1997R0338 — LV — 15.12.2012 — 016.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 338/97

(1996. gada 9. decembris)

par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību

(OV L 061, 3.3.1997, p.1)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

 M1

Commission Regulation (EC) No 938/97 of 26 May 1997 (*)

  L 140

1

30.5.1997

 M2

Commission Regulation (EC) No 2307/97 of 18 November 1997 (*)

  L 325

1

27.11.1997

 M3

Commission Regulation (EC) No 2214/98 of 15 October 1998 (*)

  L 279

3

16.10.1998

 M4

Commission Regulation (EC) No 1476/1999 of 6 July 1999 (*)

  L 171

5

7.7.1999

 M5

Commission Regulation (EC) No 2724/2000 of 30 November 2000 (*)

  L 320

1

18.12.2000

 M6

Commission Regulation (EC) No 1579/2001 of 1 August 2001 (*)

  L 209

14

2.8.2001

 M7

Commission Regulation (EC) No 2476/2001 of 17 December 2001 (*)

  L 334

3

18.12.2001

 M8

Komisijas Regula (EK) Nr. 1497/2003 (2003. gada 18. augusts),

  L 215

3

27.8.2003

►M9

Eiropas parlamenta un padomes regula (EK) Nr. 1882/2003 (2003. gada 29. septembris),

  L 284

1

31.10.2003

 M10

Komisijas Regula (EK) Nr. 834/2004 (2004. gada 28. aprīlis),

  L 127

40

29.4.2004

 M11

Komisijas Regula (EK) Nr. 1332/2005 (2005. gada 9. augusts),

  L 215

1

19.8.2005

 M12

Komisijas Regula (EK) Nr. 318/2008 (2008. gada 31. marts),

  L 95

3

8.4.2008

 M13

Komisijas Regula (EK) Nr. 407/2009 (2009. gada 14. maijs),

  L 123

3

19.5.2009

►M14

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 398/2009 (2009. gada 23. aprīlis),

  L 126

5

21.5.2009

 M15

Komisijas Regula (ES) Nr. 709/2010 (2010. gada 22. jūlijs),

  L 212

1

12.8.2010

 M16

Komisijas Regula (ES) Nr. 101/2012 (2012. gada 6. februāris)

  L 39

133

11.2.2012

►M17

Komisijas Regula (ES) Nr. 1158/2012 (2012. gada 27. novembris),

  L 339

1

12.12.2012(*)

Šis tiesību akts nekad nav publicēts latviešu valodā.
▼B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 338/97

(1996. gada 9. decembris)

par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecībuEIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 130.s panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu ( 1 ),

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ( 2 ),

saskaņā ar Līguma 189.c pantā noteikto kārtību ( 3 ),

(1) tā kā saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 3626/82 ( 4 ) Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām Kopienā ir piemērojama no 1984. gada 1. janvāra; tā kā šīs konvencijas mērķis ir aizsargāt apdraudētās dzīvnieku un augu sugas, kontrolējot starptautisko tirdzniecību ar šo sugu īpatņiem;

(2)

tā kā, lai uzlabotu to augu un dzīvnieku sugu aizsardzību, kuras apdraud vai var apdraudēt tirdzniecība, Regula (EEK) Nr. 3626/82 jāaizstāj ar regulu, kurā būtu ņemta vērā līdz tās pieņemšanai uzkrātā zinātniskā pieredze un pašreizējā tirdzniecības struktūra; tā kā no vienotā tirgus izrietošā iekšējo robežu kontroles atcelšana turklāt prasa stingrāku tirdzniecības kontroles pasākumu veikšanu uz Kopienas ārējām robežām, kad dokumenti un preces tiek pārbaudītas robežas muitas iestādē, kur tās tiek ievestas;

(3)

tā kā šīs regulas noteikumi nekavē dalībvalstis pieņemt stingrākus pasākumus par tiem, kas pieņemti vai ir spēkā saskaņā ar Līgumu, jo īpaši attiecībā uz šajā regulā iekļauto sugu īpatņu atrašanos īpašumā;

(4)

tā kā ir nepieciešams noteikt objektīvus kritērijus savvaļas dzīvnieku un augu sugu iekļaušanai šīs regulas pielikumos;

(5)

tā kā šīs regulas īstenošanai ir nepieciešami kopīgi nosacījumi to dokumentu izsniegšanai, lietošanai un uzrādīšanai, kuri attiecas uz atļaujām ievest Kopienā, eksportēt vai reeksportēt no Kopienas šajā regulā iekļauto sugu īpatņu; tā kā ir jāpieņem īpaši noteikumi attiecībā uz īpatņu tranzītu caur Kopienu;

(6)

tā kā par prasībām attiecībā uz īpatņu ievešanu Kopienā jālemj galamērķa dalībvalsts tirdzniecības iestādēm ar dalībvalsts zinātnisko iestāžu palīdzību, un, kur nepieciešams, ņemot vērā zinātnieku darba grupas atzinumu;

(7)

tā kā ir nepieciešams reeksporta noteikumus papildināt ar konsultācijas procedūru, lai ierobežotu to pārkāpšanas risku;

(8)

tā kā, lai garantētu efektīvu savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, īpatņu ievešanai Kopienā un izvešanai no tās var uzlikt papildu ierobežojumus; tā kā attiecībā uz dzīviem īpatņiem šos ierobežojumus var papildināt ar Kopienas līmeņa ierobežojumiem par šādu īpatņu atrašanos īpašumā vai pārvadāšanu Kopienā;

(9)

tā kā ir jāpieņem īpaši noteikumi, kas būtu piemērojami nebrīvē dzimušiem un augušiem vai mākslīgas vairošanās ceļā iegūtiem īpatņiem, kā arī īpatņiem, kas ir personīgie vai mājsaimniecības piederumi, kā arī nekomerciāliem aizdevumiem, dāvinājumiem vai maiņām starp reģistrētiem zinātniekiem un zinātniskām iestādēm;

(10)

tā kā, lai šajā regulā iekļautajām sugām nodrošinātu iespējami visplašāko aizsardzību, ir jāizklāsta noteikumi, kas kontrolētu tirdzniecību ar īpatņiem un to pārvietošanu Kopienā, kā arī nosacījumi to izmitināšanai; tā kā sertifikātu izsniegšana saskaņā ar šo regulu, kas veicina šo darbību kontroli, reglamentējama ar kopīgiem noteikumiem par sertifikātu izsniegšanu, derīgumu un lietošanu;

(11)

tā kā būtu jāveic pasākumi, lai samazinātu kaitīgo iedarbību uz dzīvajiem īpatņiem to pārvadāšanas laikā uz galamērķi ārpus Kopienas vai tajā;

(12)

tā kā, lai nodrošinātu efektīvu kontroli un atvieglotu muitas procedūras, jānorāda muitas iestādes, kurās ir apmācīts personāls, kas būtu atbildīgs par nepieciešamo formalitāšu veikšanu un attiecīgajām pārbaudēm, kad īpatņi tiek ievesti Kopienā, noteiktu tiem muitas apstiprinātu režīmu vai izmantošanu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulas (EEK) Nr. 2913/92, ar kuru izveidots Kopienas Muitas kodekss ( 5 ) nozīmē, vai kad tie tiek eksportēti vai reeksportēti no Kopienas; tā kā jābūt arī garantijām, ka dzīvie īpatņi tiek pienācīgi izmitināti un aprūpēti;

(13)

tā kā šīs regulas īstenošana prasa arī, lai dalībvalstis norādītu vadošās un zinātniskās iestādes;

(14)

tā kā sabiedrības informēšana un iepazīstināšana ar šīs regulas noteikumiem, jo īpaši robežpārejas punktos, varētu veicināt šo noteikumu ievērošanu;

(15)

tā kā, lai nodrošinātu šīs regulas efektīvu ieviešanu, dalībvalstīm būtu cieši jāuzrauga tās noteikumu ievērošana un šajā nolūkā cieši jāsadarbojas savā starpā un ar Komisiju; tā kā ir nepieciešama informācijas apmaiņa saistībā ar šīs regulas ieviešanu;

(16)

tā kā savvaļas dzīvnieku un augu sugu tirdzniecības apjoma uzraudzība ir ārkārtīgi svarīga, lai novērtētu tirdzniecības ietekmi uz sugu saglabāšanas statusu; tā kā būtu jāizstrādā detalizēti vienotas formas gada pārskati;

(17)

tā kā, lai garantētu atbilstību šai regulai, ir svarīgi, lai dalībvalstis uzliktu sankcijas par pārkāpumiem piemērotā un pārkāpuma raksturam un smagumam atbilstīgā veidā;

(18)

tā kā ir ļoti svarīgi noteikt Kopienas procedūru, kas ļautu pieņemt ieviešanas noteikumus un šīs regulas pielikumu labojumus piemērotā laika periodā; tā kā jāizveido komiteja, kas ļautu dalībvalstīm un Komisijai cieši un efektīvi sadarboties šajā jomā;

(19)

tā kā šīs regulas īstenošanai vērā ņemamo bioloģisko un ekoloģisko aspektu lielais skaits pieprasa īpašas zinātnieku darba grupas izveidi, kuras atzinumus Komisija iesniegs Komitejai un dalībvalstu uzraudzības iestādēm, lai palīdzētu tām lēmumu pieņemšanā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Mērķis

Šīs regulas mērķis ir aizsargāt savvaļas dzīvnieku un augu sugas un garantēt to saglabāšanu, regulējot tirdzniecību ar tām saskaņā ar šādiem pantiem.

Šo regulu piemēro atbilstīgi 2. pantā definētajiem konvencijas mērķiem, principiem un noteikumiem.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

a) “Komiteja” ir saskaņā ar 18. pantu izveidotā Savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības komiteja;

b) “Konvencija” ir Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (Cites);

c) “izcelsmes valsts” ir valsts, kurā īpatnis ir sagūstīts savvaļā, audzēts nebrīvē vai iegūts mākslīgas vairošanās ceļā;

d) “paziņojums par importu” ir importētāja vai tā aģenta vai pārstāvja īpatņa ievešanas brīdī iesniegts paziņojums, ievedot Kopienā C vai D pielikumā minēto sugu īpatni, uz veidlapas, ko nosaka Komisija saskaņā ar kārtību, kas noteikta 18. pantā;

e) “ievešana no jūras” ir jebkāda tāda īpatņa ievešana Kopienā, kurš ir paņemts un nāk tieši no jūras vides, kas nav pakļauta nevienas valsts jurisdikcijai, ietverot gaisa telpu virs jūras un jūras dibenu, kā arī zemi zem jūras;

f) “izsniegšana” ir visu to procedūru pabeigšana, kas saistītas ar atļaujas vai sertifikāta sagatavošanu, apstiprināšanu un izsniegšanu iesniedzējam;

g) “uzraudzības iestāde” ir valsts administratīva iestāde, kas dalībvalsts gadījumā ir norādīta saskaņā ar 13. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai trešās valsts gadījumā — saskaņā ar Konvencijas IX pantu;

h) “galamērķa dalībvalsts” ir galamērķa dalībvalsts, kas minēta īpatņa eksportam vai reeksportam lietotajā dokumentā; ja īpatnis tiek ievests no jūras, tā ir dalībvalsts, kuras jurisdikcijā atrodas īpatņa galamērķis;

i) “piedāvājums pārdošanai” ir piedāvājums pārdošanai un jebkāda darbība, kuru iespējams tā uztvert, ietverot reklamēšanu vai gadījumu, kad jāreklamē pārdošanai, un uzaicinājumu lietot;

j) “personīgie vai mājas piederumi” ir nedzīvi īpatņi, to daļas un atvasinājumi, kas ir kādas privātas personas īpašums un kas sastāda parasto iedzīvi vai ir paredzēts, ka sastādīs daļu no tās;

k) “galamērķis” ir vieta, kurā īpatņus paredzēts turēt ievešanas laikā Kopienā; dzīvu īpatņu gadījumā tā ir pirmā vieta, kur tos domāts turēt pēc sanitāro pārbaužu un kontroles karantīnas perioda vai cita ierobežojuma;

l) “populācija” ir bioloģiski vai ģeogrāfiski atšķirīgs indivīdu kopskaits;

m) “galvenokārt komerciāli mērķi” ir visi mērķi, kuru nekomerciālie aspekti nav skaidri izteiktā pārsvarā;

n) “reeksports no Kopienas” ir jebkura iepriekš ievesta īpatņa eksports no Kopienas;

o) “atkalievešana Kopienā” ir jebkura iepriekš eksportēta vai reeksportēta īpatņa ievešana Kopienā;

p) “pārdošana” ir jebkura pārdošanas forma. Šajā regulā noma, barters vai apmaiņa tiek uzskatīta par pārdošanu, līdzīgus izteikumus iztulko līdzīgi;

q) “zinātniskā iestāde” ir zinātniska iestāde, kas dalībvalsts gadījumā norādīta saskaņā ar 13. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai trešās valsts gadījumā — saskaņā ar Konvencijas IX pantu;

r) “zinātnieku darba grupa” ir saskaņā ar 17. pantu nodibināta konsultatīva institūcija;

s) “suga” ir suga, pasuga vai populācija;

t) “īpatnis” ir jebkurš dzīvs vai nedzīvs A līdz D pielikumā uzskaitīto sugu dzīvnieks vai augs, jebkāda tā daļa vai atvasinājums, ko satur vai nesatur citas lietas, kā arī jebkādas citas lietas, kuras pēc pievienotajiem dokumentiem, iepakojuma, uzraksta vai etiķetes vai jebkādiem citiem apstākļiem ir vai satur šo sugu dzīvnieku vai augu daļas vai atvasinājumus, ja vien šīs daļas vai atvasinājumi nav īpaši izslēgti no šīs regulas noteikumiem vai no noteikumiem, kas attiecas uz pielikumu, kurā attiecīgās sugas ir uzskaitītas ar attiecīgu norādi attiecīgajos pielikumos.

Īpatni uzskata par A līdz D pielikumā uzskaitīto sugu īpatni, ja tas vai arī daļa vai atvasinājums no tā ir cēlies no dzīvnieka vai auga, kur vismaz viens no “vecākiem” pieder pie tur uzskaitītajām sugām. Ja šāda dzīvnieka vai auga “vecāki” ir no citā pielikumā uzskaitītām sugām vai arī no sugām, no kurām tikai viena ir uzskaitīta, tad piemēro ierobežojošākā pielikuma noteikumus. Tomēr hibrīdu augu īpatņu gadījumā, ja viens no “vecākiem” ir no A pielikumā minētas sugas, ierobežojošākā pielikuma noteikumus piemēro tikai tad, ja šī suga pielikumā ir attiecīgi atzīmēta;

u) “tirdzniecība” ir šīs regulas noteikumiem pakļautu īpatņu ievešana Kopienā, ietverot ievešanu no jūras, eksportu un reeksportu, kā arī lietošana, pārvietošana un īpašnieku maiņa Kopienā, tostarp vienā dalībvalstī;

v) “tranzīts” ir īpatņu, kas tiek nogādāti zināmam kravas saņēmējam, transportēšana starp diviem punktiem ārpus Kopienas caur Kopienas teritoriju, kuras laikā jebkādi pārtraukumi šai pārvietošanai rodas tikai no šādiem pārvadājumiem nepieciešamiem pasākumiem;

w) “apstrādāti īpatņi, kuri ir iegūti pirms vairāk nekā 50 gadiem” ir īpatņi, kas piedzīvojuši ievērojamas pārmaiņas salīdzinājumā ar to dabisko sākuma stāvokli, izmantojot tos dārglietām, rotājumiem, mākslas priekšmetiem, sadzīves priekšmetiem vai mūzikas instrumentiem vairāk nekā 50 gadus pirms šīs regulas stāšanās spēkā, un kuri, bez iebildumiem no attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādes, ir iegūti šādos apstākļos. Šādus īpatņus uzskata par apstrādātiem tikai tad, ja tie skaidri ietilpst vienā no iepriekšminētajām kategorijām un nav nepieciešama tālāka izgrebšana, apstrāde vai ražošana, lai sasniegtu šādu stāvokli;

x) “pārbaudes ievešanas, eksporta, reeksporta un tranzīta laikā” ir dokumentu pārbaudes attiecībā uz šajā regulā paredzētajiem sertifikātiem, atļaujām un paziņojumiem, un, gadījumos, kad to paredz Kopienas noteikumi, vai citos gadījumos, kad tiek veikta nosūtītās preces izlases veida pārbaude — īpatņu pārbaude, kuru, ja nepieciešams, pavada paraugu ņemšana, lai analizētu vai izdarītu sīkākas pārbaudes.

3. pants

Darbības joma

1.  A pielikumā iekļautas:

a) Konvencijas I papildinājumā uzskaitītās sugas, attiecībā uz kurām dalībvalstis nav pieteikušas atrunu;

b) visas sugas:

i) kuras ir vai var būt pieprasītas lietošanai Kopienā vai arī starptautiskajai tirdzniecībai un kurām vai nu draud izzušana, vai tās ir tik retas, ka jebkāds tirdzniecības apjoms apdraudētu to izdzīvošanu,

vai

ii) kuras pieder pie tādas ģints, kuras sugu vairākums ir uzskaitīts A pielikumā saskaņā ar a) apakšpunktu un b) apakšpunkta i) punkta kritērijiem un kuru uzskaitījums pielikumā ir būtisks to efektīvai aizsardzībai, vai arī kuras ir tādas sugas, kuras pasugu vairākums ir tur uzskaitīts.

2.  B pielikumā iekļautas:

a) Konvencijas II papildinājumā uzskaitītās sugas, izņemot A pielikumā uzskaitītās, attiecībā uz kurām dalībvalstis nav pieteikušas atrunu;

b) Konvencijas I papildinājumā uzskaitītās sugas, attiecībā uz kurām dalībvalstis ir pieteikušas atrunu;

c) visas citas Konvencijas I vai II papildinājumā neuzskaitītas sugas:

i) kuras ir pakļautas starptautiskai tirdzniecībai, kas varētu būt nesavienojama ar:

 to izdzīvošanu vai populāciju izdzīvošanu zināmās valstīs vai

 kopējās populācijas saglabāšanu līmenī, kas atbilst sugas lomai ekosistēmās, kur tās mīt,

vai

ii) kuru uzskaitījums pielikumā to ārējās līdzības dēļ ar A vai B pielikumā uzskaitītajām sugām ir būtisks, lai nodrošinātu kontroles efektivitāti tirdzniecībai ar šo sugu īpatņiem;

d) sugas, par kurām ir noteikts, ka dzīvu to īpatņu ievešana Kopienas dabiskajā vidē būtu ekoloģisks drauds vietējām Kopienas savvaļas dzīvnieku un augu sugām.

3.  C pielikumā iekļautas:

a) Konvencijas III papildinājumā uzskaitītās sugas, izņemot A un B pielikumā uzskaitītās, attiecībā uz kurām dalībvalstis nav pieteikušas atrunu;

b) Konvencijas II papildinājumā uzskaitītās sugas, attiecībā uz kurām dalībvalstis ir pieteikušas atrunu.

4.  D pielikumā iekļautas:

a) A līdz C pielikumā neuzskaitītās sugas, kuras Kopienā ir importētas tādā daudzumā, lai varētu garantēt uzraudzību;

b) Konvencijas III papildinājumā uzskaitītās sugas, attiecībā uz kurām dalībvalstis ir pieteikušas atrunu.

5.  Ja šajā regulā iekļauto sugu saglabāšanas statuss garantē to iekļaušanu vienā no Konvencijas papildinājumiem, dalībvalstis sekmē nepieciešamos grozījumus.

4. pants

Ievešana Kopienā

1.  Uz A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu ievešanu Kopienā attiecas nepieciešamās pārbaudes un galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestādes izdotas importa atļaujas uzrādīšana robežas muitas iestādē ievešanas punktā.

Importa atļauju var izdot tikai saskaņā ar 6. punktā noteiktajiem ierobežojumiem un tad, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) pēc katra zinātnieku darba grupas atzinuma izskatīšanas, kompetentā zinātniskā iestāde dara zināmu, ka ievešana Kopienā:

i) nenodarītu kaitējumu sugu saglabāšanās statusam vai teritorijai, kuru apdzīvo attiecīgās sugas populācija;

ii) notiek:

 nolūkā, kas minēts vienā no 8. panta 3. punkta e), f) un g) apakšpunktiem, vai

 citos nolūkos, kuri nekaitē attiecīgo sugu izdzīvošanai;

b) 

i) pretendents ar dokumentiem pierāda, ka īpatņi ir iegūti saskaņā ar tiesību aktiem par attiecīgo sugu aizsardzību; Konvencijas papildinājumos uzskaitīto īpatņu importa gadījumā no trešām valstīm tā ir eksporta atļauja vai reeksporta sertifikāts, vai tā kopija, ko saskaņā ar Konvenciju izsniegusi eksporta vai reeksporta valsts kompetenta iestāde;

ii) tomēr atļauju izsniegšanai A pielikumā minēto sugu importam saskaņā ar 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu nav nepieciešami šādi pierādījumi ar dokumentiem, taču visu šo importa atļauju oriģināli tiek paturēti līdz eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta uzrādīšanai;

c) kompetentā zinātniskā iestāde ir pārliecinājusies, ka paredzētā dzīvā īpatņa uzņemšanas vieta galamērķī ir atbilstīgi aprīkota tā saglabāšanai un pienācīgai aprūpei;

d) uzraudzības iestāde ir pārliecinājusies, ka īpatņi neizmantos galvenokārt komerciāliem nolūkiem;

e) pēc konsultācijām ar kompetento zinātnisko iestādi uzraudzības iestāde pārliecinās, vai nav citu ar sugas saglabāšanu saistītu faktoru, kas būtu pret importa atļaujas izsniegšanu, un

f) gadījumā, ja ievešana notikusi no jūras, uzraudzības iestāde pārliecinās, ka visi dzīvie īpatņi ir sagatavoti un tiek transportēti tā, lai samazinātu ievainojuma, veselības apdraudējuma vai cietsirdīgas apiešanās risku.

2.  Uz B pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu ievešanu Kopienā attiecas nepieciešamās pārbaudes un galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestādes izdotas importa atļaujas uzrādīšana robežas muitas iestādē ievešanas punktā.

Importa atļauju izdod tikai saskaņā ar 6. punktā noteiktajiem ierobežojumiem un ja:

a) pēc pieejamo datu un katra zinātnieku darba grupas atzinuma izskatīšanas kompetentā zinātniskā iestāde dara zināmu, ka ievešana Kopienā nenodarītu kaitējumu sugu saglabāšanās statusam vai teritorijai, kuru apdzīvo attiecīgās sugas populācija, ņemot vērā pašreizējo vai gaidāmo tirdzniecības apjomu. Šis atzinums ir derīgs turpmākam importam, kamēr iepriekšminētie aspekti nav ievērojami mainījušies;

b) pretendents ar dokumentiem pierāda, ka paredzētā dzīvā īpatņa uzņemšanas vieta galamērķī ir atbilstīgi aprīkota tā saglabāšanai un pienācīgai aprūpei;

c) ir ievēroti 1. punkta b) apakšpunkta (i) punktā, e) un f) apakšpunktā minētie nosacījumi.

3.  Uz C pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu ievešanu Kopienā attiecas nepieciešamās pārbaudes un galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestādes izdotas importa atļaujas iepriekšēja uzrādīšana robežas muitas iestādē ievešanas punktā:

a) eksporta gadījumā no valsts, kas minēta saistībā ar C pielikumā minētajām sugām, pretendents ar šīs valsts kompetentas iestādes šai nolūkā saskaņā ar Konvenciju izdotu eksporta atļauju pierāda, ka īpatņi ir iegūti saskaņā ar valstu tiesību aktiem par attiecīgo sugu saglabāšanu, vai

b) eksporta gadījumā no valsts, kura nav minēta saistībā ar C pielikumā minētajām sugām vai reeksporta gadījumā no jebkuras valsts, pretendents uzrāda eksporta atļauju, reeksporta sertifikātu vai izcelšanās sertifikātu, ko saskaņā ar Konvenciju šai nolūkā izsniegusi kompetenta eksporta vai reeksporta valsts iestāde.

