1987R2658 — NL — 01.01.2000 — 002.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EEG) Nr. 2658/87 VAN DE RAAD

van 23 juli 1987

met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

(PB L 256, 7.9.1987, p.1)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  No

page

date

►M1

Verordening (EEG) nr. 3528/89 van de Raad van 23 november 1989

  L 347

1

28.11.1989

 M2

Verordening (EEG) nr. 3845/89 van de Raad van 18 december 1989

  L 374

2

22.12.1989

►M3

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992

  L 302

1

19.10.1992

►M4

Verordening (EEG) nr. 1969/93 van de Raad van 19 juli 1993

  L 180

9

23.7.1993

►M5

Verordening (EG) nr. 254/2000 van de Raad van 31 januari 2000

  L 28

16

3.2.2000
▼B

VERORDENING (EEG) Nr. 2658/87 VAN DE RAAD

van 23 juli 1987

met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetariefDE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

▼M1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 28, 43 en 113,

▼B

Gelet op de Akte betreffende de toetreding van Spanje en Portugal,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ),

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 3 ),

Overwegende dat de Europese Economische Gemeenschap gegrondvest is op een douane-unie welke het gebruik van een gemeenschappelijk douanetarief inhoudt;

Overwegende dat het verzamelen en uitwisselen van gegevens betreffende de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap het best kan worden bereikt door gebruik te maken van een gecombineerde nomenclatuur, die in de plaats treedt van de huidige nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief en van die van de NIMEXE, ten einde tegelijkertijd aan de vereisten op tarief- en statistiekgebied te voldoen;

Overwegende dat de Gemeenschap het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen, het zogenaamde „geharmoniseerde systeem”, heeft ondertekend, dat bestemd is om het Verdrag van 15 december 1950 inzake de nomenclatuur voor de indeling van goederen in de douanetarieven te vervangen; dat voornoemde gecombineerde nomenclatuur derhalve op basis van het geharmoniseerde systeem dient te worden opgesteld;

Overwegende dat het dienstig is de Lid-Staten toe te staan nationale statistische onderverdelingen vast te stellen;

Overwegende dat in het kader van de gecombineerde nomenclatuur met bepaalde specifieke communautaire voorschriften geen rekening kan worden gehouden; dat het derhalve noodzakelijk is aanvullende communautaire onderverdelingen te creëren en deze in een geïntegreerd tarief van de Europese Gemeenschappen (Taric) op te nemen; dat een efficiënt beheer van Taric een onmiddellijke bijwerking door middel van een geschikt systeem vereist; dat het derhalve noodzakelijk is dat de Commissie wordt gemachtigd zelf het Taric te beheren;

Overwegende dat voor Spanje en Portugal het Taric-schema niet op dezelfde wijze kan worden gebruikt als voor de andere Lid-Staten wegens de in de Toetredingsakte vervatte overgangsmaatregelen op tariefgebied; dat het daarom dienstig is te bepalen dat deze beide Lid-Staten het Taric tijdens de toepassingsperiodes van die overgangsmaatregelen niet behoeven toe te passen;

Overwegende dat dient te worden bepaald dat de Lid-Staten op basis van de Taric-onderverdelingen aanvullende onderverdelingen mogen invoegen om in nationale behoeften te voorzien; dat deze onderverdelingen dienen te worden geïdentificeerd door specifieke codenummers overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2793/86 van de Commissie van 22 juli 1986 tot vaststelling van de codes welke dienen te worden gebruikt voor de bij de Verordeningen (EEG) nr. 678/85, (EEG) nr. 1900/85 en (EEG) nr. 222/77 voorgeschreven formulieren ( 4 );

Overwegende dat het onontbeerlijk is dat de gecombineerde nomenclatuur en iedere andere nomenclatuur die de gecombineerde nomenclatuur geheel of gedeeltelijk, of met toevoeging van onderverdelingen overneemt, uniform door alle Lid-Staten worden toegepast; dat daartoe strekkende bepalingen op communautair vlak moeten kunnen worden vastgesteld; dat overigens overeenkomstig Besluit 86/98/EGKS ( 5 ) de bestaande communautaire bepalingen die ertoe strekken een uniforme toepassing van de nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief te waarborgen, van toepassing zijn op de produkten die onder het EGKS-Verdrag vallen;

Overwegende dat voor het opstellen en het toepassen van deze bepalingen een nauwe samenwerking tussen de Lid-Staten en de Commissie vereist is; dat de tenuitvoerlegging van deze bepalingen snel dient te geschieden, gezien de ernstige economische gevolgen die vertraging ter zake teweeg zou kunnen brengen;

