1965R0079 — PL — 01.01.2008 — 007.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE RADY NR 79/65/EWG

z dnia 15 czerwca 1965 r.

ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej

(Dz.U. P 109, 23.6.1965, p.1859)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

 M1

REGULATION (EEC) No 2835/72 OF THE COUNCIL of 29 December 1972 (*)

  L 298

47

31.12.1972

►M2

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2910/73 z dnia 23 października 1973 r.

  L 299

1

27.10.1973

►M3

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2143/81 z dnia 27 lipca 1981 r.

  L 210

1

30.7.1981

►M4

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3644/85 z dnia 19 grudnia 1985 r.

  L 348

4

24.12.1985

 M5

COUNCIL REGULATION (EEC) No 3768/85 of 20 December 1985 (*)

  L 362

8

31.12.1985

►M6

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3577/90 z dnia 4 grudnia 1990 r.

  L 353

23

17.12.1990

►M7

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2801/95 z dnia 29 listopada 1995 r.

  L 291

3

6.12.1995

►M8

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1256/97 z dnia 25 czerwca 1997 r.

  L 174

7

2.7.1997

►M9

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 806/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r.

  L 122

1

16.5.2003

►M10

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2059/2003 z dnia 17 listopada 2003 r.

  L 308

1

25.11.2003

►M11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 660/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r.

  L 104

97

8.4.2004

►M12

ROZPORZĄDZENIE RADY WE nr 1791/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.

  L 363

1

20.12.2006

►M13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1469/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r.

  L 329

5

14.12.2007


zmienione przez:

 A1

Akt Przystąpienia Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

  L 73

14

27.3.1972

 A2

Akt Przystąpienia Grecji

  L 291

17

19.11.1979

 A3

  L 302

23

15.11.1985

►A4

Akt Przystąpienia Austrii, Szwecji i Finlandii

  C 241

21

29.8.1994

►A5

Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej

  L 236

33

23.9.2003(*)

Akt ten nie został nigdy opublikowany w języku polskim.
▼B

ROZPORZĄDZENIE RADY NR 79/65/EWG

z dnia 15 czerwca 1965 r.

ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie GospodarczejRADA EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY GOSPODARCZEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Zgromadzenia ( 1 ),

a także mając na uwadze, co następuje:

rozwój wspólnej polityki rolnej wymaga dostępu do obiektywnej i właściwej informacji o dochodach w różnych kategoriach gospodarstw rolnych i o działalności gospodarczej gospodarstw mieszczących się w kategoriach, które wymagają specjalnej uwagi na poziomie Wspólnoty;

rachunki gospodarstw rolnych stanowią zasadnicze źródło podstawowych danych dla oszacowania dochodów gospodarstw rolnych lub badania ich działalności gospodarczej;

gromadzone dane muszą być uzyskiwane od gospodarstw rolnych specjalnie i odpowiednio wybranych zgodnie z ogólnymi zasadami i muszą być one oparte na faktach możliwych do sprawdzenia; takie dane muszą odzwierciedlać techniczne, ekonomiczne i socjalne warunki takiego gospodarstwa, muszą być uzyskane z indywidualnych gospodarstw, dostępne tak szybko, jak tylko jest to możliwe, oparte na ujednoliconych definicjach, przedstawione w jednolitej formie i nadające się do wykorzystania przez Komisję w dowolnym czasie i ze wszystkimi szczegółami;

cele te mogą zostać osiągnięte tylko za pomocą wspólnotowej sieci, zajmującej się zbieraniem danych rachunkowych gospodarstw, opartej na biurach księgowych gospodarstw istniejących w każdym Państwie Członkowskim, cieszącej się zaufaniem zainteresowanych stron i polegającej na ich dobrowolnym udziale;

złożoność pracy, zarówno na poziomie Wspólnoty, jak i Państwa Członkowskiego, wymaganej do stworzenia we Wspólnocie sieci dla zbierania danych rachunkowych gospodarstw jest tak duża, że wprowadzenie systemu księgowania musi następować stopniowo, co zakłada prowadzenie badań w ograniczonym zakresie przez pierwszych kilka lat;