4.  Uz D pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu ievešanu Kopienā attiecas nepieciešamās pārbaudes un iepriekšēja importa atļaujas uzrādīšana robežas muitas iestādē ievešanas punktā.

5.  Šā panta 1. punkta a) un d) apakšpunktā, 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos nosacījumus importa atļaujas izsniegšanai nepiemēro attiecībā uz īpatņiem, par kuriem pretendents ar dokumentiem pierāda:

a) ka tie ir iepriekš likumīgi ievesti Kopienā vai tur iegādāti un ka tie mainītā vai nemainītā veidā tiek atkal ievesti Kopienā vai

b) ka tie ir apstrādāti īpatņi, kuri iegūti pirms vairāk nekā 50 gadiem.

▼M14

6.  Konsultējoties ar attiecīgajām izcelsmes valstīm saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru un ņemot vērā zinātniskās darba grupas atzinumus, Komisija var noteikt vispārīgus ierobežojumus vai ierobežojumus ievešanai Kopienā attiecībā uz dažām izcelsmes valstīm:

▼B

a) pamatojoties uz 1. punkta a) apakšpunkta i) punktā un e) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, attiecībā uz A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem;

b) pamatojoties uz 1. punkta e) apakšpunktā un 2. punkta a) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, attiecībā uz B pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem un

c) B pielikumā uzskaitīto sugu dzīvu īpatņu ievešanai, kam ir augsts mirstības līmenis transportēšanas laikā vai par ko ir noskaidrots, ka tie parasti nebrīvē nenodzīvo to potenciālajam mūža ilgumam proporcionāli atbilstīgu laiku, vai

d) to sugu dzīvu īpatņu ievešanai, par kurām ir noskaidrots, ka to ievešana Kopienas dabiskajā vidē būtu ekoloģisks drauds vietējām Kopienas savvaļas dzīvnieku un augu sugām.

Komisija reizi ceturksnī publicē šo ierobežojumu sarakstu, ja tāds ir, Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

▼M14

7.  Īpašos gadījumos, kad pēc ievešanas Kopienā vēl notiek pārkraušana, pārvadāšana pa gaisu vai dzelzceļu, Komisija pieļauj atkāpes attiecībā uz 1. līdz 4. punktā minēto pārbaužu veikšanu un importēšanas dokumentu uzrādīšanu robežas muitas iestādē ievešanas punktā, lai šīs pārbaudes un uzrādīšanu varētu veikt citā muitas iestādē, kas norādīta saskaņā ar 12. panta 1. punktu.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼B

5. pants

Eksports vai reeksports no Kopienas

1.  Uz A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu eksportu vai reeksportu no Kopienas attiecas nepieciešamās pārbaudes un tās dalībvalsts, kurā īpatņi atrodas, uzraudzības iestādes izdotas eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta uzrādīšana robežas muitas iestādē ievešanas punktā.

2.  Eksporta atļauju A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem var izdot tikai tad, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) kompetentā zinātniskā iestāde ir rakstiski darījusi zināmu, ka īpatņu sagūstīšana vai savākšana savvaļā nenodara kaitējumu sugu saglabāšanās statusam vai teritorijai, kuru apdzīvo attiecīgās sugas populācija;

b) pretendents ar dokumentiem pierāda, ka īpatņi ir iegūti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par attiecīgo sugu aizsardzību; ja iesniegums ir iesniegts dalībvalstij, kas nav izcelšanās dalībvalsts, šādu dokumentāru pierādījumu sniedz ar sertifikātu, kurš norāda, ka īpatnis no savvaļas ir iegūts saskaņā ar tās teritorijā spēkā esošo likumdošanu;

c) uzraudzības iestāde ir pārliecinājusies:

i) ka visi dzīvie īpatņi ir sagatavoti un tiek transportēti tā, lai samazinātu ievainojuma, veselības apdraudējuma vai cietsirdīgas apiešanās risku un

ii) 

 ka Konvencijas I papildinājumā minēto sugu īpatņi netiks izmantoti galvenokārt komerciāliem nolūkiem, vai

 šīs regulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto sugu īpatņu eksporta gadījumā uz Konvencijas dalībvalsti ir izsniegta importa atļauja,

un

d) pēc konsultācijām ar kompetento zinātnisko iestādi, dalībvalsts uzraudzības iestāde ir pārliecinājusies, ka nav citu ar sugas saglabāšanu saistītu faktoru, kas būtu pret eksporta atļaujas izsniegšanu.

3.  Reeksporta sertifikātus var izsniegt tikai tad, ja ir ievēroti 2. punkta c) un d) apakšpunktos minētie nosacījumi un ja pretendents ar dokumentiem pierāda, ka:

a) īpatņi ir ievesti Kopienā saskaņā ar šīs regulas noteikumiem;

b) ja īpatņi ir ievesti Kopienā pirms šīs regulas stāšanās spēkā, tie ir ievesti saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3626/82 noteikumiem vai

c) ja īpatņi ir ievesti Kopienā pirms 1984. gada, tie ir nokļuvuši starptautiskajā tirdzniecībā saskaņā ar Konvencijas noteikumiem, vai

d) īpatņi dalībvalsts teritorijā ir ievesti likumīgi pirms a) un b) apakšpunktā minēto regulu noteikumu stāšanās spēkā, vai pirms tiem tika piemēroti Konvencijas noteikumi, vai arī pirms tie kļuva piemērojami šajā dalībvalstī.

4.  Uz B un C pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu eksportu vai reeksportu no Kopienas attiecas nepieciešamās pārbaudes un tās dalībvalsts, kurā īpatņi atrodas, uzraudzības iestādes izdotas eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta uzrādīšana robežas muitas iestādē ievešanas punktā.

Eksporta atļaujas izsniedz tikai tad, ja ir izpildīti 2. punkta a), b) apakšpunktā, c) apakšpunkta i) punktā un d) apakšpunktā minētie nosacījumi.

Reeksporta sertifikātus izsniedz tikai tad, ja ir izpildīti 2. punkta c) apakšpunkta i) punktā un d) apakšpunktā, un 3. punkta no a) līdz d) apakšpunktam minētie nosacījumi.

▼M14

5.  Ja iesniegums reeksporta sertifikāta saņemšanai attiecas uz īpatņiem, kuri Kopienā ievesti saskaņā ar citas dalībvalsts izsniegtu importa atļauju, uzraudzības iestāde vispirms konsultējas ar to uzraudzības iestādi, kura atļauju izdevusi. Komisija nosaka, kad nepieciešamas konsultācijas un konsultāciju procedūras. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼B

6.  Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā un c) apakšpunkta ii) punktā minētos nosacījumus eksporta atļauju un reeksporta sertifikātu izsniegšanā nepiemēro:

i) apstrādātiem īpatņiem, kuri ir iegūti pirms vairāk nekā 50 gadiem, vai

ii) nedzīviem īpatņiem, to daļām un atvasinājumiem, par kuriem pretendents ar dokumentiem pierāda, ka tie ir iegūti likumīgi, pirms tiem tika piemēroti šīs regulas, Regulas (EEK) Nr. 3626/82 vai Konvencijas noteikumi.

7.  

a) Kompetenta zinātniskā iestāde katrā dalībvalstī uzrauga šīs valsts eksporta atļauju izdošanu attiecībā uz B pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu un faktisko šo īpatņu eksportu. Ja šī zinātniskā iestāde nosaka, ka īpatņu eksports kādai no šīm sugām būtu jāierobežo, lai saglabātu šo sugu tās kopumā tādā līmenī, kurš atbilst sugas lomai ekosistēmā, kurā tā mīt, un krietni virs tāda līmeņa, pie kura šī suga varētu tikt iekļauta A pielikumā saskaņā ar 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai b) apakšpunkta i) punktu, zinātniskā iestāde rakstiski norāda kompetentajai uzraudzības iestādei piemērotus veicamos pasākumus, lai ierobežotu šīs sugas eksporta atļauju izsniegšanu;

▼M14

b) ja uzraudzības iestādei ir norādīti a) apakšpunktā minētie pasākumi, tā informē Komisiju un nosūta tai savus komentārus; Komisija vajadzības gadījumā iesaka ierobežojumus attiecīgās sugas īpatņu eksportam saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

▼B

6. pants

Šīs regulas 4., 5. un 10. pantā minēto pieteikumu par atļauju un sertifikātu saņemšanu noraidīšana

1.  Ja dalībvalsts noraida pieteikumu par atļaujas vai sertifikāta saņemšanu gadījumā, kas ir nozīmīgs saistībā ar šīs regulas mērķiem, tā par noraidījumu un tā iemesliem nekavējoties informē Komisiju.

2.  Informāciju, kas saņemta saskaņā ar 1. punktu, Komisija paziņo citām dalībvalstīm, lai nodrošinātu šīs regulas vienotu piemērošanu.

3.  Ja pieteikums ir par atļauju vai sertifikātu attiecībā uz īpatņiem, par kuriem šāds pieteikums jau iepriekš noraidīts, iesniedzējam jāinformē kompetentā iestāde, no kuras saņemts iepriekšējais noraidījums.

4.  

a) Dalībvalstis atzīst citu dalībvalstu kompetento iestāžu veiktos noraidījumus, ja tie balstās uz šīs regulas noteikumiem;

b) tomēr iepriekšminēto nepiemēro, ja apstākļi ir ievērojami mainījušies vai ja ir kļuvuši zināmi jauni pieteikumu atbalstoši pierādījumi. Šādos gadījumos, ja uzraudzības iestāde izsniedz atļauju vai sertifikātu, tā par to paziņo Komisijai, norādot izsniegšanas iemeslus.

7. pants

Atkāpes

1.  Nebrīvē dzimuši un auguši vai mākslīgas vairošanās ceļā iegūti īpatņi

a) Izņemot gadījumus, kad piemērojams 8. pants, pret A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem, kuri ir dzimuši un auguši nebrīvē, izturas atbilstīgi noteikumiem, kas piemērojami B pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem;

b) attiecībā uz mākslīgi pavairotiem augiem, 4. un 5. panta noteikumus var neievērot atbilstīgi īpašiem Komisijas pieņemtiem nosacījumiem, kas attiecas uz:

i) fitosanitāro sertifikātu lietošanu;

ii) tirdzniecību, ko veic reģistrēti komerctirgotāji un šā panta 4. punktā minētās zinātniskās iestādes, un

iii) tirdzniecību ar hibrīdiem;

▼M14

c) kritērijus, pēc kuriem nosaka, vai īpatnis ir dzimis un audzis nebrīvē vai iegūts mākslīgas vairošanās ceļā un vai tas noticis komerciālos nolūkos, kā arī īpašos nosacījumus, kas minēti b) apakšpunktā, nosaka Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼B

2.  Tranzīts

a) Atkāpjoties no 4. panta, ja īpatnis atrodas tranzītā caur Kopienu, pārbaudes nenotiek, un noteikto atļauju, sertifikātu un paziņojumu uzrādīšana robežas muitas iestādē ievešanas punktā netiek pieprasīta;

b) pielikumos saskaņā ar 3. panta 1. punktu un 3. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu uzskaitīto sugu gadījumā, a) apakšpunktā minēto atkāpi piemēro tikai tad, ja kompetentas eksportējošās vai reeksportējošās trešās valsts iestādes ir izsniegušas derīgu Konvencijā noteikto eksporta vai reeksporta dokumentu, kas attiecas uz īpatņiem, kam tas pievienots un kurā norādīts to galamērķis;

▼M14

c) ja b) apakšpunktā minētais dokuments nav izdots pirms eksporta vai reeksporta, īpatnis jāaiztur un, ja nepieciešams, jākonfiscē, ja vien dokuments netiek iesniegts ar atpakaļejošu datumu atbilstīgi Komisijas pieņemtajiem nosacījumiem. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

3.  Personīgi un mājsaimniecības priekšmeti

Atkāpjoties no 4. un 5. panta, tajos izklāstītos noteikumus nepiemēro nedzīviem A līdz D pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem, to daļām un atvasinājumiem, kas Kopienā tiek ievesti kā personīgi vai mājsaimniecības priekšmeti vai tiek eksportēti vai reeksportēti no tās, ievērojot noteikumus, ko nosaka Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

4.  Zinātniskās iestādes

Šīs regulas 4., 5., 8. un 9. pantā minētie dokumenti netiek pieprasīti tad, ja darbības attiecas uz nekomerciālu aizdevumu, dāvinājumu un maiņas darījumu starp to atrašanās valstu uzraudzības iestāžu reģistrētiem zinātniekiem un zinātniskām iestādēm, herbāriju eksponātiem, kā arī citiem saglabātiem, izžāvētiem vai izbāztiem muzeju eksponātiem un dzīvu augu materiālu ar marķējumu, kura paraugs noteikts saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru, vai ar līdzīgu norādi, kuru izdevusi vai apstiprinājusi trešās valsts uzraudzības iestāde.

▼B

8. pants

Noteikumi attiecībā uz komercdarbību kontroli

1.  Šīs regulas A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņus aizliegts pirkt, piedāvāt pirkšanai, iegādāties komerciāliem nolūkiem, izstādīt publikai komerciālos nolūkos, lietot komerciāliem mērķiem un pārdošanai, uzglabāt pārdošanai, piedāvāt pārdošanai vai transportēt pārdošanai.

2.  Dalībvalstis var aizliegt dzīvu dzīvnieku, jo īpaši A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu, atrašanos īpašumā.

3.  Tās dalībvalsts, kurā īpatņi atrodas, uzraudzības iestāde var piešķirt atbrīvojumu no 1. punktā minētajiem aizliegumiem saskaņā ar citiem Kopienas tiesību aktiem par savvaļas augu un dzīvnieku saglabāšanu, šajā nolūkā izsniedzot sertifikātu un izskatot katru atsevišķu gadījumu, ja īpatņi:

a) ir iegūti vai ievesti Kopienā pirms tam, kad noteikumi attiecībā uz Konvencijas I papildinājumā, Regulas (EEK) Nr. 3626/82 C.1 pielikumā vai A pielikumā uzskaitītajām sugām kļuva piemērojami to īpatņiem, vai

b) ir apstrādāti īpatņi, kuri ir iegūti pirms vairāk nekā 50 gadiem, vai

c) ir ievesti Kopienā saskaņā ar šīs regulas noteikumiem un paredzēti lietošanai tādiem mērķiem, kuri nekaitē attiecīgās sugas izdzīvošanai, vai

d) ir nebrīvē dzimuši un auguši dzīvnieku sugu īpatņi vai mākslīgi pavairotu augu sugu īpatņi, vai arī šādu īpatņu daļas vai atvasinājumi, vai

e) ir vajadzīgi izņēmuma gadījumos zinātnes attīstībai vai būtiskiem biomedicīniskiem mērķiem atbilstīgi Padomes 1986. gada 24. novembra Direktīvas 86/609/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz eksperimentāliem un citiem zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību ( 6 ), ja ir pierādīts, ka attiecīgā suga ir vienīgā piemērotā šādam mērķim, un ja nav šīs sugas nebrīvē dzimušu un augušu īpatņu, vai

f) ir paredzēti audzēšanas vai pavairošanas nolūkiem, no kā attiecīgajai sugai rodas ieguvums attiecībā uz tās saglabāšanu, vai

g) ir paredzēti pētniecībai vai izglītošanai, kuras mērķis ir sugu pasargāt vai saglabāt, vai

h) nākuši no dalībvalsts un ir iegūti savvaļā saskaņā ar šajā dalībvalstī spēkā esošajiem tiesību aktiem.

▼M14

4.  Vispārīgas atkāpes no 1. punktā minētajiem aizliegumiem, pamatojoties uz 3. punktā minētajiem nosacījumiem, kā arī vispārīgas atkāpes attiecībā uz A pielikumā uzskaitītajām sugām saskaņā ar 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktu var noteikt Komisija. Visām šādām atkāpēm jābūt saskaņā ar citiem Kopienas tiesību aktiem par savvaļas dzīvnieku un augu aizsardzību. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼B

5.  Šā panta 1. punktā minētos aizliegumus piemēro arī attiecībā uz B pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem, izņemot gadījumus, kad attiecīgās dalībvalsts kompetentai iestādei var pierādīt, ka šie īpatņi ir iegūti un, ja tie nav cēlušies Kopienā, ir ievesti tajā saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par savvaļas dzīvnieku un augu saglabāšanu.

6.  Dalībvalstu kompetentās iestādes var pēc saviem ieskatiem pārdot jebkuru B līdz D pielikumā uzskaitīto sugu īpatni, ko tās konfiscējušas saskaņā ar šo regulu, ar noteikumu, ka tas tādējādi tieši neatgriežas pie personas, no kuras tas ticis konfiscēts vai kura piedalījusies pārkāpumā. Šādus īpatņus tad var izmantot visiem nolūkiem, it kā tie būtu likumīgi iegūti.

9. pants

Dzīvu īpatņu pārvietošana

1.  Šīs regulas A pielikumā uzskaitīto sugu dzīva īpatņa jebkādai pārvietošanai Kopienā no importa atļaujā vai citā atbilstīgi šai regulai izsniegtā sertifikātā norādītās vietas vajadzīga iepriekšēja tās dalībvalsts uzraudzības iestādes atļauja, kurā īpatnis atrodas. Citos pārvietošanas gadījumos, personai, kas atbild par pārvietošanu, ja nepieciešams, jāspēj sniegt pierādījumu par īpatņa likumīgo izcelsmi.

2.  Šādu atļauju:

a) piešķir tikai tad, ja šīs dalībvalsts kompetentā zinātniskā iestāde vai, ja notiek pārvietošana uz citu dalībvalsti, tās kompetentā zinātniskā iestāde ir pārliecinājusies, ka paredzētā dzīvā īpatņa uzņemšanas vieta galamērķī ir atbilstīgi aprīkota tā saglabāšanai un pienācīgai aprūpei;

b) tiek apstiprināta ar sertifikāta izsniegšanu un

c) ja nepieciešams, tiek nekavējoties darīta zināma tās dalībvalsts uzraudzības iestādei, kurā īpatnis atradīsies.

3.  Tomēr šādu atļauju nepieprasa, ja dzīvnieku pārvieto steidzamas veterinārās aprūpes nolūkā un to tieši nogādā atpakaļ tam atļautajā vietā.

4.  Ja dzīvu B pielikumā uzskaitīto sugu īpatni pārvieto Kopienas robežās, īpatņa īpašnieks var to atstāt tikai pēc tam, kad ir pārliecinājies, ka paredzamais saņēmējs ir atbilstīgi informēts par mājvietu, aprīkojumu un praksi, kas nepieciešama, lai nodrošinātu īpatņa pienācīgu aprūpi.

5.  Ja kādi dzīvi īpatņi tiek Kopienā ievesti, izvesti no tās vai pārvadāti pa to vai arī atrodas tajā jebkurā tranzīta vai pārvadājuma posmā, tos sagatavo, pārvieto un par tiem rūpējas tā, lai samazinātu ievainojuma, veselības bojājuma vai nežēlīgas apiešanās risku un, attiecībā uz dzīvniekiem, lai būtu atbilstība Kopienas tiesību aktiem par dzīvnieku aizsardzību transportēšanas laikā.

▼M14

6.  Komisija var noteikt ierobežojumus attiecībā uz to sugu dzīvu īpatņu atrašanos īpašumā vai pārvietošanu, kurām noteikti ierobežojumi ievešanai Kopienā saskaņā ar 4. panta 6. punktu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼B

10. pants

Izsniedzamie sertifikāti

Saņemot no attiecīgās personas pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem atbalstošajiem dokumentiem un pieņemot, ka ir izpildīti visi nosacījumi to izsniegšanai, dalībvalsts uzraudzības iestāde var izsniegt sertifikātu 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 3. un 4. punktā, 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā paredzētajiem mērķiem.

11. pants

Atļauju un sertifikātu derīgums un īpašie nosacījumi

1.  Neskarot stingrākus pasākumus, ko dalībvalstis var pieņemt vai saglabāt, saskaņā ar šo regulu dalībvalstu kompetento iestāžu izsniegtās atļaujas un sertifikāti ir derīgi visā Kopienā.

2.  

a) Tomēr jebkura šāda atļauja vai sertifikāts, kā arī jebkura uz to pamata izsniegta atļauja vai sertifikāts tiek uzskatīts par nederīgu, ja kompetenta iestāde vai Komisija pēc konsultēšanās ar kompetento iestādi, kas izsniegusi atļauju vai sertifikātu, nosaka, ka tas ticis izsniegts, pamatojoties uz nepareizu pieņēmumu, ka izsniegšanai nepieciešamie nosacījumi ir izpildīti;

b) īpatņus, kas atrodas dalībvalsts teritorijā un uz kuriem attiecas šādi dokumenti, dalībvalstu kompetentās iestādes aiztur un var konfiscēt.

3.  Jebkura saskaņā ar šo regulu izsniegta atļauja vai sertifikāts var izvirzīt nosacījumus un prasības, ko uzliek izsniedzējiestāde, lai nodrošinātu atbilstību tā noteikumiem. Ja nepieciešams šādus nosacījumus un prasības iekļaut atļauju vai sertifikātu noformējumā, dalībvalstis par to informē Komisiju.

4.  Jebkura importa atļauja, kas izdota, pamatojoties uz atbilstīgu eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta kopiju, ir derīga īpatņu ievešanai Kopienā tikai tad, ja to pavada derīgas eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta oriģināls.

▼M14

5.  Komisija nosaka termiņus atļauju un sertifikātu izdošanai. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼B

12. pants

Ievešanas un eksporta vietas

1.  Lai noteiktu muitas apstiprinātu režīmu attiecībā uz šajā regulā iekļauto sugu īpatņiem vai to lietošanu Regulas (EEK) Nr. 2913/92 nozīmē, dalībvalstis nozīmē muitas iestādes pārbaužu un formalitāšu veikšanai, ievedot Kopienā un eksportējot no tās, un norāda, kuras iestādes ir īpaši paredzētas darbībām ar dzīviem īpatņiem.

2.  Visas saskaņā ar 1. punktu nozīmētās rādītās iestādes apgādā ar pietiekamu un piemēroti apmācītu personālu. Dalībvalstis nodrošina izmitināšanu saskaņā ar attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem par dzīvnieku transportēšanu un to izmitināšanu un, nepieciešamības gadījumā, veic atbilstīgus pasākumus attiecībā uz dzīviem augiem.

3.  Par visām saskaņā ar 1. punktu norādītajām iestādēm paziņo Komisijai, kas publicē to sarakstu Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

▼M14

4.  Izņēmuma gadījumos un atbilstīgi Komisijas definētiem kritērijiem uzraudzības iestāde var atļaut veikt ievešanu Kopienā, eksportu vai reeksportu no tās nevis caur saskaņā ar 1. punktu norādīto muitas punktu, bet citu muitas punktu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼B

5.  Dalībvalstis nodrošina, ka robežas šķērsošanas punktos sabiedrība ir informēta par šīs regulas īstenošanas noteikumiem.

13. pants

Uzraudzības un zinātniskās iestādes un citas kompetentas iestādes

1.  

a) Katra dalībvalsts norāda uzraudzības iestādi, kura pamatā ir atbildīga par šīs regulas īstenošanu un par sazināšanos ar Komisiju,

b) katra dalībvalsts arī norāda papildu uzraudzības iestādes un citas kompetentas iestādes, kas palīdz īstenošanā, un šajā gadījumā galvenā uzraudzības iestāde ir atbildīga par to, lai papildu iestādēm būtu nodrošināta visa informācija, kas nepieciešama, lai pareizi piemērotu šo regulu.

2.  Katra dalībvalsts norāda vienu vai vairākas atbilstīgi kvalificētas zinātniskās iestādes, kuru pienākumi atšķiras no jebkuras norādītās uzraudzības iestādes pienākumiem.

3.  

a) Ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms šīs regulas piemērošanas brīža, dalībvalstis paziņo norādīto uzraudzības iestāžu, citu atļauju un sertifikātu izsniegšanai kompetentu iestāžu un zinātnisko iestāžu nosaukumus un adreses Komisijai, kura viena mēneša laikā publicē šo informāciju Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī;

b) katra 1. punkta a) apakšpunktā minētā uzraudzības iestāde, ja to pieprasa Komisija, divu mēnešu laikā paziņo to cilvēku vārdus, kuri ir pilnvaroti parakstīt atļaujas vai sertifikātus, un to parakstu paraugus, kā arī zīmogu, spiedogu un citu ierīču paraugus, ar kurām atļaujas vai sertifikātus padara autentiskus;

c) dalībvalstis paziņo Komisijai par jebkādām izmaiņām jau sniegtajā informācijā ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc šo izmaiņu īstenošanas.