Overwegende dat, ten einde de uniforme toepassing van de gecombineerde nomenclatuur te waarborgen, de Commissie dient te worden bijgestaan door een comité dat verantwoordelijk is voor alle vraagstukken in verband met voornoemde nomenclatuur, het Taric en elke andere nomenclatuur die op de gecombineerde nomenclatuur is gebaseerd; dat dit comité zo spoedig mogelijk vóór het tijdstip waarop de gecombineerde nomenclatuur van toepassing wordt, moet kunnen werken;

Overwegende dat om de draagwijdte van de gecombineerde nomenclatuur te bepalen, dient te worden voorzien in inleidende bepalingen, aanvullende aantekeningen op de afdelingen en de hoofdstukken evenals in passende voetnoten;

Overwegende dat het gemeenschappelijk douanetarief niet enkel bestaat uit de conventionele en autonome invoerrechten en de daarop betrekking hebbende heffingselementen die in bijlage I van de onderhavige verordening op basis van de gecombineerde nomenclatuur zijn vastgesteld, maar eveneens uit de tariefmaatregelen in het Taric en in andere communautaire bepalingen;

Overwegende dat bij het vaststellen van de conventionele invoerrechten met de GATT-onderhandelingen rekening dient te worden gehouden;

Overwegende dat de overgang van de oude nomenclatuur naar de gecombineerde nomenclatuur tot moeilijkheden kan leiden wat de toepassing van de oorsprongsregels betreffende sommige preferentiële regelingen aangaat, met name in het geval dat het betrokken derde land niet bij het geharmoniseerde systeem is aangesloten; dat het daarom nodig is om in passende maatregelen te voorzien om deze moeilijkheden te kunnen ondervangen;

Overwegende dat, hoewel de nomenclatuur en de invoerrechten met betrekking tot produkten die onder de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen, geen deel van het gemeenschappelijk douanetarief uitmaken, het niettemin dienstig is in deze verordening de conventionele invoerrechten betreffende deze produkten ter informatie op te nemen;

Overwegende dat ingevolge de invoering van de gecombineerde nomenclatuur talrijke communautaire besluiten, inzonderheid op het gebied van de gemeenschappelijke landbouwpolitiek, moeten worden aangepast om met het gebruik ervan rekening te houden; dat deze aanpassingen over het algemeen geen inhoudelijke wijzigingen meebrengen; dat het uit een oogpunt van vereenvoudiging dienstig is dat de Commissie rechtstreeks de nodige technische wijzigingen in de betrokken besluiten kan aanbrengen;

Overwegende dat de inwerkingtreding van deze verordening de intrekking met zich brengt van Verordening (EEG) nr. 950/68 van de Raad van 28 juni 1968 betreffende het gemeenschappelijk douanetarief ( 6 ) en van Verordening (EEG) nr. 97/69 van de Raad van 16 januari 1969 betreffende de maatregelen die moeten worden getroffen voor de uniforme toepassing van de nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief ( 7 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2055/84 ( 8 ),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

▼M5

1.  De Commissie stelt een goederennomenclatuur in, hierna „gecombineerde nomenclatuur” of, afgekort, „GN” te noemen, die zowel aan de vereisten van het gemeenschappelijk douanetarief als aan die van de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en andere beleidsmaatregelen van de Gemeenschap in verband met de invoer en de uitvoer van goederen voldoet.

▼B

2.  De gecombineerde nomenclatuur omvat:

a) de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem;

b) de communautaire onderverdelingen van deze nomenclatuur, die „GN-onderverdelingen” worden genoemd wanneer daarnaast een invoerrecht wordt vermeld;

c) de inleidende bepalingen, aanvullende aantekeningen op afdelingen of op hoofdstukken en de voetnoten met betrekking tot de GN-onderverdelingen.

▼M5

3.  De gecombineerde nomenclatuur is opgenomen in bijlage I. De rechten van het gemeenschappelijk douanetarief en, indien van toepassing, de bijzondere statistische maatstaven en andere noodzakelijke informatie zijn in deze bijlage vermeld.

Deze bijlage bevat het tarief van de conventionele rechten.

Wanneer evenwel het autonome recht lager is dan het conventionele recht of wanneer het conventionele recht niet van toepassing is, is het autonome recht eveneens in de genoemde bijlage vermeld.

Artikel 2

De Commissie stelt een geïntegreerd tarief van de Gemeenschappen, hierna „TARIC” genoemd, vast dat zowel aan de vereisten van het gemeenschappelijk douanetarief als aan die van de statistieken van de buitenlandse handel, het handels- en landbouwbeleid en andere beleidsmaatregelen van de Gemeenschap in verband met de invoer en de uitvoer van goederen voldoet.