przy wyborze gospodarstw rolnych oraz analizowaniu i ocenianiu zebranych danych, niezbędne jest odniesienie się do danych pochodzących z innych źródeł;

rolnicy muszą otrzymać zapewnienie, że ich rachunki i wszystkie inne indywidualne dane, otrzymane w ramach wykonywania niniejszego rozporządzenia, nie zostaną użyte do celów podatkowych lub rozpowszechnione przez osoby uczestniczące, aktualnie lub uprzednio, we wspólnotowej sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych;

w celu osiągnięcia pewności co do obiektywności i adekwatności zebranych danych, Komisja musi otrzymać wszystkie niezbędne informacje, dotyczące sposobu, w jaki jednostki, którym powierzono wybór gospodarstw rolnych i biur rachunkowych uczestniczących we wspólnotowej sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych, wywiązują się ze swoich obowiązków, a jeśli jest to niezbędne, Komisja musi mieć możliwość wysłania ekspertów do pracy na miejscu, we współdziałaniu z właściwymi władzami krajowymi;

w celu ułatwienia wdrożenia poniższych przepisów, powinna zostać ustalona procedura pozwalająca Państwom Członkowskim i Komisji ściśle współpracować w ramach Komitetu Wspólnoty;

po kilku latach działania wspólnotowej sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych Komisja będzie w stanie przedstawić sprawozdanie z uzyskanego doświadczenia i zaproponować niezbędne zmiany do niniejszego rozporządzenia;

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:ROZDZIAŁ 1

Tworzenie sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych dla Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej

Artykuł 1

1.  W celu zaspokojenia potrzeb wspólnej polityki rolnej, tworzy się sieć Wspólnoty, służącą do zbierania danych rachunkowych gospodarstw rolnych, dalej zwaną „siecią danych”.

2.  Celem sieci danych jest zbieranie danych rachunkowych potrzebnych w szczególności dla:

a) rocznej oceny dochodów gospodarstw rolnych, mieszczących się w ramach sprawozdania, określonego w art. 4; oraz

b) analizy ekonomicznej gospodarstw rolnych.

 

Dane uzyskane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem służą przede wszystkim jako podstawa do opracowania przez Komisję sprawozdań dotyczących sytuacji rolnictwa i na rynkach rolnych, jak również w sprawie dochodów gospodarstw rolnych we Wspólnocie; sprawozdania są przedkładane corocznie Radzie i Parlamentowi Europejskiemu, w szczególności w celu corocznego ustalania cen produktów rolnych.

 ◄

Artykuł 2

Dla celów niniejszego rozporządzenia:

a) „przedsiębiorca” oznacza osobę fizyczną, odpowiedzialną za bieżące i codzienne kierowanie gospodarstwem rolnym;

▼M3

b) „kategoria gospodarstwa” oznacza grupę gospodarstw rolnych, które należą do tej samej kategorii w zakresie rodzaju gospodarki rolnej i wielkości ekonomicznej określonej we wspólnotowej typologii gospodarstw rolnych, ustanowionej decyzją 78/463/EWG ( 2 );

▼B

c) „gospodarstwo składające sprawozdania” oznacza jakiekolwiek gospodarstwo rolne, sporządzające raporty finansowe do celów bazy danych;

d) „okręg” oznacza terytorium Państwa Członkowskiego, lub jakąkolwiek jego część, wytyczony z punktu widzenia wyboru gospodarstw składających sprawozdanie; lista takich okręgów znajduje się w załączniku do rozporządzenia.

e) „dane rachunkowe” oznaczają jakiekolwiek dane techniczne, finansowe lub ekonomiczne, odnoszące się do gospodarstwa rolnego, pochodzące z rachunków, składających się z pozycji wprowadzanych systematycznie i regularnie w ciągu roku obrachunkowego.