14. pants

Atbilstības uzraudzīšana un pārkāpumu izmeklēšana

1.  

a) Dalībvalstu kompetentās iestādes uzrauga atbilstību šīs regulas noteikumiem;

b) ja kompetentajām iestādēm jebkad ir pamats uzskatīt, ka šie noteikumi tiek pārkāpti, tās veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību vai celtu prasību;

c) dalībvalstis informē Komisiju un — attiecībā uz Konvencijas papildinājumos uzskaitītajām sugām — Konvencijas sekretariātu par kompetento iestāžu veiktajiem pasākumiem attiecībā uz nozīmīgiem šīs regulas pārkāpumiem, ietverot aizturēšanas un konfiskācijas.

2.  Komisija pievērš dalībvalstu kompetento iestāžu uzmanību lietām, kuru izmeklēšanu tā uzskata par nepieciešamu saskaņā ar šo regulu. Dalībvalstis informē Komisiju un, Konvencijas papildinājumos uzskaitīto sugu gadījumā, Konvencijas sekretariātu par ikvienas veiktās izmeklēšanas rezultātiem.

3.  

a) Tiek nodibināta izpildgrupa, kas sastāv no katras dalībvalsts to iestāžu pārstāvjiem, kas ir atbildīgi par šīs regulas noteikumu izpildi. Grupas priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis;

b) izpildgrupa izskata jebkādus tehniskus jautājumus attiecībā uz šīs regulas ieviešanu, kurus tai izvirza priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc grupas vai komitejas dalībnieka lūguma;

c) Komisija izpildgrupas izteiktos atzinumus nodod komitejai.

15. pants

Informācijas paziņošana

1.  Dalībvalstis un Komisija apmainās ar regulas īstenošanai nepieciešamo informāciju.

Dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka tiek veikti vajadzīgie pasākumi, lai sabiedrībai darītu zināmus noteikumus, kas attiecas uz Konvencijas un šīs regulas īstenošanu, kā arī informētu to par turpmākiem īstenošanas pasākumiem.

2.  Komisija un Konvencijas sekretariāts apmainās ar informāciju, lai nodrošinātu Konvencijas efektīvu īstenošanu visā teritorijā, kur piemēro šo regulu.

3.  Komisija nekavējoties paziņo attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādēm par visiem zinātnieku darba grupas ieteikumiem.

4.  

a) Dalībvalstu uzraudzības iestādes katru gadu līdz 15. jūnijam paziņo Komisijai visu to informāciju par pagājušo gadu, kas nepieciešama Konvencijas VIII pantā 7. punktā a) apakšpunktā minēto ziņojumu sastādīšanai, kā arī līdzvērtīgu informāciju par starptautisko tirdzniecību ar A, B, un C pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem un par D pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu ievešanu Kopienā. ►M14  Paziņojamo informāciju un tās pasniegšanas veidu nosaka Komisija saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru; ◄

b) pamatojoties uz a) apakšpunktā minēto informāciju, Komisija katru gadu līdz 31. oktobrim publicē statistikas ziņojumu par to īpatņu ievešanu Kopienā, eksportu un reeksportu no tās, uz kuriem attiecas šī regula, kā arī iesniedz Konvencijas sekretariātam informāciju par sugām, uz kurām attiecas Konvencija;

c) neskarot 20. pantu, dalībvalstu uzraudzības iestādes katru gadu līdz 15. jūnijam un pirmo reizi 1999. gadā paziņo Komisijai visu to informāciju par pēdējiem diviem gadiem, kas nepieciešama Konvencijas VIII pantā 7. punktā b) apakšpunktā minēto ziņojumu sastādīšanai, kā arī līdzvērtīgu informāciju par tiem regulas noteikumiem, uz kuriem Konvencija neattiecas. ►M14  Paziņojamo informāciju un tās pasniegšanas veidu nosaka Komisija saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru; ◄

d) pamatojoties uz c) apakšpunktā minēto informāciju, Komisija katru otro gadu līdz 31. oktobrim un pirmo reizi 1999. gadā sastāda ziņojumu par šīs regulas izpildi un stāšanos spēkā.

▼M14

5.  Lai sagatavotu pielikumu grozījumus, dalībvalstu kompetentās iestādes iesniedz Komisijai visu nepieciešamo informāciju. Komisija konkretizē tai nepieciešamo informāciju saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

▼B

6.  Saskaņā ar Padomes 1990. gada 7. jūnija Direktīvu 90/313/EEK par brīvu pieeju vides informācijai ( 7 ) Komisija veic nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu tās informācijas konfidencialitāti, kura saņemta, īstenojot šo regulu.

16. pants

Sankcijas

1.  Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu sankciju uzlikšanu vismaz par šādiem šīs regulas pārkāpumiem:

a) īpatņu ievešana Kopienā un eksports vai reeksports no tās bez attiecīgas atļaujas vai sertifikāta, vai arī ar neīstu, viltotu vai nederīgu atļauju vai sertifikātu, vai arī ar atļauju vai sertifikātu, kurā izdarītas izmaiņas bez izsniedzējiestādes atļaujas;

b) saskaņā ar šo regulu izdotajā atļaujā vai sertifikātā precizēto prasību neievērošana;

c) viltotas deklarācijas sastādīšana vai tīša nepatiesas informācijas sniegšana, lai iegūtu atļauju vai sertifikātu;

d) neīstas, viltotas vai nederīgas atļaujas vai sertifikāta, vai arī ar atļaujas vai sertifikāta, kurā izdarītas izmaiņas bez izsniedzējiestādes atļaujas, izmantošana par pamatu Kopienas atļaujas vai sertifikāta iegūšanai vai citam oficiālam mērķim saistībā ar šo regulu;

e) nepaziņošana vai nepatiess paziņojums par importu;

f) tāda dzīvu īpatņu pārvešana, kas nav pienācīgi sagatavota, lai samazinātu ievainojuma, veselības bojājuma vai cietsirdīgas apiešanās risku;

g) A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu lietošana mērķiem, kas nav saskaņā ar sniegto atļauju importa atļaujas izdošanas laikā vai pēc tam;

h) tirdzniecība ar mākslīgi pavairotiem augiem, kas ir pretrunā ar 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktajiem noteikumiem;

i) īpatņu ievešana vai izvešana no Kopienas vai arī to tranzīts caur Kopienas teritoriju bez attiecīgas atļaujas vai sertifikāta, kas izsniegts saskaņā ar šo regulu, un eksporta vai reeksporta gadījumā no trešās valsts, kura ir Konvencijas dalībvalsts, kas izsniegts saskaņā ar Konvenciju, vai arī bez pietiekoša pierādījuma par šādas atļaujas vai sertifikāta esamību;

j) īpatņu pirkšana, piedāvājums pirkt, iegādāšanās komerciāliem nolūkiem, lietošana, lai gūtu komerciālus ienākumus, pārdošana, uzglabāšana pārdošanai, piedāvāšana pārdošanai vai transportēšana pārdošanai, kas ir pretrunā ar 8. pantu;

k) atļaujas vai sertifikāta lietošana attiecībā uz citiem īpatņiem, nevis uz tiem, par kuriem tie ir izsniegti;

l) saskaņā ar šo regulu izsniegto atļauju vai sertifikātu viltošana vai izmaiņu izdarīšana tajos;

m) pieteikuma par Kopienas importa, eksporta vai reeksporta atļaujas vai sertifikāta noraidījuma neatklāšana, pretēji 6. panta 3. punktā noteiktajam.

2.  Šā panta 1. punktā minētie pasākumi atbilst pārkāpuma dabai un smagumam un iekļauj noteikumus attiecībā uz īpatņu aizturēšanu un, ja nepieciešams, to konfiskāciju.

3.  Ja īpatnis tiek konfiscēts, to uztic konfiscējušās dalībvalsts kompetentai iestādei, kura:

a) pēc konsultācijām ar dalībvalsts zinātnisko iestādi īpatni nogādā vietā vai citādi atbrīvojas no tā apstākļos, ko tā uzskata par piemērotiem un savienojamiem ar Konvencijas un šīs regulas noteikumiem un mērķiem; un

b) pēc dzīva īpatņa ievešanas Kopienā, konsultējoties ar eksporta valsti, var nogādāt īpatni atpakaļ šajā valstī uz vainīgās personas rēķina.

4.  Ja dzīvs kādas sugas īpatnis, kura ir uzskaitīta B vai C pielikumā, nonāk Kopienas ievešanas punktā bez attiecīgas derīgas atļaujas vai sertifikāta, īpatni jāaiztur un to var konfiscēt, vai, ja saņēmējs atsakās īpatni atzīt, par ievešanas punktu atbildīgās dalībvalsts kompetentās iestādes var, ja nepieciešams, atteikties pieņemt sūtījumu un pieprasīt, lai ekspeditors nogādā īpatni atpakaļ izbraukšanas vietā.

17. pants

Zinātnieku darba grupa

1.  Ar šo tiek nodibināta zinātnieku darba grupa, kas sastāv no katras dalībvalsts zinātniskās iestādes vai iestāžu pārstāvjiem un ko vada Komisijas pārstāvis.

2.  

a) Zinātnieku darba grupa izskata jebkādus zinātniskus jautājumus saistībā ar šīs regulas piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 2. punkta a) apakšpunktu un 6. punktu, kurus vai nu pēc paša iniciatīvas, vai pēc grupas, vai komitejas dalībnieku lūguma ierosina priekšsēdētājs;

b) Komisija zinātnieku darba grupas atzinumus nodod Komitejai.

▼M9

18. pants

1.  Komisijai palīdz komiteja.

2.  Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK ( 8 ) 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši. Saistībā ar Komitejas uzdevumiem, kas izklāstīti 19. pantā no 1. līdz 2. punktam, ja trīs mēnešu laikā pēc jautājumu paziņošanas Padomei, tā nav rīkojusies, ieteiktos pasākumus pieņem Komisija.

▼M14

3.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

▼M14

4.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu, 5. punkta b) apakšpunktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 3. punkta c) apakšpunktā un 4. punkta b) apakšpunktā un 4. punkta e) apakšpunktā paredzētais termiņš ir, attiecīgi, viens mēnesis, viens mēnesis un divi mēneši.

▼M14

19. pants

1.  Saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru Komisija pieņem pasākumus, kas minēti 4. panta 6. punktā, 5. panta 7. punkta b) apakšpunktā, 7. panta 4. punktā, 15. panta 4. punkta a) un c) apakšpunktā, 15. panta 5. punktā un 21. panta 3. punktā.

1.  Komisija nosaka, kādiem ir jābūt dokumentiem, kas minēti 4. pantā, 5. pantā, 7. panta 4. punktā un 10. pantā, saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

2.  Komisija pieņem pasākumus, kas minēti 4. panta 7. punktā, 5. panta 5. punktā, 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā, 2. punkta c) apakšpunktā un 3. punktā, 8. panta 4. punktā, 9. panta 6. punktā, 11. panta 5. punktā un 12. panta 4. punktā. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

3.  Komisija nosaka vienotus nosacījumus un kritērijus šādām darbībām:

a) regulas 4. pantā, 5. pantā, 7. panta 4. punktā un 10. pantā minēto dokumentu izdošana, derīguma termiņa noteikšana un izmantošana;

b) regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minēto fitosanitāro sertifikātu izmantošana;

c) procedūras noteikšana, kad nepieciešams īpatņus marķēt, lai atvieglotu identifikāciju un nodrošinātu noteikumu ievērošanu.

3.  Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

4.  Komisija, ja nepieciešams, pieņem papildu pasākumus, lai izpildītu Konvencijas pušu konferences lēmumus, Konvencijas Pastāvīgās komitejas lēmumus vai rekomendācijas un Konvencijas sekretariāta rekomendācijas. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

5.  Komisija groza A līdz D pielikumu, izņemot gadījumu, kad grozījumus izdara A pielikumā, ja tie neizriet no Konvencijas dalībvalstu konferences lēmumiem. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 18. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼B

20. pants

Nobeiguma noteikumi

Katra dalībvalsts paziņo Komisijai un Konvencijas sekretariātam par noteikumiem, ko tās pieņem īpaši šīs regulas īstenošanai, un par visiem izmantotajiem juridiskajiem dokumentiem un veiktajiem pasākumiem tā īstenošanai un ieviešanai.

Komisija paziņo šo informāciju dalībvalstīm.

21. pants

1.  Ar šo tiek atcelta Regula (EEK) Nr. 3626/82.

2.  Līdz 19. panta 1. un 2. punktā minēto pasākumu pieņemšanai dalībvalstis var saglabāt spēkā vai turpināt piemērot pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 3626/82 un Komisijas 1983. gada 28. novembra Regulu (EEK) Nr. 3418/83, ar kuru izklāsta noteikumus par vienādu tādu dokumentu izsniegšanu un lietošanu, kas vajadzīgi, lai Kopienā īstenotu Konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām ( 9 ).

▼M14

3.  Divus mēnešus pirms šīs regulas īstenošanas Komisija saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru un pēc apspriešanās ar zinātnisko darba grupu:

▼B

a) pārbauda, ka nav attaisnojami ierobežojumi attiecībā uz to Regulas (EEK) Nr. 3626/82 C.1 pielikumā uzskaitīto sugu ievešanu Kopienā, kuras nav iekļautas šīs regulas A pielikumā;

b) pieņem regulu, ar kuru groza D pielikumu par to sugu uzskaitījumu, kas atbilst 3. panta 4. punkta a) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem.

22. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 1997. gada 1. jūnija.

Šīs regulas 12. un 13. pantu, 14. panta 3. punktu, 16., 17., 18. un 19. pantu, kā arī 21. panta 3. punktu piemēro no regulas spēkā stāšanās brīža.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M17
PIELIKUMS

Skaidrojošās norādes par A, B, C un D pielikumu

1. Sugām, kas iekļautas A, B, C un D pielikumā, norāda:

a) sugas nosaukumu; vai

b) to, ka tās ir visas augstākā taksonā vai tā daļā ietilpstošās sugas.

2. Visu augstākā taksonā ietilpstošo sugu apzīmēšanai lieto saīsinājumu “spp.”.

3. Pārējos taksonus, kas ir augstāki par sugu, piemin tikai informācijas vai klasifikācijas nolūkā.

4. Treknrakstā norādītās sugas A pielikumā minētas atbilstīgi to aizsargājamības pakāpei, kas paredzēta Padomes Direktīvā 2009/147/EK ( 10 ) vai Padomes Direktīvā 92/43/EEK ( 11 ).

5. Augu taksoniem, kas ir zemāki par sugu, izmanto šādus saīsinājumus

a) ar “ssp.” apzīmē pasugu;

b) ar “var.” apzīmē varietāti (varietātes);

c) ar “fa.” apzīmē paveidu.

6. Apzīmējums “(I)”, “(II)” vai “(III)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam ir norāde uz Konvencijas papildinājumiem, kuros attiecīgā suga iekļauta atbilstīgi 7. līdz 9. norādei. Ja šādu apzīmējumu nav, tas nozīmē, ka attiecīgā suga Konvencijas papildinājumos nav iekļauta.

7. Apzīmējums “(I)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas I papildinājumā.

8. Apzīmējums “(II)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas II papildinājumā.

9. Apzīmējums “(III)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka tas ir iekļauts Konvencijas III papildinājumā. Šajā gadījumā norāda arī valsti, saistībā ar kuru attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts III papildinājumā.

10. “Šķirne” saskaņā ar Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksa (International Code of Nomenclature for Cultivated Plants) 8. izdevumu ir augu kopa, kas a) selekcionēta konkrētas īpašības vai īpašību kombinācijas dēļ, b) šīs īpašības ir izteiktas, viendabīgas un stabilas un c) pavairota ar piemērotiem līdzekļiem, saglabā šīs īpašības. Jaunu šķirnes taksonu var uzskatīt par tādu tikai tad, kad tā kategorijas nosaukums un apraksts ir oficiāli publicēts Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksa jaunākajā izdevumā.

11. Hibrīdus papildinājumos atsevišķi iekļauj tikai tad, ja šie hibrīdi veido atšķirīgas un noturīgas populācijas savvaļā. Uz hibrīddzīvniekiem, kam četrās iepriekšējās tiešo priekšteču paaudzēs viens vai vairāki īpatņi pieder pie A vai B pielikumā iekļautas sugas, šīs regulas noteikumus attiecina tāpat kā uz tīrsugas dzīvniekiem, pat ja attiecīgais hibrīds nav atsevišķi iekļauts minētajos pielikumos.

12. Ja suga ir iekļauta A, B vai C pielikumā, tajā pašā pielikumā iekļauj arī visas attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, ja vien par konkrēto sugu nav īpaši norādīts, ka iekļaujamas ir tikai noteiktas daļas un no tām iegūti produkti. Saskaņā ar regulas 2. panta t) punktu apzīmējums “#”, kam pievienots cipars, blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam B vai C pielikumā apzīmē attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas šī regula.

#1

Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:

a) sēklas, sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas);

b) cietā vai šķidrā barotnē in vitro iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;

c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem; un

d) mākslīgi pavairotu Vanilla ģints augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus.

#2

Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:

a) sēklas un ziedputekšņus; un

b) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.

#3

Apzīmē veselas un sagrieztas saknes un sakņu daļas.

#4

Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:

a) sēklas (arī Orchidaceae sēklu pogaļas), sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas). Šis atbrīvojums neattiecas uz Cactaceae spp. sēklām, kas eksportētas no Meksikas, un Beccariophoenix madagascariensis un Neodypsis decaryi sēklām, kas eksportētas no Madagaskaras;

b) cietā vai šķidrā barotnē in vitro iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;

c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem;

d) mākslīgi pavairotu Vanilla ģints un Cactaceae dzimtas augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus;

e) naturalizētu vai mākslīgi pavairotu Opuntia ģints Opuntia apakšģints un Selenicereus (Cactaceae) augu stumbrus, ziedus un to daļas vai no tām iegūtus produktus; un

f) gatavo Euphorbia antisyphilitica produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.

#5

Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus un finiera loksnes.

#6

Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finiera loksnes un saplāksni.

#7

Apzīmē apaļkokus, kokskaidas, koksnes pulveri un ekstraktus.

#8

Apzīmē auga apakšzemes daļas (t. i., saknes, sakneņus): veselas un sadalītā vai pulvera veidā.

#9

Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot tos, kuriem ir marķējums “Ražots no kontrolēti ievākta un pārstrādāta Hoodia spp. materiāla sadarbībā ar Cites pārvaldības iestādēm Botsvānā/Namībijā/Dienvidāfrikā atbilstīgi nolīgumam Nr. BW/NA/ZA xxxxxx”.

#10

Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus un finiera loksnes, arī nepabeigtus koka izstrādājumus, kas lietoti stīgu mūzikas instrumentiem paredzēto lociņu izgatavošanai.

#11

Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finiera loksnes, saplāksni, koksnes pulveri un ekstraktus.

#12

Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finiera loksnes, saplāksni un ēterisko eļļu, izņemot gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.

#13

Apzīmē kodolu (zināms arī kā “endosperma”, “mīkstums “ vai “kopra”) un tā atvasinājumu.

13. Tā kā ne par vienu A pielikumā iekļautu augu sugu vai augstāko taksonu nav norādīts, ka uz to hibrīdiem attiecas šīs regulas 4. panta 1. punkta noteikumi, tas nozīmē, ka mākslīgi pavairotus hibrīdus, kuri iegūti no vienas vai vairāku šādu sugu vai taksonu augiem, drīkst tirgot, ja ir mākslīgo pavairošanu apliecinošs dokuments, un ka uz minēto hibrīdu sēklām un ziedputekšņiem (arī putekšņlapām), grieztajiem ziediem, cietā vai šķidrā barotnē in vitro iegūtiem sējeņiem vai audu kultūrām, ko pārvadā sterilā iepakojumā, šīs regulas noteikumi neattiecas.

14. Regulas noteikumi neattiecas uz urīnu, izkārnījumiem un ambru, ja šie atkritumprodukti ir iegūti, nekādi neiedarbojoties uz attiecīgajiem dzīvniekiem.

15. Attiecībā uz D pielikumā minētajām dzīvnieku sugām noteikumus piemēro tikai dzīviem īpatņiem un nesadalītiem vai praktiski nesadalītiem nedzīviem īpatņiem, ja vien tie nepieder pie taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.

§ 1

Neapstrādātas vai miecētas veselas vai praktiski veselas ādas.

§ 2

Spalvas vai ar spalvām klāta āda vai citas daļas.

16. Attiecībā uz D pielikumā minētajām augu sugām noteikumus piemēro tikai dzīviem augu eksemplāriem, ja vien tie nepieder pie taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.

§ 3

Kaltēti un svaigi augi, attiecīgā gadījumā arī lapas, saknes/sakneņi, stumbri, sēklas/sporas, miza un augļi.

§ 4

Apaļkoki, zāģmateriāli un finiera loksnes. 

A pielikums

B pielikums

C pielikums

Vispārpieņemtais nosaukums

FAUNA

CHORDATA (HORDAIŅI)

MAMMALIA

 
 
 

Zīdītāji

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

 
 
 

Antilokapras

Antilocapra americana (I) (tikai Meksikas populācija; uz pārējām populācijām šīs regulas pielikumi neattiecas)

 
 

Ziemeļamerikas antilokapra

Bovidae

 
 
 

Antilopes, govis, dukeri, gazeles, kazas, aitas u. c.

Addax nasomaculatus (I)

 
 

Sahāras zobenragantilope

 

Ammotragus lervia (II)

 

Krēpjaita

 
 

Antilope cervicapra (III Nepāla)

Indijas antilope garna

 

Bison bison athabascae (II)

 

Meža bizons

Bos gaurus (I) (izņemot domesticēto paveidu Bos frontalis, uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)

 
 

Gaurs

Bos mutus (I) (izņemot domesticēto paveidu Bos grunniens, uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)

 
 

Jaks

Bos sauveli (I)

 
 

Kambodžas vērsis jeb kuprejs

 
 

Bubalus arnee (III Nepāla) (izņemot domesticēto paveidu Bubalus bubalis, uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)

Ūdensbifelis jeb Āzijas bifelis

Bubalus depressicornis (I)

 
 

Sulavesi bifelis

Bubalus mindorensis (I)

 
 

Mindoras bifelis

Bubalus quarlesi (I)

 
 

Kalnu bifelis

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takins

Capra falconeri (I)

 
 

Vītņragu kaza

Capricornis milneedwardsii (I)

 
 

Ķīnas gorals

Capricornis rubidus (I)

 
 

Sarkanais gorals

Capricornis sumatraensis (I)

 
 

Sumatras gorals

Capricornis thar (I)

 
 

Himalaju gorals

 

Cephalophus brookei (II)

 

Brūka dukers

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Melnmuguras dukers

Cephalophus jentinki (I)

 
 

Džentinka dukers

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Ogilbija dukers

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Meža dukers

 

Cephalophus zebra (II)

 

Zebru dukers

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontboks

Gazella cuvieri (I)

 
 

Parastā gazele

 
 

Gazella dorcas (III Alžīrija/Tunisija)

Dorkas gazele

Gazella leptoceros (I)

 
 

Smiltāju gazele

Hippotragus niger variani (I)

 
 

Melnā zobenragantilope

 

Kobus leche (II)

 

Ūdensāzis

Naemorhedus baileyi (I)

 
 

Brūnais gorals

Naemorhedus caudatus (I)

 
 

Garastes gorals

Naemorhedus goral (I)

 
 

Himalaju gorals

Naemorhedus griseus (I)

 
 

Ķīnas jeb tumšais gorals

Nanger dama (I)

 
 

Gazele

Oryx dammah (I)

 
 

Zobenragu orikss

Oryx leucoryx (I)

 
 

Baltais orikss

 

Ovis ammon (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)

 

Eirāzijas kalnu aita

Ovis ammon hodgsonii (I)

 
 

Himalaju kalnu aita

Ovis ammon nigrimontana (I)

 
 

Karatau kalnu aita

 

Ovis canadensis (II) (tikai Meksikas populācija; uz pārējām populācijām šīs regulas pielikumi neattiecas)

 

Kanādas aita

Ovis orientalis ophion (I)

 
 

Kipras kalnu aita

 

Ovis vignei (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)

 

Stepes aita

Ovis vignei vignei (I)

 
 

Stepes aita

Pantholops hodgsonii (I)

 
 

Tibetas antilope

 

Philantomba monticola (II)

 

Kalnu dukers

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 
 

Vjetnamas vērsis

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 
 

Ģemze

 

Saiga borealis (II)

 

Ziemeļu saiga

 

Saiga tatarica (II)

 

Saiga

 
 

Tetracerus quadricornis (III Nepāla)

Indijas četrragantilope

Camelidae

 
 
 

Kamieļi, lamas, vikuņas

 

Lama guanicoe (II)

 

Gvanako

Vicugna vicugna (I) (izņemot populācijas Argentīnā (Huhujas un Katamarkas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa populācija), Čīlē (Primeras reģiona populācija) un Peru (visa populācija), kas ir iekļautas B pielikumā)

Vicugna vicugna (II) (tikai populācijas Argentīnā (1) (Huhujas un Katamarkas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (2) (visa populācija), Čīlē (3) (Primeras reģiona populācija) un Peru (4) (visa populācija); visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā)

 

Vikuņa

Cervidae

 
 
 

Brieži, Andu brieži, muntjaki, pudubrieži

Axis calamianensis (I)

 
 

Cūku aksisbriedis

Axis kuhlii (I)

 
 

Kūla aksisbriedis

Axis porcinus annamiticus (I)

 
 

Indoķīnas aksisbriedis

Blastocerus dichotomus (I)

 
 

Purva briedis

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Buhāras staltbriedis

 
 

Cervus elaphus barbarus (III Alžīrija/Tunisija)

Berberu staltbriedis

Cervus elaphus hanglu (I)

 
 

Kašmiras staltbriedis

Dama dama mesopotamica (I)

 
 

Irānas dambriedis

Hippocamelus spp.

