227, 19.8.2006 г., стр. 3).

( 16 ) ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.

( 17 ) ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

( 18 ) ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.