▼M10

Artykuł 2a

Na wniosek Państwa Członkowskiego listę okręgów zmienia się zgodnie z procedurą określoną w art.19, o ile wniosek ten dotyczy okręgów Państwa Członkowskiego.

▼BROZDZIAŁ II

Określenie dochodów gospodarstw rolnych

Artykuł 3

Przepisy niniejszego rozdziału dotyczą zbierania danych rachunkowych do celów sporządzenia rocznej oceny dochodów gospodarstw rolnych.

▼M7

Artykuł 4

1.  Zakres badania, określony w art. 1 ust. 2 lit. a), obejmuje gospodarstwa rolne o wielkości ekonomicznej równej lub większej od progu określonego w europejskich jednostkach wielkości (ESU), zdefiniowanych w typologii wspólnotowej.

2.  W celu zakwalifikowania jako gospodarstwa nadsyłającego dane gospodarstwo rolne:

a) posiada ekonomiczną wielkość równą lub większą niż próg określony zgodnie z ust. 1;

b) prowadzone jest przez rolnika prowadzącego księgowość lub gotowego i zdolnego do prowadzenia rachunkowości oraz gotowego do udostępniania danych rachunkowych Komisji;

c) jest reprezentatywne wraz z pozostałymi gospodarstwami i na poziomie każdego okręgu dla zakresu badań.

▼A5

3.  Maksymalna liczba gospodarstw przekazujących dane wynosi 105 000 w odniesieniu do Wspólnoty.

▼M7

4.  Szczegółowe zasady stosowania tego artykułu, w szczególności próg dla wielkości ekonomicznej oraz liczby gospodarstw nadsyłających dane na okręg, przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 19.

▼M3

Artykuł 5

1.  Każde Państwo Członkowskie przed dniem 1 lutego 1982 r. tworzy komitet krajowy ds. sieci danych, zwany dalej „Komitetem Krajowym”. ►A4  Austria, Finlandia i Szwecja ustanowią wyżej wymieniony Komitet w okresie 6 miesięcy od daty ich przystąpienia. ◄ ►A5  Republika Czeska, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Słowenia i Słowacja odpowiednio ustanowią Komitet Krajowy najpóźniej przed upływem szóstego miesiąca następującego po dniu przystąpienia. ◄ ►M12  Bułgaria i Rumunia ustanowią Komitet Krajowy najpóźniej przed upływem szóstego miesiąca następującego po dniu przystąpienia. ◄

2.  Komitet Krajowy jest odpowiedzialny za wybór gospodarstw przekazujących dane. W tym celu do jego obowiązków należy w szczególności zatwierdzenie:

a) planu wyboru gospodarstw przekazujących dane, określającego w szczególności podział gospodarstw przekazujących dane na kategorię gospodarstwa rolnego oraz szczegółowe zasady wyboru danych gospodarstw;

b) sprawozdania z wykonania planu wyboru gospodarstw przekazujących dane.

3.  Przewodniczący Komitetu Krajowego wyznaczany jest przez Państwo Członkowskie spośród członków niniejszego Komitetu.

Komitet Krajowy podejmuje decyzje jednomyślnie; w wypadku nieosiągnięcia jednomyślności decyzje podejmuje organ wyznaczony przez Państwo Członkowskie.

4.  Państwa Członkowskie, które mają kilka okręgów, mogą, dla każdego okręgu pod swoją jurysdykcją, utworzyć komitet regionalny sieci danych, zwany dalej „Komitetem Regionalnym”.

Komitet Regionalny ma w szczególności obowiązek współpracy z agencją łącznikową, określoną w art. 6, przy wyborze gospodarstw rolnych nadsyłających dane.

5.  Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 19.