 
 

Andu brieži

 
 

Mazama temama cerasina (III Gvatemala)

Amerikas sarkanā mazama

Muntiacus crinifrons (I)

 
 

Melnais muntjaks

Muntiacus vuquangensis (I)

 
 

Milzu muntjaks

 
 

Odocoileus virginianus mayensis (III Gvatemala)

Vidusamerikas baltastes briedis

Ozotoceros bezoarticus (I)

 
 

Pampu briedis

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Ziemeļu pudubriedis

Pudu puda (I)

 
 

Dienvidu pudubriedis

Rucervus duvaucelii (I)

 
 

Barasinga

Rucervus eldii (I)

 
 

Lirragu briedis

Hippopotamidae

 
 
 

Nīlzirgi

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Pundurnīlzirgs

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Nīlzirgs

Moschidae

 
 
 

Muskusbrieži

Moschus spp. (I) (tikai Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

Moschus spp. (II) (izņemot Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas, kas ir iekļautas A pielikumā)

 

Muskusbrieži

Suidae

 
 
 

Babirusa, cūkas

Babyrousa babyrussa (I)

 
 

Babirusa

Babyrousa bolabatuensis (I)

 
 

Bola-batu babirusa

Babyrousa celebensis (I)

 
 

Ziemeļu Sulavesi babirusa

Babyrousa togeanensis (I)

 
 

Todži babirusa

Sus salvanius (I)

 
 

Pundurcūka

Tayassuidae

 
 
 

Pekari

 

Tayassuidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un šīs regulas pielikumos neiekļautās Pecari tajacu populācijas Meksikā un Amerikas Savienotajās Valstīs)

 

Pekari

Catagonus wagneri (I)

 
 

Dienvidamerikas pekars

CARNIVORA

Ailuridae

 
 
 
 

Ailurus fulgens (I)

 
 

Mazais panda

Canidae

 
 
 

Suņi, lapsas, vilki

 
 

Canis aureus (III Indija)

Zeltainais šakālis

Canis lupus (I/II)

(visas populācijas, izņemot populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles. Butānas, Indijas, Nepālas un Pakistānas populācijas ir minētas I papildinājumā; Visas pārējās populācijas ir minētas II papildinājumā. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo – Canis lupus familiaris un Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles). Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo – Canis lupus familiaris un Canis lupus dingo)

 

Vilks

Canis simensis

 
 

Etiopijas šakālis

 

Cerdocyon thous (II)

 

Krabjlapsa

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Krēpjvilks

 

Cuon alpinus (II)

 

Sarkanvilks

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Andu lapsa

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Darvina lapsa

 

Lycalopex griseus (II)

 

Dienvidamerikas lapsa

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Pampas lapsa

Speothos venaticus (I)

 
 

Krūmu suns

 
 

Vulpes bengalensis (III Indija)

Bengālijas lapsa

 

Vulpes cana (II)

 

Afganistānas lapsa

 

Vulpes zerda (II)

 

Ziemeļāfrikas lapsa jeb feneks

Eupleri

 
 
 
 
 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fossa

 

Eupleres goudotii (II)

 

Falanuks

 

Fossa fossana (II)

 

Madagaskaras fosa

Felidae

 
 
 

Kaķi, gepardi, leopardi, lauvas, tīģeri u. c.

 

Felidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas. Šīs regulas noteikumi neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)

 

Kaķi

Acinonyx jubatus (I) (dzīviem īpatņiem un medību trofejām noteiktas šādas gada eksporta kvotas: Botsvānai 5; Namībijai 150; Zimbabvei 50. Tirdzniecībā ar minētajiem īpatņiem piemēro šīs regulas 4. panta 1. punkta noteikumus)

 
 

Gepards

Caracal caracal (I) (tikai Āzijas populācija; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 
 

Karakals

Catopuma temminckii (I)

 
 

Zeltainais Āzijas kaķis

Felis nigripes (I)

 
 

Melnkājainais kaķis

Felis silvestris (II)

 
 

Meža kaķis

Leopardus geoffroyi (I)

 
 

Žofruā kaķis

Leopardus jacobitus (I)

 
 

Andu kaķis

Leopardus pardalis (I)

 
 

Ocelots

Leopardus tigrinus (I)

 
 

Tīģerkaķis

Leopardus wiedii (I)

 
 

Margajs

Lynx lynx (II)

 
 

Eirāzijas lūsis

Lynx pardinus (I)

 
 

Ibērijas lūsis

Neofelis nebulosa (I)

 
 

Dūmakainais leopards

Panthera leo persica (I)

 
 

Āzijas lauva

Panthera onca (I)

 
 

Jaguārs

Panthera pardus (I)

 
 

Leopards

Panthera tigris (I)

 
 

Tīģeris

Pardofelis marmorata (I)

 
 

Marmorkaķis

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (tikai Bangladešas, Indijas un Taizemes populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 
 

Bengālijas kaķis

Prionailurus iriomotensis (II)

 
 

Iriomotes kaķis

Prionailurus planiceps (I)

 
 

Sumatras kaķis

Prionailurus rubiginosus (I) (tikai Indijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 
 

Rūsganais kaķis

Puma concolor coryi (I)

 
 

Floridas puma

Puma concolor costaricensis (I)

 
 

Vidusamerikas puma

Puma concolor couguar (I)

 
 

Ziemeļamerikas austrumu puma

Puma yagouaroundi (I) (tikai Vidusamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 
 

Jaguarunds

Uncia uncia (I)

 
 

Sniega leopards

Herpestidae

 
 
 

Mangusti

 
 

Herpestes fuscus (III Indija)

Brūnais mangusts

 
 

Herpestes edwardsi (III Indija)

Indijas mangusts

 
 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indija)

Mazais Indijas mangusts

 
 

Herpestes smithii (III Indija)

Smita mangusts

 
 

Herpestes urva (III Indija)

Krabju mangusts

 
 

Herpestes vitticollis (III Indija)

Svītrkakla mangusts

Hyaenidae

 
 
 

Zemesvilki, hiēnas

 
 

Proteles cristata (III Botsvāna)

Zemesvilks

Mephitidae

 
 
 

Skunksi

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Patagonijas skunkss

Mustelidae

 
 
 

Āpši, caunas, zebiekstes u. c.

Lutrinae

 
 
 

Ūdri

 

Lutrinae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Ūdri

Aonyx capensis microdon (I) (tikai Kamerūnas un Nigērijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 
 

Kamerūnas beznagu ūdrs

Enhydra lutris nereis (I)

 
 

Pacifika jūrasūdrs

Lontra felina (I)

 
 

Jūrasūdrs

Lontra longicaudis (I)

 
 

Garastes upesūdrs

Lontra provocax (I)

 
 

Dienvidu upesūdrs

Lutra lutra (I)

 
 

Ūdrs

Lutra nippon (I)

 
 

Japānas ūdrs

Pteronura brasiliensis (I)

 
 

Brazīlijas dižūdrs

Mustelinae

 
 
 

Grizoni, caunas, tairas, zebiekstes

 
 

Eira barbara (III Hondurasa)

Taira

 
 

Galictis vittata (III Kostarika)

Lielais grizons

 
 

Martes flavigula (III Indija)

Dzeltenkakla cauna

 
 

Martes foina intermedia (III Indija)

Akmens cauna

 
 

Martes gwatkinsii (III Indija)

Gvatkinsa cauna

 
 

Mellivora capensis (III Botsvāna)

Medusāpsis

Mustela nigripes (I)

 
 

Melnkājainais sesks

Odobenidae

 
 
 

Valzirgs

 

Odobenus rosmarus (III Kanāda)

 

Valzirgs

Otariidae

 
 
 

Kotiki, jūras lauvas

 

Arctocephalus spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Dienvidu kotiki

Arctocephalus philippii (II)

 
 

Čīles dienvidu kotiks

Arctocephalus townsendi (I)

 
 

Gvadelupas dienvidu kotiks

Phocidae

 
 
 

Plombas

 

Mirounga leonina (II)

 

Dienvidu jūraszilonis

Monachus spp. (I)

 
 

Mūkroņi

Procyonidae

 
 
 

Degunlācīši, olingi

 
 

Bassaricyon gabbii (III Kostarika)

Kuplastes olings

 
 

Bassariscus sumichrasti (III Kostarika)

Vidusamerikas kakomiclijs

 
 

Nasua narica (III Hondurasa)

Baltpurna degunlācītis

 
 

Nasua nasua solitaria (III Urugvaja)

Dienvidamerikas degunlācītis

 
 

Potos flavus (III Hondurasa)

Kinkažu

Ursidae

 
 
 

Lāči

 

Ursidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Lāči

Ailuropoda melanoleuca (I)

 
 

Lielais panda

Helarctos malayanus (I)

 
 

Malajas lācis

Melursus ursinus (I)

 
 

Garlūpu lācis

Tremarctos ornatus (I)

 
 

Briļļainais lācis

Ursus arctos (I/II)

(I papildinājumā minētas tikai Butānas, Ķīnas, Meksikas un Mongolijas populācijas, kā arī pasuga Ursus arctos isabellinus; pārējās populācijas un pasugas ir minētas II papildinājumā)

 
 

Brūnais lācis

Ursus thibetanus (I)

 
 

Tibetas lācis

Viverridae

 
 
 

Viveru dzimta

 
 

Arctictis binturong (III Indija)

Binturongs

 
 

Civettictis civetta (III Botsvāna)

Āfrikas civeta

 

Cynogale bennettii (II)

 

Ūdrciveta

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Svītrainā civeta

 
 

Paguma larvata (III Indija)

Himalaju palmciveta

 
 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indija)

Parastā palmciveta

 
 

Paradoxurus jerdoni (III Indija)

Dienvidindijas palmciveta

 

Prionodon linsang (II)

 

Svītrainais linsangs

Prionodon pardicolor (I)

 
 

Plankumainais linsangs

 
 

Viverra civettina (III Indija)

Lielplankumainā civeta

 
 

Viverra zibetha (III Indija)

Lielā Indijas civeta

 
 

Viverricula indica (III Indija)

Mazā Indijas civeta

CETACEA

 
 
 

Vaļveidīgie (delfīni, cūkdelfīni, vaļi)

CETACEA spp. (I/II) (5)

 
 

Vaļveidīgie

CHIROPTERA

Phyllostomidae

 
 
 

Lapdeguņi

 
 

Platyrrhinus lineatus (III Urugvaja)

Platdegunsikspārnis

Pteropodidae

 
 
 

Augļsikspārņi

 

Acerodon spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Dižsikspārņi

Acerodon jubatus (I)

 
 

Dzeltengalvas augļsikspārnis

 

Pteropus spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Dižsikspārņi

Pteropus insularis (I)

 
 

Truku dižsikspārnis

Pteropus livingstonii (II)

 
 

Livingstona dižsikspārnis

Pteropus loochoensis (I)

 
 

Japānas dižsikspārnis

Pteropus mariannus (I)

 
 

Mariānu dižsikspārnis

Pteropus molossinus (I)

 
 

Ponapes dižsikspārnis

Pteropus pelewensis (I)

 
 

Pelevas dižsikspārnis

Pteropus pilosus (I)

 
 

Palavu dižsikspārnis

Pteropus rodricensis (II)

 
 

Rodrigesas dižsikspārnis

Pteropus samoensis (I)

 
 

Samoa dižsikspārnis

Pteropus tonganus (I)

 
 

Tongas dižsikspārnis

Pteropus ualanus (I)

 
 

Kosraes dižsikspārnis

Pteropus voeltzkowi (II)

 
 

Pembas dižsikspārnis

Pteropus yapensis (I)

 
 

Japas dižsikspārnis

CINGULATA

Dasypodidae

 
 
 

Bruņneši

 
 

Cabassous centralis (III Kostarika)

Vidusamerikas bruņnesis

 
 

Cabassous tatouay (III Urugvaja)

Kailastes bruņnesis

 

Chaetophractus nationi (II) (gada eksporta kvota ir nulle. Visus īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)

 

Matainais bruņnesis

Priodontes maximus (I)

 
 

Milzu bruņnesis

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae

 
 
 

Plēsējsomaiņi

Sminthopsis longicaudata (I)

 
 

Garastes šaurpēdainis

Sminthopsis psammophila (I)

 
 

Smiltāju šaurpēdainis

Thylacinidae

 
 
 

Vilksomaiņi

Thylacinus cynocephalus (iespējams, suga izmirusi) (I)

 
 

Tasmānijas vilksomainis

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 
 
 

Ķenguri, valabiji

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Pelēkais kokķengurs

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Melnais kokķengurs

Lagorchestes hirsutus (I)

 
 

Rietumu zaķķengurs

Lagostrophus fasciatus (I)

 
 

Svītrainais zaķķengurs

Onychogalea fraenata (I)

 
 

Īsnagu valabijs

Onychogalea lunata (I)

 
 

Mēnessnagu valabijs

Phalangeridae

 
 
 

Posumi jeb kuskusi

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Austrumu posums

 

Phalanger mimicus (II)

 

Dienvidu posums

 

Phalanger orientalis (II)

 

Ziemeļu posums

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Admiralitātes salu posums

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Plankumainais kuskuss

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Jaungvinejas posums

Potoroidae

 
 
 

Žurkķenguri

Bettongia spp. (I)

 
 

Tasmānijas žurkķenguri

Caloprymnus campestris (iespējams, suga izmirusi) (I)

 
 

Kailkrūšu žurkķengurs

Vombatidae

 
 
 

Vombati

Lasiorhinus krefftii (I)

 
 

Krefta vombats

LAGOMORPHA

Leporidae

 
 
 

Zaķi, truši

Caprolagus hispidus (I)

 
 

Āzijas zaķis

Romerolagus diazi (I)

 
 

Bezastes trusis jeb Diaza trusis, jeb vulkāntrusis

MONOTREMATA

Tachyglossidae

 
 
 

Ehidnas

 

Zaglossus spp. (II)

 

Garpurna ehidnas

PERAMELEMORPHIA

Chaeropodidae

 
 
 

Bandikuti

Chaeropus ecaudatus (iespējams, suga izmirusi) (I)

 
 

Cūkkājbandikuts

Peramelidae

 
 
 
 

Perameles bougainville (I)

 
 

Bugenvila bandikuts

Thylacomyidae

 
 
 
 

Macrotis lagotis (I)

 
 

Lielais trušbandikuts

Macrotis leucura (I)

 
 

Mazais trušbandikuts

PERISSODACTYLA

Equidae

 
 
 

Zirgi, savvaļas ēzeļi, zebras

Equus africanus (I) (izņemot domesticēto paveidu Equus asinus, uz ko šīs regulas noteikumi neattiecas)

 
 

Āfrikas savvaļas ēzelis

Equus grevyi (I)

 
 

Tuksneša zebra

Equus hemionus (I/II) (šī suga ir minēta II papildinājumā, bet pasugas Equus hemionus hemionus un Equus hemionus khur ir minētas I papildinājumā)

 
 

Kulans

Equus kiang (II)

 
 

Kiangs

Equus przewalskii (I)

 
 

Prževaļska zirgs

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Hartmaņa kalnu zebra

Equus zebra zebra (I)

 
 

Kāpas kalnu zebra

Rhinocerotidae

 
 
 

Degunradži

Rhinocerotidae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās pasugas)

 
 

Degunradži

 

Ceratotherium simum simum (II) (tikai Dienvidāfrikas un Svazilendas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā. Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar dzīviem dzīvniekiem, kurus nogādā piemērotā un pieņemamā galamērķī, un medību trofeju tirdzniecībā. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)

 

Baltais degunradzis

Tapiridae

 
 
 

Tapīri

Tapiridae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās sugas)

 
 

Tapīri

 

Tapirus terrestris (II)

 

Līdzenumu tapīrs

PHOLIDOTA

Manidae

 
 
 

Zvīņneši

 

Manis spp. (II)

(savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciāliem mērķiem, Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica un Manis pentadactyla gada eksporta kvota ir nulle)

 

Zvīņneši

PILOSA

Bradypodidae

 
 
 

Trīspirkstsliņķi

 

Bradypus variegatus (II)

 

Brūnkaklsliņķis

Megalonychidae

 
 
 

Divpirkstsliņķi

 
 

Choloepus hoffmanni (III Kostarika)

Hofmana divpirkstsliņķis

Myrmecophagidae

 
 
 

Skudrlāči

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Lielais skudrlācis

 
 

Tamandua mexicana (III Gvatemala)

Meksikas skudrlācis

PRIMATES

 
 
 

Primāti

 

PRIMATES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Primāti

Atelidae

 
 
 

Zirnekļpērtiķi un bļauri

Alouatta coibensis (I)

 
 

Koibas salas bļauris

Alouatta palliata (I)

 
 

Mantijas bļauris

Alouatta pigra (I)

 
 

Gvatemalas bļauris

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 
 

Melnpieres Žofruā zirnekļpērtiķis

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 
 

Panamas Žofruā zirnekļpērtiķis

Brachyteles arachnoides (I)

 
 

Dienvidu zirnekļpērtiķis jeb muriki

Brachyteles hypoxanthus (I)

 
 

Ziemeļu zirnekļpērtiķis

Oreonax flavicauda (I)

 
 

Dzeltenastes pūkpērtiķis

Cebidae

 
 
 

Kapucīni

Callimico goeldii (I)

 
 

Ziemeļbaijas melngalvas titi

Callithrix aurita (I)

 
 

Melnmaskas jeb Dienvidbaijas titi

Callithrix flaviceps (I)

 
 

Melnpieres titi

Leontopithecus spp.

 
 

Melngalvas titi

Saguinus bicolor (I)

 
 

Baltdeguna kuplastpērtiķis

Saguinus geoffroyi (I)

 
 

Žofruā cekulainais tamarīns

Saguinus leucopus (I)

 
 

Baltkāju cekulainais tamarīns

Saguinus martinsi (I)

 
 

Martinsa tamarīns

Saguinus oedipus (I)

 
 

Edipa cekulainais tamarīns

Saimiri oerstedii (I)

 
 

Vidusamerikas saimirs

Cercopithecidae

 
 
 

Mērkaķi

Cercocebus galeritus (I)

 
 

Tanas mangabejs

Cercopithecus diana (I)

 
 

Diānas mērkaķis

Cercopithecus roloway (I)

 
 

Garbārdainais Diānas mērkaķis

Cercopithecus solatus (II)

 
 

Saulastes mērkaķis

Colobus satanas (II)

 
 

Melnais kolobs

Macaca silenus (I)

 
 

Lauvu makaks

Mandrillus leucophaeus (I)

 
 

Drils

Mandrillus sphinx (I)

 
 

Mandrils

Nasalis larvatus (I)

 
 

Kalimantānas gardegunpērtiķis

Piliocolobus foai (II)

 
 

Sarkanā gvereca

Piliocolobus gordonorum (II)

 
 

Udzungvas jeb Gordonu sarkanais kolobs

Piliocolobus kirkii (I)

 
 

Kērka jeb Zanzibāras sarkanais kolobs

Piliocolobus pennantii (II)

 
 

Penanta sarkanais kolobs

Piliocolobus preussi (II)

 
 

Preisa sarkanais kolobs

Piliocolobus rufomitratus (I)

 
 

Tanas sarkanais kolobs

Piliocolobus tephrosceles (II)

 
 

Ugandas sarkanais kolobs

Piliocolobus tholloni (II)

 
 

Tolona Tanas sarkanais kolobs

Presbytis potenziani (I)

 
 

Mentavai salu langurs

Pygathrix spp. (I)

 
 

Strupdegunlanguri jeb slaidlanguri

Rhinopithecus spp. (I)

 
 

Strupdegunpērtiķi

Semnopithecus ajax (I)

 
 

Svētais langurs jeb hanumans

Semnopithecus dussumieri (I)

 
 

Kašmiras pelēkais langurs

Semnopithecus entellus (I)

 
 

Dienvidlīdzenumu pelēkais langurs

Semnopithecus hector (I)

 
 

Tarajas pelēkais langurs

Semnopithecus hypoleucos (I)

 
 

Melnpēdu pelēkais langurs

Semnopithecus priam (I)

 
 

Spalvotais pelēkais langurs

Semnopithecus schistaceus (I)

 
 

Nepālas pelēkais langurs

Simias concolor (I)

 
 

Strupastes gardegunpērtiķis jeb vienkrāsainā simija

Trachypithecus delacouri (II)

 
 

Baltdibena Fransuā cekullangurs

Trachypithecus francoisi (II)

 
 

Fransuā cekullangurs

Trachypithecus geei (I)

 
 

Zeltainais cekullangurs

Trachypithecus hatinhensis (II)

 
 

Hatinha cekullangurs

Trachypithecus johnii (II)

 
 

Nilgiri cekullangurs

Trachypithecus laotum (II)

 
 

Laotas cekullangurs

Trachypithecus pileatus (I)

 
 

Cepurainais cekullangurs

Trachypithecus poliocephalus (II)

 
 

Tonkinas Fransuā cekullangurs

Trachypithecus shortridgei (I)

 
 

Šortridža cekullangurs

Cheirogaleidae

 
 
 

Peļlemuri un pundurlemuri

Cheirogaleidae spp. (I)

 
 

Peļlemuri un pundurlemuri

Daubentoniidae

 
 
 

Slaidpirkstaiņi

Daubentonia madagascariensis (I)

 
 

Madagaskaras slaidpirkstainis jeb ai-ai

Hominidae

 
 
 

Cilvēkpērtiķi un cilvēks

Gorilla beringei (I)

 
 

Austrumu gorilla

Gorilla gorilla (I)

 
 

Rietumu gorilla

Pan spp. (I)

 
 

Šimpanzes

Pongo abelii (I)

 
 

Sumatras orangutans

Pongo pygmaeus (I)

 
 

Borneo orangutans

Hylobatidae

 
 
 

Giboni

Hylobatidae spp. (I)

 
 

Giboni

Indriidae

 
 
 

Indri

Indriidae spp. (I)

 
 

Indri

Lemuridae

 
 
 

Lemuri

Lemuridae spp. (I)

 
 

Lemuri

Lepilemuridae

 
 
 

Slaidlemuri

Lepilemuridae spp. (I)

 
 

Slaidlemuri

Lorisidae

 
 
 

Lori

Nycticebus spp. (I)

 
 

Resnie lori

Pitheciidae

 
 
 

Saki

Cacajao spp. (I)

 
 

Īsastpērtiķi jeb uakari

Callicebus barbarabrownae (II)

 
 

Ziemeļbaijas melngalvas titi

Callicebus melanochir (II)

 
 

Melnmaskas jeb Dienvidbaijas titi

Callicebus nigrifrons (II)

 
 

Melnpieres titi

Callicebus personatus (II)

 
 

Melngalvas titi

Chiropotes albinasus (I)

 
 

Baltdeguna kuplastpērtiķis

Tarsiidae

 
 
 

Tarsiji

Tarsius spp. (II)

 
 

Tarsiji

PROBOSCIDEA

Elephantidae

 
 
 

Ziloņi

Elephas maximus (I)

 
 

Indijas zilonis

Loxodonta africana (I) (izņemot Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)

Loxodonta africana (II)

(tikai Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (6); visas pārējās populācijas iekļautas A pielikumā)

 

Āfrikas zilonis

RODENTIA

Chinchillidae

 
 
 

Šinšillas

Chinchilla spp. (I) (šīs regulas noteikumi neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)

 
 

Šinšillas

Cuniculidae

 
 
 

Pakas

 
 

Cuniculus paca (III Hondurasa)

Paka

Dasyproctidae

 
 
 

Aguti

 
 

Dasyprocta punctata (III Hondurasa)

Punktainais agutis

Erethizontidae

 
 
 

Dienvidamerikas dzeloņcūkas

 
 

Sphiggurus mexicanus (III Hondurasa)

Meksikas kokdzeloņcūka

 
 

Sphiggurus spinosus (III Urugvaja)

Asā kokdzeloņcūka

Hystricidae

 
 
 

Dzeloņcūkas

Hystrix cristata

 
 

Ziemeļāfrikas dzeloņcūka

Muridae

 
 
 

Peles, žurkas

Leporillus conditor (I)

 
 

Austrālijas būvētājžurka

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 
 

Austrālijas māņpele

Xeromys myoides (I)

 
 

Māņu ūdensžurka

Zyzomys pedunculatus (I)

 
 

Makdonela grēdas resnastes žurka

Sciuridae

 
 
 

Vāveres

Cynomys mexicanus (I)

 
 

Meksikas suņmurkšķis

 
 

Marmota caudata (III Indija)

Garastes murkšķis

 
 

Marmota himalayana (III Indija)

Himalaju murkšķis

 

Ratufa spp.