Het geïntegreerd tarief is gebaseerd op de gecombineerde nomenclatuur en omvat:

a) de in deze verordening vastgestelde bepalingen;

b) de aanvullende communautaire onderverdelingen, „TARIC-onderverdelingen” genoemd, die noodzakelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van de in bijlage II vermelde specifieke maatregelen van de Gemeenschap;

c) alle andere informatie die noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging of het beheer van de TARIC-codes en de aanvullende codes als omschreven in artikel 3, lid 2 en lid 3;

d) de rechten van het douanetarief en andere in- en uitvoerheffingen, evenals de vrijstellingen van rechten en de preferentiële tarieven die bij de invoer of de uitvoer van bepaalde goederen van toepassing zijn;

e) de in bijlage II vermelde bepalingen die bij de invoer en de uitvoer van bepaalde goederen van toepassing zijn.

▼B

Artikel 3

1.  Elke GN-onderverdeling is voorzien van een uit acht cijfers bestaand codenummer:

a) de eerste zes cijfers vormen de codenummers van de posten en van de onderverdelingen van de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem;

b) het zevende en het achtste cijfer dienen ter identificatie van de GN-onderverdelingen. Als een post of onderverdeling van een post van het geharmoniseerde systeem voor Gemeenschapsdoeleinden niet verder is onderverdeeld, wordt in plaats van het zevende en achtste cijfer „00” gebruikt.

▼M4

2.  De Taric-onderverdelingen worden aangegeven door cijfers op de negende en tiende plaats, die samen met de in lid 1 bedoelde codenummers de Taric-codenummers vormen. Bij het ontbreken van een communautaire onderverdeling zijn het negende en tiende cijfer „00”.

3.  Bij wijze van uitzondering kunnen aanvullende Taric-codes van vier karakters worden gebruikt voor de toepassing van specifieke communautaire voorschriften die door de cijfers op de negende en tiende plaats niet of niet geheel gecodeerd zijn.

▼M5 —————

▼M5

Artikel 5

1.  TARIC wordt door de Commissie en de lidstaten gebruikt voor de toepassing van de communautaire regelgeving betreffende de invoer in en de uitvoer uit de Gemeenschap.

2.  De TARIC-codes en de aanvullende TARIC-codes worden gebruikt bij de invoer en, in voorkomend geval, de uitvoer van goederen die onder de overeenkomstige onderverdelingen vallen.

3.  De lidstaten kunnen voor nationale doeleinden onderverdelingen of aanvullende codes toevoegen. Aan dergelijke onderverdelingen of aanvullende codes worden overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 2454/93 identificatiecodes toegekend.

Artikel 6

De Commissie draagt zorg voor het vaststellen, het bijwerken, het beheer en de publicatie van TARIC en maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van systemen voor automatische gegevensverwerking. In het bijzonder neemt zij maatregelen met het oog op:

a) de integratie in TARIC van alle in deze verordening vervatte of in bijlage II genoemde maatregelen;

b) de toekenning van TARIC-codes en aanvullende TARIC-codes;

c) de onmiddellijke bijwerking van TARIC;

d) de onmiddellijke bekendmaking van wijzigingen in TARIC met elektronische middelen.

▼M3 —————

▼B

Artikel 8

Het comité ►M3  bedoeld in artikel 247 van het communautair douanewetboek ◄ kan elk vraagstuk bespreken dat door zijn voorzitter, op diens initiatief of op verzoek van de vertegenwoordiger van een Lid-Staat, aan de orde wordt gesteld betreffende:

a) de gecombineerde nomenclatuur;

b) de Taric-nomenclatuur en elke andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk, of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke communautaire voorschriften is vastgesteld voor de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.

Artikel 9

1.  De maatregelen betreffende de hierna volgende onderwerpen worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 10:

▼M5

a) toepassing van de gecombineerde nomenclatuur en TARIC, met name voor:

 de indeling van goederen in de nomenclaturen bedoeld in artikel 8,

 de toelichtingen,

 indien nodig, de vaststelling van onderverdelingen voor statistiekdoeleinden in TARIC, indien deze hiervoor geschikter is dan de GN, om te voldoen aan de eigen behoeften van de Gemeenschappen

▼B

b) wijzigingen van de gecombineerde nomenclatuur voortvloeiende uit wijzigingen van de behoeften op statistisch of op handelspolitiek gebied;

c) wijzigingen van bijlage II;

d) wijzigingen van de gecombineerde nomenclatuur en aanpassingen van de tarieven overeenkomstig door de Raad of de Commissie genomen besluiten;

e) wijzigingen van de gecombineerde nomenclatuur, ter aanpassing aan de gevolgen van ontwikkelingen op technologisch of handelsgebied, of ter aanpassing aan andere teksten en ter verduidelijking van teksten;

f) wijzigingen van de gecombineerde nomenclatuur voortvloeiende uit wijzigingen in de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem;

▼M5

g) vraagstukken in verband met de toepassing, het functioneren en het beheer van het geharmoniseerd systeem die in de Internationale Douaneraad dienen te worden besproken, evenals de toepassing daarvan door de Gemeenschap.