Artykuł 6

1.  Każde Państwo Członkowskie wyznacza agencję łącznikową, której zadaniami są:

a) informowanie komitetu krajowego, komitetów regionalnych oraz biur rachunkowych o szczegółowych zasadach stosowania dotyczących ich oraz zapewnienia, że te zasady są prawidłowo wdrażane;

b) sporządzanie i przedkładanie komitetowi krajowemu do zatwierdzenia, a następnie przekazania Komisji:

 planu wyboru gospodarstw przekazujących dane, który sporządzany jest na podstawie najbardziej aktualnych danych statystycznych przedstawionych zgodnie ze wspólnotową typologią gospodarstw rolnych,

 sprawozdania w sprawie wykonania planu wyboru gospodarstw przekazujących dane;

c) opracowanie:

 wykazu gospodarstw przekazujących dane,

 wykazu biur rachunkowych gotowych i zdolnych do wypełnienia sprawozdań z gospodarstw rolnych zgodnie z warunkami umów przewidzianych w art. 9 i 14;

d) zgromadzenie sprawozdań z gospodarstw rolnych przesłanych jej przez biura rachunkowe i zweryfikowanie w oparciu o wspólny program kontroli, który został należycie wypełniony;

e) przesyłanie należycie wypełnionych sprawozdań z gospodarstw rolnych Komisji niezwłocznie po zweryfikowaniu;

f) przekazywanie Komitetowi Krajowemu, Komitetom Regionalnym oraz biurom rachunkowym zapytań o informacje wymienione w art. 16 oraz przekazywanie stosownych odpowiedzi Komisji.

2.  Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu zostają przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 19.

▼B

Artykuł 7

1.  Każde gospodarstwo składające sprawozdanie robi to indywidualnie i anonimowo.

2.  Dane rachunkowe przedstawione w każdym sprawozdaniu gospodarstwa muszą umożliwiać:

 scharakteryzowanie gospodarstwa prowadzącego rachunki na podstawie głównych elementów jego czynników produkcji,

 ocenę przychodów gospodarstwa w różnych formach,

 sprawdzenie w drodze kontroli na miejscu prawdziwości przekazywanych informacji.

3.  Rodzaj danych rachunkowych wykazywanych w sprawozdaniu gospodarstwa, forma, w jakiej dane są przedstawiane oraz definicje i instrukcje odnoszące się do nich są ustalane zgodnie z procedurą określoną w art. 19.

Artykuł 8

Rolnik, którego gospodarstwo zostało wybrane jako gospodarstwo składające sprawozdania, z listy sporządzonej dla tego celu przez biuro łącznikowe wybiera biuro rachunkowe skłonne sporządzać sprawozdania dla jego gospodarstwa, zgodnie z warunkami umowy, o której mowa w art. 9.

Artykuł 9

1.  Umowa zostaje zawarta corocznie za zgodą Państwa Członkowskiego między właściwym urzędem przez nie wyznaczonym a każdym biurem rachunkowym wybranym na podstawie przepisów art. 8. Na podstawie takiej umowy biuro rachunkowe podejmuje się sporządzać sprawozdania gospodarstw za standardową opłatę, w sposób zgodny z przepisami art. 7.

2.  Warunki tej umowy, które muszą być jednolite we wszystkich Państwach Członkowskich, są ustalane zgodnie z procedurą określoną w art. 19.

▼M3 —————

▼B

3.  Gdy obowiązki biura rachunkowego są wykonywane przez departament administracyjny, zostaje on zawiadomiony o swoich obowiązkach zwykłą drogą administracyjną.ROZDZIAŁ III

Zbieranie danych rachunkowych do celów analizy ekonomicznej gospodarstw rolnych

Artykuł 10

Przepisy niniejszego rozdziału dotyczą zbierania danych rachunkowych do celów analizy ekonomicznej gospodarstw rolnych.

Artykuł 11

Zgodnie z procedurą ustaloną w art. 19 należy ustalić:

 przedmiot analiz wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. b);

 szczegółowe zasady dotyczące wyboru i liczby gospodarstw składających sprawozdania, które należy ustalić zgodnie z celami każdej konkretnej analizy.