 

Dižvāveres

 

Callosciurus erythraeus

 

Sarkanvēdera krāšņvāvere

 

Sciurus carolinensis

 

Karolīnas vāvere

 
 

Sciurus deppei (III Kostarika)

Depes vāvere

 

Sciurus niger

 

Melnā vāvere

SCANDENTIA

 
 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Tupajas

SIRENIA

Dugongidae

 
 
 

Jūrasgovs

Dugong dugon (I)

 
 

Dugongs

Trichechidae

 
 
 

Lamantīni

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis un Trichechus manatus ir minēti I papildinājumā. Trichechus senegalensis ir minēts II papildinājumā)

 
 

Lamantīni

AVES

 
 
 

Putni

ANSERIFORMES

Anatidae

 
 
 

Pīļu dzimta

Anas aucklandica (I)

 
 

Brūnais krīklis

 

Anas bernieri (II)

 

Madagaskaras krīklis

Anas chlorotis (I)

 
 

Jaunzēlandes brūnais krīklis

 

Anas formosa (II)

 

Baikāla krīklis

Anas laysanensis (I)

 
 

Leisanas pīle

Anas nesiotis (I)

 
 

Kempbela krīklis

Anas querquedula

 
 

Prīkšķe

Asarcornis scutulata (I)

 
 

Baltspārnu pīle

Aythya innotata

 
 

Madagaskaras baltacis

Aythya nyroca

 
 

Baltacis

Branta canadensis leucopareia (I)

 
 

Aleutu zoss

Branta ruficollis (II)

 
 

Sarkankakla zoss

Branta sandvicensis (I)

 
 

Havaju zoss

 
 

Cairina moschata (III Hondurasa)

Muskuspīle

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Koskaroba

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Melnkakla gulbis

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Kubas svilpējzoss

 
 

Dendrocygna autumnalis (III Hondurasa)

Sarkanknābja svilpējzoss

 
 

Dendrocygna bicolor (III Hondurasa)

Rūsganā svilpējzoss

Mergus octosetaceus

 
 

Brazīlijas gaura

 

Oxyura jamaicensis

 

Jamaikas zilknābis

Oxyura leucocephala (II)

 
 

Baltgalvas zilknābis

Rhodonessa caryophyllacea (iespējams, suga izmirusi) (I)

 
 

Sārtgalvas pīle

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Paugurknābja pīle

Tadorna cristata

 
 

Cekulainā dižpīle

APODIFORMES

Trochilidae

 
 
 

Kolibri

 

Trochilidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Kolibri

Glaucis dohrnii (I)

 
 

Āķknābja kolibri

CHARADRIIFORMES

Burhinidae

 
 
 

Lielači

 
 

Burhinus bistriatus (III Gvatemala)

Amerikas lielacis

Laridae

 
 
 

Kaijas, zīriņi

Larus relictus (I)

 
 

Mongolijas kaija

Scolopacidae

 
 
 

Kuitalas, tilbītes

Numenius borealis (I)

 
 

Eskimosu kuitala

Numenius tenuirostris (I)

 
 

Tievknābja kuitala

Tringa guttifer (I)

 
 

Lāsainā tilbīte

CICONIIFORMES

Ardeidae

 
 
 

Gārņi

Ardea alba

 
 

Baltais gārnis

Bubulcus ibis

 
 

Lopu gārnis

Egretta garzetta

 
 

Mazais baltais gārnis

Balaenicipitidae

 
 
 

Tupeļknābji

 

Balaeniceps rex (II)

 

Tupeļknābis

Ciconiidae

 
 
 

Stārķi

Ciconia boyciana (I)

 
 

Melnknābja stārķis

Ciconia nigra (II)

 
 

Melnais stārķis

Ciconia stormi

 
 

Džungļu stārķis

Jabiru mycteria (I)

 
 

Jabiru

Leptoptilos dubius

 
 

Lielais adjutants

Mycteria cinerea (I)

 
 

Pelēkais stārķis

Phoenicopteridae

 
 
 

Flamingi

 

Phoenicopteridae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Flamingi

Phoenicopterus roseus (II)

 
 

Sarkanais flamings

Threskiornithidae

 
 
 

Ibisi, karošknābji

 

Eudocimus ruber (II)

 

Sarkanais ibiss

Geronticus calvus (II)

 
 

Kapzemes ibiss

Geronticus eremita (I)

 
 

Klinšu ibiss

Nipponia nippon (I)

 
 

Japānas ibiss

Platalea leucorodia (II)

 
 

Karošknābis

Pseudibis gigantea

 
 

Milzu ibiss

COLUMBIFORMES

Columbidae

 
 
 

Ūbeles, baloži

Caloenas nicobarica (I)

 
 

Nikobaru balodis

Claravis godefrida

 
 

Pupurspārnu zemesūbele

Columba livia

 
 

Klinšu balodis

Ducula mindorensis (I)

 
 

Mindoro dižbalodis

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Luzonas zemesbalodis

 

Goura spp. (II)

 

Vainagbaloži

Leptotila wellsi

 
 

Grenādas ūbele

 
 

Nesoenas mayeri (III Maurīcija)

Sārtais balodis

Streptopelia turtur

 
 

Parastā ūbele

CORACIIFORMES

Bucerotidae

 
 
 

Degunragputni

 

Acerodon spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Degunragputni

Aceros nipalensis (I)

 
 

Rudkakla degunragputns

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Degunragputni

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Degunragputni

 

Berenicornis spp. (II)

 

Degunragputni

 

Buceros spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Degunragputni

Buceros bicornis (I)

 
 

Lielais degunragputns

 

Penelopides spp.

 

Degunragputni

Rhinoplax vigil (I)

 
 

Bruņcepures degunragputns

 

Rhyticeros spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Degunragputni

Rhyticeros subruficollis (I)

 
 

Blīsa degunragputns

CUCULIFORMES

Musophagidae

 
 
 

Turako

 

Tauraco spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Turako

Tauraco bannermani (II)

 
 

Bannermaņa turako

FALCONIFORMES

 
 
 

Piekūnveidīgie (ērgļi, piekūni, vanagi, lijas)

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(izņemot A pielikumā iekļautās sugas un vienu C pielikumā iekļauto Cathartidae dzimtas sugu; pārējās minētās dzimtas sugas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)

 

Piekūnveidīgie

Accipitridae

 
 
 

Vanagi, ērgļi

Accipiter brevipes (II)

 
 

Īskāju vanags

Accipiter gentilis (II)

 
 

Vistu vanags

Accipiter nisus (II)

 
 

Zvirbuļvanags

Aegypius monachus (II)

 
 

Melnais grifs

Aquila adalberti (I)

 
 

Spānijas ērglis

Aquila chrysaetos (II)

 
 

Klinšu ērglis

Aquila clanga (II)

 
 

Vidējais ērglis

Aquila heliaca (I)

 
 

Karaliskais ērglis

Aquila pomarina (II)

 
 

Mazais ērglis

Buteo buteo (II)

 
 

Peļu klijāns

Buteo lagopus (II)

 
 

Bikšainais klijāns

Buteo rufinus (II)

 
 

Garkāju klijāns

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 
 

Kubas klija

Circaetus gallicus (II)

 
 

Parastais čūskērglis

Circus aeruginosus (II)

 
 

Niedru lija

Circus cyaneus (II)

 
 

Lauku lija

Circus macrourus (II)

 
 

Stepes lija

Circus pygargus (II)

 
 

Pļavas lija

Elanus caeruleus (II)

 
 

Melnplecu klija

Eutriorchis astur (II)

 
 

Madagaskaras čūskērglis

Gypaetus barbatus (II)

 
 

Bārdainais grifs

Gyps fulvus (II)

 
 

Baltgalvas grifs

Haliaeetus spp. (I/II) (suga Haliaeetus albicilla ir minēta I papildinājumā; pārējās sugas iekļautas II papildinājumā)

 
 

Jūras ērgļi

Harpia harpyja (I)

 
 

Harpijērglis

Hieraaetus fasciatus (II)

 
 

Svītrainais ērglis

Hieraaetus pennatus (II)

 
 

Pundurērglis

Leucopternis occidentalis (II)

 
 

Pelēkmuguras klijāns

Milvus migrans (II) (neattiecas uz Milvus migrans lineatus, kas iekļauts B pielikumā)

 
 

Melnā klija

Milvus milvus (II)

 
 

Sarkanā klija

Neophron percnopterus (II)

 
 

Baltais grifs

Pernis apivorus (II)

 
 

Ķīķis

Pithecophaga jefferyi (I)

 
 

Filipīnu ērglis

Cathartidae

 
 
 

Amerikas grifi

Gymnogyps californianus (I)

 
 

Kalifornijas kondors

 
 

Sarcoramphus papa (III Hondurasa)

Karaliskais kondors

Vultur gryphus (I)

 
 

Andu kondors

Falconidae

 
 
 

Piekūni

Falco araeus (I)

 
 

Seišelu piekūns

Falco biarmicus (II)

 
 

Rudgalvas piekūns

Falco cherrug (II)

 
 

Stepes piekūns

Falco columbarius (II)

 
 

Purva piekūns

Falco eleonorae (II)

 
 

Eleonoras piekūns

Falco jugger (I)

 
 

Indijas piekūns

Falco naumanni (II)

 
 

Naumaņa piekūns

Falco newtoni (I) (tikai Seišelu salu populācija)

 
 

Madagaskaras piekūns

Falco pelegrinoides (I)

 
 

Tuksneša piekūns

Falco peregrinus (I)

 
 

Lielais piekūns

Falco punctatus (I)

 
 

Maurīcijas piekūns

Falco rusticolus (I)

 
 

Medību piekūns

Falco subbuteo (II)

 
 

Bezdelīgu piekūns

Falco tinnunculus (II)

 
 

Lauka piekūns

Falco vespertinus (II)

 
 

Kukaiņu piekūns

Pandionidae

 
 
 

Zivjērgļi

Pandion haliaetus (II)

 
 

Zivjērglis

GALLIFORMES

Cracidae

 
 
 
 

Crax alberti (III Kolumbija)

 
 

Alberta kokuvista

Crax blumenbachii (I)

 
 

Blūmenbaha kokuvista

 
 

Crax daubentoni (III Kolumbija)

Kokuvista

 

Crax fasciolata

 

Kailsejas kokuvista

 
 

Crax globulosa (III Kolumbija)

Kokuvista

 
 

Crax rubra (III Kolumbija, Kostarika, Gvatemala un Hondurasa)

Sārtā kokuvista

Mitu mitu (I)

 
 

Alagoas kokuvista

Oreophasis derbianus (I)

 
 

Kokuvista

 
 

Ortalis vetula (III Gvatemala/Hondurasa)

Pelēkā čačalaka

 
 

Pauxi pauxi (III Kolumbija)

Bruņcepures kokuvista

Penelope albipennis (I)

 
 

Baltspārnu guana

 
 

Penelope purpurascens (III Hondurasa)

Cekulainā guana

 
 

Penelopina nigra (III Gvatemala)

Augstieņu guana

Pipile jacutinga (I)

 
 

Melnpieres svilpējguana

Pipile pipile (I)

 
 

Trinidādas svilpējguana

Megapodiidae

 
 
 

Lielkājvistas

Macrocephalon maleo (I)

 
 

Sulavesi lielkājvista

Phasianidae

 
 
 

Rubeņi, pērļu vistiņas, irbes, fazāni, tragopāni

 

Argusianus argus (II)

 

Lielais arguss

Catreus wallichii (I)

 
 

Raibais cekulfazāns

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 
 

Virdžīnijas paipala

Crossoptilon crossoptilon (I)

 
 

Baltais ausfazāns

Crossoptilon mantchuricum (I)

 
 

Brūnais ausfazāns

 

Gallus sonneratii (II)

 

Indijas vista

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Fazāns

Lophophorus impejanus (I)

 
 

Himalaju monals

Lophophorus lhuysii (I)

 
 

Ķīnas monals

Lophophorus sclateri (I)

 
 

Baltastes monals

Lophura edwardsi (I)

 
 

Edvardsa fazāns

 

Lophura hatinhensis

 

Vjetnamas fazāns

Lophura imperialis (I)

 
 

Imperatora fazāns

Lophura swinhoii (I)

 
 

Taivānas fazāns

 
 

Meleagris ocellata (III Gvatemala)

Briļļainais tītars

Odontophorus strophium

 
 

Apkakles cekulpaipala

Ophrysia superciliosa

 
 

Himalaju paipala

 

Pavo muticus (II)

 

Zaļais pāvs

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Pelēkais pāvfazāns

 

Polyplectron germaini (II)

 

Brūnais pāvfazāns

 

Polyplectron malacense (II)

 

Malajas pāvfazāns

Polyplectron napoleonis (I)

 
 

Palavanas pāvfazāns

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Borneo pāvfazāns

Rheinardia ocellata (I)

 
 

Cekulainais arguss

Syrmaticus ellioti (I)

 
 

Eliota fazāns

Syrmaticus humiae (I)

 
 

Birmas fazāns

Syrmaticus mikado (I)

 
 

Mikado fazāns

Tetraogallus caspius (I)

 
 

Kaspijas sniegirbe

Tetraogallus tibetanus (I)

 
 

Tibetas sniegirbe

Tragopan blythii (I)

 
 

Pelēkvēdera tragopāns

Tragopan caboti (I)

 
 

Ķīnas tragopāns

Tragopan melanocephalus (I)

 
 

Melngalvas tragopāns

 
 

Tragopan satyra (III Nepāla)

Satīra tragopāns

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 
 

Prēriju rubenis

GRUIFORMES

Gruidae

 
 
 

Dzērves

 

Gruidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Dzērves

Grus americana (I)

 
 

Amerikas dzērve

Grus canadensis (I/II) (šī suga minēta II papildinājumā, bet pasugas Grus canadensis nesiotes un Grus canadensis pulla ir minētas I papildinājumā)

 
 

Kanādas dzērve

Grus grus (II)

 
 

Pelēkā dzērve

Grus japonensis (I)

 
 

Japānas dzērve

Grus leucogeranus (I)

 
 

Baltā dzērve

Grus monacha (I)

 
 

Melnā dzērve

Grus nigricollis (I)

 
 

Melnkakla dzērve

Grus vipio (I)

 
 

Baltkakla dzērve

Otididae

 
 
 

Sīgas

 

Otididae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Sīgas

Ardeotis nigriceps (I)

 
 

Indijas melngalvas sīga

Chlamydotis macqueenii (I)

 
 

Apkakles sīga

Chlamydotis undulata (I)

 
 

Sahāras sīga

Houbaropsis bengalensis (I)

 
 

Bengālijas sīga

Otis tarda (II)

 
 

Lielā sīga

Sypheotides indicus (II)

 
 

Cekulainā sīga

Tetrax tetrax (II)

 
 

Mazā sīga

Rallidae

 
 
 

Dumbrvistiņas

Gallirallus sylvestris (I)

 
 

Meža dumbrvistiņa

Rhynochetidae

 
 
 

Kagu

Rhynochetos jubatus (I)

 
 

Kagu

PASSERIFORMES

Atrichornithidae

 
 
 

Gludastes

Atrichornis clamosus (I)

 
 

Rietumu gludaste

Cotingidae

 
 
 

Kotingi

 
 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbija)

Amazones lietussargputns

 
 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbija)

Garsekstes lietussargputns

Cotinga maculata (I)

 
 

Ziljostas kotings

 

Rupicola spp. (II)

 

Klinšugailīši

Xipholena atropurpurea (I)

 
 

Baltspārnu kotings

Emberizidae

 
 
 

Stērstes

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Dzeltenais kardināls

 

Paroaria capitata (II)

 

Dzeltenknābja kardināls

 

Paroaria coronata (II)

 

Sarkancekula kardināls

 

Tangara fastuosa (II)

 

Septiņkrāsu tanagra

Estrildidae

 
 
 

Punduržubītes

 

Amandava formosa (II)

 

Zaļā punduržubīte

 

Lonchura fuscata

 

Punduržubīte

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Rīsu žubīte

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Melnrīkles žubīte

Fringillidae

 
 
 

Žubītes

Carduelis cucullata (I)

 
 

Sarkanais ķivulis

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Dzeltensejas ķivulis

Hirundinidae

 
 
 

Bezdelīgas

Pseudochelidon sirintarae (I)

 
 

Baltacu čurkste

Icteridae

 
 
 

Amerikas vālodzes

Xanthopsar flavus (I)

 
 

Dzeltenkapuces strazds

Meliphagidae

 
 
 

Medusputni

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 
 

Dzeltencekula medusputns

Muscicapidae

 
 
 

Mušķērāji

Acrocephalus rodericanus (III Maurīcija)

 
 

Rodrigesas ķauķis

 

Cyornis ruckii (II)

 

Ruka mušķērājs

Dasyornis broadbenti litoralis (iespējams, pasuga izmirusi) (I)

 
 

Rūsganais sarknābis (rietumu pasuga)

Dasyornis longirostris (I)

 
 

Sarknābis

 

Garrulax canorus (II)

 

Ķīnas hvameja

 

Garrulax canorus (II)

 

Taivānas hvameja

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Sudrabausu mesija

 

Leiothrix lutea (II)

 

Mandarīnrīklīte

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Omei-šana tarkšķis

Picathartes gymnocephalus (I)

 
 

Baltkakla klinšuvārna

Picathartes oreas (I)

 
 

Pelēkkakla klinšuvārna

 
 

Terpsiphone bourbonnensis (III Maurīcija)

Maskarēnu paradīzes mušķērājs

Paradisaeidae

 
 
 

Paradīzes putni

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Paradīzes putni

Pittidae

 
 
 

Pitas

 

Pitta guajana (II)

 

Raibā pita

Pitta gurneyi (I)

 
 

Gurnejas pita

Pitta kochi (I)

 
 

Koha pita

 

Pitta nympha (II)

 

Burvīgā pita

Pycnonotidae

 
 
 

Bulbuli

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Zeltgalvas bulbuls

Sturnidae

 
 
 

Strazdi

 

Gracula religiosa (II)

 

Pakalnu maina

Leucopsar rothschildi (I)

 
 

Bali strazds

Zosteropidae

 
 
 

Briļļuputni

Zosterops albogularis (I)

 
 

Baltkrūšu baltactiņa

PELECANIFORMES

Fregatidae

 
 
 

Fregatputni

Fregata andrewsi (I)

 
 

Ziemsvētku salas fregatputns

Pelecanidae

 
 
 

Pelikāni

Pelecanus crispus (I)

 
 

Cirtainais pelikāns

Sulidae

 
 
 

Sullas

Papasula abbotti (I)

 
 

Abota sulla

PICIFORMES

Capitonidae

 
 
 

Bārdaiņi

 
 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbija)

Tukānu bārdainis

Picidae

 
 
 

Dzeņi

Campephilus imperialis (I)

 
 

Karaliskā dzilna

Dryocopus javensis richardsi (I)

 
 

Korejas baltvēdera dzilna

Ramphastidae

 
 
 

Tukāni

 
 

Baillonius bailloni (III Argentīna)

Safrāna tukāns

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Melnkakla arakari

 
 

Pteroglossus castanotis (III Argentīna)

Brūnausu arakari

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Zaļais arakari

 
 

Ramphastos dicolorus (III Argentīna)

Zaļknābja tukāns

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Raibknābja tukāns

 

Ramphastos toco (II)

 

Lielais tukāns jeb toko

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Sarkanknābja tukāns

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Rievknābja tukāns

 
 

Selenidera maculirostris (III Argentīna)

Raibknābja tukāniņš

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

 
 
 

Dūkuri

Podilymbus gigas (I)

 
 

Atitlana dūkuris

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae

 
 
 

Albatrosi

Phoebastria albatrus (I)

 
 

Īsastes albatross

PSITTACIFORMES

 
 
 

Kakadū, lori, aras, papagaiļi u. c.