2.  De uit hoofde van lid 1 vastgestelde bepalingen mogen geen wijziging inhouden van:

 de douanerechten,

 de landbouwrechten, restituties of andere bedragen die van toepassing zijn in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid of van de specifieke regelingen die op bepaalde door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen van toepassing zijn,

 de overeenkomstig communautaire bepalingen vastgestelde kwantitatieve beperkingen,

 de in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid vastgestelde nomenclaturen.

▼B

3.  De wijzigingen van GN-onderverdelingen worden, indien noodzakelijk, onmiddellijk als Taric-onderverdelingen opgenomen. Zij worden slechts onder de in artikel 12 bedoelde voorwaarden in de GN opgenomen.

▼M5

Artikel 10

1.  De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor de douanecode zoals opgericht bij artikel 247 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 ( 9 ).

2.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG ( 10 ) van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG genoemde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

▼M3 —————

▼M5

Artikel 12

1.  De Commissie stelt jaarlijks bij verordening een volledige versie vast van de gecombineerde nomenclatuur, met het daarbij behorende tarief van de douanerechten overeenkomstig artikel 1, zoals die uit de door de Raad of de Commissie vastgestelde bepalingen voortvloeit. De genoemde verordening wordt uiterlijk 31 oktober in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt en is van toepassing met ingang van 1 januari van het daaropvolgende jaar.

2.  Maatregelen en informatie in verband met het gemeenschappelijk douanetarief en TARIC worden, indien mogelijk, met elektronische middelen en met gebruikmaking van systemen voor automatische gegevensverwerking bekendgemaakt.

3.  Met het oog op de uniforme toepassing van het gemeenschappelijk douanetarief en TARIC neemt de Commissie de nodige maatregelen om de praktijken van de douanelaboratoria van de lidstaten te coördineren en te harmoniseren, indien mogelijk met gebruikmaking van systemen voor automatische gegevensverwerking.

▼M5 —————

▼B

Artikel 14

Indien een tariefpreferentie wordt toegestaan op basis van oorsprongsregels, gebaseerd op de op 31 december 1987 geldende nomenclatuur van de Internationale Douaneraad, blijven deze regels overeenkomstig de Gemeenschapsbesluiten die op die datum van kracht zijn, van toepassing.

Artikel 15

1.  De codes en de goederenomschrijvingen, opgesteld op basis van de gecombineerde nomenclatuur, vervangen die welke zijn opgesteld op basis van de nomenclaturen van het gemeenschappelijk douanetarief en van de NIMEXE, onverminderd de door de Gemeenschap vóór de inwerkingtreding van de onderhavige verordening gesloten internationale overeenkomsten alsmede de voor de toepassing daarvan genomen besluiten die verwijzen naar genoemde nomenclaturen.

De Gemeenschapsbesluiten waarin de tarief- of statistieknomenclaturen zijn vervat, worden door de Commissie dienovereenkomstig gewijzigd.

2.  Verwijzingen naar de NIMEXE in de onderscheiden Gemeenschapsbesluiten gelden als verwijzingen naar de gecombineerde nomenclatuur.

Artikel 16

De Verordeningen (EEG) nr. 950/68 en (EEG) nr. 97/69 worden ingetrokken.

Artikel 17

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

De artikelen 1 tot en met 5 en 12 tot en met 16 zijn eerst van toepassing met ingang van 1 januari 1988.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.( 1 ) PB nr. C 154 van 12. 6. 1987, blz. 6.

( 2 ) PB nr. C 190 van 20. 7. 1987.

( 3 ) Advies uitgebracht op 1 juli 1987 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

( 4 ) PB nr. L 263 van 15. 9. 1986, blz. 74.

( 5 ) PB nr. L 81 van 26. 3. 1986, blz. 29.

( 6 ) PB nr. L 172 van 22. 7. 1968, blz. 1.

( 7 ) PB nr. L 14 van 21. 1. 1969, blz. 1.

( 8 ) PB nr. L 191 van 19. 7. 1984, blz. 1.

( 9 ) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 955/1999 (PB L 119 van 7.5.1999, blz. 1).

( 10 ) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.