Artykuł 12

1.  Każde gospodarstwo składające sprawozdanie, wybrane zgodnie z art. 11 tiret drugie, robi to indywidualnie i anonimowo. Sprawozdanie zawiera dane rachunkowe wymagane zgodnie z art. 7 ust. 2 oraz wszystkie dalsze pozycje rachunkowe i szczegóły, jakie są wymagane przy danej analizie.

2.  Rodzaj danych rachunkowych wykazywanych w specjalnym sprawozdaniu gospodarstwa, forma, w jakiej dane są przedstawiane oraz definicje i instrukcje odnoszące się do nich, są ustalane zgodnie z procedurą określoną w art. 19.

3.  Specjalne sprawozdania gospodarstw sporządzają biura rachunkowe, wybrane zgodnie z przepisami art. 13.

Artykuł 13

Rolnik, którego gospodarstwo zostało wybrane zgodnie z art. 11 tiret drugie, wybiera z listy sporządzonej dla tego celu przez biuro łącznikowe biuro rachunkowe skłonne sporządzić specjalne sprawozdanie dla jego gospodarstwa, zgodnie z warunkami umowy, o której mowa w art. 14.

Artykuł 14

1.  Umowa zostaje zawarta za zgodą Państwa Członkowskiego między właściwym urzędem przez nie wyznaczonym a każdym biurem rachunkowym wybranym na podstawie przepisów art. 13. Na podstawie takiej umowy biuro rachunkowe podejmuje się sporządzać specjalne sprawozdania gospodarstw za standardową opłatę, w sposób zgodny z przepisami art. 12.

2.  Warunki tej umowy, które muszą być jednolite we wszystkich Państwach Członkowskich, są ustalane zgodnie z procedurą określoną w art. 19.

Dodatkowe warunki, które mogą być umieszczone przez Państwa Członkowskie w tej umowie, ustalane są zgodnie z tą samą procedurą.

3.  Gdy obowiązki biura rachunkowego są wykonywane przez departament administracyjny, zostaje on powiadomiony o swoich obowiązkach zwykłą drogą administracyjną.ROZDZIAŁ IV

Przepisy ogólne

Artykuł 15

▼M8

1.  Zakazane jest wykorzystanie do celów podatkowych jakichkolwiek indywidualnych danych rachunkowych lub innych indywidualnych danych uzyskanych w wykonaniu niniejszego rozporządzenia lub ujawnianie albo wykorzystanie takich danych do celów innych niż te określone w art. 1.

▼B

2.  Zabrania się osobom uczestniczącym, aktualnie lub uprzednio, w tworzeniu sieci danych rachunkowych, rozpowszechniania jakichkolwiek indywidualnych danych rachunkowych lub jakichkolwiek innych szczegółów, o których dowiedziały się one w czasie wykonywania swoich obowiązków lub przy okazji ich wykonywania.

3.  Państwa Członkowskie podejmą wszelkie stosowne kroki w celu zapewnienia karalności naruszeń przepisów ust. 2.

Artykuł 16

▼M3

1.  Komitet Krajowy, Komitety Regionalne, agencja łącznikowa oraz biura rachunkowe są zobowiązane, w ramach swoich odpowiednich obszarów odpowiedzialności, do zapewnienia Komisji wszystkich informacji, których może ona zażądać od nich, dotyczących wywiązywania się ze swoich obowiązków na mocy niniejszego rozporządzenia.

Takie żądanie informacji kierowane do Komitetu Krajowego, Komitetów Regionalnych lub biur rachunkowych oraz odpowiednie odpowiedzi przekazywane są na piśmie przez agencję łącznikową.

▼B

2.  Jeśli przekazane informacje są niewystarczające lub takie informacje nie zostają dostarczone we właściwym czasie, Komisja może, przy współdziałaniu z biurem łącznikowym, wysłać specjalistów do pracy na miejscu.