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(izņemot A pielikumā iekļautās sugas, kā arī Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus un Psittacula krameri, kuras šīs regulas pielikumos nav iekļautas)

 

Dažādi papagaiļveidīgie

Cacatuidae

 
 
 

Kakadu

Cacatua goffini (I)

 
 

Tanimbāras kakadu

Cacatua haematuropygia (I)

 
 

Filipīnu kakadu

Cacatua moluccensis (I)

 
 

Moluku kakadu

Cacatua sulphurea (I)

 
 

Dzeltencekula kakadu

Probosciger aterrimus (I)

 
 

Palmu kakadu

Loriidae

 
 
 

Lori papagaiļi

Eos histrio (I)

 
 

Sarkanzilais lori papagailis

Vini spp. (I/II) (suga Vini ultramarina ir iekļauta I papildinājumā, bet pārējās sugas – II papildinājumā)

 
 

Lori papagaiļi

Psittacidae

 
 
 

Amazones, aras, papagaiļi

Amazona arausiaca (I)

 
 

Sarkankakla amazone

Amazona auropalliata (I)

 
 

Dzeltenpakauša amazone

Amazona barbadensis (I)

 
 

Dzeltenplecu amazone

Amazona brasiliensis (I)

 
 

Sarkanastes amazone

Amazona finschi (I)

 
 

Lilijvainaga amazone

Amazona guildingii (I)

 
 

Gildinga amazone

Amazona imperialis (I)

 
 

Karaliskā amazone

Amazona leucocephala (I)

 
 

Baltgalvas amazone

Amazona oratrix (I)

 
 

Dzeltengalvas amazone

Amazona pretrei (I)

 
 

Sarkansejas amazone

Amazona rhodocorytha (I)

 
 

Sarkanvainaga amazone

Amazona tucumana (I)

 
 

Tukumanas amazone

Amazona versicolor (I)

 
 

Zaigojošā amazone

Amazona vinacea (I)

 
 

Vīnkrūšu amazone

Amazona viridigenalis (I)

 
 

Zaļvaigu amazone

Amazona vittata (I)

 
 

Sarkanpieres amazone

Anodorhynchus spp. (I)

 
 

Aras

Ara ambiguus (I)

 
 

Zaļā ara

Ara glaucogularis (I)

 
 

Zilkakla ara

Ara macao (I)

 
 

Sarkanā ara

Ara militaris (I)

 
 

Zaļplecu ara

Ara rubrogenys (I)

 
 

Sarkanausu ara

Cyanopsitta spixii (I)

 
 

Spiksa ara

Cyanoramphus cookii (I)

 
 

Norfolkas papagailis

Cyanoramphus forbesi (I)

 
 

Četemas papagailis

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 
 

Sarkanpieres papagailis

Cyanoramphus saisseti (I)

 
 

Papagailis

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 
 

Koksena dubultacu papagailis

Eunymphicus cornutus (I)

 
 

Ragainais papagailis

Guarouba guarouba (I)

 
 

Zeltainā aratinga

Neophema chrysogaster (I)

 
 

Oranžvēdera papagailis

Ognorhynchus icterotis (I)

 
 

Dzeltenausu papagailis

Pezoporus occidentalis (iespējams, suga izmirusi) (I)

 
 

Nakts papagailis

Pezoporus wallicus (I)

 
 

Zemes papagailis

Pionopsitta pileata (I)

 
 

Sarkansejas papagailis

Primolius couloni (I)

 
 

Zilgalvas ara

Primolius maracana (I)

 
 

Sarkanmuguras ara

Psephotus chrysopterygius (I)

 
 

Dzeltenplecu papagailis

Psephotus dissimilis (I)

 
 

Kapuces papagailis

Psephotus pulcherrimus (iespējams, suga izmirusi) (I)

 
 

Paradīzes papagailis

Psittacula echo (I)

 
 

Maurīcijas papagailis

Pyrrhura cruentata (I)

 
 

Zilkrūšu papagailis

Rhynchopsitta spp. (I)

 
 

Papagaiļi

Strigops habroptilus (I)

 
 

Jaunzēlandes pūčpapagailis

RHEIFORMES

Rheidae

 
 
 

Nandu

Pterocnemia pennata (I) (izņemot pasugu Pterocnemia pennata pennata, kas iekļauta B pielikumā)

 
 

Darvina nandu

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Darvina nandu

 

Rhea americana (II)

 

Lielais nandu

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

 
 
 

Pingvīni

 

Spheniscus demersus (II)

 

Kapzemes pingvīns

Spheniscus humboldti (I)

 
 

Humbolta pingvīns

STRIGIFORMES

 
 
 

Pūces

 

STRIGIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Pūces

Strigidae

 
 
 

Pūces

Aegolius funereus (II)

 
 

Bikšainais apogs

Asio flammeus (II)

 
 

Purva pūce

Asio otus (II)

 
 

Ausainā pūce

Athene noctua (II)

 
 

Mājas apogs

Bubo bubo (II) (izņemot Bubo bubo bengalensis, kas ir iekļauta B pielikumā)

 
 

Ūpis

Glaucidium passerinum (II)

 
 

Apodziņš

Heteroglaux blewitti (I)

 
 

Džungļu apogs

Mimizuku gurneyi (I)

 
 

Lielā auspūcīte

Ninox natalis (I)

 
 

Ziemsvētku salas vanagpūce

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 
 

Norfolku vanagpūce

Nyctea scandiaca (II)

 
 

Baltā pūce

Otus ireneae (II)

 
 

Sokokes pūcīte

Otus scops (II)

 
 

Mazā pūcīte

Strix aluco (II)

 
 

Meža pūce

Strix nebulosa (II)

 
 

Ziemeļu pūce

Strix uralensis (II) (izņemot Strix uralensis davidi, kas ir iekļauta B pielikumā)

 
 

Urālpūce

Surnia ulula (II)

 
 

Svītrainā pūce

Tytonidae

 
 
 

Plīvurpūces

Tyto alba (II)

 
 

Plīvurpūce

Tyto soumagnei (I)

 
 

Madagaskaras plīvurpūce

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae

 
 
 

Āfrikas strauss

Struthio camelus (I) (tikai Alžīrijas, Burkinafaso, Kamerūnas, Centrālāfrikas Republikas, Čadas, Mali, Mauritānijas, Marokas, Nigēras, Nigērijas, Senegālas un Sudānas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)

 
 

Āfrikas strauss

TINAMIFORMES

Tinamidae

 
 
 

Tinamu

Tinamus solitarius (I)

 
 

Vientuļais tinamu

TROGONIFORMES

Trogonidae

 
 
 

Trogoni

Pharomachrus mocinno (I)

 
 

Greznais kvecals

REPTILIA

 
 
 

Rāpuļi

CROCODYLIA

 
 
 

Aligatori, kaimani, krokodili

 

CROCODYLIA spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Aligatori, kaimani, krokodili

Alligatoridae

 
 
 

Aligatori, kaimani

Alligator sinensis (I)

 
 

Ķīnas aligators

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 
 

Apaporas kaimans

Caiman latirostris (I) (izņemot Argentīnas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā)

 
 

Platpurna kaimans

Melanosuchus niger (I) (izņemot B pielikumā iekļauto Brazīlijas populāciju un B pielikumā iekļauto Ekvadoras populāciju, kurai noteiktā gada eksporta kvota ir nulle tik ilgi, kamēr Cites Sekretariāts un IUCN/SSC specializētā krokodilu izpētes grupa nav apstiprinājuši gada kvotu)

 
 

Melnais kaimans

Crocodylidae

 
 
 

Krokodili

Crocodylus acutus (I) (izņemot Kubas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā)

 
 

Smailpurna krokodils

Crocodylus cataphractus (I)

 
 

Garpurna krokodils

Crocodylus intermedius (I)

 
 

Orinoko krokodils

Crocodylus mindorensis (I)

 
 

Mindoro krokodils

Crocodylus moreletii (I) (izņemot populācijas Belizā un Meksikā, kas iekļautas B pielikumā ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā)

 
 

Morlē krokodils

Crocodylus niloticus (I) (izņemot populācijas Botsvānā, Etiopijā, Kenijā, Madagaskarā, Malāvijā, Mozambikā, Namībijā, Dienvidāfrikā, Ugandā, Tanzānijas Savienotajā Republikā (gada eksporta kvota papildus audzētavu īpatņiem nepārsniedz 1 600 savvaļas īpatņu, un tas ietver arī medību trofejas), Zambijā un Zimbabvē; šīs populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 
 

Nīlas krokodils

Crocodylus palustris (I)

 
 

Purva krokodils

Crocodylus porosus (I) (izņemot Austrālijas, Indonēzijas un Papua-Jaungvinejas populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)

 
 

Šķautņainais krokodils

Crocodylus rhombifer (I)

 
 

Kubas krokodils

Crocodylus siamensis (I)

 
 

Siāmas krokodils

Osteolaemus tetraspis (I)

 
 

Struppurna krokodils

Tomistoma schlegelii (I)

 
 

Gaviālkrokodils

Gavialidae

 
 
 

Gaviāls

Gavialis gangeticus (I)

 
 

Gangas gaviāls

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae

 
 
 

Tuataras

Sphenodon spp. (I)

 
 

Tuataras

SAURIA

Agamidae

 
 
 

Dzelkņastes (agāmas u. c.)

 

Uromastyx spp. (II)

 

Dzelkņastes

Chamaeleonidae

 
 
 

Hameleoni

 

Bradypodion spp. (II)

 

Pundurhameleoni

 

Brookesia spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Pundurhameleoni

Brookesia perarmata (I)

 
 

Adatainais pundurhameleons

 

Calumma spp. (II)

 

Madagaskaras hameleoni

 

Chamaeleo spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Hameleoni

Chamaeleo chamaeleon (II)

 
 

Vidusjūras hameleons

 

Furcifer spp. (II)

 

Madagaskaras hameleoni

 

Kinyongia spp. (II)

 

Pundurhameleoni

 

Nadzikambia spp. (II)

 

Pundurhameleoni

Cordylidae

 
 
 

Dzelkņastes

 

Cordylus spp. (II)

 

Joslastes

Gekkonidae

 
 
 

Gekoni

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

Serpentas gekons

 
 

Hoplodactylus spp. (III Jaunzēlande)

Jaunzēlandes gekoni

 
 

Naultinus spp. (III Jaunzēlande)

Jaunzēlandes koku gekoni

 

Phelsuma spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Dienasgekoni

Phelsuma guentheri (II)

 
 

Gintera dienasgekons

 

Uroplatus spp. (II)

 

Plakanastes gekoni

Helodermatidae

 
 
 

Indesķirzakas

 

Heloderma spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu)

 

Indesķirzakas

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 
 

Indesķirzaka

Iguanidae

 
 
 

Zaļās iguānas

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Jūras iguāna

Brachylophus spp. (I)

 
 

Fidži iguānas

 

Conolophus spp. (II)

 

Galapagu iguānas

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

Dzelkņastes iguāna

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

Dzelkņastes iguāna

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

Dzelkņastes iguāna

 

Ctenosaura palearis (II)

 

Dzelkņastes iguāna

Cyclura spp. (I)

 
 

Zemes iguānas

 

Iguana spp. (II)

 

Zaļās iguānas

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 
 
 

Phrynosoma cerroense (II)

 
 
 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Piekrastes krupjķirzaka

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 
 

Sauromalus varius (I)

 
 

Sanestebanas čakvala

Lacertidae

 
 
 

Īstās ķirzakas

Gallotia simonyi (I)

 
 

Hierro ķirzaka

Podarcis lilfordi (II)

 
 

Lilfordas mūru ķirzaka

Podarcis pityusensis (II)

 
 

Pitiusas mūru ķirzaka

Scincidae

 
 
 

Scinks

 

Corucia zebrata (II)

 

Tvērējastes scinks

Teiidae

 
 
 

Kaimanu ķirzakas, tegu ķirzakas

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Krokodilastes ķirzaka

 

Dracaena spp. (II)

 

Kaimanu ķirzakas

 

Tupinambis spp. (II)

 

Tegu

Varanidae

 
 
 

Varāni

 

Varanus spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Varāni

Varanus bengalensis (I)

 
 

Bengālijas varāns

Varanus flavescens (I)

 
 

Dzeltenīgais varāns

Varanus griseus (I)

 
 

Pelēkais varāns

Varanus komodoensis (I)

 
 

Komodo varāns

Varanus nebulosus (I)

 
 

Varāns

Varanus olivaceus (II)

 
 

Olīvzaļais varāns

Xenosauridae

 
 
 

Ķīnas krokodilķirzaka

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Ķīnas krokodilķirzaka

SERPENTES

 
 
 

Čūskas

Boidae

 
 
 

Žņaudzējčūskas

 

Boidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Žņaudzējčūskas

Acrantophis spp. (I)

 
 

Madagaskaras žņaudzējčūskas

Boa constrictor occidentalis (I)

 
 

Argentīnas parastā žņaudzējčūska

Epicrates inornatus (I)

 
 

Puertoriko gludlūpu žņaudzējčūska

Epicrates monensis (I)

 
 

Monas gludlūpu žņaudzējčūska

Epicrates subflavus (I)

 
 

Jamaikas gludlūpu žņaudzējčūska

Eryx jaculus (II)

 
 

Rietumu smilšu žņaudzējčūska

Sanzinia madagascariensis (I)

 
 

Madagaskaras koku žņaudzējčūska

Bolyeriidae

 
 
 

Raundas žņaudzējčūskas

 

Bolyeriidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Raundas žņaudzējčūskas

Bolyeria multocarinata (I)

 
 

Raundas zemes žņaudzējčūska

Casarea dussumieri (I)

 
 

Raundas koku žņaudzējčūska

Colubridae

 
 
 

Colubridae, zalkši, ūdensčūskas

 
 

Atretium schistosum (III Indija)

Olīvkrāsas ķīļmuguras zalktis

 
 

Cerberus rynchops (III Indija)

Suņgalvas ūdensčūska

 

Clelia clelia (II)

 

Musurana

 

Cyclagras gigas (II)

 

Brazīlijas milzu zalktis

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Indijas olēdējčūska

 

Ptyas mucosus (II)

 

Indijas žurku čūska

 
 

Xenochrophis piscator (III Indija)

Zivju zalktis

Elapidae

 
 
 

Kobras, koraļļčūskas

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Dzeltenplankumu platgalvas čūska

 
 

Micrurus diastema (III Hondurasa)

Atlantijas koraļļčūska

 
 

Micrurus nigrocinctus (III Hondurasa)

Melnjoslu koraļļčūska

 

Naja atra (II)

 

Kobra

 

Naja kaouthia (II)

 

Kobra

 

Naja mandalayensis (II)

 

Kobra

 

Naja naja (II)

 

Indijas kobra

 

Naja oxiana (II)

 

Vidusāzijas kobra

 

Naja philippinensis (II)

 

Filipīnu kobra

 

Naja sagittifera (II)

 

Kobra

 

Naja samarensis (II)

 

Kobra

 

Naja siamensis (II)

 

Kobra

 

Naja sputatrix (II)

 

Kobra

 

Naja sumatrana (II)

 

Kobra

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Karaļkobra

Loxocemidae

 
 
 

Meksikas pitoni

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Meksikas pitoni

Pythonidae

 
 
 

Pitoni

 

Pythonidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu)

 

Pitoni

Python molurus molurus (I)

 
 

Tīģerpitons

Tropidophiidae

 
 
 

Zemes žņaudzējčūskas

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Zemes žņaudzējčūskas

Viperidae

 
 
 

Odzes

 
 

Crotalus durissus (III Hondurasa)

Dienvidu klaburčūska

 

Crotalus durissus unicolor

 

Arubas klaburčūska

 
 

Daboia russelii (III Indija)

Rasela odze

Vipera latifii

 
 

Latifa odze

Vipera ursinii (I) (tikai Eiropas populācija, izņemot bijušās PSRS teritoriju; minētās teritorijas populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)

 
 

Stepes odze

 

Vipera wagneri (II)

 

Vāgnera odze

TESTUDINES

Carettochelyidae

 
 
 

Jaungvinejas mīkstbruņrupuči

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Jaungvinejas mīkstbruņrupucis

Chelidae

 
 
 

Čūskkakla bruņrupuči

 

Chelodina mccordi (II)

 

Čūskkakla bruņrupucis

Pseudemydura umbrina (I)

 
 

Rietumaustrālijas īskakla bruņrupucis

Cheloniidae

 
 
 

Bruņurupuči

Cheloniidae spp. (I)

 
 

Bruņurupuči

Chelydridae

 
 
 

Kaimanbruņrupuči

 
 

Macrochelys temminckii (III Amerikas Savienotās Valstis)

Aligatorbruņrupucis

Dermatemydidae

 
 
 

Tabasku bruņrupucis

 

Dermatemys mawii (II)

 

Tabasku bruņrupucis

Dermochelyidae

 
 
 

Ādainais bruņrupucis

Dermochelys coriacea (I)

 
 

Ādainais bruņrupucis

Emydidae

 
 
 

Amerikas kārbrupuči, purva bruņrupuči

 

Chrysemys picta

 

Izgreznotais bruņrupucis

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Meža bruņrupucis

Glyptemys muhlenbergii (I)

 
 

Mīlenberga bruņrupucis

 
 

Graptemys spp. (III Amerikas Savienotās Valstis)

Zāģmuguras bruņrupuči

 

Terrapene spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Amerikas kārbrupucis

Terrapene coahuila (I)

 
 

Koahuila kārbrupucis

 

Trachemys scripta elegans

 

Floridas sarkanais bruņrupucis jeb sarkanausu bruņrupucis

Geoemydidae

 
 
 
 

Batagur affinis (I)

 
 

Upes batagurs

Batagur baska (I)

 
 

Batagurs

 

Batagur spp. (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 
 
 

Cuora spp. (II)

 

Āzijas kārbrupucis

Geoclemys hamiltonii (I)

 
 

Melnais purva bruņrupucis

 
 

Geoemyda spengleri (III Ķīna)

Melnkrūšu bruņrupucis

 

Heosemys annandalii (II)

 

Tempļa bruņrupucis

 

Heosemys depressa (II)

 

Plakanais purva bruņrupucis

 

Heosemys grandis (II)

 

Lielais Āzijas bruņrupucis

 

Heosemys spinosa (II)

 

Adatainais bruņrupucis

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Purva bruņrupucis

 

Malayemys macrocephala (II)

 

Gliemežu bruņrupucis

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Purva bruņrupucis

 

Mauremys annamensis (II)

 

Annamas purva bruņrupucis

 
 

Mauremys iversoni (III Ķīna)

Fudži bruņrupucis

 
 

Mauremys megalocephala (III Ķīna)

Lielgalvas bruņrupucis

 

Mauremys mutica (II)

 

Dzeltenais purva bruņrupucis

 
 

Mauremys nigricans (III Ķīna)

Sarkankakla bruņrupucis

 
 

Mauremys pritchardi (III Ķīna)

Pričarda bruņrupucis

 
 

Mauremys reevesii (III Ķīna)

Rīvsa bruņrupucis

 
 

Mauremys sinensis (III Ķīna)

Ķīnas svītrkakla bruņrupucis

Melanochelys tricarinata (I)

 
 

Trīsķīļu bruņrupucis

Morenia ocellata (I)

 
 

Acotais bruņrupucis

 

Notochelys platynota (II)

 

Malajas bruņrupucis

 
 

Ocadia glyphistoma (III Ķīna)

Zobainais svītrkakla bruņrupucis

 
 

Ocadia philippeni (III Ķīna)

Filipēna svītrkakla bruņrupucis

 

Orlitia borneensis (II)

 

Malajas milzu bruņrupucis

 

Pangshura spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Jumtmuguras bruņrupuči

Pangshura tecta (I)

 
 

Jumtainie bruņrupuči

 
 

Sacalia bealei (III Ķīna)

Bīla bruņrupucis

 
 

Sacalia pseudocellata (III Ķīna)

Ķīnas viltusacu bruņrupucis

 
 

Sacalia quadriocellata (III Ķīna)

Četracu bruņrupucis

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Purva bruņrupucis

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Filipīnu bruņrupucis

Platysternidae

 
 
 

Lielgalvas bruņrupucis

 

Platysternon megacephalum (II)

 

Lielgalvas bruņrupucis

Podocnemididae

 
 
 

Āfrikas un Dienvidamerikas upju bruņrupuči

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Madagaskaras sānkakla bruņrupucis

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Dumerila sānkakla bruņrupucis

 

Podocnemis spp. (II)

 

Dienvidamerikas upju bruņrupuči

Testudinidae

 
 
 

Sauszemes bruņrupuči

 

Testudinidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; sugas Geochelone sulcata īpatņiem, kas notverti savvaļā un ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)

 

Sauszemes bruņrupuči

Astrochelys radiata (I)

 
 

Starainais bruņrupucis

Astrochelys yniphora (I)

 
 

Stūrainais bruņrupucis

Chelonoidis nigra (I)

 
 

Galapagu bruņrupucis

Gopherus flavomarginatus (I)

 
 

Meksikas goferbruņrupucis

Malacochersus tornieri (II)

 
 

Plakanais bruņrupucis

Psammobates geometricus (I)

 
 

Ģeometriskais bruņrupucis

Pyxis arachnoides (I)

 
 

Zirnekļbruņrupucis

Pyxis planicauda (I)

 
 

Zirnekļbruņrupucis

Testudo graeca (II)

 
 

Vidusjūras bruņrupucis

Testudo hermanni (II)

 
 

Hermaņa bruņrupucis

Testudo kleinmanni (I)

 
 

Kleinmaņa bruņrupucis

Testudo marginata (II)

 
 

Apmalotais bruņrupucis

Trionychidae

 
 
 

Mīkstbruņrupuči

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Dienvidaustrumāzijas mīkstbruņrupucis

Apalone spinifera atra (I)

 
 

Melnais mīkstbruņrupucis

Aspideretes gangeticus (I)

 
 

Gangas mīkstbruņrupucis

Aspideretes hurum (I)

 
 

Pāvacu mīkstbruņrupucis

Aspideretes nigricans (I)

 
 

Melnais mīkstbruņrupucis

 

Chitra spp. (II)

 

Šaurgalvas mīkstbruņrupuči

 

Lissemys punctata (II)

 

Indijas punktainais mīkstbruņrupucis

 

Lissemys scutata (II)

 

Birmas punktainais mīkstbruņrupucis

 
 

Palea steindachneri (III Ķīna)

Pasekstes mīkstbruņrupucis

 

Pelochelys spp. (II)

 

Milzu mīkstbruņrupuči

 
 

Pelodiscus axenaria (III Ķīna)

Hunanas mīkstbruņrupucis

 
 

Pelodiscus maackii (III Ķīna)

Amūras mīkstbruņrupucis

 
 

Pelodiscus parviformis (III Ķīna)

Ķīnas mīkstbruņrupucis

 
 

Rafetus swinhoei (III Ķīna)

Jandzi mīkstbruņrupucis

AMPHIBIA

 
 
 

Abinieki

ANURA

 
 
 

Vardes un krupji

Bufonidae

 
 
 

Krupji

Altiphrynoides spp. (I)

 
 

Krupji

Atelopus zeteki (I)

 
 

Zatekas arlekīnvarde

Bufo periglenes (I)

 
 

Oranžzeltainais krupis

Bufo superciliaris (I)

 
 

Kamerūnas krupis

Nectophrynoides spp. (I)

 
 

Āfrikas dzīvdzemdētājkrupji

Nimbaphrynoides spp. (I)

 
 

Krupji

Spinophrynoides spp. (I)

 
 

Krupji

Calyptocephalellidae

 
 
 
 
 
 

Calyptocephalella gayi (III Čīle)

Čīles varde

Dendrobatidae

 
 
 

Raibvardes

 

Allobates femoralis (II)

 

Indesvardes

 

Allobates zaparo (II)

 

Indesvardes

 

Cryptophyllobates azureiventris (II)

 

Indesvardes

 

Dendrobates spp. (II)

 

Dendrobati jeb kāpelētājvardes

 

Epipedobates spp. (II)

 

Indesvardes

 

Phyllobates spp. (II)

 

Indesvardes

Hylidae

 
 
 
 
 

Agalychnis spp. (II) (7)

 
 

Mantellidae

 
 
 

Mantellas vardes

 

Mantella spp. (II)

 

Mantellas vardes

Microhylidae

 
 
 

Tomātvardes

Dyscophus antongilii (I)

 
 

Tomātvarde

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

Gotlība šaurmutvarde

Ranidae

 
 
 

Vardes

 

Conraua goliath

 

Goliātvarde

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

Sešpirkstu varde

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

Tīģervarde

 

Rana catesbeiana

 

Vērša varde

Rheobatrachidae

 
 
 

Dienvidvardes

 

Rheobatrachus spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Dienvidvardes

Rheobatrachus silus (II)

 
 

Dienvidvarde

CAUDATA

Ambystomatidae

 
 
 

Ambistomas

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Pacuaro ambistoma

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Meksikas ambistoma

Cryptobranchidae

 
 
 

Milzu salamandras

Andrias spp. (I)

 
 

Milzu salamandras

 
 

Cryptobranchus alleganiensis (III Amerikas Savienotās Valstis

 

Salamandridae

 
 
 

Salamandras un tritoni

Neurergus kaiseri (I)

 
 

Kaizera tritons

ELASMOBRANCHII

 
 
 

Haizivis un rajas

CARCHARHINIFORMES

Sphyrnidae

 
 
 
 
 
 

Sphyrna lewini (III Kostarika)

 

LAMNIFORMES

Cetorhinidae

 
 
 

Milzu haizivis

 

Cetorhinus maximus (II)

 

Milzu haizivs

Lamnidae

 
 
 

Baltā haizivs

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Baltā haizivs

 
 

Lamna nasus (III 27 dalībvalstis)

Atlantijas siļķhaizivs

ORECTOLOBIFORMES

Rhincodontidae

 
 
 

Vaļu haizivis

 

Rhincodon typus (II)

 

