1958R0001 — SK — 01.01.2007 — 006.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE č. 1

o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve

(Ú. v. ES P 017, 6.10.1958, p.385)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

 M1

NARIADENIE RADY (ES) č. 920/2005 z 13. júna 2005

  L 156

3

18.6.2005

►M2

NARIADENIE RADY (ES) č. 1791/2006 z 20. novembra 2006,

  L 363

1

20.12.2006


Zmenené a doplnené:

 A1

Akt o pristúpení Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

  L 73

14

27.3.1972

 A2

Akt o pristúpení Grécka

  L 291

17

19.11.1979

 A3

  L 302

23

15.11.1985

 A4

Akt o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska

  C 241

21

29.8.1994

 A5

Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia

  L 236

33

23.9.2003
▼B

NARIADENIE č. 1

o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstveRADA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO SPOLOČENSTVA,

so zreteľom na článok 217 zmluvy, ktorý stanovuje, že pravidlá používania jazykov v orgánoch spoločenstva určí Rada jednomyseľne bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia obsiahnuté v rokovacom poriadku Súdneho dvora,

keďže každý zo štyroch jazykov, v ktorom je zmluva vyhotovená, je uznávaný ako úradný jazyk v jednom alebo viacerých členských štátoch spoločenstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:▼M2

Článok 1

Úradnými jazykmi a pracovnými jazykmi inštitúcií Únie sú angličtina, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, írčina, lotyština, litovčina, maltčina, maďarčina, nemčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, španielčina, švédčina a taliančina.

▼B

Článok 2

Dokumenty, ktoré členský štát alebo osoba podliehajúca jurisdikcii členského štátu odošle orgánom spoločenstva, môžu byť vyhotovené v ktoromkoľvek úradnom jazyku podľa výberu odosielateľa. Odpoveď sa vyhotoví v tom istom jazyku.

Článok 3

Dokumenty, ktoré orgány spoločenstva odosielajú členskému štátu alebo osobe podliehajúcej jurisdikcii členského štátu, sa vyhotovia v jazyku tohto štátu.

▼M2

Článok 4

Nariadenia a ostatné všeobecne uplatniteľné dokumenty budú vypracované v úradných jazykoch.

Článok 5

Úradný vestník Európskej únie sa uverejňuje v úradných jazykoch.

▼B

Článok 6

Orgány spoločenstva môžu vo svojom rokovacom poriadku stanoviť, ktorý z jazykov sa má použiť v osobitných prípadoch.

Článok 7

Používanie jazykov v konaní pred Súdnym dvorom sa upraví v rokovacom poriadku Súdneho dvora.

Článok 8

V prípade, že má členský štát viacero úradných jazykov, jazyk, ktorý sa bude používať, stanovia na žiadosť tohto štátu všeobecné pravidlá právnych predpisov tohto štátu.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.