Artykuł 17

Niniejszym ustanawia się Komitet Wspólnoty ds. Sieci Danych Rachunkowych Gospodarstw, dalej zwany „Komitetem Wspólnoty”.

▼M9

Artykuł 18

Komitet Wspólnoty składa się z przedstawicieli Państw Członkowskich, a przewodniczy mu przedstawiciel Komisji.

Artykuł 19

1.  Komisję wspomaga Komitet Wspólnoty ds. Sieci Danych Księgowych Gospodarstw Rolnych.

2.  W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu mają zastosowanie art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE ( 3 ).

Termin określony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc.

3.  Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

▼M3

Artykuł 20

1.  Komitet Wspólnoty jest konsultowany:

a) w celu weryfikacji czy plany wyboru gospodarstw przekazujących dane są zgodne z przepisami art. 4;

b) w celu analizowania i oceny wagi wyników rocznych dostarczanych przez sieć danych, uwzględniając w szczególności dane pochodzące z innych źródeł między innymi ogólnie z rachunków rolnych i statystyki oraz z rachunków krajowych.

2.  Komitet Wspólnotowy może rozpatrywać wszelkie inne sprawy przedstawione przez swojego przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na wniosek przedstawiciela Państwa Członkowskiego.

Komitet bada każdego roku, w październiku, tendencje w dochodach gospodarstw rolnych we Wspólnocie, w szczególności w odniesieniu do zaktualizowanych wyników sieci danych.

Komitet jest regularnie informowany o działaniu sieci danych.

▼B

Artykuł 21

Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komitetu Wspólnoty.

Komisja zapewnia obsługę sekretarską dla Komitetu Wspólnoty.

Komitet Wspólnoty ustala własne zasady proceduralne.

Artykuł 22

▼M10

1.  Środki finansowe zawarte w budżecie ogólnym Unii Europejskiej, w sekcji Komisji pokrywają:

a) koszty sieci danych związane z wypłacaniem honorariów biurom rachunkowym za wykonywanie przez nie obowiązków, o których mowa w art. 9 i 14;

b) wszelkie koszty systemów komputerowych używanych przez Komisję do przyjmowania, weryfikacji, przetwarzania i analizowania danych rachunkowych dostarczanych przez Państwa Członkowskie.

Koszty, o których mowa w lit. b) zawierają, jeśli jest to właściwe, koszty rozpowszechniania wyników tych operacji oraz koszty badań i rozwoju innych aspektów sieci danych.

▼M3

2.  Koszty w odniesieniu do założenia i działania Komitetu Krajowego, Komitetów Regionalnych i agencji łącznikowej nie są włączane do budżetu Wspólnoty.

▼B

Artykuł 23

▼M2

Przed dniem ►M3  1 stycznia 1990 r. ◄ Komisja przedstawia Radzie pełne sprawozdanie w sprawie działania sieci danych wraz z wszelkimi propozycjami dotyczącymi zmiany niniejszego rozporządzenia, w stosownych przypadkach.

▼B

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

▼M3
ZAŁĄCZNIK

Wykaz okręgów określonych w art. 2 lit. d)