Vaļu haizivs

PRISTIFORMES

Pristidae

 
 
 

Zāģzivis

Pristidae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās sugas)

 
 

Zāģzivis

 

Pristis microdon (II) (tikai starptautiskā tirdzniecībā ar dzīviem īpatņiem, kurus galvenokārt saglabāšanas nolūkos nosūta uz piemērotiem un pieņemamiem akvārijiem; visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)

 

Saldūdens zāģzivs

ACTINOPTERYGII

 
 
 

Zivis

ACIPENSERIFORMES

 
 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Storveidīgie

Acipenseridae

 
 
 

Stores

Acipenser brevirostrum (I)

 
 

Strupdeguna store

Acipenser sturio (I)

 
 

Atlantijas store

ANGUILLIFORMES

Anguillidae

 
 
 

Zuši

 

Anguilla anguilla (II)

 

Eiropas zutis

CYPRINIFORMES

Catostomidae

 
 
 

Čukučana

Chasmistes cujus (I)

 
 

Čukučana

Cyprinidae

 
 
 

Karpas

 

Caecobarbus geertsi (II)

 

Karpa

Probarbus jullieni (I)

 
 

Karpa

OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae

 
 
 

Arapaimas, kaulmēļzivis

 

Arapaima gigas (II)

 

Arapaima

Scleropages formosus (I) (8)

 
 

Āzijas kaulmēļzivs

PERCIFORMES

Labridae

 
 
 

Napoleonzivis

 

Cheilinus undulatus (II)

 

Napoleonzivs

Sciaenidae

 
 
 

Totoabas

Totoaba macdonaldi (I)

 
 

Makdonalda totoaba

SILURIFORMES

Pangasiidae

 
 
 

Sami

Pangasianodon gigas (I)

 
 

Milzu sams

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

 
 
 

Jūrasadatas, jūraszirdziņi

 

Hippocampus spp. (II)

 

Jūraszirdziņi

SARCOPTERYGII

 
 
 

Plaušzivis

CERATODONTIFORMES

Ceratodontidae

 
 
 

Vienplaušzivis

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Austrālijas vienplaušzivs

COELACANTHIFORMES

Latimeriidae

 
 
 

Latimērijas

Latimeria spp. (I)

 
 

Latimērijas

ECHINODERMATA (JŪRASZVAIGZNES, JŪRASEŽI UN JŪRASGURĶI)

HOLOTHUROIDEA

 
 
 

Jūrasgurķi

ASPIDOCHIROTIDA

Stichopodidae

 
 
 

Jūrasgurķi

 
 

Isostichopus fuscus (III Ekvadora)

Brūnais jūrasgurķis

ARTHROPODA (POSMKĀJI)

ARACHNIDA

 
 
 

Zirnekļi un skorpioni

ARANEAE

Theraphosidae

 
 
 

Putnuzirnekļi, tarantuli

 

Aphonopelma albiceps (II)

 

Putnuzirneklis

 

Aphonopelma pallidum (II)

 

Tarantuls

 

Brachypelma spp. (II)

 

Putnuzirnekļi

SCORPIONES

Scorpionidae

 
 
 

Skorpioni

 

Pandinus dictator (II)

 

Skorpions

 

Pandinus gambiensis (II)

 

Skorpions

 

Pandinus imperator (II)

 

Imperatorskorpions

INSECTA

 
 
 

Kukaiņi

COLEOPTERA

 
 
 

Vaboles

Lucanidae

 
 
 

Briežvaboles

 
 

Colophon spp. (III Dienvidāfrika)

Briežvaboles

Scarabaeidae

 
 
 

Skarabeji

 

Dynastes satanas (II)

 

Satanas beetle

LEPIDOPTERA

 
 
 

Tauriņi

Nymphalidae

 
 
 
 
 
 

Agrias amydon boliviensis (III Bolīvija)

Bolīvijas baltplankumainais agrias

 
 

Morpho godartii lachaumei (III Bolīvija)

Godarta morfīds

 
 

Prepona praeneste buckleyana (III Bolīvija)

Praenestes raibenis

Papilionidae

 
 
 

Dižtauriņi

 

Atrophaneura jophon (II)

 

Dižtauriņš

 

Atrophaneura palu

 

Dižtauriņš

 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

Dižtauriņš

 

Bhutanitis spp. (II)

 

Dižtauriņi

 

Graphium sandawanum

 

Dižtauriņš

 

Graphium stresemanni

 

Dižtauriņš

 

Ornithoptera spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Dižtauriņš

Ornithoptera alexandrae (I)

 
 

Dižtauriņš

 

Papilio benguetanus

 
 

Papilio chikae (I)

 
 

Dižtauriņš

 

Papilio esperanza

 
 

Papilio homerus (I)

 
 

Dižtauriņš

Papilio hospiton (1)

 
 

Dižtauriņš

 

Papilio morondavana

 

Dižtauriņš

 

Papilio neumoegeni

 
 
 

Parides ascanius

 

Dižtauriņš

 

Parides hahneli

 

Dižtauriņš

Parnassius apollo (II)

 
 

Laimiņu dižtauriņš

 

Teinopalpus spp. (II)

 

Dižtauriņi

 

Trogonoptera spp. (II)

 

Dižtauriņi

 

Troides spp. (II)

 

Dižtauriņi

ANNELIDA (POSMTĀRPI UN DĒLES)

HIRUDINOIDEA

 
 
 

Žokļdēles

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

 
 
 

Žokļdēles

 

Hirudo medicinalis (II)

 

Medicīnas dēle jeb medicīnas žokļdēle

 

Hirudo verbana (II)

 

Eiropas žokļdēle

MOLLUSCA (GLIEMJI)

BIVALVIA

 
 
 

Gliemenes, ēdamgliemenes

MYTILOIDA

Mytilidae

 
 
 

Sāļūdens gliemenes

 

Lithophaga lithophaga (II)

 

Sāļūdens gliemene

UNIONOIDA

Unionidae

 
 
 

Saldūdens gliemenes, perlamutrenes

Conradilla caelata (I)

 
 

Perlamutrene

 

Cyprogenia aberti (II)

 

Perlamutrene

Dromus dromas (I)

 
 

Perlamutrene

Epioblasma curtisii (I)

 
 

Perlamutrene

Epioblasma florentina (I)

 
 

Perlamutrene

Epioblasma sampsonii (I)

 
 

Perlamutrene

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 
 

Perlamutrene

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 
 

Perlamutrene

 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 

Perlamutrene

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 
 

Perlamutrene

Epioblasma turgidula (I)

 
 

Perlamutrene

Epioblasma walkeri (I)

 
 

Perlamutrene

Fusconaia cuneolus (I)

 
 

Perlamutrene

Fusconaia edgariana (I)

 
 

Perlamutrene

Lampsilis higginsii (I)

 
 

Perlamutrene

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 
 

Perlamutrene

Lampsilis satur (I)

 
 

Perlamutrene

Lampsilis virescens (I)

 
 

Perlamutrene

Plethobasus cicatricosus (I)

 
 

Perlamutrene

Plethobasus cooperianus (I)

 
 

Perlamutrene

 

Pleurobema clava (II)

 

Perlamutrene

Pleurobema plenum (I)

 
 

Perlamutrene

Potamilus capax (I)

 
 

Perlamutrene

Quadrula intermedia (I)

 
 

Perlamutrene

Quadrula sparsa (I)

 
 

Perlamutrene

Toxolasma cylindrella (I)

 
 

Perlamutrene

Unio nickliniana (I)

 
 

Perlamutrene

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 
 

Perlamutrene

Villosa trabalis (I)

 
 

Perlamutrene

VENEROIDA

Tridacnidae

 
 
 

Milzgliemenes

 

Tridacnidae spp. (II)

 

Milzgliemenes

GASTROPODA

 
 
 

Gliemeži

MESOGASTROPODA

Strombidae

 
 
 

Spārngliemeži

 

Strombus gigas (II)

 

Milzu spārngliemezis

STYLOMMATOPHORA

Achatinellidae

 
 
 

Plaušgliemeži

Achatinella spp. (I)

 
 

Kātacu plaušgliemeži

Camaenidae

 
 
 

Gliemeži

 

Papustyla pulcherrima (II)

 

Gliemeži

CNIDARIA ( KORAĻĻI, UGUNSKORAĻĻI, AKTĪNIJAS)

ANTHOZOA

 
 
 

Koraļļi, aktīnijas

ANTIPATHARIA

 
 

ANTIPATHARIA spp. (II)

 

Melnie koraļļi

GORGONACEAE

Coralliidae

 
 
 
 
 
 

Corallium elatius (III Ķīna)

 
 
 

Corallium japonicum (III Ķīna)

 
 
 

Corallium konjoi (III Ķīna)

 
 
 

Corallium secundum (III Ķīna)

 

HELIOPORACEA

Helioporidae

 
 
 

Zilie koraļļi

 

Helioporidae spp. (II) (tikai suga Heliopora coerulea(9)

 

Zilie koraļļi

SCLERACTINIA

 
 

SCANDENTIA spp. (II) (9)

 

Akmenskoraļļi

STOLONIFERA

Tubiporidae

 
 
 

Ērģeļkoraļļi

 

Tubiporidae spp. (II) (9)

 

Ērģeļkoraļļi

HYDROZOA

 
 
 

Hidrozoji

MILLEPORINA

Milleporidae

 
 
 

Ugunskoraļļi

 

Milleporidae spp. (II) (9)

 

Ugunskoraļļi

STYLASTERINA

Stylasteridae

 
 
 

Mežģīņkoraļļi

 

Stylasteridae spp. (II) (9)

 

Mežģīņkoraļļi

FLORA

ARACEAE

 
 
 

Ārumas

Agave parviflora (I)

 
 

Sīkziedu agave

 

Agave victoriae-reginae (II) #4

 

Karalienes Viktorijas agave

 

Nolina interrata (II)

 

Dehesas lāčzāle

AMARYLLIDACEAE

 
 
 

Amariļļi

 

Galanthus spp. (II) #4

 

Sniegpulkstenītes

 

Sternbergia spp. (II) #4

 

Šternbergijas

ANACARDIACEAE

 
 
 
 
 

Operculicarya hyphaenoides (II)

 

Operkulikārija

 

Operculicarya pachypus (II)

 

Operkulikārija

APOCYNACEAE

 
 
 
 
 

Hoodia spp. (II) #9

 

Hūdijas

 

Pachypodium spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4

 

Pahipodijas

Pachypodium ambongense (I)

 
 
 

Pachypodium baronii (I)

 
 
 

Pachypodium decaryi (I)

 
 
 
 

Rauvolfia serpentina (II) #2

 

Čūskveida rauvolfija

ARALIACEAE

 
 
 

Arālijas

 

Panax ginseng (II) (tikai Krievijas Federācijas populācija; neviena cita populācija nav iekļauta šīs regulas pielikumos) #3

 

Žeņšeņs

 

Panax quinquefolius (II) #3

 

Pieclapu žeņšeņs

ARAUCARIACEAE

 
 
 

Araukārijas

Araucaria araucana (I)

 
 

Čīles araukārija

BERBERIDACEAE

 
 
 

Bārbeles

 

Podophyllum hexandrum (II) #2

 

Himalaju podofils

BROMELIACEAE

 
 
 

Bromēlijas

 

Tillandsia harrisii (II) #4

 

Harisa tilandsija

 

Tillandsia kammii (II) #4

 

Kamma tilandsija

 

Tillandsia kautskyi (II) #4

 

Kautska tilandsija

 

Tillandsia mauryana (II) #4

 

Maurija tilandsija

 

Tillandsia sprengeliana (II) #4

 

Šprengeļa tilandsija

 

Tillandsia sucrei (II) #4

 

Sukres tilandsija

 

Tillandsia xerographica (II) (10) #4

 

Kserogrāfiskā tilandsija

CACTACEAE

 
 
 

Kaktusi

 

CACTACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un Pereskia spp., Pereskiopsis spp. un Quiabentia spp.) (11) #4

 

Kaktusi

Ariocarpus spp. (I)

 
 

Ariokarpi

Astrophytum asterias (I)

 
 

Zvaigžņu astrofits

Aztekium ritteri (I)

 
 

Acteku kaktuss

Coryphantha werdermannii (I)

 
 

Verdermaņa kaktuss

Discocactus spp. (I)

 
 

Diskokaktusi

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

 
 

Kaktuss

Echinocereus schmollii (I)

 
 

Kaktuss

Escobaria minima (I)

 
 

Kaktuss

Escobaria sneedii (I)

 
 

Kaktuss

Mammillaria pectinifera (I)

 
 

Kaktuss

Mammillaria solisioides (I)

 
 

Kaktuss

Melocactus conoideus (I)

 
 

Kaktuss

Melocactus deinacanthus (I)

 
 

Kaktuss

Melocactus glaucescens (I)

 
 

Kaktuss

Melocactus paucispinus (I)

 
 

Kaktuss

Obregonia denegrii (I)

 
 

Kaktuss

Pachycereus militaris (I)

 
 

Kaktuss

Pediocactus bradyi (I)

 
 

Kaktuss

Pediocactus knowltonii (I)

 
 

Kaktuss

Pediocactus paradinei (I)

 
 

Kaktuss

Pediocactus peeblesianus (I)

 
 

Kaktuss

Pediocactus sileri (I)

 
 

Kaktuss

Pelecyphora spp. (I)

 
 

Kaktuss

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

 
 

Kaktuss

Sclerocactus erectocentrus (I)

 
 

Kaktuss

Sclerocactus glaucus (I)

 
 

Kaktuss

Sclerocactus mariposensis (I)

 
 

Kaktuss

Sclerocactus mesae-verdae (I)

 
 

Kaktuss

Sclerocactus nyensis (I)

 
 

Kaktuss

Sclerocactus papyracanthus (I)

 
 

Kaktuss

Sclerocactus pubispinus (I)

 
 

Kaktuss

Sclerocactus wrightiae (I)

 
 

Kaktuss

Strombocactus spp. (I)

 
 

Kaktuss

Turbinicarpus spp. (I)

 
 

Kaktuss

Uebelmannia spp. (I)

 
 

Kaktuss

CARYOCARACEAE

 
 
 

Kariokāri

 

Caryocar costaricense (II) #4

 

Kostarikas kariokārs

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 
 
 

Asteres, margrietiņas

Saussurea costus (I) (zināma arī kā S. lappa, Aucklandia lappa jeb A. costus)

 
 

Kostu rūgtlape

CRASSULACEAE

 
 
 

Biezlapes

 

Dudleya stolonifera (II)

 

Lagūnas līča dudleja

 

Dudleya traskiae (II)

 

Santabarbaras salas dudleja

CUCURBITACEAE

 
 

Zygosicyos pubescens (II) (jeb Xerosicyos pubescens)

 

Zigosīkija

 
 

Zygosicyos tripartitus (II)

 

Zigosīkija

CUPRESSACEAE

 
 
 

Cipreses

Fitzroya cupressoides (I)

 
 

Cipresveida ficroja

Pilgerodendron uviferum (I)

 
 

Četršķautņu pilgerodendrs

CYATHEACEAE

 
 
 

Diksonijas

 

Cyathea spp. (II) #4

 

Diksonijas

CYCADACEAE

 
 
 

Zamijas

 

CYCADACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4

 

Zamijas

Cycas beddomei (I)

 
 

Cika

DICKSONIACEAE

 
 
 

Diksonijas

 

Cibotium barometz (II) #4

 
 
 

Dicksonia spp. (II) (tikai Amerikas kontinenta populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas. Tas ietver sinonīmus Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana un D. stuebelii) #4

 

Diksonijas

DIDIEREACEAE

 
 
 

Didjerijas

 

DIDIEREACEAE spp. (II) #4

 

Aluaudijas, didjerijas

DIOSCOREACEAE

 
 
 

Jamsi

 

Dioscorea deltoidea (II) #4

 

Deltveida diskoreja

DROSERACEAE

 
 
 

Rasenes

 

Dionaea muscipula (II) #4

 

Mušu dioneja

EBENACEAE

 
 

Ebenkoki

 
 
 

Diospyros aculeata (III Madagaskara) (ietver varietāti meridionalis) #5

 
 
 

Diospyros analamerensis (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros anosivolensis (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros baroniana (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros bemarivensis (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros bernieri (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros bernieriana (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros bezofensis (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros boinensis (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros boivini (III Madagaskara) (ietver varietāti manongarivensis) #5

 
 
 

Diospyros calophylla (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros caucheana (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros cinnamomoides (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros clusiifolia (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros conifera (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros coursiana (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros cupulifera (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros danguyana (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros decaryana (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros dycorypheoides (III Madagaskara) (ietver varietāti meridionalis) #5

 
 
 

Diospyros ebenifera (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros enervis (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros erinacea (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros erythrosperma (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros filipes (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros fuscovelutina (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros geayana (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros gneissicola (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros gracilipes (III Madagaskara) (ietver varietātes lecomtei, parvifolia, velutipes un subenervis) #5

 
 
 

Diospyros greveana (III Madagaskara) (ietver varietāti boinensis) #5

 
 
 

Diospyros haplostylis (III Madagaskara) (ietver varietāti hildebrandtii) #5

 
 
 

Diospyros hazomainty (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros hemiteles (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros heterosepala (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros humbertiana (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros humbertii (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros implexicalyx (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros ketsensis (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros laevis (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros lamiana (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros lanceolata (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros latispathulata (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros lenticellata (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros leucomelas (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros leucocalyx (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros lokohensis (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros louveli (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros madagascaraiensis (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros madecassa (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros magnifolia (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros manampetsae (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros mangabensis (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros mangorensis (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros mapingo (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros masoalensis (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros mcphersonii (Diospyros crassiflora) (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros meeusiana (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros microrhombus (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros montigena (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros myriophylla (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros myrtifolia (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros myrtilloides (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros natalensis (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros neraudii (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros nigricans (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros nodosa (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros obducta (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros occlusa (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros olacinoides (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros onivensis (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros parifolia (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros parvifolia (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros perreticulata (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros perrieri (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros pervillei (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros platycalyx (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros pruinosa (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros quartzitarium (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros quercina (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros revaughanii (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros rubrolanata (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros sakalavarum (III Madagaskara) (ietver varietāti mollifolia) #5

 
 
 

Diospyros sclerophylla (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros seychellarum (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros sphaerosepala (III Madagaskara) (ietver varietāti calyculata) #5

 
 
 

Diospyros stenocarpa (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros striicalyx (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros subacuta (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros subenervis (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros subfalciformis (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros subsessilifolia (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros subtrinervis (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros tampinensis (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros tetraceros (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros tetrapoda (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros torquata (III Madagaskara) (ietver varietāti mabaoides) #5

 
 
 

Diospyros toxicaria (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros tropophylla (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros urschii (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros velutipes (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros vera (III Madagaskara) #5

 
 
 

Diospyros vescoi (III Madagaskara) (ietver varietāti mandrarensis) #5

 
 
 

Diospyros viguieriana (III Madagaskara) #5

 

EUPHORBIACEAE

 
 
 

Eiforbijas

 

Euphorbia spp. (II) #4

(tikai sukulentu sugas, izņemot:

1)  Euphorbia misera;

2)  mākslīgi pavairotus Euphorbia trigona šķirnes eksemplārus;

3)  mākslīgi pavairotus Euphorbia lactea eksemplārus, kas uzpotēti uz mākslīgi pavairotiem Euphorbia neriifolia potcelmiem, ja tie ir:

— pušķveida vai

— vēdekļveida, vai

— krāsaini mutanti;

4)  mākslīgi pavairotus šķirnes Euphorbia‘Milii’ eksemplārus, ja tie ir:

— viegli atpazīstami kā mākslīgi pavairoti eksemplāri un

— introducēti Savienībā vai (re-)eksportēti no tās partijās pa 100 un vairāk augiem;

kam šīs regulas noteikumus nepiemēro; un

5)  sugas, kas iekļautas A pielikumā)

 

Eiforbijas

Euphorbia ambovombensis (I)

 
 
 

Euphorbia capsaintemariensis (I)

 
 
 

Euphorbia cremersii (I) (ietver paveidu viridifolia un varietāti rakotozafyi)

 
 
 

Euphorbia cylindrifolia (I) (ietver pasugu tuberifera)

 
 
 

Euphorbia decaryi (I) (ietver varietātes ampanihyensis, robinsonii un sprirosticha)

 
 
 

Euphorbia francoisii (I)

 
 
 

Euphorbia handiensis (II)

 
 
 

Euphorbia lambii (II)

 
 
 

Euphorbia moratii (I) (ietver varietātes antsingiensis, bemarahensis un multiflora)

 
 
 

Euphorbia parvicyathophora (I)

 
 
 

Euphorbia quartziticola (I)

 
 
 

Euphorbia stygiana (II)

 
 
 

Euphorbia tulearensis (I)

 
 
 

FOUQUIERIACEAE

 
 
 

Fukjerijas

 

Fouquieria columnaris (II) #4

 

Kolonnveida fukjerija

Fouquieria fasciculata (I)

 
 

Kūlīšu fukjerija

Fouquieria purpusii (I)

 
 
 

GNETACEAE

 
 
 

Gnetumi

 
 

Gnetum montanum (III Nepāla) #1

 

JUGLANDACEAE

 
 
 

Riekstaugi

 

Oreomunnea pterocarpa (II) #4

 

Spārnaugļu oreomunneja

LAURACEAE

 
 
 
 
 

Aniba rosaeodora (II) (zināma arī kā A. duckei) #12

 

Melnā dalbergija

LEGUMINOSAE

(FABACEAE)

 
 
 

Pākšaugi

 

Caesalpinia echinata (II) #10

 

Ežadatu cezalpīnija

Dalbergia nigra (I)

 
 

Melnā dalbergija

 
 

Dalbergia darienensis (III Panama) (tikai Panamas populācija) #2

 
 
 

Dalbergia louvelii (III Madagaskara) #5

 
 
 

Dalbergia monticola (III Madagaskara) #5

 
 
 

Dalbergia normandii (III Madagaskara) #5

 
 
 

Dalbergia purpurascens (III Madagaskara) #5

 
 
 

Dalbergia retusa (III Gvatemala/Panama) (tikai Gvatemalas #5 un Panamas populācija #2; visas pārējās populācijas ir iekļautas D pielikumā)

Granadillo dalbergija

 
 

Dalbergia stevensonii (III Gvatemala) (tikai Gvatemalas populācija; visas parējās populācijas ir iekļautas D pielikumā) #5

Hondurasas dalbergija

 
 

Dalbergia xerophila (III Madagaskara) #5

 
 
 

Dipteryx panamensis (III Kostarika/Nikaragva)

Panamas dipterikss

 

Pericopsis elata (II) #5

 

Augstais perikopsis

 

Platymiscium pleiostachyum (II) #4

 

Makakauba

 

Pterocarpus santalinus (II) #7

 

Sandalkoka pterokarps

LILIACEAE

 
 
 

Lilijas

 

Aloe spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un sugu Aloe vera jeb Aloe barbadensis, kura šīs regulas pielikumos nav ietverta) #4

 

Alvejas

Aloe albida (I)

 
 
 

Aloe albiflora (I)

 
 
 

Aloe alfredii (I)

 
 
 

Aloe bakeri (I)

 
 
 

Aloe bellatula (I)

 
 
 

Aloe calcairophila (I)

 
 
 

Aloe compressa (I) (ietver varietātes paucituberculata, rugosquamosa un schistophila)

 
 
 

Aloe delphinensis (I)

 
 
 

Aloe descoingsii (I)

 
 
 

Aloe fragilis (I)

 
 
 

Aloe haworthioides (I) (ietver varietāti aurantiaca)

 
 
 

Aloe helenae (I)

 
 
 

Aloe laeta (I) (ietver varietāti maniaensis)

 
 
 

Aloe parallelifolia (I)

 
 
 

Aloe parvula (I)

 
 
 

Aloe pillansii (I)

 
 
 

Aloe polyphylla (I)

 
 
 

Aloe rauhii (I)

 
 
 

Aloe suzannae (I)

 
 
 

Aloe versicolor (I)

 
 
 

Aloe vossii (I)

 
 
 

MAGNOLIACEAE

 
 
 

Magnolijas

 
 

Magnolia liliifera var. obovata (III Nepāla) #1

Olu magnolija

MELIACEAE

 
 
 

Mahagoni, cedrelas

 
 

Cedrela fissilis (III Bolīvija) #5

Izstieptā cedrela

 
 

Cedrela lilloi (III Bolīvija) #5

Šaurlapu cedrela

 
 

Cedrela odorata (III Bolīvija/Brazīlija. Papildus tam nacionālās populācijas sarakstā iekļāvušas ir šīs valstis: Kolumbija, Gvatemala un Peru) #5

Smaržīgā cedrela

 

Swietenia humilis (II) #4

 

Zemais mahagons

 

Swietenia macrophylla (II) (dienvidu populācija – aptver Vidusameriku un Dienvidameriku, un Karību jūras salas) #6

 

Amerikas mahagons

 

Swietenia mahagoni (II) #5

 

Īstais mahagons

NEPENTHACEAE

 
 
 

Nepentas

 

Nepenthes spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4

 

Tropiskās nepentas

Nepenthes khasiana (I)

 
 

Nepenta

Nepenthes rajah (I)

 
 

Nepenta

ORCHIDACEAE

 
 
 

Orhidejas

 

ORCHIDACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) (12) #4

 

Orhidejas

Šīs regulas noteikumus nepiemēro attiecībā uz šeit minētajām A pielikuma orhideju sugām, sējeņiem vai audu kultūrām, ja:

— tās ir iegūtas cietā vai šķidrā barotnē in vitro un

— atbilst definīcijai “mākslīgi pavairoti” saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 56. pantu, un

— lai introducētu Savienībā vai (re-)eksportētu no tās, pārvadā sterilos konteineros.

