1958R0001 — RO — 01.01.2007 — 006.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL NR. 1

de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene

(JO P 017, 6.10.1958, p.385)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

 M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 920/2005 AL CONSILIULUI din 13 iunie 2005

  L 156

3

18.6.2005

►M2

REGULAMENTUL (CE) NR. 1791/2006 AL CONSILIULUI din 20 noiembrie 2006

  L 363

1

20.12.2006


Astfel cum a fost modificat prin:

 A1

Actul de aderare a Danemarcei, a Irlandei şi a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

  L 73

14

27.3.1972

 A2

Actul de aderare a Greciei

  L 291

17

19.11.1979

 A3

  L 302

23

15.11.1985

 A4

Actul de aderare a Austriei, a Suediei şi a Finlandei

  C 241

21

29.8.1994

 A5

Actul privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace și adaptările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene

  L 236

33

23.9.2003
▼B

REGULAMENTUL NR. 1

de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice EuropeneCONSILIUL COMUNITĂȚII ECONOMICE EUROPENE,

având în vedere articolul 217 din tratat, în temeiul căruia regimul lingvistic al instituțiilor Comunităților se stabilește, fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute în regulamentul Curții de Justiție, de către Consiliu, care hotărăște în unanimitate,

întrucât fiecare dintre cele patru limbi în care este redactat tratatul este recunoscută ca limbă oficială într-unul sau mai multe state membre ale Comunității,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:▼M2

Articolul 1

Limbile oficiale și limbile de lucru ale instituțiilor Uniunii sunt bulgara, ceha, daneza, olandeza, engleza, estona, finlandeza, franceza, germana, greaca, maghiara, irlandeza, italiana, letona, lituaniana, malteza, polona, portugheza, româna, slovaca, slovena, spaniola și suedeza.

▼B

Articolul 2

Textele adresate instituțiilor de către un stat membru sau de către o persoană aflată sub jurisdicția unui stat membru se redactează, la alegerea expeditorului, într-una dintre limbile oficiale. Răspunsul se redactează în aceeași limbă.

Articolul 3

Textele adresate de către instituții unui stat membru sau unei persoane aflate sub jurisdicția unui stat membru se redactează în limba statului în cauză.

▼M2

Articolul 4

Regulamentele și alte texte cu aplicabilitate generală se redactează în limbile oficiale.

Articolul 5

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se publică în limbile oficiale.

▼B

Articolul 6

Instituțiile pot stabili modalitățile de aplicare a prezentului regim lingvistic prin regulamentele lor de procedură.

Articolul 7

Regimul lingvistic al procedurii Curții de Justiție se stabilește prin regulamentul de procedură al acesteia.

Articolul 8

În ceea ce privește statele membre în care există mai multe limbi oficiale, folosirea limbii se va stabili, la cererea statului în cauză, în funcție de normele generale ce decurg din legislația statului respectiv.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.