Niemcy

1. Schleswig-Holstein

2. Hamburg

3. Niedersachsen

4. Bremen

5. Nordhein-Westfalen

6. Hessen

7. Rheinland-Pfalz

8. Baden-Württemberg

9. Bayern

10. Saarland

11. Berlin

▼M6

11. Berlin

12. Brandenburg

13. Mecklenburg — Vorpommern

14. Sachsen

15. Sachsen — Anhalt

16. Thüringen

▼M3

Francja

1. Île de France

2. Champagne-Ardenne

3. Picardie

4. Haute0-ormandie

5. Centre

6. Basse Normandie

7. Bourgogne

8. Nord-Pas de Calais

9. Lorraine

10. Alsace

11. Franche-Comté

12. Pays de la Loire

13. Bretagne

14. Poitou-harentes

15. Aquitaine

16. Midi-Pyrénées

17. Limousin

18. Rhône-Alpes

19. Auvergne

20. Languedoc-Roussillion

21. Provence-Alpes-Côte d'Azur

22. Corse

Włochy

1. Piemonte

2. Valle d'Aosta

3. Lombardia

4. Alto Adige

5. Trentino

6. Veneto

7. Fruli — Venezia Giulia

8. Liguria

9. Emilia — Romagna

10. Toscana

11. Umbria

12. Marche

13. Lazio

14. Abruzzi

15. Molise

16. Campania

17. Puglia

18. Basilicata

19. Calabria

20. Sicilia

21. Sardegna

▼M11

Belgia

1. Vlaanderen

2. Bruxelles – Brussel

3. Wallonie

▼M3

Luksemburg

Stanowi jeden okręg

Niderlandy

Stanowią jeden okręg

Dania

Stanowi jeden okręg

Irlandia

Stanowi jeden okręg

Zjednoczone Królestwo

1. Anglia — region północny

2. Anglia — region wschodni

3. Anglia — region zachodni

4. Walia

5. Szkocja

6. Irlandia Północna

Grecja

1. Μακεδονία — Θράκη

2. Ηπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου,

3. Θεσσαλία,

4. Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη.

▼M4

Hiszpania

1. Galicia

2. Asturias

3. Kantabria

4. País Vasco

5. Navarra

6. La Rioja

7. Aragón

8. Cataluña

9. Baleares

10. Castilla-León

11. Madrid

12. Castilla-La Mancha

13. Comunidad Valenciana

14. Murcia

15. Extremadura

16. Andalucía

17. Canarias

▼M13

Portugalia

1. Norte e Centro

2. Ribatejo-Oeste

3. Alentego e Algarve

4. Açores e Madeira

▼M7

Austria

Stanowi pojedynczy okręg

Finlandia

1. Etelä-Suomi

2. Sisä-Suomi

3. Pohjanmaa

4. Pohjois-Suomi

Szwecja

1. Równiny południowej i środkowej Szwecji

2. Lasy i mieszane obszary rolnicze i leśne południowej i środkowej Szwecji

3. Obszary północnej Szwecji

▼A5

Republika Czeska

Stanowi pojedynczą jednostkę podziału

Estonia

Stanowi pojedynczą jednostkę podziału

Cypr

Stanowi pojedynczą jednostkę podziału

Łotwa

Stanowi pojedynczą jednostkę podziału

Litwa

Stanowi pojedynczą jednostkę podziału

Węgry

1. Közép-Magyarország

2. Közép-Dunántúl

3. Nyugat-Dunántúl

4. Dél-Dunántúl

5. Észak-Magyarország

6. Észak-Alföld

7. Dél-Alföld

Malta

Stanowi pojedynczą jednostkę podziału

Polska

1. Pomorze et Mazury

2. Wielkopolska et Śląsk

3. Mazowsze et Podlasie

4. Małopolska et Pogórze

Słowenia

Stanowi pojedynczą jednostkę podziału

Słowacja

Stanowi pojedynczą jednostkę podziału.

▼M12

Bułgaria

1. Северозападен

(Severozapaden)

2. Северен централен

(Severen tsentralen)

3. Североизточен

(Severoiztochen)

4. Югозападен

(Yugozapaden)

5. Южен централен

(Yuzhen tsentralen)

6. Югоизточен

(Yugoiztochen)

Bułgaria może jednak stanowić pojedynczą jednostkę podziału w ciągu dwóch lat po przystąpieniu.

Rumunia

1. Nord-Est

2. Sud-Est

3. Sud-Muntenia

4. Sud-Vest-Oltenia

5. Vest

6. Nord-Vest

7. Centru

8. București-Ilfov( 1 ) Dz.U. 157 z 30.10.1963, str. 2653/63.

( 2 ) Dz.U. L 148 z 5.6.1978, str. 1.

( 3 ) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.