1958R0001 — SV — 01.01.2007 — 006.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS FÖRORDNING nr 1

om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen

(EGT P 017, 6.10.1958, p.385)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

 M1

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 920/2005 av den 13 juni 2005

  L 156

3

18.6.2005

►M2

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1791/2006 av den 20 november 2006

  L 363

1

20.12.2006


Ändrad genom:

 A1

Anslutningsakten för Danmark, Irland, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

  L 73

14

27.3.1972

 

(anpassad genom rådets beslut av den 1 januari 1973)

  L 002

1

..

 A2

Anslutningsakten för Grekland

  L 291

17

19.11.1979

 A3

  L 302

23

15.11.1985

 A4

Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige

  C 241

21

29.8.1994

 

(anpassad genom rådets beslut 95/1/EG, Euratom, EKSG)

  L 001

1

..

 A5

Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen

  L 236

33

23.9.2003
▼B

RÅDETS FÖRORDNING nr 1

om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapenEUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av artikel 217 i fördraget, i vilken föreskrivs att rådet, med förbehåll för bestämmelserna i domstolens rättegångsregler, enhälligt skall fastställa reglerna i fråga om språk för gemenskapens institutioner, och

med beaktande av följande:

Vart och ett av de fyra språk på vilket fördraget upprättats är officiellt språk i en eller flera av gemenskapens medlemsstater.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.▼M2

Artikel 1

Följande språk skall vara officiella språk och arbetsspråk för unionens institutioner: bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, iriska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.

▼B

Artikel 2

Skriftliga handlingar som en medlemsstat eller en person som lyder under en medlemsstats jurisdiktion ställer till gemenskapens institutioner får efter avsändarens val avfattas på något av de officiella språken. Svaret skall lämnas på samma språk.

Artikel 3

Skriftliga handlingar som någon av gemenskapens institutioner ställer till en medlemsstat eller en person som lyder under en medlemsstats jurisdiktion skall avfattas på den statens språk.

▼M2

Artikel 4

Förordningar och andra texter av allmän räckvidd skall avfattas på de officiella språken.

Artikel 5

Europeiska unionens officiella tidning skall ges ut på de officiella språken.

▼B

Artikel 6

Gemenskapens institutioner får i sina arbetsordningar föreskriva närmare villkor för hur denna reglering av språkanvändningen skall tillämpas.

Artikel 7

I fråga om förfaranden vid domstolen skall språkanvändningen regleras i domstolens rättegångsregler.

Artikel 8

Om en medlemsstat har fler än ett officiellt språk, skall på denna stats begäran språkanvändningen bestämmas av de allmänna regler som följer av den statens lagstiftning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.