 
 
 

Aerangis ellisii (I)

 
 
 

Cephalanthera cucullata (II)

 
 

Cepurainā cefalantēra

Cypripedium calceolus (II)

 
 

Īstā dzegužkurpīte

Dendrobium cruentum (I)

 
 
 

Goodyera macrophylla (II)

 
 

Saulenīte

Laelia jongheana (I)

 
 
 

Laelia lobata (I)

 
 
 

Liparis loeselii (II)

 
 

Lēzeļa lipare

Ophrys argolica (II)

 
 

Argosas ofrīda

Ophrys lunulata (II)

 
 

Pusmēness ofrīda

Orchis scopulorum (II)

 
 

Dzegužpuķe

Paphiopedilum spp. (I)

 
 

Pafiopēdijas

Peristeria elata (I)

 
 

Augstā peristērija

Phragmipedium spp. (I)

 
 

Fragmipēdijas

Renanthera imschootiana (I)

 
 

Imšota renantēra

Spiranthes aestivalis (II)

 
 

Vasaras spirante

OROBANCHACEAE

 
 
 

Brūnkātes

 

Cistanche deserticola (II) #4

 

Tuksneša cistanha

PALMAE

(ARECACEAE)

 
 
 

Palmas

 

Beccariophoenix madagascaraiensis (II) #4

 

Palma

Chrysalidocarpus decipiens (I)

 
 

Mānīgais hrizalidokarps

 

Lemurophoenix halleuxii (II)

 

Lemurpalma

 
 

Lodoicea maldivica (III Seišelu salas) #13

Seišelu palma

 

Marojejya darianii (II)

 

Palma

 

Neodypsis decaryi (II) #4

 

Dekarī neodipsis

 

Ravenea louvelii (II)

 

Luvela raveneja

 

Ravenea rivularis (II)

 

Strautmalu raveneja

 

Satranala decussilvae (II)

 

Satranalas palma

 

Voanioala gerardii (II)

 

Meža kokospalma

PAPAVERACEAE

 
 
 

Magones

 
 

Meconopsis regia (III Nepāla) #1

Karaliskais mekonopsis

PASSIFLORACEAE

 
 
 
 
 

Adenia olaboensis (II)

 

Adēnija

PINACEAE

 
 
 

Priežu dzimta

Abies guatemalensis (I)

 
 

Gvatemalas baltegle

 
 

Pinus koraiensis (III Krievijas Federācija) #5

Korejas priede

PODOCARPACEAE

 
 
 

Podokarpi

 
 

Podocarpus neriifolius (III Nepāla) #1

Oleandrlapu podokarps

Podocarpus parlatorei (I)

 
 

Parlatores podokarps

PORTULACACEAE

 
 
 

Portulakas, anakampserijas

 

Anacampseros spp. (II) #4

 

Anakampseras

 

Avonia spp. (II) #4

 
 
 

Lewisia serrata (II) #4

 

Zāģzobainā luīsija

PRIMULACEAE

 
 
 

Prīmulas, ciklamenas

 

Cyclamen spp. (II) (13) #4

 

Ciklamenas

RANUNCULACEAE

 
 
 

Gundegas

 

Adonis vernalis (II) #2

 

Pavasara adoniss

 

Hydrastis canadensis (II) #8

 

Kanādas zeltsakne

ROSACEAE

 
 
 

Rozes, ķirši

 

Prunus africana (II) #4

 

Āfrikas ķirsis

RUBIACEAE

 
 
 

Rubija

Balmea stormiae (I)

 
 

Rubija

SARRACENIACEAE

 
 
 

Saracēnijas

 

Sarracenia spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4

 

Saracēnijas

Sarracenia oreophila (I)

 
 

Kalnu saracēnija

Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I)

 
 

Alabamas saracēnija

Sarracenia rubra ssp. jonesii (I)

 
 

Saracēnija

SCROPHULARIACEAE

 
 
 

Cūknātres

 

Picrorhiza kurrooa (II) (Picrorhiza scrophulariiflora šeit neietilpst) #2

 

Cūknātre

STANGERIACEAE

 
 
 

Stangērijas

 

Bowenia spp. (II) #4

 

Zamijas

Stangeria eriopus (I)

 
 

Stangērija

TAXACEAE

 
 
 

Īves

 

Taxus chinensis un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2

 

Ķīnas īve

 

Taxus cuspidata un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) (14) #2

 

Japānas īve

 

Taxus fuana un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2

 

Tibetas īve

 

Taxus sumatrana un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2

 

Sumatras īve

 

Taxus wallichiana (II) #2

 

Himalaju īve

THYMELAEACEAE

(AQUILARIACEAE)

 
 
 

Akvilārijas, ramīni

 

Aquilaria spp. (II) #4

 

Akvilārijas

 

Gonystylus spp. (II) #4

 

Gonistīli

 

Gyrinops spp. (II) #4

 

Akvilārijas

TROCHODENDRACEAE

(TETRACENTRACEAE)

 
 
 

Tetracentroni

 
 

Tetracentron sinense (III Nepāla) #1

 

VALERIANACEAE

 
 
 

Baldriāni

 

Nardostachys grandiflora (II) #2

 
 

VITACEAE

 
 

Cyphostemma elephantopus (II)

 

Lazampasika

 
 

Cyphostemma montagnacii (II)

 

Lazambohitra

WELWITSCHIACEAE

 
 
 

Velvīčijas

 

Welwitschia mirabilis (II) #4

 

Brīnumainā velvīčija

ZAMIACEAE

 
 
 

Zamijas

 

ZAMIACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4

 

Zamijas

Ceratozamia spp. (I)

 
 

Ceratozamijas

Chigua spp. (I)

 
 
 

Encephalartos spp. (I)

 
 

Encefalartijas

Microcycas calocoma (I)

 
 

Krāšņmatu mikrocika

ZINGIBERACEAE

 
 
 

Ingveraugi

 

Hedychium philippinense (II) #4

 

Filipīnu hedīcija

ZYGOPHYLLACEAE

 
 
 

Gvajaki

 

Bulnesia sarmientoi (II) #11

 

Gvajaki

 

Guaiacum spp. (II) #2

 

Gvajaki

(1)   Argentīnas populācija (minēta B pielikumā)

(2)   Bolīvijas populācija (minēta B pielikumā)

(3)   Čīles populācija (minēta B pielikumā)

(4)   Peru populācija (minēta B pielikumā)

(5)   Konvencijas II papildinājumā minētas visas sugas, izņemot Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (izņemot Rietumgrenlandes populāciju), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp., kas ir minētas I papildinājumā. Konvencijas II papildinājumā minēto sugu īpatņus, tostarp to produktus un pārstrādes produktus, kas nav komerciālam nolūkam paredzēti gaļas produkti un ko Grenlandes iedzīvotāji iegūst, kā noteikts attiecīgās kompetentās iestādes izdotā licencē, uzskata par iekļautiem B pielikumā. Savvaļā notvertiem dzīviem Tursiops truncatus Melnās jūras populācijas īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle.

(6)   Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (minētas B pielikumā)

(7)   Vienīgās sugas, ko uzskata par iekļautām II papildinājumā, ir šādas: Agalychnis annae, Agalychnis callidryas, Agalychnis moreletii, Agalychnis saltator un Agalychnis spurrelli.

(8)   Šajā ierakstā iekļauts nesen aprakstītais taksons Scleropages inscriptus.

(9)   Šīs regulas noteikumi neattiecas uz:

fosilijām,

koraļļu smiltīm, t. i., uz materiālu, kas pilnībā vai daļēji sastāv no smalki sadrupinātiem nedzīvu koraļļu fragmentiem, kuru diametrs nepārsniedz 2 mm, un kas var ietvert arī foraminīferu, gliemju un vēžveidīgo čaulu un koraļļaļģu atliekas,

koraļļu fragmentiem (tostarp ar granti un šķembām), t. i., uz atsevišķiem nolūzušiem nedzīvu koraļļu pirkstveida fragmentiem un citu materiālu no 2 līdz 30 mm garumā, mērot jebkurā virzienā.

(10)   To eksemplāru tirdzniecība, kuru izcelsmes kods ir A, ir atļauta tikai tad, ja tirgotajiem eksemplāriem ir katafili.

(11)   Šīs regulas noteikumi neattiecas uz šādiem mākslīgi pavairotiem hibrīdu un/vai šķirņu eksemplāriem:

Hatiora x graeseri,

Schlumbergera x buckleyi,

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata,

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata,

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata,

Schlumbergera truncata (šķirne),

Cactaceae spp. krāsainie bezhlorofila mutanti, kas uzpotēti uz šādiem potcelmiem: Harrisia‘Jusbertii’, Hylocereus trigonus vai Hylocereus undatus,

Opuntia microdasys (šķirne).

(12)   Šīs regulas noteikumi neattiecas uz mākslīgi pavairotiem Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis un Vanda hibrīdiem, ja eksemplārus ir viegli pazīt kā mākslīgi pavairotus, un tiem nav savvaļā ievāktu augu pazīmju (vākšanas radīti mehāniski bojājumi vai izteikta dehidratācija, manāma nevienādu augšanas apstākļu ietekme, atšķirīgs viena taksona augu izmērs un forma vienā sūtījumā, uz lapām atrodamas aļģes vai citi epifīti, kukaiņu vai kaitēkļu nodarīti bojājumi u. c.); un:

a)  ja augi sūtījumā nezied, šie eksemplāri jātirgo sūtījumu veidā, un sūtījums ir individuāli konteineri (kartona, zāģmateriālu vai redeļu kastes vai atsevišķi plaukti no īpaši dārzkopībai paredzētajiem CC konteineriem), kuros katrā ir vismaz 20 viena veida hibrīdaugu; vienā konteinerā esošajiem augiem jābūt praktiski vienādiem un veselīgiem; sūtījumam jāpievieno dokumenti (piemēram, rēķins), kuros skaidri norādīts katra veida hibdrīdaugu skaits; vai

b)  ja augi sūtījumā zied un katram eksemplāram pilnībā izplaucis ir vismaz viens zieds, nav īpašu prasību par eksemplāru minimālo skaitu sūtījumā, toties tiem jābūt profesionāli apstrādātiem pārdošanai mazumtirdzniecībā, t. i., marķētiem ar drukātām etiķetēm vai iepakotiem apdrukātā iepakojumā, uz kura norādīts hibrīda nosaukums un galīgās apstrādes valsts. Norādēm jābūt skaidri redzamām un viegli pārbaudāmām.

Ja iepriekš aprakstītā atbrīvojuma piemērošana konkrētajiem augiem nav neapšaubāma, jāpievieno attiecīgi Cites dokumenti.

(13)   Šīs regulas noteikumi neattiecas uz mākslīgi pavairotiem Cyclamen persicum šķirņu eksemplāriem. Šis atbrīvojums tomēr neattiecas uz eksemplāriem, ko pārdod kā neizdīgušus gumus.

(14)   Šīs regulas noteikumus nepiemēro dzīviem, mākslīgi pavairotiem Taxus cuspidata hibrīdiem un šķirnes augiem podiņos vai citos mazizmēra konteineros, ja katram sūtījumam pievieno etiķeti vai dokumentu ar taksona vai taksonu nosaukumu un norādi “mākslīgi pavairots”. 

D pielikums

Vispārpieņemtais nosaukums

FAUNA

CHORDATA (HORDAIŅI)

MAMMALIA

 

Zīdītāji

CARNIVORA

Canidae

 

Suņi, lapsas, vilki

Vulpes vulpes griffithi (III Indija) §1

Eirāzijas lapsa

Vulpes vulpes montana (III Indija) §1

Eirāzijas lapsa

Vulpes vulpes pusilla (III Indija) §1

Eirāzijas lapsa

Mustelidae

 

Āpši, caunas, zebiekstes u. c.

Mustela altaica (III Indija) §1

Altaja solongoja

Mustela erminea ferghanae (III Indija) §1

Holarktikas sermulis

Mustela kathiah (III Indija) §1

Zebiekste

Mustela sibirica (III Indija) §1

Sibīrijas kolonoks

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 

Ķenguri, valabiji

Dendrolagus dorianus

Dorijas kokķengurs

Dendrolagus goodfellowi

Gudfelova kokķengurs

Dendrolagus matschiei

Matšija kokķengurs

Dendrolagus pulcherrimus

Kokķengurs

Dendrolagus stellarum

Kokķengurs

AVES

 

Putni

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Pīles, zosis, gulbji

Anas melleri

Mellera peldpīle

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Ūbeles, baloži

Columba oenops

Balodis

Didunculus strigirostris

Zobainais balodis

Ducula pickeringii

Balodis

Gallicolumba crinigera

Balodis

Ptilinopus marchei

Ūbele

Turacoena modesta

Ūbele

GALLIFORMES

Cracidae

 

Kokuvistas, cekulvistas, gvano

Crax alector

Gludknābja cekulvista

Pauxi unicornis

Dienvidu ķivervista

Penelope pileata

Gvano

Megapodiidae

 

Lielkājvistas

Eulipoa wallacei

Lielkājvista

Phasianidae

 

Rubeņi, pērļu vistiņas, irbes, fazāni, tragopāni

Arborophila gingica

Irbe

Lophura bulweri

Baltastes fazāns

Lophura diardi

Siāmas fazāns

Lophura inornata

Salvadori fazāns

Lophura leucomelanos

Melnais fazāns

Syrmaticus reevesii §2

Karaliskais fazāns

PASSERIFORMES

Bombycillidae

 

Zīdastes

Bombycilla japonica

Japānas zīdaste

Corvidae

 

Vārnas, žagatas, sīļi

Cyanocorax caeruleus

Debesszilais sīlis

Cyanocorax dickeyi

Cekulsīlis

Cotingidae

 

Kotingi

Procnias nudicollis

Kotings

Emberizidae

 

Stērstes

Dacnis nigripes

Stērste

Sporophila falcirostris

Stērste

Sporophila frontalis

Stērste

Sporophila hypochroma

Stērste

Sporophila palustris

Stērste

Estrildidae

 

Punduržubītes

Amandava amandava

Punduržubīte

Cryptospiza reichenovii

Punduržubīte

Erythrura coloria

Punduržubīte

Erythrura viridifacies

Punduržubīte

Estrilda quartinia (tirdzniecībā bieži kā Estrilda melanotis)

Punduržubīte

Hypargos niveoguttatus

Punduržubīte

Lonchura griseicapilla

Punduržubīte

Lonchura punctulata

Punduržubīte

Lonchura stygia

Punduržubīte

Fringillidae

 

Žubītes

Carduelis ambigua

Žubīte

Carduelis atrata

Žubīte

Kozlowia roborowskii

Žubīte

Pyrrhula erythaca

Svilpis

Serinus canicollis

Žubīte

Serinus citrinelloides hypostictus (tirdzniecībā bieži kā Serinus citrinelloides)

Žubīte

Icteridae

 

Amerikas vālodzes

Sturnella militaris

Trupiāls

Muscicapidae

 

Mušķērāji

Cochoa azurea

Mušķērājs

Cochoa purpurea

Mušķērājs

Garrulax formosus

Mušķērājs

Garrulax galbanus

Mušķērājs

Garrulax milnei

Mušķērājs

Niltava davidi

Mušķērājs

Stachyris whiteheadi

Mušķērājs

Swynnertonia swynnertoni (jeb Pogonicichla swynnertoni)

Mušķērājs

Turdus dissimilis

Mežastrazds

Pittidae

 

Pitas

Pitta nipalensis

Pita

Pitta steerii

Pita

Sittidae

 

Dzilnīši

Sitta magna

Lielais dzilnītis

Sitta yunnanensis

Juņnaņas dzilnītis

Sturnidae

 

Strazdi

Cosmopsarus regius

Strazds

Mino dumontii

Strazds

Sturnus erythropygius

Strazds

REPTILIA

 

Rāpuļi

TESTUDINES

Geoemydidae

 

Saldūdens bruņrupuči

Melanochelys trijuga

Indijas purva bruņrupucis

SAURIA

Agamidae

 
 

Physignathus cocincinus

Ķirzaka

Anguidae

 
 

Abronia graminea

Ķirzaka

Gekkonidae

 

Gekoni

Rhacodactylus auriculatus

Jaunkaledonijas ausainais gekons

Rhacodactylus ciliatus

Gekons

Rhacodactylus leachianus

Gekons

Teratoscincus microlepis

Gekons

Teratoscincus scincus

Gekons

Gerrhosauridae

 

Bruņķirzakas (Dzelkņastes)

Zonosaurus karsteni

Kordilija

Zonosaurus quadrilineatus

Kordilija

Iguanidae

 
 

Ctenosaura quinquecarinata

Iguāna

Scincidae

 

Scinks

Tribolonotus gracilis

Scinks

Tribolonotus novaeguineae

Scinks

SERPENTES

Colubridae

 

Zalkši, ūdensčūskas

Elaphe carinata §1

Zalktis

Elaphe radiata §1

Zalktis

Elaphe taeniura §1

Tievastes kāpelētājzalktis

Enhydris bocourti §1

Zalktis

Homalopsis buccata §1

Ūdenszalktis

Langaha nasuta

Zalktis

Leioheterodon Madagaskaraiensis

Zalktis

Ptyas korros §1

Lielacis

Rhabdophis subminiatus §1

Zalktis

Hydrophiidae

 

Jūrasčūskas

Lapemis curtus (šeit ietilpst arī Lapemis hardwickii) §1

Jūrasčūska

Viperidae

 

Odzes

Calloselasma rhodostoma §1

Odze

AMPHIBIA

ANURA

 

Krupji un vardes

Hylidae

 

Kokuvardes

Phyllomedusa sauvagii

Lapuvarde

Leptodactylidae

 

Vidusamerikas un Dienvidamerikas vardes

Leptodactylus laticeps

Vēršvarde

Ranidae

 

Vardes

Limnonectes macrodon

Varde

Rana shqiperica

Varde

CAUDATA

Hynobiidae

 

Āzijas salamandras

Ranodon sibiricus

Sibīrijas salamandra

Plethodontidae

 

Bezplaušu salamandras

Bolitoglossa dofleini

Salamandra

Salamandridae

 

Tritoni un salamandras

Cynops ensicauda

Zobenastes tritons

Echinotriton andersoni

Andersona salamandra

Pachytriton labiatus

Tritons

Paramesotriton spp.

Tritoni

Salamandra algira

Salamandra

Tylototriton spp.

Krokodiltritoni

ACTINOPTERYGII

 

Starspurzivis

PERCIFORMES

Apogonidae

 
 

Pterapogon kauderni

Bangajas kardinālzivs

ARTHROPODA (POSMKĀJI)

INSECTA

 

Kukaiņi

LEPIDOPTERA

 

Tauriņi

Papilionidae

 

Dižtauriņš

Baronia brevicornis

Dižtauriņš

Papilio grosesmithi

 

Papilio maraho

Dižtauriņš

MOLLUSCA (GLIEMJI)

GASTROPODA

Haliotidae

 
 

Haliotis midae

Dienvidāfrikas ausgliemezis

FLORA

AGAVACEAE

 

Agaves

Calibanus hookeri

 

Dasylirion longissimum

Visgarā dazilīrija

ARACEAE

 

Ārumas

Arisaema dracontium

Arizema

Arisaema erubescens

 

Arisaema galeatum

 

Arisaema nepenthoides

 

Arisaema sikokianum

 

Arisaema thunbergii var. urashima

 

Arisaema tortuosum

 

Biarum davisii ssp. marmarisense

 

Biarum ditschianum

 

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

Asteres, margrietiņas

Arnica montana §3

Kalnu arnika

Othonna cacalioides

 

Othonna clavifolia

 

Othonna hallii

 

Othonna herrei

 

Othonna lepidocaulis

 

Othonna retrorsa

 

ERICACEAE

 

Virši, rododendri

Arctostaphylos uva-ursi §3

Parastā miltene

GENTIANACEAE

 

Genciānas

Gentiana lutea §3

Dzeltenā drudzene

LEGUMINOSAE (FABACEAE)

 

Pākšaugi

Dalbergia granadillo §4

Granadillo dalbergija

Dalbergia retusa (izņemot populāciju, kas ir iekļauta C pielikumā) §4

Iespiestā dalbergija

Dalbergia stevensonii (izņemot populāciju, kas ir iekļauta C pielikumā) §4

Hondurasas dalbergija

LILIACEAE

 

Lilijas

Trillium pusillum

Sīkā trillija

Trillium rugelii

Trillija

Trillium sessile

Sēdošā trillija

LYCOPODIACEAE

 

Staipekņi

Lycopodium clavatum §3

Vālīšu staipeknis

MELIACEAE

 

Mahagoni, cedrelas

Cedrela montana §4

 

Cedrela oaxacensis §4

 

Cedrela salvadorensis §4

 

Cedrela tonduzii §4

 

MENYANTHACEAE

 

Puplakši

Menyanthes trifoliata §3

Trejlapu puplaksis

PARMELIACEAE

 

Parmēlijas

Cetraria islandica §3

Islandes ķērpis

PASSIFLORACEAE

 

Kvēlziedes

Adenia glauca

Zilganzaļā adēnija

Adenia pechuelli

Adēnija

PEDALIACEAE

 

Sezams, harpagofīti

Harpagophytum spp. §3

Harpagofīti

PORTULACACEAE

 

Portulakas, anakampserijas

Ceraria carrissoana

 

Ceraria fruticulosa

 

SELAGINELLACEAE

 

Selaginellas

Selaginella lepidophylla

Zvīņlapu selaginella( 1 ) OV C 26, 3.2.1992., 1. lpp., un

OV C 131, 12.5.1994., 1. lpp.

( 2 ) OV C 223, 31.8.1992., 19. lpp.

( 3 ) Eiropas Parlamenta 1995. gada 15. decembra Atzinums (OV C 17, 22.1.1996., 430. lpp.). Padomes 1996. gada 26. februāra Kopēja nostāja (OV C 196, 6.7.1996., 58. lpp.) un Eiropas Parlamenta 1996. gada 18. septembra Lēmums (OV C 320, 28.10.1996.).

( 4 ) OV L 384, 31.12.1982., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 558/95 (OV L 57, 15.3.1995., 1. lpp.).

( 5 ) OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

( 6 ) OV L 358, 18.12.1986., 1. lpp.

( 7 ) OV L 158, 23.6.1990., 56. lpp.

( 8 ) Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

( 9 ) OV L 344, 7.12.1983., 1. lpp.

( 10 ) OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.

( 11 ) OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.